Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd."

Transkrypt

1

2 Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie przez TÜV CERT certyfikatu potwierdzaj¹cego wdro enie i stosowanie przez INDOOR GROUP Ltd. systemu zapewnienia jakoœci wed³ug ISO 900 jest dobr¹ rekomendacj¹ do wspó³pracy z tymi wszystkimi, którzy dzia³aj¹ dzisiaj i chc¹ dzia³aæ na rynku drobiarskim tak e w przysz³oœci. Przepisy obowi¹zuj¹ce w Unii Europejskiej okreœlaj¹ warunki, którym powinna odpowiadaæ produkcja drobiarska i wszystkie jej ogniwa, z uwzglêdnieniem warunków dobrostanu drobiu. Warunki minimalne dobrostanu dla wszystkich zwierz¹t, które s¹ przeznaczone do chowu komercyjnego (produkcja miêsa, jaj) zosta³y okreœlone w dyrektywie Unii Europejskiej 98/8/EC, obowi¹zuj¹cej od grudnia 999 roku. Szczegó³owe regulacje dotycz¹ kur niosek trzymanych w klatkach - dyrektywa 88//EEC wraz z nowelizacj¹ z roku 999. Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo w dalszej czêœci katalogu. Uwzglêdniaj¹c przewidywane warunki w przysz³oœci ju teraz nale y dostosowaæ produkt do ich wymagañ, a tak e potrzeb odbiorcy w aspektach: po ¹danych parametrów produktu (np. rodzaju, wagi) i minimalizacji kosztów produkcji warunkuj¹cych jej op³acalnoœæ. Co wyprodukowaæ - okreœli odbiorca, natomiast jak to zrobiæ jest to zadanie producenta i hodowcy, wspieranego wiedz¹, doœwiadczeniem i ofert¹ INDOOR GROUP Ltd. Dlatego te przedstawiamy Pañstwu nasz nowy katalog. Zawiera on ofertê kompleksowej budowy i wyposa enia fermy drobiarskiej, z której mo ecie Pañstwo wybraæ tak e elementy niezbêdne dla ci¹g³ego udoskonalania produkcji i hodowli. Szczególnie polecamy nasze systemy wentylacji, sterowania i zarz¹dzania (wraz z systemami wa enia), które pozwalaj¹ na optymalne zarz¹dzanie i sterowanie produkcj¹ oraz hodowl¹, a tak e ich warunkami. Katalog zawiera ofertê standardow¹, pokazuj¹c¹ przyk³ady rozwi¹zañ. Uwa amy, e tylko indywidualne opracowanie oferty gwarantuje uwzglêdnienie wszystkich Pañstwa potrzeb i yczeñ oraz prawid³owe dostosowanie do wymagañ optymalnej produkcji i hodowli. Bezpoœredni kontakt z Pañstwem umo liwia wybranie odpowiednich rozwi¹zañ oraz sprzêtu i materia³ów, a tak e rzeteln¹ wycenê kosztów realizacji. Stale pracujemy nad uaktualnianiem i doskonaleniem naszej oferty, dlatego te o nowoœciach informujemy na naszej stronie internetowej Du ¹ wagê przywi¹zujemy do sprawnego i szybkiego serwisu - tutaj zawsze mo ecie liczyæ Pañstwo na nasz¹ pomoc - telefon czynny godziny na dobê dla ca³ego kraju to: Zawsze jesteœmy do Pañstwa dyspozycji Dziêkuj¹c za zaufanie, którym nas Pañstwo darzycie, zapraszam w imieniu w³asnym i ca³ego zespo³u INDOOR GROUP Ltd. do kontaktów z nami i aktywnego korzystania z katalogu oraz naszej oferty. Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

3

4 Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji przez godziny na dobê: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - najszybciej mo na zg³osiæ po przez telefon: lub zamówienia na dostarczenie czêœci lub ca³ego wyposa enia mo na sk³adaæ em, telefonicznie lub faksem. Skontaktujemy siê z Pañstwem telefonicznie w celu sprecyzowania zamówienia. fax: 0 prefix czynny ca³¹ dobê poczta elektroniczna: telefon: 0 prefix od poniedzia³ku do soboty w godzinach: adres: INDOOR GROUP Ltd. Kamieñ Du y -00 I³awa internet: www. indoor-group.com.pl lub te odwiedzaj¹c nas. Na yczenie przygotujemy i dostarczymy ofertê wraz z cenami na nasze systemy i hale. Kompletne systemy drobiarskie nie s¹ obci¹ one podatkiem VAT, natomiast do cen niektórych elementów sprzedawanych poza systemami bêdzie doliczony podatek VAT. Dostarczamy wyroby zwykle w ci¹gu godzin. Zapewniamy roczn¹ gwarancjê na nasze towary, licz¹c od daty wystawienia faktury. Oferujemy tak e oprócz standardowego serwisu gwarancyjnego - serwis pogwarancyjny: - przegl¹dy wyposa enia przed wstawieniem, - przegl¹dy i naprawy elementów wyposa enia: - dozowników, - promienników, - wentylatorów, - sterowników. Zachêcamy Pañstwa do samodzielnych monta y naszych systemów. Dobór elementów oraz technologia pozwala montowaæ systemy maj¹c podstawowy zestaw narzêdzi i umiejêtnoœci. Korzystaj¹c z Instrukcji oraz fachowej pomocy naszych monterów, osiagniecie Pañstwo satysfakcjê z w³asnej pracy oraz wymierne oszczêdnoœci. Niniejszy katalog jest informacj¹ handlow¹ i nie mo e byæ uznawany za ofertê w rozumieniu art., ust. Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowañ handlowych w rozumieniu art. 7 Kodeksu Cywilnego.

5 Hala drobiarska INDOOR Dziêki swojej uniwersalnej formie HALA INDOOR realizuje za³o enie obudowy przestrzeni wynikaj¹cej z potrzeb P.T. Inwestora. Realizacja za³o onej funkcji oraz komfortu u ytkowania hali jest spe³niona poprzez stworzenie estetycznej i funkcjonalnej formy, przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz przez starannoœæ i wysok¹ jakoœæ wykonania. Ca³y proces budowlany jest prowadzony zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakoœci spe³niaj¹cych wymagania norm EN ISO 900:99. Wylewane ³awy fundamentowe s¹ lekkie i nie wymagaj¹ g³êbokich wykopów ziemnych. Proponujemy nastêpuj¹ce rozwi¹zania konstrukcji hali: - kratownice stalowe oparte na s³upach stalowych, - ramy stalowe, - kratownice stalowe oparte na œcianach murowanych, - kratownica drewniana oparta na œcianach murowanych. Wszystkie elementy stalowe s¹ zabezpieczone antykorozyjnie specjalnymi pow³okami malarskimi lub ocynkowane. Przekrój HALI INDOOR wentylacja naturalna - wersja A Standardowe szerokoœci hal: -,, 8, lub metry (bez u ycia s³upów poœrednich). Standardowe wysokoœci hal: - od, do metrów (przy œcianie). D³ugoœæ hal: - dowolna: przy kratownicach opartych na œcianach murowanych oraz montowanych na s³upach (modu³y co,, lub metrów) - umo liwia to przed³u enie hali w dowolnym momencie. W zale noœci od potrzeb, œciany oraz dach wykonamy w ró nych technologiach: - œciany pokryte powlekan¹ blach¹ elewacyjn¹, ocieplone we³n¹ mineraln¹ z wiatro- i paroizolacj¹ lub bez ocieplenia, - œciany z p³yt warstwowych z rdzeniem z p³yt styropianowym lub poliuretanowym, - œciany murowane. Dach HALI INDOOR jest dwuspadowy, pokryty: - blach¹ powlekan¹ trapezow¹, - blach¹ dachówkow¹, - p³ytami warstwowymi. Przestrzeñ poddasza jest wentylowana. Przy pracach dachowych montujemy wszystkie niezbêdne elementy oraz wybrane akcesoria: - systemy rynnowe, - p³otki przeciwœniegowe, - instalacje odgromowe i inne. Rodzaje pow³ok blach: Pokrycia z blachy dostêpne s¹ w 7 standardowych kolorach (indywidualnie tak e inne kolory). INDOOR 0 Pural - elastyczny, wskazany wszêdzie tam, gdzie wymagane s¹ wyj¹tkowo trwa³e i odporne pow³oki. Plastizol - wyj¹tkowo odporny na zarysowanie, zalecany na obróbki i profile. PVF - pow³oka odporna na zabrudzenia i agresywne œrodowisko. Poliester matowy - typowa pow³oka na pokrycia dachowe. Poliester - do blach zewnêtrznych i wewnêtrznych, dopuszczony do stosowania w bran y spo ywczej.

6 HALA INDOOR charakteryzuje siê: Lekka konstrukcja HALI INDOOR oraz wysoki stopieñ prefabrykacji elementów pozwalaj¹ obni yæ koszty ca³ego procesu budowlanego, zminimalizowaæ czas realizacji. Nasza technologia oraz zastosowane materia³y umo liwiaj¹ budowanie HAL INDOOR o ka dej porze roku. - uniwersalnoœci¹ zastosowañ, - indywidualnym doborem rozwi¹zañ konstrukcyjnych, - indywidualnym wykoñczeniem hali, - krótkim okresem realizacji, - niskim kosztem eksploatacji i budowy. Przed przyst¹pieniem do realizacji omawiamy wszystkie szczegó- ³y, wybieramy materia³y i technologie, aby spe³niæ Pañstwa yczenia. Nasi projektanci wybuduj¹ na ekranie monitora wirtualny obiekt, który mo na zwiedziæ, sprawdzaj¹c czy spe³nia Pañstawa oczekiwania. W uzgodnionym zakresie wykonamy niezbêdne projekty i podejmiemy siê wykonania zadañ prowadz¹cych do rozpoczêcia budowy. W trakcie budowy nasi projektanci bêd¹ czêsto kontrolowaæ jakoœæ wykonanych prac i zgodnoœæ z przyjêtym projektem. W trakcie monta u wykonujemy wszystkie zaprojektowane instalacje i systemy: - instalacjê elektryczn¹ i oœwietleniow¹, - instalacjê wodn¹ i kanalizacyjn¹, - linie pojenia i zadawania paszy, - instalacjê gazow¹, - systemy ogrzewania, - systemy wentylacji, - drogi dojazdowe, - parkingi i place manewrowe, - zieleñ. Hala drobiarska INDOOR DŸwigar JANOWI DŸwigar JANOWI to przys³owiowa kropka nad i dla remontowanych lub nowo wybudowanych tradycyjnym systemem hal. Pokryje dachem budynki o rozstawie œcian, - metrów, u³o ony co metry. Masa w³asna dÿwigara JANOWI wynosi tylko 0 kg, a mocowanie do wieñca muru przy pomocy wklejanych kotew u³atwia monta. Pokrycie dachu to blacha trapezowa o wysokoœci fali 8 mm, mocowana do drewnianych ³at. Podsufitka mocowana do dÿwigara JANOWI mo e byæ wykonana z blachy lub folii paroizolacyjnej. Konstrukcja dÿwigara umo liwia monta unoszonej kalenicy lub wentylatorów. INDOOR 0

7 Systemy pojenia Oferujemy nastêpuj¹ce rodzaje systemów pojenia: - PIKADOOR dla indyków, indyczych stad reprodukcyjnych miseczkowe - INDO dla indyków, kaczek, gêsi i brojlerów - BOOMERANG dla indycz¹t w pierwszym tygodniu chowu - (do krêgów) - KORAL dla brojlerów, niosek towarowych do 0 tygodnia chowu, kaczek - KORAL DU Y dla brojlerów, stad rodzicielskich ras ciê kich, niosek towarowych od 0 tygodnia, kaczek i stad rodzicielskich kaczek smoczkowe - SMOCZEK N dla nioski wylêgowej i towarowej - SMOCZEK B dla brojlerów - SUPERSMOCZEK I oraz SUPERSMOCZEK II dla brojlerów poid³a dzwonowe - dla brojlerów, niosek oraz indyków a tak e: dozowniki, filtry, akcesoria, czêœci zamienne i eksploatacyjne do systemów pojenia. W sk³ad standardowego smoczkowego lub miseczkowego systemu pojenia wchodz¹: Ga³¹zka zasilaj¹ca steruj¹ca prac¹ ca³ego systemu pojenia. Przy jej pomocy mo na: - stabilnie regulowaæ ciœnienie wody w liniach pojenia, - dok³adnie mierzyæ zu ycie wody, - podawaæ ptakom leki i witaminy w dok³adnie okreœlonych stê eniach. Konstrukcja ga³¹zki pozwala na podawanie ptakom wody równie w momencie awarii. Uk³ad zawieszenia linii pojenia. S³u y do dok³adnego ustawienia wysokoœci zawieszenia linii pojenia w zale noœci od wieku ptaków. Przy pomocy œlizgaczy mo na wypoziomowaæ linie pojenia lub dostosowaæ je do spadków posadzki na hali. Pamiêtaæ nale y wówczas o zamontowaniu regulatorów pochy³oœci, które wyreguluj¹ ciœnienie wody w liniach niewypoziomowanych. Rura KITEC wraz z kszta³tkami, zaworami, uchwytami oraz elastycznymi wê ami doprowadza wodê z ga³¹zki zasilaj¹cej do poszczególnych linii pojenia. Przy pomocy zaworów mo na odcinaæ zasilanie w wodê linii nie u ywanych w trakcie chowu. Elastyczny w¹ umo liwia unoszenie lub opuszczanie linii. Elektryzator wraz z drutem antygrzêdowym oraz izolatorami skutecznie oduczy ptaki przed siadaniem na liniach pojenia. Uchroni to przed zanieczyszczaniem podawan¹ ptakom wodê. Linie pojenia podaj¹ce ptakom wodê. W ich sk³ad wchodz¹: - reduktory ciœnienia, utrzymuj¹ce robocze ciœnienie wody w liniach: - reduktor KORAL dla smoczków, - reduktor wysokociœnieniowy dla miseczek, - rury z tworzywa sztucznego doprowadzaj¹ce wodê do smoczków, - smoczki lub miseczki podaj¹ce wodê ptakom, - profil aluminiowy usztywniaj¹cy linie pojenia, - automatyczny odpowietrznik lub zespó³ p³ukania. Nad lini¹ pojenia biegnie drut antygrzêdowy. W sk³ad systemu pojenia z poid³ami dzwonowymi wchodz¹: ga³azka zasilaj¹ca, linie zasilaj¹ce z rury PE wraz z podwieszeniem, indywidualne rurki doprowadzaj¹ce wodê do poide³, poid³a z zaworami. INDOOR 0

8 MISECZKA PIKADOOR A B Miseczka PIKADOOR przeznaczona do pojenia indyków i indyczych stad reprodukcyjnch. PIKADOOR to: - dostatek œwie ej wody - g³êboki korpus miseczki sprawia, e pij¹cy ptak zawsze odchyli trzpieñ smoczka i nape³ni miseczkê wod¹ - czysta woda - mniejsza iloœæ wody powoduje czêstsze nape³nianie miseczki oraz czyszczenie dziobami dna miseczki Sucha œció³ka pod liniami pojenia: - odgiêcie do góry ko³nierza skutecznie chroni œció³kê przed rozchlapywaniem wody Dobrostan ptaków: - wysoki poziom wody daje ptakom wra enie obfitoœci. Systemy pojenia A B Miseczka PIKADOOR doskonale nadaje siê do pojenia piskl¹t od pierwszego dnia chowu. Ko³nierz miseczki jest wówczas ochylony do do³u i w miseczce umieszczona jest kulka. U³atwia to pisklêtom dostêp do wody. Dla doros³ych ptaków ko³nierz jest uniesiony do góry. Pozwala to zwiêkszyæ iloœæ wody w miseczce, chroni¹c jednoczeœnie œció³kê przed zamoczeniem. Charakterystyka techniczna: - na jedn¹ miseczkê przypada: ptaków - odstêpy miseczek na linii: 0,; 0,; 0,7; 0,8;,0;,;, m - robocze ciœnienie wody w liniach pojenia: od 0, do 0, MPa - zasilaj¹ce ciœnienie wody: do MPa Przy odchowie indorów zalecamy do wieku tygodni unoszenie pod sufit codziennie innej linii pojenia. Wspomaga to rozwój nóg indorków (maj¹ dalej do wody) przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej jakoœci œció³ki pod i wokó³ linii pojenia Wysokociœnieniowy zespó³ redukcyjny Mufa gumowa rury kwadratowej Opaska zaciskowa do rury gumowej Kielich miseczki PIKADOOR Kulka miseczki Smoczek PIKADOOR wciskany Uszczelka pod smoczek Zamek miseczki PIKADOOR Rura kwadratowa Profil aluminiowy ¹cznik profilu aluminiowego ¹cznik rury z profilem Zespó³ p³ukania linii INDOOR 0

9 MISECZKA INDO Systemy pojenia Zawsze czysta i œwie a woda - miseczka samoczyszcz¹ca. Miseczka INDO przeznaczona jest dla indyka oraz indyczego stada reprodukcyjnego, kaczek, gêsi i brojlerów. Pij¹ z niej du e i ma³e ptaki, przy czym, aby u³atwiæ picie wody pisklêtom, nale y w³o yæ kulkê do miseczki. Charakterystyka techniczna: - na jedn¹ miseczkê przypada: ptaków - odstêpy miseczek na linii: 0,; 0,; 0,7; 0,8;,0;,;, m - robocze ciœnienie wody w liniach pojenia: od 0, do 0, MPa - zasilaj¹ce ciœnienie wody: do MPa Wysokociœnieniowy zespó³ redukcyjny Mufa gumowa rury Opaska zaciskowa mufy gumowej Miseczka INDO - kielich Kulka miseczki INDO Smoczek INDO Uszczelka pod smoczek INDO Zamek miseczki INDO Rura kwadratowa ¹cznik profilu aluminiowego Profil aluminiowy ¹cznik rury z profilem Zespó³ p³ukania linii INDO to: - czysta woda - ptaki same oczyszczaj¹ poid³o, a zastosowane materia³y nie koroduj¹ i s¹ ³atwe w czyszczeniu, - sucha œció³ka - kszta³t miseczki zapobiega rozchlapywaniu wody przez ptaki (mniej doœcielania), dziêki reduktorowi stabilne ciœnienie wody w linii pojenia, konstrukcja linii zapobiega siadaniu ptaków na linii. Miseczka INDO jest uniwersalna. Jej wykonanie pozwala na odchów zarówno indyków, jak i kaczek, gêsi i brojlerów, bez rozgraniczenia na pisklêta i doros³e ptaki, przy zachowaniu wszystkich zalet pojenia indyków. INDOOR 0

10 BOOMERANG 0 Przeznaczony do pojenia indycz¹t w krêgach przez pierwszy tydzieñ odchowu. U³o ony na œció³ce, pod zawieszonym centralnie punktem œwietlnym wskazuj¹cym drogê do wody. 7 Systemy pojenia 8 Charakterystyka techniczna: - iloœæ piskl¹t na jeden BOOMERANG: iloœæ miseczek w BOOMERANGU: lub 8 Iloœæ BOOMERNGÓW w jednym krêgu jest uzale niona od iloœci wstawionych piskl¹t. Dodatkowo nale y uzupe³niæ podawanie wody przy pomocy poide³ odwracalnych. 9 Siatka do krêgów Za pomoc¹ siatki mo na szybko wykonaæ krêgi dla piskl¹t o dowolnym kszta³cie i rozmiarach. Siatka wykonana jest ze zgrzewanego drutu i ocynkowana ogniowo, co zapewnia doskona³¹ odpornoœæ na korozjê i ³atwoœæ w myciu. Szerokoœæ siatki: 0 cm Wielkoœæ oczek: 9x9 mm Dostêpna jest w zwojach o d³ugoœci: m Boomerangi zasilane s¹ w wodê wê em elastycznym, pod³¹czonym do linii pojenia zawieszonej nad lub obok krêgu. Wkrêca siê go bezpoœrednio w specjaln¹ koñcówkê wpiêt¹ w miejsce jednego ze smoczków. Do wkrêcenia koñcówki s³u y specjalny klucz Koñcówka do BOOMERANGA Klucz do koñcówki BOOMERANGA W¹ do BOOMERANGA Miseczka INDO - kielich Kulka miseczki INDO Smoczek INDO Uszczelka pod smoczek INDO Zamek miseczki INDO Rura kwadratowa Zaœlepka / PCV ¹cznik rury kwadratowej x / Siatka do krêgów INDOOR 0

11 KORAL Systemy pojenia Smoczkowy system pojenia KORAL przeznaczony jest dla brojlerów, kaczek oraz niosek towarowych od do 0 tygodnia. Smoczek KORAL to: - zawsze czysta, œwie a woda, - sucha œció³ka, - minimum obs³ugi. Charakterystyka techniczna: - na jeden smoczek przypada: ptaków - robocze ciœnienie wody w liniach pojenia: od 0, do 0, MPa - zasilaj¹ce ciœnienie wody: do MPa Gwarancjê d³ugotrwa³ej i bezawaryjnej pracy daje wykonanie smoczka. Smoczek Koral wykonany jest ze szlachetnej stali nierdzewnej oraz tworzyw wysokiej jakoœci. trzpieñ regulacyjny 7 Opcja reduktora KORAL z elektrozaworem s³u y do automatycznego p³ukania linii pojenia. trzpieñ smoczka Reduktor KORAL z elektrozaworem Reduktor KORAL Napinacz drutu antygrzêdowego Izolator - bloczek ma³y Wieszak rury Ø Dó³ ³¹cznika rury Ø Góra ³¹cznika rury Ø Drut antygrzêdowy Smoczek KORAL Siod³o smoczka KORAL Uszczelka siod³a Mufa Ø ¹cznik profilu okr¹g³ego Profil aluminiowy okr¹g³y Rura okr¹g³a Ø Automatyczny odpowietrznik KORAL Siod³o smoczka KORAL na rurê kwadratow¹ Klucz do smoczka KORAL 7 INDOOR 0 Smoczek KORAL umo liwia ptakom regulacjê iloœci pobieranej wody przez ró ne mo liwoœci aktywacji trzpienia smoczka. Trzpienie regulacyjne wystêpuj¹ w ca³ej gamie wymiarów, umo liwiaj¹c optymalny dobór iloœci dostarczanej wody (w po³¹czeniu z regulacj¹ ciœnienia i wysokoœci zawieszenia dla zapewnienia suchej œció³ki). Ma³e ptaki uderzaj¹ w trzpieñ prostopadle z niewielk¹ si- ³¹ - konstrukcja smoczka zapewnia im optymaln¹ iloœæ wody. Du e ptaki uderzaj¹ w trzpieñ z wiêksz¹ si³¹, pod k¹tem - podnosz¹c trzpieñ regulacyjny do góry - iloœæ wody jest wiêksza ni dla ma- ³ych ptaków. Wszystko to jest mo liwe do osi¹gniêcia przy jednakowym ciœnieniu wody w linii. Zmieniaj¹c wartoœæ ciœnienia wraz z wiekiem ptaków, mo emy dodatkowo optymalizowaæ i regulowaæ iloœæ pobieranej wody.

12 KORAL DU Y 9 KORAL DU Y przeznaczony jest dla brojlerów, stad rodzicielskich ras ciê kich, kaczek, gêsi oraz niosek towarowych od 0 i powy ej 0 tygodnia. Od standardowego smoczka KORAL DU Y ró ni siê masywniejsz¹ budow¹, wiêksz¹ œrednic¹ trzpienia jak i wiêksz¹ wydajnoœci¹. W przypadku, gdy pod³oga hali ma spadek i chcemy optymalnie napoiæ stado rodzicielskie doskona³ym rozwi¹zaniem jest KORAL DU Y z ko³nierzem. Ko³nierz na smoczku zmusza ptaki do uderzeñ dziobem pod w³aœciwym k¹tem - co powoduje e ptaki otrzymuj¹ w³aœciw¹ iloœæ wody. Charakterystyka techniczna: - na jeden smoczek przypada: ptaków - robocze ciœnienie wody w liniach pojenia: od 0, do 0, MPa - zasilaj¹ce ciœnienie wody: do MPa 9 Systemy pojenia Smoczki KORAL mo na montowaæ na rurê kwadratow¹ - poprzez zastosowanie siod³a smoczka KORAL. Opcja reduktora KORAL z elektrozaworem s³u y do automatycznego p³ukania linii pojenia Smoczki KORAL z zamkiem s¹ polecane dla brojlerów, niosek w klatkach. Ich wymiary odpowiadaj¹ wymiarom standardowym co stwarza mo liwoœæ zast¹pienia nimi zu ytych, starych smoczków innych producentów Nr kat. Nazwa Reduktor KORAL z elektrozaworem Reduktor KORAL Napinacz drutu antygrzêdowego Izolator - bloczek ma³y Wieszak rury Dó³ ³¹cznika rury Góra ³¹cznika rury Drut antygrzêdowy Smoczek KORAL DU Y Siod³o smoczka KORAL DU Y Siod³o smoczka KORAL DU Y na rurê kwadr Uszczelka siod³a Mufa rury Ø ¹cznik profilu okr¹g³ego Profil aluminiowy okr¹g³y Rura okr¹g³a Ø Automatyczny odpowietrznik KORAL Smoczek KORAL z zamkiem Smoczek KORAL DU Y z ko³nierzem Klucz do smoczka KORAL DU Y INDOOR 0 8

13 Systemy pojenia SMOCZEK B, SMOCZEK N Smoczek B Smoczek dla brojlerów. Konstrukcja smoczka umo liwia podawanie wody zarówno przy pionowym jak i poziomym ruchu trzpienia. Wykonany z wysokojakoœciowej stali nierdzewnej gwarantuje wiele lat bezawaryjnej pracy. atwe czyszczenie smoczka - smoczek rozbieralny. Wkrêcany w rurê. Smoczek N Przeznaczony dla niosek wylêgowych i towarowych. Wysokiej jakoœci stal nierdzewna zapewnia trwa³oœæ i nienagann¹ pracê przez wiele lat. Trzpieñ podaje wodê przy ruchu góra - do³. Smoczek jest rozbieralny co u³atwia usuwanie osadów. Wciskany na uszczelkê. Charakterystyka techniczna: SMOCZEK B SMOCZEK N - iloœæ ptaków na jeden smoczek - brojlerów - niosek - odstêpy na linii 0 lub cm 0 lub cm - œrednica otworu na smoczek 9, mm 9, mm - mocowanie wkrêcany wciskany na uszczelkê 0 Opcja reduktora KORAL z elektrozaworem s³u y do automatycznego p³ukania linii pojenia Reduktor KORAL z elektrozaworem Reduktor KORAL Napinacz drutu antygrzêdowego Izolator - bloczek ma³y ¹cznik rury z profilem Miseczka jednoramienna Rura kwadratowa Profil aluminiowy Smoczek B Smoczek N Uszczelka pod smoczek Mufa gumowa rury Opaska zaciskowa mufy gumowej ¹cznik profilu aluminiowego Drut antygrzêdowy ¹cznik rury kwadratowej x / Automatyczny odpowietrznik KORAL Smoczki B i N to sprawdzone i niezawodne rozwi¹zanie w pojeniu brojlerów i niosek. W po³¹czeniu z reduktorem KORAL hodowca otrzymuje pe³n¹ kontrolê nad podawaniem wody ptakom. Miseczka jednoramienna. Zapewnia such¹ œció³kê pod liniami pojenia. Stosowana wraz ze smoczkiem B i N. 9 INDOOR 0

14 Wysoka jakoœæ wykonania i specjalna konstrukcja powoduj¹, e na koñcu smoczka pojawia siê i zwisa tylko pojedyncza kropla. Takie rozwi¹zanie eliminuje koniecznoœæ stosowania miseczki pod smoczek, dziêki czemu nie ma potrzeby mycia miseczek. SUPERSMOCZEK Doskona³e poid³o kropelkowe dla brojlerów. Woda ze smoczka jest zawsze czysta i œwie a. Ptaki maj¹ swobodny dostêp do smoczka ze wszystkich stron. Podaje wodê przy poziomym i pionowym ruchu trzpienia. Charakterystyka techniczna: - iloœæ ptaków na jeden smoczek: - brojlerów lub 8-9 kaczek - odstêpy na linii: 0 lub cm - œrednica otworu na smoczek: 9, mm - mocowanie: wciskany na uszczelkê Systemy pojenia SUPERSMOCZEK II posiada trzpieñ o wiêkszej œrednicy zwiêkszaj¹cy wydajnoœæ o %. Opcja reduktora KORAL z elektrozaworem s³u y do automatycznego p³ukania linii pojenia Konstrukcja smoczka pozwala na podawanie wody ptakom od pierwszego dnia odchowu. M³ode ptaki doskonale radz¹ sobie z pobieraniem wody, nie powoduj¹c przy tym zamaczania œció³ki. Supersmoczek mo na z powodzeniem stosowaæ dla kaczek. Te uwielbiaj¹ce rozchlapywaæ wodê ptaki dostaj¹ z Supersmoczka tylko tyle wody ile im potrzeba do zaspokojenia pragnienia. Œció³ka bêdzie sucha Reduktor KORAL z elektrozaworem Reduktor KORAL Napinacz drutu antygrzêdowego Izolator - bloczek ma³y Drut antygrzêdowy Rura kwadratowa Profil aluminiowy ¹cznik profilu aluminiowego SUPERSMOCZEK SUPERSMOCZEK II Mufa gumowa rury Opaska zaciskowa mufy gumowej ¹cznik rury z profilem ¹cznik rury kwadratowej x / Automatyczny odpowietrznik KORAL INDOOR 0 0

15 REDUKTOR KORAL Systemy pojenia Przy pomocy reduktora KORAL mo na p³ynnie regulowaæ ciœnienie wody oraz p³ukaæ smoczkowe linie pojenia. Regulacjê ciœnienia wykonuje siê za pomoc¹ dolnego pokrêt³a reduktora a, a jego poziom wskazuje kulka umieszczona w rurce odpowietrznika b na reduktorze. Charakterystyka techniczna: - zakres regulacji ciœnienia: 0-0, metra s³upa wody - przy³¹cze wody: / - wyjœcie na liniê: rura okr¹g³a Ø lub, mm rura kwadratowa mm Reduktor KORAL posiada unikalny system automatycznego p³ukania ca³ej linii pojenia. Otwarcie tylko jednego zaworu powoduje, e woda pod du ym ciœnieniem samoczynnie uruchamia zawór zamontowany na koñcu linii pojenia, a wartki pr¹d wody wyp³ukuje zanieczyszczenia i osady z ka dego zakamarka reduktora i linii pojenia. Brudna woda sp³ywa elastycznym wê em, pod³¹czonym do automatycznego odpowietrznika KORAL, do kana³u œciekowego lub podstawionego naczynia. a b Opcjonalnie mo na zamontowaæ reduktor KORAL z elektrozaworem, sterowanym np. zegarem czasowym, dziêki temu mo na automatycznie przeprowadzaæ p³ukanie linii pojenia. Odprowadzenie wody wê em podczas p³ukania linii Zmor¹ hodowców s¹ zapowietrzone linie pojenia, nie podaj¹ce ptakom wody lub tylko czêœciowo. W systemie KORAL rozwi¹zano ten problem w prosty i niezawodny sposób. Na reduktorze i koñcu linii znajduj¹ siê rurki odpowietrzników. Do nich trafiaj¹ pêcherzyki powietrza wyp³ukiwane podczas p³ukania linii. St¹d poprzez specjalne zawory na szczytach rurek usuwane s¹ na zewn¹trz. Schemat ustawieñ zaworu w pozycji: Zawór zamkniêty W¹ Reduktor KORAL Reduktor KORAL z elektrozaworem Zawór reduktora KORAL kpl Membrana reduktora KORAL INDOOR 0 Zawór otwarty W¹ P³ukanie linii pojenia powinno odbywaæ siê po ka dym podaniu lekarstwa. W ci¹gu pierwszych 0 dni odchowu nale y przep³ukiwaæ liniê codziennie. Je eli temperatura powietrza przekroczy 0 0 C, wówczas p³ukanie nale y zrobiæ razy dziennie. W ci¹gu godzin, w temperaturze 0 C, jedna bakteria E.Coli mo e rozmno yæ siê do liczby trylionów bakterii.

16 WYSKOCIŒNIENIOWY ZESPÓ REDUKCYJNY Pokrêt³o Wysokociœnieniowy zespó³ redukcyjny s³u y do p³ynnej regulacji ciœnienia wody w miseczkowych systemach pojenia (PIKADOOR, INDO) oraz ich p³ukania. Charakterystyka techniczna: - zakres ciœnienia: 0 - bar - wydajnoœæ max.: l/min. - przy³¹cze wody: / - wyjœcie na liniê: rura kwadratowa mm Systemy pojenia Umieszczony na pocz¹tku linii wysokociœnieniowy zespó³ redukcyjny obni a ciœnienie wody z ok. 0, MPa do ciœnienia potrzebnego, aby miseczki prawid³owo podawa³y wodê. U ytkownik ustawia odpowiednie ciœnienie wody obracaj¹c pokrêt³o reduktora e i obserwuj¹c wskazania manometru. d Dwa zawory z czerwonym motylkiem s³u ¹ do prze³¹czania trybu pracy: - pojenie - p³ukanie. Schemat ustawieñ zaworów w pozycji: Zawór otwarty e d b W¹ a Zawór zamkniêty Zawór otwarty c W¹ Raz w tygodniu i po zakoñczeniu cyklu system nale y wyp³ukaæ: - zamknij zawór pojenia b - je eli p³uczesz w trakcie odchowu za³ó na koñcowy zawór c w¹ aby móc odprowadziæ wodê do kanalizacji lub pojemnika - podaj do wody preparat do p³ukania i dezynfekcji (zalecamy AQUA CLEAN) - otwó zawory: p³ukania a i koñcowy c Wysokociœnieniowy zespó³ redukcyjny Kolano z tworzywa / Trójnik z tworzywa / Zawór z tworzywa / PCV Zespó³ p³ukania linii Pod³¹czenie wê a do odprowadzania wody INDOOR 0

17 POID A DZWONOWE Systemy pojenia Poid³a dzwonowe znajduj¹ zastosowanie w pojeniu brojlerów, kur i indyków. Poszczególne typy maj¹ ró - ne kszta³ty i œrednice dzwonów oraz mechanizmy zaworów. Zasada podawania wody ptakom jest taka sama. Poid³a pracuj¹ na niskim ciœnieniu wody: od 0, do 0, bara. Poid³a dzwonowe powinne byæ czyszczone co najmniej razy w tygodniu. Poid³o dzwonowe indyk COMPACT Stosowane dla stad mieszanych i indorów powy ej tygodnia ycia. Poid³a pracuj¹ przy niskim ciœnieniu wody, a zawory uzupe³niaj¹ wodê w poidle automatycznie, gdy poziom wody w poidle bêdzie mniejszy siê od zadanego. Dla indyków przewiduje siê 0 - poide³ na 000 szt. ptaków. Poid³o dzwonowe indyk STANDARD Na 000 ptaków przypada 0 - poide³. Obwód poid³a: 0 cm. Poid³o dzwonowe brojler - przeznaczone dla brojlerów kurzych i niosek. Na 000 szt. ptaków przypada 8-0 poide³ w przypadku brojlera a 0- poide³ w przypadku nioski. Wysokoœæ brzegu poid³a umo liwia po opuszczeniu poid³a dzwonowego na œció³kê stosowanie poid³a od pierwszego dnia odchowu ptaków. Dla niosek balast wype³niony jest wod¹ do po³owy objêtoœci, a dla brojlerów w ca³oœci. Obwód poid³a: 0 cm. Zbiornik balastowy - zalecany do poide³ dzwonowych - wype³niany wod¹ - o ciê arze, - 7 kg, który zapobiega ko³ysaniu przez ptaki zbiornikiem i u³atwia zachowanie suchej œció³ki. Dla indyków zbiornik balastowy wype³nia siê w ca³oœci. Poid³o dzwonowe nioska - przeznaczone do pojenia nioski reprodukcyjnej i towarowej. Na 000 ptaków przypada 0 - poide³. Obwód poid³a: 0 cm Poid³o dzwonowe indyk COMPACT Zbiornik balastowy Poid³o dzwonowe indyk STANDARD Poid³o dzwonowe nioska Poid³o dzwonowe brojler Poid³o AQUA MAX Poid³o AQUA MAX - umo liwia wymianê dzwonu na miskê bez zmiany zaworów w przypadku, gdy indyki odchowujemy od tygodni a potem przenosimy je do tuczu koñcowego. Poid³o bezbalastowe, na 000 szt. ptaków przypada - poide³. Mo na te stosowaæ do pojenia gêsi. INDOOR 0

18 GA ZKA WODNA Ga³¹zka wodna s³u y do automatycznego i kontrolowanego podawania czystej wody dla linii pojenia. Wchodz¹ce w jej sk³ad elementy pozwalaj¹ na: - odcinanie dop³ywu wody, - pomiar iloœci wypijanej przez ptaki wody, - dok³adne p³ukanie linii, - a po pod³¹czeniu dozownika - podawanie leków i witamin. Ga³¹zka sk³ada sie z: kszta³ek z tworzywa sztucznego lub metalowych ocynkowanych, zaworów czerpalnych, zaworów steruj¹cych, reduktora centralnego z manometrem + drugi manometr na wyjœciu, wodomierza AQUADIS, wê y do dozownika, dwóch filtrów, uchwytów mocuj¹cych ga³¹zkê do œciany. dodatkowe wyposa enie to: elektrozawór, dozownik oraz impulsator do wodomierza AQUADIS. Ga³¹zka wodna z tworzywa I Systemy pojenia D Ga³¹zka wodna metalowa II D - pod³¹czenie dozownika 0 D 9 D 8 7 I II Ga³¹zka z tworzywa z wodomierzem Aquadis Ga³¹zka metalowa z wodomierzem Aquadis Kolano z tworzywa /" Zawór z tworzywa /" bia³y z motylkiem Trójnik z tworzywa /" Zawór czerpalny /" Nypel z tworzywa /" Uchwyt ga³¹zki Cybant " W¹ dozownika Impulsator wodomierza Trójnik ocynkowany / x/ Zawór ocynkowany / MD Zawór ocynkowany / MM Nypel ocynkowany / INDOOR 0

19 GA ZKA WODNA Systemy pojenia b Centralny reduktor ciœnienia Stabilnie obni a ciœnienie wody. Znajduje zastosowanie wszêdzie tam, gdzie z ró nych wzglêdów nale y obni yæ ciœnienie wody. Przy pomocy zielonego pokrêt³a a p³ynnie regulujesz ciœnienie od 0, do bar. Mo e byæ wyposa ony w manometr c. W dolnej czêœci reduktora znajduje siê filtr z szklanym odstojnikiem b co pozwala na okresowe czyszczenie. Pod³¹czenie /" a Manometr Mierzy ciœnienie wody w zakresie od 0 do bar. Pod³¹czenie /. Wodomierz Aquadis Bardzo dok³adnie mierzy przep³yw wody - do l/min. Nie wolno stosowaæ do gor¹cej wody. Po pod³¹czeniu impulsatora przeka e dane do sterownika np. ROTEM AC 000. Pod³¹czenie: /". 7 c Filtr wody Zapobiega dostarczaniu do systemów pojenia zanieczyszczeñ mechanicznych, zapewniaj¹c bezawaryjne i skuteczne dzia³anie systemów pojenia. Przezroczysta obudowa pozwala na szybk¹ kontrolê czystoœci filtra. Szybka wymiana wk³adu. Pod³¹czenie /". Dostarczany bez wk³adu. Impulsator Zainstalowany w gnieÿdzie wodomierza Aquadis na bie ¹co bêdzie przekazywa³ dane o przep³ywie wody do sterownika np. ROTEM AC 000. Pozwoli to na sta³¹ kontrolê zu ycia wody Centralny reduktor ciœnienia Manometr 0- bar Fitr wody Wk³ad do filtra papierowy Wk³ad do fitra siatkowy Wodomierz Aquadis Impulsator wodomierza Elektrozawór Wk³ad do filtra papierowy Zatrzymuje zanieczyszczenia od 0 mikronów. Wk³ad do filta siatkowy Wielokrotnego u ytku, ³atwy do wyp³ukania. Zatrzymuje zanieczyszczenia od 0 mikronów. Elektrozawór Skutecznie zamyka przep³yw wody lub innej cieczy. Zasilany pr¹dem o napiêciu 0 V/0 Hz. Pracuje przy ciœnieniu od 0, do 0 bar w zakresie temperatur od -0 C do +90 C. Elektrozawór mo e byæ sterowany programatorem czasowym lub sterownikiem np. AC 00, AC 000 i wówczas jest szczególnie przydatny przy odchowie stad reprodukcyjnych. Pod³¹czenie: /". INDOOR 0

20 Schemat pracy dozownika DOSATRON DOZOWNIKI Systemy pojenia faza faza DOSATRON - to oszczêdnoœæ w zu yciu i wiêksza skutecznoœæ dzia³ania preparatów. Tu nic siê nie zmarnuje. Dozownik precyzyjnie pobierze wybran¹ dawkê œrodka i w œciœle okreœlonej proporcji wymiesza go z wod¹. Dostarczy roztwór o zadanym stê eniu niezale nie od wielkoœci przep³ywu. Lek podany w wodzie dzia³a skuteczniej, poniewa chore ptaki wiêcej pij¹ ni pobieraj¹ pokarmów. Z dozownikiem zawsze masz mo liwoœæ dzia³ania od pojawienia sie pierwszych objawów. b DOSATRON - praca bez energii elektrycznej. Przep³ywaj¹ca przez dozownik woda sama napêdza pompê i to ju przy ciœnieniu 0,0 bara. Mieszanie preparatu odbywa siê w specjalnej komorze do której nie ma dostêpu powietrze. DOSATRON - to bezpieczeñstwo: Dla Twoich ptaków - ca³kowita kontrola dozowania. Dla Ciebie - brak kontaktu z preparatami lub pr¹dem. Dla œrodowiska - nie ma ryzyka ska enia. DOSARTON - wszechstronnoœæ zastosowañ. Niezast¹piony nie tylko w smoczkowych systemach pojenia, ale i w tradycyjnych poid³ach. Pomaga równie w hodowli trzody chlewnej, byd³a i innych zwierz¹t. Sprawdza siê w sadownictwie i ogrodnictwie, np. w szklarniach do nawadniania czy te oprysków. DOSATRON - to minimum obs³ugi. Wystarczy tylko ustawiæ stê enie, resztê automatycznie zrobi dozownik. W ka dej chwili mo esz zmieniæ dozowanie. a Wszystkie dozowniki wyposa one s¹ w wewnêtrzny filtr siatkowy zapobiegaj¹cy uszkodzeniom mechanizmu. Proste w zamontowaniu, dzieki specjalnemu wspornikowi. Pod³¹czenie / ". Wyposa enie: a w¹ zasysaj¹cy z filtrem siatkowym b wspornik mocuj¹cy. Dozowniki DOSATRON wyposa one s¹ w bardzo prosty system regulacji stê- eñ. Przep³yw wody Ciœnienie Stê enie roztworu bar % Dozownik DI 0 l -, m /h 0, - 0, 0, -, Dozownik DI 0 0 l -, m /h 0, - 0,,0 -, Dozownik DI 0* 0 l -, m /h 0, -,0,0-0, Dozownik D8 R* 00 l - 8,0 m /h 0, - 8,0 0, -, Dozownik D0 S* m - 0 m /h 0, -0,0 0, -,0 * Dostarczamy po wczeœniejszym zamówieniu. Prowadzimy serwis dozowników DOSATRON INDOOR 0

21 UK AD ZAWIESZENIA Systemy pojenia Smoczkowe i miseczkowe systemy pojenia Szpilka bloczka M 0x Bloczek du y Winda samohamowna Szpilka windy Podpora windy Linka stalowa Ø,0 mm Bloczek ma³y Ko³ek rozporowyø x Ko³ek rozporowyø x Ko³ek rozporowyø x Hak krótki x Hak d³ugi x Zacisk liny/ Linka stylonowa Ø mm Œlizgacz ma³y INDOOR 0

22 AKCESORIA Systemy pojenia 7 Regulator pochy³oœci Linie pojenia musz¹ wisieæ równolegle do œció³ki, tak aby wszystkie ptaki mia³y dostêp do wody. Na halach ze spadkiem, linie te wisz¹ równolegle do œció³ki, ale nie w poziomie. Zak³óca to prawid³owe dzia³anie linii pojenia poprzez niekontrolowan¹ zmianê ciœnienia wody. Aby temu zapobiec nale y w liniach pojenia montowaæ regulatory pochy³oœci (jeden na ka de 0 cm spadku), a ustawione na reduktorze ciœnienie bêdzie wówczas jednakowe na ca³ej d³ugoœci linii pojenia. Elektryzator Zasila w wysokonapiêciowe impulsy instalacje antygrzêdowe w liniach pojenia i paszoci¹gach. W³¹czony w drugim tygodniu odchowu, szybko i skutecznie zniechêci ptaki od robienia grzêdy z zawieszonych na hali linii. Charakterystyka techniczna: - zasilanie: zasilacz 0V/0Hz - czêstotliwoœæ impulsów: 0-0/min - max. napiêcie: V Aqua Clean Je eli woda bêdzie d³ugo sta³a w naczyniu lub wysokiej temperaturze, jej jakoœæ spadnie drastycznie, co objawi siê zmian¹ zapachu i smaku. Wzroœnie iloœæ mikroorganizmów, a dodatki witamin osadzone wewn¹trz systemów bêd¹ dla nich dodatkow¹ po ywk¹. Aqua Clean dezynfekuje i zmiêkcza osady, gwarantuj¹c prawid³owe dzia³anie systemów pojenia. W czasie odchowu mo na go podawaæ w stê eniu litr na 0 ton wody, zapobiegaj¹c osadzaniu siê osadów i dezynfekuj¹c wodê. Aqua Clean ulega biodegradacji, nie szkodz¹c œrodowisku. Opakowanie litr. 8 Klucz do smoczka KORAL U³atwia monta i demonta smoczków KORAL na liniach pojenia. Klucz do koñcówki BOOMERANGA Koñcówka do BOOMERANGA Siatka do krêgów Za pomoc¹ siatki mo na szybko wykonaæ krêgi dla piskl¹t o dowolnym kszta³cie i rozmiarach. Siatka wykonana jest ze zgrzewanego drutu i ocynkowana ogniowo, co zapewnia doskona³¹ odpornoœæ na korozjê i ³atwoœæ w myciu. Szerokoœæ siatki: 0 cm Wielkoœæ oczek: 9x9 mm Dostêpna jest w zwojach o d³ugoœci: m 7 8 Klej do PCV Doskona³y klej do ³¹czenia armatury wykonanej z PCV Regulator pochy³oœci Klucz do smoczka KORAL Klucz do smoczka KORAL DU Y Klucz do koñcówki BOOMERANGA Koñcówka do BOMERANGA Elektryzator Siatka do krêgów AQUA CLEAN Klej do PCV INDOOR 0 8

23 OBS UGA SMOCZKOWEGO SYSTEMU POJENIA Systemy pojenia Czynnoœci przed wstawieniem stada:. Wypoziomowaæ liniê pojenia tak aby smoczki by³y na wysokoœci oczu piskl¹t.. Wyrównaæ œció³kê pod liniami pojenia.. Nape³niæ instalacjê wod¹ otwieraj¹c zawór kulowy, ustawiæ reduktor na cm wysokoœci wody w rurce.. Upewniæ siê, czy linia jest odpowietrzona i ca³kowicie wype³niona wod¹.. Ustawiæ pokrêt³o regulatora tak, by poziom wody w rurce kontrolnej by³ na wysokoœci, -7, cm.. Na krótko przed samym wstawieniem, poruszyæ lekko trzpieñ ka dego smoczka tak, aby na koñcu pojawi³a kropla wody 7. Stosowaæ 0-00 watowe arówki w obrêbie linii pojenia zwróci to uwagê piskl¹t. Uwaga: Wysokoœæ ciœnienia - poziom wody w rurce ma wp³yw na wydajnoœæ systemu pojenia. Im wy szy, tym wiêksza wydajnoœæ. Czynnoœci w trakcie wstawiania. W trakcie wstawienia ustawiæ ciœnienie wody na poziomie, - 7, cm.. Upewniæ siê jeszcze raz o obecnoœci wody w ca³ym systemie. Czynnoœci w trakcie odchowu:. Wysokoœæ linii regulowaæ w zale noœci od dziennego przyrostu i wielkoœci ptaków.. Wysokoœæ ciœnienia wody w linii zmieniaæ wraz ze wzrostem wieku ptaków.. Ptaki powinny piæ wodê pod k¹tem -0 stopni w stosunku do trzpienia smoczka.. Instalacjê nale y p³ukaæ niezw³ocznie po zakoñczeniu podawania jakichkolwiek leków (minimum przez minutê na ka - de 0 metrów linii). Zapobiegnie to tworzeniu siê osadów i wchodzenia w reakcjê pozosta³oœci po zastosowanych œrodkach z mikroelementami zawartymi w wodzie (wapñ, elazo, mangan). Zaniechanie p³ukania w niektórych wypadkach moÿe doprowadziæ do nieprawid³owego funkcjonowania smoczków. Uwaga: W przypadku zamaczania œció³ki pod lini¹ pojenia nale y: - zmniejszyæ ciœnienie wody i zwiêkszyæ wysokoœæ zawieszenia linii, - jednoczeœnie skontrolowaæ system filtracyjny, który powinien byæ utrzymywany w czystoœci, - zwiêkszyæ wentylacjê i ogrzewanie (na œció³kê), - je eli nadal wystêpuj¹ problemy, prosimy o kontakt z nami. Sugerowany poziom wody w rurce odpowietrznika dla SMOCZKA KORAL (wg. ZIGITY SYSTEMS INC.) 9 INDOOR 0 Czynnoœci po rzucie:. Nape³niæ system roztworem wody i AQUA CLEAN lub innym na bazie nadtlenku wodoru i pozostawiæ na okres ok. 0 minut, nastêpnie p³ukaæ system co najmniej przez minutê na ka de 0 metrów linii.. Oczyœciæ i umyæ poszczególne elementy systemu.. Ustawiæ ciœnienie wody w linii na 7, cm.. Je eli istnieje mo liwoœæ spadku temperatury poni ej 0 C - spuœciæ wodê z systemu.

24 Woda odgrywa znacz¹c¹ rolê w hodowli i produkcji drobiarskiej. W normalnych temperaturach ptaki wypijaj¹ przynajmniej, -,8 razy wiêcej wody ni spo ytej paszy. Wraz ze wzrostem temperatury spo ycie wody wzrasta kilkukrotnie. Przy zastosowaniu systemów smoczkowych zu ycie bêdzie ni sze ni w systemach z poid³ami dzwonowymi. Jako przewodnik mo e s³u yæ tabela dziennego zu ycia wody (na 000 ptaków) w zale noœci od wieku (w tygodniach) opracowana przez ZIGGITY SYSTEMS Inc. dla systemów smoczkowych. Tabela dziennego zu ycia wody w litrach na 000 ptaków: Nioska wiek litry Indyki wiek 7 8 litry Broilery wiek litry Stado reprodukcyjne miêsne wiek litry Bie ¹ce kontrolowanie spo ycia wody pozwala na wczesne wykrycie wielu problemów. Obserwowanie wodomierza jest prostym i skutecznym krokiem do rozpoznania i rozwi¹zania potencjalnych, kosztownych problemów. Gdy iloœæ zu ywanej wody jest diametralnie inna od tej, któr¹ mia³eœ do tej pory, w górê lub w dó³, mo e to byæ sygna³em e wyst¹pi³y lub wyst¹pi¹ problemy. Zwykle zmiany w spo yciu wody oznaczaj¹ dwa typy problemów:. problemy z systemem pojenia,. problemy z ptakami. Problemy z systemem pojenia Gdy temperatura wody w systemie pojenia roœnie, ptaki skracaj¹ picie, zmniejszaj¹c swoj¹ zdolnoœæ do przezwyciê enia stresu cieplnego. Przy wy szych temperaturach ptaki przestaj¹ piæ zupe³nie, co ma katastrofalne konsekwencje. Œledzenie wielkoœci spo ycia wody powinno pomóc w wykryciu tych problemów wczeœniej. Spadek spo ycia wody mo e oznaczaæ równie inne problemy. Szczególnie powszechne w cieplejszych miesi¹cach s¹ korki powietrzne w liniach pojenia, które mog¹ powa nie ograniczaæ dostêp wody do poide³. Ten problem mo e byæ szczególnie szkodliwy w pracy systemu pojenia dla niosek w klatkach. Podobnie, osad zgromadzony wewn¹trz rury lub poide³ tworzy korek, co w rezultacie uniemo liwia ptakom dostêp do wystarczaj¹cej iloœci wody. W przypadku zgromadzonego osadu, spadek spo ycia mo e wyst¹piæ nie tak drastycznie jak w przypadku korków powietrznych. Wzrost spo ycia wody równie mo e oznaczaæ problem systemu. Mo e to wskazywaæ na rozlewanie lub przeciek. SprawdŸ, czy poid³o nie zosta³o wybite z zamka. Upewnij siê te, czy nie ma adnych ciekn¹cych poide³ lub przecieków na linii. Problemy z ptakami Obserwowanie wodomierza, pomo e ci wykryæ problemy zdrowotne ptaków. Zwykle ptaki przestaj¹ piæ dzieñ lub kilka dni przed zauwa eniem przez ciebie symptomów choroby. Wiêkszoœæ ptaków zmniejsza jedzenie i picie podczas choroby. Jeœli wodomierz wskazuje zmianê w spo yciu, a ty wykluczy³eœ problemy systemowe przedstawione powy ej, twoje ptaki mog¹ byæ chore. W tym wypadku, wodomierz jest nieocenionym narzêdziem umo liwiaj¹cym podjêcie w³aœciwej decyzji. Innym powodem wysokiego spo ycia wody jest wysoka zawartoœæ azotanów lub soli w wodzie. To mo e powodowaæ nadmierne picie i prowadziæ do biegunki i mokrej œció³ki. Jeœli w³aœnie to jest problemem, wymagana jest analiza wody i okreœlenie mo liwoœci leczenia. Mo na zainstalowaæ alarm zu ycia wody (np. RWA- Rotem - Indoor), który siê w³¹cza gdy spo ycie wody roœnie lub maleje o ustawione odchylenie procentowe. Ustawiaj¹c ma³¹ np. % zmianê jej wyst¹pienia, w³¹czenie alarmu sk³oni nas do rozpoczêcia poszukiwania przyczyn. Bardziej radykalne zmiany wymagaj¹ natychmiastowego dzia³ania, aby zapobiec znacz¹cym stratom. Systemy pojenia Jakoœæ wody powinna odpowiadaæ normom dotycz¹cym wody pitnej, natomiast istotne s¹ proporcje poszczególnych elementów sk³adowych i ich wp³yw na warunki produkcyjne. Dotyczy to w szczególnoœci zawartoœci sodu, siarczanów, azotanów i azotynów, chlorków, magnezu. Tak- e czystoœæ mikrobiologiczna, twardoœæ wody, kwasowoœæ (ph), zawartoœæ elaza i wapnia wp³ywaj¹ na wyniki produkcyjne. Kilka uwag ogólnych wskazuj¹cych na wystêpowanie zale noœci pomiêdzy zawartoœciami ró nych elementów w wodzie: - zawartoœæ sodu w granicach 0-00 ppm (sumuje siê z potasem) nie powoduje problemów, je eli dodatkowo zawartoœæ siarczanów przekracza 0 ppm lub zawartoœæ chlorków przekracza ppm, mo e wyst¹piæ biegunka, - zalecana zawartoœæ siarczanów to 0 ppm natomiast stê enie w granicach 00-0 ppm jest maksymalnie dopuszczalne, chocia wartoœci poni ej wartoœci dopuszczalnej (je eli zawartoœæ sodu lub magnezu jest wiêksza od 0 ppm) i powy ej mog¹ powodowaæ biegunkê, - zawartoœæ magnezu w granicach 0- ppm nie powoduje problemów, chyba e zawartoœæ siarczanów przekracza 0 ppm, co mo e spowodowaæ biegunkê, - zawartoœæ chlorków w granicach do 0 ppm nie stanowi problemów, natomiast niskie stê enie rzêdu ppm mo e spowodowaæ problemy, je eli zawartoœæ sodu przekroczy 0 ppm, - zawartoœæ elaza nie powinna przekraczaæ 0, ppm, przy wy szych stê eniach bakterie elazowe zatykaj¹ systemy pojenia, pogarszaj¹ smak i zapach wody, - kwasowoœæ wody - odczyn ph - powinien mieœciæ siê w zakresie, - 8,, odczyn ph od -, mo e powodowaæ korozjê systemów pojenia, - twardoœæ wody do 00 ppm (woda miêkka - bez problemów), powy ej 0 ppm woda twarda - mo e powodowaæ zmniejszenie efektywnoœci mycia i dzia³ania niektórych lekarstw podawanych w wodzie, maksymalnie 00 ppm. INDOOR 0 0

25 Systemy paszowe Wybieraj¹c spiralny paszoci¹g GAMMA 000, LEO 000, ATOS, INDOR 000 lub paszoci¹g zabierakowy, paszoci¹g pe³zakowy FLATLINE otrzymasz: - racjonalne ywienie w ca³ym cyklu hodowlanym, - minimalizacjê strat wynikaj¹cych z rozsypywania paszy, - pe³n¹ automatykê pracy, - minimaln¹ obs³ugê, - zabezpieczenie przed gryzoniami i mo liwoœci¹ infekcji paszy. Doskona³¹ opiniê hodowców, nasze paszoci¹gi osi¹gnê³y dziêki: - wysokiej wiedzy i umiejêtnoœciom konstruktorów i monterów, - wspó³pracy z hodowcami ju w fazie projektowania, - nowatorskim rozwi¹zaniom, - zastosowaniu wysokiej jakoœci materia³ów. to 0 lat doœwiadczeñ w produkcji urz¹dzeñ drobiarskich. W sk³ad paszoci¹gów spiralnych wchodz¹: Linia poprzeczna, sk³adaj¹ca siê z: - rur - kolan - spirali napêdzanej motoreduktorem. Transportuje paszê z silosu lub paszarni do koszy zasypowych linii karmirnia. Uk³ad zawieszenia sk³adaj¹cy siê z: - windy centralnej - linek stalowych wraz zaciskami - bloczków. Dziêki niemu bezproblemowo mo na dostosowaæ wysokoœæ zawieszania linii karmienia do potrzeb ptaków. Zespo³ napêdowy z³o ony z kosza zasypowego oraz motoreduktora z karmid³em kontrolnym. Napêdza on spiralê linii karmienia, która dostarcza paszê do karmide³. Linie karmienia rozmieszczone w standardowych odstêpach. W ich sklad wchodz¹: rury wraz ze spiral¹ oraz karmid³a. Linie karmienia rozprowadzaj¹ paszê wzd³u hali. Skrzynka sterownicza, która poprzez uk³ad styczników i czujników automatycznie steruje prac¹ motoreduktorów. W skrzynce mo e siê znajdowaæ siê elektryzator wysy³aj¹cy impulsy do drutu antygrzêdowego, umieszczonego na linii karmienia. INDOOR 0

26 Paszoci¹g spiralny GAMMA 000 Paszoci¹g spiralny GAMMA 000 przeznaczony jest dla brojlerów, od pierwszego do ostatniego dnia odchowu. Po za³o eniu ko³nierza na karmid³o, GAMMA 000 mo e byæ wykorzystywana przy karmieniu indyczek. Poziom paszy w karmidle Gamma mo na regulowaæ A obracaj¹c talerz karmid³a wraz z grillem. Wszystkie elementy karmid³a wykonane s¹ z wysokiej jakoœci g³adkiego tworzywa sztucznego, co wraz z odpinanym dolnym talerzem B pomaga utrzymaæ je w czystoœci. Charakterystyka techniczna: - iloœæ ptaków na jedno karmid³o: wydajnoœæ: kg/h - rozstaw karmide³: 70 lub 00 cm - œrednica talerza: cm - wysokoœæ talerza: 7, cm - motoreduktor: 0,7 - x80 V Systemy paszowe A A A B NOWY TALERZ Karmid³o ³atwo umyæ dziêki umocowaniu na zawiasie talerza karmid³a Karmid³a Gamma doskonale podaj¹ paszê ju dla jednodniowych piskl¹t. Wysoki poziom paszy w karmidle mo na osi¹gn¹æ, dziêki odpowiedniemu ustawieniu pozycji grilla na tubie karmid³a. A Du e ptaki te nie maja problemów z dostêpem do paszy. Dla nich nale- y zmniejszyæ poziom paszy w karmidle poprzez uniesienie grila blisko krawêdzi tuby. A Górna krawêdÿ talerza jest wywiniêta do wewn¹trz, co eliminuje rozsypywanie paszy Wy³¹cznik naciskowy Kosz zasypowy Œciany kosza zasypowego Napinacz drutu antygrzedowego Rura m z otworami Rura m z otworami Karmid³o GAMMA Klamra ³¹cz¹ca rurê paszoci¹gu Spirala transportu,x0x Karmid³o kontrolne GAMMA Drut antygrzêdowy Motoreduktor 0,7 kw Ko³nierz karmid³a GAMMA Klamra drutu antygrzêdowego INDOOR 0

27 Paszoci¹g spiralny LEO 000 Systemy paszowe Paszoci¹g spiralny LEO 000 jest nowoczesnym i w pe³ni zautomatyzowanym systemem paszowym dla brojlerów w pe³nym cyklu hodowlanym, po za³o eniu dodatkowego pierœcienia na karmid³o - dla indyczek, po za³o eniu pierœcienia MP - dla kaczek. Charakterystyka techniczna: - iloœæ ptaków na jedno karmid³o: od 0 do 80 w zale noœci od wagi koñcowej - wydajnoœæ: od 0 kg do 700 kg na godzinê w zale noœci od wersji - rozstaw karmide³: 7 lub 00 cm - œrednica talerza karmid³a: cm - wysokoœæ talerza:, cm - motoreduktor: 0,7 - x80 V NOWY TALERZ NOWE PIERŒCIENIE CENTRALNE Wy³¹cznik naciskowy Kosz zasypowy Œciany kosza zasypowego Napinacz drutu antygrzêdowego Rura m z otworami Rura m z otworami Karmid³o LEO Klamra ³¹cz¹ca rurê paszoci¹gu Spirala transportu,x0x Karmid³o kontrolne LEO Drut antygrzêdowy Motoreduktor 0,7 kw Pierœcieñ regulacyjny MP Ko³nierz karmid³a LEO Tuba restrykcyjna Klamra drutu antygrzêdowego INDOOR 0 Karmid³o LEO charakteryzuje siê: - mo liwoœci¹ karmienia ptaków od pierwszego dnia do koñca rzutu - ograniczeniem dostêpu piskl¹t do œrodka karmid³a = czysta pasza, ³atwiejszy dostêp dla innych piskl¹t, - mo liwoœci¹ regulacji poziomu paszy dwoma sposobami - w pierwszym okresie poprzez zmianê wysokoœci podwieszenia za pomoc¹ windy centralnej, a nastêpnie poprzez mo liwoœæ regulacji pierœcieniem centralnym w karmidle, - ³atwoœci¹ mycia karmid³a poprzez odpowiednia konstrukcjê elementów i umocowany na zawiasie talerz karmid³a. Pierœcienie regulacyjne MP za³o one na tubê karmid³a umo liwiaj¹ podawanie paszy kaczkom. Zalecamy te za³o enie ko³nierza na talerz, który pozwala te na karmienie indyczek. Za³o enie dodatkowej wewnêtrznej tuby zsypowej daje mo liwoœæ karmienia restrykcyjnego brojlerów. Ogranicza iloœæ paszy podawanej do karmid³a i przyspiesza jego nape³nienie.

28 Paszoci¹g spiralny ATOS Karmid³a ATOS znajduj¹ zastosowanie tam, gdzie zachodzi potrzeba oddzielnego karmienia kogutów (przy karmieniu restrykcyjnym stad rodzicielskich). Karmid³o zosta³o zaprojektowane i wykonane uwzglêdniaj¹c wagê ptaków oraz e w wyniku restrykcyjnego karmienia koguty bêd¹ chcia³y zjeœæ paszê tak szybko, jak tylko pojawi siê w karmid³ach. W zwi¹zku z tym karmid³o musi byæ wytrzyma³e i stabilne, w minimalnym stopniu ograniczaj¹c dostêp do paszy. Charakterystyka techniczna: - na jedno karmid³o przypada: 0 do kogutów - wydajnoœæ paszoci¹gu: 700 kg paszy na godzinê - rozstaw karmide³ co: 00 lub 0 cm - œrednica talerza: cm - wysokoœæ talerza: 7, cm - motoreduktor: 0, kw - prêdkoœæ obrotowa spirali paszoci¹gu: 0 obrotów na minutê Systemy paszowe W typowej rurze paszoci¹gu o œrednicy mm zastosowano spiralê o wiêkszej podzia³ce i szybszych obrotach, tak aby szybko dostarczyæ du ¹ iloœæ paszy. Odpowiedni kszta³t otworów zsypowych umo liwia dostarczenie paszy prawie jednoczeœnie do wszystkich karmide³ Wy³¹cznik ATOS Kosz zasypowy Œciany kosza zasypowego Napinacz drutu antygrzêdowego Rura D - otworowa metrowa Rura D - otworowa metrowa Karmid³o ATOS Klamra ³¹cz¹ca rurê paszoci¹gu Spirala transportu 8xx Karmid³o kontrolne ATOS Drut antygrzêdowy Motoreduktor 0, kw ATOS Klamra drutu antygrzêdowego INDOOR 0

29 Paszoci¹g INDOR 000 Systemy paszowe INDOR 000 to doskona³e karmid³o dla indyków od pierwszego dnia do koñca rzutu. W wersji 000 udoskonalono: - kszta³t talerza dla piskl¹t i ptaków do tygodnia 8 z nowym sto - kim wewnêtrznego o mniejszej wysokoœci talerza - 7 mm, - tubê centraln¹ o wiêkszej œrednicy, A - daszek karmid³a wykonano z ABS. Charakterystyka techniczna: - na jedno karmid³o przypada: od do indyków - rozstaw karmide³: 0, 0 lub 00 cm - œrednica ma³ego talerza:, cm przy wysokoœci 7, cm - œrednica du ego talerza: 0 cm przy wysokoœci cm - motoreduktor: 0,7 lub 0, kw - x80 V B 7 B B Zalety paszoci¹gu INDOR: - ³atwy dostêp do paszy dla piskl¹t oraz doros³ych ptaków, - zwiêkszenie wymiany paszy w karmidle (poprzez zmniejszenie jej iloœci oraz jej koncentracjê w miejscu gdzie jest pobierana przez indyki), - zmniejszenie rozsypywania paszy, - poprzez zmianê kszta³tu ma³ego talerza mo na go u ywaæ d³u ej, co powoduje tak e mniejszy stres przy wymianie talerza na talerz do tuczu, - oryginalny system regulacji poziomu paszy za pomoc¹ windy centralnej, - dobre warunki higieniczne karmid³a - ³atwe mycie, wytrzyma³e i g³adkie tworzywo o wysokiej jakoœci. INDOOR,0

30 Paszoci¹g INDOR 000 W paszoci¹gu INDOR 000 w unikalny sposób hodowca reguluje poziom paszy w karmid³ach. Do tego celu s³u y zamontowana przy koszu zasypowym winda. Hodowca obracaj¹c korbk¹ windy unosi lub opuszcza tuby w karmid³ach, przez co zwiêksza lub zmniejsza poziom paszy. To rozwi¹zanie pozwala na jednoczesne ustawienie poziomu paszy we wszystkich karmid³ach zamontowanych na linii karmienia. Karmid³a INDOR doskonale sprawuj¹ siê tak e w tradycyjnych paszoci¹gach, zastêpuj¹c tradycyjne karmid³a cylindryczne. Przy niewielkich nak³adach finansowych mo na otrzymaæ wszystkie zalety jakie oferuje paszoci¹g INDOR: - mo liwoœæ racjonalnego karmienia, - eliminacjê strat paszy poprzez rozsypywanie, - oszczêdnoœæ paszy rzêdu kilkunastu ton w stosunku do karmide³ tradycyjnych na jednym rzucie. Systemy paszowe Karmid³a INDOOR mo na montowaæ nie tylko w tadycyjnych paszoci¹gach z rurami zsypowymi, ale tak e w paszoci¹gach z lin¹ zabierakow¹ (koralikowych). Tak wygl¹da œció³ka wokó³ karmid³a INDOR. Inwestycja w nowe karmid³a INDOR szybko zostanie sp³acona z oszczêdnoœci na paszy, a potem ju tylko zarabiasz Wy³¹cznik naciskowy Kosz zasypowy Œciany kosza zasypowego Napinacz drutu antygrzêdowego Rura paszowa m z otworami co m Rura paszowa m z otworami co m Rura paszowa m z otworami co, m Karmid³o INDOR 000 (bez talerza) Talerz wysoki Talerz niski Klamra ³¹cz¹ca rurê paszoci¹gu Spirala transportu,x0x Karmid³o kontrolne INDOR Drut antygrzêdowy Motoreduktor 0, kw Regulator wysokoœci usypu paszy Linka Ø do regulacji karmide³ Karmid³o podwieszane Klamra drutu antygrzêdowego INDOOR 0

31 Paszoci¹g spiralny GALEO, MIRA Systemy paszowe Karmid³o GALEO - dla brojlerów. ¹czy w sobie zalety karmid³a LEO i GAMMA. Wykorzystuje tubê zsypow¹ i pierœcieñ regulacyjny z karmid³a LEO ³¹cz¹c je z zewnetrzn¹ os³on¹ z karmid³a GAMMA. Charakterystyka techniczna: - iloœæ ptaków na jedno karmid³o: wydajnoœæ: kg/h - rozstaw karmide³: 70 lub 00 cm - œrednica talerza: cm - wysokoœæ talerza: 7, cm - motoreduktor: 0,7 - x80 V. 7 Karmid³o GALEO z za³o onym ko³nierzem pozwala na na zadawanie paszy dla indyczek. Powieksza on powierzchnie karmid³a zapobiegaj¹c rozsypywaniu paszy. Nale- y go za³o yæ w szóstym tygodniu chowu i u ywaæ do koñca tuczu. 8 MIRA - karmid³o dla przepiórek na œció³ce. Przystosowane do typowego paszoci¹gu o œrednicy rury mm, doskona³e do tuczu przepiórek. Nagrodzone 9 0 Charakterystyka techniczna: - œrednica talerza:, cm, - wysokoœæ talerza:, cm, - na jedno karmid³o przypada: od 0 do 80 przepiórek Karmid³o GALEO kpl Tuba karmid³a LEO Zaczep PCV karmid³a Pierœcieñ regulacyjny I karmid³a Pierœcieñ regulacyjny II karmid³a Os³ona tuby karmid³a GAMMA Talerz karmid³a LEO Ko³nierz karmid³a LEO Karmid³o MIRA kpl Góra sto ka karmid³a MIRA Sto ek karmid³a MIRA Sto ek karmid³a MIRA z otworem do czujnika Talerz karmid³a MIRA 7 INDOOR 0

32 Paszoci¹g zabierakowy Zespó³ napêdowy napêdza stalow¹ linê z plastikowymi zabierakami dla rury o œrednicy mm (lub ³añcuch z plastikowymi zabierakami dla rury o œrednicy mm). Systemy zadawania paszy ze spiral¹ transportuj¹c¹ paszê wewn¹trz metalowej rury wykonywane s¹ w odcinkach prostych. Gdy zachodzi potrzeba dostarczenia paszy do ró - nych miejsc t¹ sama lini¹, idealnym rozwi¹zaniem jest paszoci¹g zabierakowy. Maksymalna d³ugoœæ paszoci¹gu wynosi 00 m z 7 zakolami. Zastosowano specjalny opatentowany system z³¹czek do ³¹czenia liny. Charakterystyka techniczna: - wydajnoœæ dla paszoci¹gu z rur¹ mm: 700 kg/h z rur¹ mm: 00 kg/h - prêdkoœæ liny z zabierkami: m/min. - mo liwoœæ podwieszenia paszoci¹gu i zespo³u napêdowego - teleskopowe rury spustowe o œrednicach: 0,, 80 lub 00 mm - maksymalna d³ugoœæ lini: 00 m przy 7 zakolach 0 m przy zakolach - motoreduktory o mocy: 0,7 kw lub, kw Systemy paszowe Pasza mo e byæ pobierana bezpoœrednio z silosu, eliminujemy wiêc koniecznoœæ stosowania transportu poprzecznego. Mo na tak e zmieniaæ kierunek biegu liny paszoci¹gu. Stalowa lina z plastikowymi zabierakam. W zale noœci od rodzaju paszy œrednica zabieraków mo e wynosiæ 0 lub mm. Przenoœnik ³añcuchowy z plastikowymi zabierakami do rury mm. Stalowe rury o œrednicy mm (lub mm) mo na prowadziæ zgodnie z potrzebami, wykorzystuj¹c na zakrêtach zakola. 7 Paszoci¹g mo na podwiesiæ, stosuj¹c teleskopowe rury spustowe (z rêcznym lub automatycznym sterowaniem zamykania/otwierania) do karmide³ lub te zamontowaæ karmid³a bezpoœrednio na rurze - dla paszoci¹gu o œrednicy rury mm Zespó³ napêdowy lewy 0,7 kw Zespó³ napêdowy lewy, kw Kosz zasypowy z napêdem,8 kw Lina z kr¹ kami Ø 0 rozstaw 0 mm Lina z kr¹ kami Ø rozstaw 0 mm Przenoœnik ³añcuchowy z kr¹ kami D Rura PCV Ø x -,8 m Rura Ø - metrowa otworowa Zakole Zespó³ rur spustowych + (D0-D) INDOOR 0 8

33 Systemy paszowe Paszoci¹g pe³zakowy FLATLINE Paszoci¹g pe³zakowy s³u y do zadawania paszy dla stad towarowych i rodzicielskich. Umo liwia równie karmienie restrykcyjne. Paszoci¹g mo e byæ zainstalowany w nastêpuj¹cych wersjach: - z jedn¹ rynn¹ paszoci¹gu stanowiac¹ obwód, - dwoma rynnami (z ruchem ³añcucha w obu rynnach w tym samym kierunku lub w kierunkach przeciwnych), - trzema i czterema rynnami. Kosze zasypowe oraz motoreduktory napêdowe mog¹ byæ zintegrowane, stanowi¹c jeden zespó³, lub te mog¹ byæ montowane oddzielnie (rozwi¹zanie szczególnie polecane dla paszociagów o wysokiej prêdkoœci przesuwu ³añcucha). Paszoci¹g mo e staæ na pod³odze lub te byæ podwieszany. Rynna wykonana jest z wyprofilowanej i ocynkowanej blachy. Nie rozsypuje paszy. Rynna mo e byæ podwieszona na linkch (umo lwia to uniesienie ca³ego paszoci¹gu na czas sprz¹tania kurnika) lub staæ na nogach. 9 INDOOR 0 Czêsto stosowane s¹ siatki zabezpieczaj¹ce (ruszty) na rynnach paszowych - dla stad towarowych o odstêpach mm, aby zapobiec zabrudzeniu paszy, a dla stad hodowlanych przy karmieniu restrykcyjnym oczka mm (aby uniemo liwiæ kogutom jedzenie paszy z paszoci¹gu dla kur). 7 Nogi do stawiania rynny paszowej wystêpuj¹ w trzech opcjach: - wykonane z ocynkowanej blachy, - wykonane ze stali nierdzewnej, - wykonane ze zbrojonego nylonu. Takie rozwi¹zania pozwalaj¹ na indywidualne dostosowanie paszoci¹gu do istniej¹cych warunków na hali. 8 Zakola umo liwiaj¹ zmianê kierunku rynny paszowej o 90 lub stopni.

34 Paszoci¹g pe³zakowy FLATLINE 9 0 añcuch pe³zakowy Transportuje paszê w rynnach paszoci¹gu. wykonany z specjalnej stali poddanej obróbce cieplnej, gwarantuj¹cej d³ugotrwa³¹ i bezawaryjn¹ pracê. Zabezpieczony antykorozyjnie. Przy zastosowaniu odpowiednich elementów mo na zmieniaæ poziom rynny paszowej. Bêben czyszcz¹cy Mocowany w dowolnym miejscu linii paszoci¹gu. Usuwa z paszy zanieczyszczenia, chroni¹c ptaki i elementy paszoci¹gu. Systemy paszowe Standardowe prêdkoœci przesuwu ³añcucha wynosz¹: 9 lub 8 m/min. Dla stad towarowych proponujemy prêdkoœæ m/min (je eli nie wystêpuje karmienie restrykcyjne). Dla stad rodzicielskich i hodowlanych, kiedy wystêpuje karmienie restrykcyjne, polecamy prêdkoœæ 9 lub 8 m/min. W przypadku prêdkoœci 8 m/min nale y zastosowaæ napêdy dwustopniowe (rozpoczêcie pracy z prêdkoœci¹ 9 m/min i automatyczne prze³¹czenie na 8). Dla karmienia kogutów mo na zastosowaæ dwa rozwi¹zania: - w paszoci¹gu pe³zakowym pozostawienie czêœci rynien bez siatki ograniczaj¹cej, - zastosowanie osobnego paszociagu dla kogutów ATOS z karmid³ami indywidualnymi podwieszonymi na takiej wysokoœci e tylko koguty s¹ w stanie z niego korzystaæ. Przy okreœlaniu d³ugoœci paszociagu pe³zakowego przyjmujemy cm brzegu rynny na kurê (tzn. cm bie ¹cych rynny na kurê) dla karmienia restrykcyjnego. Stosuj¹c karmid³a indywidualne ATOS dla kogutów przyjmujemy 9 - kogutów na karmid³o. Dla karmienia stad towarowych przyjmujemy cm brzegu rynny na kurê (, cm bie ¹cych rynny na kurê). Stosuj¹c karmid³a indywidualne np. GAMMA przyjmujemy 0 niosek na karmid³o Kosz zasypowy niezale ny, linia Kosz zasypowy niezale ny, linie Kosz zasypowy niezale ny, linie Kosz zasypowy niezale ny, linie Motoreduktor niezale ny, kier. 0,7 kw m/min Motoreduktor niezale ny, kier., kw 9 m/min Motoreduktor niezale ny, kier.,/, kw 9-8 m/min Kosz zasypowy pojedyñczy 8 m/min Kosz zasypowy podwójny 8 m/min Rynna m bez rusztu Ruszt restrykcyjny, m x Rynna m do rusztu Noga pod ³acznik rynny Zakole 90 + noga añcuch pe³zakowy Bêben czyszcz¹cy INDOOR 0 0

35 Uk³ad zawieszenie spiralnych systemów paszowych Systemy paszowe Wszystkie paszoci¹gi spiralne zawieszone s¹ na tym samym rodzaju zawieszenia zbudowanym z linek stalowych i bloczków. Linie karmienia mog¹ byæ opuszczane i podnoszone za pomoc¹ windy rêcznej lub elektrycznej. Wind¹ elektryczn¹ hodowca steruje za pomoc¹ skrzynki elektrycznej lub kasety steruj¹cej. Linkê stalowa Ø stosujemy do podwieszenia paszoci¹gów dla brojlera. Linkê stalow¹ Ø stosujemy do podwieszenia paszoci¹gów dla indyka. a b Szpilka bloczka M 0 x Bloczek du y Ko³ek rozporowy Ø x Bloczek ma³y Zacisk liny / Winda œlimakowa Winda elektryczna 0,7 kw Winda elektryczna, kw Linka stalowa Ø,0 mm Linka stalowa Ø, mm Linka stalowa Ø,0 mm Hak d³ugi x Hak zawieszenia KARO Kaseta steruj¹ca Haczyk S a b INDOOR 0

36 Linia poprzeczna Systemy paszowe Linia poprzeczna s³u y do transportu paszy. Mo na j¹ montowaæ w ró nych kombinacjach np.: - jedna linia poprzeczna transportuje paszê z kilku silosów, - trzy linie poprzeczne pobieraj¹ trzy ró ne sk³adniki paszy z silosów i dostarczaj¹ je do wagi paszowej, po zwa eniu jedna linia poprzeczna transportuje mieszankê dalej do koszy zasypowych linii karmienia. Linia poprzeczna zawieszona jest na sta³e na ³añcuchach. Bardzo wa n¹ zalet¹ jest mo liwoœæ niezale nego zasilania poszczególnych linii karmienia. Umo liwiaj¹ to zasuwy przy rurach zsypowych. 8 Lini¹ poprzeczn¹ automatycznie steruje skrzynka elektryczna poprzez system czujników. Pierwszy, umieszczony w koszu zasypowym, w³¹cza motoreduktor linii gdy kosz jest pusty i wy³¹cza gdy sie nape³ni. Drugi, zamontowany w ³¹czniku silosu, wy³¹cza motoreduktor, gdy silos jest pusty. Zapobiega to pracy na pusto. 9 Zsypnik jest to dodatkowe wyposa enie linii poprzecznej s³u ¹ce do pobierania paszy z nietypowych silosów, skrzyñ itp. typ linii poprzecznej ø rury (mm) moc 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 motoreduktora 0, 0, 0, 0, 0, 0, w kw 0,7 0,7 0,7 0,7 ø rury zsypowej (mm) wydajnoœæ (kg/h) Wa³ z ³o yskiem Podstawa kosza D przelotowa ¹cznik silosu prosty ¹cznik silosu Czujnik pojemnoœciowy Kolano D - m Rura D -,8 m Rura zsypowa Ø 00xm PCV Spirala D 9 x Wy³¹cznik naciskowy Motoreduktor D - 0, kw Rura zsypnika o ysko zsypnika INDOOR 0

37 Waga RSC Systemy wa enia Prowadzenie efektywnej produkcji i hodowli drobiarskiej wymaga sta³ego monitorowania wagi ptaków, dla uzyskania aktualnych informacji o wadze, przyrostach wagi i zró nicowaniu stada. Informacje te pomagaj¹ w zarz¹dzaniu stadem, wskazuj¹c na pojawiaj¹ce siê nieprawid³owoœci. Pozwala to na podjêcie odpowiednich dzia³añ, tak aby osi¹gniête koñcowe rezultaty odpowiada³y pocz¹tkowym za³o eniom. INDOOR oferuje bogaty wybór systemów wa enia - od wag przenoœnych (rêcznych i elektronicznych) po systemy zintegrowane - wa ¹ce ptaki i steruj¹ce zadawaniem paszy i innymi urz¹dzeniami. Komputerowy system do wa enia drobiu RSC sk³ada siê z rejestru wagi oraz szalek wagowych. System umo liwia wa enie drobiu - brojlerów, indyków, kur, stad rodzicielskich. Szalki wagowe umieszczone s¹ na œció³ce (w opcji wersje wisz¹ce). Szalki wykonane s¹ ze stali nierdzewnej, specjalnie uszczelnione ze specjalnymi przewodami przy³¹czeniowymi oraz wysokiej jakoœci tensometrami pomiarowymi. Zastosowane rozwi¹zania i materia³y umo liwiaj¹ bezawaryjn¹ eksploatacjê w œrodowisku hali drobiarskiej. Rejestr wykonano dla pod³¹czenia dwóch szalek wagowych (z tego jedna mo e znajdowaæ siê w innej hali) - umo liwiaj¹c niezale ne odczyty z szalek. Jednoczeœnie oprogramowanie rejestru umo liwia wa enie na jednej szalce kur i kogutów i niezale ny odczyt wartoœci dla kur i kogutów, co jest bardzo przydatne w przypadku stad rodzicielskich. Do rejestru mo na bezpoœrednio pod³¹czyæ drukarkê szeregow¹ (np. w wersji przenoœnej) i bezpoœrednio drukowaæ wyniki wa eñ i inne dostêpne parametry. Dostarczane wraz z rejestrem oprogramowanie umo liwia pod³¹czenie komputera PC - bezpoœrednio lub za pomoc¹ modemu. Umo liwia to zdalne zbieranie danych oraz drukowanie tabel i wykresów jak te dalsze przetwarzanie danych. Parametry: - zakres wa enia do kg, - dok³adnoœæ wa enia ± 0,0 %, - obs³uguje np. hale, - mo liwoœæ pod³¹czenia do szalek wagowych (do 00 m od rejestru), - wbudowana bateria podtrzymuj¹ca pamiêæ danych w przypadku zaniku zasilania, - zapamiêtywanie danych do 00 dni, - podawanie informacji o: - œredniej wadze wa onych ptaków, - iloœci wa eñ, - wartoœci odchylenia standardowego, - wyrównaniu, - wspó³czynniku zmiennoœci C.V., - wieku ptaków, - automatyczne uaktualnianie wagi œredniej, - mo liwoœæ bezpoœredniego pod³¹czenia drukarki szeregowej i wydruku wyników wa eñ, - program do komunikacji z komputerem PC, umo liwiaj¹cy zdalne odczytywanie wyników, drukowanie tabel i wykresów, przesy³anie danych za pomoc¹ modemu, - mo liwoœæ wa enia kur i kogutów na jednej szalce i niezale nego odczytu wyników dla kur i kogutów Waga RSC z szalk¹ Szalka wagi RBS dla brojlera (AC 000) Szalka wagi RBS T dla indyka (AC 000) Szalka wagi RBS dla brojlera do RSC Szalka wagi RBS T dla indyka do RSC INDOOR 0

38 Waga RPBS Przenoœna elektroniczna waga do rêcznego wa enia ptaków - brojlerów, kur, kogutów, indyków, kaczek, gêsi i innych. Ptaki wa one s¹ po rêcznym podwieszeniu ich pod wag¹. Waga doskonale spe³nia swoje zadania gdy zachodzi potrzeba zwa enia ptaków na ró nych fermach, w ró nych halach - ze wzglêdu na swoje ma³e rozmiary, ³atwoœæ przewo enia i wa- enia oraz zasilanie wbudowanym akumulatorem. U³atwia monitorowanie wagi ptaków orz podjêcia decyzji o momencie odstawy - dla uzyskania najlepszej ceny. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, zawiera wysokiej klasy tensometr pomiarowy, wbudowany akumulator oraz hermetyczn¹ klawiaturê. Dodatkowa bateria podtrzymuje pamiêæ danych nawet w razie braku zasilania, ca³kowitego roz³adowania akumulatora. W nie ulotnej pamiêci waga mo e zgromadziæ do wyników wa eñ, identyfikowalnych na podstawie numeru fermy, numeru hali oraz numeru stada oraz dnia odchowu. Systemy waenia Po pod³¹czeniu bezpoœrednio do wagi przenoœnej drukarki szeregowej mo na wydrukowaæ bezpoœrednio na fermie wyniki wa- eñ. Dostarczany wraz z wag¹ program umo liwia pod³¹czenie do komputera PC oraz wydruk wyników w formie wykresów i tabel oraz dalsz¹ obróbkê danych. Po minutach, przy zasilaniu z akumulatora waga samoczynnie siê wy³¹cza dla zwiêkszenia czasu korzystania z akumulatora. Przewidziana jest tak e procedura tarowania dla zwiêkszenia dok³adnoœci pomiarów. Parametry: - zakres wa enia - do 0 kg (w opcji do 0 kg) - dok³adnoœæ wa enia ± gram - ekran z wyœwietlanymi cyframi, - odczyt na ekranie: - wartoœci œredniej wagi, - iloœci wa eñ, - wartoœci odchylenia standardowego S.D., - wyrównania, - wspó³czynnika zmiennoœci C.V., po pod³¹czeniu do komputera PC tak e wartoœci dziennych przyrostów (w %) - czas pracy bez ³adowania akumulatora - do 0 godzin - wyœwietlanie wagi w kg lub funtach - wskaÿnik stanu akumulatora - program do komunikacji z komputerem PC Waga RPBS INDOOR 0

39 Waga RFS Systemy wa enia Komputerowy system do sterowania zadawaniem paszy oraz wa enia drobiu. System RFS - sk³ada siê ze sterownika, pojemnika z tensometrem do dozowania paszy oraz szalki wagowej do wa enia ptaków (opcjonalnie). System umo liwia karmienie wed³ug zaprogramowanych cyklów karmienia o okreœlonej porze w okreœlonej iloœci, w sposób ci¹g³y dla karmienia do woli lub z pomijaniem karmienia w wybrane dni w cyklu karmienia restrykcyjnego. Charakterystyka systemu: - pobieranie paszy z dwóch oddzielnych silosów (mo liwoœæ mieszania), - dostarczanie paszy do dwóch systemów paszowych po linii ka dy, - pojemnik dozuj¹cy o pojemnoœci kg paszy z wysokiej jakoœci tensometrem, - monitorowanie zu ycia paszy i okreœlania iloœci paszy w silosie, - monitorowania zu ycia wody, - sterowanie systemem oœwietlenia, - wa enie ptaków (na jednej szalce mo na jednoczeœnie wa yæ kury i koguty z niezale nym odczytem wyników wa enia, - program do wspó³pracy z komputerem PC dla sterowania systemem i przetwarzania danych. System umo liwia jednoczesne karmienie kur i kogutów w okreœlonych liniach paszoci¹gów. W wersji dla brojlerów umo liwia mieszanie paszy z dwóch silosów w okreœlonych proporcjach. Pasza mo e byæ pobierana z dwóch niezale nych silosów i dostarczana do dwóch niezale nych systemów karmienia po linii ka dy. Dodatkowo system steruje cyklami oœwietlenia, monitoruje zu ycie wody. Po wprowadzeniu iloœci pocz¹tkowej ptaków i aktualizacji upadków oraz po wprowadzeniu dawki paszy na ptaka system aktualizuje iloœæ dostarczanej paszy, mo na tak e okreœliæ rozdzia³ procentowy paszy na poszczególne linie. Istnieje tak e mo liwoœæ zaprogramowania dostarczenia okreœlonej iloœci paszy do ka dej linii paszoci¹gu Waga RFS -0-0 Sterownik -0-0 Kosz zasypowy wagi Szalka wagi RBS Po pod³¹czeniu szalek do wa enia ptaków mo na wprowadziæ krzyw¹ referencyjn¹ wagi ptaków i monitorowaæ stan aktualny w odniesieniu do wagi referencyjnej (po pod³¹czeniu komputera PC) - osobno dla kur i kogutów. Wprowadzaj¹c dane dotycz¹ce iloœci paszy w silosie system, na podstawie zu ycia paszy okreœli pozosta³¹ iloœæ paszy w silosie. INDOOR 0

40 Waga RSW Komputerowy system do sterowania zadawaniem paszy oraz wa enia drobiu. System RSW sk³ada siê ze sterownika, tensometrów pomiarowych montowanych pod nogami silosu oraz szalki wagowej do wa enia ptaków (opcjonalnie). System umo liwia karmienie wed³ug zaprogramowanych cyklów karmienia o okreœlonej porze w okreœlonej iloœci w sposób ci¹g³y dla karmienia do woli lub z pomijaniem karmienia w wybrane dni w cyklu karmienia restrykcyjnego. System umo liwia jednoczesne karmienie kur i kogutów w okreœlonych liniach paszoci¹gów. Pasza mo e byæ pobierana z dwóch niezale nych silosów i dostarczana do dwóch niezale nych systemów karmienia po linii ka dy. Dodatkowo system steruje cyklami oœwietlenia, monitoruje zu ycie wody. Po wprowadzeniu iloœci pocz¹tkowej ptaków i aktualizacji upadków, po wprowadzeniu dawki paszy na ptaka system aktualizuje iloœæ dostarczanej paszy. Po pod³¹czeniu szalek do wa enia ptaków mo na wprowadziæ krzyw¹ referencyjn¹ wagi ptaków i monitorowaæ stan aktualny w odniesieniu do wagi referencyjnej (po pod³¹czeniu komputera PC) - osobno dla kur i kogutów. Poniewa pod nogami silosu s¹ zamontowane tensometry pomiarowe system umo liwia monitorowanie stanu paszy w silosach. Systemy waenia Charakterystyka systemu: - pobieranie paszy z dwóch oddzielnych silosów (mo liwoœæ mieszania) - dostarczanie paszy do dwóch systemów paszowych po linii ka dy - wysokiej klasy tensometry pomiarowe pod nogami silosu (o noœnoœci 800 kg, 00 kg oraz 00 kg ka dy) - aby okreœliæ noœnoœæ ca³kowit¹ nale y noœnoœæ wybranego tensometru pomno yæ przez iloœæ nóg silosu - monitorowanie zu ycia paszy i okreœlania iloœci paszy w silosie - monitorowania zu ycia wody - sterowanie systemem oœwietlenia - wa enie ptaków (na jednej szalce mo na jednoczeœnie wa yæ kury i koguty z niezale nym odczytem wyników wa enia - program do wspó³pracy z komputerem PC dla sterowania systemem i przetwarzania danych Waga RSW kpl Sterownik Silos Tensometr Szalka wagi RBS INDOOR 0

41 Systemy sterowania Dla utrzymania optymalnych parametrów œrodowiska hali drobiarskiej niezbêdne jest automatyczne, ci¹g³e sterowanie. Rola sterownika polega na utrzymaniu w zaprogramowanym zakresie wszystkich okreœlonych parametrów. Dziêki automatycznemu sterowaniu zmniejszamy zmiennoœæ warunków œrodowiska w hali, zwiêkszaj¹c produktywnoœæ stada - co przynosi wymierne korzyœci finansowe. Sterowniki w sposób ci¹g³y monitoruj¹ zaprogramowane parametry, steruj¹ pod³¹czonymi urz¹dzeniami tak, aby parametry na hali odpowiada³y zaprogramowanym wartoœciom, alarmuj¹c w przypadku awarii lub wyjœcia poza zaprogramowany zakres. Umo liwiaj¹ tak e zbieranie danych dotycz¹cych sterowanych parametrów i zbieranych danych, a nastêpnie ich wydruk lub podgl¹d na monitorze komputera PC w formie tabel i wykresów. W ten sposób dokumentuj¹ przebieg rzutu - co mo e byæ bardzo przydatne np. przy wdra aniu systemu HACCP a tak e w prawid³owym zarz¹dzaniu stadem. Sterowniki ROTEM-INDOOR posiadaj¹ prosty i przyjazny u ytkownikowi system programowania i odczytu co znacznie u³atwia programowanie i odczyty. Szeroki wybór sterowników i uniwersalnoœæ zastosowania (np. tak jak w przypadku AC-00 i AC mo liwoœæ zaprogramowania dowolnego systemu wentylacji) pozwalaj¹ na ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb u ytkownika. Rodzina sterowników ROTEM-INDOOR jest obs³ugiwana przez program VISION, który umo liwia pod³¹czenie do komputera wszystkich sterowników (mikroklimatu, wag, alarmów), wydruk zebranych danych, programowanie. Oprogramowanie umo liwia tak e po pod³¹czeniu modemu komunikacjê, przesy³anie i dalsze przetwarzanie danych, a tak e zdalne programowanie. Wszystkie sterowniki wykonane s¹ z komponentów najwy szej jakoœci, w obudowach py³o i wodo szczelnych, z zabezpieczeniami przeciw przepiêciowymi - tak aby sprostaæ trudnym warunkom pracy w halach inwentarskich. Jednoczeœnie ci¹gle prowadzone s¹ prace badawczo-rozwojowe, modyfikuj¹ce dotychczasowe rozwi¹zania i wprowadzaj¹ce nowe, tak aby dostarczyæ naszym PT Klientom sterowniki niezawodne, najwy szej jakoœci, elastyczne w programowaniu, umo liwiaj¹ce osi¹ganie najlepszych wyników produkcyjnych i hodowlanych. Oprogramowanie sterowników mo na z ³atwoœci¹ wymieniæ na nowsze wersje poprzez wymianê scalonego uk³adu EPROM. 7 INDOOR 0

42 PLATINIUM Sterownik PLATINIUM Programowany sterownik mikroklimatu hal drobiarskich. Monitoruje, analizuje i steruje w oparciu o odczyty temperatury, wilgotnoœci, wartoœci ciœnienia statycznego prac¹ systemów wentylacji, wlotu powietrza, ogrzewania oraz ch³odzenia.pozwala na uzyskanie optymalnych warunków mikroklimatu na hali steruj¹c jednoczeœnie systemem zadawania paszy i oœwietleniem w zale noœci od zadanych parametrów i wieku ptaków. Charakteryzuje siê uniwersalnoœci¹ zastosowañ i szerokimi mo liwoœciami programowania. Oprócz systemu wentylacji znanego z AC 000 istnieje mo liwoœæ zaprogramowania wentylacji dynamicznej, uwzglêdniaj¹cej - wspó³czynnik ch³odzenia ptaków w wyniku ró nej prêdkoœci przep³ywu powietrza, wydajnoœæ wentylatorów, poziom wentylacji minimalnej w zale noœci od wagi ptaków, ró nicê temperatury powietrza na pocz¹tku i na koñcu hali w wentylacji tunelowej. Sterownik wyposa ony jest w du y wyœwietlacz graficzny LCD (0 znaków x linii) co umo liwia ³atwe programowanie i odczyt danych (tak e edycjê wykresów) bezpoœrednio na ekranie sterownika. Sterownik posiada wbudowane przekaÿniki oraz niezale ny przekaÿnik alarmu, umo liwia pod³¹czenie dwóch szalek wagowych dla wa enia ptaków. Wyposa ony jest w program komunikacji z PC. Wersja PLATINUM Plus posiada dodatkowo wbudowane styczniki wraz z wy³¹cznikami i sygnalizacj¹ ich stanu. Systemy sterowania Sterownik PLATINIUM Plus Charakterystyka techniczna: - du y wyœwietlacz graficzny 0x znaków (wyœwietlanie wykresów i tabel na ekranie), - klawiatura numeryczna z klawiszami kursorów, - skoordynowana alanogowo-cyfrowa kontrola podciœnienia, - kontrola systemu ch³odzenia (z panelami ewaporacyjnymi i systemem wysokociœnieniowym), - kontrola systemu zadawania paszy z alarmem przesypu i odciêciem dostawy paszy, - dok³adne informacje o monitorowanych parametrach i stanach alarmowych, - program do pod³¹czenia do komputera PC wraz z bramk¹ do Internetu. AKCESORIA DO STEROWNIKÓW Czujnik podciœnienia statycznego RPS Steruje wlotami powietrza, utrzymuj¹c zadane podciœnienie w obiekcie. Czujnik temperatury RTS 7 Czujnik wilgotnoœci RWS Przy³¹cze komputerowe MUX Umo liwia pod³¹czenie sterowników (PLATINIUM, AC 000, AC 00, REC) do komputera PC. 7 Miernik prêdkoœci i przep³ywu wiatru Mierzy i przesy³a do sterownika mikroklimatu dane o prêdkoœci wiatru Sterownik PLATINIUM Sterownik PLATINIUM Plus Czujnik podciœnienia statycznego RPS Przy³¹cze komputerowe MUX Miernik prêdkoœci i przep³ywu wiatru Czujnik temperatury RTS Czujnik wilgotnoœci RWS INDOOR 0 8

43 Systemy sterowania AC 000 Programowany sterownik mikroklimatu hal drobiarskich. Monitoruje, analizuje i steruje w oparciu o odczyty temperatury, wilgotnoœci, wartoœci ciœnienia statycznego prac¹ systemów wentylacji, wlotu powietrza, ogrzewania (do stref) oraz ch³odzenia. Po pod³¹czeniu czujnika kierunku wiatru uwzglêdnia odczytane wartoœci w sterowaniu klapami. Pozwala na uzyskanie optymalnych warunków mikroklimatu na hali steruj¹c jednoczeœnie systemem zadawania paszy i oœwietleniem w zale noœci od zadanych parametrów i wieku ptaków. Sterownik mo e byæ programowany bezpoœrednio z klawiatury sterownika lub za pomoc¹ komputera PC po jego pod³¹czeniu (bezpoœrednio, lini¹ do 00 m lub za pomoc¹ modemu). W analogiczny sposób mo na dokonywaæ odczytów parametrów aktualnych i danych historycznych (po pod³¹czeniu drukarki mo na drukowaæ raporty i wykresy). Przyjazne dla u ytkownika menu umo liwia okreœlanie zadanych parametrów w postaci tabel wyœwietlanych na wyœwietlaczu sterownika lub te wprowadzania i odczytu tych parametrów za pomoc¹ komputera PC. Ka dy sterownik jest wyposa ony w odpowiednie oprogramowanie do komunikacji i przetwarzania danych przez komputer PC. Sterownik umo liwia sterowanie dowolnym systemem wentylacji - mechanicznej, naturalnej i tunelowej. Charakterystyka techniczna: AC 000 ma wbudowane przeka ników (ka dy zabezpieczony bezpiecznikiem A), umo liwia pod³¹czenie: - do czujników temperatury, - do czujników wilgotnoœci. Posiada: - wejœcie cyfrowe, - posiada wyjœcie 0-0 V do sterowania np. wentylatorami zmienno obrotowymi, - bateryjne podtrzymanie pamiêci zebranych danych i pracy zegara, - nie ulotn¹ pamiêæ EEPROM zawieraj¹ca podstawowe parametry systemu i ustawieñ, - wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Wersja AC 000HP posiada wbudowane przeka niki z wy³¹cznikami o obci¹ alnoœci styków A, co upraszcza instalowanie sterownika w przypadku instalacji jednofazowych. Wodo i py³oszczelna obudowa, staranny dobór komponentów i testowanie ka dego egzemplarza po³¹czone z wprowadzeniem tzw. Ustawieñ Fabrycznych. Sterownik posiada wbudowane zabezpieczenie przeciw przepiêciowe i zabezpieczenie linii transmisji danych, wyœwietlacz liniowy po 0 znaków w linii (podœwietlany LCD lub elektroluminescencyjny), hermetyczn¹ klawiaturê. Sterownik w zale noœci od iloœci i rodzaju pod³¹czonych czujników zbiera, analizuje i przetwarza dane dotycz¹ce: - temperatury i wilgotnoœci, - zu ycia wody i paszy, - czasu pracy ogrzewania w strefach, - wartoœci podciœnienia, - stê enia amoniaku w powietrzu (po pod- ³¹czeniu odpowiedniego czujnika), - wagi ptaków (œredniej wagi, iloœci zwa- onych ptaków), - stanów alarmowych - w³¹czaj¹c tak e alarm w przypadku zaniku napiêcia, awarii czujnika, przekroczenia zadanego zakresu temperatur i ciœnienia statycznego. Mo na odczytaæ i wydrukowaæ dane z ostatniej doby (w przedzia³ach godzinowych) lub od pierwszego do aktualnego dnia chowu (w przedzia³ach dobowych). Tabelaryczny uk³ad programowania parametrów umo liwia zaprogramowanie krzywej temperatury, ponadto wydajnoœci wentylacji oraz poziomów wentylacji w zale noœci od wieku ptaków. Tak e sterowanie oœwietleniem i zadawaniem paszy jest proste w zaprogramowaniu. Wbudowany modu³ wagi wymaga tylko pod³¹czenia szalek wag - jednej lub dwóch, dla odczytu œredniej wagi ptaków, iloœci zwa- onych ptaków Sterownik AC INDOOR 0

44 AC 00 Sterownik w zale noœci od iloœci i rodzaju pod³¹czonych czujników zbiera, analizuje i przetwarza dane dotycz¹ce: - temperatury i wilgotnoœci, - zu ycia wody, - spo ycia paszy, - czasu pracy ogrzewania w strefach, - wartoœci podciœnienia, - stê enia amoniaku w powietrzu (po pod³¹czeniu odpowiedniego czujnika), - stanów alarmowych - w³¹czaj¹c tak e alarm w przypadku zaniku napiêcia, awarii czujnika, przekroczenia zadanego zakresu temperatur i ciœnienia statycznego. Mo na odczytaæ dane z ostatnich 0 dni w przedzia³ach godzinowych a tak e wydrukowaæ wykresy. Programowany sterownik mikroklimatu hal drobiarskich. Monitoruje, analizuje i steruje w oparciu o odczyty temperatury, wilgotnoœci, wartoœci ciœnienia statycznego prac¹ systemów wentylacji, wlotu powietrza, ogrzewania (do stref) oraz ch³odzenia. Po pod³¹czeniu czujnika kierunku wiatru uwzglêdnia odczytane wartoœci w sterowaniu klapami. Pozwala na uzyskanie optymalnych warunków mikroklimatu na hali steruj¹c jednoczeœnie systemem zadawania paszy i oœwietleniem w zale noœci od zadanych parametrów i wieku ptaków. Sterownik mo e byæ programowany bezpoœrednio z klawiatury sterownika lub za pomoc¹ komputera PC po jego pod³¹czeniu (bezpoœrednio lini¹ do 00 m lub za pomoc¹ modemu). W analogiczny sposób mo na dokonywaæ odczytów parametrów aktualnych i danych historycznych (po pod³¹czeniu drukarki mo na drukowaæ raporty i wykresy). Przyjazne dla u ytkownika menu umo liwia okreœlanie zadanych parametrów w postaci tabel wyœwietlanych na wyœwietlaczu sterownika lub te wprowadzania i odczytu tych parametrów za pomoc¹ komputera PC. Ka dy sterownik jest wyposa ony w odpowiednie oprogramowanie do komunikacji i przetwarzania danych przez komputer PC. Sterownik umo liwia sterowanie dowolnym systemem wentylacji - mechanicznej, naturalnej i tunelowej. Charakterystyka techniczna: AC 00 ma wbudowane 8 przeka ników (ka dy zabezpieczony bezpiecznikiem A), umo liwia pod³¹czenie: - do czujników temperatury, - do czujników wilgotnoœci, - posiada wejœcie cyfrowe, - posiada wyjœcie 0-0V do sterowania np. wentylatorami zmienno obrotowymi, - bateryjne podtrzymanie pamiêci zebranych danych i pracy zegara, - nie ulotn¹ pamiêæ EEPROM zawieraj¹ca podstawowe parametry systemu i ustawieñ. Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Systemy sterowania Tabelaryczny uk³ad programowania parametrów umo liwia zaprogramowanie krzywej temperatury w zale noœci od wieku ptaków oraz poziomów wentylacji. Tak e sterowanie oœwietleniem i zadawaniem paszy jest proste w zaprogramowaniu. Wodo- i py³oszczelna obudowa, staranny dobór komponentów i testowanie ka dego egzemplarza po³¹czone z wprowadzeniem tzw. Ustawieñ fabrycznych, zabezpieczenie przeciw przepiêciowe, wyœwietlacz liniowy po 0 znaków w linii (podœwietlany LCD lub elektroluminescencyjny), hermetyczna klawiatura - to u yteczne cechy sterowników, pozwalaj¹ce na ich bezawaryjn¹ pracê. Nr kat.nazwa Sterownik AC 00 INDOOR 0 0

45 REC HP Systemy sterowania Programowany sterownik mikroklimatu hal drobiarskich. Monitoruje, analizuje i steruje w oparciu o odczyty temperatury, wilgotnoœci, wartoœci ciœnienia statycznego oraz wartoœci wilgotnoœci wzglêdnej powietrza prac¹ systemów wentylacji, wlotu powietrza, ogrzewania oraz ch³odzenia. Sterownik mo e byæ programowany bezpoœrednio z klawiatury sterownika lub za pomoc¹ komputera PC po jego pod- ³¹czeniu(bezpoœrednio, lini¹ do 00 m lub za pomoc¹ modemu). W analogiczny sposób mo na dokonywaæ odczytów parametrów aktualnych i danych historycznych (po pod³¹czeniu drukarki do komputera mo na drukowaæ raporty i wykresy). Przyjazne dla u ytkownika menu umo liwia okreœlanie zadanych parametrów na wyœwietlaczu sterownika za pomoc¹ klawiatury lub te wprowadzania i odczytu tych parametrów za pomoc¹ komputera PC. Ka dy sterownik jest wyposa ony w odpowiednie oprogramowanie do komunikacji i przetwarzania danych przez komputer PC. Charakterystyka techniczna: REC ma wbudowanych przeka ników z zabezpieczeniami i wy- ³¹cznikami umo liwia pod³¹czenie: - czujników temperatury wewnêtrznej i czujnika temperatury zewnêtrznej - czujników wilgotnoœci - posiada wejœcie cyfrowe - bateryjne podtrzymanie pamiêci zebranych danych i pracy zegara - nie ulotn¹ pamiêæ EEPROM zawieraj¹ca podstawowe parametry systemu i ustawieñ Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Sterownik w zale noœci od iloœci i rodzaju pod³¹czonych czujników zbiera, analizuje i przetwarza dane dotycz¹ce: - temperatury, - wilgotnoœci, - zu ycia wody, - wartoœci podciœnienia, - stanów alarmowych - w³¹czaj¹c tak e alarm w przypadku zaniku napiêcia, awarii czujnika, przekroczenia zadanego zakresu temperatur, ciœnienia statycznego i zu ycia wody. Mo na odczytaæ dane z ostatnich 0 dni w przedzia³ach godzinowych a tak e wydrukowaæ wykresy dotycz¹ce parametrów przedstawionych powy ej dla ca³ego rzutu (zachowujac w pamiêci dane z ostatnich 00 dni). Sterownik umo liwia sterowanie dowolnym systemem wentylacji mechanicznej gdzie wystêpuje do grup wentylatorów oraz system wlotu powietrza (sterowany np. czujnikiem podciœnienia) a w przypadku przejœcia na tryb wentylacji tunelowej tak e wlotami tunelowymi. Wodo- i py³oszczelna obudowa, staranny dobór komponentów i testowanie ka dego egzemplarza po³¹czone z wprowadzeniem tzw. Ustawieñ fabrycznych, zabezpieczenie przeciw przepiêciowe, wyœwietlacz cyfrowy LED, hermetyczna klawiatura - to u yteczne cechy sterowników, pozwalaj¹ce na ich bezawaryjn¹ pracê Sterownik REC HP INDOOR 0

46 REC /8 Zasada dzia³ania sterowników REC oraz grupy sterowników REC 8 jest taka sama. S¹ to programowane sterowniki mikroklimatu hal drobiarskich. Monitoruj¹, analizuj¹ i steruj¹ w oparciu o odczyty temperatury, wilgotnoœci prac¹ systemów wentylacji, wlotu powietrza, ogrzewania oraz ch³odzenia wraz z funkcj¹ alarmu. Sterowniki wyposa one s¹ w funkcjê automatycznej regulacji temperatury (ustawienie temperatury na ca³y rzut).posiadaj¹ tak e funkcjê odœwie ania - czyli obni enia wilgotnoœci wzglêdnej na hali do poziomu zadanego (poprzez zwiêkszenie poziomu wentylacji i dodatkowe dogrzanie powietrza). Sterowniki mog¹ byæ programowane bezpoœrednio z klawiatury sterownika lub za pomoc¹ komputera PC po jego pod³¹czeniu(bezpoœrednio, lini¹ do 00 m lub za pomoc¹ modemu). W analogiczny sposób mo na dokonywaæ odczytów parametrów aktualnych i danych historycznych (po pod³¹czeniu drukarki do komputera mo na drukowaæ raporty i wykresy). Przyjazne dla u ytkownika menu umo liwia okreœlanie zadanych parametrów na wyœwietlaczu sterownika za pomoc¹ klawiatury lub te wprowadzania i odczytu tych parametrów za pomoc¹ komputera PC. Ka dy sterownik jest wyposa ony w odpowiednie oprogramowanie do komunikacji i przetwarzania danych przez komputer PC. Sterownik w zale noœci od iloœci i rodzaju pod³¹czonych czujników zbiera, analizuje i przetwarza dane dotycz¹ce: - temperatury, - wilgotnoœci, - stanów alarmowych - w³¹czaj¹c tak e alarm w przypadku zaniku napiêcia, awarii czujnika, przekroczenia zadanego zakresu temperatur. Systemy sterowania Sterowniki maj¹ wbudowane przeka niki (ka dy zabezpieczony bezpiecznikiem A) oraz bateryjne podtrzymanie pamiêci zebranych danych i pracy zegara, nie ulotn¹ pamiêæ EEPROM zawieraj¹ca podstawowe parametry systemu i ustawieñ oraz wbudowany zegar czasu rzeczywistego. Wodo- i py³oszczelna obudowa, czytelny cyfrowy wyœwietlacz LED, prosta obs³uga za pomoc¹ klawiszy, zabezpieczenie przed przepiêciami to dodatkowe, u yteczne cechy sterowników. REC Kontroluje grupê wentylatorów zmienno obrotowych, dwie grupy wentylatorów w trybie pracy w³acz/wy³¹cz, system ogrzewania, system ch³odzenia i alarm Umo liwia pod³¹czenie czujników temperatury i czujnika wilgotnoœci wzglêdnej. REC 8R Kontroluje i steruje prac¹ czterech grup wentylatorów o sta³ych obrotach, dwóch systemów ogrzewania, systemu ch³odzenia i alarmem. Umo liwia pod³¹czenie czujników temperatury (dwa do pomiaru temperatury wewn¹trz hali jeden na zewn¹trz) oraz czujnika wilgotnoœci wzglêdnej powietrza. Sterownik wyposa ony jest w funkcjê automatycznej regulacji temperatury (ustawienie temperatury na ca³y rzut). Posiada tak e funkcjê odœwie ania - czyli obni enia wilgotnoœci wzglêdnej na hali do poziomu zadanego (poprzez zwiêkszenie poziomu wentylacji i dodatkowe dogrzanie powietrza) Sterownik REC Sterownik REC 8R INDOOR 0

47 REC 8, 8, 8V, 8V Systemy sterowania REC 8 Kontroluje i steruje prac¹ grupy wentylatorów zmienno obrotowych (sygna³ 0-0 V na wyjœciu do pod³¹czenia dodatkowego rozszerzenia), dwóch grup wentylatorów o sta³ych obrotach, systemem wlotów powietrza (otwieranie i zamykanie klap, zaworów), dwoma systemami ogrzewania, systemem ch³odzenia, alarmem. Sterownik wyposa ony jest w funkcjê automatycznej regulacji temperatury (ustawienie temperatury na ca³y rzut). Posiada tak e funkcjê odœwie ania - czyli obni enia wilgotnoœci wzglêdnej na hali do poziomu zadanego (poprzez zwiêkszenie poziomu wentylacji i dodatkowe dogrzanie powietrza). Sterownik wyposa ony jest w odpowiednie oprogramowanie do komunikacji i przetwarzania danych przez komputer PC. REC 8 Kontroluje i steruje prac¹ grupy wentylatorów zmienno obrotowych (sygna³ 0-0V na wyjœciu do pod³¹czenia dodatkowego rozszerzenia), grupy wentylatorów o sta³ych obrotach, dwoma systemami wlotów powietrza (otwieranie i zamykanie klap, zaworów), systemem ogrzewania, alarmem. Sterownik wyposa ony jest w funkcjê automatycznej regulacji temperatury (ustawienie temperatury na ca³y rzut). Posiada tak e funkcjê odœwie ania - czyli obni enia wilgotnoœci wzglêdnej na hali do poziomu zadanego (poprzez zwiêkszenie poziomu wentylacji i dodatkowe dogrzanie powietrza). Sterownik wyposa ony jest w odpowiednie oprogramowanie do komunikacji i przetwarzania danych przez komputer PC. REC 8V to wersja REC 8 z wbudowanym rozszerzeniem 0 A do bezpoœredniego pod³¹czenia grupy wentylatorów zmienno obrotowych Sterownik REC Sterownik REC 8V Sterownik REC Sterownik REC 8V REC 8V to wersja REC 8 z wbudowanym rozszerzeniem 0 A do bezpoœredniego pod³¹czenia grupy wentylatorów zmienno obrotowych. Kontroluje i steruje prac¹ grupy wentylatorów zmienno obrotowych (sygna³ 0-0V na wyjœciu do pod³¹czenia dodatkowego rozszerzenia), grupy wentylatorów o sta³ych obrotach, dwoma systemami wlotów powietrza (otwieranie i zamykanie klap, zaworów), systemem ogrzewania, alarmem. Sterownik wyposa ony jest w funkcjê automatycznej regulacji temperatury (ustawienie temperatury na ca³y rzut). INDOOR 0

48 Sterowniki RTC Niezale ny kontroler temperatury. Mierz¹cy za pomoc¹ lub czujników temperaturê wewn¹trz hali. Za pomoc¹ grzejników i wentylatorów zmienno obrotowych utrzymuje zaprogramowan¹ przez u ytkownika temperaturê na obiekcie inwentarskim. W trakcie pracy systemu ogrzewania sterownik utrzymuje wentylatory na prêdkoœci minimalnej. Mo e równie wy³¹czyæ je ca³kowicie. Wentylatory zawsze startuj¹ z pe³n¹ moc¹, by po sekundach zwolniæ do wymaganego poziomu. Ma to znaczenie szczególnie zim¹, kiedy istnieje mo liwoœæ przymarzania i nieprawid³owej pracy wentylatorów. System posiada zabezpieczenie, które nawet w przypadku uszkodzenia sterownika zapewni pracê wentylatorów na minimalnym poziomie. Do tego celu s³u y wbudowany timer. RWMS 8 Niezale ny system monitoruj¹cy warunki meteorologiczne. System sk³ada siê z jednostki centralnej oraz czujników. RWMS 8 mierzy, wyœwietla i przechowuje dane dotycz¹ce: - temperatury - wilgotnoœci wzglêdnej - kierunku wiatru - prêdkoœci wiatru - iloœci opadów - natê enia promieniowania s³onecznego - ciœnienia barometrycznego w zale noœci od pod³¹czonych czujników. RWMS 8 mo e w sposób bezpoœredni lub za pomoc¹ komputera PC przekazywaæ zebrane informacje do innych sterowników. Jednostka centralna posiada cyfrowy wyœwietlacz, zabezpieczenie przeciw przepiêciowe, nie ulotn¹ pamiêæ i jest umieszczona w wodo- i py³oszczelnej obudowie. RSP Sterownik podciœnienia w hali. Sterownik steruje wartoœci¹ podciœnienia (jest wyposa ony w czujnik podciœnienia) poprzez odpowiednie otwieranie lub zamykanie wlotów powietrza (zaworów, kurtyn, klap) dostosowuj¹c ich po³o enie do iloœci pracuj¹cych wentylatorów Jest wyposa ony w czujnik temperatury zewnêtrznej i dostosowuje wartoœæ podciœnienia do pory roku (poziomu temperatur zewnêtrznych). Mo e byæ stosowany razem ze sterownikami REC 8, steruj¹cymi prac¹ wentylatorów lub jako uzupe³nienie ju zainstalowanych sterowników. Systemy sterowania Charakterystyka urz¹dzenia: - dwa wysokiej jakoœci czujniki temperatury wykonane ze stali nierdzewnej, - trzycyfrowy wyœwietlacz z aktualnym odczytem temperatury, - ³atwa obs³uga, ustawienia jednym klawiszem, - odczyt temperatury w 0 C, - zasilanie 0 V, - 0 A wyjœcie dla wentylatorów zmienno obrotowych, - sta³a pamiêæ ustawieñ, - zabezpieczenie linii zasilaj¹cych, - obudowa wodo i py³oszczelna, - prosta instalacja. RCC Sterownik systemu ch³odzenia. Umo liwia zaprogramowanie pracy dowolnego sytemu ch³odzenia w halach drobiarskich w oparciu o temperaturê i poziom wilgotnoœci wzglêdnej powietrza. Praca wed³ug odczytów z czujnika temperatury (dla w³¹czenia systemu) i wilgotnoœci (dla wy³¹czenia systemu) lub sterowana zegarem w cyklach. Czujnik temperatury RTS Czujnik wilgotnoœci RWS Sterownik RTC Sterownik RWMS Sterownik RCC Sterownik RSP Czujnik temperatury RTS Czujnik wilgotnoœci RWS INDOOR 0

49 Systemy zabezpieczaj¹ce, alarmy Systemy sterowania W halach z wentylacj¹ naturaln¹ a w szczególnoœci mechaniczn¹ niezbêdnym warunkiem bezpieczeñstwa produkcji jest posiadanie odpowiednich systemów zabezpieczaj¹cych, w³¹czaj¹cych siê w przypadku awarii sterowania lub zaniku pr¹du, aktywuj¹cych tak e alarm. Systemy te powinny byæ niezale ne od istniej¹cych systemów sterowania, im wiêksza ta niezale noœæ tym lepiej. Bardzo wa nym jest tak e okresowe, czêste sprawdzanie poprawnoœci funkcjonowania systemów sterowania i systemów zabezpieczaj¹cych, tak aby dzia³a³y niezawodnie. NIEZALE NE ZASILANIE AWARYJNE Agregat pr¹dotwórczy Dla zapewnienia bezpieczeñstwa produkcji nale y zainstalowaæ niezale ny agregat pr¹dotwórczy, w³¹czany automatycznie w razie zaniku napiêcia w sieci, umo liwiaj¹cy pracê systemu wentylacji do momentu powrotu zasilania w sieci. Backup Innym rozwi¹zaniem proponowanym przez INDOOR jest system Backup - zasilanie awaryjne sterownika i wybranych urz¹dzeñ w okreœlonym czasie. System ten podtrzymuje zasilanie sterownika w przypadku zaniku napiêcia w sieci i umo liwia otwarcie klap wlotowych, a tak e w sterowanie przez ograniczony czas prac¹ wentylatorów. SYSTEMY ALARMOWE Sterowniki oferowane przez INDOOR w przypadku awarii czujnika, przekroczenia lub spadku temperatury, braku zasilania aktywuj¹ sygnalizacjê alarmu. Centralka alarmowa jest wyposa ona w niezale ne zasilanie akumulatorowe oraz sygnalizator œwietlny i akustyczny. Mo na pod³¹czyæ tak e dialer do powiadamiania telefonicznego. Dostêpne s¹ tak e wersje wysy³aj¹ce SMS pod zaprogramowany numer telefonu komórkowego z informacj¹ o rodzaju alarmu (wersja ta umo liwia tak e sprawdzenie aktualnych parametrów na hali dla sterowników serii AC 000). CA-v jest central¹ do zabezpieczenia obiektów. Ciekawe funkcje, nieskomplikowana obs³uga i estetyczny wygl¹d manipulatora stanowi¹ najsilniejsze atuty tej centrali Mo liwoœæ pod³¹czenia manipulatorów steruj¹cych, pokazuj¹cych jednoczeœnie stan systemu umo liwiaj¹cych ukrycie centrali. Sygnalizacja akustyczna w manipulatorze stanu awarii, alarmu i odliczania czasu na wejœcie. wejœcia parametryczne o programowanym przeznaczeniu. Zasilacz o regulowanym napiêciu, umo liwiaj¹cy dopasowanie zasilania do ró nych typów akumulatorów. Mo liwoœæ w³¹czenia dozorowania z wy³¹czonymi syrenami (alarm sygnalizowany jest sygnalizatorami w manipulatorach). Alarm PANIC. Pamiêæ ostatnich 7 alarmów. Pamiêæ stanu, w jakim by³a centrala przed wy³¹czeniem zasilania sieciowego i akumulatora. Oferujemy te centralê CA-0 Plus z wbudowanym dialerem telefonicznym oraz wiêksz¹ iloœci¹ wejœæ. Alarm Prosty w u yciu, uruchamiany kluczykiem. Istnieje mo liwoœæ wy³¹czenia sygnalizatora akustycznego na czas usuwania awarii. Wspópracuje ze sterownikami: AC 000, AC 00, seria REC i innymi posiadaj¹cymi przekaÿnik alarmowy. Mo na rozbudowaæ go o dialer telefoniczny, przy pomocy którego bêdzie sygnalizowa³ stany alarmowe poprzez telefon. Sygnalizator zewnêtrzny Wysoka skutecznoœæ sygnalizacji, wyj¹tkowa estetyka, potrójne zabezpieczenie antysabota owe uzupe³nione procesorow¹ inteligencj¹ i akumulatorem zasilania awaryjnego Agregat pr¹dotwórczy Centrala CA-v Alarm Sygnalizator zewnêtrzny Modu³ GSM INDOOR 0 Modu³ GSM- Jego zadaniem jest kontrolowanie sprawnoœci linii telefonicznej, a w przypadku jej braku - uruchomienie ³¹cznoœci poprzez przemys³owy, dwuzakresowy telefon komórkowy ERICSSON GM. Mo e wspó³pracowaæ z ka dego typu wewnêtrzn¹ central¹ telefoniczn¹ i dowoln¹ central¹ alarmow¹ wykorzystuj¹c¹ liniê telefoniczn¹ do powiadamiania o alarmie.

50 Systemy zabezpieczaj¹ce, alarmy SYSTEMY ZABEZPIECZAJ CE Dubler Zadaniem systemu zabezpieczaj¹cego, pe³ni¹cego jednoczeœnie rolê alarmu jest przejêcie roli sterownika w przypadku jego awarii. Awaryjny otwieracz CD 700 Urz¹dzenie do awaryjnego otwierania wlotów i kurtyn oraz przepustnic w kominach wentylacyjnych CD 700 w przypadku zaniku napiêcia zasilaj¹cego, po zaprogramowanym okresie czasu ( minuta sekund lub minuty) zwalnia windê steruj¹c¹ otwarciem zaworów, kurtyn lub przepustnic kominów wentylacyjnych, umo liwiaj¹c dop³yw powietrza zewnêtrznego do hali (wentylacja naturalna). Maksymalne obci¹ enie - 0 kg. Systemy sterowania Urz¹dzenie alarmowe DUBLER RBU- za pomoc¹ lub czujników temperatury i na podstawie zadanych parametrów (za wysoka i za niska temperatura) uruchamia alarm, a tak e przejmuje funkcje sterowania ogrzewaniem i wentylacj¹. Zastosowana w urz¹dzeniu opcja z timerem czasowym pozwala na zmianê zadanych poziomów alarmowych poszczególnych parametrów w ci¹gu ca³ego rzutu. Ponadto urz¹dzenie po przy³¹czeniu kabli zasilaj¹cych pr¹du fazowego wykrywa i alarmuje o zaniku lub spadku napiêcia poni ej 0 % od wartoœci nominalnych. Urz¹dzenie posiada dwa zewnêtrzne wejœcia alarmowe dla pod³¹czenia zewnêtrznych systemów alarmowych. Mo e pracowaæ jako centralka alarmowa, która tak e na odleg³oœæ telefonicznie lub przez pager (opcja z dialerem) mo e informowaæ o alarmach. Alarm wody - monitoruje i uczy siê codziennego wzrostu spo ycia wody przez ptaki. W³¹cza alarm w przypadku jakiejkolwiek odchy³ki od normalnego spo ycia wody Dubler Alarm wody Awaryjny otwieracz CD 700 INDOOR 0

51 Systemy wentylacji W³aœciwa wentylacja to dostarczanie i przemieszczanie powietrza w niezbêdnej iloœci, z w³aœciw¹ prêdkoœci¹ tak aby osi¹gn¹æ po ¹dan¹ temperaturê, wilgotnoœæ, minimalne stê enie gazów szkodliwych oraz inne parametry powietrza i mikroklimatu w hali, zapewniaj¹ce optymalny wzrost ptaków. W sterowaniu warunkami mikroklimatu istotnym jest eby wszystkie parametry mieœci³y siê w wyznaczonym zakresie. Je eli którykolwiek z nich odbiega od tego zakresu mo e to oznaczaæ problemy. Steruj¹c temperatur¹ zadan¹ (w zale noœci od wieku ptaków) odpowiednio musimy skorelowaæ wartoœci; wilgotnoœci wzglêdnej, iloœci i prêdkoœci przep³ywu powietrza - równomiernie na ca³ej hali. Istotnym czynnikiem jest tak e poziom temperatury zewnêtrznej, determinuj¹cy wybór systemu wentylacji i trybu pracy systemu. Wa na jest ró nica pomiêdzy temperatur¹ na zewn¹trz hali, a po ¹dan¹ temperatur¹ wewn¹trz hali - zapewniaj¹ca ptakom w okreœlonym wieku komfort termiczny. Im wiêksze ptaki, tym temperatury na hali mog¹ byæ ni sze, a zakres tolerancji jest wiêkszy. Oznacza to e istniej¹ce elementy systemu wentylacji w hali mo emy wykorzystywaæ w ró nych systemach i trybach pracy wentylacji. Np. w przypadku wentylacji z klapami wlotowymi - w dni ch³odne bêdziemy d¹ yli do wytworzenia podciœnienia i prêdkoœci wlotu powietrza zapewniaj¹cej jego mieszanie z powietrzem na hali a w dni gor¹ce otworzymy klapy maksymalnie, wspomagaj¹c wentylacjê mieszalnikami powietrza - zapewniaj¹c wysok¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza na poziomie ptaków, dla ich ch³odzenia. Ró ne potrzeby zim¹, latem i w okresach przejœciowych wymagaj¹ ró nych trybów pracy wentylacji (w ramach wybranego systemu). Elementy systemów wentylacji: System ch³odzenia przez zamg³awianie Kalenica unoszona Kana³y wentylacyjne Wentylatory sta³oobrotowe Panele ewaporacyjne (ch³odzenie) Zawory powietrzne Okiennice Kurtyny Wentylatory kominowe Wentylatory zmiennoobrotowe 7 INDOOR 0

52 Wentylacja mechaniczna Ró norodnoœæ rozwi¹zañ systemów wentylacji mechanicznej sprowadza siê do jednego - wytworzenia podciœnienia na hali (przyjmuj¹c, e system nadciœnieniowy stosujemy tylko w nielicznych przypadkach). Wielkoœæ tego podciœnienia bêdzie ró na w zale noœci od temperatury zewnêtrznej i po ¹danej temperatury dla ptaków. Kluczowym zadaniem jest zapewnienie po ¹danej temperatury i jakoœci powietrza dla zapewnienia maksymalnej produktywnoœci ptaków. W okresie niskich temperatur zewnêtrznych wartoœæ podciœnienia powinna wynosiæ 0- Pa (im ni sza temperatura zewnêtrzna tym wiêksze podciœnienie). Zapewni to w³aœciwe mieszanie powietrza w hali i jego prawid³ow¹ dystrybucjê. Aby osi¹gn¹æ po ¹dan¹ wartoœæ podciœnienia - odpowiednia iloœæ pracuj¹cych wentylatorów (ich wydajnoœæ) musi byæ zbilansowana z odpowiedni¹ powierzchni¹ otwarcia wlotów (ich wydajnoœci¹ przy po ¹danym podciœnieniu). Zwi¹zane z tym problemy dotycz¹ rozmieszczenia wentylatorów, podzia³u ich na grupy a tak e z iloœci¹, rozmieszczeniem i konstrukcj¹ wlotów powietrza i systemem ich sterownia. Systemy wentylacji Przyjmuj¹c jako kryterium okreœlenia trybu pracy wentylacji iloœæ dostarczanego powietrza (wynikaj¹cej z korelacji miedzy poziomem temperatury zewnêtrznej a po ¹dan¹ temperatur¹ wewnêtrzn¹), realizowanej w ró nych systemach, mo na wyró niæ nastêpuj¹ce tryby pracy: - wentylacjê minimaln¹ (ma³e ptaki, niskie temperatury zewnêtrzne), - wentylacjê podstawow¹ (dzia³aj¹c¹ przez wiêksz¹ czêœæ okresu pracy systemu), - wentylacjê maksymaln¹ (okres lata, wysokich temperatur zewnêtrznych). Wentylacja minimalna Zadaniem wentylacji minimalnej jest zapewnienie odpowiedniej jakoœci powietrza (poziom tlenu i w³aœciwe, niskie stê enie gazów szkodliwych) oraz temperatury powietrza. Stosujemy j¹ od pierwszego dnia wstawienia - dzia³a ci¹gle, wspó³pracuj¹c z systemem ogrzewania. Wentylacja minimalna jest realizowana w systemie wspó³pracuj¹cych z wentylatorami wlotów powietrza dla osi¹gniêcia zadanego podciœnienia. Wentylatory mog¹ byæ umieszczone w kalenicy lub œcianach bocznych, wloty w œcianach bocznych lub pod sufitem (wentylacja poprzeczna lub kominowa). Wentylacja minimalna jest realizowana w sposób ci¹g³y poprzez grupê wentylatorów zmienno obrotowych lub te przez grupê wentylatorów pracuj¹cych w trybie w³¹cz/wy³¹cz, programowanych timerem. Wentylacja podstawowa Zadaniem tego trybu pracy wentylacji jest dodatkowo (w stosunku do wentylacji minimalnej) usuniêcie nadmiaru ciep³a i wilgoci z hali dla utrzymania zadanej temperatury. U ywamy zwykle wiêkszej iloœci wentylatorów oraz wiêkszej iloœci (lub innych wlotów) ni przy wentylacji minimalnej. Jest to tak e wentylacja podciœnieniowa z kontrol¹ temperatury. Wentylatory mog¹ byæ umieszczone w kalenicy lub œcianach bocznych (dodatkowo w szczytowych), wloty w œcianach bocznych lub pod sufitem. Wentylacja maksymalna Zadaniem tego trybu pracy wentylacji, oprócz zadañ wentylacji podstawowej jest przede wszystkim ch³odzenie ptaków. W zwi¹zku z tym prêdkoœæ przep³ywu powietrza na poziomie ptaków powinna byæ du a (uzale niona od wieku ptaków i temperatury) i wynika z du ej iloœci powietrza wentylacyjnego przep³ywaj¹cego przez halê. Tryb ten realizowany jest przy wykorzystaniu dodatkowych grup wentylatorów i odrêbnych wlotów np. w wentylacji tunelowej (gdy wymieniamy w ci¹gu minuty ca³e powietrze w hali). Aby osi¹gn¹æ optymaln¹ pracê wentylacji nale y u ywaæ sterowników, które w zaprogramowany i ci¹g³y sposób dostosuj¹ iloœæ (wydajnoœæ) pracuj¹cych wentylatorów oraz iloœæ i stopieñ otwarcia wlotów dla osi¹gniêcia zadanych parametrów - temperatury i wilgotnoœci powietrza - np. AC 00, AC 000, PLATINUM. INDOOR 0 8

53 Wloty powietrza Systemy wentylacji Stopieñ otwarcia wlotów powietrza (klap, zaworów i innych) powinien zapewniæ uzyskanie zadanej temperatury na hali oraz w³aœciwego poziomu podciœnienia. Napêd stanowi¹ motoreduktory, system wypychaczy lub uk³ad linek wraz z wy³¹cznikami krañcowymi. W zale noœci od konstrukcji hali, jej szerokoœci oraz przeznaczenia stosujemy ró ne rodzaje wlotów; - zawory wentylacyjne dla wentylacji podciœnieniowej A - poliuretanowe, B - wykonane z tworzywa lub impregnowanych p³yt OSB, C - klapy wlotowe z paneli poliwêglanowych, z paneli ocieplanych, nieprzeÿroczystych) w ró nych wersjach (np. zima/lato) D - przesuwne ocieplane klapy wlotowe, E - kurtyny (ocieplane i nie ocieplane). A B Zawór powietrzny ma³y podciœnienie: 0 Pa 0 Pa 0 Pa wydajnoœæ (m ) Zawór powietrzny z tworzywa z kierownicami podciœnienie: 0 Pa 0 Pa wydajnoœæ (m ) Zawór powietrzny du y 000 VFG podciœnienie: 0 Pa 0 Pa 0 Pa wydajnoœæ (m ): Zawór powietrzny sufitowy 8 FG podciœnienie: 0 Pa 0 Pa 0 Pa wydajnoœæ (m ): INDOOR 0

54 Wloty powietrza C Klapy wlotowe z p³yt poliwêglanowych Biegn¹ przez ca³¹ d³ugoœæ kurnika. otwierane przez wypychacze napêdzane motoreduktorem. Nad wielkoœci¹ otwarcia czuwa sterownik mikroklimatu np. AC 000. Zamontowana w p³aszczyÿnie œciany siatka chroni przed dzikim ptactwem. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym naporem wiatru na wloty stosujemy os³ony przeciw wietrzne, a na wentylatory aluzje. Systemy wentylacji Klapy wlotowe mog¹ otwieraæ siê w ró ny sposób w zale noœci od potrzeb. Na przyk³ad dla indyków na zewn¹trz i do góry, dla brojlerów i kur - do wewn¹trz i na dó³, zim¹ - na zewn¹trz i do³u, latem - na zewn¹trz i do góry. Zima Lato Schemat otwierania klap w zale noœci od pory roku D Przesuwne ocieplane klapy E Zaciemniacz wlót Dla zminimalizowania przedostawania siê œwiat³a do wnêtrza hali stosujemy zaciemniacze na wlotach, wentylatorach i kominach wentylacyjnych. F Kurtyny To proste i tanie rozwi¹zanie na dostarczanie œwie ego powietrza w okresie letnim. Kurtyny wykonane s¹ z foli jednowarstwowej lub ocieplonej wielowarstwowej. Unoszone za pomoc¹ windy rêcznej lub motoreduktora (sterowanego przez np. AC 000). Przed silnym wiatrem chroni rozci¹gniêta w kszta³cie litery W linka stylonowa. G Zaciemniacz komina INDOOR 0 0

55 Wentylacja mechaniczna Systemy wentylacji Mieszalnik TB E/00 Zawieszony pod sufitem wymusza ruch powietrza. Charakterystyka techniczna: wydajnoœæ 00 m /h poziom ha³asu 0 db obroty 00 obr./min. Wentylatory niskocisnieniowe sta³o obrotowe typu RS Du e wentylatory o wydajnosci do 000 m /h z regulatorem obrotów Watta, unosz¹cym aluzje. Montowane w scianach, mog¹ równie pracowaæ podwieszone wewn¹trz jako mieszalniki. Charakterystyka techniczna: Silnik trójfazowy, 0, -, kw Obroty 80 obr./min. (sta³e) Zaciemniacz Montowany od wewn¹trz razem z wentylatorem niskocisnieniowym, ogranicza w 00% dostêp œwiat³a dziennego do kurnika. Przep³yw powietrza zmiejsza o %. Wentylator sufitowy MULTIFAN. Daje maksymalny komfort ptakom. mieszaj¹c powietrze z wydajnosci¹ 8000 m /godz. Mo e byæ z powodzeniem stosowany równie w mieszkaniach, biurach, sklepach Mieszalnik TB E/ Wentylator 00 RS 0, kw z aluzj¹ Wentylator 00 RS 0, kw z siatkami Wentylator 0 RS 0,7 kw z aluzj¹ Wentylator 0 RS 0,7 kw z siatkami Wentylator 0 RS, kw z aluzj¹ Wentylator 0 RS, kw z siatkami Wentylator 00 RS, kw z aluzj¹ Wentylator 00 RS, kw z siatk¹ Zaciemniacz wentylatora 00 RS Zaciemniacz wentylatora 0 RS Zaciemniacz wentylatora 0 RS Zaciemniacz wentylatora 00 RS Wentylator sufitowy (mieszalnik) Komin wentylacyjny kalenicowy Ø Komin wentylacyjny po³aciowy Ø Komin wentylacyjny kalenicowy Ø Komin wentylacyjny po³aciowy Ø 00* * Na yczenie dostarczymy kominy wentylacyjne pod inne typoszeregi wentylatorów. Kana³ wentylacyjny Montowany na dachu o spadku 0- %. Oferujemy go w dwóch wersjach: kalenicowa i po³aciowa. Œrednica kana- ³u pozwala na montowanie wewn¹trz wentylatora kominowego. Kana³ wentylacyjny mo e byæ wyposa- ony w deflektor. INDOOR 0

56 Wentylatory ZIEHL-ABEGG Zalety wentylatorów ZIEHL-ABEGG: - zwarta i oszczêdna konstrukcja, - lepszy wspó³czynnik sprawnoœci, - p³ynna napiêciowa regulacja obrotów w zakresie od 0 do 00%, - ³agodniejszy rozruch i mniejszy pr¹d rozruchu, - brak elementów sprzêgaj¹cych silnik i wirnik wentylatora, - jeden aluminiowy odlew wirnika silnika i wentylatora - lepsze ch³odzenie. Sterownie wentylatorami zmienno obrotowymi mo e byæ realizowane napiêciowo, przez zmianê czêstotliwoœci pr¹du lub komutacjê elektroniczn¹. Sterownie napiêciowe jest realizowane poprzez rozszerzenia, stanowi¹ce element wykonawczy o ró nej obci¹ alnoœci (w naszej ofercie do 0A), sterowane sygna³em 0-0 V ze sterownika. Sterownie czêstotliwoœci¹ jest realizowane poprzez specjalne modu³y dostarczaj¹ce pr¹d o czêstotliwoœci wynikaj¹cej z wartoœci sygna³u 0-0V otrzymywanej ze sterownika. Komutacja elektroniczna jest realizowana w systemie ETA Vent, modu³y steruj¹ce s¹ wbudowane w wentylatory, sterowanie napiêciem 0-0V ze sterownika. Te dwa sposoby regulacji s¹ znacznie efektywniejsze w stosunku do regulacji napiêciowej (pozwalaj¹ na kilkudziesiêciu procentowe oszczêdnoœci energii czynnej i biernej), koszt instalacji jest wy szy ni w przypadku sterowania napiêciem. Systemy wentylacji Charakterystyka techniczna: rodzaj monta u Q - z p³yt¹ monta ow¹, T - kominowe stopieñ ochrony IP DIN VDE 070klasa izolacji F (+ ) IN EN 0 0- ochrona silnika wbudowany kontakt termiczny (TK) ³o yskowanie ³o yska toczne cichobie ne ochrona antykorozyjna wirnik i obudowa - odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo, p³yta monta owa z tworzywa sztucznego lub blachy cynkowanej ogniowo i lakierowanej wywa anie wentylatory s¹ wywa ane dynamicznie i statycznie G, zgodnie z DIN ISO 90 Wentylatory jednofazowe z siatk¹ ochronn¹ wydajnoœæ w m /h przy podciœnieniu 0 Pa wydajnoœæ w m /h przy podciœnieniu 0 Pa zasilanie w V pobór mocy w kw wymiary monta owe w mm Nr kat. typ A B B D D L FC0-EQ.C ,, FC00-EQ.C ,, FC0-EQ.F ,8, FC00-EQ.I , 9, FC0-EQ.I ,0 8, FE09-EQ.K.Z ,9 7, , 070 Wentylatory trójfazowe z siatk¹ ochronn¹ FC00-DQ.F , FC080-DQ.I , zu ycie pr¹du w W/000m /h poziom ha³asu w db Wentylatory jednofazowe kominowe (z przesuwnymi wspornikiami monta owymi) wymiary monta owe w mm Nr kat. typ B B B B D D kg FC00-ET.C , FC0-ET.F , 8, FC00-ET.I , FC0-ET.I FE09-ET.K.Z INDOOR 0

57 Wentylatory Multifan Systemy wentylacji Œcienne i kominowe wentylatory osiowe MULTIFAN -seria Q. Wysokowydajne, energooszczêdne i ciche. Ich konstrukcja pozwala na monta w dowolnej pozycji. Py³oszczelna i wodoszczelna obudowa silnika gwarantuje d³ugotrwa³¹, bezawaryjn¹ pracê w warunkach du ego zapylenia i atmosferze gazów agresywnych wystêpuj¹cych w budynkach inwentarskich. Obudowa wentylatorów serii Q wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i korozje. Silniki posiadaj¹ automatyczne zabezpieczenie przed przeci¹ eniem. Wentylatory mog¹ byæ sterowane rêcznie lub poprzez termostat, sterownik mikroklimatu np. AC 000, REC 8. Wentylatory jednofazowe- seria Q wydajnoœæ w m /h przy podciœnieniu 0 Pa wydajnoœæ w m /h przy podciœnieniu 0 Pa poziom ha³asu w db 00 obr./min. Wymiary monta owe w mm Nr kat. Typ A B C D E F E0Q , 0, 9, , EQ , 0,9 9, , E0Q ,9, 9, , EQ ,, 9, , E0Q ,, 00 7, , EQ , 7, E-PP-0Q ,, E-PP-Q ,9, pobór mocy w W zu ycie pr¹du w W/000m /h natêenie pr¹du w A Wentylatory kominowe jednofazowe -seria Q EQ ,, wew. œr. rury went. 0 mm E0Q ,, wew. œr. rury went. 0-0 mm EQ , 7,0 wew. œr. rury went. 0-0 mm Wentylatory trójfazowe - seria Q 00 obr./min DQ ,8, 9, , D0Q ,,9 00 7, , DQ ,0, 0 700, DQ ,9, D7Q ,0 8, D-PP-0Q ,, D-PP-Q ,9, Piasta œmig³a E// opatka wentylatora E/ --00 Œmig³o kpl. E/ opatka wentylatora E/ Œmig³o kpl. E/ opatka wentylatora E/ --00 Œmig³o kpl. E/ opatka wentylatora E/ Œmig³o kpl. E/ Sterownik EW, Sterownik EW, Termostat T -WD aluzje do wentylatorów osiowych Zabezpieczaj¹ przed niepotrzebn¹ ucieczk¹ ciep³a, gdy wentylatory nie pracuj¹. Otwierane strumieniem powietrza z wentylatorów. Nr kat. Typ Do typu wentylatora -0-00* VK0 E0, D0-0-00* VK E, D -0-00* VK0 E0, E0, D0-0-00* VK E, E, D VK0 E0, E0, D0, D0-0-00* VK E, D, D VK E, E, D, D * VK7 E7, D7, D7 * - na zamówienie INDOOR 0

58 Wentylacja naturalna Schemat przep³ywu powietrza w wentylacji naturalnej Uniesiona kalenica uchylna. Kalenica uchylna biegnie wzd³ó dachu i pozwala na usuniêcie zu yego powietrza z wnêtrza kurnika. Wykonana jest z lakierowanej blachy ocynkowanej. W jej wnêtrzu znajduje siê we³na mineralna. Niew¹tpliw¹ zalet¹ wentylacji naturalnej jest wykorzystanie naturalnych Ÿróde³ energii do zapewnienia ruchu powietrza - ró nicy temperatur oraz dzia³ania wiatru. Zwi¹zany z tym jest mniejszy koszt eksploatacji. Ten typ wentylacji w szczególnoœci nadaje siê dla wiêkszych ptaków (np. tucz indyków). Im wiêksza ró nica temperatur i wiêksza prêdkoœæ wiatru, tym efektywniej bêdzie dzia³a³a wentylacja naturalna. W przypadku gdy ró nica miêdzy temperatur¹ zewnêtrzn¹ a po ¹dan¹ wewn¹trz bêdzie niewielka (lub na zewn¹trz temperatura bêdzie wy sza) koniecznym staje siê dodatkowe ch³odzenie ptaków przez zwiêkszenie prêdkoœci przep³ywu powietrza lub/oraz zastosowanie systemu ch³odzenia. W takim przypadku jedynym Ÿród³em pobudzaj¹cym ruch powietrza bêd¹ dodatkowe wentylatory mieszaj¹ce lub wspomagaj¹ca wentylacja mechaniczna pracuj¹ca w trybie wentylacji tunelowej. W przypadku du ej ró nicy temperatur (np. zim¹) gdzie zimne zewnêtrzne powietrze szybko opada na œció³kê nale y tak e mieszaæ powietrze dla zmniejszenia tego efektu i zmniejszenia stratyfikacji (zmniejszenia ró nic temperatur na poziomie ptaków i pod sufitem hali). Systemy wentylacji Wynika st¹d potrzeba ci¹g³ego, automatycznego sterowania wentylacj¹ naturaln¹ (³¹cznie z mieszalnikami) i system ch³odzenia - godziny na dobê. Kalenica opiera siê na ruchomych ramkach, umocowanych do konstrukcji dachu. Kalenicê uchyln¹ mo na montowaæ w adaptowanych budynkach, pod warunkiem e pozwoli na to konstrukcja dachowa. Nad prac¹ urz¹dzeñ wentylacji naturalnej jak i wspomagaj¹cej mechanicznej czuwa sterownik mikroklimatu np. AC 00, AC 000, REC 8 lub REC. Oferujemy wentylacjê naturaln¹ z kalenicami: a) wlot - zewnêtrzna klapa uchylna, b) wlot - wewnêtrzna klapa uchylna z deflektorem. Oferujemy wentylacjê naturaln¹ z kalenicami: Umieszczony na œrodku hali motoreduktor unosi i zamyka kalenicê poprzez uk³ad bloczków i lin stalowych Kalenicê uchyln¹ Kalenicê z wewn¹trzn¹ klap¹ oraz deflektorami INDOOR 0

59 Systemy ch³odzenia Systemy wentylacji Aby z³agodziæ skutki oddzia³ywania wysokich temperatur i zminimalizowaæ ryzyko upadków nale y: a) zapewniæ w³aœciw¹ wentylacjê, która odprowadzaj¹c powietrze z hali: - dostarcza œwie e powietrze zewnêtrzne, - ch³odzi ptaki poprzez zwiêkszenie prêdkoœci przep³ywu powietrza, b) stosowaæ systemy sch³adzania powietrza, c) dostarczyæ odpowiedni¹ iloœæ wody do picia i dostêp do niej. W³aœciwa wentylacja sterowana odpowiednimi sterownikami umo liwia utrzymanie zadanej temperatury i wilgotnoœci na hali. Mo na przyj¹æ e w³aœciwie zaprojektowana i wykonana wentylacja poprzeczna lub kominowa zapewni w³aœciwe warunki dla ptaków do temperatur na zewn¹trz hali C. Dla wy szych temperatur stosujemy wentylacjê tunelow¹ (w ci¹gu minuty wymieniamy ca³e powietrze w hali). Zwi¹zane jest to tak e z wilgotnoœci¹ powietrza - im wy sza wilgotnoœæ tym ni szy zakres temperatury wymienionej wy ej. Nale y zwróciæ uwagê na to, e ptaki lepiej znosz¹ wysokie temperatury w dzieñ, je eli temperatura w nocy jest ni sza od temperatury najwy szej w ci¹gu dnia o kilka stopni. Przy prêdkoœci przep³ywu powietrza wynosz¹cej m/s na poziomie ptaków (w zale noœci od temperatury powietrza i jego wilgotnoœci) ptaki bêd¹ odczuwa³y temperaturê ni sz¹ o np.:, 0 C dla temperatury powietrza 0 C. Przy takich samych warunkach i prêdkoœci przep³ywu powietrza m/s, temperatura odczuwana przez ptaki obni y siê o 7 0 C. Powy ej 0 C powietrze zaczyna dogrzewaæ ptaki i koniecznym staje siê u ycie systemy sch³adzania poprzez odparowanie wody. Tak wysokie prêdkoœci przep³ywu powietrza dopuszczalne s¹ tylko dla doros³ych, w pe³ni opierzonych ptaków - dla piskl¹t i ma³ych ptaków dopuszczalna prêdkoœæ przep³ywu powietrza to 0,m/s. Zwiêkszenie prêdkoœci przep³ywu powietrza (intensywnoœci wentylacji) jest jedynym rozwi¹zaniem ratuj¹cym ptaki gdy temperatura i wilgotnoœæ powietrza s¹ wysokie (np. przed burz¹ gdy wilgotnoœæ jest wysoka przy bardzo wysokiej temperaturze). Stosujemy nastêpuj¹ce systemy ch³odzenia, wykorzystuj¹ce efekt odparowania wody: - wysokociœnieniowe systemy zamg³awiania - systemy z panelami ewaporacyjnym. W polskich warunkach coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywa system ch³odzenia z zastosowaniem rozpylania wody pod du- ym ciœnieniem - wysokociœnieniowy system zamg³awiania. Woda odparowuj¹c odbiera ciep³o od otaczaj¹cego powietrza, powoduj¹c obni enie jego temperatury. System ten stosujemy dla temperatur powietrza wy szych od 8 0 C oraz wilgotnoœci wzglêdnej powietrza ni szej od 8 %. (Nale y tak e wzi¹æ pod uwagê, e czujniki wilgotnoœci wzglêdnej mierz¹ j¹ z dok³adnoœci¹ +/- %, co ma wp³yw na ustawienie maksymalnej wilgotnoœci wzglêdnej do której system bêdzie ch³odzi³ powietrze). System ch³odzenia NEMBO pracuje z ciœnieniem roboczym bar, a NEMBO bar. Systemy o mniejszych ciœnieniach i wiêkszej wydajnoœci dysz (wiêkszym zu yciu wody) daj¹ mniejsze efekty ch³odzenia przy zwiêkszeniu ryzyka zamoczenia œció³ki i ptaków. INDOOR 0

60 System ch³odzenia NEMBO /70 Aby system NEMBO dzia³a³ efektywnie niezbêdne jest spe³nienie nastêpuj¹cych warunków: - œrednica kropel wody i sposób ich rozpylania powinien umo liwiæ ca³kowite ich odparowanie zanim dotr¹ do ptaków, tak aby nie moczyæ œció³ki i ptaków - zwi¹zane jest to z ciœnieniem pracy systemu, najlepsze rezultaty osi¹gaj¹ systemy o ciœnieniu pracy od 0 barów, optymalnie barów (NEMBO ) do 70 barów NEMBO 70), - nale y odpowiednio dobraæ iloœæ dysz w zale noœci od rodzaju wentylacji i tak: dla systemu NEMBO stosujemy dyszê na ka de 00 m /h wywiewanego powietrza lub dyszê na m powierzchni hali dla wentylacji naturalnej, - zapewniæ odpowiedni¹ jakoœæ wody - twardoœæ i czystoœæ, aby zapobiec zanieczyszczaniu i zapychaniu siê dysz, - zapewniæ w³aœciwy monta i rozmieszczenie dysz, co zwiêksza odparowywanie i zapobiega kondensacji wody na konstrukcji i urz¹dzeniach wewnatrz hali, - w³aœciwe sterowanie i prawid³owe procedury u ytkowania (miêkka, nie zanieczyszczona woda, opró nianie systemu z wody, gdy nie jest u ytkowany). Systemy wentylacji Na wykresie i-x mo na okreœliæ teoretycznie, przy znanych parametrach powietrza zewnêtrznego (temperatura pkt A i wilgotnoœæ pkt B), jak¹ temperaturê osi¹gnie powietrze w hali (pkt D) przy osi¹gniêciu wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 8% (pkt C). W praktycznych testach systemu NEMBO wykonanych w ci¹gu trzech dni o godzinie.00 w lipcu osi¹gniêto nastêpuj¹ce rezultaty: - temperatura zewnêtrzna 8, 0 C i wilgotnoœæ wzglêdna % - przy pracy systemu NEMBO osi¹gniêto temperaturê w hali,7 0 C przy wilgotnoœci wzglêdnej wewn¹trz hali 8%, co oznacza obni enie temperatury na hali o, 0 C - temperatura zewnêtrzna 9,9 0 C i wilgotnoœæ wzglêdna % - przy pracy systemu NEMBO osi¹gniêto temperaturê w hali,9 0 C przy wilgotnoœci wzglêdnej wewn¹trz hali 8%, co oznacza obni enie temperatury na hali o 8,0 0 C - temperatura zewnêtrzna 9,7 0 C i wilgotnoœæ wzglêdna 8% - przy pracy systemu NEMBO osi¹gniêto temperaturê w hali, 0 C przy wilgotnoœci wzglêdnej wewn¹trz hali 8%, co oznacza obni enie temperatury na hali o 8, 0 C. Oznacza to e im ni sza jest wilgotnoœæ wzglêdna powietrza zewnêtrznego tym wiêcej mo na obni yæ temperaturê wewn¹trz hali. INDOOR 0

61 System ch³odzenia NEMBO 7/70 Systemy wentylacji Pompa NEMBO obs³uguje - linie ch³odzenia. Pompa do systemu NEMBO 70 Dysze w systemie NEMBO montowane s¹ na rurach z tworzywa sztucznego (PE). Zu ycie wody systemu NEMBO : l/min. dla 0-9 dysz l/min. dla 70-9 dysz l/min. dla 0-00 dysz. Przyjmujemy na dyszê przypada: - m powierzchni kurnika - 00 m /h wydajnoœci wentylacji W systemie NEMBO 70 dysze zamontowane s¹ na rurach metalowych, poniewa musz¹ wytrzymaæ ciœnienie 70 bar. Zu ycie wody dla systemu NEMBO 70: l/min. do dysz l/min. dla 7 - dysz l/min. dla - 70 dysz. Przyjmujemy na dyszê przypada: - m powierzchni kurnika m /h wydajnoœci wentylacji Odleg³oœæ miêdzy linami rozpylaj¹cymi (zwykle s¹ dwie) jest sta³a i wynosi oko³o 0% szerokoœci budynku. W hali o szerokoœci do 9 metrów wystarczy jedna linia. Po zamontowaniu rodzielacza, jedna pompa mo e zasilaæ linie rozylaj¹ce w, lub trzech halach. Nad prac¹ systemu ch³odzenia NEMBO mo e czuwaæ jeden ze sterowników mikroklimatu np.: AC 000, REC lub sterownik ch³odzenia RCC System ch³odzenia NEMBO bar l/min System ch³odzenia NEMBO bar l/min System ch³odzenia NEMBO bar l/min System ch³odzenia NEMBO 70 bar l/min System ch³odzenia NEMBO 70 bar l/min System ch³odzenia NEMBO 70 bar l/min Linia rozpylaj¹ca NEMBO bar Dysza rozpylaj¹ca NEMBO bar Linia rozpylaj¹ca NEMBO 70 bar m Zespó³ zaworów koñcowych NEMBO 70 bar Zespó³ rozdzielaj¹cy na obiekty bar Zespó³ rozdzielaj¹cy na obiekty bar Schemat systemu ch³odzenia NEMBO. Linia z dyszami Pompa Sterownik W¹ przelewowy 7 INDOOR 0

62 Panele ewaporacyjne System ten sk³adaj¹cy siê z paneli wykonanych ze specjalnie impregnowanej tektury, o ró nych gruboœciach znajduje zastosowanie przy ch³odzeniu powietrza w po³¹czeniu z wentylacj¹ tunelow¹. Efektywnoœæ tego typu systemów wnosi ok. 0-7 % efektywnoœci teoretycznej. Systemy wentylacji Przekroje paneli ewaporacyjnych Zraszanie paneli odbywa siê dwoma metodami: - poprzez przep³yw wody przez panele (system z pomp¹ recyrkulacyjn¹), - poprzez zraszanie zewnêtrznej strony paneli wod¹ z dysz. Panele ewaporacyjne mog¹ byæ montowane w ró nych konfiguracjach, w zale noœci od potrzeb i zastosowanych systemów wentylacji mechanicznej. INDOOR 0 8

63 Systemy ogrrzewania Systemy ogrrzewania Promienniki gazowe INFRACONIC Ponad 70% kurników na œwiecie jest ogrzewana promiennikami gazowymi. Energia gazu zamieniona na promienie podczerwone dociera bez strat do ptaków i tu jest zamieniana na potrzebne im ciep³o. Ten system zapewnia doskona³y komfort cieplny najbardziej zbli ony do naturalnego, s³onecznego ciep³a. Wa n¹ zalet¹ tego systemu jest regulowana moc promienników w zakresie 0-00% mocy. Pozwala to na ekonomiczne ich u ycie o ka dej porze roku, bez potrzeby wentylowania nadmiaru ciep³a. Nagrzewanie hali przed wstawieniem trwa kilka godzin. Kompletny system ogrzewania promiennikami INFRACONIC sk³ada siê z: promienników wraz z wê ami, zawieszonych na ³añcuszkach sieci rur zakoñczonych zaworami gazowymi czujnika temperatury (lub czujników przy podziale na strefy) zespo³u redukcyjnego termostatu lub sterownika steruj¹cego równie systemem wentylacji i innymi systemami. Stosuj¹c gazowe promienniki uzyskujemy komfort cieplny ptaków przy ni szych temperaturach powietrza w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania, przy mniejszym wysuszeniu powietrza. Ponadto przy takim systemie ogrzewania temperatura powietrza jest ni sza od temperatury powierzchni ogrzewanej. Temperatura odczuwana przez ptaki jest sum¹ temperatury powietrza (t pow.) i wzrostu temperatury w wyniku promieniowania ( t ). Wzrost temperatury odczuwalnej pod promiennikiem o mocy kw INFRACONIC HP 000, bêd¹cy wynikiem jego pracy przedstawiono na rysunku. 9 INDOOR 0

64 Promiennik INFRACONIC HP 00 Promiennik INFRACONIC HP 000 Promienniki gazowe INFRACONIC System gazowego ogrzewania INFRACONIC s³u- y do ogrzewania wszelkich obiektów do produkcji zwierzêcej, gwarantuj¹c: naturalny mikroklimat: - promienniki zamieniaj¹ energiê ze spalanego gazu na promieniowanie podczerwone, - bez adnych strat dociera ono do pod³o a, ogrzewaj¹c ptaki, - promienniki rozmieszczone co 8 m, zapewni¹ jednorodne i koncentryczne strefy grzania na ca³ej powierzchni kurnika, - minimalne œwiecenie promiennika nie zak³óca rytmu dobowego, a cicha praca nie stresuje ptaków, minimalny nak³ad pracy: - przy prawid³owej wentylacji promienniki wymagaj¹ czyszczenia sprê onym powietrzem raz na miesi¹c, ich konstrukcja pozwala spalaæ py³ zawarty w powietrzu, robi to ma³y sto ek i w efekcie filtr powietrza staje siê zbêdny, - Hodowca nie ma te nic do roboty przy kontroli temperatury, wystarczy ustawiæ j¹ na sterowniku. Systemy ogrzewania Promiennik INFRACONIC HP Charakterystyka techniczna: Typ promiennika HP 00 HP 000 HP 0000 moc (kw)0,9-, 0,- 0,-0,8 zu ycie gazu (g/h) ciœnienie gazu (mbar) waga (kg)0,7,, œrednica reflektora (mm)90 70 typ gazu propan propan propan Materia³y o najwy szej jakoœci u yte do wykonania systemu ogrzewania gazowego promiennikami INFRACONIC, daj¹ pewnoœæ bezawaryjnej i bezpiecznej pracy, co zosta³o potwierdzone badaniami i atestem Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie - znak bezpieczeñstwa B. Schemat prawid³owego rozmieszczenia promienników gazowych W hali o wymiarach x 99 m, wystarczy rozmieœciæ promienniki o mocy kw ka dy w dwóch rzêdach, aby uzyskaæ prawid³ow¹ temperaturê (przy prawid³owej termoizolacji sufitu i œcian hali). Konstrukcja promienników zapewnia równomierny, ko³owy rozk³ad ciep³a jak i najwy sz¹ sprawnoœæ zamiany energii gazu na promieniowanie cieplne. INDOOR 0 0

65 Systemy ogrrzewania Promienniki gazowe INFRACONIC Promienniki INFRACONIC wyposa one w dwa sto ki (palniki) - pracuj¹ cyklicznie. Dzieki temu energia chemiczna gazu zamieniana jest na promienie cieplne ze sprawnosci¹ 70% zarówno, gdy promienniki pracuj¹ z pe³n¹ moc¹, jak i na podtrzymaniu. Promienniki INFRACONIC pracuj¹ cyklicznie, sterowane przez zespó³ redukcyjny. Przy niskim ciœnieniu - pracuj¹ na podrzymaniu p³omienia. Ma³y sto ek promiennika wypromieniowuje 0% pe³nej mocy promiennika. Pozwala to na precyzyjn¹ kontrolê temperatury, szczególnie latem i w ciep³e wiosenne i jesienne dni = brak strat energii. Przy pe³nym ciœnieniu - promieniuje du y sto ek z moc¹ 00%. Promienie podczerwone ogrzewaj¹ tylko powierzchnie na które padaj¹, nie ogrzewaj¹c na swojej drodze powietrza = brak strat energii. Pamietaj, aby pod promiennikami by³a zawsze roz- ³o ona sció³ka. Prawid³ow¹ wysokoœæ zawieszenia promienników poka ¹ same ptaki równomiernie rozmieszczone pod promiennikiem. Trzymaj¹ce siê na obwodzie zasiegu promiennika maj¹ za wysok¹ temperaturê - promiennik nale y podnieœæ. Je eli gromadz¹ sie w centrum, jest im za zimno - promiennik nale y obni yæ. 0 Minimalne odleg³oœci promienników od przegród. Promienniki pracuj¹ce w halach o du ym zapyleniu, mog¹ byæ opcjonalnie wyposa one w filtry. INDOOR 0

66 Promienniki gazowe INFRACONIC a Promienniki INFRACONIC posiadaj¹ wbudowane podwójne zabezpieczenie: gdy p³omieñ zgaœnie, termopara zamknie zawór, zapobiegaj¹c ulatnianiu siê gazu. gdy promiennik przegrzeje siê, termiczny bezpiecznik a odetnie dop³yw gazu (wówczas nale y wymieniæ ca- ³¹ termoparê). Przy ka dorazowym od³¹czeniu promiennika od wê a gazowego nale y wymieniæ uszczelkê nakrêtki na oryginalnie now¹. Zapobiegnie to niebezpiecznemu ulatnianiu siê gazu. Systemy ogrzewania Nowe zespo³y redukcyjne z p³ynn¹ regulacj¹ mocy. Nowym rozwi¹zaniem technicznym s¹ sterowane zespo³y redukcyjne, umo liwiaj¹ce automatyczn¹ regulacjê mocy promienników. Zespó³ II po pod³¹czeniu do sterownika z wyjœciem sygna³u steruj¹cego od 0 do 0 V, stosownie do poziomu tego sygna³u reguluje ciœnienie gazu - reguluj¹c tym samym moc promienników. Elementem wykonawczym jest serwo silnik, zakres regulacji od 0 do 00%. Przy 0% pracuje tylko ma³y sto ek. Dla propanu, przy ciœnieniu wejœciowym na ga³¹zkê 00 mb jedna ga- ³¹zka steruje prac¹ do sztuk promienników o mocy kw (przy ciœnieniu 00 mbar jedna ga³¹zka steruje prac¹ do promienników o mocy kw ka dy). Zespó³ redukcyjny I steruje prac¹ promienników INFRACONIC w cyklu: - pe³na moc - podtrzymanie p³omienia (0% mocy). Prac¹ zespo³u steruje jeden ze sterowników mikroklimatu np.: REC 8, AC 000. Przy braku pr¹du zespó³ pracuje na sterowaniu rêcznym. Charakterystyka techniczna: - typ gazu: propan - wchodz¹ce ciœnienie gazu: - 9 bar - wychodz¹ce ciœnienie gazu: 0-00 mbar - max. iloœæ promienników o mocy kw: Zespó³ redukcyjny II jest sterowany zewnêtrznym termostatem lub sterownikiem mikroklimatu. Zespó³ redukcyjny III posiada wbudowany termostat z czujnikiem temperatury 9 P³yn do sprawdzania szczelnoœci, nale y go u ywaæ przed ka dym uruchomieniem gazowych systemów ogrzewania do sprawdzenia wszystkich po³¹czeñ instalacji Promiennik HP Promiennik HP Promiennik HP Termopara 00 mm Uszczelka nakrêtki Zespó³ redukcyjny I Zespo³ redukcyjny II Zespó³ redukcyjny III P³yn do sprawdzania szczelnoœci ml P³yn do sprawdzania szczelnoœci 00 ml Filtr promiennika INDOOR 0

67 Nagrzewnice Systemy ogrrzewania Nagrzewnice STAR i SUPERSTAR Przeznaczone s¹ specjalnie do ogrzewania ferm drobiarskich i charakteryzuj¹ siê m.in.: - odpornym na zapylenie palnikiem gazowym, - krótkim p³omieniem przy pe³nej mocy, - odpornym na warunki w kurniku uk³adem sterowania. Nagrzewnice posiadaj¹ zabezpieczenia które: - odetn¹ dop³yw gazu w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury, - unieruchomi¹ nagrzewnicê przy braku gazu, - odetn¹ dop³yw gazu w przypadku awarii lub zas³oniêcia wentylatora. Charakterystyka techniczna: typ STARSUPERSTAR moc (kw) zu ycie gazu (kg/h), -,8,0 -,8 efektywny zasiêg ciep³a (m)0 0 wydatek powietrza (m /min)0 08 rodzaj gazu propan propan ciœnienie robocze (MPa)0,0-0, 0,07-0, napiêcie znamionowe (V)0 0 waga (kg) 0 wymiary (mm)00x80x00 00x80x0 Nagrzewnice ERMAF GP Wyposa one s¹ w komorê spalania o obni onej emisji tlenków azotu (NOx), co gwarantuje lepszy mikroklimat w ogrzewanych pomieszczeniach. Obudowa nagrzewnic wykonana jest ze stali niklowej, odpornej na korozjê, natomiast komorê spalania wykonano z stali aroodpornej. Nagrzewnice posiadaj¹ elektryczny zap³on oraz jonow¹ kontrolê p³omienia. Nad bezpieczna prac¹ czuwa sygnalizator b³êdnego spalania (braku p³omienia) umieszczony wraz z urz¹dzeniami steruj¹cymi w wodoodpornej obudowie z tworzywa sztucznego. Charakterystyka techniczna: typ GP0 GP7 moc (kw)0 70 zu ycie gazu - gaz ziemny (m /h), 7, - propan (kg/h),, ciœ. zasilania - gaz ziemny (mbar) - propan (mbar)0 0 ciœ. w palniku - gaz ziemny (mbar),, - propan (mbar)7 pod³¹czenie gazowe Rp " Rp /" napiêcie zasilania (V/W)0/0 0/0 zab. przep³ywu powietrza wy³¹cznik wy³¹cznik zab. ciœnienia gazu wy³¹cznik wy³¹cznik zab. p³omienia jonizacyjne jonizacyjne efektywny zasiêg ciep³a (m)0 0 wydatek powietrza (m /h) waga (kg) wymiary (mm)x80x9 Olejowe nagrzewnice ERMAF Przeznaczone sa do ogrzewania pomieszczeñ inwentarskich. Mog¹ pracowaæ w trybie rêcznym lub automatycznym sterowane przez np. sterownik AC 000, REC 8 i inne. Wyposa one s¹ w automatyczny palnik, automatyczne zapalanie i zabezpieczenie fotokomórk¹ p³omienia. Cichy wentylator zapewnia odpowiedni zasiêg strumienia ciep³a. Charakterystyka techniczna: typ P0 P80 P00 P0 moc (kw) zu ycie paliwa (l/h) 8 0 efektywny zasiêg ciep³a (m) wydatek powietrza (m /h) rodzaj paliwa olej opa³owy napiêcie (V) waga (kg) INDOOR 0

68 Nagrzewnice Nagrzewnice gazowe PSI przeznaczone s¹ do ogrzewania pomieszczeñ inwentarskich. Umieszczamy je w poprzek hali - na przemian po obu stronach. Charakterystyka techniczna nagrzewnic PSI: typ 0 moc (kw)7,,9 wydatek powietrza (m /h)9 rodzaj paliwa propan propan ciœnienie zasilaj¹ce (mbar) 0 ciœnienie na palniku (mbar) napiêcie (V)0 0 wymiary (mm)70x0x90 980x70x0 Nagrzewnice PSI wyposa one s¹ w dwa rodzaje zap³onu gazu: - zap³on elektoniczny, - p³omieñ pilotuj¹cy. Systemy ogrzewania Stosowanie nagrzewnic powietrza pozwala na uzyskanie wysokiej temperatury powietrza powoduj¹c jednoczeœnie jego osuszanie. Nagrzewnice zwiêkszaj¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w hali (co nie zawsze jest korzystne w przypadku piskl¹t), zwiêkszaj¹ te poziom ha³asu. Ze wzglêdu na zwiêkszone zu ycie tlenu przy zastosowaniu ogrzewania gazowego (nagrzewnic lub promienników) nale y dostarczyæ minimum 0- m powietrza na godzinê na ka dy kw zainstalowanej mocy ogrzewania. Proponujemy dwa warianty monta u nagrzewnic na kurniku. Pierwszy na kurnikach o d³ugoœci do 0 metrów, poniewa efektywny zasiêg ciep³a nagrzewnic wynosi oko³o 0 metrów. Nagrzewnice s¹ wówczas podwieszone w przeciwleg³ych koñcach i ciep³e powietrze jest rozprowadzane równomiernie na ca³ej d³ugoœci hali. Drugi wariant na d³u szych kurnikach, gdzie pracê nagrzewnic zawieszonych w po³owie d³ugoœci hali, wspomagaj¹ mieszalniki powietrza umieszczone w przeciwleg³ych koñcach hali. W przypadku wentylacji poprzecznej nagrzewnice umieszczone s¹ w œrodku hali po stronie wlotów powietrza Nagrzewnica STAR Nagrzewnica SUPERSTAR Nagrzewnica ERMAF GP Nagrzewnica ERMAF GP Nagrzewnica olejowa ERMAF P Nagrzewnica olejowa ERMAF P Nagrzewnica olejowa ERMAF P Nagrzewnica olejowa ERMAF P Nagrzewnica PSI Nagrzewnica PSI INDOOR 0

69 ŒWIAT O W BUDYNKACH INWENTARSKICH Systemy oœwietlenia Œwiat³o (promieniowanie widzialne) jest ma³¹ czêœci¹ widma elektromagnetycznego, które powoduje reakcje fotoreceptorów zawartych w oku. Ta czêœæ widma to fale o d³ugoœciach (w pró ni) od 80nm do 780 nm. S¹ to granice umowne i zale ¹ od czu³oœci oka. Czu³oœæ oka ludzkiego wyra ona krzyw¹ czu³oœci wzglêdnej jest inna ni czu³oœæ oka ptaka w zwi¹zku z czym czêœæ widma widzialnego dla ptaka jest inna. Pojêcie oœwietlenia jest czêsto mylone z pojêciem œwiat³a. Oœwietlenie jest to wartoœæ fotometryczna, wyra ona w lux, wynikaj¹ca ze stosunku strumienia œwietlnego do pola powierzchni na jak¹ ten strumieñ pada pod k¹tem prostym. Strumieñ œwietlny, natomiast, jest pojêciem okreœlaj¹cym moc promieniowania œwietlnego i jest wyra ony w lumenach (lm). Oœwietlenie, zatem, jest pojêciem równoznacznym z natê eniem oœwietlenia. W zwi¹zku z ro n¹ czu³oœci¹ oka ptaka i cz³owieka typowe przyrz¹dy do pomiaru natê enia oœwietlenia maj¹ znikome zastosowanie w produkcji drobiarskiej. Wszystkie te urz¹dzenia maj¹ czu³oœæ podobn¹ do oka ludzkiego. Wartoœci natê enia podawane przez firmy hodowlane odnosz¹ siê do typowych arówek wolframowych. Je eli hodowca zastosuje inne Ÿród³o œwiat³a wartoœæ natê enia zmierzona luksomierzem mo e byæ b³êdna w odniesieniu do oka ptaka ze wzglêdu na inn¹ d³ugoœæ fali œwietlne - istnieje mo liwoœæ zastosowania odpowiednich filtrów. Tak wiêc najlepszym Ÿród³em do oceny jakoœci œwiat³a jest zachowanie ptaków. Nale y reagowaæ bardzo szybko na pierwsze symptomy pterofagii, kanibalizmu lub wyjadania œció³ki. Œwiat³o (widzialna czêœæ widma) jest jednym z wielu czynników œrodowiska wp³ywaj¹cym na parametry produkcyjne ptaków. Oddzia³ywanie œwiat³a zale y od czasu jego dzia³ania, natê enia i jak wykazuj¹ ostanie doœwiadczenia równie d³ugoœci fali œwietlnej, od której zale y barwa œwiat³a. Widmo œwiat³a dziennego Widmo œwiat³a œwietlówki d³ugoœci fali w nm d³ugoœci fali w nm CZAS DZIA ANIA I NATÊ ENIE. Kury nioski Programy œwietlne dla kur niosek stad reprodukcyjnych i towarowych s¹ podane w instrukcjach prowadzenia tych stad. Firmy hodowlane proponuj¹ konkretne programy, które niewiele siê od siebie ró ni¹. Tak d³ugoœæ dnia œwietlnego jak i natê- enie œwiat³a s¹ prawie identyczne dla wszystkich linii produkcyjnych. Hodowca lub producent mo e regulowaæ czas rozpoczêcia nieœnoœci odpowiednio modyfikuj¹c zalecany program.. Kurczêta brojlery Jeszcze kilka lat temu firmy hodowlane zaleca³y jeden standardowy program œwietlny obejmuj¹cy godziny œwiat³a i godzinê ciemnoœci. Ta godzina ciemnoœci zosta³a wprowadzona do programu tylko ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Ptaki ju od pierwszego dnia by³y przyzwyczajane do ciemnoœci na wypadek awarii zasilania. Ostanie lata by³y obfite w doœwiadczenia, które wykaza³y zasadnoœæ stosowania innych programów œwietlnych: program skróconego dnia œwietlnego i program przerywanego dnia œwietlnego. Wszelkie zmodyfikowane programy mo na wprowadziæ dopiero po 7 dniu chowu. Termin wprowadzenia takiego programu zale y równie od masy cia³a i kondycji ptaków oraz warunków klimatycznych.. Indyki Program œwietlny ma szczególne znaczenie w pierwszych dniach chowu tych ptaków. Œwiat³o nie mo e byæ zbyt intensywne. Z drugiej strony natê enie powinno byæ na takim poziomie aby indyczêta bez problemów odnalaz³y paszê i wodê. W póÿniejszej fazie chowu nale y zapewniæ indykom œwiat³o. INDOOR 0

70 ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW ŒWIAT A Nowoczesne rozwi¹zania pozwalaj¹ na zaprogramowanie dnia œwietlnego (w tym istnieje równie mo liwoœæ ustawienia przerywanego programu œwietlnego), zmianê natê enia œwiat³a oraz wprowadzenie symulacji wschodu i zachodu s³oñca. Ta ostania mo liwoœæ jest na tyle istotna, e nie powoduje nag³ego stresu u ptaków, którym nagle wy³¹cza siê lub w³¹cza œwiat³o. Jednoczeœnie program z zastosowaniem takiej symulacji jest bardziej zbli ony do naturalnego oœwietlenia. Nowoczesne sterowniki œwiat³a mog¹ byæ pod³¹czone do komputera klasy PC i programowane na odleg³oœæ za pomoc¹ sieci internet. Nale y pamiêtaæ o tym, e wszelkie dane teoretyczne mog¹ wymagaæ korekty. Je eli program œwietlny zak³ada, np. 0 godzin œwiat³a oznacza to, e jest to suma oœwietlenia sztucznego i naturalnego (w budynkach z oknami). Dane dotycz¹ce natê enia œwiat³a czêsto powinny byæ korygowane w zale noœci od zachowania ptaków. Nale y tak rozplanowaæ rozmieszczenie Ÿróde³ œwiat³a aby równomiernie oœwietliæ pod³ogê hali przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych uwag: - natê enie oœwietlenia w najciemniejszym punkcie (zwykle w po³owie odleg³oœci miêdzy Ÿród³ami œwiat³a lub najdalej wysuniêtym punktem) nie mo e byæ mniejsze od minimalnej dopuszczalnej wartoœci, - natê enie oœwietlenia w najjaœniejszym punkcie (zwykle bezpoœrednio pod punktem oœwietlenia) nie mo e byæ wiêksze od maksymalnej dopuszczalnej wartoœci, - wszystkie rodzaje Ÿróde³ œwiat³a (oprócz oœwietlenia arowego) trac¹ z biegiem czasu do 0% swojej wydajnoœci pocz¹tkowej - nale y to uwzglêdniæ przy projektowaniu rozmieszczenia lamp, - zabrudzone oprawy oœwietleniowe mog¹ zmniejszyæ natê enie oœwietlenia o -0%. Systemy oœwietlenia Sterownik oœwietlenia RLC Prosty w obs³udze, posiada trzy klawisze i wyœwietlacz ciek³okrystaliczny. Obs³uga jest prosta. Sterownik posiada prtoste menu i pracuje równie w formacie tabel. Program œwietny uwzglêdnia równie pory dnia i dzieñ odchowu ptaków. Sterownik mo na zaprogramowaæ na ca³y rzut. regulacja cyklu œwietlnego daje w efekcie mniejszy stres ptaków, zwiêksza apetyt, wp³ywa na polepszenie komfortu w trakcie odchowu, co ostatecznie rzutuje na wynik ekonomiczny. Sterownik mo na równie prze³¹czyæ na sterowanie rêczne lub program œwietlny uzale niæ od wewnêtrznego timera. Sterownik steruje oœwietleniem pod³¹czonym do jednej fazy. Po dodaniu rozszerzenia o obci¹ eniu do kw, sterownik mo e sterowaæ oœwietleniem na drugiej fazie. Charakterystyka techniczna RLC : - wyœwietlacz ciek³okrystaliczny - odczyt: - programu œwietlnego, - dnia odchowu, - aktualnego czasu, - programowanie wstêpne dla ca³ego rzutu, - obci¹ alnoœæ: kw na wyjœciu œciemniacza, - zasilanie: 0 V, - sta³a pamiêæ, - ochrona linii zasilaj¹cych, - obudowa wodno- i py³oszczelna, - prosta instalacja. Sterownik oœwietlenia PLD Sterownik z wejsciem sterowania 0-0 V. Przystosowany jest do wspó³pracy ze sterownikami AC 000 i AC 00, które steruj¹ œciemniaczem. Obci¹ enie sterownika do 0 A dla arówek tradycyjnych Sterownik oœwietlenia RLC Rozszerzenie RLC S Sterownik oœwietlenia PLD INDOOR 0

71 Gniazda AVIO i AVIO D Gniazda Dla stad reprodukcyjnych ras miêsnych oraz niosek towarowych polecamy gniazda rodzinne AVIO firmy SKA. Gniazda te dziêki swojej konstrukcji, zastosowanym materia³om stwarzaj¹ kurom optymalne warunki do niesienia jaj. AVIO jednopoziomowe Zalety stosowania systemu gniazd z automatycznym odbiorem jaj - w porównaniu z tradycyjn¹ hodowl¹ œció³kow¹ - mo na okreœliæ nastêpuj¹co; - ograniczenie liczby jaj niesionych na œció³ce, - poprawa warunków higienicznych niesienia jaj a w rezultacie poprawa ich jakoœci, - zmniejszenie iloœci czasu pracy potrzebnego na obs³ugê stada, - zmniejszenie iloœci st³uczek. Gniazda wykonane s¹ z blachy stalowej galwanizowanej na gor¹co pow³oka cynkow¹, wszystkie krawêdzie poprzez ich odpowiednie ukszta³towanie zabezpieczaj¹ kury przed ewentualnymi zranieniami. Gniazda wystêpuj¹ w wykonaniu jedno lub dwu poziomowym oraz w wersji D - g³êbszej, z szersz¹ taœm¹ do zbioru jaj, umo liwiaj¹c¹ zwiêkszenie obsady jednego gniazda o 0%. Jeden segment gniazda jednopoziomowego zawiera otwory (z jednej strony) - gniazda rodzinne - o d³ugoœci 0 cm ka dy, wysokoœci, cm i g³êbokoœci cm. D³ugoœæ segmentu jednopoziomowego ( otworowego) -0 cm, wysokoœæ 7 cm. Dla gniazd dwupoziomowych ( otwory) wysokoœæ cm. Jeden otwór gniazda przeznaczony jest dla 8 niosek w przypadku stad reprodukcyjnych oraz niosek dla stad towarowych dla gniazd AVIO D. AVIO dwupoziomowe AVIO D Przy monta u gniazd nale y przewidzieæ w kurniku przejœcia - umo liwiaj¹ce swobodne przemieszczanie siê kur i kogutów w kurniku. Przejœcia o szerokoœci m powinny znajdowaæ siê co 7-8 segmentów gniazd lub przejœcia o szerokoœci, m co segmenty. Gniazda wyposa one s¹ w mechanizm zamykaj¹cy otwór gniazda, sterowany rêcznie lub automatycznie (zegar steruj¹cy zamykaniem gniazd). Zapobiegamy w ten sposób zbyt d³ugiemu przebywaniu kur w gniazdach, mo emy je zamkn¹æ np. na noc oraz dla oczyszczenia gniazd. 7 INDOOR 0

72 Gniazda AVIO i AVIO D Gniazda Pod³oga gniazd (wykonana z ocynkowanej na gor¹co siatki) wy³o ona jest specjalnymi matami z otworami wykonanymi z tworzywa ASTROTURF - które ³atwo mo na wyj¹æ i wyczyœciæ razem z pod- ³og¹. Gniazda umieszczone s¹ na konstrukcji stalowej (ocynkowanej ogniowo) oraz s¹ otoczone rusztami. Ruszty mog¹ byæ wykonane z paneli polipropylenowych 0x90 cm typu ARIES lub te z listew z twardego drewna. Ruszty polipropylenowe zapewniaj¹ lepsze warunki sanitarne, s¹ ³atwe w czyszczeniu i odporne na zu ycie. Minimalna szerokoœæ rusztu wynosi 90 cm, sugerowana 80 cm. Proponujemy umieszczenie systemu pojenia kropelkowego nad rusztem (przy szerszych rusztach tak e system zadawania paszy dla kur). Zniesione jaja staczaj¹ siê na taœmê zbieraj¹c¹ wykonan¹ z polipropylenu. Taœma posiada odpowiednio wykonane otwory zapewniaj¹ce w³aœciwy przep³yw powietrza zabezpieczaj¹ce jednoczeœnie jaja przed uszkodzeniami spowodowanymi ich toczeniem. W celu zwiêkszenia obsady hali zaleca siê aby ruszty stanowi³y - 70 % powierzchni hali. W takim przypadku obsada mo e wynosiæ 9-0 kur/m zamiast - 7 bez rusztów dla stad towarowych oraz 7-8 kur/m z rusztami i - 7 bez rusztów dla stad reprodukcyjnych. Dla hal gdzie odbywa siê odchów od dnia oraz dla hal z posadzk¹ pokryt¹ w ca³oœci rusztami polecamy nowe samonoœne ruszta ORION. Wykonane s¹ z polipropylenu z inhibitorami UV. Wymiary 90x0x cm, monta bez u ycia œrub. Szerokoœæ taœmy - wynosi 0 cm (w gniazdach AVIO D 0 cm) - zosta³a dobrana tak aby zapewniæ w³aœciwy odbiór w okresie pe³nej nieœnoœci. Prêdkoœæ taœmy jest mo e byæ sta³a (, m/min) lub regulowana za pomoc¹ elektronicznego regulatora (w zakresie - 8 m/min), ustawianego rêcznie w zale noœci od iloœci niesionych jaj. Stó³ do zbioru jaj Gniazda AVIO jednopoziomowe centralne Gniazda AVIO jednopoziomowe przyœcienne Gniazda AVIO dwupoziomowe centralne Gniazda AVIO dwupoziomowe przyœcienne Gniazda AVIO D jednopoziomowe centralne Gniazda AVIO D jednopoziomowe przyœcienne Gniazda AVIO D dwupoziomowe centralne Gniazda AVIO D dwupoziomowe przyœcienne Ruszt ARIES Ruszt ORION Stó³ do zbioru jaj INDOOR 0 8

73 Przyk³ady zastosoweñ gniazd AVIO Gniazda NIOSKA TOWAROWA - JAJA BIO - WOLNY WYBIEG Charakterystyka: kur w hali - kur/m Wyposa enie: - gniazda AVIO D jednopoziomowe, - ruszta ARIES po 0 cm, - szerokoœæ hali metrów z wentylacj¹ naturaln¹ i mieszalnikami powietrza, - system zadawania paszy - paszoci¹g zabierakowy (koralokowy) Ø i waga dozuj¹ca, - system pojenia: smoczek i miseczka. NIOSKA TOWAROWA - HALA Z WOLNYM WYBIEGIEM WG. DYREKTYW UE (FREE RANGE) Charakterystyka: kur w hali - kur/m + wolny wybieg Wyposa wnie: - gniazda AVIO jednopoziomowe z taœm¹ zbiorcz¹ 00 mm, - ruszta ARIES po 0 cm, - wentylacja naturalna z kalenic¹ i klapami, - system zadawania paszy - GAMMA, - system pojenia: smoczek i miseczka. STADO REPRODUKCYJNE CIÊ KIE Charakterystyka: ptaków w hali -, ptaków/m, - powierzchnia hali: 7 00 m, Wyposa enie: - gniazda AVIO D jednopoziomowe z taœm¹ zbieraj¹c¹ jaja 00 mm, - ruszta ARIES po obu stronach o szerokoœci 0 cm, - paszoci¹g pe³zakowy FLATLINE 9/8 m/min. - linie na hali, - dla kogutów - poaszoci¹g ATOS, - system pojenia - smoczek z miseczk¹. STADO REPRODUKCYJNE CIÊ KIE Charakterystyka: ptaków w hali - ptaków/m, - powierzchnia hali: 800 m, Wyposa enie: - gniazda AVIO jednopoziomowe z taœm¹ zbieraj¹c¹ jaja 00 mm, - ruszta ARIES po obu stronach o szerokoœci 0 cm, - paszoci¹g pe³zakowy FLATLINE 9/8 m/min. - linie na hali, - dla kogutów - poaszoci¹g ATOS, - system pojenia - poid³a dzwonowe. 9 INDOOR 0

74 OLI-FREE Przyk³adem wykorzystania naturalnego odchowu ptaków jest system Oli-free uwzglêdniaj¹cy dyrektywê Unii Europejskiej 999/7/EC dotycz¹cej dobrostanu ptaków przy chowie chowie kur systemem alternatywnym i klatkowymi. System Oli-free: - pozwala na zwiêkszenie obsady w stosunku do chowu œció³kowego, - jest odpowiedni dla niosek towarowych oraz stad rodzicielskich, - mo e byæ tak e u yty w chowie z wolnym wybiegiem (free range), - uzupe³nieniem systemu s¹ gniazda AVIO ze zbiorem jaj (automatycznym lub rêcznym). Gniazda Przekrój systemu Oli-free œció³ka obszar snu i wypoczynku obszar karmienia i pojenia przejœcie obszar karmienia 7 gniazda obszar pojenia System Oli-free mo na zastosowaæ w halach z istniej¹cymi systemami zadawania paszy i pojenia, uzupe³niaj¹c go o gniazda AVIO. System wyposa ony jest w tasmê do zbioru pomiotu (usuwa go w 80-90%). INDOOR 0 70

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1 Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? 1 FILTR ROZWI ZUJE PROBLEMÓW Z WOD 1 TWARDOŒÆ 2 ELAZO 3 MANGAN 4 AMONIAK 5 ORGANIKA Zanieczyszczenia takie jak: twardoœæ, mangan, elazo, naturalne substancje

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL 3 Zespoły przygotowania Zespo³y przygotowania powietrza powietrza FRL FRL Symbole Symbole graficzne graficzne Zespó³ przygotowania (sk³adaj cy siê z filtra, regulatora,

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa Elektrozawory 3/2 Seria 203 - M5 Typ... Mocowanie... Temperatury pracy... Temperatura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przep³yw nominalny... Czêstotliwoœæ... Materia³y... Elektrozawory 3/2 NC,

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo