PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania Zawiera: 1. Podstawa prawna 2. Kontrakt z uczniem. 3. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji ucznia. 4. Obszar aktywności. 5. Kartę umiejętności z uwzględnieniem 2 poziomów (podstawowego i ponadpodstawowego). 6. Kryteria oceny semestralnej i rocznej. 7. Informację zwrotną ( nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel- wychowawca Klasy - pedagog ) 8. Ewaluację przedmiotowego systemu oceniania.

2 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.; tekst jednolity z 1999r. (Dz. U. nr 41, poz. 413 ze zmianami(, z 2001 r. (Dz. U. nr 29, poz. 323 ze zmianami), z 2004 r. (Dz. U. nr 199, poz ze zmianami), 2007 r. (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianami),

3 KONTRAKT Na pierwszej lekcji organizacyjnej w roku szkolnym uczniowie razem z nauczycielem ustalają punkty kontraktu, który będzie obowiązywał podczas lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia z wychowania fizycznego służą uczniowi rozwojowi jego cech psychomotorycznych, dbałości o swoje ciało, bezpieczeństwo swoje i współćwiczących oraz uczy najważniejszych z zasad gry fair play. Kontrakt zawiera następujące punkty: 1. Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela umowną, wyjściową ocenę dobry na semestr i na koniec roku. 2. Uczeń, który w sposób aktywny uczestniczy w lekcji, jest zawsze do niej przygotowany (strój sportowy), wykonuje zadania ruchowe bez rażących błędów oraz zalicza sprawdziany może otrzymać ocenę bardzo dobrą. 3. Uczeń, który jest aktywny na lekcji (zawsze nosi strój sportowy), ale jego sprawność ruchowa jest na niskim poziomie np.: otyłość, brak koordynacji ruchowej z innych przyczyn niezależnych od ucznia uniemożliwiających lub ograniczających mu wykonanie określonych zadań ruchowych, może otrzymać ocenę dobrą. 4. Uczeń, który mimo swojej wysokiej sprawności fizycznej, będzie unikał lekcji wychowania fizycznego, nie będzie nosił stroju, a jego zachowanie i stosunek do przedmiotu będzie budził zastrzeżenie, może otrzymać ocenę semestralną lub końcową niższą od oceny wyjściowej. 5. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 6. Każdy uczeń powinien posiadać strój sportowy przeznaczony na lekcję wychowania fizycznego. Przez strój sportowy rozumie się: obuwie zmienne, koszulkę w kolorze uzgodnionym z nauczycielem na początku roku szkolnego, spodenki lub spodnie dresowe. 7. Na lekcji wychowania fizycznego ściągamy łańcuszki, zegarki, pierścionki, bransoletki i kolczyki. Włosy nie mogą przeszkadzać uczniom w lekcji, dlatego zawsze są związane lub zaplecione. 8. Uczeń może być w ciągu semestru 3 razy nieprzygotowany do lekcji bez konieczności przedstawienia usprawiedliwienia; w razie czwartego nieprzygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną i każdorazowo w razie następnych przypadków, która obniża mu ocenę końcową o jeden stopień od średniej oceny poprzedzającej to zdarzenie. 9. Uczeń chcący ćwiczyć w okularach musi przedstawić pisemną zgodę lekarza. 10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia sprawdzianu po uprzednim przećwiczeniu i uzgodnieniu z nauczycielem terminu nie przekraczającego 2 tygodni od powrotu do szkoły lub w innym terminie wskazanym przez Nauczyciela. O terminie decyduje Nauczyciel. 11. Uczeń, aby uzyskać ocenę semestralną, końcową musi zdobyć min. 4 oceny cząstkowe przynajmniej z trzech działów programu. 12. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny w czasie wyznaczonym do tego celu przez Nauczyciela (np. dodatkowe zajęcia sportowe). 13. Stosuje się oceny pełne, dopuszcza się stosowanie znaku + przy ocenie. Oceny bieżące są w dzienniku lekcyjnym i dzienniczku ucznia na jego prośbę. W dzienniczku uczeń samodzielnie wpisuje ocenę, Nauczyciel potwierdza podpisem. 14. W przypadku opuszczenia połowy zajęć w semestrze uczeń jest nieklasyfikowany. 15. Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, wewnątrz szkolnych i poza szkolnych ma prawo do dodatkowej oceny. O ocenie decyduje Nauczyciel. 16. Ocena semestralna nie jest wypadkową wszystkich ocen cząstkowych!!! A zaangażowaniem w ciągu całego semestru i wkładu pracy, które oceniane jest przez nauczyciela w-f. 17. Przed semestralnym/końcowo rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje uczniów o przewidzianej ocenie z przedmiotu.

4 Narzędzia, czas pracy i obserwacji uczniów Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 1. sprawdzian z ćwiczeń ruchowych 2. test wiadomości 3. Aktywność na lekcji 4. przygotowanie do lekcji FORMY AKTYWNOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ W SEMESTRZE Sprawdziany z ćwiczeń fizycznych Min 4 Test wiadomości Max 2 Aktywność na lekcji Na bieżąco Przygotowanie na lekcji Na bieżąco Obszary aktywnośći Na lekcji wychowania fizycznego ocenia się następujące obszary aktywności: 1. zastosowanie przepisów z gier w odpowiedniej grze. 2. samokontrola i samoocena. 3. aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy. 4. przygotowanie do zajęć. 5. podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

5 Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji ucznia. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi Sprawdzian z ćwiczeń ruchowych Test wiadomości Aktywność na lekcji (strój sportowy, zaangażowanie podczas lekcji) Uczestnictwo w zawodach sportowych Kryteria sprawdzania różnych form aktywności uczniów na lekcji: l. Podczas sprawdzianu z ćwiczeń ruchowych brane są pod uwagę: postawa przy wykonaniu ćwiczenia zachowanie wszystkich elementów ćwiczenia prawidłowe nazewnictwo samokontrola i samoocena 2. Podczas testu wiadomości brane są pod uwagę: znajomość zadanego tematu znajomość przepisów z gier zespołowych umiejętność zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi 3. Podczas oceny aktywności na lekcji brane są pod uwagę: zaangażowanie na lekcji aktywny udział w grze przygotowanie do lekcji 4. Podczas udziału w zawodach sportowych reprezentowanie klasy, szkoły na zawodach sportowych wewnątrz szkolnych i poza szkolnych

6 1. aktywność na lekcji, 2. zastosowanie przepisów w grze, 3. samokontrola i samoocena, 4. kształtowanie nawyków ruchowych, 5. praca indywidualna, 6. praca w grupie. Obszary aktywności

7 Kryteria oceny semestralnej i rocznej 1. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej). 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną, na miesiąc przed klasyfikacją, nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy, który powiadamia zainteresowanych rodziców. 3. Ocena semestralna wynika z zaliczenia większości obszarów aktywności na danym poziomie edukacyjnym i nie jest średnią arytmetyczną ocen ~owych. 4. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu roku szkolnego z uwzględnieniem rozwoju ucznia. 5. Pod koniec etapu edukacyjnego wystawia się ocenę, która jest sumą osiągnięć ucznia oraz uwzględnia jego rozwój.

8 Ogólne kryteria oceniania z wychowania fizycznego Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą - regularnie nosi strój sportowy (brak oceny niedostatecznej ) - bardzo dobra frekwencja na zajęciach - bierze aktywny udział w lekcjach, - aktywnie udziela się w zajęciach pozalekcyjnych (SKS-ach, treningach) - wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie na wybitnym poziomie, -bierze aktywny udział w zawodach sportowych i imprezach :sportowych organizowanych przez SKS, osiągając przy tym wysokie wyniki, - godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych - znacznie przewyższa sprawnością klasę, - jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu jest wzorowa - posiada wzorowe nawyki higieniczno-zdrowotne -posiada wiedze z zakresu wychowania fizycznego (przepisy gry, technika, taktyka poszczególnych dyscyplin sportowych, zna wybitnych polskich sportowców). - wie jak dbać o zdrowie i prowadzi zdrowy tryb życia - stosuje zasadę fair - play Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: regularnie nosi strój sportowy, - bierze aktywny udział w lekcjach, - dobra frekwencja na zajęciach (brak oceny niedostatecznej) - uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, - wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie w stopniu bardzo dobrym, - bierze udział w imprezach sportowych organizowanych przez SKS i zawodach sportowych, osiągając dobre wyniki, - jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu jest bardzo dobra - posiada bardzo dobre nawyki higieniczno-zdrowotne - wie jak dbać o zdrowie i prowadzi zdrowy tryb życia - posiada wiedze z zakresu wychowania fizycznego - stosuje zasadę fair - play Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: nieregularnie nosi strój sportowy, - wykazuje w wystarczającym stopniu aktywność na lekcji, -sprawdziany przewidziane przez nauczyciela zalicza w stopniu dobrym (zdarza się po terminie), - jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń - posiada nawyki higieniczno-zdrowotne, - sporadycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych - stosuje zasadę fair - play - posiada wiedze z zakresu wychowania fizycznego Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: często nie nosi stroju sportowego, - wykazuje mierną aktywność na lekcji, - zaplanowane sprawdziany zalicza w stopniu podstawowym (zdarza się po terminie), - nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, - wykazuje braki w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych, - nie wykazuje rażących braków w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu,

9 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -bardzo często nie nosi stroju sportowego, - nie wykazuje aktywności na lekcji, - sprawdziany zalicza po terminie wyznaczonym przez nauczyciela w stopniu minimalnym, - nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, - nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,. - wykazuje braki w postawie społecznej i przedmiotu, - wykazuje duże zaniedbania w zakresie podstawowych nawyków higienicznozdrowotnych, - sporadycznie opuszcza lekcje (nieobecności nieusprawiedliwione). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń,. który : - notorycznie nie nosi stroju sportowego, - bardzo często opuszcza lekcje (nieusprawiedliwione nieobecności, ucieczki), bardzo często wykazuje brak aktywności na lekcji, - nie zalicza w terminie lub w ogóle nie zalicza sprawdzianów przewidzianych przez nauczyciela - posiada lekceważący stosunek do przedmiotu, - wykazuje rażące braki w zakresie higieny osobistej i podstawowych nawyków higienicznozdrowotnych, nie stosuje zasady fair-play, nie posiada żadnej wiedzy z zakresu wychowania fizycznego. mgr Łukasz Błaszczyk mgr Dorota Biskupska

10 Informacja zwrotna Do gromadzenia informacji o uczniu służą: 1. Dziennik lekcyjny. 2. Opinie, komentarze przekazywane o pracy ucznia w dzienniczku ucznia. 3. Dziennik spostrzeżeń. Nauczyciel- Uczeń 1. Nauczyciel przekazuje uczniowi w miarę możliwości komentarz do wystawionej oceny. 2. Uczeń ma możliwość uzyskania. dodatkowych wyjaśnień dotyczących wystawionej oceny. 3. Nauczyciel poprzez ocenę motywuje ucznia do dalszej pracy. 4. Oceny uzyskane przez ucznia są wpisywane przez nauczyciela do dzienniczka na jego prośbę. Nauczyciel- Rodzice 1. Podczas wywiadówek, nauczyciel przekazuje rodzicom / opiekunom informacje o postępach dziecka w wykonywaniu zadań ruchowych informacje o trudnościach dziecka w wykonywaniu zadań ruchowych i możliwych przyczynach niepowodzeń informacje o szczególnych uzdolnieniach ruchowych ucznia wskazówki do pracy nad dzieckiem słabym i zdolnym Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen ze sprawdzianów w dzienniczku ucznia. Nauczyciel- wychowawca klasy pedagog szkolny 1. Nauczyciel wpisuje oceny do dzienniczka ucznia. 2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia. 3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. Uwaga: Pozostałe sytuacje rozpatrzone są w WSO

11 Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania Przedmiotowy system oceniania ulega ewaluacji po każdym roku szkolnym i w ciągu roku szkolnego według potrzeb. Łukasz Błaszczyk Dorota Biskupska

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁAPACH Łukasz Tarasiuk Jarosław Bagiński Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa zgodny jest z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo