INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, Raszyn tel , fax

2

3 Spis treści Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i uŝytkowania 2 2. Instalacja i podłączenia 5 3. Opis paneli sterowania 8 4. Zasady uŝytkowania Czyszczenie i obsługa bieŝąca Jak sobie radzić z kłopotami 31 Dziękujemy Państwu za wybranie naszego wyrobu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zawiera ona wszelkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego uŝytkowania zakupionej zmywarki. Poszczególne rozdziały są poświęcone zapoznaniu Państwa krok po kroku z róŝnymi funkcjami; tekst jest napisany zrozumiałym językiem i towarzyszą mu odpowiednie ilustracje. Podane są w niej zalecenia dotyczące prawidłowego wykorzystania koszy na zmywane przedmioty, ramion z dyszami wody, pojemników, filtrów, programów zmywania oraz sposobu wprowadzania nastaw. Stosując się do zaleceń dotyczących czyszczenia zapewnicie sobie Państwo duŝą sprawność i ładny wygląd urządzenia przez długi czas. Niniejsza przyjazna uŝytkownikowi instrukcja zawiera teŝ odpowiedzi dotyczące uŝytkowania zmywarki.

4 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UśYTKOWANIA Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią urządzenia i musi być zawsze przechowywana w pobliŝu zmywarki. Przed rozpoczęciem uŝytkowania sprzętu naleŝy dokładnie zapoznać się z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zmywarkę musi instalować odpowiednio wykwalifikowany montaŝysta, a instalacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Zakupione urządzenie jest przeznaczone do uŝytku tylko w indywidualnych gospodarstwach domowych i jest zgodna z dyrektywami EWG nr 73/23, 89/36 (łącznie z 92/31 i 93/68) w obecnie obowiązującym brzmieniu, a takŝe przepisami dotyczącymi eliminacji zakłóceń radiowych. Urządzenie zostało zaprojektowane w celu zmywania i suszenia naczyń. KaŜde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe. Producent i Generalny Przedstawiciel nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności prawnej i/lub materialnej za szkody spowodowane innym uŝyciem zmywarki, niŝ podane wyŝej. Tabliczka znamionowa z podanymi na niej danymi technicznymi, nu erem seryjnym oraz oznakowaniem jest umieszczona w widocznym miejscu na wewnętrznej krawędzi drzwiczek. Tabliczki znamionowej nie wolno pod Ŝadnym pozorem usuwać. Pozostałości opakowania nie powinny być przechowywane bez odpowiedniego nadzoru w domu. NaleŜy je posegregować i przekazać do najbliŝszej zbiornicy surowców wtórnych. Urządzenie musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Producent i Generalny Przedstawiciel nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności prawnej i/lub materialnej za szkody materialne oraz w zdrowiu lub Ŝyciu ludzi spowodowane niewłaściwym uziemieniem lub jego brakiem. JeŜeli urządzenie jest ustawione na powierzchni pokrytej wykładziną dywanową, to naleŝy upewnić się, czy otwory wentylacyjne w spodzie zmywarki nie zostały przesłonięte. Po kaŝdym uŝyciu zmywarkę naleŝy wyłączyć w celu uniknięcia niepotrzebnych strat energii. ZuŜyte urządzenie naleŝy uczynić bezuŝytecznym. W tym celu trzeba odciąć przewód zasilający po wyjęciu wtyczki z gniazdka oraz unieszkodliwić wszystkie elementy, które mogą stanowić zagroŝenie dla dzieci (zamki, drzwiczki itp.).

5 - 34 Dane techniczne Szerokość mm Głębokość mierzona od krawędzi panelu sterowania 550 mm Wysokość (w zaleŝności od modelu) od 820 do 870 mm od 860 do 910 mm Pojemność 12 standardowych serwisów Ciśnienie wody w instalacji min. 0,05, maks. 0,9 MPa (0,5-9 bar) Charakterystyki prądu patrz tabliczka znamionowa Zakupione urządzenie jest oznakowane zgodnie z przepisami dyrektywy WE nr 2002/96 dotyczącej zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w Polsce ustawa z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) WEEE. Zapewnienie odpowiedniej utylizacji zuŝytego sprzętu pomaga w zapobieganiu negatywnych oddziaływań na środowisko oraz zdrowie ludzi, które mogą powstać w przypadku nieodpowiedniej utylizacji urządzenia. Oznakowanie na wyrobie lun na dołączonych do niego dokumentach oznacza, Ŝe zuŝyte urządzenie nie moŝe być traktowane jako odpad komunalny, natomiast naleŝy przekazać je do odpowiedniego punktu utylizacji recyklingu zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.. Utylizacji naleŝy dokonać zgodnie krajowymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju działań. Szczegółowe informacje są dostępne w lokalnych instytucjach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach lokalnej administracji państwowe, a takŝe u sprzedawców sprzętu AGD i firmach asenizacyjnych. W przypadku awarii urządzenia naleŝy je odłączyć od domowej instalacji elektrycznej i zamknąć zawór doprowadzający wodę do zmywarki. Nie wolno uruchamiać i uŝytkować zmywarki, jeŝeli nosi ona ślady uszkodzeń podczas transportu i/lub magazynowania u sprzedawcy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z najbliŝszym autoryzowanym serwisem. Urządzenie musi być zainstalowane i podłączone zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. Czynności te powinna wykonywać odpowiednio przeszkolona osoba. Zmywarka moŝe być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe. Jej uŝytkowanie przez osoby o zmniejszonej poczytalności i/lub ograniczonych czynnościach ruchowych jest dozwolone pod warunkiem, Ŝe na takimi osobami jest zapewniony odpowiedni nadzór. Dzieci nie powinny mieć moŝliwości kontaktu z detergentami oraz materiałami opakowaniowymi (plastikowe torby, polistyren itp.) i nigdy nie powinny bawić się zmywarką, gdyŝ kogą się w niej znajdować pozostałości detergentów, które mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń oczu, ust i przełyku, a nawet doprowadzić do zatrucia. Do wnętrza zmywarki nie wolno wprowadzać rozpuszczalników takich, jak alkohole lub terpentyna, gdyŝ mogą one doprowadzić do wybuchu. Nie wolno zmywać naczyń zbrudzonych popiołem, woskiem lub farbami. Opieranie się o lub siedzenie na otwartych drzwiczkach zmywarki moŝe doprowadzić do jej przewrócenia się. Nie wolno pozostawiać drzwiczek zmywarki otwartych domownicy mogą przypadkowo stanąć na nich.

6 - 4 - Nie wolno pić resztek wody, które pozostały w zmywarce lub na zmywanych naczyniach po zakończeniu zmywania przed rozpoczęciem suszenia. NoŜe i inne sztućce o ostrych krawędziach lub zakończeniach naleŝy umieszczać w specjalnym koszyku ostrzami skierowanym w dół lub układać poziomo w górnym koszu. NaleŜy unikać moŝliwości skaleczenia się i upewnić się, Ŝe nie wystają one poniŝej dna koszyka. Modele wyposaŝone w Aquastop. Aquastop jest urządzeniem zapobiegającym zalaniu pomieszczenia, w którym jest umieszczona zmywarka. W przypadku zablokowania Aquastop naleŝy wezwać najbliŝszy autoryzowany serwis, którego pracownicy zidentyfikują i usuną przyczyny uszkodzenia. Jednym z elementów Aquastop jest zawór elektromagnetyczny. Z tego względu wąŝ zasilający nie moŝe być przecinany, a samo urządzenie nie moŝe być zanurzane w wodzie. W przypadku uszkodzenia węŝa zasilającego urządzenie naleŝy odłączyć od domowej instalacji elektrycznej oraz od instalacji wodociągowej. Natychmiast po zainstalowaniu zmywarki naleŝy dokonać krótkiej próby jej działania zgodnie z dalej podanymi zaleceniami. JeŜeli wystąpią zakłócenia w jej funkcjonowaniu, to naleŝy ją odłączyć od domowej instalacji elektrycznej oraz wezwać najbliŝszy autoryzowany serwis. Nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy. Zmywarka spełnia wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa uŝytkowania sprzętu elektrycznego. Wszelkie przeglądy techniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników autoryzowanych serwisów. Naprawy wykonane przez osoby nieuprawnione spowodują anulowanie gwarancji oraz mogą stanowić potencjalne ryzyko dla uŝytkownika. Producent i Generalny Przedstawiciel nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności prawnej i/lub materialnej za straty materialny oraz szkody w zdrowiu i Ŝyciu ludzi spowodowane nieprzestrzeganiem powyŝszych zaleceń, próbami naprawy nawet pojedynczych elementów urządzenia oraz stosowanie nieoryginalnych części zamiennych E8 Uszkodzenie systemu zmywania naprzemiennego Przerwać program i wyłączyć zmywarkę. Ponownie włączyć urządzenie, zaprogramować je i uruchomić zmywanie. JeŜeli program występuje nadal, to naleŝy wezwać autoryzowany serwis. E9 Uszkodzenie systemu poboru wody Skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Lampka wyłączona Lampka włączona Lampka migająca JeŜeli wystąpi którykolwiek alarm, to zmywarka automatycznie zatrzyma się i zasygnalizuje uszkodzenie. Alarmy E1, E2, E3, E4, E8 i E9 natychmiast przerywają realizacje programu. Alarmy E5 i E6 przerywają program od razu i próbują rozwiązać problem. Wracaj do początku danego programu. Alarm E7 jest pokazywany po zakończeniu bieŝącego programu, jednakŝe naleŝy program przerwać, jeŝeli zmywarka pracuje nierytmicznie. W celu zresetowania alarmu naleŝy otworzyć drzwiczki lub wyłączyć zmywarkę. W tym momencie moŝliwe jest ponowne zaprogramowanie urządzenia. JeŜeli zmywarka nadal działa wadliwie, to naleŝy wezwać najbliŝszy autoryzowany serwis.

7 E3 Uszkodzenie systemu grzania wody Woda nie jest grzana lub parametry ogrzewania są nieprawidłowe. Powtórzyć program zmywania. JeŜeli problem nadal występuje, to wezwać autoryzowany serwis. E4 Uszkodzenie systemu kontroli temperatury wody Przerwać program i wyłączyć zmywarkę. Ponownie włączyć zmywarkę, zaprogramować ją i uruchomić program zmywania. JeŜeli problem występuje nadal, wezwać autoryzowany serwis. E5 E6 E7 Uszkodzenie systemu poboru wody Urządzenie nie pobiera wody lub czyni to nieprawidłowo. Sprawdzić prawidłowość podłączenia do instalacji wodociągowej, czy został otwarty zawór wody oraz czy filtr nie jest zanieczyszczony. JeŜeli problem nadal występuje, to naleŝy wezwać autoryzowany serwis. Uszkodzenie pompy zrzutowej Woda z urządzenia nie jest wypompowywana lub jest pompowana nie do końca. Sprawdzić, czy wąŝ spustowy nie jest załamany lub zagnieciony i czy syfon i filtr są czyste. JeŜeli problem występuje, to wezwać autoryzowany serwis. Uszkodzenie regulatora przepływu w turbinie (tylko niektóre modele) Urządzenie nie jest w stanie mierzyć dokładnie ilości pobieranej wody. Przerwać program i wyłączyć zmywarkę. Ponownie włączyć zmywarkę i zaprogramować ją, a następnie uruchomić zmywanie. JeŜeli problem występuje nadal, to wezwać autoryzowany serwis. 2. INSTALACJA I PODŁĄCZENIA Pierwszą czynnością jest usunięcie z koszy blokad ze styropianu. Ustawić urządzenie w wybranym miejscu. Boki i tył zmywarki mogą znajdować się blisko ścian pomieszczenia lub ścianek mebli kuchennych. W przypadku instalowania urządzenia w pobliŝu źródeł ciepła naleŝy zainstalować specjalną płytę izolacyjną zapobiegającą przegrzaniu i uszkodzeniu zmywarki. Stabilność zmywarki naleŝy zapewnić instalując ją pod blatem kuchennym i przykręcając ją do blatu lub przyległych szafek kuchennych. Aby ułatwić montaŝ zmywarki zarówno wąŝ zasilający, jak i spustowy mogą być obracane w dowolnym kierunku. Zawsze naleŝy się upewnić, czy podczas instalowania węŝe nie są przygniecione i/lub załamane. Po odpowiednim skierowaniu węŝy naleŝy dokręcić mocujące je nakrętki. Do właściwego przeprowadzenia przewodu zasilającego i węŝy potrzebna jest przestrzeń o szerokości co najmniej 8 cm. Urządzenie poziomujemy za pomocą wykręcanych nóŝek. Czynność ta ma istotne znaczenie dla zapewnienia właściwego działania zmywarki. Zabudowywanie zmywarki pod ceramicznym blatami kuchennymi jest absolutnie zabronione! Zmywarkę moŝna zabudować pod konwencjonalnymi płytami kuchennymi pod warunkiem, Ŝe w miejscu instalowania blat kuchenny jest ciągły, a płyta i zmywarka są zamontowane prawidłowo i odpowiednio zabezpieczone, a więc nie istnieje Ŝadne zagroŝenie. Podczas instalowania zmywarki między szafkami kuchennymi naleŝy stosować się do wszystkich zaleceń podanych przez producenta urządzenia (minimalne odległości, zasady instalowania itp.). Niektóre modele są wyposaŝone tylko w jedną nóŝkę regulacyjną umieszczoną w tylnej części urządzenia. Regulacji jej wysokości dokonujemy za pomocą śruby pociągowej umieszczonej od czoła zmywarki.

8 Podłączenie do instalacji wodociągowej Zapobieganie zatkaniu lub uszkodzeniu: jeŝeli instalacja wodociągowa jest nowa lub nie była uŝytkowana przez dłuŝszy czas, to przed podłączeniem zmywarki naleŝy sprawdzić czystość wody. Zmywarkę zawsze naleŝy podłączać do instalacji wodociągowej za pomocą nowego węŝa, Nie wolno uŝywać starych lub uŝywanych. Urządzenie podłączamy do domowej instalacji wodociągowej za pomocą złączki R 1 umieszczając w miejscu podłączenia filtr siatkowy A dostarczany wraz ze zmywarką. WąŜ naleŝy mocno dokręcić ręcznie, a następnie dociągnąć za pomocą odpowiedniego narzędzia JeŜeli w zbiorniku są widoczne ślady rdzy, to sprawdzić, czy: zbiornik jest wykonany ze stali, z więc ślady rdzy pochodzą z elementów, które przedostają się z zewnątrz (resztki rdzy z rur wodociągowych, garnków, patelni, sztućców itp.), ilość stosowanego detergentu jest prawidłowa; niektóre detergenty mogą być bardziej korozyjne od innych, pokrywka pojemnika na sól regeneracyjną jest dokładnie zamknięta, a nastawy systemu do zmiękczania wody są prawidłowe. JeŜeli po dokonaniu kontroli zgodnie z powyŝszymi zaleceniami problem nadal występuje, to naleŝy wezwać najbliŝszy autoryzowany serwis. OSTRZEśENIE! Wszelkie czynności wykonane przy urządzenie przez osoby nieuprawnione nie podlegają gwarancji i są odpłatne przez uŝytkownika. JeŜeli zmywarka jest wyposaŝona w Aquastop, to filtr jest fabrycznie umieszczany w tym urządzeniu. 6. JAK SOBIE RADZIĆ Z KŁOPOTAMI Zmywarkę moŝna podłączyć takŝe do instalacji ciepłej wody uŝytkowej (cwu), w której temperatura wody nie przekracza 60 o C. Takie podłączenie skraca czas zmywania o około 20 min, ale teŝ zmniejsza efektywność procesu mycia. Podłączenia do instalacji cwu dokonujemy w ten sam sposób, jak do instalacji zimnej wody Podłączeni do instalacji kanalizacyjnej. Końcówkę węŝa spustowego umieszczamy w wylocie rury kanalizacyjnej, której średnica wewnętrzna jest nie mniejsza od 40 mm, lub zaczepiamy o krawędź zlewu uŝywając do tego specjalnego plastikowego uchwytu stanowiącego fabryczne wyposaŝenie zmywarki. W obu przypadkach naleŝy uwaŝać, aby nie załamać lub nie zacisnąć węŝa spustowego. Umieszczając końcówkę w lewie naleŝy zadbać o to, aby zabezpieczyć go przed poluzowaniem Zmywarka jest skonstruowana tak, Ŝe sygnalizuje sama wiele z uszkodzeń, jakie mogą w niej wystąpić. Dokonuje tego za pomocą lampek kontrolnych, a znaczenie sygnałów podano w poniŝszej tabeli. E1 E2 Lampka Opis uszkodzenia Uszkodzenie Aquastop System przeciw zalaniowy został uruchomiony (tylko w niektórych modelach). System jest blokowany w przypadku przecieków wody. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Poziom bezpieczeństwa System ograniczający poziom wody wewnątrz zmywarki został uaktywniony. Przerwać program i wyłączyć zmywarkę. Ponownie włączyć zmywarkę, ponownie ją zaprogramować i rozpocząć zmywanie. JeŜeli problem nadal występuje, to wezwać autoryzowany serwis.

9 Ponowne uruchomienie po długotrwałym wyłączeniu Sprawdzić, czy w instalacji wodociągowej nie utworzyły się osady lub rdza. Przepłukać instalacje spuszczając z niej wodę przez kilka minut. WłoŜyć wtyczkę do gniazdka. Przykręcić wąŝ zasilający i otworzyć zawór. Radzenie sobie z drobniejszymi problemami W niektórych przypadkach moŝna poradzić sobie z drobniejszymi problemami stosując się do poniŝszych zaleceń. JeŜeli nie uda się uruchomić programu, to sprawdzić, czy: zmywarka jest podłączona do domowej instalacji elektrycznej, jest prawidłowe zasilanie, zawór wody jest otwarty, drzwiczki zmywarki są prawidłowo zamknięte. JeŜeli w zmywarce pozostaje woda, to sprawdzić, czy: wąŝ spustowy nie jest załamany, syfon zrzutowy nie jest zatkany, filtry zmywarki nie są zablokowane. JeŜeli naczynia nie są dokładnie umyte, to sprawdzić, czy: wsypano odpowiednią ilość detergentu, jest sól regeneracyjna w pojemniku, prawidłowo załadowano rzeczy do zmywania, wybrany program odpowiada rodzajowi zmywanych rzeczy oraz stopniowi ich zabrudzenia, wszystkie filtry są czyste i prawidłowo umieszczone, dysze wody na ramionach nie są zatkane, jest zapewniona swoboda ruchu ramion z dyszami wody. JeŜeli naczynia są niedosuszone lub pozostają mętne, to sprawdzić, czy: w pojemniku znajduje się środek do nabłyszczania, nastawy dozownika środka do nabłyszczania są prawidłowe, stosowany jest detergent o odpowiedniej jakości i taki, który nie utracił swoich właściwości (np. w wyniku nieprawidłowego przechowywania w otwartym pojemniku). JeŜeli na naczyniach są ślady zacieków, plamy itp., to sprawdzić, czy: nastawy dozownika środka do nabłyszczania nie są zbyt duŝe i wypadnięciem. W tym celu plastikowy uchwyt został wyposaŝony w otwór umoŝliwiający przywiązanie go do zaczepu w ścianie lub do baterii. Wylot węŝa spustowego powinien znajdować się na wysokości od 30 do 100 cm i nie moŝe być nigdy zanurzony w wodzie. W przypadku stosowania przedłuŝenia węŝa spustowego, długość przedłuŝenia nie moŝe przekraczać 3 m, a końcówka węŝa spustowego nie moŝe znajdować się wyŝej niŝ 85 cm od poziomu podłogi Podłączenia elektryczne i ostrzeŝenia Skontrolować, czy napięcie i częstotliwość prądu w domowej instalacji elektrycznej odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwiczek. Wtyczka na przewodzie podłączeniowym oraz gniazdko sieciowe w ścianie muszą być kompatybilne i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne po zainstalowaniu zmywarki. Nigdy nie naleŝy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód podłączeniowy. W przypadku uszkodzenia przewodu podłączeniowego nowy przewód musi być dostarczony fabrycznie i załoŝony przez pracownika autoryzowanego serwisu. Nie wolno uŝywać adapterów oraz rozgałęźników w celu zapobieŝenia ich przegrzaniu i wybuchu poŝaru. JeŜeli urządzenie jest dostarczone z przewodem podłączeniowym bez wtyczki, to podłączenia do domowej instalacji elektrycznej dokonujemy za pośrednictwem wielobiegunowego wyłącznika, w którym odstępy między stykami w połoŝeniu wyłączony wynoszą co najmniej 3,5 mm. Wyłącznik musi być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu. Podłączenia do domowej instalacji elektrycznej musi dokonać osoba mająca odpowiednie uprawnienia SEP i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

10 - 8 - W przypadku uszkodzenia przewodu podłączeniowego naleŝy go wymienić na nowy dostarczony przez producenta lub autoryzowany serwis, co pozwala uniknąć ryzyka Czyszczenie filtrów wewnętrznych Zaleca się dokonywać okresowej kontroli filtra głównego C oraz czyszczenia go w miarę konieczności. Aby wyjąć filtr naleŝy uchwycić skrzydełka, obrócić je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i unieść. Wyciągnąć wkład filtra D. Rozłączyć obie części filtra plastikowego naciskając korpus w strefie wskazanej strzałkami. Wyjąć środkowy wkład filtra. L brązowy N niebieski - Ŝółto-zielony. 3. OPIS PANELI STEROWANIA 3.1. Górny panel sterowania Wszystkie elementy sterowania zmywarką są zgrupowane w górnym panelu sterowania. Wyłączanie i włączanie, programowanie itp. czynności mogą być wykonane tylko przy otwartych drzwiczkach. 1 Przycisk włączenia/wyłączenia Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie dopływu prądu. 2 Kontrolki wyboru programu zmywania Zapalenie się jednej z kontrolek sygnalizuje wybranie program, a takŝe uszkodzenie (patrz Jak radzić sobie z kłopotami ). 3 Przycisk wyboru programu Kolejne naciśnięcia tego przycisku umoŝliwiają wybranie poŝądanego programu zmywania. 4 Kontrolka braku soli Jej zapalenie się świadczy o braku soli w pojemniku. Ogólne zalecenia i ostrzeŝenia dotyczące prawidłowej obsługi bieŝącej Filtry powinny być myte w bieŝącej wodzie za pomocą twardej szczoteczki. Podczas wyjmowania filtrów naleŝy uwaŝać, czy nie ma nich resztek pokarmów. JeŜeli spadną one do komory filtra to mogą zablokować systemy hydrauliczne lub zatkać dysze wody na ramionach. Istotne jest dokładne oczyszczenie filtrów zgodnie z powyŝszymi instrukcjami. Zmywarka nie będzie funkcjonować, jeŝeli filtry będą zatkane. Dokładnie ponownie montować filtry w celu zapobieŝenia uszkodzeniom pompy. Długotrwałe nieuŝywanie Dwukrotnie uruchomić program spłukiwania. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Pozostawić drzwiczki lekko uchylone w celu zapobieŝenia tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów. Napełnić pojemnik na środek do nabłyszczania. Zamknąć zawór na podłączeniu do instalacji wodociągowej.

11 zaleca się czyszczenie zbiornika i uszczelek uŝywając do tego miękkiej szmatki i wody. Czyszczenie filtra na podłączeniu do instalacji wodociągowej Filtr na podłączeniu do instalacji wodociągowej (A) naleŝy okresowo czyścić. Po zamknięciu zaworu na dopływie wody naleŝy odkręcić końcówkę węŝa zasilającego, wyjąć filtr A i ostroŝnie go oczyścić w bieŝącej wodzie. ZałoŜyć ponownie filtr A i ostroŝnie dokręcić wąŝ zasilający. Czyszczenie ramion z dyszami wody Do okresowego czyszczenia naleŝy zdjąć ramiona z dyszami wody. Ich demontaŝ jest bardzo łatwy. Dysze myjemy w bieŝącej wodzie i ponownie zakładamy w gniazdach sprawdzając, czy ich ruch obrotowy jest swobodny. W celu zdjęcia górnego ramienia naleŝy odkręcić pierścień mocujący R. W celu zdjęcia dolnego ramienia naleŝy je po porostu unieść pociągając je w środkowej części. W celu zdjęcia ramion systemu orbitalnego naleŝy dłuŝsze z nich przytrzymać i zdjąć krótsze pociągając je do góry. Ramiona myjemy w bieŝącej wodzie i ponownie umieszczamy w gniazdach. Po zmontowaniu naleŝy sprawdzić, czy wszystkie ramiona obracają się swobodnie. JeŜeli nie, to skontrolować, czy zostały prawidłowo zmontowane Kontrolka braku środka do nabłyszczania Jej zapalenie się oznacza, Ŝe brakuje środka do nabłyszczania w pojemniku. 6 Przycisk szybkiego zmywania Jego naciśnięcie powoduje skrócenie czasu zmywania. 7 Kontrolka włączenia szybkiego zmywania Jej zapalenie się informuje o włączeniu opcji szybkiego zmywania. 8 Przycisk opcji 3/1 Jego naciśnięcie powoduje włączenie tej opcji. 9 Kontrolka opcji 3/1 Jej zapalenie się oznacza włączenie tej opcji. 10 Przycisk połowy ładunku Wciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie opcji połowy ładunku. 11 Kontrolki opcji połowy ładunku Zapalenie się jednej z dwóch kontrolek oznacza wskazuje na uruchomienie opcji połowy ładunku dla górnego lub dolnego kosza. 12 Przycisk uruchomienia funkcji opóźnienia rozpoczęcia zmywania Kolejne naciśnięcia tego przycisku powodują opóźnienie uruchomienia programu do 9 godzin. 13 Wyświetlacz Wybór programu zmywania i uruchomienie zmywarki Aby dokonać wyboru programu najbardziej odpowiedniego dla danego rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia naleŝy zapoznać się z umieszczoną dalej tabelą. Po zapoznaniu się z informacjami w tabeli naleŝy: nacisnąć przycisk włączenia/wyłączeni (1) i odczekać do zapalenia się lampki kontrolnej włączenia (2), wcisnąć i przytrzymać przycisk wyboru programów (3) do momentu zapalenia się lampki kontrolnej wybranego programu, zamknąć drzwiczki, po około 2 s zmywarka uruchomi się. Podczas realizowania programu zmywania odpowiednia kontrolka będzie migać.

12 Numer programu i symbol 1 Spłukiwanie 2 Delikatny Oszczędny* EN AUTO ULTRA mycie **** Rodzaj naczyń i sztućców Naczynia i nakrycia oczekujące na zgromadzenie pełnego ładunku Delikatne lekko zabrudzone nakrycia Normalnie zabrudzone nakrycia nawet z zaschniętymi resztkami Naczynia nakrycia normalnie zabrudzone nawet zaschniętymi resztkami i z Bardzo brudne naczynia i nakrycia nawet z zaschniętymi resztkami Opis programu W zimnej wodzie Zmywanie w 45 o C, zimnej 70 o C, suszenie Zmywanie w 50 o C, zimnej 66 o C, suszenie Wstępne zimnej zmywanie w 50 o C, zmywanie w 65 o C, zimnej 70 o C, suszenie Wstępne mycie w 45 o C, mycie w 70 o C, 2 zmywania w zimnej 70 o C, suszenie Czas trwania Minuty (2) Wody dm 3 (1) ZuŜycie Prądu kwh (2) , , ** ** ** *** *** ,72 Program spłukiwania moŝe być uruchamiany tylko w połączeniu z opcją połowy ładunku Aby podnieść kosz naleŝy go unieść podnosząc jego przód (1) do pierwszego lub drugiego połoŝenia po obu stronach. Aby obniŝyć,- naleŝy nacisnąć dźwignię zwalniającą (2). Czynności te moŝna wykonać równieŝ wtedy, gdy kosz jest załadowany, ale podczas opuszczania kosza naleŝy go podtrzymywać jedną ręką, co pozwala uniknąć obijania się nakryć o siebie. 5. CZYSZCZENIE I BIEśĄCA OBSŁUGA Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy zmywarce zawsze naleŝy odłączyć ją od domowej instalacji elektrycznej lub wyłączyć za pomocą wyłącznika wielobiegunowego Ogólne ostrzeŝenia i zalecenia NaleŜy unikać środków czyszczących zawierających kwasy lub substancje ścierne. Zewnętrzne powierzchnie oraz wykładzinę drzwiczek czyścimy regularnie za pomocą miękkiej szmatki nawilŝonej w roztworze wody i normalnego detergentu odpowiedniego dla powierzchni lakierowanych. Uszczelkę drzwiczek myjemy mokrą gąbką. Okresowo (raz lub dwa razy w roku)

13 Regulacja połoŝenia górnego kosza Wersja A: górny kosz moŝna umieścić w dwóch połoŝeniach zgodnie z potrzebami uŝytkownika oraz odpowiednio do wysokości naczyń umieszczonych w dolnym koszu. Postępujemy w poniŝszy sposób: wysunąć całkowicie prawą prowadnicę górnego kosza, wyjąć zabezpieczenia końcowe zgodnie z rysunkiem, wsunąć prowadnicę w celu uwolnienia kółek, do prowadnicy wsunąć górną lub dolna parę kółek w zaleŝności od poŝądanego ustawienia, załoŝyć zabezpieczenie końcowe Program szybkiego zmywania (6), opcja 3/1 (8), opcja połowy ładunku (10) oraz opcja opóźnionego uruchomienia (12) nie mogą być stosowane wraz z programem spłukiwania. Program referencyjny zgodny z wymogami EN ** ) Patrz tabliczka energetyczna. *** ) Po wybraniu programu AUTO zmywarka rozpoznaje rodzaje nakryć i naczyń i automatycznie dostosowuje do tego odpowiednie parametry zmywania. **** ) Program ULTRA zmywanie kończy się płukaniem w temperaturze niszczącej większość bakterii. JeŜeli podczas trwania tego etapu programu temperatura zmniejszy się (np. w wyniku otworzenia drzwiczek lub braku energii), zacznie migać lampka kontrolna programu (2), co oznacza, Ŝe efekt antybakteryjny nie jest gwarantowany. 1 Średnie zuŝycie energii przy zmiękczaniu wody ustawionym na 2. 2 Czas trwania i programu i zuŝycie energii mogą ulegać zmianie w zaleŝności od temperatury wody w instalacji oraz temperatury w pomieszczeniu, a takŝe ilości i rodzaju mytych nakryć. * ) Program zmywania nie rozpocznie się, jeŝeli drzwiczki zmywarki są otwarte lub niedokładnie domknięte. Wersja B: Wysunąć całkowicie górny kosz i unieść jego prawą stronę. W takim połoŝeniu moŝna do dolnego kosza ładować większe rzeczy. Aby przywrócić pierwotne połoŝenie kosza naleŝy go ponownie całkowicie wysunąć i nacisnąć przycisk zwolnienia połoŝenia. Numer programu i symbol 6 Delikatny szybki 7 Ekonomiczny szybki Rodzaj naczyń i sztućców Szkło, porcelana oraz róŝne nakrycia lekko zabrudzone Normalnie zabrudzone nakrycia nawet z przyschniętymi resztkami Opis programu Mycie w 45 o C, zimnej 70 o C Spłukiwanie w zimnej mycie w 55 o C, zimnej 70 o C Czas trwania Minuty (2) Wody dm 3 (1) ZuŜycie Prądu kwh (2) , ,45 Wersja C: górny kosz moŝe być ustawiony w trzech róŝnych połoŝeniach po obu stronach. Po obu stronach kratki muszą być połoŝone.

14 AUTO szybki ULTRA zmywanie szybkie * Normalnie zabrudzone naczynia i nakrycia nawet z przyschniętymi resztkami Bardzo brudne naczynia i nakrycia nawet z przyschniętymi resztkami Spłukiwanie w zimnej mycie w 65 o C, zimnej płukanie Wstępne mycie w 45 o C, mycie w 70 o C, 2 płukania w zimnej 70 o C , ,72 Aby uruchomić programy 6-9, naleŝy najpierw wcisnąć przycisk opcji szybkie zmywanie (8), co pozwala na skrócenie czasu trwania programu, ale jednocześnie powoduje nieco większe zuŝycie wody i energii. Opcja wyłącza się automatycznie po zakończeniu realizacji programu nich, to moŝna je unieść do połoŝenia pionowego i zatrzasną na ramce kosza. Aby wykorzystać tę przestrzeń dla innych rzeczy kratki moŝna usunąć zgodnie z ilustracją obok. Modele z kratkami na sztućce Załadunek górnego kosza Talerze naleŝy wkładać zabrudzoną powierzchnią w dół, filiŝanki, miseczki itp. zawsze naleŝy umieszczać otworem w dół. Lewa strona kosza moŝe być przeznaczona na filiŝanki i szklanki umieszczane na dwóch poziomach. W części środkowej moŝna pionowo umieszczać talerze i sosjerki. Przykłady załadunku * ) Program ULTRA zmywanie szybki kończy się płukaniem w temperaturze niszczącej większość bakterii. JeŜeli podczas trwania tego etapu programu temperatura zmniejszy się (np. w wyniku otworzenia drzwiczek lub braku energii), zacznie migać lampka kontrolna programu (2), co oznacza, Ŝe efekt antybakteryjny nie jest gwarantowany. 1 Średnie zuŝycie energii przy zmiękczaniu wody ustawionym na 2. 2 Czas trwania i programu i zuŝycie energii mogą ulegać zmianie w zaleŝności od temperatury wody w instalacji oraz temperatury w pomieszczeniu, a takŝe ilości i rodzaju mytych nakryć. Program zmywania nie rozpocznie się, jeŝeli drzwiczki zmywarki są otwarte lub niedokładnie domknięte Programy zmywania Przed uaktywnieniem programu zmywania naleŝy upewnić się, czy: jest otwarty zawór na podłączeniu do instalacji wodociągowej, w pojemniku znajduje się właściwa ilość detergentu, kosze zostały prawidłowo załadowane, ramiona z dyszami wody obracają się swobodnie, drzwiczki zmywarki zostały dokładnie domknięte. Modele z kratkami na sztućce

15 wyposaŝone w unikatowy system przesuwnym górnych uchwytów, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni Szybkie zmywanie (dostępny we wszystkich programach poza spłukiwaniem) Opcja ta pozwala na skrócenie czasu zmywania, ale powoduje pewne zwiększenie zuŝycia wody i energii. W celu włączenia tej opcji naleŝy nacisnąć przycisk 6 (zapala się kontrolka 7) po wybraniu poŝądanego programu transportowego. Opcja automatycznie wyłącza się po zakończeniu realizacji programu. Ruchy konieczne do wyjęcia przegródek Górny kosz Zaleca się, aby w górnym koszu były umieszczane drobne i średniej wielkości rzeczy, takie jak szklanki, małe talerzyki, filiŝanki do kawy i/lub herbaty, płytkie miseczki i lekkie rzeczy wykonane z tworzyw sztucznych odpornych na wysoką temperaturę. JeŜeli górny kosz jest instalowany w jego najniŝszym połoŝeniu, to moŝna w nim umieścić takŝe półmiski pod warunkiem, Ŝe są one lekko zabrudzone. Aby wykorzystać całą przestrzeń w górnym koszu, w jego górnej części umieszczono dwa plastikowe uchwyty, które moŝna unieść tworząc przestrzeń dla wysokich szklanek. Z lewej przegródka pozioma zamknięta, z prawej - otwarta Wybór opcji połowy ładunku (dostępna we wszystkich programach z wyjątkiem spłukiwania) Bardzo dobrze nadaje się do małych ładunków i pozwala na zaoszczędzenie wody oraz energii. Uruchamia się ją za pomocą przycisku 10 i do dyspozycji są dwie moŝliwości: 1) jedno naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie tej opcji dla górnego kosza (zapala się odpowiednia kontrolka), 2) powtórne naciśnięcie powoduje uruchomienie tej opcji dla dolnego kosza (zapala się odpowiednia kontrolka), 3) trzecie naciśnięcie powoduje powrót do normalnego zmywania z pełnym ładunkiem (mycie w obydwu koszach, kontrolki wyłączone). W przypadku stosowania tej opcji w odniesieniu do dolnego kosza naleŝy podzielić koszyk na sztućce i uŝywać tylko jednej jego połowy. Opóźnienie włączenia (dostępne we wszystkich programach z wyjątkiem spłukiwania) Wspomniane plastikowe uchwyty znajdują się po lewej stronie kosza, natomiast po prawej umieszczono dwie kratki na sztućce przeznaczone do mycia noŝy kuchennych i łyŝeczek do herbaty. JeŜeli nie korzystamy z Naciśnięcie przycisku 12 powoduje, Ŝe moŝna opóźnić rozpoczęcie realizacji programu do 9 godzin. Oznacza to, Ŝe zmywarka będzie pracować o tej porze doby, która nam najbardziej odpowiada. Kolejne naciśnięcia przycisku 12 powodują, Ŝe na wyświetlaczu będą się pojawiać komunikaty o ile godzin opóźniliśmy rozpoczęcie zmywania. Wskazania zaczynają się od 9 h.

16 Rezygnacja z wybranego programu zmywania W celu zrezygnowania z wybranego programu zmywania naleŝy otworzyć drzwiczki zmywarki i wcisnąć na kilka sekund przycisk wyboru programu 3 do momentu, gdy zapalą się lampki kontrolne dla 3 i 4 programu (w okienku pojawia się słowo end ) Aby ułatwić załadunek duŝych naczyń, niektóre modele są wyposaŝone w wyjmowane i odchylane uchwyty na naczynia. Takie uchwyty są w 2 lub 4 sekcjach kosza. Zamknąć drzwiczki. Po około 1 minucie zmywarka zakończony realizację cyklu. Zmiana wybranego programu W celu zmiany wcześniej wybranego programu naleŝy otworzyć drzwiczki i wybrać nowy program. Po zamknięciu drzwiczek zmywarka automatycznie rozpocznie realizację nowo wybranego programu. Załadunek dolnego kosza Z ruchomymi uchwytami Talerze płaskie, głębokie, deserowe i inne naleŝy umieszczać w koszu Bardzo ostroŝnie w połoŝeniu pionowym. Garnki, patelnie i pokrywki do nich naleŝy umieszczać zabrudzoną stroną w dół. Podczas załadunku talerzy głębokich i miseczek deserowych naleŝy pozostawiać między nimi pewną wolną przestrzeń. Przykłady załadunku Aby zaoszczędzić energię!... I ochronić środowisko Zawsze naleŝy starać się zgromadzić pełny ładunek do zmywarki. Nie zmywać naczyń w bieŝącej wodzie. Stosować najbardziej odpowiedni program dla danego rodzaju ładunku i stopnia jego zabrudzenia. Nie spłukiwać naczyń w zlewie. JeŜeli jest to moŝliwe, zmywarkę naleŝy podłączać do instalacji cwu. JeŜeli podczas trwania programu zmywania drzwiczki zmywarki zostaną otwarte, to realizacja programu zostanie przerwana. Odpowiednia kontrolka zacznie migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, co oznacza, Ŝe program nie został dokończony. Przed ponownym zamknięciem drzwiczek, co pozwala na automatyczne uruchomienie kontynuowania programu, trzeba odczekać ok. 1 min. Program będzie realizowany od momentu, w którym został przerwany. Taką czynność naleŝy wykonywać ty w sytuacjach absolutnej konieczności, gdyŝ moŝe ona doprowadzić do pewnych problemów związanych z realizacją programu. Koszyk na sztućce Sztućce moŝna po prostu włoŝyć do koszyka umieszczając je trzonkami (rączkami) w dół. Podczas załadunku naleŝy uwaŝać na moŝliwość skaleczenia ostrzami noŝy. Koszyk nadaje się do mycia wszystkich rodzajów sztućców poza tymi, których długość jest na tyle duŝa, Ŝe będą przeszkadzały w obrotach górnego ramienia z dyszami wody. Chochle, łyŝki drewniane oraz noŝe kuchenne naleŝy umieszczać w górnym koszu upewniając się, Ŝe nie wystają one z kosza. Z pionowymi przegródkami Zmywarka jest wyposaŝone w dwa koszyki na sztućce, co oznacza, Ŝe jeden z nich moŝe być zawsze wyjęty zwalniając miejsce w dolnym koszu, jeŝeli brakuje go dla zmywanych naczyń. Koszyki są

17 Rzeczy nienadające się do mycia w zmywarkach Drewniane talerze, garnuszki i patelnie mogą być zniszczone w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury. Wyroby rzemieślnicze (rękodzieło) generalnie nadają się do zmywania w zmywarkach. Stosunkowo wysoka temperatura mycia i detergentu stosowane w urządzeniach mogą jednak uszkodzić je. Talerze z tworzyw sztucznych jeŝeli są odporne na wysokie temperatury, to mogą być zmywane w zmywarkach do naczyń, ale tylko w górnym koszu. Talerze i inne przedmioty wykonane z miedzi, cyny, cynku i mosiądzu albo brązu wykazują tendencję do powstawania plam na ich powierzchni. Talerze aluminiowe jeŝeli są wykonane z anodowanego aluminium, to mogą ulec odbarwieniu. Wyroby ze srebra mogą tworzyć się na nich plamy. Szkło i kryształy ogólnie wyroby ze szkła i szkła kryształowego mogą być myte w zmywarkach. Jednak niektóre rodzaje szkła i szkła kryształowego mogą mętnieć i tracić czystość po wielokrotnym zmywaniu. Tak więc w przypadku takich wyrobów zalecamy stosowanie delikatnych programów zmywania. Wyroby malowane dostępne na rynku wyroby malowane ogólnie nadają się do mycia w zmywarkach, aczkolwiek kolory mogą blaknąć po wielokrotnym zmywaniu. JeŜeli mamy wątpliwości co do odporności uŝytych farb, to przez miesiąc naleŝy myć tylko kilka wybranych sztuk Koniec programu Na zakończenie programu zmywania urządzenie wydaje krótki sygnał dźwiękowy a kontrolki programów 4 i 5 zaczynają migać (w okienku wyświetlany jest komunikat end ). W celu wyłączenia zmywarki naleŝy otworzyć jej drzwiczki i nacisnąć przycisk 1 (włączona/wyłączona). Wyjmowanie umytych rzeczy Po zakończeniu programu naleŝy odczekać ok. 20 min w celu wystygnięcia mytych rzeczy. Aby uniknąć spadania kropli wody z górnego kosza do dolnego zaleca się najpierw rozładować dolny kosz, a następnie górny Sposoby korzystania z koszy Zmywarka mieści 12 standardowych zestawów nakryć łącznie z półmiskami. Dolny kosz Na dolny kosz przypada większa część siły wody z dolnego ramienia z dyszami, dlatego moŝna w nim myć tłustsze rzeczy o większym stopniu zabrudzenia. 4. ZASADY UśYTKOWANIA Po prawidłowym zainstalowaniu zmywarki naleŝy ją przygotować do uŝytkowania w następujący sposób: wyregulować układ zmiękczania wody, napełnić pojemnik solą regenerującą, napełnić odpowiednie pojemniki detergentem oraz środkiem nabłyszczającym. Wszystkie sposoby załadunku są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe talerze, garnki i patelnie są usytuowane zabrudzoną powierzchnią w dół, a więc na oddziaływanie silnych strumieni wody tryskających od spodu. Ze stałymi uchwytami 4.1. Korzystanie z systemu zmiękczania wody Ilość substancji tworzących tak zwany kamień w wodzie (twardość wody) moŝe spowodować powstawanie mlecznych zaplamień na umytych nakryciach i naczyniach. Plamy te z czasem matowieją. Zmywarka jest wyposaŝona w automatyczny

18 system zmiękczania wody, w którym stosowana jest specjalna sól regeneracyjna. Działanie systemu powoduje zmniejszenie twardości wody. Fabrycznie system ten jest w zmywarce ustawiony na poziomie 3 (średnia twardość mg/dm 3 ) Wlanie detergentu do pojemnika na środek do nabłyszczania spowoduje zniszczenie zmywarki! 4.3. Ogólne ostrzeŝenia i zalecenia JeŜeli korzystamy z wody o średniej twardości, to pojemnik na sól naleŝy napełniać mniej więcej co 20 cykli zmywania. Pojemnik mieści ok. 1,7 kg soli ziarnistej. Jest umieszczony w dnie zmywarki. Po wyjęciu dolnego kosza naleŝy odkręcić pokrywkę pojemnika obracając ją w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Pojemnik napełniamy solą uŝywając do tego celu specjalnego lejka, który wchodzi w skład wyposaŝenia zmywarki. Przed zakręceniem wieczka naleŝy dokładnie usunąć wszystkie resztki soli znajdujące się wokół otworu i na gwincie. Przy pierwszym uŝyciu zmywarki poza solą do pojemnika naleŝy wlać 1 litr wody. Przy kaŝdorazowym napełnianiu pojemnika naleŝy upewnić się, czy pokrywka została dokładnie dokręcona. Mieszanina wody z detergentem nigdy nie moŝe przedostać się do pojemnika na sól, gdyŝ moŝe doprowadzić do uszkodzenia funkcjonowania systemu regeneracji wody. W przypadku dojścia do takiej sytuacji gwarancja ulega anulowaniu. Wolno uŝywać wyłącznie specjalnej soli regeneracyjnej dostosowanej do stosowania w zmywarkach. JeŜeli korzystamy z soli w tabletkach, to pojemnika nie naleŝy napełniać całkowicie. Nie wolno uŝywać soli kuchennej, która zawiera nierozpuszczalne substancje mogące, z biegiem czasu, doprowadzić do zniszczenia systemu zmiękczania wody. JeŜeli pojawi się odpowiedni sygnał, to pojemnik naleŝy napełniać solę tuŝ przed zmywaniem. W ten sposób nadmiar rozpuszczonej soli zostanie natychmiast usunięta przez napływającą wodę. Zbyt długie pozostawienie roztworu soli we wnętrzu zmywarki moŝe doprowadzić do korozji zbiornika. Nie wolno pomylić opakowania z detergentem i solą. Wsypanie detergentu do pojemnika na sól spowoduje zniszczenie systemu zmiękczania wody. Przed pierwszym uŝyciem zmywarki zalecamy zapoznanie się z poniŝszymi ostrzeŝeniami i zaleceniami dotyczącymi rodzaju nakryć, które mogą być zmywane w urządzeniu oraz sposobie ich umieszczania wewnątrz. Ogólnie nie ma Ŝadnych zastrzeŝeń co do zmywania nakryć normalnie stosowanych w gospodarstwie domowym, ale w niektórych przypadkach naleŝy wziąć pod uwagę ich właściwości. Przed załadowaniem nakryć do koszy naleŝy: - usunąć duŝe pozostałości pokarmów, np. kości, ości itp., które mogą zatkać filtr lub uszkodzić pompę zrzutową, - spłukać garnki i patelnie z przypalonych resztek na dnie, a następnie umieścić je w dolnym koszu. Nie ma potrzeby wstępnego zmywania naczyń i nakryć w bieŝącej wodzie przed załadowaniem ich do koszy zmywarki, gdyŝ w ten sposób niepotrzebnie zuŝywamy wodę. Prawidłowe załadowanie naczyń i nakryć pomaga w uzyskaniu optymalnych wyników zmywania. OSTRZEśENIE! Upewnić się, Ŝe nakrycia i naczynia są umieszczone prawidłowo i nie wystają zbyt wysoko ani zbyt nisko, co mogłoby utrudniać ruchy ramion z dyszami wodnymi podczas zmywania. Nie umieszczać bardzo małych przedmiotów w koszach, gdyŝ mogą one przeszkadzać w obracaniu się ramion z dyszami lub blokować pompę. Naczynia takie, jak filiŝanki, miseczki, szklanki i spodki naleŝy zawsze umieszczać otworami skierowanymi w dół oraz ze wszelkimi zagłębieniami pod odpowiednim kątem, co umoŝliwi przedostanie się wody do ich środka. Nie umieszczać szklanek zbyt blisko siebie, gdyŝ mogą o siebie stukać i pękać lub mogą pojawić się plamy w miejscach ich styku ze sobą. UPEWNIĆ SIĘ, czy rzeczy przeznaczone do mycia nadają się do mycia w urządzeniach mechanicznych.

19 Zawsze naleŝy dodawać właściwą ilość detergentu. Zbyt mała jego ilość spowoduje, Ŝe nie wszystkie zabrudzenia zostaną usunięte z mytych rzeczy, podczas gdy nadmiar zanieczyszcza środowisko i nie poprawia wyników zmywania. Na rynku znajduje się bardzo duŝo róŝnych detergentów płynnych i w proszku o róŝnym składzie chemicznym, które mogą zawierać fosforany lub nie, ale wtedy zawierają naturalne enzymy: - detergenty zawierające fosforany są efektywniejsze w przypadku tłuszczu oraz skrobi w temperaturze ponad 60 o C, - detergenty zawierające enzymy są tak samo efektywne w niŝszych temperaturach (od 40 do 55 o C) i łatwiej ulegają biodegradacji. Stosując tego rodzaju detergenty moŝna uzyskać w niŝszych temperaturach wyniki porównywalne do uzyskiwanych w 65 o C z zastosowaniem tradycyjnych detergentów. Ze względu na ochronę środowiska zalecamy stosowanie detergentów niezawierających fosforanów i chloranów. Podobnie są dostępne na rynku detergenty w tabletkach, w których opisie stwierdza się, Ŝe podczas ich stosowania nie trzeba dodawać soli i środka do nabłyszczania. W niektórych przypadkach tego typu środki mogą nie dawać oczekiwanych wyników, szczególnie w przypadku krótkich programów i programów realizowanych w niskich temperaturach. JeŜeli odnotowujemy problemy z wynikami zmywania (np. białe naloty na ściankach zbiornika lub na zmywanych rzeczach, zabrudzenia na naczyniach po zakończeniu cyklu), to naleŝy powrócić do stosowania produktów konwencjonalnych (sól ziarnista, detergent w proszku, i płynny środek do nabłyszczania). NaleŜy pamiętać jednak, Ŝe po powrocie do konwencjonalnych środków dopiero po kilku cyklach zmywania system stanie się ponownie w pełni sprawny. Tak więc, białe ślady mogą występować na ściankach znika i na naczyniach. JeŜeli problem ten trwa zbyt długo, to naleŝy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Stosując detergent w tabletkach (pamiętając, Ŝe Producent zaleca stosowanie trzech odrębnych środków: detergentu w proszku, soli i płynnego środka do nabłyszczania) tabletki naleŝy umieszczać w koszyku na sztućce. Dozownik w drzwiczkach jest przeznaczony do stosowania detergentu w proszku lub w płynie i jego pokrywka nie otworzy się całkowicie podczas zmywania. Oznacza to, Ŝe tabletka nie zostanie do końca rozpuszczona, co moŝe doprowadzić do: - braku odpowiedniej ilości detergentu do zmywania i złych wyników zmywania, - zbrylenia się detergentu w pojemniku i uwolnienia go dopiero podczas ostatniego płukania Regulacja systemu zmiękczania wody UWAGA: aby dokonać nastawy naleŝy zaprogramować dowolny program poza spłukiwaniem Wcisnąć przycisk opcji opóźnienia rozpoczęcia programu 12 i przytrzymać go aŝ do pojawienia się wcześniej ustawionej wartości (z reguły 3). Zwolnic przycisk a kolejne naciśnięcia tegoŝ przycisku będą powodować pojawianie się wartości nastaw aŝ do ukazania się poŝądanej ustalonej na podstawie danych w tabeli. MoŜliwe jest ustawienie jednego z 6 poziomów twardości wody, które będą pojawiać się w następującej kolejności: 3, 4, 5, 0, 1, 2 W momencie pojawienia się na wyświetlaczu Ŝądanej wabności naleŝy puścić przycisk. Po 5 s system automatycznie powróci do włączania opcji opóźnionego startu, a nastawiona wartość dla systemu zmiękczania wody zostanie zapamiętana. Uwaga: na wyświetlaczu pojawia się komunikat o nastawie systemu zmiękczania wody oraz opóźnienia startu. Kropka (.) po liczbie wskazuje, Ŝe wyświetlana jest nastawa dla systemu zmiękczania wody. JeŜeli kropki nie ma, to na wyświetlaczu jest pokazywany komunikat o czasie opóźnienia startu. Tabela twardości wody Twardość wody Nastawa [mg/dm 3 ] [ o n] [ o f] bez soli W celu uzyskania informacji o twardości wody naleŝy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji lub zlecić badanie stacji Sanepid-u.

20 Korzystanie z pojemników na detergent i środek do nabłyszczania Pojemniki na detergent i środek do nabłyszczania są umieszczone na wewnętrznej ściance drzwiczek zmywarki. Pojemnik na detergent po lewej stronie, a na środek do nabłyszczania po prawej. Poza programem spłukiwania przed kaŝdym zmywaniem naleŝy do pojemnika wsypać odpowiednią ilość detergentu. Natomiast środek do nabłyszczania powinien być uzupełniany w miarę potrzeby. Uzupełnianie środka do nabłyszczania Środek ten umoŝliwia szybsze suszenie nakryć i naczyń i zapobiega tworzeniu się osadów kamienia i zaplamień na mytych rzeczach. Jest on dozowany automatycznie do wody z pojemnika umieszczonego na wewnętrznej stronie drzwiczek podczas ostatniego płukania. W celu uzupełnienia środka do nabłyszczania naleŝy: otworzyć drzwiczki zmywarki, obrócić pokrywkę pojemnika o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć ja, nalać środka do nabłyszczania do pełna (około 140 cm 3 ); optyczny wskaźnik poziomu środka umieszczony obok pokrywki powinien być całkowicie ciemny. Uzupełnić ilość środka, gdy wskaźnik będzie całkowicie jasny lub gdy zapali się kontrolka poziomu środka do nabłyszczania, zakręcić pokrywkę w kierunku ruchu wskazówek zegara, za pomocą szmatki usunąć wszystkie pozostałości środka poza pojemnikiem, gdyŝ mogą one doprowadzić do powstania nadmiernych ilości piany. Regulacja dozowania środka do nabłyszczania Fabrycznie zmywarka jest ustawiona na wodę o średniej twardości. Istnieje jednak moŝliwość zmiany tej nastawy w wyniku obracania regulatora w dozowniku do wybranego połoŝenia ilość środka do nabłyszczania dodawanego do wody odpowiada połoŝeniu regulatora W celu nastawienia innego dozowania środka do nabłyszczania naleŝy wyjąć zakrętkę dozownika. Następnie za pomocą wkrętaka obrócić regulator do Ŝądanego połoŝenia. ZałoŜyć pokrywkę i dokręcić ją. Gdy zmywane naczynia są mętne lub pojawiają się na nich okrągłe plamy, to naleŝy zwiększyć ilość środka do nabłyszczania. Z drugiej strony, jeŝeli zmywane rzeczy robią wraŝenie tłustych lub pojawiają się na nich białe zacieki, to ilość środka do nabłyszczania naleŝy zmniejszyć. Uzupełnianie detergentu W celu otworzenia pojemnika na detergent naleŝy lekko nacisnąć przycisk P. Wsypujemy detergent i zatrzaskujemy pokrywkę dokładnie ją dociskając. Podczas trwania zmywani a pokrywka zostanie otwarta automatycznie. JeŜeli został wybrany program z gorącym wstępnym zmywaniem (patrz tabela programów), to naleŝy wsypać dodatkową ilość detergentu do przestrzeni G/H (w zaleŝności od modelu). NaleŜy stosować tylko detergenty przeznaczone specjalnie do zmywarek. Aby uzyskać optymalny efekt zmywania naleŝy stosować detergenty o dobrej jakości. Opakowanie detergentu musi być szczelne i naleŝy je przechowywać w suchym miejscu, co zapobiega tworzeniu się bryłek, które mogą negatywnie oddziaływać na wyniki zmywania. Po otworzeniu opakowanie z detergentem nie moŝe być przechowywane zbyt długo, gdyŝ detergent traci wtedy swoje właściwości. Nie wolno stosować detergentów przeznaczonych do ręcznego zmywania, gdyŝ tworzą one duŝe ilości piany i mogą negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie zmywarki.

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWAREK DO NACZYŃ MODEL PL148X

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWAREK DO NACZYŃ MODEL PL148X INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWAREK DO NACZYŃ MODEL PL148X Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!!

Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!! Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!! Rys. 1 A Filtr Rys. 1 B 1 Pierwsze uruchomienie: 1. Przed pierwszym uŝyciem opłucz filtr

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Szczególne środki ostroŝności

Szczególne środki ostroŝności INSTRUKCJA MONTAśU Szczególne środki ostroŝności 1. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy uwaŝnie przeczytać oraz zastosować się do niniejszej instrukcji. 2. Instalacja kabiny powinna być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA WANNY Z HYDROMASAśEM SARA

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA WANNY Z HYDROMASAśEM SARA INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA WANNY Z HYDROMASAśEM SARA Przed montaŝem i pierwszym uŝyciem naleŝy zapoznać się z niniejszą instrukcją. MontaŜ musi być przeprowadzony przynajmniej przez dwie osoby. UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 70 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 cm FDW 614 DTS 3B A++ 74 FDW 612 EHL A 74 45 cm FDW 410 E8P A+ 74 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 71 ZMYWARKI FRANKE NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie naczyń w zmywarce

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PŁYT CERAMICZNYCH MODELE SE2958TC1 i SE2774TC1

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PŁYT CERAMICZNYCH MODELE SE2958TC1 i SE2774TC1 INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PŁYT CERAMICZNYCH MODELE SE2958TC1 i SE2774TC1 Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688

Bardziej szczegółowo

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C.

Tabela. P Programy Instrukcje załadowania Litry kwh Minuty 1) 1 Wstępne na Naczynia przeznaczone do. 2 Szybki 40 C. 3 Eko 2) 50 C. Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! PANEL STEROWANIA ZMYWARKI URUCHAMIA SIĘ DOWOLNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

SERWIS. w dni powszednie od 9 oo do 17 oo. tel. 22 38 31 888 tel. kom. +48 663 130 020. całą dobę

SERWIS. w dni powszednie od 9 oo do 17 oo. tel. 22 38 31 888 tel. kom. +48 663 130 020. całą dobę SERWIS w dni powszednie od 9 oo do 17 oo tel. 22 38 31 888 tel. kom. +48 663 130 020 całą dobę e-mail: serwis@dombianco.com.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ZMYWARKI DO NACZYŃ MODEL ST733TL Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++

BLV2O-2. Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ Zmywarka do naczyń wolnostojąca retro 50's, szerokość 60 cm, klasa A+++ EAN13: 8017709166823 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania ze stali nierdzewnej Drzwi oraz obudowa w kolorze pomarańczowym

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PŁYT CERAMICZNYCH MODELE SE2665TC1 I SE2666TC1

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PŁYT CERAMICZNYCH MODELE SE2665TC1 I SE2666TC1 INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA PŁYT CERAMICZNYCH MODELE SE2665TC1 I SE2666TC1 Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem

Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem Elegancki ekspres przelewowy do kawy z młynkiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu przelewowego do kawy z młynkiem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Formierka PróŜniowa do formowania wgłębnego

Formierka PróŜniowa do formowania wgłębnego Formierka PróŜniowa do formowania wgłębnego JT-18 INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: Dział Handlowy:, email:info@pol-intech.pl Zapraszamy na stronę internetową: http://www.pol-intech.pl http://www.polydent.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro 1 1. WAśNE INFORMACJE UŜywając sprzętu elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, naleŝy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa opisane poniŝej. Przed uŝyciem naleŝy przeczytać instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed włączeniem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Filtr do deszczówki Instrukcja instalacji i obsługi 1 Prosimy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi filtra do deszczówki i przestrzegać podanych w niej wskazówek. Spis treści: Strona

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA CHŁODZIAREK MODEL CVI38X

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA CHŁODZIAREK MODEL CVI38X INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA CHŁODZIAREK MODEL CVI38X Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PÓŁAUTOMATYCZNA STACJA ZMIĘKCZANIA WODY TYP J-8 I. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA PÓŁAUTOMATYCZNEJ STACJI ZMIĘKCZANIA WODY J-8 Prawidłowo zainstalowane i obsługiwane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Zmywarka DW12-BFE Instrukcja Obsługi

Zmywarka DW12-BFE Instrukcja Obsługi Zmywarka DW12-BFE Instrukcja Obsługi 1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa producenta Nazwa importera Oznaczenie modelu HAIER HAIER Poland Sp. z o.o. DW12-BFE Typ urządzenia Zmywarka do naczyń domowa Napięcie

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1

ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 2 ZASILACZ NR REF. 18A1 INFORMACJE OGÓLNE ZASILACZ DOMOFONOWY NR REF. 18A1 USTAWIANIE I REGULACJA W zasilaczu 18A1 moŝliwa jest regulacja wzmocnienia głośności unifonu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Combi INSTRUKCJA OBSŁUGI PL DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA wersja aktualizowana 01 kwietnia 2012 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Primaster Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczna praska ręczna

Hydrauliczna praska ręczna Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 17000 Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Cieszymy się z Państwa decyzji o zastosowaniu naszej hydraulicznej praski ręcznej w Waszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi

MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi Przed pracą proszę dokładnie przeczytać instrukcję Dystrybutor i serwis urządzeń Meaco w Polsce : Dry-pol s.c. Ul. Chylońska 82 B 81-033 Gdynia

Bardziej szczegółowo

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin VIDEO-DOMOFON T-908, T-808 URZ0160, URZ0161, URZ0162, URZ0163 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za wybranie naszego systemu. Jest to system do montaŝu na ścianie, składa się z zewnętrznej kamery, wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed montażem urządzenia i pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy sprawdzić czy w dostarczonym opakowaniu znajdują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA OKAPÓW KUCHENNYCH MODELE KIV1007X I KDV907X (wszystkie wersje kolorystyczne)

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA OKAPÓW KUCHENNYCH MODELE KIV1007X I KDV907X (wszystkie wersje kolorystyczne) INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA OKAPÓW KUCHENNYCH MODELE KIV1007X I KDV907X (wszystkie wersje kolorystyczne) Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198,

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza

KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza KONSOLA KVM LCD 1-port KVM, 15/17/19 szyna pojedyncza OXCA KLA-101 KLB-101 KLC-101 #06296 #06299 #06302 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 2 Spis treści Wstęp...4 Właściwości...4 Bezpieczeństwo uŝytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340 electronics Superszybki podgrzewacz do butelek ref. 10340 Instrukcja obsługi Części składowe 1 2 6 3 4 5 2 1. Świetlny wskaźnik działania 2. Włącznik 3. Koszyk z uchwytem 4. Pierścień redukcyjny 5. Dozownik

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 UWAGA! PRZETWORNIKI NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ CIECZY SPOWODUJE TO USZKODZENIE PRZETWORNIKÓW ZBYT DŁUGI CIĄGŁY CZAS PRACY ORAZ ZBYT

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ręczna praska hydrauliczna

Ręczna praska hydrauliczna Ręczna praska hydrauliczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 12290 Do końcówek kabla zgodnie z DIN 46235 i końcówek rurowych Zakres zaciskania: 6-120 mm 2 Waga: 1,5 kg Długość: 210 mm 1. Funkcja / Obsługa

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Strona wahliwe Informacje ogólne... 1 Opis techniczny... 1 Przepisy... 2 WaŜne informacje... 2 Podnoszenie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI SERIA CONCEPT Zmywarki do szkła 134 Zmywarki podblatowe 134 Zmywarki kapturowe 136 ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH Zmywarki z systemem SPP 139 Zmywarki z

Bardziej szczegółowo