Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Słupska na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Słupska na lata"

Transkrypt

1 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Słupska na lata Słupsk

2 Zarządzenie Nr 274/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Słupska na lata Na podstawie: - art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. Poz. 446, poz i poz 1948), - art. 25 ust.1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz i poz. 2260). zarządzam co następuje: 1. Przyjmuję Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Słupska na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu i Dyrektorowi Wydziału Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA

3 Uzasadnienie: Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku przedkłada projekt zarządzenia w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata Konieczność sporządzenia planu wynika z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

4 Załącznik do zarządzenia Nr 274/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 marca 2017 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI MIASTA SŁUPSKA NA LATA Rozdział I Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta Słupska 1. Zasobem nieruchomości Miasta Słupska gospodaruje Prezydent Miasta Słupska. 2. Gospodarowanie zasobem polega między innymi na ewidencjonowaniu nieruchomości, ich wycenie, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniu i windykacji należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego gospodarującymi nieruchomościami Miasta Słupska, zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz ich obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność gruntowa, służebność przesyłu), wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu. Gospodarowanie polega także na podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym oraz składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Miasta Słupska oraz o wpis w księgach wieczystych. 3. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Miasta Słupska odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami wyższego rzędu oraz aktami prawa miejscowego, dotyczącymi prawidłowego gospodarowania zasobem, tj: Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz t.j.), Uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku, określającymi zasady udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, podejmowanych każdorazowo, indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Uchwałą Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk określającą w szczególności zasady udzielania bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych: - 90% dla lokali mieszkalnych wymienionych w 2 ust. 4 niniejszej uchwały, - 90% dla lokali mieszkalnych usytuowanych w nieruchomościach dwulokalowych oraz dla lokali mieszkalnych w budynkach oddanych do użytku w roku 1999, - 90 % dla lokali mieszkalnych położonych w budynkach oddanych do użytku w latach , - 90 % dla pozostałych lokali mieszkalnych. Uchwałą Nr XXVII/421/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, na podstawie której upoważniono Prezydenta Miasta do stosowania bonifikat: - do 99% - w cenie nieruchomości zbywanych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, - 95% ceny i I opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zbywanych w wykonaniu roszczeń określonych w art. 209 a ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi:

5 (...)1. Jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali; w razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego przysługuje w stosunku do właścicieli lokali roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części. - 20% opłaty należnej z tytułu użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu gruntu wpisanego do rejestru zabytków; - do 50% ceny sprzedaży nieruchomości i I opłat z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczna, nie związana z działalnością zarobkową a także OPP na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego oraz kościołów i związków wyznaniowych na cele działalności sakralnej. Zarządzeniem Nr 87/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lutego 2017, zmienionym Zarządzeniem nr 136/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2017 w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska, wprowadzającym preferencyjne stawki czynszu dla: - jednostek pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wymienionych w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia, otrzymujących lokale na podstawie umowy użyczenia; - najemców na prowadzenie określonego rodzaju działalności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Uchwałą Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku, zmienioną Uchwała Nr XL/575/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk służebnościami przesyłu, na podstawie której upoważniono Prezydenta Miasta Słupska do obciążania nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Miasta Słupska służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości. W roku 2016 ustanowiono służebności na nieruchomościach pozostających w gminnym zasobie miasta Słupska o powierzchni 2 623,06 m2. W latach 2017 i 2018 planuje się ustanowienie służebności gruntowych przesyłu dla podobnych powierzchni. 4. Plan wykorzystania zasobu nakreśla główne kierunki działań w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania poszczególnych nieruchomości są podejmowane indywidualnie. 5. W latach , w ramach gospodarowania mieniem, planuje się podejmowanie w stosunku do nieruchomości pozostających w zasobie Miasta Słupska następujących czynności: - określenie wartości nieruchomości wchodzących do zasobu, przede wszystkim oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat oraz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub zagospodarowania;

6 -systematyczne przeprowadzanie wizji w terenie w celu określenia stanu nieruchomości i ich zagospodarowania, sposobu ich wykorzystania oraz ustalenia czynności niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości pozostających w zasobie; - bieżące naliczanie opłat za udostępnianie nieruchomości gminnych i windykacja należności z tego tytułu; -kontynuowanie trwających i podejmowanie nowych czynności w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących własności i innych praw rzeczowych na nieruchomościach, postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, o nabycie prawa własności nieruchomości poprzez komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa oraz składanie wniosków o założenie księgi wieczystej; -uwolnienie terenów samowolnie i bezumownie zajmowanych pod ogródki działkowe oraz aktualnie zabudowanych garażami, komórkami i zabudowaniami substandardowymi w związku z podjęciem Uchwały Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska, która określiła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Miasta Słupska. Obecnie opracowywana jest mapa planowanych w najbliższych latach wyburzeń w/w zabudów, obejmująca w szczególności obszar rewitalizacji oraz pozostałe zdegradowane tereny Miasta Słupska;

7 - wypowiedzenie obowiązujących stawek opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i ich aktualizacja. W roku 2016 wydano 320 decyzji o zmianie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, które dotyczyły 100 nieruchomości. Na lata 2017 i 2018 planowane jest wydanie odpowiednio 300 i 320 nowych decyzji, które w konsekwencji doprowadzą do podniesienia wysokości przedmiotowych opłat. Dodatkowo aktywnie podejmowane będą działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych do zasobu gminnego Miasta Słupska, z przeznaczeniem głównie pod działalność produkcyjna i usługową w ramach rekompensat dla Ziemi Słupskiej w związku z lokalizacją tarczy antyrakietowej w podsłupskim Redzikowie. Pozwoli to na znaczne poszerzenie oferty nieruchomości planowanych do sprzedaży i wpłynie na ożywienie gospodarcze regionu słupskiego. Rozdział II Zestawienie powierzchni nieruchomości pozostających w gminnym zasobie Miasta Słupska 1/ Grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania (stan na r.) L.p. Rodzaj gruntów Ilość ( ha) Oddane w zarząd i użytkowanie (ha) Sposób zagospodarowania Oddane w użytkowanie wieczyste (ha) Pozostałe 1. Użytki rolne Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (razem) (ha) a Tereny mieszkaniowe b Tereny przemysłowe c Inne tereny zabudowane d Zurbanizowane tereny niezabudowane 3. e Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe f Użytki kopalne g Drogi h Pozostałe tereny komunikacyjne Użytki ekologiczne Grunty pod wodami Inne (nieużytki, tereny różne) Ogółem :

8 Grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania Użytki rolne Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) Grunty zabudowane i zurbanizowane (razem) Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurbanizowane tereny niezabudowane Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe Użytki kopalne Drogi Pozostałe tereny komunikacyjne Użytki ekologiczne Grunty pod wodami Inne (nieużytki, tereny różne) 2/ Zasób lokali użytkowych Miasta Słupska stan na r. PRZEZNACZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO ILOŚĆ (szt) POWIERZCHNIA (m 2 ) Prowadzenie działalności handlowej Prowadzenie działalności usługowej Prowadzenie działalności usługowobiurowej (w tym 94 podmioty w których skład wchodzą: biura poselskie, organizacje społeczne, zw. zawodowe) Prowadzenie działalności usługowoprzemysłowej Prowadzenie działalności gastronomicznej Prowadzenie działalności magazynowej Prowadzenie działalności unikatowej RAZEM

9 3/ Zasób lokali mieszkalnych Miasta Słupska stan na r. NIERUCHOMOŚĆ ILOŚĆ (szt.) POWIERZCHNIA (m2) LOKALE MIESZKALNE ,66 m 2 Rozdział III Plan wykorzystania zasobu nieruchomości z wyłączeniem sprzedaży Wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości Miasta Słupska odbywać się będzie w formie obrotu nieruchomościami poprzez: - udostępnianie nieruchomości: sprzedaż, zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem, w dzierżawę, w użyczenie, w trwały zarząd, obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wniesienie jako wkłady niepieniężne do spółek, darowiznę lub w innych formach przewidzianych prawem, - nabywanie nieruchomości: kupno, zamianę, darowiznę, komunalizację lub w innych formach przewidzianych prawem. Plan udostępnienia nieruchomości pozostających w zasobie oraz nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Słupska w latach , z wyłączeniem sprzedaży, kształtuje się następująco: 1/ Plan udostępniania nieruchomości w latach z wyłączeniem sprzedaży. L.p. Sposób udostępnienia 2016 r r r. 1 Dzierżawa nieruchomości 200,0000 ha 195,0000 ha 190,0000 ha 2 Użyczenie nieruchomości 25,0000 ha 25,0000 ha 25,0000 ha 3 Trwały zarząd 151,3800 ha 151,3800 ha 151,3800 ha 4 Użytkowanie wieczyste 401,6100 ha 400,0000 ha 395,0000 ha Planuje się kontynuowanie zawartych umów oddania nieruchomości w najem, dzierżawę i użyczenie. W przypadku zakończenia w/w umów rozpatrywany będzie na bieżąco sposób dalszego korzystania z nieruchomości, w tym również przeznaczenie do sprzedaży. Na wniosek zainteresowanych zawierane będą kolejne umowy w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Ponadto pomimo planowanego zwiększenia ilości umów dzierżaw szacuje się, że powierzchnia trenów dzierżawionych będzie ulegać sukcesywnie zmniejszeniu z uwagi na brak kontynuacji umów dzierżaw na cele rolne. Nie planuje się oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, chociaż dopuszcza się rozpatrywanie na bieżąco takich przypadków w indywidualnych sprawach. 2/ Plan wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. L.p. Sposób udostępnienia 2016 r r r. 1 Użytkowanie wieczyste zł zł zł 2 Trwały zarząd zł zł zł

10 3/ Plan aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Aktualizacja 2016 r r r. L.p. opłat Ilość działek Ilość działek Ilość działek 1 Użytkowanie wieczyste Trwały zarząd / Plan nabywania nieruchomości do zasobu w latach L.p. Sposób nabycia 2016 r r r. 1 Nabywanie nieruchomości pod drogi gminne 2 Nabywanie nieruchomości pod drogi w wyniku podziałów 3 Nabywanie nieruchomości pod drogi w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 0,41 ha 0,30 ha 0,40 ha 0,54 ha 0,12 ha 0,30 ha 0, ha 0,43 ha 0,10 ha 4 Komunalizacja nieruchomości 3,10 ha 2,00 ha 0,500ha RAZEM 4,05 ha 2,85 ha 1,30 ha Ad : ul. Przemysłowa = 68m 2 ; ul. Niemena = 373m 2 ; ul. Kaszubska 123 = 478m 2 ; ul. Św. Klary = 1411m 2 ; ul. Kaszubska = 507m 2 zakup od Marszałka woj. pomorskiego; Agencja Nieruchomości Rolnych = 1208m 2 ; RAZEM = 4045m ; Engie EC Słupska (dawne Cofely) = 2649m 2 ; ul. 3-maja = 38m 2 ; RAZEM = 2687m 2 Ad : ul. 3-go Maja SM Czyn = 496m 2 ; ul. Duńska = 4591m 2 ; ul. Ordonówny = 287m 2 ; RAZEM = 5374m : ul. Fiołkowa = 205m 2 ; ul. Banacha = 732m 2 ; ul. Wrocławska = 71m 2 ; ul. Kiepury = 190m 2 ; RAZEM = 1198m 2 Ad : nie dokonano nabycia nieruchomości do zasobu; 2017: ul. Owocowa = 700m 2 ; ul. Wczasowa = 230m 2 ; ul Zauchy = 3300 m 2 ; RAZEM = 4230m 2 Ad : GDDKiA = 24584m 2 ; ul. Leśna, Gdyńska, Rybacka = 6425m 2 ; Razem 31009m : przekwalifikowanie drogi krajowej na gminną DK21 likwidacja = 20000m 2 ; Razem = 20000m 2 Rozdział IV Plan sprzedaży nieruchomości pozostających w gminnym zasobie Miasta Słupska na lata Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Miasta Słupska odbywać się będzie zgodnie z polityką planowania przestrzennego, tj. głównie na terenach zurbanizowanych, w szczególności poprzez zabudowę tzw. plomb, które powstały po wyburzeniu substandardowej zabudowy, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz według zasad określonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku. Jednocześnie w ramach programu Rewitalizacji Miasta Słupska szczególny nacisk położony zostanie na zagospodarowanie terenów pozostających w tym obszarze.

11 W celu poprawy i racjonalizacji zasobu, sprzedaż odbywać się będzie głównie w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Selektywnie prowadzona będzie sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach 1-2 lokalowych, w których ponoszenie nakładów na gospodarowanie i zarządzanie nieruchomością jest ekonomicznie nieuzasadnione oraz lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada mniejszościowy udział. Sprzedaż nieruchomości uwarunkowana jest stanem demograficznym Miasta oraz znaczącym rozwojem budownictwa deweloperskiego. Miasto mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem prowadzić będzie aktywną politykę sprzedażową zgodnie ze specyfiką, rodzajem i przeznaczeniem zbywanych nieruchomości: 1. Lokale mieszkalne. 2. Nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i usługową 3. Nieruchomości na poprawę warunków. 4. Tereny pod zabudowę produkcyjno -usługową. 5. Lokale użytkowe. 6. Garaże. 7. Tereny na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Łączna wartość zaplanowanych do sprzedaży na rok 2017 nieruchomości wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi kształtuje się na poziomie około zł. Ich powierzchnia wynosi przeszło m 2. Zaplanowano około 70 postępowań przetargowych, w tym również na lokale mieszkalne. Założona wstępnie wartość osiągniętych dochodów ze sprzedaży mienia ma osiągnąć w roku 2017 kwotę odpowiednio: zł dla sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali użytkowych i zł dla lokali mieszkalnych. 1/ Ilościowy zasób nieruchomości planowany do sprzedaży na lata i LP. NIERUCHOMOŚĆ RAZEM (łącznie) LOKALE MIESZKALNE 2. LOKALE UŻYTKOWE 3. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną -pod zabudowę wielorodzinną usługową -pod zabudowę produkcyjnoskładową i usługową - sprzedaż terenów na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych - działki przeznaczone na poprawę warunków ILOŚĆ POWIERZCHNIA ILOŚĆ POWIERZCHNIA ILOŚĆ POWIERZCHNIA m m m m m m m m 2 100* m 2 * RAZEM: 850 szt m² 390 szt m² 460 szt m² * tereny niezurbanizowane, do wyburzenia, wymagające zmiany MPZP

12 2/ Plan sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych w latach r r r. Ilość lokali Wpływy ze sprzedaży Ilość lokali Wpływy ze sprzedaży Ilość lokali Wpływy ze sprzedaży zł zł zł 3/ Tereny planowane do sprzedaży w latach na cele obsługi Wspólnot Mieszkaniowych. NAZWA WSPÓLNOTY NR DZIAŁKI OBRĘB POWIERZCHNIA SZACUNKOWA WARTOŚĆ (po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 95%) PLANOWANY TERMIN SPRZEDAŻY Bora Komorowskiego 4 310/2 10 0,1555 ha zł 2017 Szymanowskiego ,0174 ha zł 2017 Wileńska 4 846/5 6 0,0404 ha zł 2017 Rybacka / ,0733 ha zł 2018 Partyzantów /1 6 0,0899 ha zł 2018 Żeromskiego 9 (działka przed podziałem) 394/12 6 0,0151 ha zł 2018 Sierpinka 6 327/3 13 0,0230 ha zł 2018 Sierpinka 7 327/3 13 0,0170 ha zł 2018 Solskiego 15; Reymonta 13/Solskiego 14; Reymonta /9 439/12 6 0,0966 ha zł 2018 Mickiewicza 8 521/1 6 0,0200 ha zł 2017 Grodzka 8 710/1 6 0,0271 ha zł 2017 Konopnickiej 26/27 868/3 6 0,0892 ha zł 2018 Kopernika ,0430 ha zł 2017 Tuwima 8 531/13 6 0,1328 ha zł 2018 Kilińskiego 48/49 664/5 6 0,0672 ha zł 2017 Kopernika 2 663/1 6 0,0330 ha zł 2017 RAZEM x x 1,0238 ha zł x Prawo nabycia powyższych nieruchomości przez Wspólnoty mieszkaniowe będzie możliwe do zrealizowania po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości tj. po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

13 4/ Zasób lokali mieszkalnych wyłączonych ze sprzedaży w latach ROK ILOŚĆ LOKALI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ (bez uwzględnienia bonifikat) ,90 m ,76 zł ,98 m ,15 zł m ,80 zł 2019 jak w roku 2018 jak w roku 2018 jak w roku jak w roku 2018 jak w roku 2018 jak w roku jak w roku 2018 jak w roku 2018 jak w roku 2018 RAZEM szt ,88 m ,11 zł 5/ Szacunkowa wartość zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na lata i NIERUCHOMOŚĆ POWIERZCHNIA ŚREDNIA CENA ZA m² ŚREDNIA PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ZBYCIA W LATACH ŚREDNIA PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ZBYCIA W LATACH LOKALE MIESZKALNE m² 211,24 zł/m² po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 90% Powierzchnia Cena Powierzchnia Cena m² zł po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 90% m² zł po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 90% 2 LOKALE UŻYTKOWE 3 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE m² zł/m² m² zł m² zł m²: 3A -pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną m² średnio 97,50 zł/m² m² zł m² zł 3B *uzbrojone **nieuzbrojone -pod zabudowę wielorodzinną usługową *110 zł/m² **85 zł/m² m² 200 zł/m² m² zł m² zł 3C -pod zabudowę produkcyjnoskładową i usługową m² 135 zł/m² m² zł m² zł 3D 3E - sprzedaż niezabudowanych terenów na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych -działki przeznaczone na poprawę warunków (średnia cena bez bonifikaty ~ ca 120 zł/m 2 ) *do 150 m 2 **pow. 150m m² 10 zł/m² po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 95% m² średnio 40 zł/m² po uwzględnieniu bonifikat w wysokości *90% **50% m² zł po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 95% m² zł po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 90% m² zł m² zł RAZEM: m² x m² zł m² zł Ad3E: - sprzedaż 2016 = 6 793m 2 - sprzedaż 2015 = 6 085m 2

14 6/ Planowane koszty zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Słupska w latach L.p. Cel wydatków 2016 r r r. 1 Wyceny nieruchomości zł zł zł 2 Podziały nieruchomości zł zł zł 3 Udostępnianie danych z zasobu ewidencji gruntów zł zł zł 4 Ogłoszenia prasowe zł zł zł 5 Koszty notarialne i wieczystoksięgowe 6 Koszty zarządzania nieruchomościami tj.: użytkowymi i mieszkalnymi 7 Wydatki inwestycyjne WZNiB zł zł zł zł zł zł zł zł zł RAZEM zł zł zł Niezależnie od przedstawionych planów i kryteriów sprzedaży nieruchomości Prezydent Miasta Słupska w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży nieruchomości, w szczególności gdy sprzedaż ta będzie sprzeczna z interesem i kierunkami rozwojowymi Miasta. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegać mogą nieruchomości, których przeznaczenie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi zapisami MPZP, podlegające wyburzeniom ze względu na zły stan techniczny jak również w stosunku, do których Miasto ma sprecyzowane plany rewitalizacyjne i inwestycyjne. Sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Słupska odbywać się będzie selektywnie w podziałach: czasowym, ilościowym i wartościowym.

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia na lata 2013-2015 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 23/11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Raczki na lata 2011-2013 Na podstawie art. 25, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku Z A R Z Ą D Z A M

Zarządzenie nr Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku Z A R Z Ą D Z A M Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Nędza z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. IJU H M tdfk Z NYSY ul. Kolejowa 15 y 48-300 Nysa Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nysa na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r. ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 14 maja 2018r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bolimów na lata 2018 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.31.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA 2018-2020 1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr ORo.0151-252/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 28 stycznia 2015 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.6.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2015-2017 Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia na lata 20172019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014-2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 4600 UCHWAŁA NR XXXVI.241.2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~...

Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~... Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~.... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~.... w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017. Na podstawie art.30 ust 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r

Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r Zarządzenie Nr 18 /2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 3 lutego 2015r w sprawie : przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD ZE ~J~J5.g Burmistrza OP,oczna Nr.!J'bf«.A... z dnia.q~. ~J:..~.t.<?.l..r.

ZARZĄD ZE ~J~J5.g Burmistrza OP,oczna Nr.!J'bf«.A... z dnia.q~. ~J:..~.t.<?.l..r. ZARZĄD ZE ~J~J5.g Burmistrza OP,oczna Nr.!J'bf«.A...... z dnia.q~. ~J:..~.t.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik do zarządzenia nr 11/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020 Plan wykorzystania gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r.

U C H W A Ł A Nr X /50/ Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia r. U C H W A Ł A Nr X /50/ 2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22.07.2011r. w sprawie gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2011-2013 Na podstawie art.25,w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA w sprawie przyjęcia na lata 2014-2016 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr G.6870..05 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 lutego 05r. w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 04-06. Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/159/2008 RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/159/2008 RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 29 grudnia 2008 roku Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr XXXVI/159/2008 RADY MIASTA ŻAGAŃ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr LVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA 2019-2021 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/336/18 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 21 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/336/18 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 21 września 2018 r. UCHWAŁA NR XLV/336/18 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego Na podstawie art.12 ust. 8 lit. a w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łambinowice na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łambinowice na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZDZENIE Nr 0050/ 01 /2017 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/ 194 /2013 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 15 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/ 194 /2013 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 15 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/ 194 /2013 RADY GMINY BIERAWA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Manowo na lata 2016 2019 Na podstawie art. 25 ust.2 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/83/11 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU. z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/83/11 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU. z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/83/11 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 18.2014 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 27 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 542 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŻAGAŃ z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce.

UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r. identyfikator XXXIII/435/2008/1 UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 524/2014. Prezydenta Miasta Świętochłowice. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 524/2014. Prezydenta Miasta Świętochłowice. z dnia 8 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 524/2014 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia r. Projekt Uchwały przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.../.../.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 104/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 267/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2015 r. BURMISTRZ MIASTA PUCK ZARZĄDZENIE NR 267/2015 Burmistrza Miasta Puck w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /08 RADY GMINY PIĄTNICA

UCHWAŁA NR / /08 RADY GMINY PIĄTNICA UCHWAŁA NR / /08 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E

Z A R Z Ą D Z E N I E Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa na lata 2016-2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/10J3. Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r

ZARZĄDZENIE NR 34/10J3. Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r ZARZĄDZENIE NR 34/10J3 Burmistrz Miasta Lipno z dnia 24 kwietnia 2013r W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania na lata 2013-2015 gminnego zasobu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.9.2011 Burmistrza Białej z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 2011-2013 Plan wykorzystania zasobu stanowiących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... Projekt! E w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Miedźna w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/XXXIV/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 196/XXXIV/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 196/XXXIV/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Małkinia Górna oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4826 UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata Załącznik do Zarządzenia Nr 6/15 Wójta Gminy Wizna z dnia 23 stycznia 2015 r. Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata 2015 2017 Podstawę prawną sporządzonego Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/372/2004r. Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2014 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/232/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/232/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/232/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 594.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu oraz oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Jawor na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 21 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 21 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 5 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 5 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2016-2018 Na podstawie art. 26 i 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD r. do r.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD r. do r. Załacznik do Zarządzenia nr 159 Burmistrz Miasta i Gminy Września z 28 lipca 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD 1.08.2015 r. do 31.07.2018 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

P L A N. wykorzystania zasobu nieruchomości. Gminy Mały Płock. na lata

P L A N. wykorzystania zasobu nieruchomości. Gminy Mały Płock. na lata P L A N wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy na lata 2018-2021 ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /08 RADY GMINY PIĄTNICA

UCHWAŁA NR / /08 RADY GMINY PIĄTNICA UCHWAŁA NR / /08 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2016 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2588 OBWIESZCZENIE NR VIII/104/15 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo