Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Część pierwsza Finanse i Księgowość dla DOS Część druga Dokumentacja techniczna RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 Oprogramowanie dla małych i średnich firm

2

3 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA RAKSDOS 1. Warunki Licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (Licencjobiorcą) i firmą RAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Licencjodawca) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowska 51, Warszawa zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Przedmiotem Warunków Licencji jest oprogramowanie RAKSDOS (zwane dalej Oprogramowaniem ). Przez instalowanie, kopiowanie lub użycie Oprogramowania Licencjobiorcą zgadza się przestrzegać postanowień niniejszych Warunków Licencji. 3. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się z postanowieniami Warunków Licencji, nie może instalować, kopiować ani używać Oprogramowania. 4. Postanowienia niniejszych Warunków Licencyjnych stosuje się do wszelkich udostępnionych form wyrażenia Oprogramowania, w tym odpowiednio do wersji ewaluacyjnej Oprogramowania oraz do poszczególnych składowych produktu tj. do instrukcji obsługi, jak i również do wszelkich udostępnionych zmian i uzupełnień, w tym ulepszeń i aktualizacji Oprogramowania. ZAKRES LICENCJI 5. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania na polu eksportacji polegającej na: wprowadzaniu danych do pamięci komputera i zwielokrotnianiu Oprogramowania w pamięci komputera, dostosowanie Oprogramowania bez naruszenia kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez Licencjobiorcę. 6. Warunkiem uzyskania licencji oraz kodu aktywacji jest zakup Oprogramowania tj. uregulowanie w całości należności, wraz z podatkiem VAT oraz skuteczne doręczenie do Licencjodawcy wypełnionej Kary Rejestracyjnej. Po spełnieniu powyższych warunków licencja jest udzielana bezterminowo chyba, że inne warunki zakupu danej wersji Oprogramowania stanowią inaczej. 7. Cena obejmuje wyłącznie podane w ofercie: typ systemu, ilość obsługiwanych firm, funkcjonalności oraz liczbę stanowisk na których dana funkcjonalność może być równocześnie uruchomiona. 8. Licencjobiorca może rozbudować Oprogramowanie o dodatkowe funkcjonalności, stanowiska, liczbę obsługiwanych firm tylko pod warunkiem posiadania obowiązującego Pakietu Aktualizacyjnego na używaną do tej pory wersję Oprogramowania. 9. Jeżeli zakres licencji nie stanowi inaczej, Oprogramowanie może być używany w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa, której adres zostanie wskazany w karcie rejestracyjnej, wyłącznie dla przetwarzania własnych danych i tylko na potrzeby jednej, określonej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa 10. Oprogramowanie, może być używane poza jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Licencjobiorcy wskazaną w karcie rejestracyjnej (np. na komputerze przenośnym lub z wykorzystaniem technologii zdalnego dostępu) wyłącznie w przypadku, gdy dane przetwarzane w ten sposób, są danymi tej jednostki organizacyjnej Licencjobiorcy. 11. Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania Oprogramowania w celu odpłatnego lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, pod warunkiem że nabędzie specjalny typ Oprogramowania z przeznaczeniem do użytku w Biurach Rachunkowych i będzie miał prawo do prowadzenia takiej działalności lub wykupi licencje z możliwością obsługi Dodatkowych Firm. 12. Licencja na dokumentacje towarzyszącą Oprogramowaniu jest udzielana tylko na wewnętrzny, niekomercyjny użytek. 13. Licencjobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy kodów licencyjnych i kodów aktywacyjnych, które są nadawane i przekazywane Licencjobiorcy na jego koszt i ryzyko. 14. Licencjobiorca umożliwi Licencjodawcy dostęp do zainstalowanego Oprogramowania w celu zweryfikowania zgodności jego użytkowania z zakresem udzielonej Licencji.

4 OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ 15. Odtwarzanie, dekompilacja i deasemblacja Oprogramowania są zabronione. 16. Licencjobiorca nie może Oprogramowania wynajmować, wypożyczać, wydzierżawiać ani świadczyć za jego pośrednictwem usług komercyjnego udostępniania. 17. Treść instrukcji użytkownika do Oprogramowania nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Licencjobiorcy 18. Licencjobiorca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunków Licencji na osoby trzecie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Licencjodawcy i dokonaniu opłaty manipulacyjnej zgodnie z aktualnym cennikiem Licencjodawcy. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, że Licencjodawca zastrzega sobie prawa do nie udzielenia zgody do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Warunków Licencji osobom trzecim. 19. Licencjodawca nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań Licencjobiorcy w konkretnym zastosowaniu Oprogramowania. W interesie Licencjobiorcy leży zapoznanie się w wersją ewaluacyjną Oprogramowania i jego możliwościami. 20. Licencjodawca dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego algorytmu Oprogramowania, jednak nie gwarantuje jego pełnej bezbłędności. 21. Licencjobiorca zgadza się, że Licencjodawca może wykorzystywać informacje techniczne otrzymane od Licencjobiorcy i wykorzystywać je wyłącznie w ramach oferowanego Pakietu Aktualizacyjnego lub w celu usprawniania swoich produktów lub udostępniania Licencjobiorcy niestandardowych usług lub technologii i nie będzie ujawniać tych informacji w formie pozwalającej na identyfikację ich źródła. WARUNKI PAKIETU AKTUALIZACYJNEGO 22. Zakup Pakietu Aktualizacyjnego możliwy jest wyłącznie na wszystkie stanowiska, funkcjonalności oraz dodatkowe firmy zainstalowane i użytkowane przez Licencjobiorcę, na określony w momencie zakupu okres. 23. W przypadku gdy Licencjobiorca zakupił Oprogramowanie u Autoryzowanego Partnera Handlowego, usługi w ramach Pakietu Aktualizacynego świadczone są przez Autoryzowanego Partnera Handlowego w innych przypadkach przez Licencjodawcę. 24. W okresie, który obejmuje Pakiet Aktualizacyjny, Licencjobiorca ma prawo do: uzyskania wsparcia w zakresie korzystania z Oprogramowania poprzez następujące kanały komunikacji: , telefon, fax, pobrania ze strony internetowej Licencjodawcy nowych wersji Oprogramowania. 25. Licencjodawca lub Autoryzowany Partner Handlowy może odmówić świadczeń w ramach Pakietu Aktualizacyjnego w przypadku stwierdzenia przeterminowanych należności Licencjobiorcy. 26. Licencjodawca zastrzega sobie prawo nie oferowania Pakietu Aktualizacyjnego dla Oprogramowania w wersji dla Samodzielnych Przedsiębiorców. ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚCI 27. Firma RAKS Sp. z o.o. zastrzega sobie wszystkie prawa nie udzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszych Warunków Licencji. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie własności intelektualnej. Prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy RAKS Sp. z o.o. lub jej dostawców. Oprogramowanie jest licencjonowane a nie sprzedawane. Na mocy niniejszych Warunków Licencji nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw do znaków towarowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 28. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych przez Licencjobiorcę,

5 a ponadto Licencjodawca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. 29. W terminie 7 dni od wygaśnięcia, w tym od rozwiązania licencji, Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego składniki, z zachowaniem prawa do Licencjodawcy do wynagrodzenia. 30. Licencjodawca uprawniony jest do powierzania wykonania Umowy osobom trzecim. 31. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 32. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Licencyjnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a PRODUCENTEM.

6

7 Spis treści Część pierwsza: Finanse i księgowość dla DOS Rozdział 1 Wprowadzenie Wymagania sprzętowe i konfiguracja systemu operacyjnego Wymagania sprzętowe Konfiguracja systemu operacyjnego Rozdział 2 Instalacja programu Instalacja Rozdział 3 Uruchamianie programu Uaktualnienie daty Lista firm Wprowadzanie nowej firmy Kasowanie firmy Kopiowanie planu kont Indeksowanie baz danych Wybór firmy Menu główne Lista opcji głównego menu Grupa Grupa Operacje Grupa Stany kont Grupa Raporty Grupa Rozrachunki Grupa Deklaracje+VAT Grupa Administrator Rozdział 4 Administrator Zmiana firmy Parametry programu Parametry podstawowe Parametry zaawansowane Parametry podatku VAT Parametry drukowania Katalogi Stawki podatku dochodowego Stopy odsetek za zwłokę Kursy walut Wzorce księgowań Daty ograniczające rok Dane firmy Zmiana roku obrachunkowego Użytkownicy Wprowadzanie użytkownika Korekta nazwiska Kasowanie użytkowników Zmiana kodu Zmiana uprawnień Archiwum Archiwizacja danych Odtworzenie danych Edytor tekstu Kontrola i korekta danych Odtworzenie indeksów Naprawa zbiorów danych Odtworzenie indeksów Przenumerowanie dokumentów Rozdział 5 Operacje Plan kont Przeglądanie planu kont Pozostałe dane o koncie Wyszukiwanie kont według numerów Wyszukiwanie kont według nazw Wprowadzanie nowego konta Poprawianie danych konta Kasowanie konta Kopiowanie kont analitycznych Kartoteka kontrahentów Wprowadzanie nowego kontrahenta Poprawianie danych kontrahenta Wybór kontrahenta Wyszukiwanie kontrahentów Kasowanie kontrahenta Kopiowanie list kontrahentów między firmami Bilans otwarcia Wprowadzanie sald Wyświetlanie planu kont w czasie przeglądania i wprowadzania bilansu otwarcia Zatwierdzenie bilansu otwarcia Import bilansu zamknięcia jako bilans otwarcia Wprowadzanie Wybór dziennika Wprowadzanie operacji księgowych do wybranego dziennika Wprowadzanie danych do rejestrów VAT Przeglądanie i księgowanie Zakres dat przeglądania operacji Przeglądania wybranego dziennika Wyszukiwanie operacji Zaznaczanie operacji na liście i wykorzystanie zaznaczonych operacji Kasowanie operacji Drukowanie wybranych operacji Sumowanie wybranych operacji Eksport pozycji listy Zaksięgowanie operacji Poprawianie wprowadzonych operacji Import operacji ze zbioru zewnętrznego Przeglądanie z filtrem Korekta bilansu Automaty księgowe Definiowanie automatu

8 Generowanie księgowań automatycznych Rozdział 6 Stany kont Obroty pojedynczego konta Drukowanie, raporty kasowe i bankowe Wyszukiwanie operacji Sumowanie obrotów konta Przeglądanie dziennika i wprowadzanie operacji Wyświetlanie stanu kont dwusaldowych Sumowanie zaznaczonych operacji Rozdział 7 Raporty Zestawienie obrotów i sald Parametry bilansowania Wyświetlanie zestawienia Drukowanie zestawienia Przeglądanie stanu konta podczas wyświetlania zestawienia obrotów i sald Wprowadzanie i poprawianie operacji Eksport zestawień do zbiorów w standardzie dbase Obroty i salda wybranych kont Tabela bilansowa Rachunek zysków i strat Zapamiętanie stanu rachunku zysków i strat Analiza finansowa Generator raportów Tabele raportów Przeglądanie raportu Wprowadzanie nowej pozycji raportu Funkcje obliczeniowe Funkcja warunkowa Funkcje daty Funkcje tekstowe Poprawianie pozycji raportu Kasowanie pozycji raportu Wstawianie pozycji raportu Edycja formularza wydruku raportu Poprawianie raportu Skasowanie raportu Generowanie raportu Eksport pozycji raportu do zbioru dbase Zamknięcie miesiąca Zamknięcie kont wynikowych Rozdział 8 Rozrachunki Import pozycji nie rozliczonych z zeszłego roku Import sald z bilansu otwarcia Parametry obliczeń rozrachunków Wszystkie pozycje Tabela zestawienia nie rozliczonych operacji Podsumowanie pozycji nie rozliczonych Przeglądanie i poprawianie operacji Sumowanie, wyliczanie odsetek za zwłokę, rozliczanie zaznaczonych pozycji Wyszukiwanie operacji Pojedyncze konto Kompensowanie wybranych operacji Wydruki uzyskiwane w rozrachunkach Wydruk zestawienia z odsetkami Wydruk przelewu Nadrukowywanie na formularzach przelewów Wydruk przelewu podatkowego Wydruk wezwania do zapłaty Wystawienie noty odsetkowej Wydruk potwierdzenia sald Wydruk wiekowania rozrachunków Naliczanie odsetek za zwłokę Rozliczanie operacji Ręczne rozliczanie operacji Wyświetlanie pozycji rozliczonych Wydruk seryjny (kartoteka) kont Rozdział 9 Deklaracje + VAT Drukowanie deklaracji Deklaracja podatku dochodowego CIT Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych Deklaracja podatku od towarów i usług Druk F Ewidencje zakupów i sprzedaży Sumowanie kwot netto i podatków VAT Poprawianie danych w rejestrach VAT Kasowanie Kontrola zgodności rejestrów VAT z księgowaniami podatku VAT Dodawanie pozycji do rejestru Edytowanie i poprawianie operacji podczas przeglądania rejestrów Wyszukiwanie pozycji rejestrach VAT Ewidencje (rejestry) zakupów/sprzedaży Tabela ewidencji Ewidencja dotycząca pojedynczego konta Ewidencja dotycząca grupy kont Wydruk seryjny z zakresu kont Ewidencje zakupów/sprzedaży oczekującej Import dokumentów oczekujących z ubiegłego roku Rejestracja dokumentów oczekujących w ewidencji VAT

9 Rozdział 10 Co zrobić gdy? Zmiana firmy Parametry drukowania Użytkownicy Archiwum Wprowadzanie operacji Przeglądanie i księgowanie Przeglądanie z filtrem Plan kont Bilans otwarcia Stany kont Raporty Rozrachunki Deklaracje podatkowe Ewidencje VAT Komunikaty o błędach Rozdział 11 Klawisze funkcyjne Rozdział 12 Import danych do programu RAKS Uwagi Część druga: Dokumentacja techniczna Rozdział 1 Informacje ogólne Język programowania Funkcje modułu Administrator Wykaz zbiorów danych zakładanych w programie RAKS Rozdział 2 Opis zbiorów danych programu RAKS Zbiory stanowiące księgi rachunkowe GLOWNY##.DAT VAT##.DAT ROZR##.DAT KONTO##.DAT KONTR##.DAT LISTY##.DAT Pomocnicze zbiory z danymi dotyczącymi księgowanej firmy KURSY##.DAT WSP##.DAT DATY##.DAT FIRMA.DAT RAKS.DAT, RAKS##.DAT USERS.DAT KONKTR.INF CIT2!!##.DAT VAT7!!##.DAT P5$$!!##.DAT STOPY_UM.INF WZORCE.DAT Rozdział 3 Opis działania programu RAKS Wprowadzanie operacji Zapisy automatyczne Przeglądanie i księgowanie Import i eksport danych Księgowanie operacji Plan kont Wprowadzanie i edycja kont Przypadki automatycznego wprowadzenia konta Bilans otwarcia Stany kont Obroty pojedynczego konta Sumowanie grupy kont Wydruk seryjny (kartoteka) kont Raporty Zestawienia obrotów i sald Tabela bilansowa i rachunek zysków i strat Generator raportów Zamknięcie miesiąca Rozrachunki Wszystkie pozycje Pojedyncze konto Wydruk seryjny (kartoteka) kont Deklaracje + VAT Deklaracje podatku dochodowego CIT-2 i PIT Deklaracje VAT Ewidencje VAT Rozdział 4 Ochrona danych Dostęp do danych Archiwizacja i odtworzenie danych Autokontrola i naprawa danych Rozdział 5 Przystosowanie programu do wymagań ustawy o rachunkowości Art.13 ust Art.13 ust Art.13 ust Art.13 ust Art.13 ust Art.13 ust Art.14 ust Art.14 ust Art.14 ust Art.14 ust Art.15 ust Art.15 ust

10 Art Art.20 ust Art.23 ust Art.23 ust Art.23 ust Art.23 ust Art.24 ust Art.25 ust Spis tabel Klawisze funkcyjne listy firm Księgowanie kręgu kosztów Dostępne miejsca skierowania wydruku Dostępne standardy drukarek Dostępne jakości wydruków Dostępne rodzaje ramek tabel Kolumny tabeli stawek podatkowych Klawisze obsługi tabeli stawek podatkowych Kolumny tabeli stóp odsetek za zwłokę Kolumny tabeli kursów walut Klawisze obsługi tabeli kursów walut Kolumny tabeli wzorców księgowań Klawisze obsługi tabeli użytkowników Klawisze obsługi edytora tekstu Kolumny tabeli planu kont Dostępne rodzaje statusu konta Dostępne typy kont Dostępne rodzaje kont Kolumny tabeli kontrahentów Kolumny tabeli bilansu otwarcia Kolumny tabeli dziennika księgowań Dostępne rodzaje operacji rozrachunkowych Dostępne sposoby ujęcia dokumentów w ewidencji VAT Dostępne rodzaje sprzedaży Najczęstsze problemy występujące przy wprowadzaniu operacji księgowych Kryteria filtru przeglądania dzienników Klawisze zmian okresów obliczeniowych Wykaz pól zbioru eksportowego dbase Klawisze obsługi tabeli bilansowej Opis dostępnych wskaźników analizy finansowej Opis dostępnych wskaźników analizy finansowej Kolumny tabeli raportu Elementy formuł raportów Dostępne formaty liczb wyników raportów Parametry strona, okresy) Parametry stawka, rodzaj_faktury, okres) Parametry przedmiot, odliczenie, stawka, rodzaj_faktury, okres) Parametry podstawa) Parametry wyn1, wyn2) Znaki relacji stosowane w raportach Parametry okres) Numery pozycji tabeli bilansowej Numery pozycji tabeli bilansowej Parametry okres) Numery pozycji tabeli rachunku zysków i strat Numery pozycji tabeli rachunku zysków i strat Numery pozycji tabeli rachunku zysków i strat Numery pozycji tabeli rachunku zysków i strat Wykaz pól zbioru eksportowego dbase Dostępne rodzaje charakteru wymagalności operacji rozrachunkowych Kolumny tabeli rozrachunków Rodzaje wydruków generowanych w opcjach rozrachunków Kolumny wydruku zestawienia z odsetkami Sposoby wypełniania formularzy przelewów Algorytmy obliczeń pozycji druku F Kolumny tabeli ewidencji sprzedaży / zakupów Podstawowe klawisze funkcyjne Klawisze edycji danych Dodatkowe klawisze funkcyjne Tabela pól zbioru eksportowego dbase

11 Część pierwsza Finanse i Księgowość dla DOS

12

13 ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie Miło nam powitać Państwa w gronie Użytkowników programu Finansowo-Księgowego RAKS. RAKS oferuje w jasny, przejrzysty i łatwy do opanowania sposób prowadzenie skomputeryzowanej księgowości. Jest to nowoczesny system, szczególnie przydatny dla firm przechodzących z ręcznego sposobu prowadzenia księgowości na komputerowy. Zastosowana w programie technika menu pozwala w prosty sposób wywoływać wszystkie dostępne funkcje, co oszczędza wielu kłopotów początkującym użytkownikom. W każdym momencie działania programu można skorzystać z tekstu pomocy, który jest wyświetlany na ekranie po wciśnięciu klawisza [F1]. Zawarte są w nim informacje z poniższej instrukcji w odniesieniu do aktualnie wykonywanej opcji systemu RAKS. Program pracuje na zasadzie połączenia tabelarycznej i "przebitkowej" formy księgowości. Dzięki temu zapisów na kontach dokonuje się tylko raz na najniższym poziomie agregacji. Wszystkie przeniesienia dekretów z ksiąg analitycznych do księgi głównej dokonywane są automatycznie. Do podstawowych zalet tej techniki można zaliczyć: przejrzystość i łatwość zapisów; proste i szybkie wyszukiwanie błędów; szybki dostęp do informacji. Podstawowe cechy użytkowe programu RAKS: możliwość prowadzenia księgowości stu niezależnych firm, zakładanie planu kont zgodnego z indywidualnymi potrzebami, dowolnie rozszerzanego w każdym momencie, zawierającego syntetykę i dwa poziomy analityki, z możliwością określenia kont jako jedno- lub dwusaldowe, możliwość wprowadzania i wielokrotnego poprawiania bilansu otwarcia, przenoszenie bilansu zamknięcia poprzedniego roku jako bilansu otwarcia roku aktualnego, Wprowadzenie 1-1

14 wprowadzanie operacji gospodarczych z całego miesiąca w dowolnej kolejności, z możliwością poprawiania błędnych zapisów i przenoszenia danych z dowolnej operacji, bądź wzorców księgowań do aktualnego księgowania, nadawanie numerów dokumentów ręcznie lub automatycznie przez program), możliwość niezależnej numeracji dokumentów w poszczególnych dziennikach oraz przenumerowania dokumentów, zaznaczanie wybranych operacji w dzienniku księgowań, które następnie mogą być zsumowane, wydrukowane, przeniesione na inny komputer i tam dołączone do dziennika, przeglądanie i wydruk stanów pojedynczych kont lub należących do wybranej grupy numerów, w wybranym okresie czasu, oraz za kolejne miesiące, które upłynęły od początku roku do końca wybranego okresu czasu, kontrolowanie nie rozliczonych należności i zobowiązań Przedsiębiorstwa z możliwością kojarzenia ze sobą wielu operacji rozrachunkowych, wyliczanie odsetek za zwłokę, wydruk wezwania do zapłaty, przelewów potwierdzeń sald, możliwość dopisania do rozrachunków nie rozliczonych pozycji rozrachunkowych z zeszłego roku obrachunkowego, lub przeniesienia do rozrachunków sald z bilansu otwarcia, pełna obowiązująca tabela bilansowa i rachunku zysków i strat z możliwością pracy w układzie kalkulacyjnym lub porównawczym, podgląd w tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat kont oraz ich obrotów i sald składających się na wybraną pozycję tabeli, zestawienia obrotów i sald wszystkich kont lub ich wybranej grupy, wbudowany generator dowolnych raportów finansowych na przykład w obcych językach, opracowywanych na podstawie wybranych sald i obrotów kont, pozycji tabeli bilansowej i rachunku wyników, wbudowanych funkcji obliczeniowych, wypełnianie deklaracji na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, generowanie druku F-01, możliwość wypełniania standardowych druków deklaracji podatkowych, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu z automatycznym księgowaniem podatku oraz wypełnianie deklaracji na podatek VAT, prowadzenie zapisów i rozliczeń w walucie obcej, wyliczanie różnic kursowych oraz możliwość automatycznego ich księgowania, sporządzanie raportów finansowych w obcych walutach, drukowanie raportów kasowych i bankowych, wskaźnikowa analiza finansowa przedsiębiorstwa, możliwość wydłużenia roku obrachunkowego do 24 miesięcy, oraz otwarcia i zamknięcia roku w dowolnym miesiącu, jeśli nasz rok obrachunkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wbudowany edytor do pisania dowolnych tekstów, 1-2 Wprowadzenie

15 zabezpieczenie dostępu do programu kodami użytkowników, którzy mogą mieć ograniczane uprawnienia do uruchamiania poszczególnych elementów programu, prowadzenie tabeli wzorców księgowań, wymiana danych z innymi programami poprzez zbiory w standardowym formacie dbase (*.dbf). Wymagania sprzętowe i konfiguracja systemu operacyjnego Niniejszy rozdział zawiera informacje pomocne w odpowiednim doborze sprzętu oraz wprowadzeniu niezbędnych zmian w jego konfiguracji. Zmiany te są konieczne do uruchomienia programu. Wymagania sprzętowe Program RAKS pracuje w środowisku DOS i przeznaczony jest do użytkowania na komputerach osobistych klasy IBM PC. Minimalne wymagania sprzętowe dla wersji 5.x to: Komputer typu IBM PC 386 4MB RAM pamięci operacyjnej, 2 MB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania programu i 1kB pamięci na każdy zapis ( przykładowo dla firmy, która przewiduje 100 tys. zapisów potrzebne jest 100 MB wolnego miejsca na dysku) Dowolna drukarka Możliwość pracy w sieci opartej na standardzie SHARE (Novell, Windows, Lantastic itp.) Konfiguracja systemu operacyjnego RAKS w wersji 5.X pracuje w trybie chronionym (tzw. protected mode) i korzysta z pamięci: DPMI (Dos Protected Mode Interface) XMS (extended Memory Standard). Aby ją zainstalować, należy wpisać w pliku CONFIG.SYS linię: DEVICE= C:\DOS\HIMEM.SYS W przypadku wystąpienia problemów w trakcie pracy z programem w trybie chronionym, w pliku autoexec.bat można dopisać linię: SET DPMIMEM= MAXMEM 2048 Wprowadzenie 1-3

16 Uwaga Uwaga W zbiorze konfiguracyjnym AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS musi być wpisane wywołanie programu SHARE z parametrami L:200 i F:8192. Przykładowo plik AUTOEXEC.BAT powinien zawierać linie: SHARE /L:200 /F:8192 Nie dotyczy to komputerów wyposażonych w Windows od wersji 95 OSR2, gdzie program SHARE jest wbudowany do systemu. Plik CONFIG.SYS musi zawierać linie: FILES= Wprowadzenie

17 ROZDZIAŁ 2 Instalacja programu Instalacja Poniższy opis dotyczy instalacji programu na pojedynczym i wolnostojącym komputerze. Instalacja programu w sieci komputerowej powinna być dokonywana przez wykwalifikowanego pracownika firmy autorskiej lub dealerskiej. W celu zainstalowania programu na twardym dysku komputera: 1 Włóż płytę do napędu 2 Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie, gdyby tak się nie stało należy uruchomić program INSTALUJ.EXE z płyty. 3 Uruchomione zostanie okno, w którym należy wprowadzić w pola formularza na ekranie wszystkie niezbędne dane instalacyjne. Przejście do kolejnego pola formularza następuje po naciśnięciu klawisza [Enter] lub [ ]. Do poprzedniego pola można wrócić przyciskając [Esc] lub [ ]. Naciśnięcie [Esc] na pierwszym polu powoduje wycofanie się z wypełniania formularza. Jeżeli chcemy szybko zatwierdzić zawartość wszystkich pól do końca ekranu, to możemy użyć kombinacji klawiszy [Ctrl]+[Enter] i program przejdzie do następnych procedur. W kolejnych polach formularza należy wpisywać informacje: Instalacja programu 2-1

18 Nazwa dysku i katalogu, w którym program będzie zainstalowany Program przeszukuje twardy dysk komputera, na którym odbywa się instalacja i jeżeli była już zainstalowana jakaś kopia programu w wersji 5.x, to wyświetla nazwę znalezionego katalogu. Jeżeli to pierwsza instalacja, program proponuje nazwę katalogu \RAKS5\. W związku z tym przykładowy zapis w wypełnianym polu może wyglądać następująco: C:\RAKS5\ Jeżeli chcemy zmienić oznaczenie dysku, to zamiast C: należy wpisać np. D: Również za nazwę \RAKS5\ możemy wpisać dowolną inną. Nie można podać nazwy katalogu, w którym była zainstalowana któraś z poprzednich wersji programu. Uwaga Nazwa Użytkownika W pole wpisuje się nazwę firmy użytkującej program. Nazwa ta może mieć do 35 znaków i musi zostać koniecznie wprowadzona. Od momentu wpisania będzie się ona pojawiać na wszystkich wydrukach i w winiecie programu. Nazwę Użytkownika można wpisać tylko podczas pierwszej instalacji programu w systemie. Zarówno kolejne instalacje jak i uaktualnienia do kolejnych wersji programu nie dają możliwości modyfikacji tej nazwy. W nazwie nie należy używać polskich znaków diakrytycznych. Numer licencji W tym miejscu wpisujemy numer licencji widniejący na karcie rejestracyjnej Użytkownika i warunkach licencji, które znajdują się w nabytym pakiecie z programem. Numer licencji należy podawać przy każdym kontakcie z firmą autorską, aby można było zidentyfikować Użytkownika. 2-2 Instalacja programu

19 Rok obrachunkowy Rok obrachunkowy oznacza rok, od którego chcemy zacząć prowadzenie księgowości firmy. Nie musi to być rok aktualny. Standard polskich znaków na ekranie W programie możliwe jest wyświetlanie napisów zawierających polskie znaki alfabetu. Jednak aby tak się działo, komputer, na którym pracuje program, musi mieć te znaki zaprogramowane i wprowadzone do pamięci ekranu monitora. Do tego należy posiadać bądź specjalny program sterownika polskich liter (dla kart graficznych VGA/SVGA), bądź bezpośrednio przeprogramowany układ pamięci (dla kart Hercules/CGA). Programu RAKS instaluje w pamięci kart VGA/SVGA polskie znaki w standardzie Latin2 lub Mazovii. W polu formularza możemy wybrać jeden z trzech standardów polskich liter: Mazovia Latin 2 Bez polskich znaków W polu wyboru standardu znaków uruchamiany jest element programu zwany listą do wyboru. Świadczy o tym znak odwróconego trójkąta ( ) umieszczony po prawej stronie. Aby wyświetlić listę elementów do wyboru należy w pole formularza wpisać jakikolwiek znak (wystarczy jeden) i wcisnąć [Enter]. W tym momencie zostanie wyświetlona lista. Poruszając się do dołu i do góry (klawisze ze strzałkami), podświetlamy interesujący nas tekst i zatwierdzamy klawiszem [Enter]. Lista do wyboru znika, a wybrany tekst jest wyświetlany w okienku formularza. Ponowne naciśnięcie [Enter] spowoduje zatwierdzenie go i przejście do następnego pola. Czy modyfikować zbiory config.sys i autoexec.bat Do prawidłowej pracy programu niezbędne jest wpisanie pewnych parametrów do zbiorów konfiguracyjnych komputera: CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT. W zbiorze CONFIG.SYS musi zostać umieszczona linia: FILES=150 natomiast w AUTOEXEC.BAT linia: SHARE.EXE /L:200 /F:8192 (wyłącznie dla systemu DOS i Windows 95 OSR 1) Jeżeli chcemy, aby program dokonał tej modyfikacji automatycznie, to z listy (jak wyżej) wybieramy odpowiedź "tak", w przeciwnym wypadku "nie". Wskazówka Ustawienie tego parametru nie ma znaczenia w systemach Windows NT, Me, 2000 i dalszych. Dla tych nich parametr FILES jest wprowadzany w sposób opisany w rozdziale dotyczącym konfiguracji systemu operacyjnego. Instalacja programu 2-3

20 Oznaczenie dysku systemowego Należy wpisać literę oznaczającą podstawowy dysk twardy komputera, na którym zostały zainstalowane zbiory CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT. Zwykle jest to litera C. Czy tworzyć plik startowy (*.bat)? Należy zadecydować, czy w katalogu głównym dysku twardego ma zostać umieszczony mini program, który wywołuje zasadniczą część systemu RAKS. Nazwa pliku startowego. Należy podać (do ośmiu znaków, bez spacji) nazwę pliku, który będzie wywoływać zasadniczy system. Po zainstalowaniu programu RAKS będziemy mogli go uruchomić poprzez podanie tej nazwy. Domyślnie program podstawia w tym miejscu nazwę raks5. Jeżeli program instalacyjny wykrył, że system RAKS w wersji 5.x był już uprzednio zainstalowany na komputerze Użytkownika, to na ekranie pojawi się dodatkowo pytanie: Uwaga Czy wyzerować dane już wprowadzone do programu? Odpowiedź [Tak] wybieramy, jeżeli chcemy całkowicie wymienić istniejący program na nowy i rozpocząć pracę od początku. Jeżeli tylko aktualizujemy system RAKS do nowej wersji, wybieramy odpowiedź: [Nie]. 4 Po prawidłowym wprowadzeniu i zatwierdzeniu wszystkich danych instalacyjnych program poprosi o wprowadzenie danych licencyjnych. 2-4 Instalacja programu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.0

Księga Podatkowa wersja 25.0 Księga Podatkowa wersja 25.0 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes import danych w KH

Aplikacja Ramzes import danych w KH Aplikacja Ramzes import danych w KH podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 24.0

Księga Podatkowa wersja 24.0 Księga Podatkowa wersja 24.0 1 Instalacja programu u użytkowników KP2013 Użytkownicy programu KP2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę (płytę)

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.1

Księga Podatkowa wersja 25.1 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Nowy rok w programach księgowych

Aplikacja Ramzes. Nowy rok w programach księgowych Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Nowy rok w programach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej Wersja 19.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2008 Użytkownicy programu KP2008 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość od wersji 4.0.0.1 Suplement River Jacek Bator Sp. J. 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (012) 639-66-55, fax: (012) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu Aktyn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski Księga Rejestracji Zwierząt Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.2

Księga Podatkowa wersja 25.2 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.50

Księga Handlowa wersja 3.50 Księga Handlowa wersja 3.50 1. Instalacja programu u użytkowników KH2014 Użytkownicy programu KH2014 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.30

Księga Handlowa wersja 3.30 Księga Handlowa wersja 3.30 1. Instalacja programu u użytkowników KH2012 Użytkownicy programu KH2012 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu. Rejestracja danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu. Rejestracja danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu Rejestracja danych firmy Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy Zmiana licencji 2 Aktywacja Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono Wersja 3.21a Księgi Handlowej 1. Poprawiono 1. Rejestry VAT. Wzorce księgowań makro V23. We wzorcach księgowych do rejestru sprzedaży i zakupu VAT przywrócone zostało makro dla stawki VAT 23% (V23). Wersja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo