Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Zakupowa Biomasy Nr.."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , z kapitałem zakładowym zł w całości wpłaconym, zwaną dalej Kupującym, którą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym (w całości wpłaconym) zł, w imieniu której działają:.. a, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez:.. zwanych łącznie w dalszej treści Umowy: Stronami. TERMINY UŻYTE W UMOWIE 1 1. Biomasa jednorodna Biomasa o jednakowych cechach fizycznych (np. wilgotność, zawartość frakcji), która wykazuje takie same właściwości bez względu na punkt pobierania próbki do badań w ramach danego środka transportu w ramach Pojedynczej Dostawy Biomasy. 2. Biomasa leśna w formie zrębków (dalej Biomasa) Biomasa, dla której materiałem wyjściowym jest niepełnowartościowe drewno lite lub odpady drzewne pochodzenia leśnego lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 1229), uzyskane w wyniku obróbki mechanicznej (preferowane na rębaku nożowym), przy czym dopuszcza się, że zrębki te mogą zawierać znikome ilości zielonych liści lub zielonych igieł. 3. Dobowa Awizacja Dostaw Biomasy plik (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel), który zawiera następujące dane: indywidualne oznaczenie Sprzedającego, ilość samochodów, rodzaj i formę Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy.

2 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 4. Dobowa Dostawa Biomasy suma Pojedynczych Dostaw Biomasy w ciągu jednej doby, tj. od godziny 00:00 do 23: Dowód Dostawy Biomasy dokument WZ, zawierający: nazwę Sprzedającego (Dostawcy Biomasy), datę wystawienia, nr dokumentu WZ, numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego Biomasę, imię i nazwisko kierowcy, nazwę i sortyment Biomasy, szacunkową masę (wyrażoną w Mg), rodzaj i formę Biomasy, stawkę podatku VAT, miejsce załadunku, pieczątkę firmową, podpis wydającego Biomasę, podpis kierowcy. 6. Drewno pełnowartościowe - drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna oraz pozostałych asortymentów drewna, które na podstawie przepisów zostały wyłączone z możliwości energetycznego wykorzystania (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - Dz. U. z 2012 r., poz. 1229). 7. Elektrownia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO - Elektrownia Szczecin. 8. Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy harmonogram określający rodzaj i formę oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym dniu miesiąca. 9. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy harmonogram określający rodzaj i formę Biomasy oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym miesiącu. 10. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa Miejsce Dostawy Plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, Szczecin. 12. Miesięczna Dostawa Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy w ciągu jednego miesiąca, tj. od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 13. Oświadczenie o Pochodzeniu Biomasy (Karta Paliw Odnawialnych*) dokument sporządzony i dostarczony przez Sprzedającego zgodnie z wymaganiami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub innych uprawnionych organów w szczególności określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy wraz ze wskazaniem jej wytwórcy i wszystkich podmiotów handlowych pośredniczących w obrocie Biomasą do Kupującego. *) dokument obowiązujący od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowego lub substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia, umożliwiający weryfikację oraz dokumentujący pochodzenie Biomasy, tworzony na każdym etapie łańcucha dostaw, sporządzony zgodnie z wymaganiami Kupującego. 14. OZE Odnawialne Źródło Energii. str. 2

3 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Partia Do Badań suma prób pobranych z Pojedynczych Dostaw Biomasy zrealizowanych w ciągu kolejnych dni, odpowiednio od poniedziałku od godziny 00:00 do środy do godziny 23:59 oraz od czwartku od godziny 00:00 do niedzieli do godziny 23:59 włącznie. 16. Partia Dostarczonej Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy z danej dekady jednego miesiąca. Dekada I od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 dziesiątego dnia miesiąca. Dekada II od godziny 00:00 jedenastego dnia miesiąca do godziny 23:59 dwudziestego dnia miesiąca. Dekada III od godziny 00:00 dwudziestego pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 17. Pojedyncza Dostawa Biomasy Biomasa jednego rodzaju i w jednej formie dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 18. Protokół z Badań Jakości Biomasy (tj. Sprawozdanie z badań biomasy stałej ) dokument wystawiany przez Elektrownię dla Partii do Badań zawierający co najmniej następujące parametry Biomasy wyrażone w stanie roboczym: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci. 19. Umowa Zakupowa Biomasy (dalej Umowa) umowa odpłatna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym wraz z załącznikami. 20. Zarządzający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa, ul. Mysia 2, upoważniona do działania w imieniu i na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie w zakresie czynności związanych z realizacją Umowy. PRZEDMIOT UMOWY 2 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Biomasy nierozerwalnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w 1 ust. 13 i 4 ust. 8 Umowy potwierdzającymi pochodzenie Biomasy, a w szczególności określonymi w 14. W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć do Elektrowni Mg Biomasy leśnej w formie zrębków o udokumentowanych pochodzeniu zgodnie z wymaganiami określonymi w zdaniu powyżej. Dostarczenie przez Sprzedającego jedynie Biomasy bez wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie traktowane jako brak realizacji Przedmiotu Umowy, a tym samym jako niewykonanie zobowiązania umownego. 2. Dostawy Biomasy Sprzedający obowiązany jest realizować według Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 5 ust Równoważna ilość energii chemicznej (wyliczona na podstawie średniej wartości opałowej podanej w tabeli w 4 ust. 2) w dostarczonych przez Sprzedającego ilościach Biomasy, o których mowa w ust. 1 wynosi:.. GJ. 4. Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości lub wstrzymania odbioru dostaw Biomasy, przy zachowaniu ceny określonej w 3 ust. 1, przy czym: a) zmniejszenie całkowitej ilości Biomasy określonej w ust. 1 o maksymalnie 20% w okresie obowiązywania Umowy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie przez Zarządzającego. Zmiana, o której mowa powyżej nie stanowi zmiany Umowy, na co Sprzedający wyraża zgodę, b) o ewentualnym zmniejszeniu lub wstrzymaniu zapotrzebowania wynikającego z Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy dla Elektrowni na dany miesiąc Zarządzający powiadomi pisemnie lub w formie elektronicznej ( ) Sprzedającego w terminie do 5 dni str. 3

4 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. roboczych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zapotrzebowanie, c) zmniejszenie ilości lub wstrzymanie Dobowej Dostawy Biomasy na dany dzień Zarządzający zgłosi Sprzedającemu nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień zmniejszonego lub zerowego zapotrzebowania na Biomasę. Zgłoszenie nastąpi drogą elektroniczną ( ). Kupujący zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b) w przypadkach określonych w niniejszym ustępie. 5. Na zasadzie pisemnego uzgodnienia i bez konieczności zmiany Umowy, Sprzedający i Zarządzający dopuszczają możliwość zwiększenia dostaw Biomasy ponad wielkość podaną w ust. 1 o nie więcej niż 20% pod warunkiem zachowania ceny podanej w 3 ust. 1 i warunków płatności podanych w Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu Biomasą będącą przedmiotem Umowy. 7. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy (Karty Paliw Odnawialnych) każdej Partii Dostarczonej Biomasy opisanego w 14, a także innych dokumentów dotyczących dostarczanej Biomasy sporządzonych zgodnie z wymogami właściwych władz lub innych organów, których uzyskanie może być niezbędne dla Kupującego ze względu na wymagania przepisów prawa bądź unormowań resortowych bądź wewnętrznych, w szczególności pozwalających przy rozpatrywaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z OZE na jednoznaczne zakwalifikowanie jej do Biomasy pochodzącej z: produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, produktów, odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej. Koszty sporządzenia oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej obciążają wyłącznie Sprzedającego. Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy (Karty Paliw Odnawialnych) powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty sporządzenia oraz dostarczenia tych dokumentów obciążają wyłącznie Sprzedającego, Brak dostarczenia powyższych dokumentów w określonym terminie może zostać poczytany przez Kupującego za istotne naruszenie warunków Umowy i stanowić podstawę do jej natychmiastowego rozwiązania przez Kupującego z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 11 ust. 1 lit. a) za niedostarczoną Biomasę z powodu rozwiązania Umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego, do dostarczenia której Sprzedający był zobowiązany zgodnie z jej postanowieniami. 8. Niezależnie od postanowień ust. 4, Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w przypadku powstania sytuacji szczególnych, które groziłyby dla Elektrowni rażącą stratą z tytułu spalania Biomasy, spowodowaną np. zmianą prawa w zakresie wytwarzania energii w OZE, znaczącym spadkiem cen praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO 2, odmową wydawania zielonych certyfikatów przez Prezesa URE, ograniczeniem produkcji energii elektrycznej lub ciepła w Elektrowni, bądź inną niezależną od Kupującego/Elektrowni przyczyną uniemożliwiającą spalanie Biomasy w Elektrowni. Decyzja Kupującego o wstrzymaniu dostaw Biomasy wymaga pisemnego powiadomienia Sprzedającego przez Zarządzającego, które powinno określać termin wejścia w życie i okres wstrzymania odbioru dostaw Biomasy oraz informację dotyczącą możliwości lub braku możliwości odbioru wstrzymanych ilości Biomasy. 9. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości Biomasy wstrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 8, gdy taki odbiór stanie się dla Kupującego niemożliwy z przyczyn od str. 4

5 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... niego niezależnych. W takiej sytuacji Sprzedającemu nie przysługują kary umowne, o których mowa w 11 ust. 1 lit. b) bądź inne roszczenia związane ze skorzystaniem przez Kupującego z prawa wstrzymania dostaw Biomasy lub prawa nieodebrania Biomasy wstrzymanej. 10. Kupujący dopuszcza możliwość niedostarczenia przez Sprzedającego maksymalnie 10% całkowitej ilości Biomasy określonej w ust. 1, które spowodowane jest zdarzeniem nagłym i niedającym się przewidzieć oraz niezależnym od Sprzedającego. Uwzględnienie powyższego możliwe będzie po udokumentowaniu wystąpienia takiego zdarzenia Zarządzającemu przez Sprzedającego. 11. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić lub powodujących zagrożenie dla należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Sprzedający i Zarządzający zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o takich okolicznościach oraz podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków wystąpienia takich okoliczności, a także aktywnej współpracy w tym zakresie. CENA I WARTOŚĆ DOSTAW BIOMASY 3 1. Cena netto za 1 GJ energii chemicznej w Biomasie leśnej w formie zrębków w stanie roboczym, dostarczonej przez Sprzedającego na jego koszt do Miejsca Dostawy wynosi... (słownie: i.../100) PLN/GJ netto. 2. Wartość opałowa Biomasy oznaczana będzie w jednym z laboratoriów wymienionych w 6 ust. 4 lit. b) z Partii Do Badań. 3. Wyniki uzyskane z pomiarów określane będą z dokładnością do 0,001 GJ/Mg. 4. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wartość opałowa przekraczać będzie wartość opałową wynoszącą 11,0 GJ/Mg, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczoną Biomasę, dla której wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w ust. 9, z zastrzeżeniem, że do obliczeń będzie stosowana maksymalna wartość opałowa Biomasy, o której mowa powyżej, na co Sprzedający wyraża zgodę. 5. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wybrane parametry jakościowe będą inne niż wskazane w 4 ust. 2 Sprzedający udzieli Kupującemu następujące bonifikaty cenowe: a) z tytułu dostarczenia Biomasy leśnej, której wartość opałowa jest niższa od 6,55 GJ/Mg, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1 pomniejszona o 2% bonifikatę za każdy rozpoczęty 0,5 GJ różnicy pomiędzy wartością opałową wskazaną powyżej, a wartością opałową dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań, b) z tytułu dostarczenia Biomasy leśnej, w której zawartość popiołu jest wyższa od 3,0%, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1 pomniejszona o 2% bonifikatę za każdy rozpoczęty punkt procentowy różnicy pomiędzy zawartością popiołu wskazaną powyżej, a zawartością popiołu dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań. 6. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych Biomasy dla więcej niż jednego z określonych w ust. 5 lit. a) i b) parametrów, do wyliczenia ostatecznej wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1, uwzględniająca sumę naliczonych bonifikat zgodnie z ust. 5 lit. a) i b). 7. W przypadku, gdy dostarczone w ramach Umowy paliwo nie będzie mogło zostać zaliczone do czystej Biomasy pod względem CO2, a także gdy Sprzedający nie dostarczy Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy (Karty Paliw Odnawialnych) oraz innych dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczone paliwo, dla str. 5

6 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. którego wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w ust. 9, z zastrzeżeniem, że do obliczeń przyjęta zostanie średniomiesięczna cena jednostkowa paliwa podstawa podstawowego nabywanego przez Oddział/cena jednostkowa w wysokości 13,46 (słownie: trzynaście i 46/100) PLN/GJ netto, na co Sprzedający wyraża zgodę. 8. Szacunkowa wartość dostaw Biomasy wynosi (słownie: i /100) złotych netto. Do obliczeń przyjęto cenę wymienioną w ust. 1, ilości dostaw zgodnie z 2 ust. 1 (z uwzględnieniem maksymalnego zwiększenia ilości, o której mowa w 2 ust. 5) oraz wartość opałową Biomasy wynoszącą 11,00 GJ/Mg. 9. Całkowita wartość dostaw Partii Dostarczonej Biomasy zrealizowanej przez Sprzedającego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: str. 6 WC d = Σ [(C 1B x K 1d x M 1d ) + (C 2B x K 2d x M 2d ) + + (C ib x K id x M id )] gdzie: WC d Wartość Całkowita Partii Dostarczonej Biomasy w dekadzie danego miesiąca [PLN], C ib Jednostkowa Cena netto Biomasy określona w ust. 1 dla Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego, dla której wykonana została Partia Do Badań a w przypadku dostarczenia Biomasy niespełniającej parametrów jakościowych, uwzględniająca udzieloną Kupującemu bonifikatę cenową wyliczoną zgodnie z ust. 5 [PLN/GJ], K id Wartość opałowa Partii Do Badań Biomasy zbadana przez jedno z laboratoriów wymienionych w 6 ust. 4 lit. b) potwierdzona Protokołem z Badań Jakości Biomasy, M id ilość dostarczonej Biomasy, dla której wykonana została Partia Do Badań [Mg], i = 1,2, (kolejna Partia Do Badań). 10. Reguły dotyczące obliczania całkowitej wartości Partii Dostarczonej Biomasy wymienione w niniejszym paragrafie obowiązują w całym okresie obowiązywania Umowy. 11. Ceny netto podane w ust. 1 uwzględniają wszelkie koszty Sprzedającego, w tym: koszty transportu, ubezpieczenia, cła itp. Ceny te zostaną powiększone o podatek VAT, który będzie doliczony w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 12. Jednostką rozliczeniową obowiązującą na fakturze VAT będzie 1 GJ. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE BIOMASY 4 1. Za Biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w ust. 2 5 poniżej. 2. Charakterystyka Biomasy: a) Parametry fizyko-chemiczne Biomasy Rodzaj Forma Wymiar zewnętrzny*) [mm] Wartość opałowa [GJ/Mg] Średnia wartość opałowa [GJ/Mg] Zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] Zawartość chloru [%] Zawartość popiołu w stanie roboczym [%] LEŚNA Zrębki leśne ,05 11,00 9,03 37,0 55,0 0,008 1,5 Uwaga: *) Wymiar zewnętrzny Biomasy jest to dopuszczalny wymiar, jaki może posiadać dostarczana do Elektrowni Biomasa. Ze względu na absolutną konieczność dotrzymania parametrów jakościowych wskazanych w powyższej tabeli, w szczególności w zakresie zawartości popiołu, biomasa leśna w formie zrębków powinna być wytworzona z drewna niepełnowartościowego lub odpadów drzewnych niezawierających kory, części zielonych, igieł, liści oraz innych zanieczyszczeń.

7 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... Z uwagi na proces technologiczny poboru próbki na automatycznej próbobierni bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie maksymalnego wymiaru zewnętrznego biomasy. W przypadku kiedy wiertnica nie będzie mogła pobrać próbki z uwagi na niezgodne z wymaganiami parametry fizyczne, dostawa nie zostanie przyjęta. b) temperatura dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasy nie może być wyższa niż 40 C; c) udział frakcji poniżej 3,15 mm (rozkrusz) w dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasie nie może być większy niż 6%. 3. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że dostarczana przez niego Biomasa: a) nie jest wytwarzana z odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 04 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546), Uwaga: Biomasa leśna w formie zrębków, dostarczona wraz z kartą przekazania odpadów o kodzie , może być wyłącznie odpadem będącym pozostałością z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt typu MDF, HDF, płyt wiórowych oraz płyt pilśniowych. b) zgodnie z Częścią F Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 r. nr 183 poz. 1142, z późn. zm.), zaliczana będzie do czystej Biomasy neutralnej pod względem CO 2, a w związku z tym energia elektryczna lub ciepło wytworzone w wyniku jej spalenia może zostać zaliczone do energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229), c) nie jest zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 Nr 183 poz. 1142, z późn. zm.), d) nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie będzie zawierać w sobie dodatków niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy, e) nie jest wytwarzana z drewna pełnowartościowego rozumianego jako drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna str. 7

8 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz z materiału drzewnego powstałego w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna oraz pozostałych asortymentów drewna, które na podstawie przepisów zostały wyłączone z możliwości energetycznego wykorzystania (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229), f) nie zawiera frakcji pochodzących z drewna twardego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890). 4. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że dostarczona przez niego Biomasa nie będzie zawierać zanieczyszczeń takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice, guma, olej, substancje chemiczne, itp. oraz dostarczona będzie środkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu. 5. Sprzedający dostarczy Biomasę w taki sposób, aby w całej dostawie Biomasa była jednorodna i niezbrylona (tj. niesklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego. W przypadku załadunku Biomasy o różnej wilgotności, Sprzedający zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby w danym środku transportu nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności. 6. Sprzedający zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Kupującego lub Zarządzającego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej Biomasy, również w przypadku, gdy Sprzedający nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Kupującego lub Zarządzającego jest ustalenie, czy dostarczana do Elektrowni Biomasa spełnia parametry fizyko-chemiczne oraz wymagania jakościowe opisane w niniejszym paragrafie. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedający używa do produkcji Biomasy surowców niespełniających warunków określonych w Umowie, Kupujący lub Zarządzający wezwie Sprzedającego do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do usunięcia stanu niezgodnego z Umową. Do czasu usunięcia tego stanu Zarządzający może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw, a Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. W przypadku nieusunięcia przez Sprzedającego w wyznaczonym terminie stanu niezgodnego z Umową Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego. 7. Kupujący lub Zarządzający zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu dokonania oceny zgodności dostarczonej do Elektrowni Biomasy z parametrami fizyko-chemicznymi oraz wymaganiami jakościowymi opisanymi w niniejszym paragrafie. Pobór próbek do takiej kontroli powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Sprzedającego. Do czasu uzyskania wyników badania próbek, Biomasa pozostaje na placu w dyspozycji Kupującego. W przypadku gdy wynik badań wykaże niezgodność dostawy z parametrami oraz innymi wymaganiami określonymi w Umowie zastosowanie będzie miał 7 ust. 4 oraz 7 a kosztami badań wykonanych na zlecenie Elektrowni bądź Kupującego obciążony str. 8

9 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... zostanie Sprzedający. Zarządzającemu przysługuje również, do czasu wyjaśnienia przyczyn niezgodnej dostawy, prawo wstrzymania dalszych dostaw Biomasy realizowanych przez Sprzedającego. Z tego tytułu Sprzedającemu nie przysługuje kara umowna, o której mowa w 11 ust. 1 lit. b). W przypadku powtarzania się tego typu zdarzeń Kupujący, po uprzednim pisemnym pouczeniu Sprzedającego, ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W takim przypadku Kupujący ma prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych wg. zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a) tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy. 8. Sprzedający na każde wezwanie Zarządzającego zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy (Karty Paliw Odnawialnych) każdej Partii Dostarczonej Biomasy (lub dla innego wolumenu dostaw określonego przez Kupującego wraz z wprowadzeniem Karty Paliw Odnawialnych), o którym mowa w 1 ust. 13, przy czym koszty sporządzenia oraz dostarczenia tych dokumentów obciążają wyłącznie Sprzedającego. Brak dostarczenia powyższych dokumentów w określonym terminie może zostać poczytany przez Kupującego za istotne naruszenie warunków Umowy i stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 11 ust. 1 lit. a) za niedostarczoną Biomasę, do dostarczenia której Sprzedający był zobowiązany do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust. 1. DOSTAWA BIOMASY 5 1. Pojedyncza Dostawa Biomasy jest dostarczana na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 2. Dostawy Biomasy do Miejsca Dostawy realizowane są staraniem i na koszt Sprzedającego, sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi typu wywrotka lub tzw. ruchoma podłoga zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi i wyposażonymi w punkt do podpięcia odprowadzania ładunków elektrostatycznych zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa dla kierowców przywożących i rozładowujących dostawy biomasy na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrowni Szczecin stanowiącą Załącznik Nr 8 do Umowy. 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), którym dostarczona została Biomasa do Miejsca Dostawy nie może przekraczać wartości określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 305). W przypadku niezastosowania się przez Sprzedającego do powyższych zasad Elektrownia ma prawo odmowy przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, a Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b). 4. Dostawy Biomasy realizowane będą zgodnie z przedstawionym poniżej Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy. Zarządzający ma prawo w uzgodnieniu ze Sprzedającym do dokonania zmian w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanej Biomasy w poszczególnych miesiącach. Zmiany w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy wymagają uprzedniego uzgodnienia w formie elektronicznej ( ) pomiędzy Zarządzającym i Sprzedającym, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. str. 9

10 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy Miesiąc / Rok Styczeń 2016 Luty 2016 Marzec 2016 Kwiecień 2016 Maj 2016 Czerwiec 2016 Lipiec 2016 Sierpień 2016 Wrzesień 2016 Październik 2016 Listopad 2016 Grudzień 2016 Łącznie Ilość [Mg] Dostawy Biomasy realizowane będą w oparciu o Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy (tygodniowy grafik - uwzględniający poszczególne dni dostaw w danym tygodniu), który będzie określany przez Zarządzającego i przekazywany Sprzedającemu drogą elektroniczną ( ) najpóźniej do piątku (do godziny 12:00) każdego tygodnia poprzedzającego kolejny tydzień dostaw, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego. Brak uzgodnienia nie zwalnia Sprzedającego z realizacji dostaw Biomasy w ilościach wynikających z Harmonogramu Miesięcznego Dostaw Biomasy rozłożonych proporcjonalnie na dany tydzień dostaw. 6. Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 2:00 do 23:00 z przerwami w godzinach: 5:45 6:15, 13:45 14:15 oraz 21:45 22: W przypadku, gdy Zarządzający i Sprzedający wspólnie uznają to za bardziej dla nich korzystne dopuszcza się realizację dostaw Biomasy do Miejsca Dostawy w innych terminach niż określonych w ust. 6 powyżej. Dostawy w tym przypadku realizowane będą również zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy określonym zgodnie z ust. 5. Ponadto Zarządzający, na wyraźne żądanie Kupującego/Elektrowni, zastrzega sobie prawo do wywołania od Sprzedającego dodatkowych (poza tygodniowym grafikiem, o którym mowa w ust. 5 powyżej) dostaw Biomasy. Dodatkowe dostawy realizowane będą w ramach Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy przypadającego na dany miesiąc dostaw. 8. Niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego ilości dostaw Biomasy w ramach Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, mogą być dostarczone na Miejsce Dostawy z opóźnieniem wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządzającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest uzgodnić z Zarządzającym termin oraz warunki realizacji niezrealizowanej uprzednio dostawy Biomasy. Uzgodnienia w tym zakresie mogą nastąpić drogą elektroniczną ( ). str. 10

11 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Przyjęcie Biomasy od Sprzedającego w Miejscu Dostawy Biomasy następuje po dokonaniu zważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy i potwierdzeniu dokonania odbioru na Dowodzie Dostawy Biomasy (WZ), którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. 10. Sprzedający oraz osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących na terenie Elektrowni przepisów BHP i ppoż. (m.in. w zakresie palenia tytoniu, które jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych) oraz zasad określonych w Załączniku Nr 3 do Umowy. 11. Sprzedający odpowiada za: bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami Biomasy na terenie Elektrowni, braki i wady Biomasy powstałe w czasie transportu do Miejsca Dostawy i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie szkody wyrządzone Elektrowni przez osoby dostarczające Biomasę do Miejsca Dostawy na zlecenie Sprzedającego. Kupujący (lub osoby działające na jego rzecz) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania mailowo i telefonicznie przedstawicieli wskazanych w Załączniku Nr 5 do Umowy o zaistnieniu zdarzenia skutkującego szkodą lub zagrożeniem jej wystąpienia. W razie zaistnienia takiego zdarzenia Elektrownia sporządza niezbędną dokumentację (m.in. fotografie, oględziny) oraz protokół (Załącznik Nr 1 do Umowy), w którym wskazuje datę i miejsce zdarzenia wywołującego szkodę, opis zdarzenia wywołującego szkodę oraz stwierdzony rodzaj i rozmiar szkody (jeśli od razu da się go ustalić). Protokół podpisuje pracownik Miejsca Dostawy, osoba biorąca udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Umowy, ewentualnie dodatkowo inna osoba wyznaczona przez Sprzedającego. Przed podpisaniem protokołu każda ze Stron może wnieść uwagi do jego treści. W razie niepodpisania protokołu przez osobę biorącą udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Umowy, pracownik Miejsca Dostawy dokonuje w treści protokołu wzmianki na ten temat, wskazując przyczyny braku podpisu drugiej Strony. Elektrownia niezwłocznie przesyła Protokół Sprzedającemu oraz Zarządzającemu do wiadomości. W terminie trzech (3) dni roboczych od daty doręczenia protokołu, Sprzedający może przekazać Elektrowni uwagi własne wraz z pisemnym uzasadnieniem do których Elektrownia odniesie się bez zbędnej zwłoki. Elektrownia usuwa powstałą szkodę we własnym zakresie, a Kupujący kosztami z tego tytułu obciąża Sprzedającego, przedkładając mu dokumenty potwierdzające poniesione przez Elektrownię koszty (kalkulację robót wykonanych siłami własnymi, faktury VAT, rachunki lub kalkulacje za usługi i towary niezbędne do przywrócenia stanu technicznego sprzed wyrządzenia szkody). 13. Elektrownia odmówi przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, która z powodu zakwestionowania jej jakości nie została przyjęta przez inną Elektrownię należącą do PGE GiEK S.A. Kupujący w tym przypadku zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b). ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 6 1. Sprzedający na koszt własny dokonuje załadunku oraz rozładunku Biomasy oraz wystawia Dowód Dostawy Biomasy na każdą Pojedynczą Dostawę Biomasy (WZ). 2. Przyjęcie Pojedynczej Dostawy Biomasy odbywa się poprzez zarejestrowanie w systemie SCALEX przy pomocy elektronicznej karty identyfikacyjnej samochodu, którym Biomasa została dostarczona: a) Kupujący wyda Sprzedającemu za pokwitowaniem (Załącznik Nr 6) niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy ilość kart identyfikacyjnych, str. 11

12 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. b) po zakończeniu realizacji Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu karty identyfikacyjne, co potwierdzone zostanie przez Kupującego wydaniem Sprzedającemu odpowiedniego pokwitowania (Załącznik Nr 6). W przypadku nie zwrócenia przez Sprzedającego kart identyfikacyjnych w wymaganym przez Kupującego terminie Sprzedający zostanie obciążony kwotą stanowiącą iloczyn ilości niezwróconych kart i kwoty 50,00 (słownie: pięćdziesiąt i 00/100) złotych netto. 3. Rozliczenia ilości dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) rozliczenie ilości dostarczonej Biomasy odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, zamontowaną w Miejscu Dostawy, b) wagę Pojedynczej Dostawy Biomasy oblicza Elektrownia po rozładunku Biomasy, jako różnicę wagi samochodu i jego wagi z Biomasą. Ważenie Biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego Biomasę. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy, c) jeżeli w relacji do dostarczonego Dowodu Dostawy Biomasy (Dokument WZ) rozbieżność wyniku ważenia Biomasy na wadze zamontowanej w Miejscu Dostawy wynosić będzie co najmniej 200 kg to Stronom przysługuje prawo wykonania ważenia kontrolnego na innej legalizowanej wadze zamontowanej w Elektrowni. Jeżeli wynik kontrolnego ważenia potwierdzi rozbieżność co najmniej 200 kg, to za wynik ostateczny Strony uznają wynik ważenia kontrolnego wykonanego na innej legalizowanej wadze zamontowanej w Elektrowni. Jeżeli wynik kontrolnego ważenia wykaże, że różnica pomiędzy nim a dostarczonym Dowodem Dostawy Biomasy (Dokumentem WZ) będzie nie większa niż 200 kg, to za wynik ostateczny Strony uznają wynik pierwszego ważenia wykonanego na wadze zamontowanej w Miejscu Dostawy, 4. Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) pobór próbek dostarczonej Biomasy odbywa się na stanowisku automatycznej próbobierni zlokalizowanej w Miejscu Dostawy zgodnie z Zasadami pobierania próbek w automatycznej próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO Elektrownia Szczecin stanowiącymi Załącznik Nr 7 do Umowy; w przypadku awarii automatycznej próbobierni pobór próbek dostarczonej Biomasy dokonywany będzie ręcznie, b) kontrola jakości dostarczonej Biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Sprzedającego będzie odbywała się w laboratorium Elektrowni lub innym laboratorium posiadającym akredytację PCA w wymaganym zakresie, c) dla każdej Partii Do Badań Elektrownia wystawia Protokół z Badań Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry Biomasy wyrażone w stanie roboczym, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci, d) Protokół z Badań Jakości Biomasy stanowi podstawę dla Kupującego do rozliczenia się ze Sprzedającym za ilość energii chemicznej zawartej w dostarczonej przez niego Biomasie. 5. Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy zawierające wyniki, o których mowa w ust. 4 lit. c), wraz z Protokołem z Badań Jakości Biomasy (przekazywany na żądanie Sprzedającego) oraz ceny uwzględniającej bonifikaty cenowe wyliczone zgodnie z postanowieniami 3 ust. 5, Zarządzający przesyła Sprzedającemu drogą elektroniczną ( ), w terminie do 7-go dnia kalendarzowego od daty otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. 6. Sprzedający oświadcza, że będzie akceptował jako miarodajne i ostateczne wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii Biomasy, wykonanych str. 12

13 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... w laboratoriach wymienionych w ust. 4 lit. b) oraz sposób ich obliczania. Kupujący dopuszcza udział przedstawiciela Sprzedającego w poborze i uśrednianiu dobowych próbek Biomasy wyłącznie dostarczonej przez Sprzedającego. 7. W celu zapewnienia dostaw Biomasy spełniającej wymagania określone w 4 ust. 2 i 3, w przypadku gdy uzyskane wyniki badań dostarczanej przez Sprzedającego Biomasy będą wskazywały, że niedotrzymane zostały parametry kontraktowe Biomasy, Zarządzający w możliwie jak najszybszym terminie poinformuje Sprzedającego drogą elektroniczną ( ) o tym fakcie. Przekazanie powyższych informacji nie stanowi podstawy do wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT. 8. Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Sprzedającemu jest Partia Dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy na warunkach DDP. ZWROT BIOMASY 7 1. Elektrownia odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, a Kupujący może przystąpić do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego, gdy dostawa jest niezgodna z 4 ust Elektrownia odmówi przyjęcia lub zwróci Pojedynczą Dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy: a) dostarczony zostanie inny rodzaj Biomasy, niż uzgodniony w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy, b) dostarczona Biomasa będzie niejednorodna i zbrylona (tj. sklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego, c) dostarczona Biomasa zawierać będzie większe niż znikome ilości zielonych liści lub zielonych igieł, d) w dostarczonej Biomasie znajdować się będą fragmenty Biomasy innego rodzaju lub innej formy niż uzgodniona w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy, e) przekroczona zostanie maksymalna temperatura Biomasy określona w 4 ust. 2 lit. b) pomiar temperatury Pojedynczej Dostawy Biomasy dokonywany będzie termohigrometrem posiadającym świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar, f) dostarczona Biomasa przekraczać będzie dopuszczalny wymiar określony w tabeli w 4 ust. 2 lit. a), g) zawartość frakcji luźnej 3,15 mm w dostarczonej Biomasie przekraczać będzie maksymalną wartość określoną w 4 ust. 2 lit. c). Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia proporcji wagowych frakcji poniżej 3,15 mm poprzez pomiar wagowy procentowej zawartości części luźnych z pobranej próbki, przesianej na przesiewaczu do badania frakcji na sitach o oczkach 3,15 mm. Poboru próbki i pomiaru dokonuje pracownik Elektrowni w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego lub dostawcy/kierowcy dostarczającego Biomasę. Dopuszcza się zawartość do 6% wagi frakcji poniżej 3,15 mm, h) dostarczona Biomasa nie będzie zgodna z postanowieniami 4 ust. 4 lub ust. 5, i) zaistnieje sytuacja określona w 4 ust. 7, j) przekroczona została dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), o której mowa w 5 ust. 3, którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy, str. 13

14 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. k) pojazd (zespół pojazdów), którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy posiada nieczytelne/zanieczyszczone tablice rejestracyjne, uniemożliwiające prawidłową ewidencje ważeń w systemie SCALEX, l) Dowód Dostawy Biomasy (WZ) nie zawiera danych określonych w 1 ust Elektrownia może odmówić przyjęcia i zwrócić dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy będzie ona nadmiernie sucha lub nadmiernie zawilgocona tzn. zawartość wilgoci wykraczać będzie poza wartości określone w tabeli znajdującej się w 4 ust. 2 lit. a). 4. W razie zwrotu lub odmowy przyjęcia dostawy sporządzony zostanie Protokół odmowy przyjęcia dostawy Biomasy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Umowy. W przypadku konieczności ponownego załadunku Biomasy obowiązek ten ciąży na Sprzedającym. W przypadku dokonania załadunku przez Elektrownię, Sprzedający zostanie obciążony wystawioną przez Kupującego fakturą VAT z tego tytułu, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 5. W przypadku wystąpienia próby ponownego dostarczenia tej samej Pojedynczej Dostawy Biomasy, której przyjęcia uprzednio odmówiła Elektrownia w wyniku stwierdzenia niezgodności jej parametrów z określonymi w Umowie, Kupującemu będzie przysługiwać prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 6. Sprzedający oświadcza, że dla wadliwej dostawy Biomasy, która z tego powodu nie została przez Elektrownię spalona, nie znajdują zastosowania postanowienia art. 567 Kodeksu Cywilnego. 7. Sprzedający zobowiązany jest do odebrania na koszt własny zakwestionowanej dostawy Biomasy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego lub Zarządzającego zawiadomienia o konieczności odbioru zakwestionowanej dostawy Biomasy. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odebraniu zakwestionowanej dostawy Biomasy Kupującemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10,00 (słownie: dziesięć i 00/100) złotych netto za każdy Mg nieodebranej Biomasy. 8. Po zakończeniu przez Sprzedającego Dobowej Dostawy Biomasy odseparowane zanieczyszczenia (nadgabaryty, złom, korzenie itp.) Elektrownia ma prawo załadować na ostatni samochód (przed tarowaniem), którym dostarczona została przez Sprzedającego Biomasa w Dobowej Dostawie Biomasy. Jeżeli kierowca odmówi zabrania zanieczyszczeń, kolejna dostawa Biomasy od Sprzedającego nie zostanie przyjęta do czasu, gdy zanieczyszczenia zostaną przez niego odebrane. Nie zrealizowanie przez Sprzedającego dostawy Biomasy z tego tytułu traktowane będą jako powstałe wyłącznie z winy Sprzedającego, a Kupujący będzie miał prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w 11 ust. 1 lit. a). 9. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w sytuacji, o której mowa w 7 ust. 1 i ust. 2 lit a) d) w celu dokonania szczegółowej kontroli o której mowa w 4 ust. 6 i Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Sprzedający dopuści się naruszenia wskazanego w 4 ust. 6 i ust. 1 i 5 niniejszego paragrafu lub dopuści do dwukrotnego wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 lit. a), b), h), i) o czym Kupujący dodatkowo pouczy Sprzedającego na piśmie po stwierdzeniu pierwszej nienależycie wykonanej dostawy Biomasy. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a), tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W sytuacjach szczególnych spowodowanych rażąco nienależytym wykonywaniem dostaw Biomasy do Elektrowni przez Sprzedającego bądź osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, które str. 14

15 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... to sytuacje mogą prowadzić do powstania bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź bezpośredniego niebezpieczeństwa zniszczenia lub uszkodzenia mienia podmiotu wytwórczego, a w szczególności wówczas, gdy w dostarczanej Biomasie znajdować się będą ciała obce w postaci materiałów niebezpiecznych mogących spowodować zagrożenia dla ludzi i mienia o których mowa powyżej powstałych w następstwie wybuchu lub pożaru bądź innego gwałtownego wyzwolenia energii, Kupującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy ze Sprzedającym. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych tak jak za niedostarczoną Biomasę, według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a), którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust Kupującemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w przypadku odmowy przyjęcia przez Elektrownię dostaw Biomasy z powodu jej złej jakości (podstawa Protokół odmowy przyjęcia biomasy Załącznik Nr 2 do Umowy), jeżeli ilość odmownych przyjęć w skali jednego miesiąca wynosić będzie co najmniej 20% tonażu zagrafikowanej Biomasy. Do powyższego postanowienia nie ma zastosowania 5 ust. 3 Umowy. 13. Kupującemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w przypadku, gdy co najmniej 20% tonażu zrealizowanych w ciągu jednego miesiąca przez Sprzedającego dostaw Biomasy, przekraczać będzie zawartość popiołu określoną w 3 ust. 5 lit. b) Umowy (podstawą będą wyniki badań fizykochemicznych Biomasy dostarczonej do Elektrowni). 14. W przypadku rozwiązania przez Kupującego Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1, ust. 5, ust niniejszego paragrafu, Kupującemu przysługuje prawo nałożenia na Sprzedającego kar umownych według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a), tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji z opisanych w ust. 1 3, ust. 5 oraz ust. 8 12, Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b). FAKTURY I PŁATNOŚCI 8 1. Płatności za dostarczoną Biomasę dokonywane będą przez Kupującego przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w terminie 30 dni od daty sprzedaży Partii Dostarczonej Biomasy (przy czym data sprzedaży nie może być wcześniejsza niż data ostatniej Partii Dostarczonej Biomasy w danej dekadzie miesiąca), dla której Sprzedający wystawił fakturę VAT. Powyższy termin płatności ulegnie zmianie, gdy: a) Sprzedający dostarczy fakturę VAT na 10 lub mniej dni kalendarzowych przed terminem jej płatności termin płatności ulegnie wówczas wydłużeniu o taką ilość dni aby od dnia dostarczenia faktury do dnia płatności było co najmniej 10 dni, b) Sprzedający opóźni się w przekazaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy termin płatności ulegnie wydłużeniu o ilość dni opóźnienia. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 2. Sprzedający wyłącznie na podstawie Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 6 ust. 5, wystawia fakturę VAT za każdą Partię Dostarczonej Biomasy do Kupującego. Zestawienie ilościowe i jakościowe Partii Dostarczonej Biomasy stanowić będą załączniki do faktury VAT. 3. Termin płatności może ulec wydłużeniu w przypadku opisanym w ust. 1, ust. 8, ust. 11 i ust. 15. str. 15

16 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 5. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 6. Sprzedający może naliczyć odsetki wg stawek ustawowych, za opóźnienie w terminach płatności określonych w Umowie. za wyjątkiem sytuacji określonej w Umowie. 7. Integralną część faktury VAT (w formie załącznika) stanowi przekazane przez Zarządzającego Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy. 8. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym nie zawierająca załącznika, o którym mowa w ust. 7) spowoduje przesunięcie terminu zapłaty z winy Sprzedającego. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 9. Z należności przysługujących Sprzedającemu, Kupujący ma prawo potrącić wierzytelności przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wynikające z Umowy, w szczególności dotyczące kar umownych lub kwot wynikających z 4 ust. 7, 5 ust. 12, 7 ust. 4 i 7 oraz 10 ust. 4, na co Sprzedający wyraża zgodę. 10. Na fakturze VAT podane będą obok elementów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następujące informacje: a) dane (firma) Sprzedającego Biomasę, b) dane Kupującego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Bełchatów, c) dane Oddziału: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina, d) dane Miejsca Dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO - Elektrownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, Szczecin. e) ilość Biomasy wyrażona w GJ, f) ilość Biomasy wyrażona w Mg, g) cena jednostkowa Biomasy wyrażona w PLN/GJ, h) wartość Biomasy wyrażona w PLN, i) forma Biomasy (nazwa powinna zawierać informację o jej pochodzeniu, np. zrębki leśne z drewna niepełnowartościowego, zrębki leśne z odpadów), j) numer Umowy z tytułu, której zrealizowano dostawę, k) numer zamówienia SAP wskazany na przekazanym Sprzedającemu Zestawieniu Dobowych Dostaw Biomasy, l) termin płatności faktury VAT, zgodny z ust. 1. Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy zgodnie z przekazanym przez Zarządzającego Zestawieniem Dobowych Dostaw Biomasy, a dodatkowo w przypadkach: udzielenia przez Sprzedającego bonifikat cenowych, o których mowa w 3 ust. 5, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą bonifikaty cenowe, dostarczenia Biomasy, nie będącej przedmiotem Umowy lub niespełniającej wymagań określonych w 4 ust. 3, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą te przekroczenia. Szczegółowe dane Kupującego i Miejsca Dostawy Biomasy zawiera Załącznik Nr 5 do Umowy. str. 16

17 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Kupujący ma prawo wstrzymania płatności za wystawioną przez Sprzedającego fakturę VAT dotyczącą danej dekady dostaw Biomasy w przypadku kiedy Elektrownia stwierdzi, że dostarczone przez Sprzedającego dokumenty, o których mowa w 4 ust. 8 oraz 14 dotyczące zrealizowanych dostaw, za które wystawiona została faktura, zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia. O stwierdzeniu przez Elektrownię braku dokumentów lub o niespełnianiu przez nich wymogów Zarządzający powiadomi Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłaty wstrzymanej w taki sposób płatności Kupujący dokonana po zaakceptowaniu i przyjęciu przez Elektrownię przekazanych Zarządzającemu przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów, spełniających wymagania z 4 ust. 8 oraz 14. Jeżeli w wyniku konieczności uzupełnienia i/lub skorygowania dokumentów płatność nie zostanie dokonana w terminie określonym w ust. 1, to Kupujący dokona zapłaty w ciągu 2 dni roboczych od daty zaakceptowania i przyjęcia przez Elektrownię przekazanych przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów. Sprzedającemu w takim przypadku nie przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 12. Termin zapłaty za fakturę jest zastrzeżony na korzyść Kupującego. O ile Kupujący, na wniosek Sprzedającego, dokona zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 1, będzie uprawniony do odliczenia stawki w wysokości 8% w skali roku wartości faktury brutto, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty (skonto), w stosunku do terminu określonego w ust. 1. Kupujący zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Kupującego. Powyższa stawka może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy, o czym Zarządzający poinformuje Sprzedającego. W przypadku akceptacji warunków płatności za fakturę przed terminem, Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie. 13. Sprzedający dostarczy fakturę VAT na następujący adres: Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 Skrytka Pocztowa nr Zmiana danych wskazanych w ust. 13 nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Sprzedającego z chwilą poinformowania go o takiej zmianie. 15. W przypadku doręczenia faktury VAT na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy (w tym nr SAP), do czasu otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, Kupujący ma prawo wstrzymania płatności objętej fakturą VAT, a Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. SIŁA WYŻSZA 9 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące następstwem działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani str. 17

18 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami działania Siły Wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź, długotrwałe silne mrozy (temperatura poniżej minus 20 stopni Celsjusza), długotrwałe i obfite opady śniegu i/lub deszczu skutkujące nieprzejezdnością środków transportu towarowego, niemożność prowadzenia procesu spalania Biomasy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń, b) akty władzy państwowej, a w szczególności: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy, c) awarie lub przestoje w Elektrowni spowodowane przyczynami niezależnymi od Elektrowni oraz inne przeszkody natury prawnej lub technicznej, uniemożliwiające spalanie Biomasy. 2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego i pisemnego informowania się o zaistnieniu przypadków Siły Wyższej i przewidywanych skutkach jej wystąpienia dla realizacji Umowy. 3. Jeśli przypadek Siły Wyższej występuje w czasie nie dłuższym niż 7 dni, wówczas realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania tego przypadku. 4. Jeśli przypadek Siły Wyższej trwa dłużej niż 7 dni, wówczas Strona dotknięta skutkami jej działania jest zwolniona z obowiązku dostawy bądź odbioru ilości Biomasy przypadającej na czas działania tej Siły Wyższej bądź występowania jej skutków. 5. Ustanie działania Siły Wyższej powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 2% szacunkowej wartości netto dostaw Biomasy określonej w 3 ust. 7 i powiększonej o należny podatek VAT, tj. (słownie: /100) złotych. 2. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obowiązuje od dnia zawarcia Umowy, do 30 dnia roboczego (włącznie) liczonego od daty zakończenia obowiązywania Umowy (za dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy w Polsce). 3. Sprzedający w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz Kupującego w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej albo w pieniądzu. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową oraz płatną na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, Bełchatów. Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. 4. Sprzedający, w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej, zobowiązany jest przekazać jej oryginał Zarządzającemu w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy. 5. W przypadku braku wniesienia przez Sprzedającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z ust. 3, Kupujący ma prawo potrącania 10% wynagrodzenia Sprzedającego wynikającego z wymagalnych do zapłaty faktur VAT, aż do osiągnięcia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w ust. 1 na co Sprzedający wyraża zgodę Zabezpieczenie ustanowione przez potrącenie z wynagrodzenia Kupujący zwolni po tym, jak Sprzedający ustanowi inne alternatywne Zabezpieczenie określone w ust. 3. str. 18

19 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 30 dni roboczych od daty upływu terminu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 7. Kupujący skorzysta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku, gdyby Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności Kupujący jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, kar umownych lub innych kwot należnych Kupującemu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY Strony mają prawo do naliczenia następujących kar umownych za niedostarczenie/nieodebranie Biomasy w ilości określonej w 2 ust. 1, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. a) Wysokość kary umownej wynoszącej 5% wartości niedostarczonej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie okresu obowiązywania Umowy. Ilość niedostarczonej Biomasy będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy a rzeczywistą jej dostawą. Wartość niedostarczonej ilości Biomasy oblicza się, jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2, ceny podanej w 3 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości niedostarczonej Biomasy. b) Wysokość kary umownej wynoszącej 5% wartości nieodebranej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie okresu obowiązywania Umowy. Ilość nieodebranej Biomasy (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie) będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy, pomniejszona o ilość wskazaną w 2 ust. 4, a rzeczywiście odebraną ilością Biomasy. Wartość nieodebranej ilości Biomasy oblicza się jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2, ceny podanej w 3 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości nieodebranej Biomasy. 2. W przypadku, gdy dostarczona Biomasa nie będzie spełniać warunków określonych w 4 ust. 3 jak również gdy Sprzedający będzie uchylał się od odebrania Biomasy zakwalifikowanej do zwrotu przez Kupującego zgodnie z postanowieniami 7 ust. 7, Sprzedającemu nie przysługuje zapłata za całość tego rodzaju nienależytych dostaw Biomasy, na co Sprzedający bezwarunkowo wyraża zgodę. 3. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie Strony uważają za niewygórowane. 4. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę stosownej noty księgowej. 5. Kupujący może dochodzić od Sprzedającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody związanej z nienależycie zrealizowaną dostawą. 6. Strony w trybie pisemnego porozumienia mogą odstąpić od naliczania sobie kar umownych, albo mogą dokonać wzajemnego umorzenia należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 7. Prawo do naliczenia kar umownych wygasa po upływie 30 dni roboczych od daty zakończenia obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust. 1. str. 19

20 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 8. Kupujący ma prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania i roszczeń regresowych na zasadach ogólnych za poniesione straty (m.in., z tytułu: nałożenia na niego wszelkiego rodzaju kar i odszkodowań oraz kosztów postępowania z tym związanych, w tym kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, itp.) z powodu spalenia przez Elektrownię dostarczonej przez Sprzedającego Biomasy niezgodnej z wymogami wynikającymi z Umowy, a w szczególności z charakterystyką podaną w 4 ust. 2 oraz wymogami zawartymi w 4 ust Sprzedający zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej osób będących pracownikami Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Naruszenie tego zobowiązania powoduje obowiązek zapłaty przez Sprzedającego Kupującemu kary umownej w wysokości 10% wartości szacunkowej przedmiotu Umowy. UBEZPIECZENIE Sprzedający przed rozpoczęciem pierwszej dostawy zobowiązany jest przedstawić Zarządzającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z roczną sumą gwarancyjną w wysokości, co najmniej ,00 (słownie: jeden milion) złotych oraz utrzymywać takie ubezpieczenie przez pełny okres obowiązywania Umowy. 2. Ubezpieczeniem jest objęta działalność zgodna z przedmiotem Umowy. 3. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną kontraktową oraz deliktową. 4. Obowiązki Sprzedającego w przedmiocie wymogu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w żadnym razie nie mogą być interpretowane jako ograniczające odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego wynikającą z niniejszej Umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. W razie przerwania ciągłości ochrony z tytułu ww. ubezpieczenia przez Sprzedającego w trakcie realizacji Umowy, Kupujący ma prawo, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i potrącić wysokość jej opłaty z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę. 6. Posiadane przez Sprzedającego ubezpieczenie będzie zawierać ubezpieczenie szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia. 7. Przed rozpoczęciem pierwszej dostawy Biomasy, Sprzedający złoży Kupującemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej polisy. Kupujący w każdej chwili może żądać od Sprzedającego przedstawienia dokumentów potwierdzających utrzymanie ciągłości wymaganych ubezpieczeń w okresie obowiązywania Umowy. 8. W przypadku niedostarczenia Kupującemu ważnej Polisy Ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami ust. 7, Kupujący ma prawo do: wstrzymania dostaw Biomasy z winy Sprzedającego, z tytułu czego zostanie naliczona kara umowna jak za niedostarczenie Biomasy, zgodnie z 11 ust. 1 lit. a), samodzielnego zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia i potrącenia jej kosztów z wynagrodzenia Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami ust. 5 str. 20

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax.., , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax..,  , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * Załącznik Nr 1 do SIWZ OFERTA NA: DOSTAWY BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH W ILOŚCI 124 000 Mg DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCNI DOLNA ODRA - ELEKTROWNIA SZCZECIN W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) Pieczęć Sprzedającego Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax.., ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax..,  ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY W RAMACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NIEPODLEGAJĄCEGO USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOSTAWY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. BIOMASY

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2017 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Umowy Zakupowej Biomasy Nr.. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY /ŚREDNICA 6 10 mm/ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa biomasy Nr..

Umowa Zakupowa biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ 1 S t r o n a Umowa Zakupowa biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelet/brykiet drzewny

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelet/brykiet drzewny WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW Załącznik Nr 2 Pieczęć Sprzedawcy Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-27 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa Sprzedającego:... Adres Sprzedającego:...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA ELEKTROWNIA SZCZECIN UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE Załącznik nr 1 UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Zał. nr 1a do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Telewizją Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ Zał. nr 6 Zawarta w dniu... w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA Zawarta w dniu. r. pomiędzy:..... NIP:.., REGON:., KRS. zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: a Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 66 440 Skwierzyna

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Augustowie pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2012

Umowa Nr /DB/ELB2/2012 Załącznik nr 3 Wzór umowy O-ZEDO (Elektrownia Dolna Odra) Umowa Nr /DB/ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR.. UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2014

Umowa Nr /DB/ELB2/2014 Załącznik nr 3 Wzór umowy Elektrownia Turów Umowa Nr /DB/ELB2/2014 zawarta w Rogowcu w dniu... 2014 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Umowa Nr.. /ELB2/2012

Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Umowa Nr.. /ELB2/2012 Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Załącznik Nr 3 Umowa Nr.. /ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr MZO/16/2017 (wzór)

UMOWA nr MZO/16/2017 (wzór) UMOWA nr MZO/16/2017 (wzór) Zawarta w dniu.. w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.) WZÓR zawarta w..., w dniu..., w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt /

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / Strona 1 z 6 UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / zawarta w dniu roku w. pomiędzy : Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo