Załącznik Nr 3 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 3 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Umowy Zakupowej Biomasy Nr.. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA ELEKTROWNIA SZCZECIN 1. UŻYTE TERMINY 1.1. Biomasa jednorodna Biomasa o jednakowych cechach fizycznych (np. wilgotność, zawartość frakcji), która wykazuje takie same właściwości bez względu na punkt pobierania próbki do badań w ramach danego środka transportu w ramach Pojedynczej Dostawy Biomasy Biomasa nieleśna w formie zrębki z upraw energetycznych (dalej Biomasa) Biomasa pochodzenia rolnego, dla której materiałem wyjściowym jest drewno ze zmodyfikowanych roślin, m.in. z wierzby energetycznej lub innych drzew szybkorosnących pochodzących z plantacji zakładanych w celu wykorzystania pochodzącej z nich Biomasy w procesie wytwarzania energii, uzyskane w wyniku obróbki mechanicznej (preferowane na rębaku nożowym), przy czym dopuszcza się, że zrębka ta może zawierać znikome ilości zielonych części tych roślin Dobowa Awizacja Dostaw Biomasy Plik EXCEL, który zawiera następujące dane: oznaczenie Sprzedającego, ilość samochodów, rodzaj i formę oraz ilość Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy Dobowa Dostawa Biomasy suma Pojedynczych Dostaw Biomasy w ciągu jednej doby, tj. od godziny 00:00 do 23: Dowód Dostawy Biomasy dokument WZ, zawierający: nazwę Sprzedającego (Dostawcy Biomasy), datę wystawienia, nr dokumentu WZ, numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego Biomasę, imię i nazwisko kierowcy, nazwę i sortyment Biomasy, szacunkową masę (wyrażoną w Mg), rodzaj i formę Biomasy, stawkę podatku VAT, miejsce załadunku, pieczątkę firmową, podpis wydającego Biomasę, podpis kierowcy Elektrownia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO - Elektrownia Szczecin Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy harmonogram określający rodzaj i formę oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym dniu miesiąca Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy harmonogram w Zamówieniu określający rodzaj i formę Biomasy oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym miesiącu Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa Miejsce Dostawy Plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, Szczecin Miesięczna Dostawa Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy w ciągu jednego miesiąca, tj. od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca Oświadczenie o Pochodzeniu Biomasy dokument sporządzony i dostarczony przez

2 str. 2 Sprzedającego zgodnie z wymaganiami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub innych uprawnionych organów w szczególności określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy wraz ze wskazaniem jej wytwórcy i wszystkich podmiotów handlowych pośredniczących w obrocie Biomasą do Kupującego OZE Odnawialne Źródło Energii Partia Do Badań suma prób pobranych z Pojedynczych Dostaw Biomasy zrealizowanych w ciągu kolejnych dni zgodnie z postanowieniami Załącznika Nr 1 do Umowy Partia Dostarczonej Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy z kilku kolejnych, następujących po sobie dni jednego miesiąca zgodnie z postanowieniami Załącznika Nr 1 do Umowy Pojedyncza Dostawa Biomasy Biomasa jednego rodzaju i jednej postaci dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy Protokół z Badań Jakości Biomasy (tj. Sprawozdanie z badań biomasy stałej ) dokument wystawiany przez Elektrownię dla Partii do Badań zawierający co najmniej następujące parametry Biomasy wyrażone w stanie roboczym: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci Roczny Okres Dostaw każdy kolejny rok kalendarzowy w czasie obowiązywania Umowy Wieloletnia Umowa Zakupowa Biomasy (dalej Umowa) uzgodnienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zawarte w niniejszym dokumencie wraz z Załącznikiem Nr 1 do Umowy Zamówienie Roczne (Zamówienie) zamówienie udzielone na Roczny Okres Dostaw Sprzedającemu przez Kupującego na podstawie postanowień Umowy Zarządzający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa, ul. Mysia 2, upoważniona do działania w imieniu i na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie w zakresie czynności związanych z realizacją Umowy. 2. CHARAKTERYSTYKA, WŁAŚCIWOŚCI I JAKOŚĆ BIOMASY 2.1. Za Biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w pkt Charakterystyka Biomasy: Parametry fizyko-chemiczne Biomasy: Rodzaj Biomasy NIELEŚNA Forma Biomasy Zrębka z upraw energetycznych Wymiar zewnętrzny [mm] Wartość opałowa w stanie roboczym [GJ/Mg] Średnia wartość opałowa [GJ/Mg] Zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] Zawartość chloru [%] Zawartość popiołu [%] L = ,2 10,5 9,35 40,0 50,0 0,009 1,8 Uwaga: Ze względu na absolutną konieczność dotrzymania parametrów jakościowych wskazanych w powyższej tabeli, w szczególności w zakresie zawartości popiołu, biomasa nieleśna w formie zrębki z upraw energetycznych musi być wytworzona z drewna pochodzącego ze zmodyfikowanych roślin szybkorosnących, m.in. z wierzby energetycznej lub innych drzew szybkorosnących pochodzących z plantacji zakładanych w celu wykorzystania pochodzącej z niej biomasy w procesie wytwarzania energii, niezawierających części zielonych, liści lub innych zanieczyszczeń. Z uwagi na proces technologiczny poboru próbki na automatycznej próbobierni bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie maksymalnego wymiaru

3 zewnętrznego biomasy. W przypadku kiedy wiertnica nie będzie mogła pobrać próbki z uwagi na niezgodne z wymaganiami parametry fizyczne, dostawa nie zostanie przyjęta. Temperatura dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasy nie może być wyższa niż 40 C, Udział frakcji poniżej 3,15 mm (rozkrusz) w dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasie nie może być większy niż 6% Biomasa dostarczana przez Sprzedającego do Miejsca Dostawy: a) nie może być wytwarzana z odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 04 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546). b) zgodnie z Częścią F Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 r. nr 183 poz. 1142, z późn. zm.), zaliczana będzie do czystej Biomasy neutralnej pod względem CO 2, a w związku z tym energia elektryczna lub ciepło wytworzone w wyniku jej spalenia może zostać zaliczone do energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229), c) nie może zawierać w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie będzie zawierać w sobie dodatków niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy, d) nie może zawierać zanieczyszczeń takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice, guma, olej, substancje chemiczne, itp. oraz dostarczona będzie środkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu, e) będzie jednorodna i niezbrylona (tj. niesklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego. W przypadku załadunku Biomasy str. 3

4 o różnej wilgotności, Sprzedający zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby w danym środku transportu nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności w danym środku transportu. 3. DOSTAWY BIOMASY 3.1. Pojedyncza Dostawa Biomasy jest dostarczana na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy Dostawy Biomasy realizowane będą w oparciu o Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy (tygodniowy grafik - uwzględniający poszczególne dni dostaw w danym tygodniu), który będzie określany przez Zarządzającego i przekazywany Sprzedającemu drogą elektroniczną ( ) najpóźniej do piątku (do godziny 12:00) każdego tygodnia poprzedzającego kolejny tydzień dostaw, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego. Brak uzgodnienia nie zwalnia Sprzedającego z realizacji dostaw Biomasy w ilościach wynikających z Harmonogramu Miesięcznego Dostaw Biomasy rozłożonych proporcjonalnie na dany tydzień dostaw Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 2:00 do 23:00 z przerwami w godzinach: 5:45 6:15, 13:45 14:15 oraz 21:45 22: W przypadku, gdy Zarządzający i Sprzedający wspólnie uznają to za bardziej dla nich korzystne dopuszcza się realizację dostaw Biomasy do Miejsca Dostawy w innych terminach niż określonych w pkt Dostawy w tym przypadku realizowane będą również zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy określonym zgodnie z pkt Zgłoszenie zmniejszenia ilości lub wstrzymania odbioru Biomasy, zgodnie z 2 ust. 8 lit. c) Umowy, Zarządzający zgłosi Sprzedającemu nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień zmniejszenia lub zerowego zapotrzebowania na Biomasę. Zgłoszenie może nastąpić drogą elektroniczną ( ) Dostawy Biomasy do Miejsca Dostawy realizowane będą sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi typu wywrotka lub tzw. ruchoma podłoga, z widocznymi i czytelnymi numerami rejestracyjnymi, zabezpieczonymi przez opadami atmosferycznymi i wyposażonymi w punkt do podpięcia odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), którym dostarczona została Biomasy do Miejsca Dostawy nie może przekraczać wartości określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 3051). W przypadku niezastosowania się przez Sprzedającego do powyższych zasad Elektrownia ma prawo odmowy przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, a Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 13 ust. 1 Umowy. 4. ZWROT BIOMASY 4.1. Elektrownia odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasę Sprzedającemu na jego koszt, a Kupujący może przystąpić do natychmiastowego rozwiązania Zamówienia na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego, gdy dostawa Biomasy jest niezgodna z pkt lit. a) c) Oddział odmówi przyjęcia lub zwróci Pojedynczą Dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy: str. 4

5 a) dostarczony zostanie inny rodzaj Biomasy, niż uzgodniony w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy, b) dostarczona Biomasa będzie niejednorodna i zbrylona (tj. sklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego, c) dostarczona Biomasa zawierać będzie większe niż znikome ilości zielonych części tych roślin, d) w dostarczonej Biomasie znajdować się będą fragmenty Biomasy innego rodzaju lub formy niż uzgodniona w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy, e) przekroczona zostanie maksymalna temperatura Biomasy określona w pkt pomiar temperatury Pojedynczej Dostawy Biomasy dokonywany będzie termohigrometrem posiadającym świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar, f) dostarczona Biomasa przekraczać będzie wielkość określoną w tabeli w pkt g) zawartość frakcji luźnej 3,15 mm w dostarczonej Biomasie przekraczać będzie maksymalną wartość określoną w pkt Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia proporcji wagowych frakcji poniżej 3,15 mm poprzez pomiar wagowy procentowej zawartości części luźnych z pobranej próbki, przesianej na przesiewaczu do badania frakcji na sitach o oczkach 3,15 mm. Poboru próbki i pomiaru dokonuje pracownik Elektrowni w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego lub dostawcy/kierowcy dostarczającego Biomasę. Dopuszcza się zawartość do 6% wagi frakcji poniżej 3,15 mm h) dostarczona Biomasa zawierać będzie ciała obce (np. elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice, guma, olej, substancje chemiczne, itp.) lub gdy Biomasa będzie dostarczona środkami transportu zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu, i) zaistnieje sytuacja określona w 5 ust. 10 Umowy. j) przekroczona została dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), o której mowa w pkt. 3.6., którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy, k) pojazd (zespół pojazdów), którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy posiada nieczytelne/zanieczyszczone tablice rejestracyjne, uniemożliwiające prawidłową ewidencje ważeń w systemie SCALEX, l) Dowód Dostawy Biomasy (WZ) nie zawiera danych określonych w pkt Elektrownia może odmówić przyjęcia i zwrócić dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy będzie ona nadmiernie sucha lub nadmiernie zawilgocona tzn. zawartość wilgoci wykraczać będzie poza wartości określone w pkt W razie zwrotu lub odmowy przyjęcia dostawy sporządzony zostanie Protokół odmowy przyjęcia dostawy Biomasy stanowiący załącznik do Zamówienia W przypadku konieczności ponownego załadunku Biomasy obowiązek ten ciąży na Sprzedającym. W przypadku dokonania załadunku przez Elektrownię, Sprzedający zostanie obciążony wystawioną przez Kupującego fakturą VAT z tego tytułu, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia Sprzedający zobowiązany jest do odebrania na koszt własny zakwestionowanej dostawy Biomasy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego lub Zarządzającego zawiadomienia o konieczności odbioru zakwestionowanej dostawy Biomasy. Za każdy rozpoczęty dzień str. 5

6 opóźnienia w odebraniu zakwestionowanej dostawy Biomasy Kupującemu przysługiwać będzie prawo naliczenia opłaty z tytułu jej składowania w wysokości 10 PLN (słownie złotych: dziesięć i 00/100) netto za każdy Mg nieodebranej Biomasy Po zakończeniu przez Sprzedającego Dobowej Dostawy Biomasy odseparowane zanieczyszczenia (nadgabaryty, złom, korzenie itp.) Elektrownia ma prawo załadować na ostatni samochód (przed tarowaniem), którym dostarczona została przez Sprzedającego Biomasa w Dobowej Dostawie Biomasy. Jeżeli kierowca odmówi zabrania zanieczyszczeń, kolejna dostawa Biomasy od Sprzedającego nie zostanie przyjęta do czasu, gdy zanieczyszczenia zostaną przez niego odebrane. Nie zrealizowanie przez Sprzedającego dostawy Biomasy z tego tytułu traktowane będą jako powstałe wyłącznie z winy Sprzedającego, a Kupujący będzie miał prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w 13 ust. 1 Umowy. 5. BONIFIKATY Z TYTUŁU DOSTAW BIOMASY O OBNIŻONYCH PARAMTERACH 5.1. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wybrane parametry jakościowe będą inne niż wskazane w pkt Sprzedający udzieli Kupującemu następujące bonifikaty cenowe: a) z tytułu dostarczenia Biomasy nieleśnej, której wartość opałowa jest niższa od 7,70 GJ/Mg, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w udzielonym Zamówieniu pomniejszona o 2% bonifikatę za każdy rozpoczęty 0,5 GJ różnicy pomiędzy wartością opałową wskazaną powyżej, a wartością opałową dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań, b) z tytułu dostarczenia Biomasy nieleśnej, w której zawartość popiołu jest wyższa od 3,2%, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w udzielonym Zamówieniu pomniejszona o 2% bonifikatę za każdy rozpoczęty punkt procentowy różnicy pomiędzy zawartością popiołu wskazaną powyżej, a zawartością popiołu dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych dla więcej niż jednego z określonych w pkt lit. a) i b) parametrów, do wyliczenia ostatecznej wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w Zamówieniu, uwzględniająca sumę naliczonych bonifikat zgodnie z pkt lit. a) i b) W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wartość opałowa przekraczać będzie maksymalną wartość opałową określoną w tabeli wskazanej w pkt , Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczoną Biomasę, dla której wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w 7 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, że do obliczeń będzie stosowana maksymalna wartość opałowa Biomasy określona w tabeli w pkt , na co Sprzedający wyraża zgodę W przypadku, gdy dostarczone w ramach udzielonego Zamówienia paliwo nie będzie mogło zostać zaliczone do czystej Biomasy pod względem CO2, a także gdy Sprzedający nie dostarczy Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy oraz innych dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczone paliwo, dla którego wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w 7 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, że do obliczeń przyjęta zostanie cena jednostkowa w wysokości str. 6

7 13,46 (słownie: trzynaście i 46/100) PLN/GJ netto, na co Sprzedający wyraża zgodę. 6. ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 6.1. Przyjęcie Pojedynczej Dostawy Biomasy odbywa się poprzez zarejestrowanie w systemie SCALEX przy pomocy elektronicznej karty identyfikacyjnej samochodu, którym Biomasa została dostarczona. a) Kupujący wyda Sprzedającemu za pokwitowaniem (Załącznik Nr 1.1.) niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy ilość kart identyfikacyjnych, b) Po zakończeniu realizacji Zlecenia Sprzedający zwróci Kupującemu karty identyfikacyjne, co potwierdzone zostanie przez Kupującego wydaniem Sprzedającemu odpowiedniego pokwitowania (Załącznik Nr 1.1.). W przypadku nie zwrócenia przez Sprzedającego kart identyfikacyjnych w wymaganym przez Kupującego terminie Sprzedający zostanie obciążony kwotą stanowiąca iloczyn ilości niezwróconych kart i kwoty 50,00 (słownie pięćdziesiąt) złotych netto Rozliczenia ilości Biomasy dostarczonej do Miejsca Dostawy: a) rozliczenie ilości dostarczonej Biomasy odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, zamontowaną w automatycznej próbobierni znajdującej się w Miejscu Dostawy, b) wagę Pojedynczej Dostawy Biomasy oblicza Elektrownia po rozładunku Biomasy, jako różnicę wagi samochodu i jego wagi z Biomasą. Ważenie Biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego Biomasę. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy, c) jeżeli w relacji do dostarczonego Dowodu Dostawy Biomasy (Dokument WZ) rozbieżność wyniku ważenia Biomasy na wadze zamontowanej w Miejscu Dostawy wynosić będzie co najmniej 200 kg to Stronom przysługuje prawo wykonania ważenia kontrolnego na innej legalizowanej wadze zamontowanej w Elektrowni. Jeżeli wynik kontrolnego ważenia potwierdzi rozbieżność co najmniej 200 kg, to za wynik ostateczny Strony uznają wynik ważenia kontrolnego wykonanego na innej legalizowanej wadze zamontowanej w Elektrowni. Jeżeli wynik kontrolnego ważenia wykaże, że różnica pomiędzy nim a dostarczonym Dowodem Dostawy Biomasy (Dokumentem WZ) będzie nie większa niż 200 kg, to za wynik ostateczny Strony uznają wynik pierwszego ważenia wykonanego na wadze zamontowanej w Miejscu Dostawy Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) pobór próbek dostarczanej Biomasy odbywa się na stanowisku automatycznej próbobierni zlokalizowanej w Miejscu Dostawy. Szczegółowe informację dotyczące rozładunku i poboru próbek znajdują się w instrukcji Zasady pobierania próbek w automatycznej próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO Elektrownia Szczecin, stanowiącej Załącznik Nr 1.2., b) w przypadku awarii uniemożliwiającej pobranie próbek dostarczonej Biomasy przez automatyczną próbobiernię, pobór próbek dokonany zostanie ręcznie przez pracownika Elektrowni Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy zawierające wyniki, o których mowa w 6 ust. 6 Umowy, wraz z Protokołem z Badań Jakości Biomasy (przekazywany na żądanie Sprzedającego) oraz ceny uwzględniającej bonifikaty cenowe wyliczone zgodnie z postanowieniami pkt. 5.1., Zarządzający przesyła Sprzedającemu drogą elektroniczną ( ), w terminie do 7-go dnia str. 7

8 kalendarzowego od daty otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. 7. OBOWIĄZKI DOKUMANTACYJNE SPRZEDAJĄCEGO W ramach Przedmiotu Zlecenia, Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczeń o Pochodzeniu Biomasy każdej Partii Dostarczonej Biomasy, niezbędnych do uzyskania świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1, a w szczególności: 7.1. Dla Biomasy nieleśnej pochodzącej z upraw energetycznych: Oświadczenia Sprzedającego Biomasę potwierdzającego, że pochodzi ona z upraw energetycznych w rozumieniu 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U ), to jest z plantacji zakładanych w celu wykorzystania pochodzącej z nich Biomasy w procesie wytwarzania energii. Oświadczenie zawierać musi m.in. gatunek roślin, z jakiego została pozyskana Biomasa; lokalizację plantacji: gmina, nr działki, areał powierzchni objętej uprawą energetyczną; dane adresowe wytwórcy; opis procesu logistyki: załadunek, transport, składowanie. Pochodzenie Biomasy, zgodnie z wymaganiami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, potwierdzone powinno być przez jedną z niżej w/w instytucji: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Urząd Gminy, Inną uprawniona jednostkę certyfikującą tzw. niezależna strona trzecia. Inne dokumenty niezbędne do uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE, których konieczność przedłożenia wyniknie ze stanowiska Prezesa URE, Wzory Załączników: Oświadczenie o pochodzeniu krajowej biomasy nieleśnej; Oświadczenie o pochodzeniu biomasy nieleśnej pozyskanej poza granicami kraju. UWAGA: dołączone wzory dokumentów są aktualne na dzień przekazania Sprzedającemu Załącznika Nr 1 i mogą zostać uaktualnione w momencie udzielenia Zamówienia Dodatkowo, w przypadku Biomasy pozyskiwanej poza granicami kraju, dokumenty pozwalające na zaliczenie danego rodzaju Biomasy do Biomasy z upraw energetycznych, powinny pochodzić od organów lub instytucji z kraju pochodzenia i dotyczyć każdej partii Biomasy dostarczonej na teren Polski, a także powinny zostać zalegalizowane zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz z późn. zm.) lub zgodność przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona w sposób określony w art. 3 zd. 1 Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymów legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), czyli klauzulą apostille. Jednocześnie dokumenty przedkładane w obcym języku str. 8

9 muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez Sprzedającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartym w Informacji dla wytwórców i dostawców paliw Biomasy pochodzenia nieleśnego dla przedsiębiorstw energetycznych z dnia 17 czerwca 2013 r., złożenie przez Sprzedającego oświadczeń, o których mowa powyżej niezgodnie z prawdą, skutkować może konsekwencjami przewidzianymi w art. 233 Kodeksu karnego Dokumenty potwierdzające pochodzenie Biomasy, o których mowa w niniejszym paragrafie, opracowane zostały na podstawie wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązujących w dniu przekazana Załącznika Nr 1 i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Zamówienia. Ich zmiana nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Kupującego i nie wymaga zawarcia Aneksu do Zamówienia. 8. FAKTURY I PŁATNOŚCI 8.1. Na fakturze VAT obok elementów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, podane będą następujące informacje: a) dane (firma) Sprzedającego Biomasę, b) dane Kupującego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Bełchatów, c) dane Oddziału: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina, d) dane Miejsca Dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Szczecin), ul. Gdańska 34a, Szczecin, e) ilość Biomasy wyrażona w GJ, f) ilość Biomasy wyrażona w Mg, g) cena jednostkowa Biomasy wyrażona w PLN/GJ, h) wartość Biomasy wyrażona w PLN, i) forma Biomasy (zrębka z upraw energetycznych), j) numer Zamówienia, z tytułu którego zrealizowano dostawę, k) numer zamówienia SAP wskazany na przekazanym Sprzedającemu Zestawieniu Dobowych Dostaw Biomasy, l) termin płatności faktury VAT, zgodny z 8 ust. 1 Umowy. W przypadku udzielenia przez Sprzedającego bonifikat cenowych, o których mowa w pkt. 5.1., Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą bonifikaty cenowe oraz pozostałych Partii Dostarczonej Biomasy, zgodnie z przekazanym przez Zarządzającego Zestawieniem Dobowych Dostaw Biomasy. Szczegółowe dane Kupującego i Miejsca Dostawy Biomasy zawiera załącznik do Zamówienia O ile Kupujący, na wniosek Sprzedającego, dokona zapłaty za fakturę przed terminem określonym w 8 ust. 1 Umowy, będzie uprawniony do odliczenia stawki w wysokości 8% w skali roku wartości faktury brutto, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty (skonto), w stosunku str. 9

10 do terminu określonego w 8 ust. 1 Umowy Kupujący zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Kupującego. Powyższa stawka może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy, o czym Zarządzający poinformuje Sprzedającego. W przypadku akceptacji warunków płatności za fakturę przed terminem, Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie Sprzedający dostarczy fakturę VAT na następujący adres: Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 Skrytka Pocztowa nr Zmiana danych wskazanych w pkt nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Sprzedającego z chwilą poinformowania go o takiej zmianie. 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 9.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia wniesionego na rzecz Kupującego w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej albo w pieniądzu wynosi 1% szacunkowej wartości dostaw Biomasy określonej w Zamówieniu i powiększonej o należny podatek VAT. Jej wartość wskazana zostanie w Zamówieniu udzielonym Sprzedającemu Zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową oraz płatną na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, Bełchatów. Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce Sprzedający, w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Zamówienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej, zobowiązany jest przekazać jej oryginał Zarządzającemu w terminie do 10 dni od daty udzielenia Sprzedającemu przez Zarządzającego Zamówienia. 10. UBEZPIECZENIE Sprzedający w przypadku udzielenia przez Zarządzającego Zamówienia, przed rozpoczęciem pierwszej dostawy Biomasy zobowiązany jest przedstawić Zarządzającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z roczną sumą gwarancyjną w wysokości, co najmniej ,00 (słownie: jeden milion) złotych oraz utrzymywać takie ubezpieczenie przez okres na jaki zostało udzielone Zamówienie. 11. POSTANOWIENIA DODATKOWE Załącznik Nr 1 pt. Wymagania jakościowe i warunki dostaw Biomasy nieleśnej w formie zrębki z upraw energetycznych do PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Szczecin obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2016 r Integralną część Załącznika Nr 1 stanowią następujące dokumenty: Oświadczenie o pochodzeniu krajowej biomasy nieleśnej; Oświadczenie o pochodzeniu biomasy nieleśnej pozyskanej poza granicami kraju. str. 10

11 Załącznik Nr 1.1. Pokwitowanie przez Sprzedającego odbioru/zwrotu kart identyfikacyjnych do systemu ważeń SCALEX, Załącznik Nr 1.2. Zasady pobierania próbek w automatycznej próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO Elektrownia Szczecin. Instrukcja bezpieczeństwa dla kierowców Dołączone wzory dokumentów są aktualne na dzień przekazania Sprzedającemu Załącznika Nr 1 i mogą zostać uaktualnione w momencie udzielenia Zamówienia. Kupujący: Sprzedający: Przyjąłem do wiadomości w dniu str. 11

12 (dane firmy) OŚWIADCZENIE Nr O POCHODZENIU KRAJOWEJ BIOMASY NIELEŚNEJ dnia.. (miejscowość) OŚWIADCZENIE Nr O POCHODZENIU KRAJOWEJ BIOMASY NIELEŚNEJ dostarczonej w ramach realizacji umowy nr z dnia..... Ja niżej podpisany, jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu.. (nazwa firmy) oświadczam, że biomasa dostarczona przez ww. firmę (forma i rodzaj) do PGE GiEK S.A. Oddział..... (nazwa Oddziału) w miesiącu 201 r. w ilości.. Mg, na dostawy, której wystawiono faktury VAT nr... kwalifikowana jest, jako biomasa nieleśna (tzw. biomasa agro ), ponieważ (*niepotrzebne skreślić): Pochodzi z upraw energetycznych w rozumieniu 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U ), to jest z plantacji zakładanych w celu wykorzystania pochodzącej z nich biomasy w procesie wytwarzania energii zlokalizowanych w: (należy podać gatunek roślin, z jakiego została pozyskana, lokalizację plantacji: gmina, nr działki, areał powierzchni objętej uprawą energetyczną, oraz dane adresowe wytwórcy)* Uwaga: Dokument wymaga parafowania i opieczętowania każdej strony 1

13 OŚWIADCZENIE Nr O POCHODZENIU KRAJOWEJ BIOMASY NIELEŚNEJ Stanowi odpad lub pozostałość z produkcji rolnej lub z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji rolnej: (należy podać kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów oraz krótką charakterystykę produkcji, z której pochodzi odpad)* Stanowi inny rodzaj odpadu ulegającego biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty: (należy podać kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów oraz krótką charakterystykę produkcji, z której pochodzi odpad)* Pozostałe informacje i oświadczenia dotyczące dostarczonej biomasy. 1. Niniejsze Oświadczenie sporządzone zostało w celu przedłożenia przez Oddział do Urzędu Regulacji Energetyki w związku z postępowaniem administracyjnym o umorzenie świadectw pochodzenia energii wytworzonej ze spalania biomasy, której Oświadczenie dotyczy. 2. Opis procesu logistyki: (załadunek, transport, składowanie) Oświadczam, iż zapoznałem się z odpowiedzialnością wynikającą z art Kodeksu Karnego. 4. Do oświadczenia załączam dodatkowo n/w załączniki : (Data, podpis, pieczątka składającego Oświadczenie) Uwaga: Dokument wymaga parafowania i opieczętowania każdej strony 2

14 OŚWIADCZENIE Nr O POCHODZENIU BIOMASY NIELEŚNEJ POZYSKANEJ POZA GRANICAMI KRAJU (dane firmy) dnia.. (miejscowość) OŚWIADCZENIE Nr O POCHODZENIU BIOMASY NIELEŚNEJ POZYSKANEJ POZA GRANICAMI KRAJU dostarczonej w ramach realizacji umowy nr z dnia..... Ja niżej podpisany, jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu.. (nazwa firmy) oświadczam, że biomasa..... dostarczona przez ww. firmę (forma i rodzaj) do PGE GiEK S.A. Oddział (nazwa Oddziału) w miesiącu r. w ilości..... Mg, na dostawy, której wystawiono faktury VAT nr pochodzi z importu z (podać kraj pochodzenia) Wyżej wymieniona biomasa kwalifikowana jest jako biomasa nieleśna (tzw. biomasa agro ), ponieważ (*niepotrzebne skreślić): Pochodzi z upraw energetycznych w rozumieniu 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U ) to jest z plantacji zakładanych w celu wykorzystania pochodzącej z nich biomasy w procesie wytwarzania energii zlokalizowanych w: (należy podać gatunek roślin z jakiego została pozyskana, lokalizację plantacji: gmina, nr działki, areał powierzchni objętej uprawą energetyczną, oraz dane adresowe wytwórcy)* Stanowi odpad lub pozostałość z produkcji rolnej lub z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji rolnej: (należy podać kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów oraz krótką charakterystykę produkcji, z której pochodzi odpad)* Uwaga: Dokument wymaga parafowania i opieczętowania każdej strony 1

15 OŚWIADCZENIE Nr O POCHODZENIU BIOMASY NIELEŚNEJ POZYSKANEJ POZA GRANICAMI KRAJU Stanowi inny rodzaj odpadu ulegającego biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty: (należy podać kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów oraz krótką charakterystykę produkcji, z której pochodzi odpad)* Pozostałe informacje i oświadczenia dotyczące dostarczonej biomasy. 1. Do niniejszego oświadczenia dołączamy dokumenty pozwalające na zaliczenie danego rodzaju biomasy do biomasy pochodzenia nieleśnego (tzw. biomasy agro) wystawione przez organ* lub instytucję* z kraju pochodzenia wraz z polskimi tłumaczeniami: (należy wymienić jakie)* Przedkładane dokumenty potwierdzające możliwość zakwalifikowania danego paliwa do biomasy pochodzenia nieleśnego, są: - zalegalizowane* lub potwierdzone* (zgodność przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia) w sposób określony w art. 3 zd. 1 Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, czyli klauzulą apostille. - oryginałami* lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów*. 2. Niniejsze Oświadczenie sporządzone zostało w celu przedłożenia przez Oddział do Urzędu Regulacji Energetyki w związku z postępowaniem administracyjnym o umorzenie świadectw pochodzenia energii wytworzonej ze spalania biomasy, której Oświadczenie dotyczy. 3. Opis procesu logistyki: (załadunek, transport, składowanie) Oświadczam, iż zapoznałem się z odpowiedzialnością wynikającą z art Kodeksu Karnego. 5. Do oświadczenia załączam dodatkowo n/w załączniki (inne niż wymienione w pkt. 1): (Data, podpis, pieczątka składającego Oświadczenie) Uwaga: Dokument wymaga parafowania i opieczętowania każdej strony 2

16

17

18

19

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax.., , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax..,  , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * Załącznik Nr 1 do SIWZ OFERTA NA: DOSTAWY BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH W ILOŚCI 124 000 Mg DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCNI DOLNA ODRA - ELEKTROWNIA SZCZECIN W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax.., ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax..,  ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY W RAMACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NIEPODLEGAJĄCEGO USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOSTAWY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. BIOMASY

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) Pieczęć Sprzedającego Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2017 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY /ŚREDNICA 6 10 mm/ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA ELEKTROWNIA SZCZECIN UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW OFERTA DOSTAW BIOMASY DO PGE GiEK S.A O/ELEKTROWNIA TURÓW Załącznik Nr 2 Pieczęć Sprzedawcy Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-27 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa Sprzedającego:... Adres Sprzedającego:...

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelet/brykiet drzewny

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelet/brykiet drzewny WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE Załącznik nr 1 UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Umowy Zakupowej Biomasy Nr.. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa biomasy Nr..

Umowa Zakupowa biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ 1 S t r o n a Umowa Zakupowa biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Umowa Nr.. /ELB2/2012

Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Umowa Nr.. /ELB2/2012 Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Załącznik Nr 3 Umowa Nr.. /ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2014

Umowa Nr /DB/ELB2/2014 Załącznik nr 3 Wzór umowy Elektrownia Turów Umowa Nr /DB/ELB2/2014 zawarta w Rogowcu w dniu... 2014 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO O/ZEDO

OFERTA DOSTAW BIOMASY DO O/ZEDO Załącznik Nr a OFERTA DOSTAW BIOMASY DO O/ZEDO Pieczęć Sprzedawcy Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-7 Rogowiec, ul. Instalacyjna Złożona przez: Nazwa Sprzedawcy: Adres Sprzedawcy: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax..,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2012

Umowa Nr /DB/ELB2/2012 Załącznik nr 3 Wzór umowy O-ZEDO (Elektrownia Dolna Odra) Umowa Nr /DB/ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE OFERTOWE Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015r. ZAPROSZENIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę koksu przemysłowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2,

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Szczecin zrębka drzewna

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Szczecin zrębka drzewna WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Dostawy brykietu drzewnego w ilości 700 Mg dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie na sezon grzewczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2013

Umowa Nr /DB/ELB2/2013 Załącznik nr 3 Wzór Umowy Oddział Elektrownia Turów Umowa Nr /DB/ELB2/2013 zawarta w Rogowcu w dniu... 2013 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Wieleń ul. Kościuszki 34, Wieleń tel ,

Zamawiający: Gmina Wieleń ul. Kościuszki 34, Wieleń tel , Wieleń, 2015-11-25 O.271.128.2015 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dostawy /usługi /roboty budowlanej o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FINANSOWE ROZLICZENIE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z POŻYCZKI ORAZ ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PL-KSUB-SNS:2014 Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele energetyczne

Załącznik nr 1 PL-KSUB-SNS:2014 Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele energetyczne PL-KSUB-SNS:2014 Katalog otwarty dokumentów uwierzytelniających pochodzenie biomasy na cele Wersja 1.0 Gdynia, 25 października 2016r. Wydanie nr: 4 Data wydania: 25.10.2016 r. Strona 2/ 7 Wytwórcy/ Dostawcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt /

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / Strona 1 z 6 UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / zawarta w dniu roku w. pomiędzy : Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE Załącznik nr 1 UŻYTE TERMINY 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

WZÓR. UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WZÓR Załącznik nr 3a do SIWZ UMOWA nr../2016 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia: Toruń, dnia 24-07-2013 r. W.Sz.Z: TZ 280 99/13 W/g listy adresowej dotyczy: postępowania na przesył i dostawę gazu ziemnego. W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOr.271.05.2014. Grójec dnia 17.0.2014 wykonawcy MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 201

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2010. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy

UMOWA Nr /2010. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 UMOWA Nr /2010 WZÓR zawarta w dniu 2010 r. pomiędzy: Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Zespołu; 2) Głównego Księgowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14061/2016

Postępowanie 14061/2016 UMOWY NR RUE/ /2016 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: EPORE Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni przy ul. Środkowej 7, 59-916 Bogatynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ Zał. nr 6 Zawarta w dniu... w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. pomiędzy: ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELBLĄG, DNIA 20. ROKU Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

UMOWA. pomiędzy: ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELBLĄG, DNIA 20. ROKU Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU UMOWA NR EKO/ /20 pomiędzy: ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU a.... ELBLĄG, DNIA 20. ROKU Niniejsza Umowa została zawarta w Elblągu, w dniu. 20 roku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo