Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , z kapitałem zakładowym (w całości wpłaconym) zł, zwaną dalej Kupującym, którą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON o kapitale zakładowym (w całości wpłaconym) zł, w imieniu której działają: a, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez:.. zwanych łącznie w dalszej treści Umowy: Stronami. TERMINY UŻYTE W UMOWIE 1. Biomasa jednorodna Biomasa o jednakowych cechach fizycznych (np. wilgotność, zawartość 1 frakcji), która wykazuje takie same właściwości bez względu na punkt pobierania próbki do badań w ramach danego środka transportu w ramach Pojedynczej Dostawy Biomasy. 2. Biomasa leśna w formie zrębków (dalej Biomasa) Biomasa, dla której materiałem wyjściowym jest drewno energetyczne lub odpady drzewne pochodzenia leśnego lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna, uzyskane w wyniku obróbki mechanicznej (preferowane na rębaku nożowym), przy czym dopuszcza się, że zrębki te mogą zawierać znikome ilości zielonych liści lub zielonych igieł. 3. Biomasa lokalna - Biomasa pochodząca z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, zboża inne niż pełnowartościowe, pozyskane w sposób równoważony z promienia obszaru nie większego niż 300 km od jednostki wytwórczej (promień obszaru określony zostanie, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych)/zgodnie z art. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.)/

2 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 4. Dobowa Awizacja Dostaw Biomasy plik (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel), który zawiera następujące dane: indywidualne oznaczenie Sprzedającego, ilość samochodów, rodzaj i formę Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy. 5. Dobowa Dostawa Biomasy suma Pojedynczych Dostaw Biomasy w ciągu jednej doby, tj. od godziny 00:00 do 23: Dowód Dostawy Biomasy dokument WZ, zawierający: nazwę Sprzedającego (Dostawcy Biomasy), datę wystawienia, nr dokumentu WZ, numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego Biomasę, imię i nazwisko kierowcy, nazwę i sortyment Biomasy oraz rodzaj użytego surowca, tj. drewno iglaste lub drewno liściaste, szacunkową masę (wyrażoną w Mg), rodzaj i formę Biomasy, stawkę podatku VAT, miejsce załadunku, pieczątkę firmową, podpis wydającego Biomasę, podpis kierowcy. 7. Drewno energetyczne - surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne (określone na podstawie rozporządzenia ministra do spraw środowiska) posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie /zgodnie z art. 2 pkt. 7a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925)/. 8. Elektrociepłownia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce. 9. Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy harmonogram określający rodzaj i formę oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym dniu miesiąca. 10. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy harmonogram określający rodzaj i formę Biomasy oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym miesiącu. 11. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa Miejsce Dostawy Plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce, ul. Hubalczyków 30, Kielce. 13. Miesięczna Dostawa Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy w ciągu jednego miesiąca, tj. od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 14. Oświadczenie o Pochodzeniu Biomasy dokument sporządzony i dostarczony przez Sprzedającego zgodnie z wymaganiami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub innych uprawnionych organów w szczególności określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy wraz ze wskazaniem jej wytwórcy i wszystkich podmiotów handlowych pośredniczących w obrocie Biomasą do Kupującego. 15. OZE Odnawialne Źródło Energii. 16. Partia Do Badań suma prób pobranych z Pojedynczych Dostaw Biomasy zrealizowanych w Dobowej Dostawie Biomasy. 17. Partia Dostarczonej Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy z danej dekady jednego miesiąca. Dekada I od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 dziesiątego dnia miesiąca. Dekada II od godziny 00:00 jedenastego dnia miesiąca do godziny 23:59 dwudziestego dnia miesiąca. Dekada III od godziny 00:00 dwudziestego pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. str. 2

3 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Pojedyncza Dostawa Biomasy Biomasa jednego rodzaju i w jednej formie dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 19. Protokół z Badań Jakości Biomasy (tj. Sprawozdanie z badań biomasy stałej ) dokument wystawiany przez Elektrociepłownię dla Partii do Badań zawierający co najmniej następujące parametry Biomasy wyrażone w stanie roboczym: wartość opałową, zawartość wilgoci. 20. Umowa Zakupowa Biomasy (dalej Umowa) umowa odpłatna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym wraz z załącznikami. 21. Zarządzający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa, ul. Mysia 2, upoważniona do działania w imieniu i na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie w zakresie czynności związanych z realizacją Umowy. PRZEDMIOT UMOWY 2 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Biomasy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w 1 ust. 14 i 4 ust. 6 Umowy potwierdzającymi pochodzenie Biomasy, a w szczególności określonymi w 14. W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć do Elektrociepłowni Mg Biomasy leśnej w formie zrębków o udokumentowanym pochodzeniu zgodnie z wymaganiami określonymi w zdaniu powyżej. Dostarczenie przez Sprzedającego jedynie Biomasy bez wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie traktowane jako brak realizacji Przedmiotu Umowy, a tym samym jako niewykonanie zobowiązania umownego. 2. Dostawy Biomasy Sprzedający obowiązany jest realizować według Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 5 ust Równoważna ilość energii chemicznej (wyliczona na podstawie średniej wartości opałowej podanej w tabeli w 4 ust. 2) w dostarczonych przez Sprzedającego ilościach Biomasy, o których mowa w ust. 1 wynosi:.. GJ. 4. Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości lub wstrzymania odbioru dostaw Biomasy, przy zachowaniu ceny określonej w 3 ust. 1, przy czym: a) zmniejszenie całkowitej ilości Biomasy określonej w ust. 1 o maksymalnie 20% w okresie obowiązywania Umowy wymaga jedynie pisemnego powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie przez Zarządzającego. Zmiana, o której mowa powyżej nie stanowi zmiany Umowy, na co Sprzedający wyraża zgodę, b) o ewentualnym zmniejszeniu lub wstrzymaniu zapotrzebowania wynikającego z Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy dla Elektrociepłowni na dany miesiąc Zarządzający powiadomi pisemnie lub w formie elektronicznej ( ) Sprzedającego w terminie do 5 dni roboczych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zapotrzebowanie, c) zmniejszenie ilości lub wstrzymanie Dobowej Dostawy Biomasy na dany dzień Zarządzający zgłosi Sprzedającemu nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień zmniejszonego lub zerowego zapotrzebowania na Biomasę. Zgłoszenie nastąpi drogą elektroniczną ( ). Kupujący zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b) w przypadkach określonych w niniejszym ustępie. 5. Na zasadzie pisemnego uzgodnienia i bez konieczności zmiany Umowy, Sprzedający i Zarządzający dopuszczają możliwość zwiększenia dostaw Biomasy ponad wielkość podaną str. 3

4 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. w ust. 1 o nie więcej niż 20% pod warunkiem zachowania ceny podanej w 3 ust. 1 i warunków płatności podanych w Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu Biomasą będącą przedmiotem Umowy. 7. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy każdej Partii Dostarczonej Biomasy opisanego w 14, a także innych dokumentów dotyczących dostarczanej Biomasy sporządzonych zgodnie z wymogami właściwych władz lub innych organów, których uzyskanie może być niezbędne dla Kupującego ze względu na wymagania przepisów prawa bądź unormowań resortowych bądź wewnętrznych, w szczególności pozwalających przy rozpatrywaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z OZE na jednoznaczne zakwalifikowanie jej do Biomasy pochodzącej z: produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, produktów, odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej. Koszty sporządzenia oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej obciążają wyłącznie Sprzedającego. Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Brak dostarczenia powyższych dokumentów w określonym terminie może zostać poczytany przez Kupującego za istotne naruszenie warunków Umowy i stanowić podstawę do jej natychmiastowego rozwiązania przez Kupującego z winy Sprzedającego. W przypadku, rozwiązania Umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego, z powyżej wskazanej przyczyny, Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 11 ust. 1 lit. a) za niedostarczoną Biomasę, do dostarczenia której był zobowiązany zgodnie z postanowieniami Umowy. 8. Niezależnie od postanowień ust. 4 Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w przypadku powstania sytuacji szczególnych, które groziłyby dla Elektrociepłowni rażącą stratą z tytułu spalania Biomasy, spowodowaną np. zmianą prawa w zakresie wytwarzania energii w OZE, znaczącym spadkiem cen praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2, odmową wydawania zielonych certyfikatów przez Urząd Regulacji Energetyki, koniecznością utrzymania minimalnego udziału Biomasy lokalnej, ograniczeniem produkcji energii elektrycznej przez Elektrociepłownię, bądź inną niezależną od Kupującego/Elektrociepłowni przyczyną uniemożliwiającą spalanie Biomasy w Elektrociepłowni. Decyzja Kupującego o wstrzymaniu dostaw Biomasy wymaga pisemnego powiadomienia Sprzedającego przez Zarządzającego, które powinno określać termin wejścia w życie i okres wstrzymania odbioru dostaw Biomasy oraz informację dotyczącą możliwości lub braku możliwości odbioru wstrzymanych ilości Biomasy. 9. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości Biomasy wstrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 8, gdy taki odbiór stanie się dla Kupującego niemożliwy z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Sprzedającemu nie przysługują kary umowne, o których mowa w 11 ust. 1 lit. b) bądź inne roszczenia związane ze skorzystaniem przez Kupującego z prawa wstrzymania dostaw Biomasy lub prawa nieodebrania Biomasy wstrzymanej. Ilość Biomasy wstrzymanej zgodnie z ust. 8, wyliczona zostanie jako iloczyn ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w których wstrzymane zostały dostawy i średniej ilości Biomasy przypadającej na jeden dzień kalendarzowy dostaw w tym miesiącu wyliczone na podstawie ilości określonych w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy. 10. Kupujący dopuszcza możliwość niedostarczenia przez Sprzedającego maksymalnie 10% całkowitej ilości Biomasy określonej w ust. 1, które spowodowane jest zdarzeniem nagłym i niedającym się str. 4

5 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... przewidzieć oraz niezależnym od Sprzedającego. Uwzględnienie powyższego możliwe będzie po udokumentowaniu wystąpienia takiego zdarzenia Zarządzającemu przez Sprzedającego. 11. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić lub powodujących zagrożenie dla należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Sprzedający i Zarządzający zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o takich okolicznościach oraz podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków wystąpienia takich okoliczności, a także aktywnej współpracy w tym zakresie. CENA I WARTOŚĆ DOSTAW BIOMASY 3 1. Cena netto za 1 GJ energii chemicznej w Biomasie leśnej w formie zrębków w stanie roboczym, dostarczonej przez Sprzedającego na jego koszt do Miejsca Dostawy wynosi... (słownie: i.../100) PLN/GJ netto. 2. Wartość opałowa Biomasy oznaczana będzie w jednym z laboratoriów wymienionych w 6 ust. 3 lit. b) ze średnich prób pobranych z Partii Do Badań lub w sposób określony w 6 ust. 3 lit. e). 3. Wyniki uzyskane z pomiarów określane będą z dokładnością do 0,01 GJ/Mg. 4. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wartość opałowa przekraczać będzie wartość opałową wynoszącą 11,30 GJ/Mg, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczoną Biomasę, dla której wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w ust. 8 poniżej, z zastrzeżeniem, że do obliczeń będzie stosowana wartość opałowa Biomasy wynosząca 11,30 GJ/Mg, na co Sprzedający wyraża zgodę. 5. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wybrane parametry jakościowe będą inne niż wskazane w 4 ust. 2 Sprzedający udzieli Kupującemu następujące bonifikaty cenowe z tytułu dostarczenia Biomasy leśnej, której wartość opałowa jest niższa od 6,5 GJ/Mg. Do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1 pomniejszona o 1% bonifikatę za każdy rozpoczęty 0,5 GJ różnicy pomiędzy wartością opałową wskazaną powyżej, a wartością opałową dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań 6. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych Biomasy dla więcej niż jednego z określonych w ust. 5 parametrów, do wyliczenia ostatecznej wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1, uwzględniająca sumę naliczonych bonifikat zgodnie z ust Szacunkowa wartość dostaw Biomasy wynosi (słownie: i /100) złotych netto. Do obliczeń przyjęto cenę wymienioną w ust. 1, ilości dostaw zgodnie z 2 ust. 1 (z uwzględnieniem maksymalnego zwiększenia ilości, o której mowa w 2 ust. 5) oraz wartość opałową Biomasy wynoszącą 11,30 GJ/Mg. 8. Całkowita wartość dostaw Partii Dostarczonej Biomasy zrealizowanej przez Sprzedającego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: WC d = Σ (C ib x K id x M id) gdzie: WC d Wartość Całkowita Partii Dostarczonej Biomasy w dekadzie danego miesiąca [PLN], C ib Jednostkowa Cena netto Biomasy określona w ust. 1 dla Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego, dla której wykonana została Partia Do Badań a w przypadku dostarczenia Biomasy niespełniającej parametrów jakościowych, uwzględniająca udzieloną Kupującemu bonifikatę cenową wyliczoną zgodnie z ust. 5 [PLN/GJ], str. 5

6 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. K id Wartość opałowa Partii Do Badań Biomasy zbadana przez jedno z laboratoriów wymienionych w 6 ust. 3 lit. b) lub ustalona zgodnie z 6 ust. 3 lit. e) potwierdzona Protokołem z Badań Jakości Biomasy, M id ilość dostarczonej Biomasy, dla której wykonana została Partia Do Badań [Mg], i = 1,2, (kolejna Partia Do Badań). 9. Reguły dotyczące obliczania całkowitej wartości Partii Dostarczonej Biomasy wymienione w niniejszym paragrafie obowiązują w całym okresie obowiązywania Umowy. 10. Ceny netto podane w ust. 1 uwzględniają wszelkie koszty Sprzedającego, w tym: koszty transportu, ubezpieczenia, cła itp. Ceny te zostaną powiększone o podatek VAT, który będzie doliczony w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 11. Jednostką rozliczeniową obowiązującą na fakturze VAT będzie 1 GJ. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE BIOMASY 4 1. Za Biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w ust. 2 5 poniżej. 2. Charakterystyka Biomasy a) parametry fizyko-chemiczne Biomasy Rodzaj Forma Wymiar zewnętrzny *) [mm] Wartość opałowa [GJ/Mg] Średnia wartość opałowa [GJ/Mg] Zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] LEŚNA Zrębki z drewna energetycznego L H W ,10 11,30 9,20 35,0 55,0 str. 6 Uwaga: *) Wymiar zewnętrzny Biomasy jest to dopuszczalna długość (L), szerokość (W) i wysokość (H) jaką może posiadać dostarczana do Elektrociepłowni Biomasa. b) temperatura dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasy nie może być wyższa niż 40 C. 3. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że dostarczana przez niego Biomasa: a) nie jest wytwarzana z odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 04 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546), Uwaga: Biomasa leśna w formie zrębków wytwarzana z odpadów o kodzie może pochodzić wyłącznie z pozostałości z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt typu MDF, HDF, płyt wiórowych oraz płyt pilśniowych. b) nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie będzie zawierać w sobie dodatków niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy,

7 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... c) nie jest wytwarzana z drewna innego niż Drewno energetyczne, d) nie zawiera frakcji pochodzących z drewna twardego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890), e) nie będzie zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierać substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju Biomasy, f) nie będzie zawierać zanieczyszczeń takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice, guma, olej, substancje chemiczne, itp. oraz dostarczona będzie środkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu, g) była jednorodna i niezbrylona (tj. niesklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego. W przypadku załadunku Biomasy o różnej wilgotności, Sprzedający zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby w danym środku transportu nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności. 4. Sprzedający zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Kupującego lub Zarządzającego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej Biomasy, również w przypadku, gdy Sprzedający nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Kupującego lub Zarządzającego jest ustalenie, czy dostarczana do Elektrociepłowni Biomasa spełnia parametry fizyko-chemiczne oraz wymagania jakościowe opisane w niniejszym paragrafie. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedający używa do produkcji Biomasy surowców niespełniających warunków określonych w Umowie, Kupujący lub Zarządzający wezwie Sprzedającego do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do usunięcia stanu niezgodnego z Umową. Do czasu usunięcia tego stanu Zarządzający może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw, a Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. W przypadku nieusunięcia przez Sprzedającego w wyznaczonym terminie stanu niezgodnego z Umową Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego. 5. Kupujący lub Zarządzający zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu dokonania oceny zgodności dostarczonej do Elektrociepłowni Biomasy z parametrami fizyko-chemicznymi oraz wymaganiami jakościowymi opisanymi w niniejszym paragrafie. Pobór próbek do takiej kontroli powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Sprzedającego. Do czasu uzyskania wyników badania próbek, Biomasa pozostaje na placu w dyspozycji Kupującego. W przypadku gdy wynik badań wykaże niezgodność dostawy z parametrami oraz innymi wymaganiami określonymi w Umowie zastosowanie będzie miał 7 ust. 3 oraz 6 a kosztami badań wykonanych na zlecenie Elektrociepłowni bądź Kupującego obciążony zostanie Sprzedający. Zarządzającemu przysługuje również, do czasu wyjaśnienia przyczyn niezgodnej dostawy, prawo wstrzymania dalszych dostaw Biomasy realizowanych przez Sprzedającego. Z tego tytułu Sprzedającemu nie przysługuje kara umowna, o której mowa w 11 ust. 1 lit. b). W przypadku powtarzania się tego typu zdarzeń Kupujący, po uprzednim pisemnym pouczeniu Sprzedającego, ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W takim przypadku Kupujący ma prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych wg. zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a) tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą Sprzedający zobowiązany był dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy. str. 7

8 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 6. Sprzedający na każde wezwanie Zarządzającego zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy każdej Partii Dostarczonej Biomasy, o którym mowa w 1 ust. 14. Brak dostarczenia powyższych dokumentów w określonym terminie może zostać poczytany przez Kupującego za istotne naruszenie warunków Umowy i stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 11 ust. 1 lit. a) za niedostarczoną Biomasę, do dostarczenia której Sprzedający był zobowiązany do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust. 1. DOSTAWA BIOMASY 5 1. Pojedyncza Dostawa Biomasy jest dostarczana na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 2. Dostawy Biomasy do Miejsca Dostawy realizowane są staraniem i na koszt Sprzedającego, sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi typu wywrotka lub ruchoma podłoga (brak możliwości realizacji dostaw Biomasy samochodami typu HDS i hakowiec ) zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), którym dostarczona została Biomasa do Miejsca Dostawy nie może przekraczać wartości określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 305). W przypadku niezastosowania się przez Sprzedającego do powyższych zasad Elektrociepłownia ma prawo odmowy przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, a Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b). 3. Dostawy Biomasy realizowane będą zgodnie z przedstawionym poniżej Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy. Zarządzający ma prawo w uzgodnieniu ze Sprzedającym do dokonania zmian w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanej Biomasy w poszczególnych miesiącach. Zmiany w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy wymagają uprzedniego uzgodnienia w formie elektronicznej ( ) pomiędzy Zarządzającym i Sprzedającym, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. str. 8

9 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy Miesiąc / Rok Styczeń 2017 Luty 2017 Marzec 2017 Kwiecień 2017 Maj 2017 Czerwiec 2017 Lipiec 2017 Sierpień 2017 Wrzesień 2017 Październik 2017 Listopad 2017 Grudzień 2017 Łącznie Ilość [Mg] W celu uszczegółowienia terminów realizacji dostaw w danym miesiącu, realizowane one będą w oparciu o Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy, który będzie określony przez Zarządzającego i uzgodniony ze Sprzedającym oraz przesłany Sprzedającemu drogą elektroniczną ( ) najpóźniej na trzy dni przed zakończeniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego. Brak uzgodnienia Harmonogramu Dobowych Dostaw Biomasy nie zwalnia Sprzedającego z realizacji dostaw w ilościach wynikających z Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy. 5. Sprzedający będzie przekazywał Zarządzającemu Dobową Awizację Dostaw Biomasy sporządzoną w oparciu o Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy, drogą mailową w formie elektronicznej do godziny 11:00 każdego dnia poprzedzającego dzień, w którym dostawy Biomasy będą realizowane przez Sprzedającego. Awizacja na poniedziałek nowego tygodnia musi być dokonana w terminie do ostatniego dnia pracującego tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego. 6. Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00 z uwzględnieniem następujących przedziałów czasowych dostaw: 7:00 10:30 oraz 11:00 14:00, pomiędzy które będzie równomiernie rozłożona Dobowa Dostawa Biomasy. Przewiduje się, po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Zarządzającym a Sprzedającym, możliwość dostaw Biomasy również w soboty i inne dni wolne od pracy. 7. W przypadku, gdy Zarządzający i Sprzedający wspólnie uznają to za bardziej dla nich korzystne dopuszcza się realizację dostaw Biomasy w innych terminach niż określone w ust. 6. Dostawy w tym przypadku realizowane będą również zgodnie z Dobową Awizacją Dostaw Biomasy określoną w ust Niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego ilości dostaw Biomasy w ramach Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, mogą być dostarczone na Miejsce Dostawy z opóźnieniem wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządzającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest uzgodnić z Zarządzającym termin oraz warunki realizacji niezrealizowanej uprzednio dostawy Biomasy. Uzgodnienia w tym zakresie mogą nastąpić drogą elektroniczną ( ). str. 9

10 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 9. Przyjęcie Biomasy od Sprzedającego w Miejscu Dostawy Biomasy następuje po dokonaniu zważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy i potwierdzeniu dokonania odbioru na Dowodzie Dostawy Biomasy (WZ), którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. 10. Sprzedający oraz osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących na terenie Elektrociepłowni przepisów BHP i ppoż. (m.in. w zakresie palenia tytoniu, które jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych). 11. Sprzedający odpowiada za: bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami Biomasy na terenie Elektrociepłowni, braki i wady Biomasy powstałe w czasie transportu do Miejsca Dostawy i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie szkody wyrządzone Elektrociepłowni przez osoby dostarczające Biomasę do Miejsca Dostawy na zlecenie Sprzedającego. Kupujący (lub osoby działające na jego rzecz) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania mailowo i telefonicznie przedstawicieli wskazanych w Załączniku Nr 5 do Umowy o zaistnieniu zdarzenia skutkującego szkodą lub zagrożeniem jej wystąpienia. W razie zaistnienia takiego zdarzenia Elektrociepłownia sporządza niezbędną dokumentację (m.in. fotografie, oględziny) oraz protokół (Załącznik Nr 2 do Umowy), w którym wskazuje datę i miejsce zdarzenia wywołującego szkodę, opis zdarzenia wywołującego szkodę oraz stwierdzony rodzaj i rozmiar szkody (jeśli od razu da się go ustalić). Protokół podpisuje pracownik Miejsca Dostawy, osoba biorąca udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Umowy, ewentualnie dodatkowo inna osoba wyznaczona przez Sprzedającego. Przed podpisaniem protokołu każda ze Stron może wnieść uwagi do jego treści. W razie niepodpisania protokołu przez osobę biorącą udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Umowy, pracownik Miejsca Dostawy dokonuje w treści protokołu wzmianki na ten temat, wskazując przyczyny braku podpisu drugiej Strony. Elektrociepłownia niezwłocznie przesyła Protokół Sprzedającemu oraz Zarządzającemu do wiadomości. W terminie trzech (3) dni roboczych od daty doręczenia protokołu, Sprzedający może przekazać Elektrociepłowni uwagi własne wraz z pisemnym uzasadnieniem do których Elektrociepłownia odniesie się bez zbędnej zwłoki. Elektrociepłownia usuwa powstałą szkodę we własnym zakresie, a Kupujący kosztami z tego tytułu obciąża Sprzedającego, przedkładając mu dokumenty potwierdzające poniesione przez Elektrociepłownię koszty (kalkulację robót wykonanych siłami własnymi, faktury VAT, rachunki lub kalkulacje za usługi i towary niezbędne do przywrócenia stanu technicznego sprzed wyrządzenia szkody). 13. Elektrociepłownia odmówi przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, która z powodu zakwestionowania jej jakości nie została przyjęta przez inną Elektrownię należącą do PGE GiEK S.A. Kupujący w tym przypadku zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b). ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 6 1. Sprzedający na koszt własny dokonuje załadunku oraz rozładunku Biomasy oraz wystawia Dowód Dostawy Biomasy na każdą Pojedynczą Dostawę Biomasy (WZ). 2. Rozliczenia ilości dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) rozliczenie ilości dostarczonej Biomasy odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, zamontowaną w Miejscu Dostawy, b) wagę Pojedynczej Dostawy Biomasy oblicza Elektrociepłownia po rozładunku Biomasy, jako różnicę wagi samochodu i jego wagi z Biomasą. Ważenie Biomasy odbywa się przy udziale str. 10

11 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... kierowcy samochodu przywożącego Biomasę. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy, c) koszty ważenia w Miejscu Dostawy każdej Pojedynczej dostawy Biomasy ponosi Elektrociepłownia. 3. Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) pobór próbek odbywa się w Miejscu Dostawy, b) kontrola jakości dostarczonej Biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Sprzedającego będzie odbywała się w laboratorium Elektrociepłowni lub innym laboratorium posiadającym potwierdzone kompetencje w zakresie badań właściwości biomasy do celów energetycznych tj. Świadectwo Biegłości Laboratorium lub akredytację PCA w wymaganym zakresie, c) dla każdej Partii Do Badań Elektrociepłownia wystawia Protokół z Badań Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry Biomasy wyrażone w stanie roboczym, tj.: wartość opałową, zawartość wilgoci, d) Protokół z Badań Jakości Biomasy stanowi podstawę dla Kupującego do rozliczenia się ze Sprzedającym za ilość energii chemicznej zawartej w dostarczonej przez niego Biomasie, e) Protokół Jakości Biomasy w części dotyczącej wartości opałowej może być sporządzony na podstawie wykresu zależności wartości opałowej od wilgotności (Załącznik Nr 1 do Umowy). 4. Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy zawierające wyniki, o których mowa w ust. 3 lit. c) lub ust. 3 lit. e) oraz ceny uwzględniającej bonifikaty cenowe wyliczone zgodnie z postanowieniami 3 ust. 5, Zarządzający przesyła Sprzedającemu drogą elektroniczną ( ), w terminie do 7-go dnia kalendarzowego od daty otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. 5. Sprzedający oświadcza, że będzie akceptował jako miarodajne i ostateczne wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii Biomasy, wykonanych w laboratoriach wymienionych w ust. 3 lit. b) oraz sposób ich obliczania lub obliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 3 lit. e). Kupujący dopuszcza udział przedstawiciela Sprzedającego w poborze i uśrednianiu dobowych próbek Biomasy wyłącznie dostarczonej przez Sprzedającego. 6. Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Sprzedającemu jest Partia Dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy na warunkach DDP. 7. Kupujący ma prawo do wykonywania okresowych pomiarów, innych niż określone w ust. 3 lit. b), powyżej, gwarantowanych przez Sprzedającego parametrów Biomasy (np. zawartość chloru, itp.), na podstawie których dokonywał będzie oceny jakości Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego. Postanowienia 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio. ZWROT BIOMASY 7 1. Elektrociepłownia odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, a Kupujący może przystąpić do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego, gdy dostawa jest niezgodna z 4 ust. 3 lit. a) e). 2. Elektrociepłownia odmówi przyjęcia lub zwróci Pojedynczą Dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy: a) dostarczony zostanie inny rodzaj Biomasy, niż uzgodniony w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy, str. 11

12 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. b) dostarczona Biomasa będzie niejednorodna i zbrylona (tj. sklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego, c) dostarczona Biomasa zawierać będzie większe niż znikome ilości zielonych liści lub zielonych igieł, lub gdy dostawa zawierać będzie elementy pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści bądź igliwia, d) w dostarczonej Biomasie znajdować się będą fragmenty Biomasy innego rodzaju lub formy niż uzgodniona w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy, e) przekroczona zostanie maksymalna temperatura Biomasy określona w 4 ust. 2 lit. b) - pomiar temperatury Pojedynczej Dostawy Biomasy dokonywany będzie termohigrometrem THM-2008 MMC, f) dostarczona Biomasa przekraczać będzie dopuszczalny wymiar określony w tabeli w 4 ust. 2, g) dostarczona Biomasa nie będzie zgodna z postanowieniami 4 ust. 3 lit. f), h) zaistnieje sytuacja określona w 4 ust. 5, i) przekroczona została dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), o której mowa w 5 ust. 2, którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy, j) Dowód Dostawy Biomasy (WZ) nie zawiera danych określonych w 1 ust Elektrociepłownia może odmówić przyjęcia i zwrócić dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy będzie ona nadmiernie sucha lub nadmiernie zawilgocona tzn. zawartość wilgoci wykraczać będzie poza wartości określone w tabeli znajdującej się w 4 ust. 2 sprawdzenie wilgotności dokonywane będzie punktowo na samochodzie w co najmniej trzech różnych miejscach metodą pomiaru wgłębnego lub gdy temperatura dostarczonej Biomasy jest powyżej wartości określonej w 4 ust. 2. Pomiar wilgotności Pojedynczej Dostawy Biomasy dokonywany będzie miernikiem wilgoci posiadającym Świadectwo wzorcowania przez Główny Urząd Miar. Elektrociepłownia może odmówić przyjęcia i zwrócić dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy wilgotność lub temperatura wykraczać będzie poza wartości określone w 4 ust W razie zwrotu lub odmowy przyjęcia dostawy sporządzony zostanie Protokół odmowy przyjęcia dostawy Biomasy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy. W przypadku konieczności ponownego załadunku Biomasy obowiązek ten ciąży na Sprzedającym. W przypadku dokonania załadunku przez Elektrociepłownię, Sprzedający zostanie obciążony wystawioną przez Kupującego fakturą VAT z tego tytułu, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 5. W przypadku wystąpienia próby ponownego dostarczenia tej samej Pojedynczej Dostawy Biomasy, której przyjęcia uprzednio odmówiła Elektrociepłownia w wyniku stwierdzenia niezgodności jej parametrów z określonymi w Umowie, Kupującemu będzie przysługiwać prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 6. Sprzedający oświadcza, że dla wadliwej dostawy Biomasy, która z tego powodu nie została przez Elektrociepłownię spalona, nie znajdują zastosowania postanowienia art. 567 Kodeksu Cywilnego. 7. Sprzedający zobowiązany jest do odebrania na koszt własny zakwestionowanej dostawy Biomasy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego lub Zarządzającego zawiadomienia o konieczności odbioru zakwestionowanej dostawy Biomasy. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odebraniu zakwestionowanej dostawy Biomasy Kupującemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10,00 (słownie: dziesięć) złotych netto za każdy Mg nieodebranej Biomasy. 8. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 lit a) d), h). str. 12

13 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Sprzedający dopuści się naruszenia wskazanego w 4 ust. 4 i ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu lub dopuści do dwukrotnego wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) o czym Kupujący dodatkowo pouczy Sprzedającego na piśmie po stwierdzeniu pierwszej nienależycie wykonanej dostawy Biomasy. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a), tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W sytuacjach szczególnych spowodowanych rażąco nienależytym wykonywaniem dostaw Biomasy do Elektrociepłowni przez Sprzedającego bądź osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, które to sytuacje mogą prowadzić do powstania bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź bezpośredniego niebezpieczeństwa zniszczenia lub uszkodzenia mienia podmiotu wytwórczego, a w szczególności wówczas, gdy w dostarczanej Biomasie znajdować się będą ciała obce w postaci materiałów niebezpiecznych mogących spowodować zagrożenia dla ludzi i mienia, o których mowa powyżej powstałych w następstwie wybuchu lub pożaru bądź innego gwałtownego wyzwolenia energii, Kupującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy ze Sprzedającym. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych tak jak za niedostarczoną Biomasę, według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a), którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W przypadku rozwiązania przez Kupującego Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1, ust. 5, ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu, Kupującemu przysługuje prawo nałożenia na Sprzedającego kar umownych według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a), tak jak za niedostarczoną Biomasę, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji z opisanych w ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 7 10, Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust. 1 lit. b). FAKTURY I PŁATNOŚCI 8 1. Płatności za dostarczoną Biomasę dokonywane będą przez Kupującego przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w terminie 30 dni od daty sprzedaży Partii Dostarczonej Biomasy (przy czym data sprzedaży nie może być wcześniejsza niż data ostatniej Partii Dostarczonej Biomasy w danej dekadzie miesiąca), dla której Sprzedający wystawił fakturę VAT. Powyższy termin płatności ulegnie zmianie, gdy: a) Sprzedający dostarczy fakturę VAT na 10 lub mniej dni kalendarzowych przed terminem jej płatności termin płatności ulegnie wówczas wydłużeniu o taką ilość dni aby od dnia dostarczenia faktury do dnia płatności było co najmniej 10 dni, b) Sprzedający opóźni się w przekazaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy termin płatności ulegnie wydłużeniu o ilość dni opóźnienia. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 2. Sprzedający wyłącznie na podstawie Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 6 ust. 4, wystawia fakturę VAT za każdą Partię Dostarczonej Biomasy do Kupującego. Zestawienie ilościowe i jakościowe Partii Dostarczonej Biomasy stanowić będą załączniki do faktury VAT. 3. Termin płatności może ulec wydłużeniu w przypadku opisanym w ust. 1, ust. 8, ust. 11 i ust. 15. str. 13

14 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 5. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 6. Sprzedający może naliczyć odsetki wg stawek ustawowych, za opóźnienie w terminach płatności określonych w Umowie. za wyjątkiem sytuacji określonej w Umowie. 7. Integralną część faktury VAT (w formie załącznika) stanowi przekazane przez Zarządzającego Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy. 8. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym nie zawierająca załącznika, o którym mowa w ust. 7) spowoduje przesunięcie terminu zapłaty z winy Sprzedającego. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 9. Z należności przysługujących Sprzedającemu, Kupujący ma prawo potrącić wierzytelności przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wynikające z Umowy, w szczególności dotyczące kar umownych lub kwot wynikających z 4 ust. 5, 5 ust. 12, 7 ust. 4 i 7 oraz 10 ust. 5, na co Sprzedający wyraża zgodę. 10. Na fakturze VAT podane będą obok elementów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następujące informacje: a) dane (firma) Sprzedającego Biomasę, b) dane Kupującego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Bełchatów, c) dane Oddziału: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce, ul. Hubalczyków 30, Kielce, d) ilość Biomasy wyrażona w GJ, e) ilość Biomasy wyrażona w Mg, f) cena jednostkowa Biomasy wyrażona w PLN/GJ, g) wartość Biomasy wyrażona w PLN, h) forma Biomasy (nazwa powinna zawierać informację o jej pochodzeniu, np. zrębki leśne z drewna energetycznego, zrębki leśne z odpadów oraz rodzaj użytego drewna, tj. iglaste lub liściaste), i) numer Umowy z tytułu, której zrealizowano dostawę, j) numer zamówienia SAP wskazany na przekazanym Sprzedającemu Zestawieniu Dobowych Dostaw Biomasy, k) termin płatności faktury VAT, zgodny z ust. 1. Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy zgodnie z przekazanym przez Zarządzającego Zestawieniem Dobowych Dostaw Biomasy, a dodatkowo w przypadkach: udzielenia przez Sprzedającego bonifikat cenowych, o których mowa w 3 ust. 5, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą bonifikaty cenowe, dostarczenia Biomasy, nie będącej przedmiotem Umowy lub niespełniającej wymagań określonych w 4 ust. 3, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą te przekroczenia. Szczegółowe dane Kupującego i Miejsca Dostawy Biomasy zawiera Załącznik Nr 5 do Umowy. 11. Kupujący ma prawo wstrzymania płatności za wystawioną przez Sprzedającego fakturę VAT dotyczącą danej dekady dostaw Biomasy w przypadku kiedy Elektrociepłownia stwierdzi, że str. 14

15 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... dostarczone przez Sprzedającego dokumenty, o których mowa w 4 ust. 6 oraz 14 dotyczące zrealizowanych dostaw, za które wystawiona została faktura, zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia. O stwierdzeniu przez Elektrociepłownię braku dokumentów lub o niespełnianiu przez nich wymogów Zarządzający powiadomi Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłaty wstrzymanej w taki sposób płatności Kupujący dokona po zaakceptowaniu i przyjęciu przez Elektrociepłownię przekazanych Zarządzającemu przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów, spełniających wymagania z 4 ust. 6 oraz 14. Jeżeli w wyniku konieczności uzupełnienia i/lub skorygowania dokumentów płatność nie zostanie dokonana w terminie określonym w ust. 1, to Kupujący dokona zapłaty w ciągu 2 dni roboczych od daty zaakceptowania i przyjęcia przez Elektrociepłownię przekazanych przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów. Sprzedającemu w takim przypadku nie przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 12. Termin zapłaty za fakturę jest zastrzeżony na korzyść Kupującego. O ile Kupujący, na wniosek Sprzedającego, dokona zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 1, będzie uprawniony do odliczenia stawki w wysokości 9% w skali roku wartości faktury brutto, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty (skonto), w stosunku do terminu określonego w ust. 1. Kupujący zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Kupującego. Powyższa stawka może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy, o czym Zarządzający poinformuje Sprzedającego. W przypadku akceptacji warunków płatności za fakturę przed terminem, Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie. 13. Sprzedający dostarczy fakturę VAT na następujący adres: Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 Skrytka Pocztowa nr Zmiana danych wskazanych w ust. 13 nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Sprzedającego z chwilą poinformowania go o takiej zmianie. 15. W przypadku doręczenia faktury VAT na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy (w tym nr SAP), do czasu otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, Kupujący ma prawo wstrzymania płatności objętej fakturą VAT, a Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. SIŁA WYŻSZA 9 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące następstwem działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami działania Siły Wyższej są w szczególności: str. 15

16 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. a) klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź, długotrwałe silne mrozy (temperatura poniżej minus 20 stopni Celsjusza), długotrwałe i obfite opady śniegu i/lub deszczu skutkujące nieprzejezdnością środków transportu towarowego, niemożność prowadzenia procesu spalania Biomasy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń, b) akty władzy państwowej, a w szczególności: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy, c) awarie lub przestoje w Elektrociepłowni spowodowane przyczynami niezależnymi od Elektrociepłowni oraz inne przeszkody natury prawnej lub technicznej, uniemożliwiające spalanie Biomasy. 2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego i pisemnego informowania się o zaistnieniu przypadków Siły Wyższej i przewidywanych skutkach jej wystąpienia dla realizacji Umowy. 3. Jeśli przypadek Siły Wyższej występuje w czasie nie dłuższym niż 7 dni, wówczas realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania tego przypadku. 4. Jeśli przypadek Siły Wyższej trwa dłużej niż 7 dni, wówczas Strona dotknięta skutkami jej działania jest zwolniona z obowiązku dostawy bądź odbioru ilości Biomasy przypadającej na czas działania tej Siły Wyższej bądź występowania jej skutków. 5. Ustanie działania Siły Wyższej powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 2% szacunkowej wartości netto dostaw Biomasy określonej w 3 ust. 7 i powiększonej o należny podatek VAT, tj. (słownie: /100) złotych. 2. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obowiązuje od dnia zawarcia Umowy, do 30 dnia roboczego (włącznie) liczonego od daty zakończenia obowiązywania Umowy (za dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy w Polsce). 3. Sprzedający w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz Kupującego w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej albo w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5, Bełchatów. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem uznania braku jej dostarczenia. 4. Sprzedający, w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej, zobowiązany jest przekazać jej oryginał Zarządzającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. 5. W przypadku braku wniesienia przez Sprzedającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z ust. 3, Kupujący ma prawo potrącania 10% wynagrodzenia Sprzedającego wynikającego z wymagalnych do zapłaty faktur VAT, aż do osiągnięcia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w ust. 1 na co Sprzedający wyraża zgodę Zabezpieczenie ustanowione przez potrącenie z wynagrodzenia Kupujący zwolni po tym, jak Sprzedający ustanowi inne alternatywne Zabezpieczenie określone w ust. 3. str. 16

17 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 30 dni roboczych od daty upływu terminu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 7. Kupujący skorzysta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku, gdyby Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności Kupujący jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, kar umownych lub innych kwot należnych Kupującemu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY Strony mają prawo do naliczenia następujących kar umownych za niedostarczenie/nieodebranie Biomasy w ilości określonej w 2 ust. 1, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej a) Wysokość kary umownej wynoszącej 5% wartości niedostarczonej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie okresu obowiązywania Umowy. Ilość niedostarczonej Biomasy będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy a rzeczywistą jej dostawą. Wartość niedostarczonej ilości Biomasy oblicza się, jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2, ceny podanej w 3 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości niedostarczonej Biomasy. b) Wysokość kary umownej wynoszącej 5% wartości nieodebranej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie okresu obowiązywania Umowy. Ilość nieodebranej Biomasy (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie) będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy, pomniejszona o ilość wskazaną w 2 ust. 4, a rzeczywiście odebraną ilością Biomasy. Wartość nieodebranej ilości Biomasy oblicza się jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 4 ust. 2, ceny podanej w 3 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości nieodebranej Biomasy. 2. W przypadku, gdy dostarczona Biomasa nie będzie spełniać warunków określonych w 4 ust. 3 jak również gdy Sprzedający będzie uchylał się od odebrania Biomasy zakwalifikowanej do zwrotu przez Kupującego zgodnie z postanowieniami 7 ust. 7, Sprzedającemu nie przysługuje zapłata za całość tego rodzaju nienależytych dostaw Biomasy, na co Sprzedający bezwarunkowo wyraża zgodę. 3. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie Strony uważają za niewygórowane. 4. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę stosownej noty księgowej. 5. Kupujący może dochodzić od Sprzedającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody związanej z nienależycie zrealizowaną dostawą. 6. Strony w trybie pisemnego porozumienia mogą odstąpić od naliczania sobie kar umownych, albo mogą dokonać wzajemnego umorzenia należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 7. Prawo do naliczenia kar umownych wygasa po upływie 30 dni roboczych od daty zakończenia obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust. 1. str. 17

18 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 8. Kupujący ma prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania i roszczeń regresowych na zasadach ogólnych za poniesione straty (m.in., z tytułu: nałożenia na niego wszelkiego rodzaju kar i odszkodowań oraz kosztów postępowania z tym związanych, w tym kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, itp.) z powodu spalenia przez Elektrociepłownię dostarczonej przez Sprzedającego Biomasy niezgodnej z wymogami wynikającymi z Umowy, a w szczególności z charakterystyką podaną w 4 ust. 2 oraz wymogami zawartymi w 4 ust Sprzedający zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej osób będących pracownikami Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Naruszenie tego zobowiązania powoduje obowiązek zapłaty przez Sprzedającego Kupującemu kary umownej w wysokości 10% wartości szacunkowej przedmiotu Umowy. UBEZPIECZENIE Sprzedający przed rozpoczęciem pierwszej dostawy zobowiązany jest przedstawić Zarządzającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z roczną sumą gwarancyjną w wysokości, co najmniej ,00 (słownie: jeden milion) złotych oraz utrzymywać takie ubezpieczenie przez pełny okres obowiązywania Umowy. 2. Ubezpieczeniem jest objęta działalność zgodna z przedmiotem Umowy. 3. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną kontraktową oraz deliktową. 4. Obowiązki Sprzedającego w przedmiocie wymogu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w żadnym razie nie mogą być interpretowane jako ograniczające odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego wynikającą z niniejszej Umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. W razie przerwania ciągłości ochrony z tytułu ww. ubezpieczenia przez Sprzedającego w trakcie realizacji Umowy, Kupujący ma prawo, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i potrącić wysokość jej opłaty z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę. 6. Posiadane przez Sprzedającego ubezpieczenie będzie zawierać ubezpieczenie szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia. 7. Przed rozpoczęciem pierwszej dostawy Biomasy, Sprzedający złoży Kupującemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej polisy. Kupujący w każdej chwili może żądać od Sprzedającego przedstawienia dokumentów potwierdzających utrzymanie ciągłości wymaganych ubezpieczeń w okresie obowiązywania Umowy. 8. W przypadku niedostarczenia Kupującemu ważnej Polisy Ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami ust. 7, Kupujący ma prawo do: wstrzymania dostaw Biomasy z winy Sprzedającego, z tytułu czego zostanie naliczona kara umowna jak za niedostarczenie Biomasy, zgodnie z 11 ust. 1 lit. a), samodzielnego zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia i potrącenia jej kosztów z wynagrodzenia Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami ust. 5 str. 18

19 Umowa Zakupowa Biomasy Nr..... NASTĘPSTWO PRAWNE W przypadku przekształcenia własnościowego, albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron, Strony lub ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnim brzmieniu. 2. Strony traktują jako rzecz uzgodnioną nieodwołalnie i z tego powodu bezsporną, że Kupujący w każdym czasie może przenieść swoje prawa i obowiązki do całości lub części Umowy, w tym także przenieść wierzytelności wynikające z tej Umowy na spółkę z Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) bez wcześniejszej zgody Sprzedającego, która wyrażona została przy podpisaniu niniejszej Umowy, jednakże z zastrzeżeniem obowiązku Kupującego poinformowania Sprzedającego o zamiarze takiego przeniesienia na co najmniej 7 dni wcześniej. 3. Sprzedający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Kupującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE SPRZEDAJĄCEGO W ramach Przedmiotu Umowy, Sprzedający zobowiązany jest do dokumentowania pochodzenia Biomasy (przedkładania Oświadczeń o Pochodzeniu Biomasy) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez Sprzedającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego. 3. Wzory dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy, o których mowa w niniejszym punkcie, zostaną przekazane przez Zarządzającego przed rozpoczęciem realizacji dostaw. Wzory dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy. 4. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od zakończenia danej dekady miesiąca, w której realizowane były dostawy Biomasy, dokumentów o których mowa w ust Dostarczenie przez Sprzedającego jedynie Biomasy bez wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 będzie traktowane jako brak realizacji Przedmiotu Umowy, a tym samym jako niewykonanie zobowiązania umownego. 6. W przypadku niewypełnienia przez Sprzedającego opisanych w ust. 2 zobowiązań, Zarządzającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania kolejnych dostaw Biomasy realizowanych przez Sprzedającego, do czasu przekazania przez Sprzedającego dokumentów określonych w ust. 1. Jednocześnie Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w 11 ust. 1 lit. a). W przypadku, gdy Sprzedający do końca obowiązywania Umowy (z własnej winy lub braku możliwości przyjęcia przez Kupującego dodatkowych ilości w późniejszym terminie) nie uzupełni ilości Biomasy niedostarczonej w wyniku wstrzymania, o którym mowa powyżej, Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych za niedostarczoną Biomasę zgodnie z postanowieniami 11 ust. 1 lit. a). str. 19

20 Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. 7. W przypadku braku przekazania Zarządzającemu przez Sprzedającego dokumentów, o których mowa w ust. 1, w ostatecznym terminie określonym przez Zarządzającego w przekazanym Sprzedającemu pisemnym wezwaniu o uzupełnienie dokumentów, może to zostać uznane przez Zarządzającego za ciężkie naruszenie warunków Umowy i stanowić będzie podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną według zasad określonych w postanowieniach 11 ust. 1 lit. a), tak jak za niedostarczoną Biomasę, do dostarczenia której był zobowiązany do końca okresu obowiązywania Umowy. 8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3 i ust. 4, Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym prawo do naliczenia kar umownych określone w 11 ust. 1 lit. a), a Kupujący zwolniony jest z realizacji zapisów określonych w Umowie. ZACHOWANIE POUFNOŚCI Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem lub wykonywaniem Umowy, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny, jednakże Kupujący ma prawo udostępnić te informacje (Umowę) innym uprawnionym podmiotom na mocy obowiązujących przepisów oraz podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 2. Kupujący ma prawo odmówić udzielenia informacji podmiotom trzecim, jeżeli na skutek ich żądania składanego w trybie przewidzianym przez Ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U nr 112 poz. 1198), miałyby być udostępnione tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego, których Sprzedający nie upubliczniał, złożył Kupującemu oświadczenie o odmowie wyrażenia zgody na ich udostepnienie i wskazał okoliczności, jakie przedsięwziął w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. 3. Sprzedający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. podmiot dominujący w stosunku do Kupującego statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r. Nr 133) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U 2013 poz. 1382). POSTANOWIENIA DODATKOWE Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w PGE Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej PGE i zapewnia, że on, jego pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których świadczy usługi na rzecz PGE, lub podwykonawcy, przy realizacji Umowy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionego dokumentu. 2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. str. 20

21 Umowa Zakupowa Biomasy Nr Kupujący, Zarządzający i Sprzedający zobowiązują się do wzajemnego informowania na bieżąco o awaryjnych postojach podstawowych urządzeń produkcyjnych mających wpływ na wielkość dostaw i odbioru Biomasy. 4. W sytuacji, kiedy na mocy decyzji korporacyjnych PGE GiEK S.A., lub w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej utratę celu gospodarczo-ekonomicznego (np. spowodowane nieprzewidywalnymi, nagłymi zmianami na rynku Praw Majątkowych, tzw. zielonych certyfikatów oraz praw do emisji CO 2), dla którego Umowa została zawarta, jaką jest m.in. zmiana przepisów prawa lub godząca w jego interesy zmiana dotychczasowych interpretacji tych przepisów odnoszących się do przedmiotu działalności Kupującego bądź Elektrociepłowni, dla którego Biomasa miała być dostarczana, co skutkować ma wstrzymaniem spalania Biomasy w Elektrociepłowni, Kupujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku skorzystania przez Kupującego z postanowień tego ustępu, Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o którym mowa w 11 ust. 1 lit. b). 5. W sytuacji, naruszenia przez Sprzedającego zasad Kodeksu Etyki, o którym mowa w ust 1, Kupujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku skorzystania przez Kupującego z postanowień tego ustępu, Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczenia kar umownych, o którym mowa w 11 ust. 1 lit. b). 6. Zmiana załączników do Umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy a jedynie przekazania Sprzedającemu przez Zarządzającego zmienionej ich treści. 7. Wyznacza się przedstawicieli do operacyjnych kontaktów między Stronami Umowy w celu zapewnienia bieżącej współpracy i koordynacji dostaw Biomasy Załącznik Nr 5 do Umowy. Zmiana wyznaczonych przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany Umowy, lecz zobowiązuje do wcześniejszego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 8. Zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnego Aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 9. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, które nie zostały rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 10. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik Nr 1 Wykres oraz tabela zależności wartości opałowej od zawartości wilgoci w zrębce z drewna iglastego lub liściastego Załącznik Nr 2 Protokół z wyrządzenia szkody Załącznik Nr 3 Protokół odmowy przyjęcia dostaw Biomasy Załącznik Nr 4 Wzór WZ dla dostaw Biomasy leśnej w formie zrębków Załącznik Nr 5 Osoby upoważnione ze strony Kupującego do realizacji czynności wynikających z zapisów Umowy oraz adresy wysyłkowe i dane do fakturowania Załącznik Nr 6 Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE. Kupujący: Sprzedający: str. 21

22

23 Załącznik Nr 2 do Umowy Zakupowej Biomasy Kielce, dn. PROTOKÓŁ z wyrządzenia szkody Sprzedający:... Data zdarzenia:... Miejsce zdarzenia:... Opis zdarzenia: Rodzaj i rozmiar szkody: Uwagi: /1

24 Załącznik Nr 3 do Umowy Zakupowej Biomasy Sprzedający/Dostawca: Data dostawy: Godz. dostawy: Nr rej. środka transportu: Nr dokumentu WZ: Nr kwitu wagowego: Kielce, dn. PROTOKÓŁ ODMOWY PRZYJĘCIA DOSTAWY BIOMASY Po dokonaniu oględzin Biomasy dostarczonej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce ww. środkiem transportu, uprawniony przedstawiciel Oddziału działając na podstawie Umowy Zakupowej Biomasy Nr. stwierdził występujące w dostawie Biomasy następujące niezgodności z parametrami zawartymi w Umowie: Dostarczona Biomasa jest niezgodna z postanowieniami 4 ust. 3 Umowy Rodzaj dostarczonej Biomasy jest inny, niż uzgodniony w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy ( 7 ust. 2 lit. a) Umowy) Dostarczona Biomasa jest niejednorodna i/lub zbrylona ( 7 ust. 2 lit. b) Umowy) Dostarczona Biomasa zawiera: większe niż znikome ilości zielonych liści lub zielonych igieł, elementy pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści bądź igliwia * ( 7 ust. 2 lit. c) Umowy) W Pojedynczej Dostawie Biomasy znajdują się fragmenty Biomasy innego rodzaju lub formy niż uzgodnione w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy ( 7 ust. 2 lit. d) Umowy) Przekroczona została maksymalna temperatura Biomasy określona w 4 ust. 2 lit. b). Pomiar dokonany w Miejscu Dostawy wskazał temperaturę.. C ( 7 ust. 2 lit. e) Przekroczony został wymiar zewnętrzny Biomasy określony w 4 ust. 2 Umowy Zaistniała sytuacja określona w 4 ust. 5 Umowy Dostarczona Biomasa zawiera zanieczyszczenia, o których mowa w 4 ust. 3 lit. h) Umowy: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice, guma, olej, substancje chemiczne, itp. * Przekroczona została dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), o której mowa w 5 ust. 2 Umowy Biomasa jest nadmiernie sucha lub nadmiernie zawilgocona, tzn. zawartość wilgoci wykracza poza wartości określone w poza parametrami określonymi w 4 ust. 2 lit. a) Umowy Dowód Dostawy Biomasy (WZ) nie zawiera danych określonych w 1 ust. 6 Umowy Inne:.. * podkreślić właściwe W związku z wystąpieniem ww. niezgodności w dostawie Biomasy zachodzą okoliczności, które dają podstawę do odmowy przyjęcia dostawy Biomasy zgodnie z postanowieniami 7 Umowy. Ze strony Sprzedającego/Dostawcy przy oględzinach obecny był:. Biomasa została rozładowana TAK/NIE ** W przypadku, gdy Biomasa została rozładowana: I. Kupujący wystawi na rzecz Sprzedającego fakturę VAT, z tytułu kosztów ponownego załadunku Biomasy, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, II. Sprzedający na swój koszt dokona załadunku nieodebranej biomasy w ciągu 24 godzin od spisania niniejszego protokołu. ** niepotrzebne skreślić Dostawca/Sprzedający: Oddział: (czytelny podpis lub imienna pieczęć) (czytelny podpis lub imienna pieczęć) 1/1

25 Załącznik Nr 4 do Umowy Zakupowej Biomasy Sprzedający: Kupujący: Oddział: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa Bełchatów Data wystawienia: WZ Data dostawy: Nr WZ:... /... /.... /2017 Rodzaj i forma biomasy: Ilość [kg]: Miejsce załadunku: Biomasa leśna w formie zrębki z drewna iglastego/liściastego *)..... PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE ul. Hubalczyków Kielce Imię i Nazwisko kierowcy: Kwalifikacja biomasy wg PN-EN : Uwagi: Stawka podatku VAT dla dostawy biomasy zrealizowanej na podstawie nieniejszego dokumentu WZ wynosi.. % Jako Sprzedający oświadczam, że biomasa dostarczona na podstawie niniejszego dokumentu WZ wytwarzana jest wyłącznie z Drewna energetycznego. Nr rej. pojazdu: *) - niepotrzebne skreślić (Zatwierdził/Wydał - Sprzedający) (Pobrał - Kierowca) (Odebrał - Oddział) (podpis Sprzedającego) (Data)

26 .

27 Załącznik Nr 5 do Umowy Zakupowej Biomasy Osoby upoważnione do realizacji czynności wynikających z zapisów Umowy zakupowej Biomasy oraz adresy wysyłkowe i dane do fakturowania I. Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów ze strony Zarządzającego (pisemnych, mailowych oraz telefonicznych) dotyczących realizacji Umowy Zakupowej Biomasy Nr PGE/ /BIOM/ /2016 z dnia r. są osoby wymienione w poniższych tabelach. I.1. Wystawianie i potwierdzanie miesięcznych zamówień (harmonogramów, awizacji) na dostawy biomasy do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce wraz z ich realizacją ilościową. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon Telefon/Fax Joanna Górecka Specjalista Marcin Kępa Stanisław Zachmost Specjalista Specjalista fax Bartłomiej Królikowski Specjalista Przemysław Pol Kierownik Wydziału Magdalena Ruszniak Zastępca Dyrektora Departamentu Andrzej Noga p.o. Dyrektora Departamentu Wszelką korespondencję w tym zakresie należy kierować na adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych ul. Instalacyjna Rogowiec (II piętro, pokój Nr 62) I.2. Uzgadniania rozliczeń ilościowych, jakościowych i wartościowych, wystawianie i potwierdzanie zestawień zrealizowanych do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce dostaw biomasy oraz obsługa dokumentowania pochodzenia biomasy. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Obsługi Obrotu Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon Telefon/Fax Anna Grabarz Specjalista Sławomir Malinowski Wiesław Pabiś Specjalista Specjalista fax Kamil Barda Kierownik Wydziału Marian Pawłowski Dyrektor Departamentu

28 Załącznik Nr 5 do Umowy Zakupowej Biomasy Wszelką korespondencję w tym zakresie należy kierować na adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Obsługi Obrotu ul. Instalacyjna Rogowiec (II piętro, pokój Nr 58) II. III. Osobami upoważnionymi ze strony Sprzedającego do wzajemnych kontaktów (pisemnych, mailowych oraz telefonicznych) dotyczących realizacji Umowy zakupowej Nr PGE/ /BIOM/ /2016 z dnia r. jest:, tel.., Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Dane do fakturowania. Dane do faktury (Kupujący): Kupujący: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa Bełchatów NIP: Oddział: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce ul. Hubalczyków Kielce Dane do specyfikacji faktury (Miejsce Dostawy): Miejsca Dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce ul. Hubalczyków Kielce Adres wysyłkowy faktur VAT: Iron Mountain Sp. z o.o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 Skrytka pocztowa nr 226 2

29 Kodeks etyki

30 2 Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, w tym kadry zarządzającej. Do znajomości kodeksu, a przede wszystkim do przestrzegania wskazanych w dokumencie wartości i zasad zobowiązany jest każdy pracownik zatrudniony w GK PGE. Kodeks etyki GK PGE reguluje sposób zgłaszania nieprawidłowości w przypadku łamania i nieprzestrzegania obowiązujących wartości i zasad. NASZE WARTOŚCI: Partnerstwo Rozwój Odpowiedzialność NASZE ZASADY: Nasza firma Dbamy o zrównoważony, bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE. Jesteśmy tu dla naszych klientów Dbamy o środowisko naturalne Ludzie w naszej firmie Dbamy o przyjazne warunki pracy Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszym priorytetem Uczciwość w naszej firmie Konkurujemy uczciwie Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi Uczciwe relacje zewnętrzne Dbamy o relacje z partnerami biznesowymi Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności Kodeks etyki

31 Szanowni Państwo! Oddaję w Państwa ręce Kodeks Etyki GK PGE, który wyznacza system wartości i zasad, jakimi chcemy kierować się w codziennej pracy na każdym stanowisku. Kodeks jest potwierdzeniem deklaracji działania z zachowaniem najwyższych standardów i zawiera praktyczne wskazówki oraz sposoby realizacji podjętych przez nas zobowiązań. Kodeks obejmuje swym zakresem zarówno działalność operacyjną, jak i relacje GK PGE z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi oraz szeroko rozumianym otoczeniem firmy. 3 Przyjęty Kodeks Etyki GK PGE zawiera opis wyznawanych przez nas wartości i zasad oraz instrukcję zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości. Zdajemy sobie sprawę, że praca w sektorze energetycznym wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Energia elektryczna jest podstawowym zasobem współczesnego społeczeństwa. Grupa PGE koncentruje się na podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa i wypracowaniu zysku dla akcjonariuszy, ale poprzez realizowanie nieprzerwanych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych i sektorze przedsiębiorstw, służy także polskiemu społeczeństwu. Wyrazem tej odpowiedzialności jest wytwarzanie energii elektrycznej z poszanowaniem środowiska naturalnego, jak również niniejszy Kodeks, gwarantujący zgodność naszych działań z wymaganiami prawnymi, etyką w biznesie, regułami odpowiedzialności społecznej oraz dobrymi obyczajami. Kodeks, jak każdy inny dokument, nie opisuje wszystkich możliwych sytuacji, z jakimi możemy spotkać się na co dzień. Rzeczywistość potrafi bowiem wykraczać poza najszerszy nawet katalog regulacji. Mając to na uwadze, w szczególnych sytuacjach powinniśmy traktować zapisy Kodeksu jak wskazówki kompasu i używać ich zgodnie z własnym poczuciem uczciwości oraz adekwatnie do okoliczności. Do przestrzegania Kodeksu zobowiązani są pracownicy wszystkich podmiotów prawnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE, w tym kadra kierownicza oraz wszystkie osoby pracujące na rzecz naszej firmy. Z wyrazami szacunku, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA Kodeks etyki

32 NASZE WARTOŚCI TO: 4 PARTNERSTWO dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo - to relacje oparte na szacunku. ROZWÓJ dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości. ODPOWIEDZIALNOŚĆ dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy. Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK! Kodeks etyki

33 NASZE ZASADY: Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na zasadach przestrzeganych przez wszystkich zatrudnionych w firmie. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych. 5 Kodeks etyki

34 CZĘŚĆ I NASZA FIRMA

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax.., , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax..,  , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * Załącznik Nr 1 do SIWZ OFERTA NA: DOSTAWY BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH W ILOŚCI 124 000 Mg DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCNI DOLNA ODRA - ELEKTROWNIA SZCZECIN W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) Pieczęć Sprzedającego Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax.., ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax..,  ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY W RAMACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NIEPODLEGAJĄCEGO USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOSTAWY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. BIOMASY

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY /ŚREDNICA 6 10 mm/ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2017 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa biomasy Nr..

Umowa Zakupowa biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ 1 S t r o n a Umowa Zakupowa biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy:

UMOWA (wzór) Zał. nr 1a do SIWZ. zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Zał. nr 1a do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w Warszawie, w dniu.2016 r. pomiędzy: Telewizją Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR UMOWA DOSTAWY NR W dniu r. w Kleczewie, pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr MZO/23/2016/ZP /WZÓR/ Zał. nr 6 Zawarta w dniu... w Pruszkowie pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie sp. a z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR... (dotyczy części.) WZÓR zawarta w..., w dniu..., w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Umowy Zakupowej Biomasy Nr.. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2,

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR.. UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług WZÓR UMOWA NR./2016 na wykonanie usług zawarta w Wałbrzychu w dniu. roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r

Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r zawarta w dniu..2015 r. w Ostródzie na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO nr sprawy: ZP 90700-2015r.pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo