WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE"

Transkrypt

1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa Zarządzający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa, ul. Mysia 2, upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Kupującego w zakresie czynności związanych z realizacją Zlecenia. 3. Sprzedający osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której udzielone zostało Zlecenie. 4. Zlecenie dokument wystawiony Sprzedającemu przez Zarządzającego w imieniu i na rzecz Kupującego, na podstawie którego realizowane są dostawy Biomasy. Integralną część Zlecenia stanowią: Załącznik Nr 1 Wymagania jakościowe i warunki dostaw Biomasy nieleśnej w formie zrębków z upraw energetycznych do PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Elektrownia Szczecin), Załącznik Nr 2 Zasady postępowania Wykonawców/Podwykonawców realizujących prace na terenie i na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Załącznik Nr 3 Wzór Dowodu Dostaw Biomasy (WZ), Załącznik Nr 4 Wzór Protokołu z wyrządzenia szkody, Załącznik Nr 5 Wzór Protokołu odmowy przyjęcia dostawy Biomasy, Załącznik Nr 6 Osoby upoważnione do realizacji czynności wynikających z zapisów Zlecenia zakupowego oraz adresy wysyłkowe i dane do fakturowania, Załącznik Nr 7 Pokwitowanie przez Sprzedającego odbioru/zwrotu kart identyfikacyjnych do systemu ważeń SCALEX, Załącznik Nr 8 Instrukcja bezpieczeństwa dla kierowców przywożących i rozładowujących dostawy biomasy na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Szczecin, Załącznik Nr 9 Zasady pobierania próbek w automatycznej próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO Elektrownia Szczecin, Załącznik Nr 10 Wzór Oświadczenie plantatora - producenta biomasy z krajowych upraw energetycznych, Załącznik Nr 11 Wzór Oświadczenie dostawcy paliwa - biomasy z upraw energetycznych, Załącznik Nr 12 Wzór Załącznik nr 1 do oświadczenia dostawcy paliwa - biomasy z upraw energetycznych, Załącznik Nr 13 Kodeks Etyki Grupy kapitałowej PGE, Załącznik Nr 14 Wytyczne pobierania próbek biomasy dostarczanej do Elektrowni Szczecin na sprawdzenie frakcji drobnej, Załącznik Nr 15 Wytyczne przeprowadzania próby wodnej na zawartość ziemi/piasku w biomasie dostarczanej do Elektrowni Szczecin. 5. Przedmiot Zlecenia Przedmiotem Zlecenia jest dostawa Biomasy nieleśnej w formie zrębków z upraw energetycznych nierozerwalnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w 1 ust. 9, 2 ust. 4 i 4 ust. 6 potwierdzającymi pochodzenie Biomasy nieleśnej, a w szczególności określonymi w 11 ust. 1, sporządzonymi zgodnie z wymaganiami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2 Dostarczenie przez Sprzedającego jedynie Biomasy nieleśnej bez wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, będzie traktowane jako brak realizacji Przedmiotu Zlecenia, a tym samym jako niewykonanie zobowiązania umownego. 6. Miejsce Dostawy Plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, Szczecin. 7. Biomasa lokalna - Biomasa pochodząca z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, zboża inne niż pełnowartościowe, pozyskane w sposób równoważony z promienia obszaru nie większego niż 300 km od jednostki wytwórczej (promień obszaru określony zostanie, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych) /zgodnie z art. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.)/. 8. Biomasa nieleśna w formie zrębków z upraw energetycznych (dalej Biomasa) Biomasa lokalna, dla której materiałem wyjściowym jest drewno ze zmodyfikowanych roślin, m.in. z wierzby energetycznej lub innych drzew szybkorosnących pochodzących z plantacji zakładanych w celu wykorzystania pochodzącej z niej Biomasy w procesie wytwarzania energii, uzyskane w wyniku obróbki mechanicznej (preferowane na rębaku nożowym). 9. Oświadczenie o Pochodzeniu Biomasy dokument sporządzony i dostarczony przez Sprzedającego zgodnie z wymaganiami Zarządzającego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub innych uprawnionych organów w szczególności określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy wraz ze wskazaniem jej wytwórcy i wszystkich podmiotów handlowych pośredniczących w obrocie Biomasą do Kupującego. 10. Pojedyncza Dostawa Biomasy Biomasa jednego rodzaju i w jednej formie dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 11. Dobowa Dostawa Biomasy suma Pojedynczych Dostaw Biomasy w ciągu jednej doby, tj. od godziny 00:00 do 23: Partia Dostarczonej Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy z danej dekady jednego miesiąca. Dekada I od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 dziesiątego dnia miesiąca. Dekada II od godziny 00:00 jedenastego dnia miesiąca do godziny 23:59 dwudziestego dnia miesiąca. Dekada III - od godziny 00:00 dwudziestego pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 13. Miesięczna Dostawa Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy w ciągu jednego miesiąca, tj. od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 14. Dowód Dostawy Biomasy dokument WZ (Załącznik Nr 3 do Zlecenia), zawierający: nazwę Sprzedającego (Dostawcy Biomasy), datę wystawienia, nr dokumentu WZ, numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego Biomasę, imię i nazwisko kierowcy, nazwę i sortyment Biomasy, rodzaj surowca wykorzystanego do produkcji dostarczanej Biomasy (gatunek roślin energetycznych), szacunkową masę (wyrażoną w Mg), rodzaj i formę Biomasy, stawkę podatku VAT, miejsce załadunku, pieczątkę firmową, podpis wydającego Biomasę, podpis kierowcy. 15. Partia Do Badań suma prób pobranych z Pojedynczych Dostaw Biomasy zrealizowanych w ciągu kolejnych dni, odpowiednio od poniedziałku od godz do środy do godz. 23:59 oraz od czwartku od godz. 00:00 do niedzieli do godz. 23:59 włącznie. 16. Protokół z Badań Jakości Biomasy (tj. Sprawozdanie z badań biomasy stałej ) dokument wystawiany przez Elektrownię dla Partii do Badań zawierający co najmniej następujące parametry Biomasy wyrażone w stanie roboczym: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci. 17. Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy harmonogram określający rodzaj i formę oraz ilość Biomasy jaką Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym dniu miesiąca. 18. Biomasa jednorodna - Biomasa o jednakowych cechach fizycznych (np. wilgotność, zawartość frakcji), która wykazuje takie same właściwości bez względu na punkt pobierania próbki do badań w ramach danego środka transportu w ramach Pojedynczej Dostawy Biomasy. str. 2

3 19. Elektrownia Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO Elektrownia Szczecin. 20. OZE Odnawialne Źródło Energii. PRZEDMIOT ZLECENIA 2 1. Przedmiotem Zlecenia jest dostawa Biomasy nierozerwalnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w 1 ust. 9 i 4 ust. 6 niniejszego dokumentu potwierdzającymi pochodzenie Biomasy, a w szczególności określonymi w 11. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu, a Kupujący odebrać od Sprzedającego Biomasę lokalną w formie zrębków z upraw energetycznych w ilościach i terminie określonych w udzielonym Sprzedającemu Zleceniu o udokumentowanym pochodzeniu zgodnie z wymaganiami określonymi w zdaniu powyżej. Dostarczenie przez Sprzedającego jedynie Biomasy bez wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie traktowane jako brak realizacji Przedmiotu Zlecenia, a tym samym jako niewykonanie zobowiązania umownego. 2. Dostawy Biomasy wymienione w ust. 1, Sprzedający obowiązany jest realizować według otrzymanego od Zarządzającego Harmonogramu Dobowych Dostaw Biomasy. 3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu Biomasą będącą Przedmiotem Zlecenia. 4. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy każdej Partii Dostarczonej Biomasy opisanego w 11, a także innych dokumentów dotyczących dostarczanej Biomasy sporządzonych zgodnie z wymogami Zarządzającego, właściwych władz lub innych organów, których uzyskanie może być niezbędne dla Kupującego ze względu na wymagania przepisów prawa bądź unormowań resortowych bądź wewnętrznych, w szczególności pozwalających przy rozpatrywaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z OZE na jednoznaczne zakwalifikowanie jej do Biomasy: pochodzącej z upraw energetycznych; biomasy lokalnej. Koszty sporządzenia oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej obciążają wyłącznie Sprzedającego. Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty sporządzenia oraz dostarczenia tych dokumentów obciążają wyłącznie Sprzedającego. 5. Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w przypadku powstania sytuacji szczególnych, które groziłyby dla Elektrowni rażącą stratą z tytułu spalania Biomasy, spowodowaną np. zmianą prawa w zakresie wytwarzania energii w OZE, znaczącym spadkiem cen praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO 2, odmową wydawania zielonych certyfikatów przez Urząd Regulacji Energetyki, koniecznością utrzymania minimalnego udziału Biomasy lokalnej, ograniczeniem produkcji energii elektrycznej przez Elektrownię, bądź inną niezależną od Kupującego/Elektrowni przyczyną uniemożliwiającą spalanie Biomasy w Elektrowni. Decyzja Kupującego o wstrzymaniu dostaw Biomasy wymaga pisemnego powiadomienia Sprzedającego przez Zarządzającego, które powinno określać termin wejścia w życie i okres wstrzymania odbioru dostaw Biomasy oraz informację dotyczącą możliwości lub braku możliwości odbioru wstrzymanych ilości Biomasy. 6. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości Biomasy wstrzymanej zgodnie z ust. 5 powyżej, z tytułu czego Sprzedającemu nie przysługują roszczenia związane z nieodebraniem Biomasy. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić lub powodujących zagrożenie dla należytego wykonania obowiązków wynikających ze Zlecenia, Sprzedający i Zarządzający zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o takich okolicznościach oraz str. 3

4 podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków wystąpienia takich okoliczności, a także aktywnej współpracy w tym zakresie. 8. Kupujący zastrzega sobie w całym okresie wykonywania Zlecenia prawo odstąpienia od dalszego wykonywania Zlecenia w przypadku, gdy Elektrownia zaprzestanie lub ograniczy odbiór Biomasy. 9. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zlecenia jest przekazanie Zarządzającemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia do realizacji oraz pełnego zaakceptowania wszystkich warunków podanych w treści Zlecenia, w tym wymogów wynikających ze stanowiących jego integralną część Załączników, w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej należy dokonać poprzez przekazanie do Zarządzającego skanu ( ) Zlecenia wraz z załącznikami podpisanego przez osoby należycie upełnomocnione do reprezentowania Sprzedającego wraz z pieczątką. DOSTAWA BIOMASY 3 1. Pojedyncza Dostawa Biomasy jest dostarczana na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. Sprzedający zobowiązany jest do wskazania w nim rodzaju surowca (tj. gatunek roślin energetycznych) wykorzystanego do produkcji dostarczanej Biomasy. 2. Dostawy Biomasy do Miejsca Dostawy realizowane są staraniem i na koszt Sprzedającego, sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi typu wywrotka lub tzw. ruchoma podłoga zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi i wyposażonymi w punkt do podpięcia odprowadzania ładunków elektrostatycznych zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa dla kierowców przywożących i rozładowujących dostawy biomasy na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrowni Szczecin stanowiącą Załącznik Nr 8 do Umowy. Maksymalna masa pojazdu lub zespołu pojazdów dostarczających Biomasę (masa brutto załadowanego pojazdu) wynosi dla: samochodu ciężarowego dostarczającego Biomasę: 32 Mg, zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy: 40 Mg. Maksymalna długość pojazdu lub zespołu pojazdów dostarczających Biomasę wynosi dla: samochodu ciężarowego dostarczającego Biomasę: 12 m, zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy: 18 m. W przypadku niezastosowania się przez Sprzedającego do powyższych zasad a także postanowień określonych w Załączniku Nr 8 Elektrownia ma prawo odmowy przyjęcia Dostawy Biomasy. 3. Dostawy Biomasy realizowane będą w oparciu o Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy (tygodniowy grafik - uwzględniający poszczególne dni dostaw w danym tygodniu), który będzie określany przez Zarządzającego i przekazywany Sprzedającemu drogą elektroniczną najpóźniej do piątku (do godziny 12:00) każdego tygodnia poprzedzającego kolejny tydzień dostaw, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego. Zastrzega się, że Dobowa Dostawa Biomasy nieleśnej w formie zrębków z upraw energeytcznych może być dostarczona do Oddziału nie mniej niż 4 samochodami w ciągu jednej godziny, a ponadto minimalna ilość Biomasy dostarczona w okresie jednej doby nie może być mniejsza niż 100 Mg. 4. Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 2:00 do 23:00 z przerwami w godzinach: 5:45 6:15, 13:45 14:15 oraz 21:45 22:15. Kupujący, zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów oraz godzin odbioru Biomasy. 5. W przypadku, gdy Zarządzający i Sprzedający wspólnie uznają to za bardziej dla nich korzystne dopuszcza się realizację dostaw Biomasy do Miejsca Dostawy w innych terminach niż określonych w ust. 4 powyżej. Dostawy w tym przypadku realizowane będą również zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy określonym zgodnie z ust. 3. Ponadto Zarządzający, na wyraźne żądanie Kupującego/Elektrowni, zastrzega sobie prawo do wywołania od Sprzedającego dodatkowych (poza tygodniowym grafikiem, o którym mowa w ust. 3 powyżej) dostaw Biomasy. Dodatkowe dostawy realizowane będą według Harmonogramu Dobowych Dostaw Biomasy. 6. Przyjęcie Biomasy od Sprzedającego w Miejscu Dostawy następuje po dokonaniu zważenia str. 4

5 Pojedynczej Dostawy Biomasy i potwierdzeniu dokonania odbioru na Dowodzie Dostawy Biomasy (WZ), którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Zlecenia. 7. Sprzedający oraz osoby, którymi posługuje się przy realizacji Zlecenia zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących na terenie Elektrowni przepisów BHP i ppoż. (m.in. w zakresie palenia tytoniu, które jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych) oraz zasad określonych w Załączniku Nr 2 do Zlecenia. 8. Sprzedający odpowiada za: bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami Biomasy na terenie Elektrowni, braki i wady Biomasy powstałe w czasie transportu do Miejsca Dostawy i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie szkody wyrządzone Elektrowni przez osoby dostarczające Biomasę do Miejsca Dostawy na zlecenie Sprzedającego. Kupujący (lub osoby działające na jego rzecz) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania mailowo i telefonicznie przedstawicieli wskazanych w Załączniku Nr 6 do Zlecenia o zaistnieniu zdarzenia skutkującego szkodą lub zagrożeniem jej wystąpienia. W razie zaistnienia takiego zdarzenia Elektrownia sporządza niezbędną dokumentację (m.in. fotografie, oględziny) oraz protokół (Załącznik Nr 4 do Zlecenia), w którym wskazuje datę i miejsce zdarzenia wywołującego szkodę, opis zdarzenia wywołującego szkodę oraz stwierdzony rodzaj i rozmiar szkody (jeśli od razu da się go ustalić). Protokół podpisuje pracownik Miejsca Dostawy, osoba biorąca udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Zlecenia, ewentualnie dodatkowo inna osoba wyznaczona przez Sprzedającego. Przed podpisaniem protokołu każda ze Stron może wnieść uwagi do jego treści. W razie niepodpisania protokołu przez osobę biorącą udział w zdarzeniu, którą Sprzedający posługuje się przy realizacji Zlecenia, pracownik Miejsca Dostawy dokonuje w treści protokołu wzmianki na ten temat, wskazując przyczyny braku podpisu drugiej Strony. Elektrownia niezwłocznie przesyła Protokół Sprzedającemu do wiadomości. W terminie trzech (3) dni roboczych od daty doręczenia protokołu, Sprzedający może przekazać Elektrowni uwagi własne wraz z pisemnym uzasadnieniem, do których Elektrownia odniesie się bez zbędnej zwłoki. Elektrownia usuwa powstałą szkodę we własnym zakresie, a Kupujący kosztami z tego tytułu obciąża Sprzedającego, przedkładając mu dokumenty potwierdzające poniesione przez Elektrownię koszty (kalkulację robót wykonanych siłami własnymi, faktury VAT, rachunki lub kalkulacje za usługi i towary niezbędne do przywrócenia stanu technicznego sprzed wyrządzenia szkody). 10. Sprzedający przed rozpoczęciem dostaw w ramach udzielonego Zlecenia, zobowiązany jest poinformować Zarządzającego ( ) o miejscu załadunku Biomasy, a w przypadku gdy dostawy Biomasy w imieniu Sprzedającego realizuje inny dostawca, wskazanie danych tego dostawcy, dla ilości Biomasy określonej w Zleceniu. W przypadku, gdy łączny wolumen dostaw Biomasy określony w tygodniowych grafików uwzględniających poszczególne dni dostaw w danym tygodniu, przekraczać będzie wskazany w Zleceniu, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania analogicznej jak wyżej opisana informacji uzupełniającej ( ) dla dodatkowego wolumenu dostaw w terminie nie późniejszym niż jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem dostaw. W przypadku niewywiązania się przez Sprzedającego z powyższych postanowień, Kupującemu przysługuje prawo do wstrzymania dostaw Biomasy do czasu przekazania przez Sprzedającego wymaganych informacji. W przypadku wstrzymania dostaw Biomasy, o której mowa powyżej, Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami 9 ust. 1 jak za niedostarczone ilości Biomasy, które Sprzedający był zobowiązany dostarczyć w okresie wstrzymania realizacji Zlecenia. JAKOŚĆ BIOMASY 4 1. Za Biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w ust. 2 3 poniżej. str. 5

6 2. Charakterystyka Biomasy: a) Parametry fizyko-chemiczne: Rodzaj NIELEŚNA Forma Zrębki z upraw energetycznych Wymiar zewnętrzny [mm] Wartość opałowa [GJ/Mg] Średnia wartość opałowa [GJ/Mg] Zawartość wilgoci w stanie roboczym [%] Zawartość chloru [%] Zawartość popiołu w stanie roboczym [%] L = ,05 10,50 8,77 38,0 53,0 0,009 1,8 Uwaga: Z uwagi na proces technologiczny poboru próbki na automatycznej próbobierni bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie maksymalnego wymiaru zewnętrznego biomasy. W przypadku, kiedy wiertnica nie będzie mogła pobrać próbki z uwagi na brak możliwości zagłębienia się w dostarczaną biomasę dostawa nie zostanie przyjęta. b) Temperatura dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasy nie może być wyższa niż 40 C; c) Udział frakcji poniżej 3,15 mm (rozkrusz) w dostarczonej do Miejsca Dostawy Biomasie nie może być większy niż 8%; d) Zawartość mokrej ziemi/mokrego piasku po przeprowadzonym badaniu nie może być większa niż 0,65% masy próbki poddanej badaniu. Metodologia badania zawartości piasku w dostarczonej Biomasie oraz pobór próbek określona została w treści Wytycznych przeprowadzania próby wodnej na zawartość piasku w dostarczanej Biomasie do Elektrowni Szczecin stanowiącej Załącznik Nr 15 do Zlecenia. 3. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że dostarczana przez niego Biomasa: a) nie jest wytwarzana z odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 04 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z Poz. 1546), b) zaliczana będzie do czystej Biomasy neutralnej pod względem CO 2, a w związku z tym energia elektryczna lub ciepło wytworzone w wyniku jej spalenia może zostać zaliczone do energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii, c) nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie będzie zawierać w sobie dodatków niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy, d) nie jest zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierać substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju Biomasy, e) nie zawiera zanieczyszczeń takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywice inne niż naturalnie występujące w drewnie, guma, olej, substancje chemiczne, itp. oraz dostarczona będzie środkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu, f) jest jednorodna i niezbrylona (tj. niesklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego. W przypadku załadunku Biomasy o różnej wilgotności, Sprzedający zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby w danym środku transportu nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności, g) w przypadku wątpliwości pracowników Elektrowni, co do jakości dostarczonej Biomasy, w szczególności w zakresie zbyt dużej zawartości zanieczyszczenia w postaci ziemi lub piasku są str. 6

7 oni uprawnieni do przeprowadzenia badania zawartości piasku i/lub ziemi przy użyciu metody wodnej. Badanie przy użyciu metody wodnej przeprowadzone zostanie zgodnie z postanowieniami Wytycznych przeprowadzania próby wodnej na zawartość piasku w dostarczanej Biomasie do Elektrowni Szczecin stanowiącej załącznik Nr 15 do Zlecenia. 4. Sprzedający zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Kupującego lub Zarządzającego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej Biomasy, również w przypadku, gdy Sprzedający nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Kupującego lub Zarządzającego jest ustalenie, czy dostarczana do Elektrowni Biomasa spełnia parametry fizyko-chemiczne oraz wymagania jakościowe opisane w niniejszym paragrafie. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedający używa do produkcji Biomasy surowców niespełniających warunków określonych w Zleceniu, Kupujący lub Zarządzający wezwie Sprzedającego do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do usunięcia stanu niezgodnego ze Zleceniem. Do czasu usunięcia tego stanu Zarządzający może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw, a Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. W przypadku nieusunięcia przez Sprzedającego w wyznaczonym terminie stanu niezgodnego ze Zleceniem Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Zlecenia na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego. 5. Kupujący lub Zarządzający zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu dokonania oceny zgodności dostarczonej do Elektrowni Biomasy z parametrami fizyko-chemicznymi oraz wymaganiami jakościowymi opisanymi w niniejszym paragrafie. Pobór próbek do takiej kontroli powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Sprzedającego. Do czasu uzyskania wyników badania próbek, Biomasa pozostaje na placu w dyspozycji Kupującego. W przypadku gdy wynik badań wykaże niezgodność dostawy z parametrami oraz innymi wymaganiami określonymi w Zamówieniu zastosowanie będzie miał 6 ust. 4 oraz 7 a kosztami badań wykonanych na zlecenie Elektrowni bądź Kupującego obciążony zostanie Sprzedający. Zarządzającemu przysługuje również, do czasu wyjaśnienia przyczyn niezgodnej dostawy, prawo wstrzymania dalszych dostaw Biomasy realizowanych przez Sprzedającego. Z tego tytułu Sprzedającemu nie przysługuje w stosunku do Kupującego żadne roszczenie. 6. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy każdej Partii Dostarczonej Biomasy, o którym mowa w 1 ust. 11 a także na każde wezwanie Zarządzającego innych dokumentów, o których mowa w 2 ust. 4 w języku polskim lub przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty sporządzenia oraz dostarczenia tych dokumentów obciążają wyłącznie Sprzedającego. Brak dostarczenia powyższych dokumentów w określonym terminie może zostać poczytany przez Kupującego za istotne naruszenie warunków udzielonego Zlecenia i stanowić podstawę do natychmiastowego odstąpienia przez Kupującego od dalszej realizacji Zlecenia z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 9 ust. 1 i ust. 2) za niedostarczoną z powodu odstąpienia przez Kupującego od dalszej realizacji Zlecenia Biomasę, do dostarczenia której Sprzedający był zobowiązany. 7. W przypadku wystąpienia próby ponownego dostarczenia tej samej Pojedynczej Dostawy Biomasy, której przyjęcia uprzednio odmówiła Elektrownia w wyniku stwierdzenia niezgodności jej parametrów z określonymi w Zleceniu, Kupującemu będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od dalszej realizaacji Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 5 1. Sprzedający na koszt własny dokonuje załadunku oraz rozładunku Biomasy oraz wystawia Dowód Dostawy Biomasy na każdą Pojedynczą Dostawę Biomasy (WZ). 2. Przyjęcie Pojedynczej Dostawy Biomasy odbywa się poprzez zarejestrowanie w systemie SCALEX przy pomocy elektronicznej karty identyfikacyjnej samochodu, którym Biomasa została dostarczona. a) Kupujący wyda Sprzedającemu za pokwitowaniem (Załącznik Nr 7) niezbędną do wykonania Przedmiotu Zlecenia ilość kart identyfikacyjnych, str. 7

8 b) Po zakończeniu realizacji Zlecenia Sprzedający zwróci Kupującemu karty identyfikacyjne, co potwierdzone zostanie przez Kupującego wydaniem Sprzedającemu odpowiedniego pokwitowania (Załącznik Nr 7). W przypadku nie zwrócenia przez Sprzedającego kart identyfikacyjnych w wymaganym przez Kupującego terminie Sprzedający zostanie obciążony kwotą stanowiącą iloczyn ilości niezwróconych kart i kwoty 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt i 00/100) netto. 3. Rozliczenia ilości dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) rozliczenie ilości dostarczonej Biomasy odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, zamontowaną w Miejscu Dostawy, b) wagę Pojedynczej Dostawy Biomasy oblicza Elektrownia po rozładunku Biomasy, jako różnicę wagi samochodu i jego wagi z Biomasą. Ważenie Biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego Biomasę. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy, c) jeżeli w relacji do dostarczonego Dowodu Dostawy Biomasy (Dokument WZ) rozbieżność wyniku ważenia Biomasy na wadze zamontowanej w Miejscu Dostawy wynosić będzie co najmniej 200 kg to Stronom przysługuje prawo wykonania ważenia kontrolnego na innej legalizowanej wadze zamontowanej w Elektrowni. Jeżeli wynik kontrolnego ważenia potwierdzi rozbieżność co najmniej 200 kg, to za wynik ostateczny Strony uznają wynik ważenia kontrolnego wykonanego na innej legalizowanej wadze zamontowanej w Elektrowni. Jeżeli wynik kontrolnego ważenia wykaże, że różnica pomiędzy nim a dostarczonym Dowodem Dostawy Biomasy (Dokumentem WZ) będzie nie większa niż 200 kg, to za wynik ostateczny Strony uznają wynik pierwszego ważenia wykonanego na wadze zamontowanej w Miejscu Dostawy, d) koszty ważenia w miejscu dostawy każdej Pojedynczej Dostawy Biomasy ponosi Elektrownia. 4. Zasady poboru próbek i badania jakości Biomasy dostarczanej do Miejsca Dostawy: a) pobór próbek dostarczonej Biomasy odbywa się na stanowisku automatycznej próbobierni zlokalizowanej w Miejscu Dostawy zgodnie z Zasadami pobierania próbek w automatycznej próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO Elektrownia Szczecin stanowiącymi Załącznik Nr 7 do Umowy; w przypadku awarii automatycznej próbobierni pobór próbek dostarczonej Biomasy dokonywany będzie ręcznie, b) kontrola jakości dostarczonej Biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Sprzedającego będzie odbywała się w laboratorium Elektrowni lub innym laboratorium posiadającym akredytację PCA w wymaganym zakresie, c) dla każdej Partii Do Badań Elektrownia wystawia Protokół z Badań Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry Biomasy wyrażone w stanie roboczym, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci, d) Protokół z Badań Jakości Biomasy stanowi podstawę dla Kupującego do rozliczenia się ze Sprzedającym za ilość energii chemicznej zawartej w dostarczonej przez niego Biomasie. 5. Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy, zawierające wyniki, o których mowa w 5 ust. 4 lit. c) oraz ceny uwzględniające bonifikaty cenowe wyliczone zgodnie z postanowieniami 5 ust. 13 Zarządzający przesyła Sprzedającemu elektronicznie ( ), w terminie do 7-go dnia kalendarzowego od daty otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. 6. Warunkiem wystawienia i przesłania powyższego Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy jest przekazanie Zarządzającemu przez Sprzedającego określonych w 11 dokumentów dla dostaw Biomasy oraz innych niezbędnych dokumentów dokumentujących pochodzenie Biomasy wymaganych przez Zarządzającego w terminie wskazanym w 11 ust Sprzedający oświadcza, że będzie akceptował jako miarodajne i ostateczne wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii Biomasy, wykonanych w laboratoriach wymienionych w 5 ust. 4 lit. b) oraz sposób ich obliczania 8. Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Sprzedającemu jest Partia Dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy na warunkach DDP. 9. Kupujący ma prawo do wykonywania okresowych pomiarów, innych niż określone w ust. 4 lit. c) str. 8

9 powyżej, gwarantowanych przez Sprzedającego parametrów Biomasy (np. zawartość chloru, itp.), na podstawie których dokonywał będzie oceny jakości Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego. Postanowienia 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 10. Wartość opałowa Biomasy oznaczana będzie ze średnich prób pobranych z Partii Do Badań. 11. Wyniki uzyskane z pomiarów określane będą z dokładnością do 0,001 GJ/Mg. 12. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wartość opałowa przekraczać będzie wartość opałową wynoszącą 11,0 GJ/Mg, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczoną Biomasę, dla której wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w ust. 16, z zastrzeżeniem, że do obliczeń będzie stosowana maksymalna wartość opałowa Biomasy, o której mowa powyżej, na co Sprzedający wyraża zgodę. 13. W przypadku dostarczenia przez Sprzedającego Biomasy, której wybrane parametry jakościowe będą inne niż wskazane w 4 ust. 2 lit. a) Sprzedający udzieli Kupującemu następujące bonifikaty cenowe: a) z tytułu dostarczenia Biomasy nieleśnej, której wartość opałowa jest niższa od 6,55 GJ/Mg, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1 pomniejszona o 2% bonifikatę za każdy rozpoczęty 0,5 GJ różnicy pomiędzy wartością opałową wskazaną powyżej, a wartością opałową dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań, b) z tytułu dostarczenia Biomasy nieleśnej, w której zawartość popiołu jest wyższa od 2,5%, do wyliczenia wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w ust. 1 pomniejszona o 2% bonifikatę za każdy rozpoczęty punkt procentowy różnicy pomiędzy zawartością popiołu wskazaną powyżej, a zawartością popiołu dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań. 14. W przypadku wystąpienia niedotrzymania parametrów jakościowych Biomasy dla więcej niż jednego z parametrów wymienionych w ust. 13, do wyliczenia ostatecznej wartości dostarczonej Biomasy, dla której sporządzona została Partia Do Badań przyjmowana będzie cena 1 GJ określona w Zleceniu, uwzględniająca sumę naliczonych bonifikat zgodnie z ust. 13 pkt. a) i b). 15. W przypadku, gdy dostarczone w ramach Umowy paliwo nie będzie mogło zostać zaliczone do czystej Biomasy pod względem CO 2, dostarczono Biomasę zanieczyszczoną w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającą substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju Biomasy, a także gdy Sprzedający nie dostarczy Zarządzającemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy oraz innych dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy, Sprzedający otrzyma zapłatę za dostarczone paliwo, dla którego wykonana została Partia Do Badań, obliczoną wg wzoru określonego w ust. 16, z zastrzeżeniem, że do obliczeń przyjęta zostanie cena jednostkowa w wysokości 13,55 (słownie: trzynaście i 55/100) PLN/GJ netto, na co Sprzedający wyraża zgodę. 16. Całkowita wartość dostaw Partii Dostarczonej Biomasy zrealizowanej przez Sprzedającego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: WC d = Σ [(C 1B x K 1d x M 1d ) + (C 2B x K 2d x M 2d ) + + (C ib x K id x M id )] gdzie: WC d Wartość Całkowita Partii Dostarczonej Biomasy w dekadzie danego miesiąca [PLN], C ib Jednostkowa cena netto Biomasy określona w udzielonym Sprzedającemu Zleceniu, dostarczonej przez Sprzedającego Biomasy, dla której sporządzona została Partia do Badań uwzględniająca udzieloną Kupującemu bonifikatę cenową (wyliczoną zgodnie z 5 ust. 13) w przypadku dostarczenia Biomasy niespełniającej parametrów jakościowych [PLN/GJ], K id Wartość opałowa Partii Do Badań Biomasy zbadana przez jedno z laboratoriów wymienione w 5 ust. 4 lit. b) potwierdzona Protokołem z Badań Jakości Biomasy, M id ilość dostarczonej Biomasy, dla której wykonana została Partia Do Badań [Mg], i = 1, 2, (kolejna Partia Do Badań). 17. Cena netto Biomasy określona w udzielonym Sprzedającemu Zleceniu uwzględnia wszelkie koszty Sprzedającego, w tym: koszty transportu, ubezpieczenia, cła itp. Cena netto zostanie str. 9

10 powiększona o podatek VAT, który będzie doliczony przez Sprzedającego w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 18. Jednostką rozliczeniową obowiązującą na fakturze VAT będzie 1 GJ. ZWROT BIOMASY 6 1. Elektrownia odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, a Kupujący może przystąpić do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego, gdy dostawa jest niezgodna z 4 ust. 3 lit. a) d). 2. Elektrownia odmówi przyjęcia lub zwróci Pojedynczą Dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy: a) dostarczony zostanie inny rodzaj Biomasy, niż uzgodniony w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy, b) dostarczona Biomasa będzie niejednorodna i zbrylona (tj. sklejone w większe kawałki podstawowe frakcje Biomasy), przy czym dopuszcza się znikome ilości Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, które nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń Kupującego, c) w dostarczonej Biomasie znajdować się będą fragmenty Biomasy innego rodzaju lub formy niż uzgodniona w Dobowej Awizacji Dostaw Biomasy, d) przekroczona zostanie maksymalna temperatura Biomasy określona w 4 ust. 2 lit. b) pomiar temperatury Pojedynczej Dostawy Biomasy dokonywany będzie wilgotnościomierzem THM 2002, e) dostarczona Biomasa przekraczać będzie wymiar zewnętrzny określony w tabeli w 4 ust. 2 lit. a), f) zawartość frakcji drobnej poniżej 3,15 mm w dostarczonej Biomasie przekraczać będzie maksymalną wartość określoną w 4 ust. 2 lit. c). Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia proporcji wagowych frakcji drobnej poniżej 3,15 mm poprzez pomiar wagowy procentowej zawartości części luźnych z pobranej próbki, przesianej na przesiewaczu do badania frakcji na sitach o oczkach 3,15 mm. Poboru próbki i pomiaru dokonuje pracownik Elektrowni w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego lub dostawcy/kierowcy dostarczającego Biomasę. Dopuszcza się zawartość do 8% wagi frakcji drobnej poniżej 3,15 mm, g) zawartość mokrej ziemi i/lub mokrego piasku po przeprowadzonym badaniu będzie większa niż 0,65% masy próbki poddanej badaniu, h) dostarczona Biomasa nie będzie zgodna z postanowieniami 4 ust. ust. 3 lit. e), i) zaistnieje sytuacja określona w 4 ust. 5, j) przekroczona została maksymalna dopuszczalna długość i masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów), o której mowa w 3 ust. 2, którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy, k) pojazd (zespół pojazdów), którym Biomasa dostarczona została do Miejsca Dostawy posiada nieczytelne/zanieczyszczone tablice rejestracyjne, uniemożliwiające prawidłową ewidencje ważeń w systemie SCALEX, l) Dowód Dostawy Biomasy (WZ) nie zawiera danych określonych w 1 ust W przypadku podejrzenia, że dostarczona Biomasa jest nadmiernie sucha/zawilgocona lub gdy temperatura dostarczonej Biomasy jest zbyt wysoka, Elektrownia wykona pomiar za pomocą Termohigrometru THM 2002, który mierzy wilgotność w zakresie: 5 95% oraz temperaturę w zakresie: C. Elektrownia może odmówić przyjęcia i zwrócić dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy będzie ona nadmiernie sucha lub nadmiernie zawilgocona tzn. zawartość wilgoci wykraczać będzie poza wartości określone w tabeli znajdującej się w 4 ust. 2 lit. a). 4. W razie zwrotu lub odmowy przyjęcia dostawy sporządzony zostanie Protokół odmowy przyjęcia dostawy Biomasy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Umowy. W przypadku konieczności ponownego załadunku Biomasy obowiązek ten ciąży na Sprzedającym. W przypadku dokonania załadunku przez Elektrownię, Sprzedający zostanie obciążony wystawioną przez Kupującego fakturą VAT z tego tytułu, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 5. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od dalszej realizacji udzielonego Zlecenia str. 10

11 w przypadku powtarzających się dostaw Biomasy niespełniających warunków jakościowych określonych w postanowieniach Sprzedający oświadcza, że dla wadliwej dostawy Biomasy, która z tego powodu nie została przez Elektrownię spalona, nie znajdują zastosowania postanowienia art. 567 Kodeksu Cywilnego. 7. Sprzedający zobowiązany jest do odebrania na koszt własny zakwestionowanej dostawy Biomasy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego lub Zarządzającego zawiadomienia o konieczności odbioru zakwestionowanej dostawy Biomasy. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odebraniu zakwestionowanej dostawy Biomasy Kupującemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10,00 (słownie: dziesięć i 00/100) złotych netto za każdy Mg nieodebranej Biomasy. 8. Po zakończeniu przez Sprzedającego Dobowej Dostawy Biomasy odseparowane zanieczyszczenia (nadgabaryty, złom, korzenie itp.) Elektrownia ma prawo załadować na ostatni samochód (przed tarowaniem), którym dostarczona została przez Sprzedającego Biomasa w Dobowej Dostawie Biomasy. Jeżeli kierowca odmówi zabrania zanieczyszczeń, kolejna dostawa Biomasy od Sprzedającego nie zostanie przyjęta do czasu, gdy zanieczyszczenia zostaną przez niego odebrane. Nie zrealizowanie przez Sprzedającego dostawy Biomasy z tego tytułu traktowane będą jako powstałe wyłącznie z winy Sprzedającego, a Kupujący będzie miał prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 lit. a) c), h) w celu dokonania szczegółowej kontroli, o której mowa w 4 ust. 4 i Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Zlecenia w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Sprzedający dopuści się naruszenia wskazanego w 4 ust. 4 i ust. 1 i 5 niniejszego paragrafu lub dopuści do dwukrotnego wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 lit. a), b), h), i) o czym Kupujący dodatkowo pouczy Sprzedającego na piśmie po stwierdzeniu pierwszej nienależycie wykonanej dostawy Biomasy. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych według zasad określonych w postanowieniach 9, którą zobowiązany był dostarczyć w ramach realizacji udzielonego Zlecenia. 11. W sytuacjach szczególnych spowodowanych rażąco nienależytym wykonywaniem dostaw Biomasy do Elektrowni przez Sprzedającego bądź osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Zlecenia, które to sytuacje mogą prowadzić do powstania bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź bezpośredniego niebezpieczeństwa zniszczenia lub uszkodzenia mienia podmiotu wytwórczego, a w szczególności wówczas, gdy w dostarczanej Biomasie znajdować się będą ciała obce w postaci materiałów niebezpiecznych mogących spowodować zagrożenia dla ludzi i mienia o których mowa powyżej powstałych w następstwie wybuchu lub pożaru bądź innego gwałtownego wyzwolenia energii, Kupującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Zlecenia ze Sprzedającym. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo naliczenia Sprzedającemu kar umownych tak jak za niedostarczoną Biomasę, według zasad określonych w postanowieniach 9, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania do końca okresu obowiązywania Zlecenia. FAKTURY I PŁATNOŚCI 7 1. Płatności za dostarczoną Biomasę dokonywane będą przez Kupującego przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w terminie 30 dni od daty sprzedaży Partii Dostarczonej Biomasy (przy czym data sprzedaży nie może być wcześniejsza niż data ostatniej dostawy w Partii Dostarczonej Biomasy w danej dekadzie miesiąca), dla której Sprzedający wystawił fakturę VAT. Powyższy termin płatności ulegnie zmianie, gdy: a) Sprzedający dostarczy fakturę VAT na 10 lub mniej dni kalendarzowych przed terminem jej płatności termin płatności ulegnie wówczas wydłużeniu o taką ilość dni aby od dnia dostarczenia faktury do dnia płatności było co najmniej 10 dni, b) Sprzedający opóźni się w przekazaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających pochodzenie Biomasy termin płatności ulegnie wydłużeniu o ilość dni str. 11

12 opóźnienia. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 2. Sprzedający wyłącznie na podstawie Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 5 ust. 5, wystawia fakturę VAT za każdą Partię Dostarczonej Biomasy do Kupującego. Zestawienie ilościowe i jakościowe Partii Dostarczonej Biomasy stanowić będą załączniki do faktury VAT. 3. Termin płatności może ulec wydłużeniu w przypadku opisanym w ust. 1, ust. 8, ust. 11 i ust Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 5. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 6. Sprzedający może naliczyć odsetki wg stawek ustawowych, za opóźnienie w terminach płatności określonych w Zleceniu, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym dokumencie. 7. Integralną część faktury VAT (w formie załącznika) stanowi przekazane przez Zarządzającego Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy. 8. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym nie zawierająca załącznika, o którym mowa w ust. 7) spowoduje przesunięcie terminu zapłaty z winy Sprzedającego. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 9. Z należności przysługujących Sprzedającemu, Kupujący ma prawo potrącić wierzytelności przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wynikające ze Zlecenia, w szczególności dotyczące kar umownych lub kwot wynikających z 3 ust. 9, 4 ust. 5 oraz 6 ust. 4 i 7, na co Sprzedający wyraża zgodę. 10. Na fakturze VAT podane będą obok elementów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następujące informacje: a) dane (firma) Sprzedającego Biomasę, b) dane Kupującego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Bełchatów, c) dane Oddziału: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra), Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina, d) dane Miejsca Dostawy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO (Szczecin), ul. Gdańska 34a, Szczecin, e) ilość Biomasy wyrażona w GJ, f) ilość Biomasy wyrażona w Mg, g) cena jednostkowa Biomasy wyrażona w PLN/GJ, h) wartość Biomasy wyrażona w PLN, i) forma Biomasy, zgodnie z 2 ust. 1 (nazwa powinna zawierać informację o jej pochodzeniu, np. zrębki leśne z drewna niepełnowartościowego, zrębki leśne z odpadów), j) numer Zlecenia, na podstawie którego zrealizowano dostawę, k) numer zamówienia SAP wskazany na przekazanym Sprzedającemu Zestawieniu Dobowych Dostaw Biomasy, l) termin płatności faktury VAT, zgodny z ust. 1. Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy zgodnie z przekazanym przez Zarządzającego Zestawieniem Dobowych Dostaw Biomasy, a dodatkowo w przypadkach: udzielenia przez Sprzedającego bonifikat cenowych, o których mowa w 5 ust. 13, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą bonifikaty cenowe, dostarczenia Biomasy, nie będącej przedmiotem Zlecenia lub niespełniającej wymagań określonych w 4 ust. 3, Sprzedający zobowiązany jest do wykazania na fakturze VAT poszczególnych Partii Dostarczonej Biomasy, których dotyczą te przekroczenia. Szczegółowe dane Kupującego i Miejsca Dostawy Biomasy zawiera Załącznik Nr 6 do Zlecenia. 11. Kupujący ma prawo wstrzymania płatności za wystawioną przez Sprzedającego fakturę VAT dotyczącą danej dekady dostaw Biomasy w przypadku kiedy Elektrownia stwierdzi, że str. 12

13 dostarczone przez Sprzedającego dokumenty, o których mowa w 4 ust. 6 oraz 11 dotyczące zrealizowanych dostaw, za które wystawiona została faktura, zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia. O stwierdzeniu przez Elektrownię braku dokumentów lub o niespełnianiu przez nich wymogów Zarządzający powiadomi Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłaty wstrzymanej w taki sposób płatności Kupujący dokonana po zaakceptowaniu i przyjęciu przez Elektrownię przekazanych Zarządzającemu przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów, spełniających wymagania z 4 ust. 6 oraz 11. Jeżeli w wyniku konieczności uzupełnienia i/lub skorygowania dokumentów płatność nie zostanie dokonana w terminie określonym w ust. 1, to Kupujący dokona zapłaty w ciągu 2 dni roboczych od daty zaakceptowania i przyjęcia przez Elektrownię przekazanych przez Sprzedającego uzupełnionych i/lub skorygowanych dokumentów. Sprzedającemu w takim przypadku nie przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 12. Termin zapłaty za fakturę jest zastrzeżony na korzyść Kupującego. O ile Kupujący, na wniosek Sprzedającego, dokona zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 1, będzie uprawniony do odliczenia stawki w wysokości 10% w skali roku wartości faktury brutto, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty (skonto), w stosunku do terminu określonego w ust. 1. Kupujący zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Kupującego. Powyższa stawka może ulec zmianie w trakcie realizacji Zlecenia, o czym Zarządzający poinformuje Sprzedającego. W przypadku akceptacji warunków płatności za fakturę przed terminem, Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w niniejszym dokumencie. 13. Sprzedający dostarczy fakturę VAT na następujący adres: Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 Skrytka Pocztowa nr Zmiana danych wskazanych w ust. 13 nie stanowi zmiany niniejszego załącznika oraz Zlecenia i jest skuteczna względem Sprzedającego z chwilą poinformowania go o takiej zmianie. 15. W przypadku doręczenia faktury VAT na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami zlecenia (w tym nr SAP), do czasu otrzymania od Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, Kupujący ma prawo wstrzymania płatności objętej fakturą VAT, a Sprzedającemu nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. SIŁA WYŻSZA 8 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie udzielonego Zlecenia, będące następstwem działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami działania Siły Wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź, długotrwałe silne mrozy (temperatura poniżej minus 20 stopni Celsjusza), długotrwałe i obfite opady śniegu i/lub deszczu skutkujące nieprzejezdnością środków transportu towarowego, niemożność prowadzenia procesu spalania Biomasy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń, b) akty władzy państwowej, a w szczególności: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy, c) awarie lub przestoje w Elektrowni spowodowane przyczynami niezależnymi od Elektrowni str. 13

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax.., , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Oferent: Adres Oferenta: tel.., fax..,  , KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * Załącznik Nr 1 do SIWZ OFERTA NA: DOSTAWY BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z UPRAW ENERGETYCZNYCH W ILOŚCI 124 000 Mg DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCNI DOLNA ODRA - ELEKTROWNIA SZCZECIN W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW Z DRZEWA GUMOWEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2017 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelety ze słomy WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY /ŚREDNICA 6 10 mm/ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Umowy Zakupowej Biomasy Nr.. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY DO PGE GiEK S.A ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) Pieczęć Sprzedającego Dla ELBIS Sp. z o.o. 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2 Złożona przez: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax.., ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) *

Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Osoba kontaktowa:.. tel.., fax..,  ., NIP., REGON..., KRS *:... Status CEIDG *:. (aktywny, nieaktywny) * OFERTA NA DOSTAWY BIOMASY W RAMACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NIEPODLEGAJĄCEGO USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOSTAWY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. BIOMASY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETÓW DRZEWNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2015 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku w.... pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY

Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY Wymagania jakościowe i warunki dostaw biomasy leśnej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKÓW DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY * - niepotrzebne skreślić WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU I/LUB BRYKIETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI Z UPRAW ENERGETYCZNYCH DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA ELEKTROWNIA SZCZECIN UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./ WZÓR

UMOWA nr./ WZÓR UMOWA nr./2015 - WZÓR Załącznik nr 5 Zawarta w dniu... 2015r. w Jejkowicach, pomiędzy..., NIP..., REGON... zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1.... z jednej strony, a:........mającym

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelet/brykiet drzewny

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Dolna Odra pelet/brykiet drzewny WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE BRYKIETU LUB PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA ODRA) UŻYTE TERMINY 1

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE Załącznik nr 1 UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE TROCIN DO PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa biomasy Nr..

Umowa Zakupowa biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ 1 S t r o n a Umowa Zakupowa biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU DRZEWNEGO DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Umowa Nr.. /ELB2/2012

Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. Umowa Nr.. /ELB2/2012 Wzór Umowy Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Załącznik Nr 3 Umowa Nr.. /ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2012

Umowa Nr /DB/ELB2/2012 Załącznik nr 3 Wzór umowy O-ZEDO (Elektrownia Dolna Odra) Umowa Nr /DB/ELB2/2012 zawarta w Rogowcu w dniu... 2012 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr ZP

WZÓR. UMOWA Nr ZP Załącznik Nr 4 WZÓR UMOWA Nr ZP 272.2012 zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia. pomiędzy : GMINĄ BARUCHOWO reprezentowanym przez: 1. Pana Stanisława Sadowskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 DO ZAPROSZENIA

ZAŁĄCZNIK 3 DO ZAPROSZENIA . ZAŁĄCZNIK 3 DO ZAPROSZENIA WZÓR UMOWY zawarta w dniu. 2016 r., po przeprowadzeniu postępowania nr 63/FZP/NC/2016 na podst. art. 4 d ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży drewna Nr

Umowa sprzedaży drewna Nr - 1 - Umowa sprzedaży drewna Nr obowiązująca od dnia. r. do dnia r. zawarta w dniu.. r. w Nawsiu Kołaczyckim pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kołaczyce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Szczecin zrębka drzewna

Wymagania jakościowe i warunki dostaw El. Szczecin zrębka drzewna WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE ZRĘBKI DRZEWNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA Zawarta w dniu. r. pomiędzy:..... NIP:.., REGON:., KRS. zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: a Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 66 440 Skwierzyna

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2014

Umowa Nr /DB/ELB2/2014 Załącznik nr 3 Wzór umowy Elektrownia Turów Umowa Nr /DB/ELB2/2014 zawarta w Rogowcu w dniu... 2014 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. przeznaczonego do zimowego utrzymaniu dróg w sezonach zimowych i na

WZÓR UMOWY. przeznaczonego do zimowego utrzymaniu dróg w sezonach zimowych i na str. 1 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu 2014r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działającym w imieniu Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez: 1) Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora przy

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo