BYĆ SAMEMU SOBIE SZEFEM? WIĘCEJ INFORMACJI O TYM, JAK ZAŁOśYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BYĆ SAMEMU SOBIE SZEFEM? WIĘCEJ INFORMACJI O TYM, JAK ZAŁOśYĆ WŁASNĄ FIRMĘ"

Transkrypt

1 BYĆ SAMEMU SOBIE SZEFEM? WIĘCEJ INFORMACJI O TYM, JAK ZAŁOśYĆ WŁASNĄ FIRMĘ Organizacja dla Nielegalnych Migrantów juŝ od kilku lat pomaga pracownikom zagranicznym, którzy pracują w Belgii, nie będąc w posiadaniu wymaganych pozwoleń na pracę. To właśnie my pomagamy tym ludziom, często równieŝ nie będących w posiadaniu pozwolenia na pobyt, bronimy ich interesów, jako pracowników: pomagamy w otrzymaniu wynagrodzenia, które nie zostało wypłacone, w wypadkach przy pracy, i tak dalej. Coraz częściej spotykamy cudzoziemców, którzy nie posiadają pozwolenia na pobyt, a którzy prowadzą własną firmę. Ponadto jest wielu cudzoziemców, którzy legalnie prowadzą swoją działalność gospodarczą. Czasami robią to, poniewaŝ chcą tutaj wystartować z własną firmą i chcą być sami sobie szefem. Często ludzie ci mają statut przedsiębiorcy, poniewaŝ ktoś im to zaproponował lub dlatego, Ŝe właśnie w ten sposób łatwiej mogą legalnie pracować w Belgii. W rzeczy samej nie są oni swoim własnym szefem. Bardzo często zdarza się, Ŝe właśnie ci ludzie popadają w problemy i nie bardzo wiedzą, gdzie powinni się wtedy udać. * Pracownicy pracują dla pracodawcy (szefa). Oni otrzymują stałe wynagrodzenie i pracodawca jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat ( = podatki dla pracodawców) oraz świadczenia socjalne. * Prowadzący własną działalność gospodarczą Oni otrzymują wynagrodzenie w zaleŝności od prestacji oraz określają sami, ile naleŝy im zapłacić. Oni sami są odpowiedzialni za podatki i świadczenia socjalne. CO? Ta broszura jest przeznaczona dla pracowników-migrantów, którzy posiadają lub nie dokumenty, którzy w pewnym momencie otrzymali propozycję rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub planują, aby otworzyć własną firmę. Broszura ta porządkuje wszystkie przepisy. Pomaga ci w dokonaniu właściwego wyboru, w momencie kiedy otrzymałeś propozycję pracy. Informuje cię równieŝ, jakie są twoje prawa i obowiązki, czy pracujesz legalnie czy nielegalnie, czy masz rzeczywisty statut przedsiębiorcy. Ta broszura jest tylko wprowadzeniem. Przepisy są dość skomplikowane, aby być w pełni poinformowanym, przedstaw najlepiej swoją sytuację specjalistom. Po przeczytaniu broszury moŝesz uzyskać dodatkową informację: - MoŜesz skontaktować się z Orcą lub ze Związkami Zawodowymi, jeŝeli chcesz wiedzieć więcej na temat twoich praw, jako pracownik. - MoŜesz skontaktować się z organizacją dla przedsiębiorców, jeŝeli na prawdę chcesz wystartować z własną firmą i poszukujesz właściwej informacji na ten temat. Na końcu broszury znajdziesz krótką listę z adresami `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 1

2 SPIS TREŚCI PRACOWAĆ LEGALNIE LUB NIELEGALNIE...2 Pracownicy zagraniczni: posumowanie wszytkich przepisów...3 RÓśNICA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI, A OSOBAMI PROWADZĄCYMI WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...5 ZWIERZCHNICTWO...5 Co to konkretnie oznacza?...6 Co to znaczy osoba prowadząca działalność gospodarczą na pozór?...6 Sociale Ruling Commissie...7 SCHIJNZELFSTANDIGHEID CZYLI PROWADZENIE FIRMY NA NIBY: CO MUSISZ W TAKIM WYPADKU ZROBIĆ?...7 Odkręcić statut przedsiębiorcy na niby...7 Stać się rzeczywistym przedsiębiorcą...8 ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW...10 Świadczenia socjalne...10 Ubezpieczenie medyczne oraz natychmiastowa pomoc medyczna...10 Długi w RSVZ...11 PODATKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 2

3 PRACOWAĆ LEGALNIE LUB NIELEGALNIE Cudzoziemcy, którzy nie posiadają pozwolenia na pobyt NA CZAS NIEOKREŚLONY, prawie zawsze potrzebują specjalne zezwolenie na pracę: - Pracownicy muszą posiadać kartę pracy A, B, lub C. JeŜeli pochodzą z jednego z piętnastu starych krajów członkowskich UE* lub z Cypru bądź Malty, nie potrzebują pozwolenia na pracę. - Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą być w posiadaniu tzw. karty zawodu. Obywatele krajów członkowskich UE nie potrzebują takiej karty, równieŝ wówczas wtedy, kiedy pochodzisz z nowego kraju UE**. JeŜeli nie posiadasz zezwolenia, a mimo to pracujesz, wówczas pracujesz nielegalnie. Jest to zabronione i jednocześnie karalne. - W przypadku pracowników, karany jest pracodawca. On lub ona będzie musiał/ła za kaŝdego nielegalnego pracownika zapłacić karę. - Prowadzący własną działalność gospodarczą, sami podlegają karze, w przypadku gdy pracują nielegalnie. Sprawdź więc dokładnie, czy wszytkie przepisy dotyczące pracowników zagranicznych są respektowane: Pracownicy zagraniczni: posumowanie wszytkich przepisów Pracownicy zagraniczni: posumowanie wszytkich przepisów Cudzoziemcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w Belgii, są w zasadzie zobowiązani złoŝyć wniosek o kartę zawodu, w kraju z którego pochodzą. Jedynie o Obywatele Unii (równieŝ ci z nowych krajów członkowskich**) o Cudzoziemcy, będący w posiadaniu stałego pozwolenia na pobyt mogą bez karty zawodu rozpocząć legalnie prowadzenie własnej firmy. Muszą wtedy rzeczywiście prowadzić własną działaność gospodarczą. (Zobacz dalej) Bez pozwolenia na pobyt nie będzisz NIGDY pracował legalnie. JeŜeli chcesz regularyzować swoją sytuacje, musisz w tym celu bądź postarać się, aby zalegalizować swój pobyt, bądź wrócić do siebie i postarać się o kartę zawodu. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, pochodzące z krajów Unii nie podlegają specjalnym procedurom co do pozwolenia na pobyt. Są natomiast zobowiązane autentycznie prowadzić działalność gospodarczą według wszelkich obowiązujących wymogów i po upływie pięciu miesięcy mogą udowodnić, Ŝe załoŝyły własną firmę. Oznacza to, Ŝe opłacają one świadczenia socjalne oraz czerpią zyski z prowadzonej działalności. JeŜeli nie potrafią tego udowodnić, przepada ich pozwolenie na pobyt. Według prawa nie moŝesz się zarejestrować w Społecznym Funduszu Ubezpieczeń, jeŝeli nie jesteś jeszcze w posiadaniu karty zawodu. W praktyce czasami się to jednak zdarza, ale oznacza to, Ŝe Fundusz Społeczny nie przestrzega reguł. Rejestracja więc w Funduszu Ubezpieczeń nie oznacza pozwolenia na pobyt lub posiadanie karty zawodu. Nabywasz pewnych praw socjalnych (zobacz dalej), ale nadal pracujesz nielegalnie. MoŜesz nadal być zmuszonym do opuszczenia kraju podczas kontroli. MoŜesz zostać ukarany, poniewaŝ bez karty zawodu prowadziłeś działalność gospodarczą. Nie będąc w posiadaniu karty zawodu lub karty pracy nie moŝesz mieć mandatu (dyrektora, biznesmena, sekretarza i tak dalej) w spółce handlowej, takiej jak BVBA, NV, CV, nawet jeŝeli nie pobierasz za to pieniędzy! Jedynie w vzw ( jest to socjalna organizacja, której działalnośś nie posiada charakteru handlowego), moŝesz obejmować te funkcje, pod warunkiem, Ŝe nie jesteś opłacany `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 3

4 Twoje prawa Kiedy klienci lub pracodawcy nie traktują cię korekt, wówczas moŝe to mocno odczuć pracując, jako pracownik lub teŝ prowadząc własną działalność gospodarczą. Szczególnie wtedy, kiedy pracujesz nielegalnie. Prawo belgijskie przewiduje szczególne przepisy, które chronią pracowników. Istnieją przepisy, które normują, ile twoje minimalne wynagrodzenie powinno wynosić, ile godzin musisz pracować, pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć cię od wypadku,... Te przepisy obejmują równieŝ pracowników nie będących w posiadaniu dokumentów. Innymi słowy, pracownicy bez dokumentów posiadają wiele PRAW. Tę tematykę porusza kodeks praw przygotowany przez organizację OR.C.A, Związki Zawodowe ACV i ABVV. MoŜesz je przejrzeć na stronie internetowej Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie są tak bardzo chronione. Kiedy znajdziesz się w tarapatach lub zostaniesz oszukany przez tych, którzy dali ci pracę, będzie nieporównywalnie trudniej dochodzić swoich praw. - Prowadząc (legalnie) własną działalność gospodarczą jest dobrze, poniewaŝ daje ci to prawo samemu decydować o swojej pracy i dochodach, ale daje ci to mniej zabezpieczenia. - JeŜeli nie jesteś szefem własnej pracy, masz niepewność statutu przedsiębiorcy, ale nie czerpiesz korzyści z jego zalet. Jest rzeczą niezmiernie waŝną, abyś sam sprawdził, jaki masz statut! I właśnie dlatego staramy się poniŝej wyjaśnić, jaka jest róŝnica pomiędzy statutem pracownika i osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 4

5 RÓśNICA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI, A OSOBAMI PROWADZĄCYMI WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIERZCHNICTWO Pracownik ma nad sobą zwierzchnika. JeŜeli nie masz nad sobą zwierzchnika, wówczas jesteś sam sobie szefem. ZWIERZCHNICTWO Według nowego prawa, noszącego równieŝ nazwę prawa Laruelle istnieją cztery kryteria, które stwierdzają, czy dana osoba ma bądź teŝ nie nad sobą zwierzchnika Wola partii: w zasadzie sam moŝesz zdecydować, czy podpisujesz kontrakt, jako pracownik czy jako pracowadca, czy jako zleceniobiorca (przedsiębiorca) czy jako zleceniodawca (klient). Twoja praca musi w takim wypadku być tak zorganizowana, aby odpowiadała twojemu statutowi. 2. Wolność określania swojego czasu pracy: Pracodawca ustala sam, kiedy jego pracownicy muszą rozpoczynać i kończyć pracę. Pracownik musi poprosić o pozwolenie, aby być nieobecnym podczas pracy. W przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą tak nie jest, za wyjątkiem sytuacji, kiedy praca wymaga, abyś trzymał się pewnych terminów: na przykład kiedy firma/sklep otwarta jest dla klientów w pewnych godzinach. 3. Wolność organizacji swojej pracy według własnego wyboru: Pracodawca określa sam, w jaki sposób jego pracownicy powinni pracować. Osoby mające własną firmę są jedynie zobowiązane osiągnąć pewien rezultat. Same mogą określać, w jaki sposób mogą to osiągnąć. 4. Kontrola hierarchiczna: pracodawca moŝe być w kaŝdej chwili obecny, aby skontrolować swoich pracowników. MoŜliwość potencjalnej kontroli istnieje zawsze, nawet jeŝeli pracodawca nie zawsze ją wykorzystuje. Obok tych czterech ogólnych kryteriów, mogą występować specyficzne kryteria w zaleŝności od sektora, w jakim pracujesz (przynaleŝność do danego sektora określa rodzaj wykonywanej pracy). Zasięgnij na ten temat informacji w organizacji, która zajmuje się tymi kwestiami. PoniŜej wymienione kryteria NIE określają według prawa, czy jesteś pracownikiem czy osobą prowadzącą własną firmę. Nie moŝesz ich wykorzystać, aby potwierdzić lub zaprzeczyć statut przedsiębiorcy: - nazwę, jaką partie same nadają umowie - rejestrację w Socjalnym Funduszu Ubezpieczeń (odpowiednik naszego polskiego ZUS-u) - rejestrację w Kruispuntbank voor Ondernemingen (nasz polski ekwiwalent to po prostu wpis do ewidencji działalności gospodarczej) (otrzymujesz wówczas numer, pod którym jest zarejestrowana twoja firma (polski odpowiednik to po prostu NIP) - wpis do administracji-btw (wówczas otrzymujesz swój numer BTW)- polski odpowiednik to numer VAT - sposób w jaki wypełniasz podatki 2007 `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 5

6 Co to konkretnie oznacza? Osoba rzeczywiście będąca przedsiębiorcą: - moŝe sama decydować dla kogo on/ona pracuje. On/ona nie ma pracodawcy lecz klientów i moŝe pracować dla innych klientów, jeŝeli tego chce. - Wystawia faktury i sama określa, ile bierze pieniędzy za wykonaną pracę. - Rozpoczyna i kończy pracę wtedy, kiedy chce. Pracuje w sposób, w jaki jej się podoba. - JeŜeli jesteś współudziałowcem w firmie, moŝesz równieŝ współdecydować o tym, co robi firma: uczestniczysz w zebraniach, współdecydujesz, jakie są tyryfy, dla jakich klientów wykonujesz swoje usługi,... - sam wypłacasz wynagrodzenie ewentualnym pracownikom. JeŜeli ta charakterystyka pasuje do ciebie lub jeśli chciałbyś pracować właśnie w ten sposób, wówczas moŝesz zasięgnąć więcej informacji w organizacji dla przedsiębiorców. Zobacz listę z adresami. Co to znaczy osoba prowadząca działalność gospodarczą na pozór? Pewna ilość nieuczciwych pracodawców stara się przekonać swoich pracowników, aby pracowali jako współudziałowcy, chociaŝ w rzeczywistości pracują nadal jako pracownicy. Przynosi to pracodawcom wiele korzyści: - Nie muszą respektować minimalnych stawek godzinowych oraz innych przepisów, które są dla pracowników. - Świadczenia socjalne oraz podatki są o wiele niŝsze niŝ dla pracowników. - Jest o wiele trudniej lub prawie niemoŝliwe wytoczyć im proces w przypadku, gdy nie płacą wynagrodzenia swoim pracownikom, gdy ich pracownicy ulegli wypadkowi przy pracy, itd. - JeŜeli mamy do czynienia z cudzoziemcami, którzy nie są w posiadaniu dokumentów, będzie o wiele trudniej pociągnąć pracodawcę do opowiedzialności i go ukarać (zobacz powyŝej: pracować legalnie lub nielegalnie). Bardzo moŝliwe, Ŝe taki pracodawca zaproponuje ci, aby cię zarejestrować, jako osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą w Społecznym Funduszu Ubezpieczeń. Następujące sytuacje mogą wystąpić lub ewentualnie kombinacja kilku sytuacji: Pracodawca pomaga ci zarejestrować się w Społecznym Funduszu Ubezpieczeń (SVMB, Partena, Acerta, Groep S,...) Obiecuje, Ŝe wszystkie faktury, które otrzymasz, zapłaci za ciebie. Istnieje opcja, Ŝe faktury przychodzą na adres pracodawcy. Pracodawca pomaga ci zarejestrować się w Społecznym Funduszu Ubezpieczeń, ale to ty otrzymujesz faktury, które następnie sam opłacasz. Pracodawca proponuje ci współudział w swojej firmie (associé). KaŜe ci wykupić udziały lub kaŝe ci podpisać dokument, przy pomocy którego jak gdybyś kupował udziały, nie płacąc nic. JeŜeli obok tego faktu pracujesz w tej firmie, wówczas stajesz się tzw. pracującym współudziałowcem. Pracujący współudziałowcy powinni posiadać statut osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą. Pracownicy wychodzą często z bardzo intratnymi propozycjami. Proponują ci część zysku (pytanie czy dana firma odnosi zysk, czy moŝesz to gdzieś sprawdzić, czy podział zysku jest gdzieś oficjalnie udokumentowany na papierze?). Czasami pracodawcy mówią, Ŝe pracując w statucie osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą pracujesz bardziej legalnie lub, Ŝe po pewnym czasie będziesz mógł złoŝyć wniosek o pozwolenie na pobyt. JEST TO KOMPLETNA BZDURA! Sprawdź w powyŝej zamieszczonej ramce, czy jesteś w porządku ze wszystkimi przepisami i wymogami dla przedsiębiorców-cudzoziemców `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 6

7 Bardzo moŝliwe, Ŝe pracodawca będzie próbował stworzyć wraŝenie, Ŝe jesteś przedsiębiorcą, ewentualnie nie mówiąc ci o tym. Będzie próbował tak zorganizować pracę, Ŝeby to wyglądało na prawdziwy statut przedsiębiorcy, tak jak to zostało opisane powyŝej. Na przykład w ten sposób: - Płaci tobie pensję i prosi, abyś wypłacił swoim kolegom. MoŜe to właśnie ty poszukałeś mu tych innych pracowników. MoŜe nawet dostajesz pewien procent od pensji twoich kolegów, lub wyŝszą pensję. UWAGA! JeŜeli nie potrafisz udowodnić przed sądem, kto był twoim właściwym pracodawcą, będziesz odpowiedzialny za pensję swoich kolegów (oraz wszelkie podatki i świadczenia). W takim przypadku sam stajesz się pracodawcą! JeŜeli pracownicy są zatrudnieni nielegalnie, to ty moŝesz zostać ukarany. - Pracodawca nie płaci ci za godzinę, a za metr kwadratowy lub za sztukę. On daje ci ewentualnie faktury (zamiast karty płac). Według prawa jest raczej zabronione rejestrować kogoś, jako przedsiębiorcę, jeŝeli w rzeczywistości pracuje on jako pracownik, nawet jeŝeli zatroszczono się o wszystkie zezwolenia. To jest właśnie schijnzelfstandigheid lub prowadzenie firmy na niby. W przypadku, kiedy inspekcja lub sąd stwierdzą, Ŝe przedsiębiorca znajdował się właściwie pod zwierzchnictwem pracodawcy, mogą zmusić pracodawcę do uregulowania wszystkich wymogów: - musi on opłacić właściwe podatki i świadczenia - musi on wypłacić pracownikom wynagrodzenie, które pokrywa się z minimalnymi stawkami godzinowymi. - moŝe on zostać ukarany, jeŝeli zostanie stwierdzone, Ŝe nie zastosował się do istniejących wymogów Sociale Ruling Commissie Nowe prawo Laruelle przewiduje, Ŝe w przyszłości zanim zwiąŝesz się jakąkolwiek umową, jako przedsiębiorca lub pracownik, będziesz mógł sprawdzić, czy dany statut, który jest ci proponowany jest korekt. Uzyskaj więcej informacji na ten temat w organizacji dla przedsiębiorców, jeŝeli chcesz z tego skorzystać. SCHIJNZELFSTANDIGHEID CZYLI PROWADZENIE FIRMY NA NIBY: CO MUSISZ W TAKIM WYPADKU ZROBIĆ? Odkręcić statut przedsiębiorcy na niby JeŜeli jesteś właściwie pracownikiem, ale oficjalnie jesteś zarejestrowany jako przedsiębiorca, nie moŝesz domagać się tych wszystkich przywilejów, które naleŝą ci się w statucie pracownika, takie na przykład jak domaganie się wypłacenia wynagrodzenia, którego nie otrzymałeś lub odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Najpierw musisz udowodnić, Ŝe prowadziłeś własną działalność gospodarczą. W przypadku, kiedy masz długi w RSVZ (zobacz poniŝej), moŝe to być waŝne, abyś potrafił udowodnić, Ŝe nie prowadziłeś firmy na prawdę. W tym celu musisz złoŝyć skargę w Inspekcji Socjalnej. Inspektor nie musi zazwyczaj powiadamiać Działu Migracyjnego, Ŝe złoŝyłeś w jego/jej biurze skargę, nie mając legalnego pobytu. Aby się upewnić, moŝesz sam wcześniej zazdzwonić lub poprosić kogoś, aby to zrobił dla ciebie. Inspekcja moŝy ci wówczas wyłuszczyć, jakie konsekwencje pociągnie za sobą złoŝenie skargi. JeŜeli złoŝysz skargę w Inspekcji Socjalnej, skontaktuj się z profesjonalną organizacją (Związkami Zawodowymi lub z OR.C.A.). Często potrzebujesz adwokata, który zadba o to, aby właściwe procedury były przestrzegane, tak abyś otrzymał to, do czego masz prawo. Inspekcja Socjalna podczas szczegółowego dochodzenia postara się udowodnić, czy miałeś statut pracownika czy teŝ przedsiębiorcy. Zostanie więc sprawdzone, czy była mowa o zwierzchnictwie w relacji między tobą, a twoim pracodawcą/zleceniodawcą `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 7

8 Wszystkie te kryteria opisaliśmy powyŝej, ale w praktyce nie są one zawsze jednoznacznie przejrzyste. MoŜna je interpretować na wiele sposobów. Ponadto często jedno kryterium nie wystarcza, aby dokładnie określić, jaki miałeś statut, ten pracownika czy teŝ ten przedsiębiorcy. Wszystkie kryteria będą wzięte pod uwagę. Zwróć uwagę w twojej opowieści na następujące elementy: - Kto wypłaca wynagrodzenie, w jaki sposób jest ono wypłacane, i kto decyduje, ile zarabiasz? - JeŜeli najpierw miałeś statut pracownika, a potem stałeś się przedsiębiorcą, czy coś zmieniło się w twojej formie pracy, po tym jak zacząłeś pracować, jako przedsiębiorca? - W przypadku, gdy zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy wykonują swoją pracę, czy istnieje jakaś róŝnica między tymi dwiema grupami? - Czy jesteś zaleŝny od jednego klienta (w tym wypadku jest to twój własny pracodawca)? - Czy byłbyś w stanie pracować równieŝ dla innych klientów? (np. znasz język, itd.) - Kto płaci świadczenia socjalne? Kto prowadzi twoją księgowość,...? - Czy sam odprowadzasz podatki? - Czy sam moŝesz decydować, kiedy rozpoczynasz i kończysz pracę? Czy musisz poprosić najpierw o pozwolenie, jeŝeli chcesz wziąć wolne? - Jakie otrzymujesz instrukcje od swojego pracodawcy/klienta? Co się stanie, jeŝeli się do nich nie zastosujesz? UWAGA: nie jest to oczywiste, Ŝe najpierw zgodziłeś się, aby prowadzić własną działalność gospodarczą, a potem chcesz to zmienić w momencie, kiedy masz problemy. Wytłumacz dokładnie, dlaczego najpierw prowadziłeś własną firmę, a potem postanowiłeś to zmienić. Po tym dochodzeniu Ispekcja Socjalna przekaŝe twoje akta do RSZ (zobacz dalej). JeŜeli RSZ stwierdzi, Ŝe byłeś rzeczywiście pracownikiem, to sama zwróci się do twojego pracodawcy, aby uregulował świadczenia socjalne (tym razem dla pracowników). Świadczenia socjalne dla przedsiębiorców, które ewentualnie opłacałeś sam i wyŝsze, moŝesz otrzymać z powrotem. Na podstawie orzeczenia RSZ moŝesz domagać się w sądzie równieŝ innych praw, które przysługują ci, jako pracownikowi. Stać się rzeczywistym przedsiębiorcą Odkręcić schijnzelfstandigheid czyli bycie przedsiębiorcą na niby często nie wchodzi w grę, na przykład wtedy kiedy nie posiadasz Ŝadnych dowodów lub znikome. Ponadto musisz mieć alternatywę (inne wyjście/rozwiązanie): niektórzy cudzoziemcy nie mogą znaleźć pracy, w statucie pracownika bądź nie mogą pracować legalnie, jako pracownik. Innym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby zamienić statut przedsiębiorcy na niby na rzeczywiste prowadzenie firmy. Oznacza to, Ŝe sam zaczniesz poszukiwać własnych klientów, tak abyś nie był więcej zaleŝny od swojego właściwego pracodawcy. Jest to moŝliwe tylko wtedy, kiedy sam jesteś zatrudniony legalnie (czyli mając kartę zawodu, jeŝeli jest to niezbędne oraz odprowadzając wymagane podatki i świadczenie socjalne). Zastanów się, czy chciałbyś być sam sobie szefem oraz jakie masz realne szanse, aby o własnych siłach odnosić zyski. Weź pod uwagę, Ŝe przy prowadzeniu własnej firmy musisz spełnić wiele wymogów: - Dla określonych zawodów musisz posiadać wymagane kwalifikacje - Dla wielu zawodów musisz posiadać podstawy zarządzania przedsiębiorstwem i księgowości. JeŜeli ukończyłeś kurs zarządzania przedsiębiorstwem, moŝesz złoŝyć wniosek o przyznanie ci numeru tzw. ondernemingsnummer (polski ekwiwalent to NIP) - Musisz znać wystarczająco język swoich klientów: niderlandzki lub francuski, a nalepiej obydwa! - Musisz przedstawić dobry biznes-plan, który zapewni ci wystarczające dochody, abyś się sam utrzymał. JeŜeli juŝ podjąłeś decyzję, aby wystartować z własną firmą, najlepiej zasięgnij porady w jednej z wyspecjalizowanych organizacji lub instancji. Skorzystaj z zamieszczonej listy z adresami `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 8

9 Podsumowanie: Chcesz załoŝyć własną działalność gospodarczą w Belgii, to byłby niezły pomysł zarejestrować się, jako przedsiębiorca. W tej broszurze znajdziesz więcej informacji o swoich prawach i obowiązkach. Ale bądź ostroŝny, w przypadku gdy ktoś przedstawi ci propozycję w której rozpoznasz pewne rzeczy, opisane powyŝej w rozdziale schijnzelfstandigheid. MoŜe być później bardzo trudno odkręcić całą sytuację. Nawet jeŝeli ty jesteś absolutnie przekonany, Ŝe nie prowadzisz firmy. MoŜe być trudno udowodnić to przed sądem. Jest zawsze lepiej, aby unikać statutu przedsiębiorcy, jeŝeli w rzeczywistości pracujesz jako pracownik! 2007 `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 9

10 ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Świadczenia socjalne Dla pracowników to właśnie pracodawca opłaca świadczenia socjalne do RSZ. Te świadczenia są obowiązkowe. Kiedy świadczenia socjalne zostały uiszczone, dają ci one pewne przywileje: moŝesz się zarejetrować w Funduszu Zdrowia, masz prawo do otrzymania rodzinnego oraz becikowego, płatny urlop, emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych... Uwaga: pracownicy mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych pod warunkiem, Ŝe przebywają legalnie w Belgii). Przedsiębiorcy sami opłacają świadczenia do RSZ. RównieŜ te są obowiązkowe. Świadczenia te są niŝsze dla przedsiębiorców, ale przedsiębiorca posiada mniej prawa do świadczeń socjalnych (kwestia jest w fazie rozwoju): - Fundusz Społeczny zwracał wcześniej mniej kosztów medycznych (jedynie tzw. grote risico s). Dla świeŝych przedsiębiorców (zarejestrowanych po 1 stycznia 2007) zostało to dopasowane i refundowane są równieŝ tzw. kleine risico s. Od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje to wszystkich przedsiębiorców. Aby dowiedzieć się, co to dokładnie oznacza grote i kleine risico s zasięgnij informacji na ten temat na stronie internetowej: - Rodzinne na pierwsze dziecko i emerytura są niŝsze. - W przypadku choroby pierwszy miesiąc nie jest płatny. Później otrzymuje się odszkodowanie (forfaitaire uitkering) za dzień. To odszkodowanie nie stanowi bynajmniej pewnego procentu od twoich dochodów, tak jak w przypadku pracowników. Odszkodowanie to jest przewaŝnie wypłacane dopiero po sześciu miesiącach prowadzenia działalności, jako przedsiębiorca. - Nie masz prawa na zasiłek dla bezrobotnych, masz jednak prawo do odszkodowania za plajtę faillissementsuitkering (za okres12 miesięcy). Zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy nie potrzebują pozwolenia na pobyt, aby korzystać z tych przywilejów! Jedynym warunkiem jest uiszczenie świadczeń. W celu refundowania kosztów medycznych oraz wypłaty zasiłków podczas choroby lub urlopu macierzyńskiego musisz zostać członkiem Funduszu Zdrowia. Przedsiębiorcy, którzy dłuŝej niŝ 3 miesiące są niezdolni do pracy (z powodu choroby), mogą wystąpić o tzw. gelijkstelling. Oznacza to, Ŝe zachowują to samo ubezpieczenie jak pracujący przedsiębiorcy, ale nie muszą juŝ opłacać świadczeń socjalnych. Spółki muszą płacić roczne świadczenie w wysokości (347, 50 Euro lub 872,50 Euro w roku 2006, w zaleŝności od balansu totalnego spółki). Pracujący współudziałowcy, zarządcy i prowadzący firmę mogą zostać poproszeni o zapłacenie osobiście świadczeń! W przypadku, gdy świadczenie te wpłyną za późno, zostaną doliczone procenty. Ubezpieczenie dodatkowe PoniewaŜ do niedawna obowiązkowe ubezpieczenie dla przedsiębiorców kryło mniej kosztów medycznych, większość Społecznych Funduszy Ubezpieczeniowych proponowało dodatkowe ubezpieczenie, od tzw. kleine risico s, (dla przedsiębiorców zarejetrowanych przed 1 lipca 2007 roku, zobacz powyŝej). JeŜeli tego nie opłacisz, wówczas nie masz prawa korzystać z dodatkowych refundacji kosztów. Od 1 stycznia 2008 roku wszyscy przedsiębiorcy są automatycznie ubezpieczeni od tzw. kleine risico s (zobacz powyŝej) i dodatkowe ubezpieczenia przepadają. Ubezpieczenie medyczne oraz natychmiastowa pomoc medyczna Kto nie posiada pozwolenia na pracę, moŝe się zarejestrować w Funduszu Zdrowia tylko pod warunkiem, Ŝe jego świadczenia socjalne były opłacane. Aby zatroszczyć się o to, Ŝe osoby nie posiadające Ŝadnych dokumentów miały prawo skorzystać z pomocy medycznej, istnieje procedura tzw. Natychmiastowa Pomoc Medyczna. W tym celu musisz skontaktować się z OCMW w twojej 2007 `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 10

11 okolicy. Ten serwis zawiera pełną wymaganą pomoc medyczną. Jedynie lekarz ma prawo orzec, czy pomoc medyczna jest w danym wypadku niezbędna. Niektóre przypadki, takie jak specjalna opieka dentystyczna nie są refundowane. W przypadku natychmiastowej pomocy medycznej wszystkie koszty są refundowane, pod warunkiem Ŝe OCMW to zaakceptuje. W przypadku, gdybyś miał taką czy inną formę ubezpieczenia, procedura Natychmiastowa Pomoc Medyczna moŝe dodatkowo wystąpić z refundacją kosztów, które nie są zwracane. JeŜeli jesteś zarajestrowany w Funduszu Zdrowia jako przedsiębiorca, moŝesz mimo tego zwrócić się do OCMW o refundację kosztów, których Fundusz Zdrowia nie zwraca. Musisz wtedy ponformować OCMW, Ŝe jesteś ubezpieczony jako przedsiębiorca. OCMW po wydaniu decyzji przez Natychmiastową Pomoc Medyczną zwróci ci tę sumą, którą Fundusz Zdrowia nie refunduje. JeŜeli chodzi o lekarstwa, moŝesz otrzymać z powrotem pieniądze, które musisz zapłacić, pod warunkiem Ŝe uŝyłeś w aptece karty SIS. JeŜeli jesteś zbyt chory, aby zwrócić się do OCMW, zawiadom swojego lekarza lub słuŝbę społeczną szpitala o swojej sytuacji pobytowej, i Ŝe najprawdopodobniej nie będziesz w stanie zapłacić faktury. Nie musisz się obawiać, Ŝe twoje nazwisko zostanie przekazane Działowi Migracji jeŝeli korzystasz z Natychmiastowej Pomocy Medycznej. Jest jednak rzeczą niezmiernie waŝną, aby wszystko przebiegało według wymaganej procedury. Zasięgnij informacji w jednej ze słuŝb Pomoc Medyczna dla osób nie posiadających dokumentów, jeŝeli chcesz więcej dowiedzieć się na ten temat (patrz lista z adresami). Długi w RSVZ Świadczenia socjalne dla przedsiębiorców są obowiązkowe. JeŜeli ich nie płacisz, wówczas komornik moŝe zmusić cię do ich zapłaty, niezaleŝnie od tego czy pracujesz legalnie czy teŝ nielegalnie. Postaraj się więc, aby były zapłacone: - Nalegaj, abyś sam otrzymywał faktury z funduszu z zakładów ubezpieczających. Postaraj się, aby były zapłacone na czas. - JeŜeli twój pracodawca lub współudziałowiec opłaca świadczenia socjalne, sprawdzaj to regularnie. Skontaktuj się w tym celu z twoim zakładem ubezpieczającym. Aby uzyskać tę informację musisz im podać twój numer zameldowania (belgijski odpowiednik peselu) (=jest to numer, który znajduje się na twojej SIS-karcie w prawym górnym rogu i rozpoczyna się od odwrotnej daty twoich urodzin. MoŜe to być równieŝ numer-bis, jeŝeli jeszcze nie jesteś oficjalnie zerejetsrowany w rejestrze ewidencyjnym: wówczas do numeru miesiąca twoich urodzin dodaje się cyfrę 20 lub 40. JeŜeli nie opłacasz świadczeń socjalnych, wówczas moŝesz szybko popaść w długi, które wynoszą kilka tysięcy Euro.Wówczas sam ponosisz odpowiedzialność za swoje długi, nawet jeŝeli ktoś inny obiecywał, Ŝe je zapłaci. Istnieją dwa sposoby, aby wybrnąć z tej sytuacji: W organizacji RSVZ istnieje komisja, która decyduje o długach przedsiębiorców, którzy nie są w stanie ich spłacić. JeŜeli nie jesteś w stanie udowodnić, Ŝe w rzeczywistości byłeś pracownikiem, moŝesz zwrócić się do swojego zakładu ubezpieczeń i poprosić, aby przekazali twoje akta do tejŝe komisji z prośbą o vrijstelling van betaling - zwolnienie od zapłaty. Komisja zadecyduje, czy umorzy dług czy teŝ go zmniejszy. Owo zwolnienie dotyczy czterech kwartałów przed lub po złoŝeniu wniosku. JeŜeli posiadasz wystarczające dowody, moŝesz spróbować uniewaŝnić swój statut przedsiębiorcy. PowyŜej wyjaśniliśmy, jak wygląda ta procedura. JeŜeli uniewaŝnisz swój statut przedsiębiorcy, długi w RSVZ równieŝ zostaną uniewaŝnione. Powstaje wtedy dług w RSZ, który musi opłacić pracodawca. Kiedy chcesz zrezygnować ze statutu przedsiębiorcy, musisz o tym powiadomić listownie swój Społeczny Zakład Ubezpieczeń (najlepiej listem poleconym). Podaj swój numer rejestracyjny. Tak długo, jak nie zamkniesz statutu przedsiębiorcy, będziesz otrzymywał nowe faktury i twoje długi będą rosły! 2007 `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 11

12 RównieŜ w przypadku, kiedy nigdy nie zarejestrowałeś się, jako prowadzący firmę, będziesz zmuszony zapłacić swoje długi w RSVZ. Dzieje się tak, jeŝeli zostanie orzeczone, Ŝe nielegalnie prowadziłeś firmę. Dotyczy to równieŝ podatków (patrz poniŝej) `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 12

13 PODATKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Osoba prowadząca własną firmę musi sama zatroszczyć się o to, aby opłacić podatki od dochodów. Co roku musisz powiadomić SłuŜbę Fiskalną, ile wynosiły twoje dochody. SłuŜba ta obliczy wtedy w roku następnym, ile musisz odprowadzić podatków. JeŜeli nie podasz swoich dochodów, pracujesz na czarno. Kiedy inspektorzy stwierdzą, Ŝe pracowałeś na czarno, będziesz zmuszony odprowadzić wymagane podatki. Dotyczy to równieŝ osób, które zostaną przyłapane podczas kontroli i nie potrafią udowodnić, Ŝe pracowały dla pracodawcy. Tak samo, jak w przypadku świadczeń socjalnych, jest rzeczą niemoŝliwą nie odprowadzać podatków. JeŜeli rzeczywiście prowadzisz własną działalność gospodarczą i chcesz powiadomić o swoich dochodach, zrób to najlepiej poprzez wstępne opłacenie podatków. Zasięgnij informacji/porady w wyspecjalizowanej organizacji (patrz lista z adresami). Wówczas oni wytłumaczą ci, jak masz wypełnić formularz podatkowy belastingaangifte (belgijski ekwiwalent polskiego PIT-u). * Stare kraje członkowskie UE lub UE-15: Belgia, Holandia, Francja, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Grecja, Szwecja, Finlandia, Austria. ** Nowe kraje członkowskie UE: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Cypr, Malta `Wszystkie prawa zastrzeŝone` - `Tłumaczenie: Maya Stępień` 13

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Zamierzasz pracować w Danii?

Zamierzasz pracować w Danii? Zamierzasz pracować w Danii? Duńska Inspekcja Pracy Telefon +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk Kraje Unii Europejskiej/Europejskiej Strefy Gospodarczej (UE/EEA) Azory Baleary (Majorka, Ibiza) Belgia

Bardziej szczegółowo

Pracownik czy osoba samozatrudniona?

Pracownik czy osoba samozatrudniona? Pracownik czy osoba samozatrudniona? W Belgii istnieje możliwość podjęcia pracy w charakterze pracownika najemnego lub na zasadzie samozatrudnienia. Oba statusy są prawidłowe pod względem prawnym pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

Inclusion Europe. Raport

Inclusion Europe. Raport Dyrektywa Europejska w sprawie Równego Traktowania przy Zatrudnianiu i Wykonywaniu Zawodu Inclusion Europe Raport Inclusion Europe i jego 49 członków z 36 państw walczą ze społecznym wykluczaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ROLA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN - Elektroniczna baza danych umożliwiająca wymianę informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner]

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Poniższe zasady obowiązują również w państwach należących do EOG oraz w Szwajcarii Rodziny, w których rodzice pracują, mieszkają lub otrzymują świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 1. O jakie dokumenty muszę wystąpić przed wyjazdem? Jak mogę udowodnić moje zatrudnienie w Irlandii? Powinieneś postarać się o formularze E104 i E301, które zawierają

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII?

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? Mogą Państwo wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r. 1 KTO MOŻE GŁOSOWAĆ 25 MAJA 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. TWOJE KONTO W ZUS. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Konto ubezpieczonego zakładane jest

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej]

Pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej] Pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej] 1. Kto ma uprawnienia do zasiłku opiekuńczego. 2. Zasiłek pogrzebowy. Omów podstawowe kwestie.

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ NIANIĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo