INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY"

Transkrypt

1 ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z uwagi na szeroką dostępność opracowań dotyczących rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej, twórca niniejszego opracowania postanowił oprzeć się na wzorach formularzy wykorzystywanych do rejestracji spółek osobowych i kapitałowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przykłady zastosowane w opracowaniu moŝna jednak z powodzeniem zastosować do kaŝdej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd Miasta lub Krajowy Rejestr Sądowy 1. Wizyta w Urzędzie Miasta/ KRS właściwy ze względu na miejsce zameldowania/siedziby 2. Zgłoszenie do ewidencji/krs formularz zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej moŝna pobrać ze stron urzędu miasta, niektóre mają nawet moŝliwość wypełniania wniosków on-line. W przygotowanej dokumentacji będą to formularze KRS- W1, KRS WK, KRS WM. W celu pełnej informacji przygotowano równieŝ wnioski o zmianę danych podmiotu, ich wypełnienie będzie konieczne np. po uzyskaniu numeru REGON, są to formularze KRS - Z1, KRS ZY. 3. śeby to zrobić szukamy - Wydziału Inicjatyw Gospodarczych, Wydziału Działalności Gospodarczej lub Wydziału Spraw Obywatelskich, ewentualnie inaczej nazwanego wydziału. KaŜde miasto (gmina) decyduje samodzielnie o swojej strukturze i nazewnictwie poszczególnych wydziałów. Jeśli chodzi o rejestrację spółki to szukamy Sądu Rejonowego, przy którym działa KRS, sądu tego szukamy na podstawie miejsca siedziby spółki. Wykaz adresów sądów rejestrowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Wymagane dokumenty: dowód osobisty/ umowa spółki dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym będziemy prowadzili działalność. Jednak nie wszystkie Urzędy wymagają tego dokumentu, w sądzie natomiast powinniśmy dołączyć ten dokument. Wskazówki: Dokument potwierdzający wpis do ewidencji/krs będzie Ci wielokrotnie przydatny w dalszym etapie rejestracji a takŝe przyszłej działalności. Pamiętaj aby zachować oraz wykonać kopię oryginału zaświadczenia o wpisie do ewidencji/krs. Jeśli chodzi o wypis z

2 KRS, potwierdzający, Ŝe jesteśmy w nim zarejestrowani to musisz pamiętać, iŝ jest on waŝny jedynie 3 miesiące, dlatego teŝ zawsze powinniśmy mieć w dokumentacji odpis KRS (koszt wyciągu kaŝdorazowo to 30 PLN). Miejsce działalności musi posiadać zewnętrzne oznaczenie przedsiębiorcy na którym muszą znaleźć się przynajmniej oznaczenie przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu działalności. Ewidencja Działalności Gospodarczej/KRS jest jawna, w związku z tym moŝemy podejmując współpracę z róŝnymi podmiotami tam sprawdzić ich autentyczność. Czym jest GUS i co to jest REGON? GUS Główny Urząd Statystyczny REGON, numer statystyczny firmy. Numer ten jest niepowtarzalny, wydawany tylko raz dla danego podmiotu, dlatego teŝ często wykorzystywany do identyfikacji firm. Czas, jaki przewidział ustawodawca na rejestrację w Głównym Urzędzie Statystycznym, to 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W urzędzie statystycznym wypełniamy wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej RG-1. (w załączeniu) Do wypełnienia wniosku potrzebujemy danych: nazwa, nazwisko i imiona identyfikator systemu ludności PESEL lub KRS osoby prowadzącej działalność gospodarczą adres, który zawiera: województwo, powiat, gminę, kod pocztowy, miejscowość poczty, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu, formę prawną podmiotu formę własności wykonywaną działalność daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności rejestracja - nazwa organu rejestrowego, lub ewidencyjnego - wyciąg z właściwego rejestru lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej. rodzaj rejestru lub ewidencji numer nadany przez organ rejestrowy lub ewidencyjny datę wpisu do ewidencji liczbę pracujących lub zatrudnionych (jeŝeli juŝ zdąŝyliśmy kogoś zatrudnić) Potrzebne dokumenty w GUS-ie: dowód osobisty kopia Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji/ KRS i oryginał do wglądu. Uwagi: Urzędu Statystyczny wymaga zgłaszania kaŝdej zmiany objętej wpisem do wniosku.

3 Urząd Skarbowy 1.Dlaczego to takie waŝne; - zgłoszenie NIP Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, wynikającym z polskiego systemu prawa jest dostarczanie do Urzędu Skarbowego informacji związanych z przychodami, dochodami, kosztami na podstawie, których Urząd Skarbowy pobiera róŝnego rodzaju podatki. (formularz NIP1 lub NIP2) 2.Czym jest VAT, jak się zgłosić? Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług, jest to tzw. podatek pośredni konsumpcyjny. Podatek VAT jest podatkiem charakterystycznym z tego względu, Ŝe jest równocześnie podatkiem naleŝnym (od sprzedaŝy dóbr i usług) i naliczonym (zapłacony przy zakupie). Do VAT-u muszę się zgłosić gdy: 10000,00 EURO, niektóre rodzaje działalności są opodatkowane VAT-em (np. doradztwo, rzeczoznawstwo itp.), niekiedy wejście do Vat-u wymusza klient (np. jeŝeli jesteśmy pośrednikami między dwoma podmiotami będącymi VAT-owcami. W załączeniu formularz VAT -R Wymagane dokumenty w urzędzie skarbowym dołączane do deklaracji: kserokopia dowodu osobistego, kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej/ KRS, kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (z Głównego Urzędu Statystycznego), kserokopia umowy najmu lokalu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu MoŜe się zdarzyć, Ŝe jeszcze nie dostaniesz numeru NIP, a juŝ będziesz ponosił koszty, które będą dokumentowane fakturami. Wtedy zamiast numeru NIP jako osoba fizyczna - będziesz stosować w miejsce numeru NIP numer tymczasowy PESEL z dopiskiem słowa "PESEL". W przypadku spółek podajesz numer REGON. Pamiętaj Ŝeby po otrzymaniu numeru NIP zawiadomić swoich kontrahentów, Ŝeby dokonali stosowanej zmiany w swoich bazach danych w programach do fakturowania. Wystarczy, jeśli zmiana zostanie dokonana przed wystawieniem kolejnej faktury u danego kontrahenta Twoja księgowość co wybrać najkorzystniej Karta podatkowa Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej opłacają podatek w postaci stałego miesięcznego ryczałtu. Nie muszą prowadzić Ŝadnej ewidencji, ale muszą wystawiać rachunki lub faktury VAT na Ŝyczenie kupującego. Nie muszą składać, co miesięcznych deklaracji. Do czasu otrzymania decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej, jednak nie dłuŝej niŝ 4 miesiące będziesz musiał prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. osoby te raz w roku będą musiały składać PIT 16A który dotyczy rozliczenia wpłaconego podatku w formie karty podatkowej. Na złoŝenie PIT-u 16A masz czas do 31 stycznia roku następnego po roku za który składany jest PIT 16A.

4 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Jest to uproszczona forma prowadzenia dokumentacji podatkowej. Polega na tym, Ŝe ewidencjonujesz tylko uzyskane przychody a podatek dochodowy płacisz tylko od tych przychodów. Sposób liczenia jest prosty. Uzyskiwane przez Ciebie przychody są podzielone na kategorie. KaŜda kategoria ma swoją stawkę podatkową. Składa się tu PIT 28 do dnia 31 stycznia roku następnego Zasady ogólne - Księga przychodów i rozchodów Podatnicy są zobowiązani do gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych, opisywania ich i sprawdzania poprawności formalnej. Wymagane jest dokumentowanie praktycznie wszystkich wydatków fakturami VAT, rachunkami lub dowodami wewnętrznymi. W przeciwnym wypadku wydatki nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a takŝe do bieŝącej weryfikacji wszystkich zapisów. Składa się tu deklaracje comiesięczne PIT 5. Podatek dochodowy płacony jest od osiągniętych dochodów. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS 1.Dlaczego musisz się zgłosić do ZUS? W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako przedsiębiorca w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności mamy obowiązek zgłoszenia: osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (czyli siebie oraz pracowników których zatrudniamy) płatnika składek na te ubezpieczenia (czyli siebie jako płatnika swoich składek i ewentualnie siebie jako płatnika składek dla osób które zatrudniamy) 2.Wymagane dokumenty (wzory formularzy) w ZUS-ie wypełnić przynamniej dwa formularze: - ZUS ZFA - formularz ZUS ZFA, jest to druk obejmujący zgłoszenie/zmianę danych płatnika składek - osoby fizycznej. Składając ten druk stajesz się sam dla siebie płatnikiem składek do ZUS-u. - ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Tym wnioskiem zgłaszasz siebie do ubezpieczenia społecznego Koszty: brak opłat rejestracyjnych określone ustawowo, comiesięczne składki.

5 Potrzebne dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych: Są to numery i pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników: REGON firmy, numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr, numer rachunku bankowego firmy, dane personalne, numery NIP (wszystkich osób), rodzaj dokumentów toŝsamości z numerem i serią. Wskazówki: termin płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne jest taki sam jak w przypadku ubezpieczenia społecznego czyli do 10 kaŝdego miesiąca.

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj:

Jeśli rejestrujesz się jako przedsiębiorca indywidualny, pamiętaj: PORADNIK DLA PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY KROK PIERWSZY: Urząd Gminy Jeżeli masz już plan na otworzenie własnej działalności gospodarczej, pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu gminy na terenie, której

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie naleŝy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 5 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna j przedsiębiorstwa w Polsce 2014-11-05

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z księgowości. Anna Zasowska

Zagadnienia z księgowości. Anna Zasowska Zagadnienia z księgowości Anna Zasowska Do czego potrzebna jest firmie rachunkowość? Rachunkowość stanowi pewien rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo