HORSCH Terrano 3-6 FX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORSCH Terrano 3-6 FX"

Transkrypt

1 03/2005 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

2 Deklaracja zgodności z normami UE zgodnie z dyrektywą 98/37/EWG Firma HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt HORSCH Terrano FX od nru ser.: 3 FX FX FX FX którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektywy WE 98/97/EWG. W celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z dyrektywy WE uwzględniono następujące normy i specyfikacje techniczne: EN EN Schwandorf, Miejscowość i data M. Horsch P. Horsch (Dyrektor) (Rozwój i konstrukcja)

3 Odłączyć i przesłać na adres firmy HORSCH Maschinen GmbH lub przedstawić pracownikowi firmy HORSCH Maschinen GmbH podczas szkolenia Wydanie instrukcji obsługi: 3/2005 Niniejszym potwierdzam odbiór instrukcji obsługi oraz wykazu części zamiennych wyżej wymienionej maszyny. Zostałem przeszkolony w zakresie obsługi i działania oraz wymagań bezpieczeństwa technicznego maszyny przez technicznego pracownika serwisowego firmy HORSCH lub autoryzowanego punktu sprzedaży.... Nazwisko pracownika technicznego Potwierdzenie odbioru Bez odesłania niniejszego potwierdzenia odbioru brak praw do świadczeń gwarancyjnych! Do HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Typ maszyny:... Nr seryjny:... Data dostarczenia:... Sprzedawca Nazwisko/nazwa:... Ulica:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Tel.:... Faks: Nr klienta:... Wyposażenie dodatkowe: Terrano 3-6 FX pl Klient Nazwisko/nazwa:... Ulica:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Tel.:... Faks: Nr klienta:... Zostałem poinformowany, że prawo do świadczeń gwarancyjnych przysługuje po przesłaniu niniejszego formularza wypełnionego i podpisanego do firmy HORSCH Maschinen GmbH lub przedłożeniu go pracownikowi technicznemu po pierwszym przeszkoleniu Miejscowość, data pierwszego szkolenia Podpis kupującego

4

5 Identyfikacja maszyny Przy przejmowaniu maszyny wprowadzić odpowiednie dane na poniższą listę: Nr seryjny:... Typ maszyny:... Rok budowy:... Data dostarczenia:... Pierwsze użycie:... Akcesoria: Data wydania instrukcji obsługi: 3/2005 Adres sprzedawcy: Nazwisko/nazwa:... Ulica:... Miejscowość:... Tel.:... Faks:... Nr klienta u sprzed.:... Adres firmy HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: 09431/ Faks: 09431/ Nr klienta: HORSCH:...

6 Spis treści Identyfikacja maszyny...1 Wprowadzenie...3 Przedmowa...3 Wytyczne dotyczące świadczeń gwarancyjnych...3 Dane dotyczące bezpieczeństwa...4 Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa...4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...5 Bezpieczeństwo pracy...6 Szkody następcze...6 Bezpieczeństwo ruchu drogowego...6 Bezpieczeństwo wypadkowe...7 Zawieszanie maszyny...7 Przy układzie hydraulicznym...7 Wymiana wyposażenia...7 Podczas użytkowania...7 Kontrole i konserwacja...8 Obszary robocze...8 Dopuszczony personel obsługujący...8 Środki ochrony osobistej...8 Transport / instalacja...9 Dostarczenie...9 Transportem...9 Instalacja...9 Obliczanie przeciwwagi...10 Ustawienie / obsługa...23 Zawieszanie maszyny...23 Podłączenie instalacji hydraulicznej...23 Układ hydrauliczny...23 Terrano 4 oraz 6 FX do Terrano 5 oraz 6 FX do Terrano 4, 5 oraz 6 FX od Ustawienie głębokości...26 Ustawienie głębokości kół podporowych...27 Układ jezdny...27 Kontrole i konserwacja...28 Czyszczenie...28 Konserwacja...28 Serwis...28 Przegląd czynności konserwacyjnych...29 Okresy konserwacji...30 Smarowanie maszyny...30 Higiena...30 Praca ze smarami...30 Materiały smarowe i eksploatacyjne...30 Smary...30 Wskazówki dotyczące napraw...31 Momenty dociągające śrub metrycznych...32 Momenty dociągające śrub calowych...33 Dane techniczne...12 Terrano 3 FX...12 Terrano 6 FX...12 Terrano 5 FX...12 Terrano 4 FX...12 Wyposażenie dodatkowe...13 Oświetlenie...13 Montaż i sposób pracy...14 Opis...14 Palce...15 Redlice MulchMix...16 System ClipOn...17 Kierunek działania zgarniaczy...18 Wyrównanie tarcz...20 Wał...21 Wał DoubleDisk...22

7 Wprowadzenie Przedmowa Przed uruchomieniem maszyny przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi. Pozwala to na uniknięcie zagrożeń, zmniejszenie kosztów napraw i czasów przestoju oraz zwiększenie niezawodności i żywotności maszyny. Zadaniem niniejszej instrukcji obsługi jest ułatwienie poznania maszyny i wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem. Z instrukcją obsługi zapoznać się muszą wszystkie osoby, które zajmują się np. obsługą (łącznie z przygotowaniami, usuwaniem usterek podczas pracy, pielęgnacją), utrzymywaniem sprawności (konserwacja i naprawy), transportem maszyny. Firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Wraz z instrukcją obsługi przekazane zostało potwierdzenie odbioru. Oddział firmy przeprowadzi przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji maszyny. Następnie należy przesłać potwierdzenie odbioru do firmy HORSCH. Tym samym potwierdzone zostanie prawidłowe przejęcie maszyny. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia. Wytyczne dotyczące świadczeń gwarancyjnych 1. Od dnia r. okres świadczenia usług gwarancyjnych (gwarancja) dla naszych produktów wynosi 24 miesiące. W przypadku pisemnych odstąpień od ustaleń prawnych, obowiązują niniejsze postanowienia. Rozpoczyna się on w momencie dostarczenia maszyny do klienta końcowego. Gwarancją nie są objęte żadne części zużywalne. 2. Zgłoszenia gwarancyjne muszą być przesyłane do działu obsługi klienta firmy HORSCH w Schwandorf za pośrednictwem sprzedawcy. Rozpatrywane będą wyłącznie całkowicie wypełnione zgłoszenia, złożone najpóźniej 4 tygodnie po wystąpieniu uszkodzenia. 3. W przypadku dostarczeń gwarancyjnych z koniecznością oddania starych części (GV) zgłoszenie wraz ze starymi częściami należy przesłać na adres firmy HORSCH w przeciągu 4 tygodni od wystąpienia usterki. 4. W przypadku dostarczeń gwarancyjnych bez konieczności oddania starych części (GV) należy przechowywać je przez okres 4 tygodni od daty wpłynięcia zgłoszenia gwarancyjnego. 5. Naprawy gwarancyjne wykonywane przez firmy obce lub wymagające więcej niż 10 godzin pracy należy uzgodnić wcześniej z działem obsługi klienta. Zastrzega się prawo do zmian ilustracji oraz danych dotyczących parametrów technicznych i ciężarów w instrukcji obsługi, mających na celu ulepszanie siewnika.

8 Dane dotyczące bezpieczeństwa Następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń obowiązują dla wszystkich rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi. Nie zatrzymywać się w obszarze odchylania składanych elementów maszyny! Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa Na maszynie Przed uruchomieniem maszyny zapoznać się z instrukcją obsługi i jej przestrzegać! Nigdy nie umieszczać kończyn w obszarze, w którym panuje zagrożenie zgnieceniem, dopóki istnieje możliwość obracania się części! Przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk. Zabrania się przejazdu na maszynie! Uważać podczas wyciekania cieczy będącej pod wysokim ciśnieniem, przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi! Nie wchodzić na wirujące elementy. Używać wyłącznie przewidzianych do tego podestów.

9 Pobyt w obszarze zagrożenia dozwolony wyłącznie przy rozłożonej podporze zabezpieczającej. W niniejszej instrukcji obsługi W niniejszej instrukcji obsługi rozróżnia się trzy różne rodzaje wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń. Zastosowane są następujące oznaczenia: w celu ułatwienia maszyny. gdy istnieje ryzyko uszkodzenia materiału. gdy istnieje ryzyko zranienia. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa znajdującymi się w niniejszej instrukcji obsługi oraz wszystkimi tabliczkami ostrzegawczymi umieszczonymi na maszynie. Zapewnić czytelność tabliczek ostrzegawczych, brakujące lub uszkodzone tabliczki niezwłocznie wymieniać. Aby uniknąć wypadków, należy przestrzegać tych wskazówek. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń należy przekazać również pozostałym użytkownikom. Należy zaniechać wykonywania czynności w razie wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem HORSCH Terrano FX został zbudowany zgodnie z najnowszym stanem techniki oraz uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Mimo to podczas użytkowania mogą powstać zagrożenia dla użytkownika lub osób trzecich, bądź też uszkodzenia maszyny lub innych wartości rzeczowych. Maszynę użytkować wyłącznie w idealnym stanie, zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością panujących zagrożeń i z uwzględnieniem instrukcji obsługi! Zwłaszcza usterki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo należy natychmiast usuwać lub zlecać ich usunięcie. Konserwacja, naprawy i użytkowanie Terrano dozwolone są wyłącznie dla osób, które zostały wykwalifikowane w zakresie obsługi maszyny i poinformowane o zagrożeniach. Oryginalne części zamienne i akcesoria HOR- SCH są przeznaczone specjalnie do maszyny Terrano FX. Części zamienne i akcesoria innych producentów nie zostały sprawdzone i zatwierdzone. Montaż lub użytkowania produktów firm innych niż HORSCH może w określonych warunkach negatywnie zmienić właściwości konstrukcyjne maszyny, wpływając tym samym na bezpieczeństwo ludzi i maszyny. Za szkody powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części i akcesoriów firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności. Maszyna służy wyłącznie do do spulchniania i mieszania pozostałości roślinnych i pożniwnych. Inne zastosowanie lub użycie wykraczające poza obowiązujące ustalenia jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem. HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takiego użytkowania. Pełne ryzyko ponosi w tym przypadku wyłącznie użytkownik.

10 Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, jak również pozostałych ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się również przestrzeganie instrukcji obsługi i zachowanie przepisów producenta dotyczących eksploatacji, konserwacji i napraw. Bezpieczeństwo pracy Maszynę można użytkować dopiero po przeszkoleniu przez pracowników partnera handlowego, warsztatu lub pracowników firmy HOR- SCH. Wypełnione potwierdzenie odbioru należy odesłać na adres firmy HORSCH. Nakrętki i śruby należy regularnie sprawdzać pod kątem prawidłowego osadzenia, a sworznie i połączenia wtykowe pod kątem stanu i dostępnych zabezpieczeń. W razie usterek natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć maszynę! Niezwłocznie usuwać lub zlecać usunięcie usterek. Szkody następcze Maszyna została wyprodukowana przez firmę HORSCH z wielką starannością. Mimo to również w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem mogą występować szkody. Uszkodzenie przez działania zewnętrzne. Nieprawidłowe ustawienie urządzenia, nieprawidłowy montaż. Brakujące, zużyte lub połamane zęby i redlice. Przed każdym użyciem oraz w trakcie użycia maszyny należy sprawdzać ją pod kątem prawidłowego ustawienia głębokości i stanu narzędzi. Roszczenia wyrównania szkód, powstałych nie w maszynie, nie będą rozpatrywane. Dotyczy to również szkód następczych wynikających z błędów obsługi i sterowania. Bezpieczeństwo ruchu drogowego Podczas przejazdów ulicami, drogami i placami publicznymi należy przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W celu uniknięcia zanieczyszczenia dróg publicznych oraz uniknięcia przeciążenia elementów maszyny, po zakończeniu pracy na polu całą maszynę należy oczyścić z pobranej ziemi. Zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie osi, nośność opon i ciężary całkowite, aby zachowane zostały odpowiednie właściwości sterowania i hamowania pojazdu (patrz Obliczanie przeciwwagi). Urządzenia nabudowywane wpływają na zachowanie w czasie jazdy. W szczególności zwracać uwagę na szeroki wysięg, punkt ciężkości i wymiary wahań urządzenia podczas jazdy w zakrętach. Zabrania się przejazdu na maszynie. W wersji z mechanizmem jezdnym po drogach publicznych należy poruszać się z prędkością maks. 25 km/h. Wymagane jest dopuszczenie do użytku.

11 Bezpieczeństwo wypadkowe Dodatkowo oprócz instrukcji obsługi należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów bhp! Zawieszanie maszyny Podczas sprzęgania i rozprzęgania maszyny istnieje ryzyko zranienia przez ciągnik. Dlatego też należy przestrzegać poniższych zasad: Szczególną ostrożność należy zachować podczas cofania ciągnikiem! Między maszyną a ciągnikiem panuje ryzyko zgniecenia! Maszynę należy ustawiać na twardym, równym podłożu. Przy układzie hydraulicznym Węże hydrauliczne podłączyć najpierw do ciągnika, gdy układ hydrauliczny ciągnika i urządzenia są pozbawione ciśnienia. Instalacja hydrauliczna i akumulatory ciśnienia są poddawane działaniu wysokiego ciśnienia. Wszystkie przewody, węże i połączenia śrubowe regularnie sprawdzać pod kątem nieszczelności i widocznych uszkodzeń! Podczas szukania przecieków używać wyłącznie odpowiednich środków pomocniczych. Natychmiast usuwać uszkodzenia! Wytryskający olej może spowodować zranienia i pożary! W celu wykluczenia błędów obsługi, gniazda wtykowe i wtyczki hydraulicznych połączeń funkcyjnych między ciągnikiem a maszyną należy oznaczyć kolorami. Wymiana wyposażenia Uniesione elementy ramy, pod którymi trzeba się zatrzymywać, zabezpieczyć przy użyciu odpowiednich podpór! Uwaga! Wystające elementy stwarzają ryzyko zranienia! Podczas wchodzenia na maszynę używać odpowiednich podestów. Nie wchodzić na obracające się części, takie jak tarcze lub wał. Mogą się one obrócić. Może wówczas dojść do ześlizgnięcia się i przy upadku do odniesienia ciężkich obrażeń! Podczas użytkowania Przed uruchomieniem zapłonu, w obszarze odchylania, oraz przed włączeniem sprawdzić najbliższe otoczenie maszyny (dzieci!). Zwracać uwagę na odpowiednią widoczność! Podestów używać wyłącznie w stanie spoczynku. Zabrania się przejazdów na maszynie podczas pracy! W celu poruszania się po drogach publicznych operator musi posiadać ważne prawo jazdy. W obszarze roboczym jest on odpowiedzialny za osoby trzecie. Obowiązkiem użytkownika jest: udostępnienie instrukcji obsługi osobie obsługującej, upewnienie się, że osoba obsługująca ją przeczytała i zrozumiała. Aby uniknąć wypadków spowodowanych przez przypadkowe lub obce osoby (dzieci, pasażerowie), należy zabezpieczać lub blokować sterowniki w ciągniku, gdy maszyna nie jest używana lub gdy znajduje się w położeniu transportowym.

12 Kontrole i konserwacja Przestrzegać zalecanych lub podanych w instrukcji obsługi terminów przeglądów okresowych i badań. Podczas prac kontrolnych i konserwacyjnych zawsze pozbawiać ciśnienia instalację hydrauliczną. Prace kontrolne i konserwacyjne przeprowadzać wyłącznie wtedy, gdy maszyna jest ustawiona na równym podłożu o wystarczającej nośności i zabezpieczona przed stoczeniem. Nie używać części maszyny jako podestów, chyba że są one do tego przeznaczone i odpowiednio oznaczone. Nie czyścić nowych maszyn przy użyciu strumienicy parowej lub agregatu wysokociśnieniowego. Całkowite utwardzenie lakieru następuje dopiero po ok. 3 miesiącach i przed upływem tego czasu może dojść do jego uszkodzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny za pomocą wody lub strumienia pary (agregat wysokociśnieniowy) lub innych środków czyszczących zakryć wszystkie otwory, do których ze względów bezpieczeństwa i funkcji nie może dostać się woda, para ani środki czyszczące. W przypadku Terrano FX są to na przykład łożyska oraz wały ugniatające. Po zakończeniu czyszczenia należy usunąć pokrywy. Obszary robocze Obszary robocze znajdują się przy urządzeniu pociągowym, przyłączach hydraulicznych, regulacji głębokości oraz wszystkich pozycjach roboczych podlegających konserwacji. Wszystkie obszary robocze opisane zostały w kolejnych rozdziałach. Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, znajdujących się w rozdziale Bezpieczeństwo i następnych. Dopuszczony personel obsługujący Przy maszynie mogą pracować wyłącznie osoby, które uzyskały upoważnienie od użytkownika i odpowiednio przeszkolone. Minimalny wiek osoby obsługującej wynosi 16 lat. Środki ochrony osobistej Do wykonywania prac obsługowych i konserwacyjnych wymagane są: przylegające ubranie, trwałe rękawiczki ochronne (zabezpieczające przed ostrymi elementami maszyny), okulary ochronne (do ochrony przed zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do oczu). Po zakończeniu czyszczenia sprawdzić wszystkie przewody hydrauliczne pod kątem szczelności oraz sprawdzić, czy nie występują luźne połączenia, przetarcia lub inne uszkodzenia. Znalezione usterki należy natychmiast usunąć lub zlecić ich usunięcie. Przesmarować wszystkie punkty smarowania w celu usunięcia zbędnej wody. Podczas prac konserwacyjnych dokręcić poluzowane połączenia śrubowe.

13 Transport / instalacja Dostarczenie Dostawa następuje zazwyczaj za pomocą pojazdu ciężarowego lub przyczepy niskopodwoziowej. Maszynę można unosić za pomocą dźwigów, wózków widłowych i innych urządzeń podnoszących. Należy przy tym przestrzegać ciężarów (patrz dane techniczne), punktu ciężkości oraz punktów zawieszenia na maszynie. W zależności od urządzenia podnoszącego, punkty zawieszenia znajdują się w odpowiednio oznaczonych miejscach na ramie. Z przyczepy niskopodwoziowej można zawiesić maszynę na ciągniku lub po nią podjechać. Transportem W zależności od krajowych przepisów i szerokości roboczej transport na drogach publicznych może odbywać się w stanie zawieszonym na ciągniku lub na przyczepie. Należy zachować dopuszczalne wymiary i ciężary do transportu. Ciągnik musi być odpowiednio duży, aby zapewnione były odpowiednie właściwości jezdne i hamowność. Na przyczepie maszynę należy zabezpieczyć za pomocą pasów mocujących lub innych środków pomocniczych. Elementy podtrzymujące ciężary zawieszać wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Instalacja Podczas prac związanych z instalacją i konserwacją istnieje zwiększone ryzyko wypadku. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy zapoznać się z maszyną oraz przeczytać instrukcję obsługi. Przeszkolenie użytkownika i pierwsza instalacja maszyny przeprowadzane są przez pracowników działu obsługi klienta firmy Horsch lub jej partnera handlowego. Zabrania się wcześniejszego użytkowania maszyny. Obsługa maszyny dozwolona jest dopiero po przeszkoleniu przez pracownika działu obsługi klienta lub partnera handlowego. Jeśli ze względu na transport wymontowane zostały pewne elementy, przed przeszkoleniem zostaną one zamontowane przez pracownika działu obsługi klienta lub partnera handlowego. Sprawdzić wszystkie ważne połączenia śrubowe! Nasmarować wszystkie gniazda smarowe i przeguby! Sprawdzić wszystkie połączenia hydrauliczne i węże pod kątem uszkodzeń. Następujące Obliczanie przeciwwagi w przypadku zawieszenie trzypunktowego może służyć do obliczenia obciążenia na ciągniku.

14 Obliczanie przeciwwagi Mocowanie urządzeń na przednim i tylnym zawieszeniu trzypunktowym nie może doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnego obciążenia osi oraz nośności opon ciągnika. Przednia oś ciągnika musi być zawsze obciążona ciężarem równym co najmniej 20% ciężaru własnego ciągnika! Przed rozpoczęciem transportu ulicznego należy sprawdzić, czy używany ciągnik nie jest przeciążony i czy jest odpowiedni dla danego urządzenia doczepionego. Dane do obliczenia: Wszystkie dane dotyczące ciężaru w (kg) Wszystkie dane dotyczące wymiarów w (m) Obliczenia ciężaru T L ciężar własny ciągnika T V obciążenie osi przedniej pustego ciągnika T H obciążenie osi tylnej pustego ciągnika G H ciężar całkowity urządzenia mocowanego z tyłu G H ciężar całkowity urządzenia mocowanego z przodu a odstęp między punktem ciężkości urządzenia mocowanego z przodu (balast przedni) a środkiem osi przedniej b rozstaw kół ciągnika c odstęp między środkiem osi tylnej a środkiem kulki łożyska cięgła dolnego d odstęp między środkiem kulki łożyska cięgła dolnego a punktem ciężkości urządzenia mocowanego z tyłu (balast tylny) x Dane producenta ciągnika dotyczące min. obciążenia tyłu. Jeśli brak jest danych, wprowadzić wartość 0,45. 10

15 1. Obliczenie minimalnego obciążenia przodu w przypadku urządzeń mocowanych z tyłu: Wprowadzić wynik do tabeli. 2. Obliczenie minimalnego obciążenia tyłu w przypadku urządzeń mocowanych z przodu: Wprowadzić wynik do tabeli. 3. Obliczenie rzeczywistego obciążenia osi przedniej Wynik obliczenia rzeczywistego obciążenia osi przedniej i dopuszczalnego obciążenia osi przedniej z instrukcji obsługi ciągnika wprowadzić do tabeli. 4. Obliczenie rzeczywistego ciężaru całkowitego Wynik obliczenia rzeczywistego ciężaru całkowitego i dopuszczalnego ciężaru całkowitego z instrukcji obsługi ciągnika wprowadzić do tabeli. 5. Obliczenie rzeczywistego obciążenia osi tylnej: Wynik obliczenia rzeczywistego obciążenia osi tylnej i dopuszczalnego obciążenia osi tylnej z instrukcji obsługi ciągnika wprowadzić do tabeli. G V min = G H min = T v tat = G tat = T H tat = G H (c + d) - T V b + 0,2 T L b a + b G V a - T H b + x T L b b + c + d G V (a + b) + T V b - G H (c + d) b G V + T L + G H G tat - T V tat Tabela: Wartości obliczone muszą być mniejsze lub takie same, jak wartości dopuszczalne. Minimalne obciążenie przodu / tyłu Wartość rzeczywista zgodnie z obliczeniem kg Wartość dopuszczalna zgodnie z instrukcją obsługi Podwojona dopuszczalna nośność opon Ciężar całkowity kg < kg Obciążenie osi przedniej Obciążenie osi tylnej kg < kg < kg kg < kg < kg 11

16 Dane techniczne Terrano 3 FX Szerokość robocza i transportowa:...3,00 m Długość:...3,50 m Wysokość:...1,55 m Ciężar: kg Ilość palców:...10 Odstęp między redlicami w rzędzie:...0,70 m Rzędy redlic:...3 Odstęp między śladami:...0,33 m Moc ciągnika od:...80 KW/110 KM Oświetlenie: V Zawieszenie:...trzypunktowe kat. III Terrano 5 FX Szerokość robocza:...5,80 m Długość:...3,70 m Wysokość:...1,55 m Ciężar: kg Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość po złożeniu:...3,15 m Ilość palców:...16 Odstęp między redlicami w rzędzie:...0,70 m Rzędy redlic:...3 Odstęp między śladami:...0,30 m Moc ciągnika: KW/180 KM Oświetlenie: V Zawieszenie:...trzypunktowe kat. III 1x DW:... klapy 1x EW:...Zabezpieczenie klap Terrano 6 FX Szerokość robocza:...5,80 m Długość:...3,70 m Wysokość:...1,55 m Ciężar: kg Szerokość transportowa:...2,80 m Wysokość po złożeniu:...3,40 m Ilość palców:...19 Odstęp między redlicami w rzędzie:...0,70 m Rzędy redlic:...3 Odstęp między śladami:...0,30 m Moc ciągnika: KW/220 KM Oświetlenie: V Zawieszenie:...trzypunktowe kat. III 1x DW:... klapy 1x EW:...Zabezpieczenie klap Terrano 4 FX Szerokość robocza:...4,00 m Długość:...3,70 m Wysokość:...1,55 m Ciężar: kg Szerokość transportowa:...2,80 m Wysokość po złożeniu:...2,50 m Ilość palców:...13 Odstęp między redlicami w rzędzie:...0,70 m Rzędy redlic:...3 Odstęp między śladami:...0,30 m Moc ciągnika od: KW/140 KM Oświetlenie: V Zawieszenie:...trzypunktowe kat. III 1x DW:... klapy 1x EW:...Zabezpieczenie klap 12

17 Wyposażenie dodatkowe Układ jezdny (4, 5 i 6 FX): Długość z układem jezdnym:... 6,85 m Ciężar (tylko układ jezdny): kg Zawieszenie z układem jezdnym:... dwupunktowe Instalacja hydrauliczna układu jezdnego:... 1 x DW Wysokość podniesienia z tyłu maks.:...0,45 m W wersji z układem jezdnym do ruchu po drogach publicznych wymagane jest prawo jazdy. Dopuszczenie do użytku: Oświetlenie Regularnie sprawdzać oświetlenie, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego! R Obłożenie wtyczek i kabli: Nr Naz. Kolor Funkcja 1. L żółty Migacz lewy g biały Masa 4. R zielony Migacz prawy R brązowy Światło wsteczne prawe czerwony Światło hamowania L czarny Światło wsteczne lewe L Urządzenie oświetlające Maschine Alle angehängten Zeichnung Beleuchtung 1. Wtyczka 12 V 7-biegunowa 2. Puszka rozdzielcza 3. Oświetlenie zabezpieczenia zębów Zeichnungsnummer z prawej 4. Oświetlenie zabezpieczenia zębów z lewej 5. Światło wsteczne prawe 6. Światło wsteczne lewe Dateiname Beleucht.skf Entw. ed 7. Gniazdo wtykowe 12 V 7-biegunowe (wyposażenie dodatkowe) 13

18 Montaż i sposób pracy Opis Terrano 6 FX 1. Siłownik składający 2. Zawieszenie dwupunktowe 3. Uchwyt palców z redlicami Mulch-Mix 4. Koło podporowe 5. Wyrównanie tarcz 6. Wał Rollflex 7. Układ jezdny 8. Oświetlenie z tablicą ostrzegawczą HORSCH Terrano FX - dzięki kształtowi palców w uchwycie narzędzia Terra-Grip - doskonale nadają się zarówno do płytkiej, jak również głębokiej uprawy gleby. Dzięki różnym kształtom redlic, palce w równym stopniu nadają się do płytkiej obróbki ściernisk, mieszania pozostałości pożniwnych oraz do głębokich prac spulchniających. Trzybelkowy układ i regularne rozłożenie palców zapewnia przejazd bez zapychania i równomierną uprawę całej powierzchni roboczej. Zabezpieczenie przed kamieniami o sile wyzwalającej równej kg zapobiega uszkodzeniom redlic i palców oraz zmniejsza zużycie elementów maszyny. 14

19 Palce Palce TerraGrip są wytrzymałe, mają nieskomplikowaną budowę i przeznaczone są do wszystkich rodzajów gleby. Przez nachylenie palców długowłókniste pozostałości pożniwne mogą szybko unieść się do góry i obrócić. W przypadku ekstremalnych pozostałości pożniwnych można dodatkowo zamontować oddzielacz łodyg. Palce dostępne są w wersji nieruchomej oraz z zabezpieczeniem przed kamieniami. Obciążane sprężynowo zabezpieczenie przed kamieniami o nacisku wyzwalającym od 250 do 450 kg zapobiega uszkodzeniom palców, uchwytu palców i redlic. Charakterystyka wyzwalania zabezpieczenia długo utrzymuje palce w glebie. Po napotkaniu siły wyzwalającej mogą się one lekko i szybko odchylić nawet do 30 cm w górę. Palce TerraGrip Dla różnych warunków zastosowania palce mogą być wyposażone w redlice o różnych kształtach i szerokościach. 15

20 Redlice MulchMix Standardowo Terrano wyposażone są w redlice MulchMix. Są one przeznaczone do głębszej uprawy gleby. Przecinają one glebę i równomiernie mieszają pozostałości pożniwne z górnymi warstwami ziemi. Dzięki temu pozostawiają one za sobą warstwę mulczu w górnej części, nie niszcząc przy tym dolnych, kapilarnych warstw. 2 Redlice składają się z wierzchołka redlicy, blaszki prowadzącej i skrzydełek redlicy. Elementy te dostępne są w wersjach wąskich oraz szerokich i mogą być w dowolny sposób łączone. Zestawienia budowy systemu MulchMix przedstawione zostały na wykazie części zamiennych. Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z montażem i konserwacją zębów oraz redlic należy podeprzeć maszynę za pomocą odpowiednich środków. Redlica MulchMix Wierzchołek redlicy wąski lub szeroki Blaszka prowadząca wąska lub szeroka Redlica wąska lub szeroka 3 16

21 System ClipOn Redlice skrzydełkowe ClipOn są zamocowane na palcach za pomocą systemu szybkowymiennego. Dla redlic na palcach należy przykręcić klin zaciskowy, a następnie przybić do niego redlice ClipOn uderzeniem młotka. Redlice ClipOn dostępne są dla różnych zastosowań w szerokościach od 7,5-37 cm. W przypadku problematycznych pozostałości pożniwnych i w celu zabezpieczenia palców można zamontować blaszki prowadzące. 3 Uwaga: Nosić okulary ochronne! Podczas przybijania i wybijania redlic mogą odpryskiwać drobinki metalu lub lakieru i zranić operatora. Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z montażem i konserwacją zębów oraz redlic należy podeprzeć maszynę za pomocą odpowiednich środków i zabezpieczyć siłowniki podnoszące za pomocą elementów dystansowych. 1 System ClipOn Redlica skrzydełkowa ClipOn 7,5-37 cm Klin redlicy Blaszka prowadząca Od roku 2003 kliny zaciskowe wyposażone są w zabezpieczenie przed ubytkiem. W celu wybicia tych redlic należy za pomocą narzędzia odblokowującego wycisnąć nosek zabezpieczający. Redlica ClipOn z narzędziem odblokowującym 17

22 Kierunek działania zgarniaczy Terrano 3 FX Maschine Terrano 3 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Terrano 4 FX Maschine Terrano 4 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum 18

23 Terrano 5 FX Maschine Terrano 5 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum Terrano 6 FX Maschine Terrano 6 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum 19

24 Wyrównanie tarcz Aby w przypadku wszystkich warunków pracy, głębokości roboczych i prędkości jazdy zapobiec tworzeniu się wałów, za palcami zamontowane są przedpłużki tarczowe. Tarcze rozdzielają wyrzuconą ziemię i wyrównują podłoże przed wałem ugniatającym. Można zamontować tarcze nieruchome oraz amortyzowane. Aby umożliwić dopasowanie wyrównywania, można regulować wysokość tarcz. Wszystkie tarcze ustawić na tę samą wysokość. Wyrównanie tarcz z wałem Rollflex Lekko unieść maszynę w położeniu roboczym, aby odciążyć sworznie. Założyć klucz oczkowy SW 24 na urządzenie regulacyjne. Zdjąć sworzeń przytrzymujący. Obracać urządzenie regulacyjne aż do osiągnięcia żądanej wysokości. Włożyć i zabezpieczyć sworzeń przytrzymujący. Konserwacja: Łożyska są napełnione olejem, przez co nie wymagają konserwacji. Regularnie sprawdzać tarcze pod kątem luzu, szczelności i swobodnego ruchu obrotowego. Wskazówki dotyczące czyszczenia Uszczelki pierścieni ślizgowych są wrażliwe na działanie zebranej wody podczas dłuższych czasów przestoju. Może dojść do powstania korozji i sklejenia się obu pierścieni ślizgowych. Mogą się one przez to obrócić wokół pierścienia samouszczelniającego i uszkodzić go. Doszłoby wówczas do wydostania się oleju i - po krótkim czasie - do uszkodzenia łożyska. Łożysko przedpłużków tarczowych Dlatego też nie należy czyścić punktów łożyskowych za pomocą agregatów wysokociśnieniowych. Przed dłuższymi czasami przestoju należy spryskać łożyska środkiem antykorozyjnym. Przez ponownym użyciem należy ręcznie obrócić tarcze i sprawdzić swobodę ich ruchu. 20

25 Wał W maszynie może być zamontowany wał prętowy, DoubleDisk lub Rollflex. Podczas użytkowania maszyna porusza się na wale. Ciężar maszyny pozwala osiągnąć wysokie uszczelnienie powrotu oraz rozdrobnioną, równą powierzchnię. W przypadku miękkiej, piaszczystej gleby wał Rollflex może być wyposażony w szerokie sprężyny płytkowe, a w przypadku warunków wilgotnych - w wąskie sprężyny płytkowe. Rozgarniacze między sprężynami płytkowymi utrzymują segmenty wału w stanie wolnym od kamieni i zapobiegają zapychaniu w przypadku wilgotnych gleb. Zużywalne kły na sprężynach wyrównują glebę i dodatkowo ją dociskają. W przypadku kleistych gleb wały mogą zapchać się ziemią, przez co ich ciężar może się znacznie zwiększyć. To z kolei może doprowadzić do przeciążenia elementów lub zanieczyszczenia ulic podczas przejazdów transportowych. Wał Rollflex Dlatego też wał należy regularnie oczyszczać z ziemi podczas zawieszania i przed przejazdami drogowymi. Wał prętowy 21

26 Wał DoubleDisk Tarcze talerzowe są skręcone z pośrednimi tarczami dystansującymi z wykorzystaniem naprężenia wstępnego. Naprężenie to zapobiega przedostaniu się ziemi między tarcze. W miarę zużycia zmniejsza się naprężenie na krawędziach tarcz. Dlatego też należy regularnie sprawdzać i dokręcać śruby na pokrywach bocznych. Pokrywy boczne wału DoubleDisk Zgarniacze usuwają pozostałości pożniwne z przestrzeni między tarczami. Są one zamontowane w otworach wzdłużnych i w razie zużycia można je przestawić w stronę wału. Zgarniacza wału DoubleDisk Konserwacja: Sprawdzić łożysko wału pod kątem prawidłowego osadzenia Sprawdzić wały ugniatające pod kątem prawidłowego ruchu Regularnie smarować łożyska wału Wał Rollflex: Sprawdzić segmenty wału pod kątem zużycia, zniekształcenia i pęknięć Wał DoubleDisk: Sprawdzić naprężenie tarcz i dokręcić śruby na tarczach bocznych W razie potrzeby wyregulować zgarniacze 22

27 Ustawienie / obsługa Nieprawidłowa obsługa i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia maszyny lub zdrowia operatora. Dlatego też należy zapoznać się z rozdziałem Ustawienie / obsługa oraz Bezpieczeństwo. Zawieszanie maszyny Podczas sprzęgania między ciągnikiem a maszyną nie mogą przebywać żadne osoby. Zawiesić Terrano FX na zawieszeniu trzypunktowy lub w wersji z układem jezdnym na zawieszeniu dwupunktowym. Podłączyć przewody hydrauliczne. Podłączyć wtyczki oświetlenia i sprawdzić ich działanie. Odstawianie maszyny Ze względu na stabilność Terrano 4, 5 i 6 FX należy odstawiać w rozłożonym stanie. Układ hydrauliczny Niebezpieczeństwo zakażenia! Instalacja hydrauliczna jest poddawana działaniu wysokiego ciśnienia. Wyciekająca ciecz może przebić skórę i spowodować poważne zranienia. W przypadku odniesienia obrażeń natychmiast skontaktować się z lekarzem. Obsługa instalacji hydraulicznej wymaga szczególnej ostrożności. Błędy obsługi mogą doprowadzić do uszkodzenia maszyny lub utraty zdrowia. W obszarze ruchu składanych części maszyny nie mogą przebywać żadne osoby. Klapy Ruchy klap wykonywać wyłącznie przy uniesionej maszynie! Przy wszelkich ruchach hydraulicznych sterownik należy zakryć przed ogranicznikiem części maszyny. Z tyłu Terrano 5 FX po lewej stronie znajduje się stopa podporowa. Zabezpiecza ona znajdujący się przed nią krój nożowy w przypadku odstawienia maszyny na podłoże w złożonym stanie. Podłączenie instalacji hydraulicznej Instalację hydrauliczną podłączać tylko wówczas, gdy od strony maszyny i urządzenia jest ona pozbawiona ciśnienia. W celu wykluczenia błędów przyłączania, złącza wtykowe są oznaczone kolorami: Zawsze muszą być podłączone wszystkie przewody. Blokada zielony Klapy czarny Podczas transportu drogowego Terrano 4, 5 oraz 6 FX muszą być złożone. W przypadku Terrano 3 FX z szerokimi redlicami nieznacznie przekroczona jest szerokość transportowa 3 m. W razie potrzeby lekko skrócić wierzchołki redlic. 23

28 Terrano 4 oraz 6 FX do 2004 z blokadą hydrauliczną Układ hydrauliczny klap musi być podłączony do sterownika dwustronnego działania, a blokada klap - do sterownika jednostronnego działania. 1 3 Składanie: Zawiesić Terrano na zawieszeniu trzypunktowym i rozłożyć. Uruchomić funkcję Klapy na sterowniku i powoli złożyć części boczne. Zwrócić uwagę na to, aby siłownik hydrauliczny zabezpieczenia klap był wsunięty, aby hak blokujący mógł się zatrzasnąć. Rozkładanie: Uruchomić funkcję Zabezpieczenie klap na sterowniku i otworzyć zabezpieczenie. Uruchomić funkcję Klapy na sterowniku i rozłożyć oba skrzydła aż do oporu. Uruchomić funkcję Zabezpieczenie klap na sterowniku i wsunąć siłownik zabezpieczenia. Maschine Zeichnung Układ hydrauliczny Terrano 4 i 6 FX Sterownik Blokada klap Siłowniki hydrauliczne blokady klap Sterownik Klapy Hydrauliczny zawór blokujący Siłownik hydrauliczny klap Zeichnungsnummer Dateiname Terrano 4 und 6 FX Klapphydr Klapphydr Blokada klap Terrano 4 i 6 FX 24

29 Terrano 5 oraz 6 FX do 2004 z zabezpieczeniem sworzniowym Składanie: Zawiesić Terrano na zawieszeniu trzypunktowym i rozłożyć. Uruchomić funkcję Klapy na sterowniku i powoli złożyć części boczne. Sworzeń zabezpieczenia klap włożyć do otworu i zabezpieczyć. Rozkładanie: Zdjąć sworzeń zabezpieczenia klap i włożyć do przewidzianego uchwytu. Uruchomić funkcję Klapy na sterowniku i rozłożyć oba skrzydła aż do oporu. Terrano 4, 5 oraz 6 FX od 2004 Układ hydrauliczny klap musi być podłączony do sterownika dwustronnego działania, a blokada klap - do sterownika jednostronnego działania. Składanie: Uruchomić funkcję Klapy na sterowniku i powoli złożyć części boczne. Rozkładanie: Uruchomić funkcję Blokada klap na sterowniku i włączyć ciśnienie. Jednocześnie funkcję Klapy na sterowniku ustawić na rozkładanie. Rozłożyć oba skrzydła aż do oporu. Układ hydrauliczny Terrano 4, 5 i 6 FX od roku Sterownik Blokada klap Sterownik Klapy Zawór zwrotny Hydrauliczny zawór blokujący Siłownik hydrauliczny klap 25

30 Ustawienie głębokości Głębokość roboczą ustawia się na ograniczniku korbowodu wału. W temu celu należy zabrać lub dodać aluminiowe klipsy. W przypadku Terrano 4 FX korbowody z tyłu wału można przestawiać w dwóch otworach. W pozycji transportowej wał nie może przekraczać szerokości transportowej. Przy głębszym ustawieniu wał może przechylić się bardziej na zewnątrz. W celu transportu drogowego korbowody wału należy wówczas umocować za pomocą elementów dystansowych. Ustawienie podstawowe Odstawić Terrano na płaskim podłożu. Sterownik ustawić na funkcję wyrównania pozycji. Wypoziomować maszynę za pomocą cięgła górnego. Wolną przestrzeń korbowodu napełnić klipsami aluminiowymi. Oba korbowody napełnić tymi samymi klipsami aluminiowymi. Ustawienie głębokości Terrano 3 / 4 / 5 / 6 FX Ustawienie głębokości Do ustawienia głębokości roboczej należy zabrać klipsy aluminiowe po stronie nacisku i dodać je po stronie ciągu. Stosunek przełożenia wynosi przy tym ok. 1:4, tzn.: Usunięcie/dodanie elementu dystansowego o sile 1 cm zmienia głębokość roboczą o 4 cm. Jest to jedynie wartość orientacyjna, ponieważ głębokość wprowadzania wału zmienia się wraz z intensywnością spulchniania. W położeniu roboczym należy wypoziomować maszynę za pomocą cięgła górnego. Głębokość roboczą należy sprawdzać przed rozpoczęciem pracy oraz - przy większych powierzchniach również w jej trakcie. 26

31 Ustawienie głębokości kół podporowych Koła podporowe zapobiegają kołysaniu w cięższych warunkach glebowych. Maszyna w położeniu roboczym w ziemi. Włożyć dźwignię regulacyjną i odciążyć sworznie. Usunąć sworzeń zabezpieczający i przestawić koło podporowe za pomocą dźwigni do następnego otworu. Włożyć sworzeń zabezpieczający i dołożyć dźwignię. Powtarzać proces, aż koła podporowe będą lekko opierały się o podłoże. Koła podporowe nie mogą utrzymywać ciężaru maszyny. Ich zadaniem jest jedynie zapobieganie rozkołysaniu się maszyny. Koło podporowe z dźwignią regulacyjną Układ jezdny Układ jezdny odciąża ciągnik w położeniu transportowym. Ciężar jest częściowo przejmowany przez układ jezdny. Terrano staje się wówczas maszyną zawieszaną, co powoduje odpowiednią zmianę przepisów prawnych. Ustawienie głębokości: Za pomocą cięgieł dolnych i siłownika podnoszącego wypoziomować maszynę w położeniu roboczym. Umocować cięgła dolne ciągnika. Napełnić drążek tłoka klipsami aluminiowymi. Opuścić maszynę w położeniu roboczym, aż wysuną się tylne koła transportowe. Terrano FX z układem jezdnym Przy głębokim ustawieniu roboczym może dojść do kolizji wału z układem jezdnym podczas rozkładania. Należy wówczas wyciągnąć przednie klipsy, aby podczas rozkładania wał wisiał trochę niżej. Przed rozpoczęciem przejazdu drogowego należy usunąć przednie klipsy do ustawiania głębokości, aby wał mógł się odchylić na zewnątrz. Nie można przy tym przekroczyć szerokości roboczej. 27

32 Kontrole i konserwacja Maszyna została zaprojektowana i zbudowana tak, aby zapewniona była maksymalna wydajność i ekonomiczność przy minimalnym nakładzie prac konserwacyjnych i kontrolnych. W celu zachowania tego stanu i zapewnienia bezawaryjnej pracy, należy regularnie wykonywać zaleca prace kontrolne i konserwacyjne. Czyszczenie Po użyciu Terrano można czyścić przy użyciu agregatu wysokociśnieniowego. Jedynie punkty łożyskowe i smarowania na wale nie mogą być czyszczone bezpośrednio strumieniem wysokiego ciśnienia. Po zakończeniu czyszczenia wszystkie łożyska należy smarować w celu usunięcia zebranej w nich wody. Konserwacja Jeśli maszyna nie będzie użytkowana przez dłuższy okres czasu, należy przestrzegać następujących wskazówek Serwis Firma HORSCH życzy pełnego zadowolenia z zakupionej maszyny oraz z pracy z naszymi partnerami handlowymi i firmą HORSCH. W razie problemów należy zwrócić się do sprzedawcy. Pracownicy działu obsługi klienta partnera handlowego i pracownicy działu obsługi klienta firmy HORSCH zawsze są gotowi do pomocy. Aby jak najszybciej rozwiązać usterki techniczny, prosimy o współpracę. Aby zapobiec zadawaniu niepotrzebnych pytań, przed nawiązaniem kontaktu z pracownikami prosimy o przygotowanie następujących danych. Numer klienta Nazwisko opiekuna klienta Nazwa i adres Model maszyny Data zakupu i ilość przepracowanych godzin Rodzaj problemu Wyczyścić i nasmarować maszynę. Nanieść środek zabezpieczający przed korozją - w tym celu stosować oleje łatwo ulegające biodegradacji. W razie możliwości odstawić maszynę pod dachem. 28

33 Przegląd czynności konserwacyjnych Przegląd czynności konserwacyjnych Terrano 3 / 4 / 5 / 6 FX po pierwszych godzinach pracy Wskazówki robocze Okres Wszystkie połączenia śrubowe i wtykowe podczas eksploatacji sprawdzić pod kątem prawidłowego osadzenia, dokręcić połączenia śrubowe przesmarować sworznie klap Terrano 4, 5 oraz 6 FX (4) przed użyciem przesmarować łożysko wału Terrano 3 FX (2) 4, 5 oraz 6 FX (4) codziennie nasmarować piasty kół podporowych zęby, uchwyty zębów i zabezpieczenie przed kamieniami sprawdzić stan, osadzenie i zużycie przed użyciem codziennie redlice i mocowanie redlic sprawdzić stan, osadzenie i zużycie codziennie wał, sprężyny wału i zgarniacze sprawdzić stan, osadzenie i zużycie codziennie tarcze wyrównujące sprawdzić stan, łożysko, mocowanie i zużycie codziennie ramy i połączenia ramy sprawdzić stan i osadzenie codziennie wrzeciono cięgła górnego na wale sprawdzić ustawienie i osadzenie nakrętki zabezpieczającej codziennie instalacje i elementy hydrauliczne sprawdzić szczelność, mocowanie i obecność przetarć przed użyciem oświetlenie i pokrywa zabezpieczająca stan, działanie i czystość przed użyciem wyposażenie dodatkowe - układ jezdny nasmarować piasty kół odciążyć koła tylne przed użyciem nasmarować sworzeń ramy unoszonej (połączenie ramy układu jezdnego z ramą główną) (2) codziennie nasmarować sworzeń wahliwy i pociągowy (na dwupunktowym urządzeniu pociągowym) (2) codziennie ogumienie i koła sprawdzić stan, osadzenie, luz łożysk i ciśnienie powietrza przed użyciem Węże hydrauliczne układu podnoszącego wymienić (MRL zał. I EN 1533) 3-5 lat posezonie Cała maszyna przeprowadzić prace pielęgnacyjne i czyszczące Punkty smarowania: Punkt smarowania - łożysko wału Punkt smarowania - sworzeń części składanych i obrotowych 29

34 Okresy konserwacji Okresy konserwacji zostały ustalone w oparciu o normalne warunki użytkowania. W cięższych warunkach może zachodzić potrzeba częstszego wykonywania poszczególnych czynności. W żadnym wypadku nie używać maszyny, która wymaga konserwacji. Zadbać o natychmiastowe usuwanie usterek. Smarowanie maszyny Maszynę należy smarować regularnie oraz po każdym czyszczeniu ciśnieniowym lub przy użyciu pary. Zapewnia to gotowość eksploatacyjną oraz zmniejsza koszty napraw i czasy przestoju. Podczas pracy ze smarami należy przestrzegać przepisów producenta i lokalnych władz. Higiena Przy użytkowaniu zgodnym z przepisami smary i oleje mineralne nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia. Należy jednak unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania oparów. Smary, zwłaszcza zużyty olej, mogą zawierać substancje szkodliwe. Praca ze smarami Należy zabezpieczyć się przed bezpośrednim kontaktem z olejami, stosując rękawiczki i kremy ochronne. Ślady oleju na skórze czyścić przy użyciu ciepłej wody i mydła. Nie czyścić skóry benzyną, olejem napędowym ani rozpuszczalnikami. Olej jest trujący. W razie połknięcia oleju należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Smary przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać smarów w otwartych lub nieopisanych zbiornikach. Unikać kontaktu skóry z elementami odzieży nasiąkniętymi olejem. Zmienić zabrudzone ubranie. Szmat nasiąkniętych olejem nie przechowywać w torbach. Obuwie nasiąknięte olejem utylizować jak odpady specjalne. W razie kontaktu oleju z oczami - przepłukać czystą wodą i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Rozlany olej zebrać przy użyciu odpowiedniego środka wiążącego i poddać utylizacji. Zapalonego oleju nigdy nie gasić wodą, lecz używać w tym celu odpowiednich dopuszczonych środków gaśniczych i nosić urządzenia chroniące drogi oddechowe. Odpady zanieczyszczone olejem i zużyty olej Materiały smarowe i eksploatacyjne Układ hydrauliczny Olej hydrauliczny ciągnika miesza się z olejem hydraulicznym maszyny. Układ hydrauliczny napełniony jest środkiem Renolin B 46 HVI; HVL P 46 - DIN część 3. Smary Punkty smarowania siewnika można przesmarować smarem uniwersalnym zgodnym z normą DIN KP/2K

35 Wskazówki dotyczące napraw Wał DoubleDisk Tarcze talerzowe na walcu są skręcone z wykorzystaniem naprężenia wstępnego. Dlatego też wały mogą być otwierane wyłącznie przez przeszkolony i odpowiednio przygotowany personel z wykorzystaniem narzędzia zaciskającego. Zamocować maszynę na ciągniku lub unieść za pomocą dźwigu. Dla zabezpieczenia podstawić odpowiednie podpory i opuścić na nie maszynę. Zdemontować walec ugniatający. Przymocować i zacisnąć narzędzie zaciskające. Otworzyć cztery śruby zamykające na ostatniej tarczy wału. Poluzować narzędzie zaciskające. Wyjąć tarcze wału i pierścienie pośrednie przez rurę wału. Wał DoubleDisk Tarcze gumowe umieszczone między nimi tracą z czasem siłę napinającą. W razie potrzeby wymienić tarcze gumowe wraz z tarczami talerzowymi. Po wymianie uszkodzonych części ponownie założyć i zacisnąć narzędzie zaciskające. Wkręcić i dokręcić śruby. Zamontować wał ugniatający. 31

36 Momenty dociągające śrub metrycznych Wielkość o mm Skok mm Momenty dociągające śrub śruby metryczne w Nm Wersja śrub klasy wytrzymałości ,50 0,9 1,1 1,8 2,6 3,0 4 0,70 1,6 2,0 3,1 4,5 5,3 5 0,80 3,2 4,0 6,1 8,9 10,4 6 1,00 5,5 6,8 10,4 15,3 17,9 7 1,00 9,3 11,5 17, ,25 13,6 16, ,00 14, Nakrętki kół, śruby kół 10 1,50 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

37 Momenty dociągające śrub calowych Średnica śruby Momenty dociągające śrub śruby calowe w Nm Wytrzymałość 2 Wytrzymałość 5 Wytrzymałość 8 Brak oznaczenia na łbie 3 oznaczeń na łbie 6 oznaczeń na łbie cale mm Masa zgrub. Masa prec. Masa zgrub. Masa prec. Masa zgrub. Masa prec. 1/4 6,4 5,6 6,3 8,6 9,8 12,2 13,5 5/16 7,9 10,8 12,2 17,6 19,0 24,4 27,1 3/8 9,5 20,3 23,0 31,2 35,2 44,7 50,2 7/16 11,1 33,9 36,6 50,2 55,6 70,5 78,6 1/2 12,7 47,5 54,2 77,3 86,8 108,5 122,0 9/16 14,3 67,8 81,3 108,5 122,0 156,0 176,3 5/8 15,9 95,0 108,5 149,1 169,5 216,0 244,0 3/4 19,1 169,5 189,8 271,1 298,3 380,0 427,0 7/8 22,2 176,3 196,6 433,9 474,5 610,0 678,0 1 25,4 257,6 278,0 650,8 718,6 915, /8 28,6 359,3 406,8 813,5 908, /4 31,8 508,5 562, /8 34,9 664,4 759, /2 38,1 881,3 989,

HORSCH Terrano 3-8 FX

HORSCH Terrano 3-8 FX 01/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 3-8 FX Art.: 80290503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu. Terrano FX

Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu. Terrano FX Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu Terrano FX HORSCH Terrano FX. Uniwersalna technologia najlepszej jakości uprawy. HORSCH. Współpraca z rolnikami Specjalizacja, rozwój, współpraca: z

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu. HORSCH Terrano FX

Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu. HORSCH Terrano FX Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano FX HORSCH Terrano FX. Efektywna i uniwersalna technologia uprawy. HORSCH. Współpraca z rolnikami Horsch jest firmą, która bezustannie

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

Terrano 5/6/7 FM. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Terrano 5/6/7 FM. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 04/2012 Terrano 5/6/7 FM Art.: 80270506 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! Deklaracja zgodności z normami UE zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Tiger AS LT MT XL. Instrukcja obsługi. Art.: 80580503 pl Wydanie: 09/2014

Tiger AS LT MT XL. Instrukcja obsługi. Art.: 80580503 pl Wydanie: 09/2014 Instrukcja obsługi Tiger AS LT MT XL Art.: 80580503 pl Wydanie: 09/2014 Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! Deklaracja zgodności z normami UE Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Czynności wstępne Ostrożnie usunąć opakowanie i materiały mocujące Uważnie sprawdzić urządzenie czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli urządzenie

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamiatarki

Instrukcja obsługi zamiatarki ul. Nowogrodzka 58 18-400 Łomża Zakłady Produkcyjne: Gałkówka 12 18-413 Miastkowo. al. Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów Instrukcja obsługi zamiatarki 1 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRONTO 12 SW 3M

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRONTO 12 SW 3M INSTRUKCJA OBSŁUGI PRONTO 12 SW 3M PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI! ART.: WYDANIE: 80820502 01/2015 Deklaracja zgodności z normami UE Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG SAS TOP HOE 7 rue de la Seugne 17800 PONS Tél : 05 46 98 00 00 Mail : sastophoe@orange.fr «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG WSTĘP Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie. CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg. Instrukcja obsługi I konserwacji

Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie. CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg. Instrukcja obsługi I konserwacji Wózek paletowy niskiego podnoszenia, prowadzony ręcznie CBY/E-11152, nośność 2500 kg CBY/E-111153, nośność 3000 kg Instrukcja obsługi I konserwacji CBY/E-111152/2500 CBY/E-111153/3000 ZASTOSOWANIE Wózek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Nr art. 184200 080580 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Messuhr montieren und einstellen...

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Joker 5-12 RT. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Joker 5-12 RT. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800501 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! Deklaracja zgodności z normami UE zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOCUS TD / ST

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOCUS TD / ST INSTRUKCJA OBSŁUGI FOCUS TD / ST PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI! ART.: WYDANIE: 80700501 02/2015 Deklaracja zgodności z normami UE Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Brony wirnikowe nieskładane

Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe Corvus PKE 011 Duże łożyska wałków noży umieszczone są w podstawie obudowy i w jej pokrywie. Duży odstęp łożysk gwarantuje wysoką stabilność zespołu. Corvus

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012.

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012. Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Titan UW. Wydajność i tempo w nowym wymiarze

Titan UW. Wydajność i tempo w nowym wymiarze Titan UW Wydajność i tempo w nowym wymiarze MICHAEL HORSCH: W odróżnieniu do sytuacji jeszcze z przed dziesięciu lat Titan 34 UW nie jest już importowany z USA. Od paru lat produkujemy go w naszej firmie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited 2012

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited 2012 Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Patent US 7,845,664 B2

Patent US 7,845,664 B2 Patent US 7,845,664 B2 Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje w celu złożenia przyczepki Weehoo i przed pierwszą jazdą. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. Przeczytaj poniższe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi.

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4.1 Podstawowe dane techniczne Wózki przesuwane są z wykorzystaniem wysokowytrzymałych suwaków techno-polimerowych

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126 INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 Producent / Producer / Производитель Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 JONKOWO k/olsztyna tel./fax (+48)

Bardziej szczegółowo

HORSCH Säwagen. Instrukcja obsługi SW 3500 S / 7000 S. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Säwagen. Instrukcja obsługi SW 3500 S / 7000 S. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 04/2007 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Säwagen SW 3500 S / 7000 S Art.: 80730500 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel)

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Strona 1 / 9 Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Nr Kod Nazwa Ilość 6041870 Zestaw składa się z: 1 6041887 Wyciągające gwintowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Brony talerzowe zawieszane i ciągane. Optymalne pocięcie i wymieszanie resztek pożniwnych z ziemią

Brony talerzowe zawieszane i ciągane. Optymalne pocięcie i wymieszanie resztek pożniwnych z ziemią Brony talerzowe zawieszane i ciągane Optymalne pocięcie i wymieszanie resztek pożniwnych z ziemią 1 Kverneland Qualidisc Kompaktowa brona talerzowa zawieszana charakteryzująca się wysoką jakością wykonania.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja.

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Okna wyposażone w wysokiej jakości okucia Roto to najwyższy komfort obsługi, niezawodność funkcjonowania i odporność na zużycie. Warunkiem sprawności

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

Do wszelkiego rodzaju upraw, od płytkiej obróbki ściernisk do głębokiego spulchniania

Do wszelkiego rodzaju upraw, od płytkiej obróbki ściernisk do głębokiego spulchniania Centaur Wprowadzenie Do wszelkiego rodzaju upraw, od płytkiej obróbki ściernisk do głębokiego spulchniania Istotne argumenty: Dwa typoszeregi za sobą wolną od słomy powierzchnię podstawowy Z tych właśnie

Bardziej szczegółowo

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Nr produktu : 989930 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Wszechstronność zastosowania: uprawa ścierniska, uprawa podstawowa, głębokie spulchnianie i uprawa przedsiewna

Wszechstronność zastosowania: uprawa ścierniska, uprawa podstawowa, głębokie spulchnianie i uprawa przedsiewna Centaur Wszechstronność zastosowania: uprawa ścierniska, uprawa podstawowa, głębokie spulchnianie i uprawa przedsiewna Szukacie Państwo uniwersalnej maszyny uprawowej? Maszyny do płytkiej uprawy ścierniska,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Regulowane zawiasy Easy 3D do drewnianych drzwi zewnętrznych, osadzane we frezowanych gniazdach drzwi i ościeżnicy

Regulowane zawiasy Easy 3D do drewnianych drzwi zewnętrznych, osadzane we frezowanych gniazdach drzwi i ościeżnicy Regulowane zawiasy Easy 3D do drewnianych drzwi zewnętrznych, osadzane we frezowanych gniazdach drzwi i ościeżnicy Instrukcja regulacji zawiasów Easy 3D osadzanych w specjalnych frezowanych gniazdach Regulacja

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K Jednostki prowadzące serii GDH-K i GDM-K zapewniają siłownikom pneumatycznym dokładność prowadzenia, przejęcie zewnętrznych obciążeń promieniowych oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo