ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR AGNIESZKA MAJEWSKA Uniwersytet Szczeci ski ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI WST P Opcje s instrumentami, które same w sobie nie maj adnej warto ci. To, ile kosztuje dana opcja, zale y bowiem od waloru, na który została ona wystawiona i który podlega zmianom cen. Pocz tkowo w wycenie opcji posługiwano si wył cznie intuicj. Jako pierwszy matematyk próbował zastosowa w 1900 roku Louis Bachelier. Jego rozwa ania nad warto ci opcji kontynuowali w latach sze dziesi tych Case Sprenkle, James Boness oraz Paul Samuelson. Ostateczn odpowied uzyskali w 1970 roku Fischer Black, Myron Scholes i Robert Merton, dokonuj c przełomu w dziedzinie wyceny instrumentów pochodnych. Ewolucj modeli wyceny opcji przedstawiono na rysunku 1.

2 150 Agnieszka Majewska BECHELIER 1990 MODELE ANALITYCZNE c. Sprenkle Boness Prekursorzy modelu Samuelson 1965 MODELE NUMERYCZNE Blacka-Scholesa 1973 Merton BLACK-SCHOLES Thorpe Cox/Ross Merton Ingersoll Black Boyle Schwartz Roll Sharpe Goldman/ c. Cox/Ross/Rubinstein Geske Sosin/ Geske Symulacje Rendleman/Bartter Gatto Monte Carlo Whaley Courtadon Jarrow/Rudd Garman/Kohlhagen Grabbe Ho/Lee Macmillan Hull/White Scott Wiggins Barone-Adesi/ Whaley Hull/White Black/Derman/Toy 1a. 1b b. Uogólnienia modelu Rozszerzenia modelu MODELE 1991 Modele 1a. Blacka-Scholesa Blacka-Scholesa APROKSYMACJI sko czonej Modele ANALITYCZNEJ ró nicy dwumianowe Rys.1. Drzewo genealogiczne modeli wyceny opcji ródło: [9], s HISTORIA METOD MONTE CARLO Historia metod Monte Carlo, których nazwa pochodzi od słynnego koła ruletki w Monako si ga 1944 roku. Do ich powstania przyczyniły si prowadzone wówczas przez J. Prespera Eckerta i Johna W. Mauchly ego prace nad unowocze nieniem techniki budowania maszyn licz cych. Zajmowali si oni konstrukcj maszyny o nazwie ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), której przeznaczeniem było obliczanie tablic artyleryjskich na potrzeby armii ameryka skiej. Za prekursorów tych metod uwa a si jednak J. von Neumanna i S.M. Ulama. J. von Neumann rozwijał metody Monte Carlo bior c udział w projekcie maszyny MANIAC I (Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer) i jej nast pnej wersji MANIAC II. Ju w pierwszym stadium bada okazało si bowiem, e efektywno tych metod jest zadowalaj ca tylko wówczas, gdy dysponuje si szybk maszyn cyfrow, wykonuj c miliony operacji na sekund. Mo liwe jest wtedy wykonanie du-

3 Zastosowanie metody Monte Carlo do wyceny opcji 151 ych prób statystycznych, gwarantuj cych zmniejszenie bł du redniokwadratowego otrzymanego rozwi zania do oczekiwanego poziomu. Głównym bod - cem do tych prac było badania zachowania si neutronów w reaktorze atomowym. Z kolei Stanisław Ulam, polski matematyk pracuj c na tych maszynach, szeroko rozpowszechniał i rozwijał metody Monte Carlo. Trudno ci techniczne zwi zane z wykorzystaniem metod Monte Carlo tak naprawd przyczyniły si do ich ulepszenia. Pozwoliło to na zwi kszenie efektywno ci na tyle, e kr g mo liwych zastosowa obj ł wiele zada nauki i techniki. Najbardziej znacz ce udoskonalenia s zwi zane z wprowadzeniem do oblicze prawdopodobie stw warunkowych i wag statystycznych uzyskanych na podstawie informacji dotycz cych rozwi za równa sprz onych w sensie okre lonym przez podstawowe funkcjonały zadania. Uwa a si, e rozkwit metod Monte Carlo przypada na lata 70., gdy zacz ły by wykorzystywane mi dzy innymi do: obliczania całek, rozwi zywania równa liniowych, ró niczkowych cz stkowych, całkowych, szacowania stałych matematycznych, generowania liczb losowych, zagadnie własnych, zagadnie modelowania cyfrowego. 2. ZASTOSOWANIE METOD MONTE CARLO W FINANSACH Pocz tek zastosowa metod Monte Carlo w dziedzinie finansów wi e si z opublikowaniem w 1977 roku pracy Phelima Boyle a 1, który zaproponował wykorzystanie metody Monte Carlo do symulacji. Polegaj one na generowaniu dowolnej liczby ci gów obserwacji zachowuj cych okre lone zało enia, takie jak losowo, typ rozkładu, parametry rozkładu i korelacje mi dzy wygenerowanymi ci gami obserwacji. Stosowane s głównie do zarz dzania portfelem ró nych instrumentów finansowych, do których mo na zaliczy akcje spółek giełdowych, waluty, papiery warto ciowe o stałym dochodzie, instrumenty 1 Zob. [2], s

4 152 Agnieszka Majewska pochodne. Ostatnio metody te znalazły równie zastosowanie w zarz dzaniu portfelem kredytowym banków komercyjnych. Zgodnie z rysunkiem 1, symulacje Monte Carlo nale do grupy metod numerycznych wyceny opcji. Rozwa ane s one w sytuacji rynku doskonałego, czyli wówczas, gdy na rynku finansowym: oprocentowanie depozytów i kredytów bankowych jest jednakowe, wysoko zaci gni tych kredytów jest nieograniczona, nie ma kosztów zawierania transakcji, wszystkie aktywa s doskonale podzielne, dopuszczalna jest krótka sprzeda aktywów. W metodzie tej wykorzystywany jest fakt, e rozkład warto ci waloru w dniu wyga ni cia opcji jest okre lony procesem decyduj cym o jego zmianach. Znaj c ten proces, przez wielokrotne symulacje uzyskuje si rozkład ko cowych warto ci waloru bazowego, z którego mo na bezpo rednio wyprowadzi warto oczekiwan waloru w dniu wyga ni cia opcji. Z uwagi na deterministyczny charakter tej metody otrzymane liczby losowe nie s w rzeczywisto ci liczbami przypadkowymi, lecz mo na je dokładnie przewidzie, st d cz ste okre- lenie ich jako liczb pseudolosowych. 3. WYKORZYSTANIE SYMULACJI MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI Zastosowanie symulacji Monte Carlo do wyceny opcji w praktyce sprowadza si do wyznaczenia przyszłych cen waloru bazowego przy wykorzystaniu geometrycznego ruchu Browna, a nast pnie zastosowania ogólnych wzorów na wycen opcji. Ruch Browna po raz pierwszy został zastosowany do modelowania stochastycznych procesów finansowych przez Norberta Wienera w latach Stał si przez to jednym z najwa niejszych modeli procesów losowych. Poniewa mo e by traktowany jako granica procesu bł dzenia losowego, cz sto jest wykorzystywany w badaniach ekonomicznych do opisu niepewno ci w czasie ci głym 2. Przykład stochastycznego równania ró niczkowego, które mo e by stosowane mi dzy innymi do modelowania cen akcji, stopy inflacji, poda y pieni dza, podał mi dzy innymi A.G. Malliaris (1990). W finansowych modelach wyceny opcji do procesu Wienera stosuje si tak 2 Zob. [4]; [7]; [10], s ; [11].

5 Zastosowanie metody Monte Carlo do wyceny opcji 153 symuluj cy przyszł warto waloru bazowego 4 : zwany lemat Ito 3. Zakładaj c ci gło procesu, otrzymuje si nast puj cy wzór + 2 σ ln S = ln S0 µ t + σ ε t, (1) 2 gdzie: S przyszła cena instrumentu finansowego, S 0 cena rzeczywista instrumentu bazowego, µ rednia arytmetyczna procesu, wyznaczona na podstawie danych rzeczywistych, σ odchylenie standardowe procesu, wyznaczona na podstawie danych rzeczywistych, t przyrost czasu, ε proces stochastyczny, w którym kolejne zmienne s stochastyczne o rozkładzie normalnym. Po wyznaczeniu mo liwych cen waloru bazowego wyceny opcji dokonano wykorzystuj c model Blacka-Scholesa (1973). Cen opcji kupna (c) i sprzeda y (p) w modelu tym wyznacza si według nast puj cych równa : rt ( 1 d2 c = S N d ) X e N( ), (2) p = X e rt przy czym: 2 ln( S X ) + ( r + σ 2) t d1 =, σ ( t d 2 = d 1 σ t, gdzie: S warto waloru bazowego w chwili t, X cena wykonania opcji, r krajowa stopa procentowa wolna od ryzyka, T okres wa no ci opcji, N ( d2 ) S N ( d1), (3) 3 Zob. ibidiem. 4 Zob. [7], s. 99.

6 154 Agnieszka Majewska σ zmienno ceny waloru bazowego, N(d i ) dystrybuanta standaryzowanej zmiennej o rozkładzie normalnym. 4. BADANIE EMPIRYCZNE Badanie empiryczne obj ło warranty notowane na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie. Nale one do instrumentów bardzo zbli onych w swej istocie do opcji. Jak pisze J. Hull, s to opcje powstaj ce w nieco inny sposób 5, poniewa wystawcami mog by spółki lub instytucje finansowe. Warrant, podobnie jak opcja, daje wi c jego posiadaczowi prawo, ale nie obowi zek, kupna lub sprzeda y le cego u jego podstaw papieru warto ciowego po uprzednio ustalonej cenie i w okre lonym czasie. Inaczej mówi c, jest to talon opcyjny w formie obiegowego papieru warto ciowego notowanego na giełdzie. Ze wzgl du na fakt, e warto warrantów wyznaczana metod Monte Carlo opiera si na symulacjach cen walorów bazowych, które niekiedy mog znacznie odbiega od ich realizacji, ograniczono si do prezentacji wyników dla siedmiu walorów, w ród których si znalazło: 5 warrantów kupna na akcje Agory, Budimexu, Bigu, Elektrimu oraz kontraktu futures na WIG20, 2 warranty sprzeda y na akcje TP SA oraz indeks WIG20. W rzeczywisto ci badanie przeprowadzone było dla 34 warrantów. Otrzymane wyniki przedstawia tabela 1, w której dla ró nych pomiarów zmienno ci cen walorów bazowych uj to wzgl dne bł dy wycen. W badaniu zastosowano trzy metody szacowania zmienno ci: a) klasyczna za pomoc odchylenia standardowego (n = 180); b) wykorzystanie procedury EWMA 6, w której parametr wagowy λ został przyj ty na czterech poziomach: 0,5; 0,7; 0,9 i 0,95; c) wykorzystanie modeli ekonometrycznych: GARCH(1,1) Agora, Big, Elektrim, Futures na WIG20, TP SA, WIG20, ARCH(1) Budimex. W tabeli prezentuj cej otrzymane wyniki nie uj to równie wi kszej liczby okresów, poniewa w niektórych przypadkach ju od trzeciego uzyskiwane 5 Zob. [5], s Zob. [6], s

7 Zastosowanie metody Monte Carlo do wyceny opcji 155 ceny teoretyczne osi gały warto ci ró ni ce si od giełdowych o kilka tysi cy procent. Najmniejszy wzgl dny bł d oszacowa dla wycen poszczególnych warrantów symulacjami Monte Carlo wahał si w granicach od 1,45 do 74,2%. W wi kszo ci przypadków nie osi gn ł on nawet 10%. Nale y jednak zaznaczy, e tak niskie bł dy utrzymywały si z reguły tylko do drugiego okresu. Ponadto bardzo cz sto si zdarzało, e oprócz bardzo dokładnych wycen pojawiały si wyniki diametralnie ró ni ce si od warto ci rzeczywistych. Wzgl dne bł dy wycen symulacji Monte Carlo Tabela 1 AGOI054BDM Numer okresu s(x) λ = 0,5 λ = 0,7 λ = 0,9 λ = 0,95 model I 119,11 4,53 21,92 101,10 169,71 6,96 II 106,09 15,13 30,36 93,02 141,04 17,30 BDXI032BDM I 50,60 103,30 91,30 53,50 52,40 25,70 II 86,00 96,30 95,30 87,00 86,60 74,20 BIGI004BDM I 20, , ,18 238,80 172,65 23,27 II 14, , ,98 282,84 205,10 18,17 ELEI004BDM I 33,29 6,00 5,44 2,94 13,94 4,61 II 1,45 82,94 81,63 75,84 38,69 58,82 FW2L111BDM I 3,40 147,04 64,68 13,71 19,31 18,90 TPSX011BRE I 10,20 97,95 47,01 18,51 8,56 9,85 II 19,26 37,93 5,26 13,66 20,38 19,51 W20X150BRE I 46,12 251,27 20,29 22,28 5,86 60,38 II 69, ,66 481,67 195,44 296,82 7,86 ródło: opracowanie własne. Podsumowaniem przeprowadzonych symulacji s nast puj ce wnioski: 1. Metoda Monte Carlo eliminuje istnienie ogólnie rozumianych trendów giełdowych, jakim podlegaj ceny walorów bazowych. W przypadku wyst pienia wyra nego trendu na giełdzie ceny akcji zachowuj si inaczej ni w przypadku geometrycznego ruchu Browna. Mo e to by powodem niewła ciwych wycen.

8 156 Agnieszka Majewska 2. Teoria chaosu zakłada, e rynek obdarzony jest pami ci, która ma znaczny wpływ na przyszłe ceny walorów bazowych. Wprowadzenie losowo ci do wycen poprzez symulacje prowadzi do wykluczenia tego zało enia Najlepsze wyniki symulacji uzyskuje si na jeden, dwa okresy do przodu. 4. Zmiana warto ci walorów bazowych nie ma tak wielkiego wpływu na wycen warrantów i opcji, jak zmiana wariancji stop zwrotu z tego waloru. 5. Symulacje mogłyby obejmowa równie kształtowanie si stopy procentowej wolnej od ryzyka, ale w obecnej sytuacji gospodarczej zało enie, e stopy procentowe b d zmienia si w dowolnym kierunku, ma charakter czysto teoretyczny. PODSUMOWANIE W ród metod numerycznych do wyceny instrumentów pochodnych mog by stosowane symulacje Monte Carlo. Otrzymane wyniki wskazuj, e mog by one prowadzone tylko na jeden, dwa okresy do przodu. W wi kszo ci przypadków ju od trzeciego uzyskiwano ceny teoretyczne nawet o kilka tysi - cy procent ró ni ce si od giełdowych. Ograniczeniem metody Monte Carlo jest równie nieuwzgl dnianie ogólnie rozumianych trendów giełdowych, jakim podlegaj ceny walorów bazowych. W przypadku wyst pienia wyra nego trendu na giełdzie ceny akcji zachowuj si inaczej ni w przypadku geometrycznego ruchu Browna. Mo e to by powodem niewła ciwych wycen. Przeprowadzone symulacje potwierdziły, e jednym z najwa niejszych parametrów przy wycenie jest zmienno. Zmiana warto ci walorów bazowych nie miała bowiem tak wielkiego wpływu na wycen warrantów, jak zmiana wariancji stóp zwrotu z tego waloru. LITERATURA 1. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy 1973, No Zob. [8], s ; [13].

9 Zastosowanie metody Monte Carlo do wyceny opcji Boyle P.P.: Options: A Monte Carlo Approach. Journal of Financial Economics 1977, No Brandt S.: Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe. PWN, Warszawa Gajek L., Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. WNT, Warszawa Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press, Warszawa Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Majewska A., Majewski S.: Porównanie zmienno ci kursów euro szacowanych na podstawie danych historycznych oraz z u yciem procedury EWMA. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S.: Zarz! dzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków Syczewska E.: Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja. Monografie i Opracowania nr 462. SGH, Warszawa Weron A., Weron R.: In ynieria finansowa. WNT, Warszawa Weron A., Wojakowski Ł.J.: Metody numeryczne w modelowaniu finansowym metoda Monte Carlo. Rynek Terminowy 1999, nr Zwolankowska M.: Fraktalna geometria polskiego rynku akcji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin THE INTRODUCTION TO USING MONTE CARLO METHOD IN THE VALUATION OF OPTIONS Summary The Monte Carlo Method is one of numerical methods, which is used to value derivatives. It provides approximate solutions to a variety of mathematical problems by performing statistical sampling experiments on a computer. The article shows how Monte Carlo simulations can be used in the valuation of options. It is a new technique

10 158 Agnieszka Majewska based on the randomisation of derivatives prices. To put Monte Carlo simulations in the valuation of options in practice resolves into calculation of the future prices of underlying assets by using geometric Brown s motion, and subsequently using general options pricing models. The empirical data for the analysis were warrants quoted on the Warsaw Stock Exchange, because they belong to instruments that are very similar in their nature to options. The results show that Monte Carlo simulations in the valuation of options can be used for only one or two periods ahead. Translated by Agnieszka Majewska

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Ewa Drabik Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Risk cummulation in the financial market as a major threat to the market equilibrium Celem pracy jest pokazanie i pomimo,

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA

BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 4 2008 Aleksandra ANUSIK* BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA Istotnym zagadnieniem w przypadku kontraktów

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Model Blacka-Scholesa

Model Blacka-Scholesa Model Blacka-Scholesa Średnie giełdowe odzwierciedlaja wszystko za wyjatkiem działań Pana Boga I zasada Dow 1 Rafał Ciesielski 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Warszawski Streszczenie W pracy

Bardziej szczegółowo

Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych chorób przewlek ych na przyk adzie USA

Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych chorób przewlek ych na przyk adzie USA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Roman PLUTA Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE LUKSEMBURSKIM PROSPEKT MAJ 2005 r. Zapisy nie b d wa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7.

Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7. Computational Finance Michał Wojdyła, Wróbel Dariusz http://student.agh.edu.pl/~dwrobel/mownit/comp_finance.pdf http://wmichal9.interia.pl/comp_finance.pdf Table of Contents: 1. Wstęp 3 2. Rozwój rynków

Bardziej szczegółowo

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW

POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW POZYCJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W WARSZAWIE NA TLE EUROPEJSKICH PARKIETÓW KESRA NERMEND, ANDRZEJ KUCIŃSKI Streszczenie Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie ma ju za sob 20 lat swego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo