Wycena przedsiębiorstw. Metody majątkowe

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena przedsiębiorstw. Metody majątkowe"

Transkrypt

1 Wycena przedsiębiorstw Metody majątkowe

2 Rozporządzanie RM z dnia Oszacowanie wartości spółki ( ) jest dokonywane z uwzględnieniem analizy ( ), co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących: 1. Zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych, 2. Wartości odtworzeniowej, 3. Wartości skorygowanych aktywów netto, 4. Rynkowej wartości likwidacyjnej, 5. Przy zastosowaniu mnożnika zysku.

3 Istota metod majątkowych Podmiotem wyceny jest majątek przedsiębiorstwa, czyli różnica pomiędzy całością aktywów a kapitałami obcymi

4 Podstawowe pojęcia (MSR/MSSF) Podstawa wyceny Historyczna cena nabycia lub koszt nabycia Wartość godziwa Wartość utracona Cena bieżąca Opis Kwota zapłaconych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentu lub wartość godziwa innych dóbr przekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momencie jego nabycia lub wytworzenia, lub tam, gdzie ma to zastosowanie- jest to wartość przypisana do danego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia wynikająca z wymogów innych MSSF np. MSSF 2 Płatności w formie akcji Kwota, za jaka na warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby zostać wymieniony miedzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji Strata, jaką odczułaby jednostka, gdyby została pozbawiona składnika aktywów lub jego ekwiwalentu, odpowiadająca jego potencjałowi produkcyjnemu, w szczególności może być to cena odtworzenia albo cena zakupu Najbardziej ekonomiczna cena nabycia lub koszt wytworzenia składników aktywów lub jego ekwiwalentu odpowiadająca jego potencjałowi produkcyjnemu, w szczególności może to być cena odtworzenia lub cena zakupu

5 Podstawowe pojęcia (MSR/MSSF) cd Podstawa wyceny Cena odtworzenia Cena odkupu Wartość użytkowa Wartość możliwa do odzyskania (odzyskiwalna) Wartość sprzedaży netto Opis Najbardziej ekonomiczna cena bieżąca zastąpienia dotychczasowego składnika aktywów składnikiem identycznym Najbardziej ekonomiczna cena bieżąca zastąpienia dotychczasowego składnika aktywów innym takim składnikiem o analogicznej zdolności produkcyjnej lub potencjałem usługowym Bieżąca szacunkowa wartość przyszłych przepływów środków pieniężnych, których można oczekiwać z dalszego użytkowania tego składnika oraz jego zbycia po zakończeniu użytkowania Wyższa wartość spośród wartości użytkowej i ceny sprzedaży netto Różnica między szacunkową ceną sprzedaży, uzyskiwaną w toku zwykłej działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami zakończenia jego działania i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku

6 Rodzaje metod majątkowych Metody majątkowe Metody księgowe Metody likwidacyjne Metody odtworzeniowe

7 Najczęściej spotykane metody: księgowa Ewidencyjna - najprostsza polega na odjęciu od sumy wartości aktywów przedsiębiorstwa sumy jego zobowiązań bieżących i długoterminowych Księgowa skorygowanych aktywów netto - polegająca na tym, że wartość przedsiębiorstwa liczona jest metodą księgową z uwzględnieniem odpowiednich korekt poszczególnych składników bilansu o ich wartość rynkową (np. należności) odtworzeniowa - metoda kosztów odtworzenia - zsumowanie wszystkich nakładów, jakie należałoby ponieść na stworzenie takiego samego majątku przedsiębiorstwa likwidacyjna po cenie sprzedaży aktywów i po spłaceniu zadłużenia np. metoda Wilcoxa-Gamblera

8 METODY KSIĘGOWE

9 Metoda aktywów netto Podstawa: bilans na dzień wyceny lub na najbliższy dzień poprzedzający, na który jest dokonywana wycena Warianty: Metoda wartości księgowej aktywów netto Metoda wartości skorygowanej aktywów netto

10 Jak obliczamy kapitał własny? Aktywa ogółem - Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe

11

12 A co z resztą? W pasywach znajduje się wiele innych składników: Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe bierne

13

14 Zalecenie: Zindywidualizowana ocena sensu ekonomicznego rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych Zaliczanie składników do pasywów obcych lub własnych

15 Metoda skorygowanych aktywów netto Korekty w najprostszym ujęciu: Rynkowe szacunki najważniejszych pozycji bilansowych Przykład (wg D. Zarzeckiego, s. 287) dotyczy statków w procesie wycenie: Statki są przeszacowane ze względu na stan amortyzacji Ceny rynkowe są zmienne Ceny zatem mogą być skorygowane o aktualne notowania

16 Skorygowana wartość aktywów netto Punktem wyjścia jest ewidencyjna wartość księgowa, która jest w odpowiedni sposób korygowana z uwzględnieniem rynkowej wartości składników majątku i kapitałów wycenianego przedsiębiorstwa. Zakres korekt zależy od celu sporządzania wyceny oraz stopnia sformalizowania całej procedury wyceny (im większa waga przypisana wynikom wyceny, tym większy zakres korekt) 16

17 Zakres sporządzanych korekt powinien uwzględniać Pozabilansowe składniki aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Wartość rynkową nieruchomości przedsiębiorstwa oszacowanej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Wartość rynkową majątku obrotowego: Zapasów (z uwzględnieniem okresu zalegania, użyteczności, możliwości upłynnienia) Należności (z uwzględnieniem należności nieściągalnych i trudnościągalnych Wartość rynkową (bądź możliwie zbliżoną do rynkowej) posiadanych przez przedsiębiorstwo papierów wartościowych 17

18 Etapy wyceny metodą skorygowanych aktywów netto I. Uzyskanie bilansu na dzień wyceny lub dostępny najbliższy poprzedzający (u nas to będzie )Etap I II. Przeprowadzenie korekt dotyczących znanych a pominiętych w bilansie aktywów i pasywów lub na aktualizacji danych bilansowych na dzień wyceny Etap II III. Skorygowanie wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych do ich wartości rynkowej Etapy III i IVEtapy IV. Skorygowanie zobowiązań do ich wartości rynkowych (np.+koszty windykacji)etap VEtapy V. Przeprowadzenie korekty z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zadłużenia o charakterze odsetkowym Etap VEtapy VI. Skorygowanie szacunku kapitału własnego o wartość akcji uprzywilejowanych (uzyskanie wartości kapitału zwykłego)etap VI VII. Przeprowadzenie obliczeń kontrolnych VIII. Ocena potrzeby dokonanie korekt (dyskonta): wycena udziałów mniejszościowych lub brak płynności akcji

19 Etap I Należy określić rzetelność uzyskanego bilansu Należy określić czytelność uzyskanego bilansu Dokonuje: audytor (biegły rewident) Etapy

20 Etap IIEtapy Przykład: firma może posiadać duży stan zapasów, które zostały zdjęte ze stanu i zaliczone w poczet kosztów Jeśli data wyceny jest różna od daty bilansu, należy dokonać korekt po stronie aktywów i pasywów (dlatego my dokonamy wyceny na dzień bilansu)

21 Etap II cd Przykład istnienia aktywów niematerialnych: Spółka zawarła umowę leasingową: 1000 zł miesięcznie Średnia rata na rynku: 1500 zł miesięcznie Okres leasingu: 25 rat Miesięczna stopa procentowa: 1% Współczynnik płatności okresowych (annuitetowych) dla 25 miesięcy przy 22,0232 PV z tytułu rat leasingowych=( )*22,0232 Wartość aktywów niematerialnych = ,6

22 Etap II cd Etapy Zobowiązania pozabilansowe wynikają z: Roszczeń Spraw sądowych Kar Umów leasingowych z warunkami gorszymi niż rynkowe Określana jest dolna granica: zobowiązanie wyniesie co najmniej

23 Etapy III i IVEtapy Korygowanie aktywów materialnych i możliwych do zidentyfikowania aktywów niematerialnych do wartości rynkowej: Szacunki biegłych (np. złoża) Notowania z giełd (np. towarowych) Trudne do zidentyfikowania aktywa niematerialne (np. goodwill) powinny być pominięte Korygowanie zobowiązań do wartości rynkowej

24 Etap VEtapy Korekty o zobowiązania podatkowe: Pomiędzy zakończeniem ostatniego roku a datą wyceny (niektórzy uważają, że wycena ma charakter szacunkowy a nie musi być elementem sprzedaży; skoro nie ma sprzedaży, nie będzie podatków) Jeśli korekta jest istotna, jest liczona na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową a księgową (jak w zadaniu z zeszłego roku) Korekta z tytułu skorygowanej wartości (etapy III i IV)

25 Etap VIEtapy Etapy poprzednie: wyznaczenie kapitału własnego Wycenie podlega kapitał zwykły Jeśli są akcje uprzywilejowane, musi nastąpić korekta kapitału własnego do kapitału zwykłego Metody: Metoda stopy dywidendy (relacji ostatnio wypłacanej dywidendy do aktualnej ceny akcji) dividend yield aby wycenić akcje firmy X porównuje się stopę dywidendy ze stopami innych firm, jeśli stopa jest niższa to oznacza, że kapitał ma też niższą wartość niż księgowa Metoda wartości umorzenia na podstawie wartości umorzenia określonej w aktach prawnych spółki

26 Warunki zastosowania metody skorygowanych aktywów netto? Przedsiębiorstwo dysponuje znacznymi zasobami aktywów materialnych i posiada niewiele (lub wcale) aktywów niematerialnych Zakładana jest kontynuacja działalności (ang. going concern) Będąca przedmiotem wyceny własność odnosi się do udziałów większościowych lub udziałów dających prawo do sprzedaży aktywów spółki Dodatkowo: Forma rozpoczyna działalność Łatwość wejścia do branży Bilans odzwierciedla aktywa materialne (nie ma aktywów pozabilansowych, które przynoszą znaczne korzyści) Brak statystyki zysków lub CF Pracownicy nie są istotnym źródłem wartości dodanej Jest dużo aktywów płynnych Brak stałej bazy klientów

27 Problem wycena nieruchomości Grunty - trwałość nieruchomości w miejscu podaż nieruchomości jest stała, Pozostałe nieruchomości względna trwałość w miejscu Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym

28 Metoda likwidacyjna liquidation value lub break-up value Ceny przy likwidacji są niższe niż w innych przypadkach

29 Wartość upłynnienia (likwidacyjna) Wartość likwidacyjną można określić jako sumę gotówki, jaką właściciel przedsiębiorstwa otrzyma w przypadku jego likwidacji, likwidacja to sprzedaż aktywów materialnych oraz zbywalnych aktywów niematerialnych na drodze przetargu lub aukcji, pomniejszoną o koszty związane bezpośrednio z likwidacją oraz o wartość zobowiązań i kosztów związanych ze zwolnieniem pracowników 29

30 Wartość upłynnienia (likwidacyjna) Ustalenie wartości likwidacyjnej jest szczególnie ważne ponieważ wyznacza ona dolną granicę wyceny przedsiębiorstwa. Wartość likwidacyjną można szacować w dwojaki sposób, przyjmując założenie, że: sprzedaż aktywów odbywa się bez konieczności ich natychmiastowego zbycia, tylko w miarę ograniczania skali działania przedsiębiorstwa (tzw. orderly liquidation), sprzedaż aktywów odbywa się w trybie natychmiastowym (tzw. fire sale) w drugim przypadku cena jest bardzo niska 30

31 Metoda Wilcoxa-Gamblera Wartość likwidacyjna firmy= = wartość środków pieniężnych + wartość papierów wartościowych + 70% należności + 50% wartości księgowej pozostałych aktywów - Całkowite zobowiązania 31

32 Etapy metody likwidacyjnej I. Ustalenie bilansu (jak w metodzie poprzedniej) II. Przeprowadzenie korekt do znanych pominiętych w bilansie aktywów i pasywów III. Określenie sposobu likwidacji Etap IIIEtapy IV. Obliczenie wpływów brutto z likwidacji V. Przeprowadzenie korekty o koszty likwidacjietap V VI. Przeprowadzenie korekty o wynik finansowy uzyskany w trakcie likwidacji przedsiębiorstwa VII. Odjęcie wartości likwidacyjnej wszystkich pasywów obcych VIII. Odjęcie rezerw na zobowiązania podatkowe IX. Odjęcie wartości zobowiązań z tytułu spłaty posiadaczy akcji uprzywilejowanych X. Zdyskontowanie otrzymanych kwot do dat uzyskania wpływów Etap X Etapy XI. Ocena dokonania potrzeby korekty z tytułu wyceny udziałów mniejszościowych lub braku płynności (dyskonto)

33 Etap IIIEtapy Sposoby upłynnienia aktywów zależą od: Ograniczeń o charakterze prawnym, Okoliczności likwidacji przedsiębiorstwa (np. fire sale, czyli forced liquidation), Wartości likwidacyjnej aktywów niematerialnych Zdolności do upłynnienia aktywów z zachowaniem dobrych reguł handlowych

34 Etap V Etapy Koszty likwidacji Bezpośrednie: Prowizja od sprzedaży Inne opłaty Podatki Pośrednie: Opłaty prawne Wynagrodzenia firm audytorskich Koszty utrzymania majątku

35 Etap X Etapy Dyskontowanie wpływów netto powinno być prowadzone s oparciu o indywidualną stopę procentową Stopa procentowa oparta na WACC powinna uwzględniać: Ryzyko (np. venture capital) Koszt kapitału obcego (np. wykupy lewarowane)

36 Metoda odtworzeniowa Wynika z podejścia kosztowego Inaczej: metoda bieżącego kosztu odtworzenia, metoda reprodukcyjna, metoda składnikowa Warianty: Wycena szczegółowa (bezpośrednia, cennikowa) Wycena wskaźnikowa (pośrednia, indeksowa)

37 Metoda odtworzenia szczegółowa i wskaźnikowa Ujęcie szczegółowe wymaga ustalenia aktualnych cen poszczególnych składników majątku trwałego (lub nakładów inwestycyjnych i kosztów ich odtworzenia) oraz rzeczywistych wskaźników ich faktycznego zużycia na ustalony dzień wyceny. W ujęciu wskaźnikowym niezbędne jest ustalenie wskaźników zmiany cen poszczególnych składników oraz wskaźników rzeczywistego zużycia wyodrębnionych grup majątku. Ustalenie wartości odtworzenia przedsiębiorstwa wymaga sprowadzenia do wartości bieżącej (mechanizm dyskontowania) wartości należności i zobowiązań o odległym terminie zapadalności i wymagalności (zwłaszcza przeterminowanych). Techniki uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie stosuje się również podczas wyceny aktywów finansowych. 37

38 Źródła danych w metodzie Katalogi cenowe odtworzeniowej: Koszty odtworzenia własnych wyrobów Szczególne indeksy tworzone przez przedsiębiorstwo na podstawie rozpoznania rynku zaopatrzeniowego Amortyzowane indeksy cen (środki trwałe) Branżowe indeksy cen

39 WYCENA ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH

40 Proporcje tworzenia wartości (Panfil i Szablewski 2011, Marcinkowska 2008, Dzinkowski 1998) Proporcje tworzonej wartości w % Zarządzanie aktywami rzeczowymi Zarządzanie zasobami niematerialnymi Sektory tradycyjne Sektory oparte na wiedzy

41 Rodzaje kapitału intelektualnego Kapitał intelektualny Kapitał ludzki Kapitał strukturalny Struktura wewnętrzna Struktura zewnętrzna

42 Zasoby niematerialne i aktywa niematerialne Zasoby niematerialne: aktywa niematerialne (wartości niematerialne i prawne) kontrolowane przez jednostkę w wyniku zdarzeń w przeszłości, z których jednostka osiągnie korzyści w przyszłości według MSR: Możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów, nie posiadający postaci fizycznej (IAS ) zasoby nieposiadające postaci fizycznej, które nie spełniają definicji aktywów

43 Niematerialne zasoby przedsiębiorstwa Zasoby przedsiębiorstwa Aktywa Zasoby niespełniające definicji aktywów Wartości niematerialne i prawne Inwestycje: - wartości niematerialne i prawne -. Zasoby niematerialne

44 Identyfikowalność zasobu Można go wyodrębnić niematerialnego można go wyłączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej i sprzedać, przekazać, licencjonować, lub oddać do odpłatnego użytkowania osobom trzecim Wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych

45 W polskich regulacjach: wartości niematerialne i prawne: nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki Dz.U. nr 121 z 1994 r. poz.591)

46 Przykład wyceny zasobów niematerialnych Metoda CIV: (Calculated Intangible Value) KI = Zysk ROA sektor Aktywa stopa dyskontowa

47 Metoda CIV (Calculated Intangible Value) Etapy: 1. Obliczenie średniego zysku przed opodatkowaniem z ostatnich trzech lub pięciu lat (my przyjmujemy z trzech lat) 2. Obliczanie średniej wartość aktywów materialnych z ostatnich trzech lub pięciu lat (my przyjmujemy z trzech lat) 3. Dzielimy średni zysk z etapu 1 przez średnią z aktywów materialnych z etapu 2. Otrzymujemy ROA 4. Obliczamy średnie ROA dla sektora z ostatnich trzech lub pięciu lat (my przyjmujemy z trzech lat) 5. Odejmowanie od średnich zysków przed opodatkowaniem (etap 1) iloczynu średniego ROA dla sektora (etap 4) i średniej wartości aktywów materialnych firmy (nadwyżka) 6. Obliczanie średniej stopy podatkowej z ostatnich trzech lat, mnożenie przez nadwyżkę z etapu 5 a wynik zostaje odjęty od kwoty nadwyżki. Jest to tzw. Premia intelektualna 7. Szacowanie bieżącej wartości premii, dzieląc premie intelektualną przez odpowiednią stopę dyskontową (my przyjmujemy oprocentowanie obligacji skarbowych). Obliczona kwota to wartość aktywów niematerialnych nieujętych w bilansie

48 METODY MIESZANE

49 Metody mieszane Wykorzystują elementy wyceny metodami majątkowymi i dochodowymi Założenie: że wartość przedsiębiorstwa powiązana jest zarówno z wartością jego majątku, jak i możliwością przynoszenia przez ten majątek dochodu

50 Najbardziej znane metody mieszane berlińska (niemiecka) wartość przedsiębiorstwa stanowi połowę sumy wartości netto majątku oraz wartości dochodowej szwajcarska wartość dochodowa liczona jest podwójnie i odzwierciedla reputację; stuttgarcka - wartość reputacji stanowi tym przypadku nadwyżkę reputacyjną wartości przedsiębiorstwa, nie dyskontuje się tu dochodów od wartości reputacji

51 Metoda Schmalenbacha (berlińska) Wartość przedsiębiorstwa: V = W M + W D 2 Gdzie: V- wartość przedsiębiorstwa: WM- wartość majątkowa WD wartość dochodowa odpowiadająca rencie wieczystej Dla firm słabych: Jeśli firma osiąga zysk a wartość dochodowa jest mniejsza niż majątkowa: przyjmowana jest wartość dochodowa Jeśli przedsiębiorstwo osiąga straty: przyjmowana jest wartość likwidacyjna

52 Przykład: Zysk firmy wynosi zł, stopa procentowa wynosi 25% to wartość dochodowa: W D = = zł 0,25 Wartość majątkowa WM= zł To: V = = zł 2 Zdolność firmy do osiągania ponadprzeciętnych zysków (goodwill) wynosi 450 mln 420 mln, czyli 30 mln

53 Metoda szwajcarska Wartość dochodowa ma podwójną wagę: V = W M + 2W D 3 Gdzie: V- wartość przedsiębiorstwa: WM- wartość majątkowa WD wartość dochodowa tej Stosowana jest wartość majątkowa skorygowana o ukryte rezerwy

54 Metody wyceny z zyskiem dodatkowym Wartość przedsiębiorstwa jest rozumiana jako wartość majątku powiększona o wartość reputacji mierzonej jako skapitalizowany zysk dodatkowy Zysk dodatkowy: nadwyżka zysku rzeczywiście osiąganego nad wynikiem finansowym, który byłby generowany przy założeniu, że stopa zwrotu z kapitału własnego = WACC V = W M + z Z p Gdzie: z-wielokrotność prognozowanego zysku Zp- prognozowany zysk dodatkowy

55 Przykład: Wartość majątkowa netto wynosi 180 mln Standardowy zysk roczny wynosi 45 mln Zysk może być osiągany przez kolejne 5 lat Koszt kapitału = 17% 180 mln: 0,17 = 30,6 mln (taki zysk osiągnęłoby przedsiębiorstwo przy założeniu, ze koszt kapitału własnego=wacc) Zysk dodatkowy: 45 mln- 30,6 mln = 14,4 mln przez 5 lat = 72 mln Wartość kapitału własnego = 180 mln+72 mln =252 mln

56 Metoda stuttgarcka Wartość spółki jest funkcją: Wartości majątkowej Wartości dochodowej Stopy dyskontowej Wartość spółki jest liczona w następujący sposób: V = W M + 5 k T W k D W M T Gdzie k T - oczekiwana stopa zwrotu (koszt kapitału) z uwzględnieniem opodatkowania

57 Przykład (dane z poprzedniego) V = , ,25 = 453,3 mln zł =

58 Metoda UEC Założenia opracowane przez ekspertów Unii Europejskiej Wartość przedsiębiorstwa jest funkcją czterech zmiennych: Wartości majątkowej W M Wartości dochodowej W D Stopy dyskontowej k T Długości występowania ponadnormatywnych zysków n n 1 V = W M + 1 W 1 + k D W M T

59 Przykład (dane z poprzedniego) V = ,3 mln zł 1 1+0, =

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstw Teoretycy ekonomii, którzy zajmowali się wartością: A. Smith, D. Ricardo J.S. Mill, L. Walras, V. Pareto, J. Schumpeter inni... dr hab. inż. K. Mazur, prof. UZ 2 Istota wyceny (3,

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału intelektualnego. Metody wyceny kapitału intelektualnego

Pomiar kapitału intelektualnego. Metody wyceny kapitału intelektualnego Pomiar kapitału intelektualnego Metody wyceny kapitału intelektualnego Wycena spółki? Określenie wartości monetarnej Może być wykonywana według różnych podejść: Wycena majątkowa (majątek) Wycena dochodowa

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny kapitału intelektualnego. Wycena 3

Metody wyceny kapitału intelektualnego. Wycena 3 Metody wyceny kapitału intelektualnego Wycena 3 Metody wyceny kapitału intelektualnego MV/BV q-tobina Metoda CIV Metoda KCE Metoda VAIC EVA MV/BV MV/BV = wartość rynkowa/wartość księgowa wartość rynkowa:

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Metody majątkowe

Wycena przedsiębiorstw. Metody majątkowe Wycena przedsiębiorstw Metody majątkowe Najczęściej spotykane metody: księgowa Ewidencyjna - najprostsza polega na odjęciu od sumy wartości aktywów przedsiębiorstwa sumy jego zobowiązań bieżących i długoterminowych

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wycena przedsiębiorstw. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Wycena przedsiębiorstw dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 1 ISTOTA WARTOŚCI I JEJ PODSTAWOWE STANDARDY 2 Standardy wartości według NI 5 standard wartości określa strony rzeczywistej lub hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstw Istota wartości w ekonomii 1. Wartość użytkowa zdolność danego dobra do zaspokajania ludzkich potrzeb 2. Wartość wymienna zdolność danego dobra do bycia przedmiotem wymiany na inne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jędrzejczyk

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jędrzejczyk Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jędrzejczyk 1. Zakup akcji, udziałów w obcych podmiotach gospodarczych według cen nabycia. 2. Zakup akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako

Bardziej szczegółowo

BILANS. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. 1 2 koniec roku 1 2 koniec roku

BILANS. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. 1 2 koniec roku 1 2 koniec roku Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła BILANS (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9881. PROSAT w Raciborzu. [BMSiG-9199/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Informacje ogólne: 1. PROSAT ma siedzibę

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie transakcji przejęcia - alokacja ceny nabycia

Rozliczenie transakcji przejęcia - alokacja ceny nabycia Roksana Kołata Dr Dariusz Stronka Rozliczenie transakcji przejęcia - alokacja ceny nabycia Sprawozdawczość jednostek w sytuacji, gdy dokonywane jest połączenie dwóch podmiotów szczegółowo reguluje Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Testy na utratę wartości aktywów case study. 2. Testy na utratę wartości aktywów w ujęciu teoretycznym

Testy na utratę wartości aktywów case study. 2. Testy na utratę wartości aktywów w ujęciu teoretycznym Roksana Kołata Dariusz Stronka Testy na utratę wartości aktywów case study 1. Wprowadzenie Zgodnie z prawem bilansowym wycena aktywów w bilansie powinna być poddawana regularnej ocenie. W sytuacji, gdy

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2018 I 31 MARCA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. FUNDACJA OGRÓD SERCA Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Rzeczowe aktywa obrotowe Należności i

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 Warszawa, 24-06-2019 1 1) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu za bieżący rok obrotowy.

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka Akcyjna SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/1999 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ IV/99 w tys. zł Formularz SABQ IV/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/1999. Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. SAB-Q II/99 w tys. zł.

Formularz SAB-Q II/1999. Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. SAB-Q II/99 w tys. zł. Formularz SABQ II/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 116) Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" Informacja dodatkowa za 2006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2008 r REGON: 471564315 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. 1 Spis treści Informacje ogólne...3 1. Informacje o Fundacji...3

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka Akcyjna SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. 1) dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania długoterminowe z 0,00 0,00 I obrotowych , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 67,24 67,24

Zobowiązania długoterminowe z 0,00 0,00 I obrotowych , ,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 67,24 67,24 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Łódz ul Zielona 27 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2012 r REGON: 471564315 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Topolowa

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo