ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 SPIS TREŚCI nr 1(66) 9 Jubileusz 10-lecia dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Staniaława Borkowska Tenth Anniversary of the Human Resource Management bimonthly OD REDAKCJI FROM THE EDITOR 11 Dokąd zmierzają przedsiębiorstwa w dobie globalizacji i kryzysu finansowego? / Kazimierz Zimniewicz ARTYKUŁY ARTICLES 13 Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi w systemach społecznych / Hubert Witczak The human resource management subsystem among social systems 31 Efektywność pracy próba uporządkowania pojęcia / Beata Skowron- Mielnik Work efficiency: An attempt at ordering the concept 45 Istota, przesłanki i obszary działań wolontariatu / Kazimierz Dobrzański The essence, circumstances, and areas of volunteer work 57 Ewolucja roli menedŝera personalnego w przedsiębiorstwie / Maciej Brzozowski The evolution of the role of personnel manager in the company STUDIUM PRZYPADKU CASYS STUDY 67 Pracownicy w procesie upadłości przedsiębiorstwa / Grzegorz Wojtkowiak Human resources and company bankruptcy 76 Zarządzanie wiedzą w Talex S.A. analiza przypadku / Agnieszka Ignyś Knowledge management in an information technology company: A case study KOMUNIKATY COMMUNIQUES 83 Ocena jakości ZZL w firmach z kapitałem niemieckim w Wielkopolsce / Anna Piekarczyk An assessment of the quality of human resource management in companies with German capital in Greater Poland 96 Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie motywowania pracowników / Marcin Gołembski Solutions in the area of work time as a tool for motivating workers

2 śółte STRONY YELLOW PAGES 103 Changes in Corporate Employment and HR Practice: An Analysis of 2007 Survey Data Based on the Life Cycle Model / József Poór, Zsuzsa Karoliny,Daniel Kehl, Ferenc Farkas Changes in Employment Management and Human Resource Practice: An Analysis of 2007 Survey Data Based on the Life Cycle Model RECENZJE. OMÓWIENIA REVIEWS, DISCUSSIONS 123 Lee S., McCann D., Messenger J.C. Working Time Around the World. Trends in working hours, laws and plicies in a global comparative perspective (Czas pracy na świecie. Trendy w zakresie czasu pracy, prawa i polityki w globalnej perspektywie porównawczej) / Beata Skowron- Mielnik Lee S., McCann D., and Messenger J. C., Working Time around the Word: Trends in Working Hours, Laws and Policies in a Global Comparative Perspective 128 Alicja Sajkiewicz (red.) Kompetencje menedŝerów w organizacji uczącej się / Hanna Karaszewska Alicja Sajkiewicz (Editor), [Manager competencies in a learning organization] 130 Bugusława Urbaniak (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki / Hanna Karaszewska Bogusława Urbaniak (Editor.), [Human resource management: Educational problems] Z WITRYNY WYDAWNICZEJ FROM THE PUBLISHER'S SHOWCASE 135 Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Ewa Wyglądała The changes in Human Resource Management KRONIKA. INFORMACJE CHRONICLE, INFORMATION 137 Zwycięzcy konkursu Człowiek Roku w HR / Redakcja Winners of the Ith edition of the "Man of the Year in HR" Competition 138 Międzynarodowy Kongres Kadry VIII edycja kongresu Kadry / Dorota Anna Milke VIIIth edition of International HR Congress 141 Wyniki X edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej / BoŜena Kołaczek Results of the 10th edition of the "Best Master's and Doctoral Theses in the Field of Labor and Social Policy Competition" 143 Doroczne posiedzenie Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego ZZL / Redakcja Yearly session of Program Council and Editorial Staff of HRM bimonthly 147 WKRÓTCE... SOON...

3 nr 2(67) 7 FROM THE EDITOR / Stanisław Borkowski OD REDAKCJI ARTICLES ARTYKUŁY 9 Human Resources Management and Innovation in the Business Organization / Stanisław Borkowski ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych 31 The Impact of Employee Training on Company Innovation: Research Results / Łukasz Sienkiewicz, Maciej Gruza Wpływ procesów szkolenia i rozwoju pracowników na innowacyjność przedsiębiorstw 39 Pro-Innovation Remuneration: ILSS Research / Barbara Sajkiewicz, Andrzej Woźniakowski Proinnowacyjne wynagradzanie w badaniach IPiSS 55 Information and Communication Systems in ro-innovation Companies / Anna Jawor-Joniewicz Systemy informacji i komunikacji w firmach proinnowacyjnych 67 Relations between Customers, Employees, and the human Resources Management Department: The Evolutionary Approach / Janusz StruŜyna, Tomasz Ingram, Magdalena Majowska Relacje pomiędzy klientami, pracownikami i departamentem zarządzania zasobami ludzkimi: podejście ewolucyjne LEADERS FORUM FORUM LIDERÓW 87 Innovation in the Information Technology Industry / Joanna Mazur Innowacyjność w branŝy informatycznej 93 The Pro-Innovation Influence of HRM at IBM / Izabela Jagosz-Kuchta Proinnowacyjne działania ZZL w firmie IBM 98 Pro-Innovation Human Resorce Management At DHL Express (Poland) / Maja Chabińska-Rossakowska Proinnowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w DHL Express (Poland) COMMUNIQUÉS KOMUNIKATY 101 Places to Work in Poland: Are They Great? Employee Attitudes 2009 Research Project / Maria Zakrzewski, Andrzej Wiszenko Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe? REVIEWS. DISCUSSIONS RECENZJE I OMÓWIENIA 113 Tadeusz Listwan and Marzena Stor (Editors) Zarządzanie kadrą menedŝerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce [Managing the managerial staff at international organizations in Poland] / Aleksy Pocztowski T. Listwan, M. Stor (red.), Zarządzanie kadrą menedŝerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce

4 117 A. Pocztowski (Editor) Zarządzanie talentami w organizacji [Managing talent in the organization] / Tomasz Ingram A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacji 119 Maria Wanda Kopertyńska: Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka [Motivating employees: Theory and pracice] / Magdalena Majowska M. W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka FROM THE PUBLISHER S SHOWCASE Z WITRYNY 123 The Role and Impact of HRM on Company Innovation: A Selection of Literature / Alina Kulesza Rola i wpływ ZZL na innowacyjność firm (wybór literatury) CHRONICLE. INFORMATION KRONIKA. INFORMACJE 127 Winners of the 11th Edition of the Wacław Szubert Medal / Lucyna Machol-Zajda Laureaci XI edycji Medalu im Wacława Szuberta 133 COMING SOON... WKRÓTCE...

5 nr 3/4(68/69) 7 OD REDAKCJI / Stanisław Borkowska FROM THE EDITOR ARTYKUŁY ARTICLES 9 Ewolucyjne ograniczenia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Łukasz Sułkowski Evolutionary Limitation on the Rationality of Man in Human Resource Management 19 Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji / Józef Orczyk Around the Concepts of Qualifications and Competencies 33 Dylematy w doborze menedŝerów na kluczowe stanowiska w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych / Sylwia Przytuła Dilemmas in the Selection of Managers for Key Positions in the Branch Offices of International Companies 47 Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu / Mieczysław Morawski, Bogusz Mikuła Talent Management: Basic Processes and Guidelines for System Creation STUDIUM PRZYPADKU CASES 61 Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. / Halina Czubasiewicz Staff Development Management at the LOTOS S.A. Group 67 Rozwój firmy poprzez doskonalenie ZZL (Sygnity SA) / Izabela Kołodziejczyk-Olczak Company Development through HRM Perfection (Sygnity S.A.) 72 Samorządowa platforma edukacyjna e-learning w administracji publicznej / Maciej Ławrynowicz The Local Government Educational Platform: e-learning in Public Administration (Poznań City Hall) KOMUNIKATY COMMUNIQUES 77 Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach menedŝerów / Jerzy Szczupaczyński The Ethic Dimension of Personnel Decision in Managerial Relations 90 Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Izabela Marzec, Piotr Jędrzejowicz, Beatrice I.J.M. Van der Heijden, Nikos Bozionelos, Peter Knauth, Dora Scholarios, EstherVan der Schoot ICT Specialists in Polish SMEs PORTFEL METOD I NARZĘDZI PORTFOLIO OF METHODS AND TOOLS 105 Jak działa Assessment Center? Zagadka trafności ośrodków oceny / Aleksandra Bujacz How Does an Assessment Center Work? The Puzzle of Assessment Center Accuracy 115 Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych rola, wskazówki i zagroŝenia / Barbara Chomątowska, Iwona Janiak-Rejno Designing Employee Assessment Systems: Role, Guidelines, and Threats

6 RECENZJE. OMÓWIENIA REVIEWS, DISCUSSIONS 125 Andrzej K. Koźmiński: Management in Transition / Czesław Szmodt Andrzej K. Koźmiński, Management in Transition 128 Łukasz Sienkiewicz: Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy / Marta Juchnowicz Łukasz Sienkiewicz: [Professional qualification standards in the face of labor market requirements] Z WITRYNY WYDAWNICZEJ FROM THE PUBLISHER'S SHOWCASE 131 Zarządzanie zasobami ludzkimi, wybór literatury polskiej i obcej / Ewa Wyglądała HRM, a selection of Polish and foreign literature KRONIKA. INFORMACJE CHRONICLE, INFORMATION 135 X edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie The 10 th edition of the competition for the best master's and doctoral theses in the sphere of labor and social policy 137 Inwestor w Kapitał Ludzki nowa odsłona Programu Certyfikującego z 10-letnią tradycją / Monika Nowacka-Sahin Investor in Human Capital - A New opening in a certifying program with a ten-year tradition 140 IX edycja kongresu Kadry HR: niepewne czasy pewne rozwiązania / Monika Dawid-Sawicka The 9 th edition of the Staff "HR: Uncertain Times - Certain Solutions" congress 142 IV Krakowskie forum Wynagrodzeń / Kazimierz Sedlak 4th Cracovian Compensation Forum 145 Rozstrzygnięcie X edycji konkursu Lider ZZL / Anna Jawor-Janiewicz Winners of the 10 th edition of the HRM Leader

7 nr 5(70) 7 OD REDAKCJI / Paweł Bochniarz FROM THE EDITOR ARTYKUŁY ARTICLES 9 Czego kryzys moŝe nas nauczyć o efektywnym zarządzaniu zmianą? / Paweł Bochniarz What Can the Crisis Teach Us About Efficient Change Management? Three Times E: HR Challenges for Times of Crisis 15 Trzy razy E. Wyzwania HR na czas kryzysu / Joanna Narkiewicz- Tarłowska, Paweł Dziechciarz 23 Polska zielona wyspa, czyli splitting solutions - nowym wyzwaniem menedŝerskim na czas kryzysu / Leszek Mellibruda The Polish Green Isle or Splitting Solutions: A New Managerial Challenge in Times of Crisis 27 Wzrost efektywności ex patów / Paweł Szwiec Growth in Expatriate Efficiency: Overcoming Difficulties STUDIUM PRZYPADKU CASES STUDIES 39 Umowa społeczna w TP 5.A. - narzędzie transformacji czy recepta na kryzys? / Jacek Kałłaur The Social Contract: A Tool for Transformation or a Recipe for Crisis? (TP S.A.) 45 System szkoleń wewnętrznych w Alior Banku efektywną taktyką na trudne czasy / Zbigniew Płuciennik The In-House Training System as an Effective Tactic for Difficult Times (Alior Bank) 47 Jak z dwóch róŝnych przeszłości uczynić jedną, wspólną przyszłość / Maria Ciechanowska How to Turn Two Different Futures into a Single, Common Future (INiG) 51 Kryzysowe" zarządzanie talentami (Atena Usługi Informatyczne i Finansowe) / Natalia Lewandowska "Crisis" Talent Management (Atena. Information and Financial Services) 54 Zarządzanie zmianą w praktyce biznesowej (Eli Lilly Polska) / Beata Wojciechowska Managing Change in Business Practice (Eli Lilly Polska) KOMUNIKATY COMMUNIQUES 59 Zaufanie w polskich firmach / Maciej Ławrynowicz Trust in Polish Companies 74 Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego / Iwona Kubica, Anna Rychwalska Remuneration in Times of Economic Downturns 81 Najlepsze miejsca pracy - jakie to organizacje? / Maria Zakrzewski The Best Work Places: What Kinds of Organizations Are They?

8 PORTFEL METOD I NARZĘDZI PORTFOLIO OF METHODS AND TOOLS 85 Negatywne motywowanie? Nieopłacalne dla firmy / Katarzyna Konarska Negative Motivation? Unprofitable for the Company 89 Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) / Ewa Małysz- Bujak Leader in Systemic Human Resource Management (Ankol) RECENZJE. OMÓWIENIA REVIEWS, DISCUSSIONS 95 Zdzisław Czajka: Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce / M. Wanda Kopertyńska Z. Czajka, [Managing remuneration in Poland] 97 Adam Stabryła: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / Zbigniew Dworzecki A. Stabryła (Editor), [Improving company organizational structure in a knowledge-based economy] Z WITRYNY WYDAWNICZEJ FROM THE PUBLISHER'S SHOWCASE 103 Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasach kryzysu: wybrana literatura 2OO8-2OO9 / Alina Kulesza Human Resource Management in Times of Recession KRONIKA. INFORMACJE CHRONICLE, INFORMATION 107 Konferencja Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim" / Łukasz Sienkiewicz HRM Department Convention 111 WKRÓTCE SOON

9 nr 6(71) 7 OD REDAKCJI / Janusz StruŜyna FROM THE EDITOR ARTYKUŁY ARTICLES II Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw / Agnieszka Izabela Baruk The Role of Employer Image in the Functioning of Contemporary Enterprises 25 Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa / Anna Dewalska-Opitek Six Principles of Creating an Integrated Company Image 43 Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej / Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk Creating Employer Image through Personnel Policy Instruments 55 Employer branding - kwestie definicji i modelu / Monika Kantowicz- Gdańska Employer Branding: Questions of Definition and Model STUDIUM PRZYPADKU CASES STUDIES 67 Strategia wzmocnienia marki i wizerunku pracodawcy (McDonald's Polska) / Monika Kantowicz-Gdańska, Dominik Szumowski A Strategy for Strengthening Employer Brand and Image (McDonalds's Polska) 75 Projekt kampanii wizerunkowej pracodawcy dla śandarmerii Wojskowej - idea i realizacja / Monika Kantowicz-Gdańska, Marta Radzińska Employer Image Campaign for the Military Police: Ideas and Implementation KOMUNIKATY COMMUNIQUES 89 Działy personalne w procesie kształtowania wizerunku organizacji - wyniki pilotaŝowych badań empirycznych / Joanna Jończyk The Role of the Personnel Department in Shaping Organization Image: Empirical Pilot Study Results 97 Media a Public Relations / Krzysztof R. Nowakowski The Media and Public Relations PORTFEL METOD I NARZEDZI PORTFOLIO OF METHODS AND TOOLS 103 Ocena sposobów autoprezentacji kandydata na podstawie listu motywacyjnego / Emilia Sroko An Assessment of Candidate Auto-presentation Methods Based on the Cover Letter DEBATY INTELEKTURALNE INTELLECTUAL DEBATES 121 Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Łukasz Sułkowski Social Science Paradigms in Human Resource Management

10 RECENZJE I OMÓWIENIA REVIEWS, DISCUSSIONS 135 Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji / Janusz StruŜyna Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, and Ewa Stańczyk-Hugiet, [Organization strategy concepts] 138 Kazimierz Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - róŝnorodność i zmienność / Jan Lichtarski Kazimierz Jaremczuk (Editor), [Conditions for entrepreneurship: variety and variability] 140 Małgorzata Sidor-Rządkowska (red.), Coaching: Teoria, praktyka, studia przypadków / Justyna Musiał-Kądziela Małgorzata Sidor-Rządkowska (Editor) [Coaching: theory, practice, and case studies] 144 Piotr Bohdziewicz, Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków) / Bogusława Urbaniak [Professional Careers in a Knowledge Based Economy (The Example of the Group of Professional Information Scientists)] Z WITRYNY WYDAWNICZEJ FROM THE PUBLISHER'S SHOWCASE 147 Wizerunek pracodawcy. Wybór literatury / Ewa Wyglądała Employer Image: A Selection of Literature KRONIKA. INFORMACJE CHRONICLE, INFORMATION 151 CEE Management: konflikty, tarcia i paradoksy / Alicja Miś CEE Management: Conflicts, Friction, and Paradoxes 155 Jubileuszowy X Kongres Kadry juŝ za nami / Monika Nowacka-Sahin Jubilee 10th Staff Congress Behind Us 158 WKRÓTCE... SOON

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 350 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Maciej Urbaniak: Międzynarodowe standardy zarządzania w łańcuchu dostaw... 16 Jerzy Kubicki: Logistyka w transporcie koncepcje,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS EDYCJA 4. LISTOPAD 2013 4TH EDITION NOVEMBER 2013 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS PARTONAT

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo