specyfikacja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "specyfikacja techniczna"

Transkrypt

1 specyfikacja techniczna Warszawa, 2008

2 Spis treści SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH () REKLAMA BANEROWA POPUP / POPUNDER FEED 6 6.BRANDMARK,TOPLAYER EXPANDBANNER/BILLBOARD/SKYSCRAPER SCROLL BANNER/ BILLBOARD/SKYSCRAPER KURSOR REKLAMOWY/SCROLLER MAILING z 10

3 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. FORMATY REKLAM: Pino.pl przyjmuje do emisji reklamy w następujących formatach: o JPEG, GIF, (Macromedia Flash); o HTML (w tym kody adserwerowe); 2. ROZMIAR I WAGA REKLAM: Rozmiar (w pikselach) oraz waga (w kb) reklam nie moŝe przekraczać wartości podanych w specyfikacji poszczególnych form reklamowych. 3. NAZEWNICTWO KREACJI: Nazwy poszczególnych reklam (plików) nie mogą zawierać spacji ani polskich liter. Nazwy musza mieć następującą postać: o jedna kreacja dla całej kampanii: forma_rozmiar_identyfikator.* (np.: baner_468x60_1.swf); o kreacja przeznaczona na konkretna witrynę: forma_nazwa_witryny_rozmiar_identyfikator.* (np.: baner_pulsbiznesu_468x60_1.swf); 4. FORMAT MACROMEDIA FLASH (): JeŜeli kolor tła kreacji jest inny niŝ biały, naleŝy dostarczyć heksadecymalny kolor tła kreacji. Wraz z kreacja naleŝy równieŝ dostarczyć zastępcza kreacje w formacie GIF lub JPEG, która będzie emitowana uŝytkownikom nie posiadającym zainstalowanego w przeglądarce odpowiedniego plug-ina (wtyczki) programu Macromedia Flash. 5. FORMY TYPU LAYER: W przypadku formy reklamy takich jak brandmark, toplayer, scroll button rekomendowane jest ograniczenie emisji tylko do uŝytkowników przeglądarek Microsoft Internet Explorer. Jeśli Klient dostarczy własny kod serwujący dla reklamy opartej na warstwie, ograniczenie zostanie ustawione na Ŝyczenie, w przypadku wykorzystania przykładowego kodu serwującego umieszczonego na serwerze Pino.pl ograniczenie zostanie narzucone automatycznie. 6. KOMPLET MATERIAŁÓW: Komplet materiałów musi zawierać kreacje wykonana zgodnie ze specyfikacja poszczególnych form reklamy oraz nazwana zgodnie z konwencja przedstawiona w punkcie nr. 3, jak równieŝ URL lub zestaw URL-i na jaki maja kierować poszczególne kreacje. JeŜeli w kampanii ma być wykorzystany więcej niŝ jeden URL informacje o tym naleŝy dostarczyć w formacie poniŝszej tabeli: NAZWA KREACJI URL nazwakreacji_witryna_750x100_1.swf nazwakreacji_witryna_750x100_2.swf 7. TERMIN DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW: Wszystkie materiały reklamowe powinny być dostarczone nie później niŝ na 2 dni robocze przed rozpoczęciem kampanii z zastrzeŝeniem, Ŝe następujące formy reklamy: HTML, Macromedia Flash oraz Rich Media, powinny być 3 z 10

4 dostarczone, co najmniej 5 dni przed ich emisja. Niedostarczenie banerów w powyŝszym czasie moŝe wiązać sie z brakiem moŝliwości sprawdzenia poprawności przesłanej kreacji i co za tym idzie, opóźnieniem startu kampanii lub teŝ niemoŝnością jej realizacji w zaplanowanym terminie. Jeśli w wyniku okoliczności opisanych w niniejszym punkcie termin rozpoczęcia kampanii zostanie za zgoda Pino przesunięty, po stronie Pino nie powstają obowiązki odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania zamówienia ani obowiązek zwrotu naleŝności za niezrealizowana część zamówienia. 8. PINO NIE PRZYJMUJE KREACJI: O niezgodnej ze specyfikacja techniczna danej formy reklamy; o nie obsługiwanej przez konkretna witrynę (informację moŝna uzyskać pod adresem mailowym: o zawierającej odwołania zewnętrzne (np. ściągającej elementy graficzne, kody JavaScript z serwera Klienta) - wszystkie części składowe kreacji musza zostać przesłane do Pino; o powodujących generowanie błędów lub teŝ ostrzeŝenie podczas emisji. 10. Dźwięk w reklamie nie moŝe trwać dłuŝej niŝ 2,5 sek. i nie moŝe być odtwarzany stale (w pętli) 11. Ilość klatek na sekundę w animacji nie moŝe być większa niŝ 25 fps (klatek na sekundę - frames per second) 12. JeŜeli kolor tła kreacji swf jest inny niŝ biały, naleŝy dostarczyć heksadecymalny kolor tła kreacji 13. Pino NIE ZAJMUJE SIE: przygotowaniem kodów serwujących do reklam. Za dostarczenie odpowiedniego kodu wraz z kreacja odpowiedzialny jest Klient, chyba, De kreacja jest dostosowana do przykładowych kodów serwujących zamieszczonych na serwerze Pino. 2. KREACJA W FORMACIE MACROMEDIA FLASH () 1. Mając gotowa animacje w programie Macromedia Flash naleŝy zdefiniować ponad wszystkimi warstwami reklamy dodatkowa, przezroczysta (Alpha = 0%) warstwę i ustawić ja jako button. Definicja warstwy klikalnej. 2. Na warstwie naleŝy umieścić akcje: geturl z następującymi parametrami: o URL: click o Window: _blank lub, jeśli reklama nie ma otwierać nowego okna przeglądarki _top o Expression w polu URL: zaznaczone (tylko Flash 5.0) o Variables: Don't send. Definicja akcji geturl: Flash MX. 4 z 10

5 3. JeŜeli kreacja zawiera więcej niŝ jeden link zmienna: click definiowana w akcji geturl przyjmuje dla poszczególnych linków odpowiednio postać: click, click1, click2, click3, clickn. Wraz z kreacja naleŝy dostarczyć URL-e, na które maja przenosić poszczególne linki w następującej postaci: ZMIENNA URL Click Click1 Click2 Click Kreacje ze zdefiniowana akcja geturl eksportujemy do pliku i nadajemy jej nazwę zgodnie z konwencja nazewnictwa opisana w punkcie (I) JeŜeli kolor tła kreacji jest inny niŝ biały, naleŝy dostarczyć heksadecymalny kolor tła kreacji. 6. Wraz z kreacja naleŝy równieŝ stworzyć zastępcze kreacje w formacie GIF lub JPEG, które będą emitowane uŝytkownikom nie posiadającym zainstalowanej w przeglądarce odpowiedniej "wtyczki" programu Macromedia Flash. 7. UWAGA! Przed wysłaniem kreacji w formacie naleŝy bezwzględnie sprawdzić czy akcja geturl została poprawnie zdefiniowana. 5 z 10

6 3. REKLAMA BANEROWA FORMA REKLAMY ROZMIAR W PIKSELACH WAGA W kb FORMAT baner 468x60 15 GIF GIF, JPEG, billboard 750x GIF JPEG, doublebillboard 750x GIF JPEG, skyscraper 120x GIF JPEG, wide skyscraper 160x GIF JPEG, medium rectangle 300x GIF GIF, JPEG, large rectangle 336x GIF GIF, JPEG, button 1 120x60 10 GIF JPEG, button 2 120x90 10 GIF GIF, JPEG, Kreacja w formacie GIF, JPEG musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w tabeli. 2. Kreacja w formacie musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli oraz musi zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacja Macromedia Flash. 4. POPUP / POPUNDER FORMA REKLAMY ROZMIAR W PIKSELACH WAGA W kb FORMAT popup 250x GIF JPEG, popunder max 750x GIF JPEG, Kreacja w formacie GIF, JPEG musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli. 2. Kreacja w formacie musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli oraz musi zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacja Macromedia Flash. 5. FEED Feed internetowy jest formatem prezentacji danych dla uŝytkowników z określoną częstotliwością aktualizacji. Rodzaj Skrypt wyświetlający dane z tabel na stronie internetowej w postaci HTML, Java Scriptu, TXT, XML. Akcja Dane w tabeli mogą być posortowane po dacie, opisie, wagach, liczbach głosów, ect. 6 z 10

7 6. BRANDMARK FORMA REKLAMY ROZMIAR W PIKSELACH WAGA W kb FORMAT brandmark max 300x Reklama serwowana jest wyłącznie uŝytkownikom przeglądarek Microsoft Internet Explorer. 2. Kreacja w formacie musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli oraz musi zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacja Macromedia Flash. 3. Kreacja w formacie musi zawierać belkę tytułowa, na której znajdzie sie przycisk umoŝliwiający minimalizację reklamy, powrót do jej początkowego rozmiaru oraz przycisk pozwalający na zamkniecie reklamy (patrz przykład). Przycisk zamknięcia reklamy musi mieć zdefiniowana następująca akcje: on (release){ geturl("javascript:onfinishedplaying();","_self"); } Przycisk minimalizacji reklamy musi mieć zdefiniowana następująca akcje: on(release){ geturl("javascript:window.close();","_self"); } UWAGA! NIE NALEśY zaznaczać "Expression" w polach Command i Arguments. 3. Pierwsza klatka animacji jest pusta - znajduje sie w niej jedynie poniŝszy wpis: stop(); geturl("javascript:loader();","_self"); W ostatniej klatce animacji musi zostać umieszczone wywołanie akcji: stop(); geturl("javascript:window.close();","_self"); 6.. TOPLAYER FORMA REKLAMY ROZMIAR W PIKSELACH WAGA W kb FORMAT Czas toplayer dowolny 20 max. 10 sek sek. element statyczny 1. Reklama serwowana jest wyłącznie uŝytkownikom przeglądarek Microsoft Internet Explorer. 2. Kreacja w formacie musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli oraz musi 7 z 10

8 zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacja Macromedia Flash. 3. Kreacja w formacie moŝe zawierać przycisk umoŝliwiający zamkniecie reklamy (patrz przykład). Przycisk zamknięcia musi mieć zdefiniowana akcje: on(release){geturl("javascript:onfinishedplaying();","_self");} UWAGA! NIE NALEśY zaznaczać "Expression" w polach Command i Arguments. 4. Po odtworzeniu 10 sekundowej animacji na stronie moŝe pozostać jedynie statyczny element o dowolnym kształcie, nie przekraczający jednak rozmiaru 125x125 pikseli. Element ten znika po 20 sekundach. 5. Eksportując kreacje do pliku w Publish Settings: Playback naleŝy odznaczyć opcje Loop oraz w opcji Window MoŜe wybrać Transparent Windowless. 6. Warstwa klikaną kreacji nie moŝe wychodzić poza obrys reklamy. 7. Kreacja moŝe zasłaniać zawartość strony jedynie w ramach swojego obrysu. UŜytkownik musi mieć moŝliwość kliknięcia w linki znajdujące sie na stronie poza obrysem reklamy. 7. EXPAND BANNER/BILLBOARD/SKYSCRAPER FORMA REKLAMY expand banner 468x60 -> 468x240 expand billboard 750x100 -> 750x300 expand skyscraper 120x600 -> 360x600 expand wide skyscraper 160x600 -> 480x600 ROZMIAR W PIKSELACH WAGA W kb FORMAT 468x GIF, JPEG, 750x GIF, JPEG, 360x GIF, JPEG, 480x GIF, JPEG, 1. Reklama serwowana jest wyłącznie uŝytkownikom przeglądarek Microsoft Internet Explorer. 2. Reklamodawca musi dostarczyć materiały zgodne z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli. 3. Kreacja w formacie musi zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacja Macromedia Flash. 4. Kreacja w postaci zwiniętej musi mieć cały czas aktywny obszar z przypisanym zdarzeniem: on (rollover) { javascript:doexpand() } Po najechaniu kursorem myszy na reklamę musi sie ona rozwinąć; 5. Kreacja w postaci rozwiniętej musi mieć cały czas aktywny obszar z przypisanym zdarzeniem: on (rollout) { javascript:dolittle ()} 8 z 10

9 6. Po zdjęciu kursora myszy z obszaru reklamy rozwiniętej musi sie ona zwinąć do stanupoczątkowego. UWAGA! Przed przygotowaniem kreacji expand skyscraper naleŝy sprawdzić, w która stronę na dane witrynie reklama ma sie rozwijać, w prawo czy w lewo, i w zaleŝności od tego odpowiednio przygotować kreacje. 8.. SCROLL BANNER/BIILBOARD/SKYSCRAPER FORMA REKLAMY ROZMIAR W PIKSELACH WAGA W kb FORMAT scroll banner 468x60 15 GIF, JPEG, scroll billboard 750x GIF, JPEG, scroll skyscraper 120x GIF, JPEG, scroll skyscraper 160x GIF, JPEG, 1. Reklama serwowana jest wyłącznie uŝytkownikom przeglądarek Microsoft Internet Explorer. 2. Kreacja w formacie musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli oraz musi zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacja Macromedia Flash. 9.. SCROLLER FORMA REKLAMY ROZMIAR W PIKSELACH WAGA W kb FORMAT scroller max 1600x30 10 GIF, JPEG, 1. Kreacja w formacie GIF, JPEG musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli. 2. Kreacja w formacie musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w powyŝszej tabeli oraz musi zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacja Macromedia Flash KURSOR REKLAMOWY FORMA REKLAMY ROZMIAR W PIKSELACH WAGA W kb FORMAT kursor reklamowy max. 125x125 5 GIF, JPEG 9 z 10

10 1. Reklama graficzna dołączana do kursora myszy. 2. Dokładna forma i sposób prezentacji są kaŝdorazowo uzgadniane z reklamodawca MAILING 1. Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia kreacji mailingu w formacie HTML lub TXT oraz do podania następujących informacji: o dokładna nazwa oraz adres reklamodawcy; o tytuł maila; o adres zwrotny poczty elektronicznej, na który będą przesyłane ewentualne odpowiedzi na maila. 2. Wszystkie części składowe kreacji HTML (kod HTML oraz pliki graficzne, jeśli występują) musza zostać przesłane do Pino 3. Waga całości kreacji (plik tekstowy lub kod HTML plus pliki graficzne) nie moŝe przekroczyć maksymalnej wagi określonej przez witrynę, do której uŝytkowników realizowany jest mailing. UWAGA! Zliczanie kliknięć w linki zawarte w mailingu jest realizowane jedynie w przypadku, kiedy reklamodawca wyrazi takie Ŝyczenie. Zapraszamy do współpracy W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z naszym działem pomocy technicznej. 10 z 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media.

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media. Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB Advergames Gry reklamowe, jedna z popularnych form promocji w Internecie wykorzystująca product placement. Advertainment (advert - reklama i entertainment rozrywka).

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do dialogu technicznego związanego z planowanym postępowaniem na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych 1 Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych Wstęp 1. Niniejszy dokument porządkuje wymagane kwestie związane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z Panelu Klienta w platformie reklamowej Adfocus.

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo