SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA W przypadku pytao lub wątpliwości prosimy o kontakt z obsługującą nas Siecią Reklamową Ad-vice. Tel:

2 Spis treści: Agencja Reklamy Polskiego Radia 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KOMPLET MATERIAŁÓW SCHEMAT PRZESYŁANIA KREACJI: SCHEMAT NAZEWNICTWA KREACJI: SCHEMAT PRZESYŁANIA ADRESÓW URL: FORMY REKLAMY FORMY REKLAMY BANNEROWEJ PRZYGOTOWANIE KREACJI BILLBOARD / DOUBLEBILLBOARD BANNER LARGE RECTANGLE / MEDIUM RECTANGLE SKYSCRAPPER VIDEO STREAMING SCROLL FORMY BANNEROWE ROZSZERZAJĄCE SIĘ (EXPANDY) MEGAEXPANDSKY PUSH BILLBOARD

3 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Agencja Reklamy Polskiego Radia Przygotowanie kreacji dla adserwera Ad-vice: 1.1 Wymagamy przesłania jednorazowo kompletu kreacji na cały okres trwania kampanii, najpóźniej na 24h przed startem kampanii (pkt. 2 Komplet materiałów). W innym przypadku nie gwarantujemy terminowego sprawdzenia materiałów oraz zdefiniowania kampanii. Wyjątek stanowią kampanie z użyciem technologii streaming lub niestandardowych form, gdzie komplet materiałów musi byd dostarczony na 5 dni roboczych przed startem kampanii. Przykładowo: jeśli kreacje w ramach kampanii mają byd emitowane 04.01, oraz 14.01, to wszystkie materiały muszą byd dostarczone najpóźniej na 24h przed początkiem kampanii, dnia Kreacje muszą mied dokładny, założony wymiar i wagi nie większe, niż podane w tabelach dotyczących konkretnych form reklamy. Uwaga: jesteśmy otwarci na nowe,niestandardowe formy reklam, które nie są opisane w naszej specyfikacji. W przypadku takich kreacji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Sieci Reklamowej AdVice: 1.3 Radzimy, by kreacje.swf przygotowywane dla systemu adserwerowego Ad-Vice, miały alternatywną wersję w formacie.gif lub.jpg, przeznaczone dla użytkowników nieposiadających zainstalowanego rozszerzenia odtwarzającego animacje flash. Kreacje zastępcze nie są wymagane dla form: toplayer, brandmark, poltergeist, chod jest oczywiście możliwa ich emisja. Dla formy typu expand - kreacja zastępcza winna mied rozmiary stanu nierozwiniętego. 1.4 Przed przygotowaniem kreacji dla danej kampanii, na określonych witrynach należy sprawdzid, jakie formy reklamowe są dostępne na danej witrynie. [[link do zestawienia w.xls]] Sugeruję PDF 1.5 Wraz z kompletem kreacji musi zostad dostarczony heksadecymalny kolor tła dla kreacji.swf Punkt pomijamy, jeżeli tło jest białe (#ffffff) lub z założenia posiada transparentne tło. Ad-vice nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wyglądu kreacji wynikające z zaniedbania wymagania z tego punktu. 1.6 Wraz z kompletem kreacji muszą zostad dostarczone adresy internetowe (URL), na które ma przekierowywad kreacja po kliknięciu. 1.7 Poszczególne kreacje ze względów bezpieczeostwa muszą zostad przygotowane w odpowiedniej wersji Macromedia Flash: - kreacje typu Poltergeist/Interstitial - wersja Flash nie wyższa niż 7 - kreacje layerowe, expandy - wersja Flash nie wyższa niż 8 3

4 1.8 W chwili obecnej nie dopuszczamy kreacji wykonanych w wersji 10 (Adobe). Nie będą również przyjmowane kreacje powodujące występowanie błędów lub ostrzeżeo podczas serwowania reklamy. 1.9 Zabronione jest tworzenie kreacji zaciągających dodatkowe elementy lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach.swf). Wyjątkiem są kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie Zabronione jest używanie skryptów ingerujących zarówno w okno przeglądarki (wymiar, położenie), jak i podstawowe elementy witryny (układ, typografia, kolorystyka). Wyjątek stanowią kreacje, których założeniem są właśnie takie działania Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika (e-tuning) Reklama nie może obciążad procesora standardowego komputera w więcej niż 20%. Za standardowy przyjmuje się komputer z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji 7. By sprawdzid, jak bardzo kreacja obciąża procesor, należy otworzyd Menedżer Zadao (ctrl+alt+del) i sprawdzid użycie procesora w zakładce procesora. Jeśli kreacja testowana jest na komputerze o dwukrotnie szybszym procesorze, reklama nie może generowad większego obciążenia niż 10% CPU. Limity dla innych procesorów zmieniają się analogicznie. 2. KOMPLET MATERIAŁÓW. LEGENDA Forma reklamy: np. banner, brandmark, skyscraper, toplayer, itp. Wersja: wersja pliku. Jeżeli pliki będą podmieniane w kolejnych tygodniach trwania kampanii lub przesłane jest kilka kreacji w jednym wymiarze, to oznaczamy je kolejno v1, v2, v3, itd. np.: baner_cenega.pl_468x60_v1, baner_ Cenega.pl _468x60_v2, baner_ Cenega.pl_468x60_v3. Witryna: witryna, na której będzie serwowana kreacja. Wymiar: wymiar kreacji, bezwzględnie wymagany w przypadku kreacji.swf SCHEMAT PRZESYŁANIA KREACJI: Wszystkie materiały muszą byd dostarczone jednorazowo na cały okres trwania kampanii, na 24h przed jej startem. Jako komplet materiałów rozumie się: a. Komplet kreacji spełniających warunki specyfikacji. b. Komplet aktywnych URL-i. c. Opcjonalnie: kody mierzące emisje / kliknięcia 2.2. SCHEMAT NAZEWNICTWA KREACJI: Materiały powinny byd nazywane wg następującego schematu: a. Jedna kreacja w całej kampanii. 4

5 Schemat: forma.reklamy_wymiar_wersja; np.: brandmark_300x300_v1, popup_250x250_v1 b. Konkretna kreacja na konkretną witrynę. Schemat: formareklamy_witryna_wymiar_wersja; np.: banner_cenega.pl_468x60_v1, banner_hoga.pl_468x60_v1, brandmark_4programmers.net_300x300_v1. c. Forma bannerowa serwująca inną kreację. Schemat: formabannerowa_baza_witryna_formaserwowana_wymiar_wersja np.: billboard_baza_wakacje_toplayer_300x300_v W nazwach plików używamy wyłącznie: a. Małych liter, np.: brandmark_300x300_v1. b. Podkreślników: _, np.: brandmark_300x300_v1. c. Cyfr, np.: brandmark_300x300_v1. Całośd nazwy pliku kreacji powinna byd jednym ciągiem znaków, bez polskich liter oraz znaków specjalnych zapisanych w dowolnej formie SCHEMAT PRZESYŁANIA ADRESOW URL: URL lub komplet URL-i, na które mają przenosid kreacje, powinien byd przesłany w odpowiednio przygotowanej tabeli, przyporządkowującej odpowiedni adres do danej kreacji. Nie jest to wymagane, jeżeli w czasie trwania kampanii jest tylko jeden URL do wszystkich kreacji. URL Nazwa kreacji Ad-vice_baner_468x60_v1 Ad-vice_baner_468x60_v2 pl/index1.html pl/index2.html URL 3. FORMY REKLAMY UWAGA Przedstawione poniżej formy reklamy są sugerowanymi przez nas standardami. Jesteśmy jednak otwarci na zmiany i chętnie przeprowadzimy kampanię z kreacjami niestandardowymi. We wszystkich takich przypadkach prosimyo kontakt z Działem Sprzedaży Sieci AdVcie: 3.1. FORMY REKLAMY BANNEROWEJ Rodzaj kreacji reklamowych emitowanych w stałym miejscu danej witryny, będących jej integralną częścią. 5

6 PRZYGOTOWANIE KREACJI 1. Przygotowanie kreacji IMG (formaty.gif,.jpg,.png); 1.1. Przygotowana kreacja danego rodzaju reklamy musi spełniad warunki (wielkośd, waga) podane w tabelach poniżej. 2. Przygotowanie kreacji FLASH (format.swf); 2.1. Nad przygotowaną animacją tworzymy nową warstwę. Ustawiamy ją jako najwyższą Rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol button 2.3. Wchodzimy w symbol i nadajemy jego zawartości parametr przezroczystości Do symbolu dowiązujemy następujące wywołanie funkcji: geturl i ustalamy parametry: on(release) { geturl(_root.clicktag,"_blank"); } W przypadku zmiennej przekierowawczej _root.clicktag, clicktag jest dla nas jedynie wartością standardową, uŝycie innego ciągu znakow (bez znakow specjalnych, polskich fontow oraz spacji) jest rownieŝ w pełni akceptowane Wraz z kreacją.swf należy dostarczyd heksadecymalny kolor tła. Wymóg nie dotyczy Transparentnych form reklamowych Prosimy, by, w miarę możliwości, czcionki użyte w kreacji były zamieniane na krzywe; ewentualne zwiększenie wagi spowodowane tą operacją nie będzie brane pod uwagę przy sprawdzaniu poprawności kreacji pod kątem jej wagi BILLBOARD / DOUBLEBILLBOARD Reklama graficzna umieszczana w nagłówku serwisu WWW, w miejscu tradycyjnego bannera. Billboard IMG, FLASH 750x kb Doublebillboard IMG, FLASH 750x200 do 40 kb BANNER Graficzny prostokąt, animowany lub statyczny. Banner IMG, FLASH 468x60 do 25 kb 6

7 LARGE RECTANGLE / MEDIUM RECTANGLE Prostokątna reklama śródtekstową, emitowana w głównej części witryny. Jej wymiary są zależne od układu danej witryny. Large Rectangle IMG, FLASH 235x kb Medium Rectangle IMG, FLASH 235x100 do 40 kb SKYSCRAPPER Prostokątna reklama, emitowana w bocznych paskach (sidebar) witryny. Jej wymiary są zależne od układu danej witryny. Skyscraper IMG, FLASH 180x600 do 40 kb VIDEO STREAMING Kreacja powinna składad się z 2 plików. Pierwszy czyli player w pliku SWF może mied wielkośd 35kb. Jego zadaniem jest ładowanie drugiego pliku i wyświetlanie filmu. Drugi plik w formacie flv o wielkości maksymalnej 1MB powinien zawierad film właściwy. Wyświetlanie obrazu może byd zapętlone, ale nie może zapętlad się dźwięk, czyli po pełnym przebiegu dźwięk sam musi się wyciszad. Musi byd tez obecna, widoczna i sprawna ręczna kontrolka wyciszenia dźwięków filmu. WAŻNE: Twórca kreacji nie może zakładad, że oba pliki są w jednym katalogu, a to znaczy że przy wywołaniu playera należy podad ścieżkę do pliku flv poprzez dodatkowy parametr. Przykład wywołania to plik.swf?zrodlo=http://sciezka_dostepu/plik.flv, gdzie we flashu wykorzystywana jest zmienna _root.zrodlo jako lokacja pliku flv. a SCROLL 1. Kreacja.SWF /.GIF 1.1. Kreacja powinna posiadad krzyżyk zamykający z dowiązaniem: on (release) { geturl(_root.adclose,"_self"); } Przez pojęcie krzyżyk domykający rozumie się button prostokątny o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka Obszar klikalny: warstwa button odpowiedzialna za zliczanie reklamy powinna byd przygotowana analogicznie do przygotowania kreacji.swf Plik.GIF zgodny ze specyfikacją bannerową. Scroll GIF / SWF 120x90 / 120/60 do 20 kb 7

8 3.2. FORMY BANNEROWE ROZSZERZAJĄCE SIĘ (EXPANDY) Agencja Reklamy Polskiego Radia Podstawą reklamy typu expand jest standardowa forma reklamowa: banner, billboard, skyscraper. Expand stanowi dodatkową powierzchnię reklamową dla tych form. 1. Kreacja.SWF. Potrzebne są: 1.1 Flash o wymiarach 750xZ lub 120xZ pikseli wraz z zastępczą kreacją.gif (750x100 lub 120x600), gdzie Z jest wymiarem po rozwinięciu. 1.2 Kreacja powinna mied aktywny obszar na całej swojej powierzchni oraz przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem: on (rollover) { geturl(_root.doexpand,"_self"); } on (rollout) { geturl(_root.dolittle,"_self"); } Rozmiar widocznego obszaru w stanie zwiniętym oraz rozwiniętym reguluje się parametrami liczbowymi w funkcjach dolittle() oraz doexpand() w kodzie serwującym. Po najechaniu myszą na reklamę powinna się rozwijad, natomiast po zdjęciu myszy z obszaru reklamy, warstwa powinna się zwinąd do stanu początkowego. 1.3 Warstwa odpowiedzialna za zliczanie reklamy powinna byd przygotowana analogicznie do przygotowania bannera.swf. 1.4 Po zdjęciu myszy z obszaru reklamy, warstwa powinna się zwinąd do stanu początkowego (750x100 lub 120x600). UWAGA : w przypadku expand skyscraperow należy zwrócid uwagę, czy na danej witrynie, na którą jest przygotowywana kreacja (expand skyscraper), ma się rozwijad w prawo, czy w lewo i zgodnie z tym przygotowad materiał MEGAEXPANDSKY Kreacje przygotowujemy analogicznie jak opisano powyżej. Kreacja ta od standardowego expanda rożni się wyłącznie rozmiarem. MegaExpandSky HTML + SWF 100x600/900x600 do 60 kb 8

9 3.2.2 PUSH BILLBOARD Emisja kreacji rozpoczyna się od wyświetlenia postaci zminimalizowanej o wymiarach 750x100 pikseli. Kreacja.SWF w momencie załadowania w 100% wywołuje funkcję dopushlock(). Rozpoczyna samoczynne rozpychanie serwisu i odsłanianie warstwy, na której osadzona jest kreacja.swf do rozmiarów 750x300 pikseli. Procesowi temu może towarzyszyd równoległy efekt animacyjny w kreacji.swf. Po 5 sekundach wywołana zostaje funkcja dopushunlock(), która rozpoczyna stopniowe ściąganie serwisu i zasłanianie kreacji.swf do rozmiarów wyjściowych. Po zakooczeniu tego procesu odblokowywane są funkcje dopushon() i dopushoff, o analogicznym działaniu jak opisane wyżej, z tą różnicą, że ich wywoływanie nie jest determinowane czasowo, lecz akcjami użytkownika (najechanie, bądź zjechanie myszką z kreacji). Do tej chwili zablokowane powinny byd również efekty animacyjne w kreacji flash wywoływane po najechaniu, bądź zjechaniu myszką z kreacji (chyba, że koncepcja kreacji stanowi inaczej). 1. Kreacja powinna mied aktywny obszar na całej swojej powierzchni oraz przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem: on (rollover) { geturl("javascript:dopushon();","_self"); } on (rollout) { geturl("javascript:dopushoff();","_self"); } 2. Po załadowaniu kreacja powinna wywoływad: geturl("javascript:dopushlock();","_self"); 3. Po 5 sec. od załadowania załadowaniu kreacja powinna wywoływad: geturl("javascript:dopushunlock();","_self"); 4. Poprawnośd mechanizmu sprawdzania załadowania kreacji nie jest przedmiotem weryfikacji kreacji przez obsługę techniczną kampanii, w związku z trudnością weryfikacji tego mechanizmu wobec plików binarnych.swf. 5. Obsługa kodu serwującego sprowadza się do rozpychania i ściągania zony reklamowej w kontencie strony HTML oraz stopniowego odstawania i zasłaniania kreacji.swf za pomocą mechanizmów JavaScript, dostępnych dla przeglądarek z rodziny MSIE z tempem domyślnie ustawianym na 30 ms. Przy czym rozpychanie zony rozpoczyna się w momencie wywołania funkcji dopushlock() lub dopushon(), zaś jej ściąganie w momencie wywołania funkcji dopushunlock() lub dopushoff(). 6. Dla wolnych komputerów lub/i kreacji, stron internetowych obciążanych znacznie zasoby sprzętowe, tempo to może byd wolniejsze, bądź niewolne od nieregularności. 7. Należy pamiętad, iż wywołanie którejkolwiek z wyżej wymienionych funkcji JavaScript stanowi jedynie punkt rozpoczęcia procesu rozpychania lub ściągania 9

10 serwisu i prócz stopniowego odsłaniania, bądź zasłaniania kreacji.swf, nie niesie ze sobą innego oddziaływania na kreację - wszelkie efekty animacyjne muszą byd inicjowane wewnątrz kreacji. Należy również pamiętad, że do czasu wywołania funkcji dopushunlock() działanie funkcji dopushon() lub dopushoff() jest zablokowane, co stanowi uzasadnienie na analogiczne blokowanie efektow animacyjnych wewnątrz kreacji.swf. Push Billboard HTML + SWF 750x100/750x300 do 50 kb 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS.

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Poradnik Użytkownika W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Krok po kroku wyjaśnione zostaną podstawowe moduły, sposób ich użycia oraz zastosowanie. Po przeczytaniu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych 1 Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych Wstęp 1. Niniejszy dokument porządkuje wymagane kwestie związane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z Panelu Klienta w platformie reklamowej Adfocus.

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo