Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, Warszawa tel , fax,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78"

Transkrypt

1 Data utworzenia: r. Data wejścia w życie: r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własno ść: Edipresse Polska S.A.

2 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na witrynach Edipresse Polska S.A. zwanym dalej Wydawc ą powinny spełnia ć warunki określone w założ eniach niniejszego dokumentu zwanego dalej Specyfikacj ą techniczn ą form reklamy lub w skrócie Specyfikacj ą. Edipresse Polska S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji reklamy pod kątem jej zgodnoś ci ze Specyfikacj ą oraz nie przyjęcia jej do emisji bąd ź przerwania emisji w przypadku stwierdzenia braku takiej zgodności. Emisja reklamy w obrębie witryn Edipresse Polska S.A. nie jest toż sama ze stwierdzeniem zgodności reklamy ze Specyfikacj ą. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy bąd ź przerwania emisji reklamy w przypadku jeś li uzna j ą za dokuczliw ą lub szkodliw ą dla użytkowników. 2. Definicja reklamy Reklam ą w rozumieniu niniejszego dokumentu jest komplet wymaganych materiał ów graficznych wraz ze skryptem emisyjnym koniecznym do poprawnego wyświetlenia reklamy i służącym wyłą cznie temu celowi oraz adres URL, na który maj ą odnosi ć reklamy (tzw. click URL). Dostarczenie skryptu emisyjnego jest obligatoryjne dla reklam niestandardowych lub dla reklam, dla których to wyspecyfikowano. Dla pozostał ych reklam skrypt emisyjny dostarczany jest przez Wydawc ę. W myśl powyższej definicji wyróżnia si ę: - materia ł graficzny typu Image (dopuszczalne formaty plików: GIF, JPG, PNG) - materia ł graficzny typu Flash (dopuszczalne formaty plików: SWF) - materia ł graficzny typu Video (dopuszczalne formaty plików: MPG, FLV) - skrypt emisyjny reklamy (dopuszczalne technologie: html/js) Reklama jest zgodna ze specyfikacj ą tylko wtedy, gdy spełnia ogólne wymagania reklam (okreś lone w pkt 3) Specyfikacji oraz Wymagania szczególne form reklamowych (określone w pkt 4) właś ciwe dla danego rodzaju formy reklamowej. 3. Ogólne wymagania reklam 1. Za niezgodne ze specyfikacj ą uważa si ę reklamy, których nazewnictwo odbiega od poniż szej konwencji: formareklamy_rozmiar[_wersja][_inne].rozszerzenie

3 gdzie znaczenie jest następujące: - formareklamy - nazwa formy reklamy występującej w specyfikacji (nie dotyczy form niestandardowych) - rozmiar - szeroko ść i wysoko ść reklamy w pikselach ( szerokośćxwisoko ść) - wersja - wersja/rodzaj kreacji, gdy występuje więcej ni ż jedna taka wersja/rodzaj - rozszerzenie - zgodne z typem pliku (oraz skrypty emisyjnych - html ) - inne - dodatkowe informacje użyteczne dla identyfikacji danej kreacji Nawiasy kwadratowe oznaczaj ą, że człon nie jest obligatoryjny. Znaki narodowe oraz tzw. biał e znaki nie s ą dozwolone. Przykład: banner_468x60.swf - w przypadku pojedynczego bannera o rozmiarach 468x60 toplayer_4x3_v3_moda.swf - w przypadku dedykowania na sekcj ę Moda i występowania więcej ni ż jednej wersji kreacji (linii kreacyjnej) 2. Za niezgodne ze specyfikacj ą uważa si ę reklamy odwołujące si ę w trakcie emisji do zewnę trznych serwerów (tracking, streaming, MCloading itp.) chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z wydawc ą. 3. URL, na który maj ą odnosi ć reklamy nie może by ć dłuższy ni ż 127 znaków ( łącznie ze specyfikacją protokołu http). 4. Za niezgodne ze specyfikacj ą uważa si ę reklamy, który elementy graficzne typu Image wygenerowano w innym formacie ni ż to wyszczególniono pkt 2 Specyfikacji. 5. Elementy graficzne Flash SWF nie mog ą by ć skompilowane do wersji wyższej ni ż 7.0, mieć ustawionej prędkości odtwarzania większej ni ż 25fps lub by ć zabezpieczone przed debugowaniem. 6. Za niezgodne ze specyfikacj ą uważa si ę reklamy zawierające cyklicznie odtwarzane bądź drażniące (wg arbitralnej decyzji wydawcy) efekty akustyczne, odczytująca bąd ź zapisują ca cookies oraz reklamy w jakikolwiek sposób ingerujące w tre ść witryny. 7. Za niezgodne ze specyfikacj ą uważa si ę reklamy, które w jakikolwiek sposób zakłócaj ą dział anie strony, na której s ą emitowane (w szczególności niepoprawne wyświetlanie si ę serwisu, zgł oszenia błędów bąd ź ostrzeże ń). 8. Za niezgodne ze specyfikacj ą uważa si ę reklamy, które emisja nadmiernie obciąż a procesor. Za punkt graniczny akceptowalności kreacji uznaje si ę nie większe ni ż 25% obciąż enie procesora Intel

4 Celeron 1.6 GHz z zainstalowanym playerem Macromedia Flash w wersji 7.0 i testowanym na przeglądarkach internetowych - MSIE oraz Firefox. 4. Szczegółowe wymagania form reklamowych Banner, Scroll Banner: 468 x 60 pikseli 15kB 468 x 60 pikseli 15kB Billboard, Scroll Billboard: 750 x 100 pikseli 30kB 750 x 100 pikseli 30kB

5 Double Billboard: 750 x 200 pikseli 750 x 200 pikseli Skyscrapper,, Scroll Skyscrapper : 160 x 600 pikseli 35kB 160 x 600 pikseli 35kB Rectangle ( śródtekst) : 300 x 250 pikseli 35kB

6 300 x 250 pikseli 35kB Box Wide: 300 x 125 pikseli 20kB 300 x 125 pikseli 20kB Mega Baner: 300 x 600 pikseli 50kB 300 x 600 pikseli 50kB

7 Belka: 980 x 35 pikseli 20kB 980 x 35 pikseli 20kB Footer: 980 x 35 pikseli 20kB 980 x 35 pikseli 20kB Scroller: 800 x 30 pikseli 15kB

8 800 x 30 pikseli 15kB Expand Billboard: 750 x 300 pikseli (w stanie zwiniętym widoczny jest górny obszar 750x100 ) on (rollover) geturl(_root.rolldown,"_self"); on (rollout) geturl(_root.rollback,"_self"); 750 x 300 pikseli Expand Skyscrapper: 300 x 600 pikseli (w stanie zwiniętym widoczny jest górny obszar 160x600 )

9 on (rollover) geturl(_root.rolldown,"_self"); on (rollout) geturl(_root.rollback,"_self"); 300 x 600 pikseli Push Billboard: 750 x 300 pikseli (w stanie zwiniętym widoczny jest górny obszar 750x100 ) on (rollover) geturl(_root.rolldown,"_self"); on (rollout) geturl(_root.rollback,"_self"); 750 x 300 pikseli Toplayer: proporcja 4 x 3 czas: do 10 sekund + do 20 sekund element statyczny o rozmiarze do 50x50 pikseli

10 - MovieClip typu button zlokalizowany na najwyższej warstwie (za wyjątkiem warstwy z krzyżykiem zamykającym) z dowiązaniem: - MovieClip typu button o rozmiarach min. 15x15 pikseli zlokalizowany na najwyższej warstwie z dowiązaniem: geturl(_root.adclose,"_self"); - w ostatniej klatce animacji dowiązanie: geturl(_root.adclose,"_self"); Brandmark: 300 x 300 pikseli - MovieClip typu button zlokalizowany na najwyższej warstwie (za wyjątkiem warstwy z krzyżykiem zamykającym) z dowiązaniem: - MovieClip typu button o rozmiarach min. 15x15 pikseli zlokalizowany na najwyższej warstwie z dowiązaniem: geturl(_root.adclose,"_self"); - Kreacja powinna posiada ć przycisk minimalizacji reklamy do postaci belki z dowiązaniem geturl(_root.rollback,"_self"); W tym kształcie reklama odpalona z kodu serwującego nie może blokowa ć obszaru w przybliżeniu większego ni ż obrys belki. Niedopuszczalne, aby przezroczysty obszar wielkości standardowej reklamy by ł klikalny lub uniemożliwia ł klikanie na odnoś niki w treści witryny. UWAGA:

11 Dla tej kreacji symbol button nie może obejmowa ć obszaru belki. Kreacja przy chwytaniu za belk ę nie może przenosi ć na stron ę Klienta. - Kreacja powinna zawiera ć przycisk powrotu do standardowej wielkoś ci reklamy z dowią zaniem : geturl(_root.rolldown,"_self"); Interstitial: proporcja 4 x 3 czas: 40B do 10 sekund - MovieClip typu button zlokalizowany na najwyższej warstwie (za wyjątkiem warstwy z krzyżykiem zamykającym) z dowiązaniem: - MovieClip typu button o rozmiarach min. 15x15 pikseli zlokalizowany na najwyższej warstwie z dowiązaniem: U Kreacje.swf typu Interstitial nie mog ą by ć w wersji wyższej ni ż 5. - Kreacja powinna by ć przygotowana w proporcjach 4:3, - Pierwsz ą klatk ę animacji flash zostawiamy pust ą - umieszczamy w niej wyłą cznie wywołanie funkcji: stop(); geturl(_root.loader,"_self"); - Kreacja powinna posiada ć krzyżyk zamykający z dowiązaniem: geturl(_root.adclose,"_self"); Przez pojęcie krzyżyk zamykający rozumie si ę button prostokątny o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka. - W ostatniej klatce animacji flash umieszczamy: stop(); geturl(_root.adclose,"_self");

12 - Kreacja powinna by ć rozłożona na listwie _root co najmniej na 5 klatkach i podczas jej przygotowania uwględniane, iż kod dokonuje preloadu operują c funkcjami play(), stopplay() z poziomu javascript. - Jeśli reklama jest udźwiękowiona także wywołanie: stopallsounds(); Popup: 250x250 pikseli 30kB 250 x 250 pikseli 30kB Popunder: 750x750 pikseli 50kB 750 x 550 pikseli 50kB

13 XHTML: Szczegółowe informacje w odrębnej specyfikacji. Video Stream AD: Szczegółowe informacje w odrębnej specyfikacji. 5. Pozostale informacje 1. Komplet materiałów reklamowych powinien by ć dostarczony na 3 dni robocze przed planowaną emisj ą, a w przypadku reklam niestandardowych na 7 dni roboczych przed planowan ą emisją Wydawca. zastrzega sobie prawo do pełnego wykorzystania czasu przeznaczonego na weryfikację materiałów reklamowych. 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłow ą emisj ę reklam na przeglą darkach niestandardowych, lub niestandardowych (niedomyślnych) ustawieniach przeglą darek lub systemu operacyjnego. 3. Emisja formy zastępczej (typ Image), jest pełnowartościow ą emisj ą reklamy. Brak informacji o wymaganej formie zastępczej dla danej formy reklamowej oznacza, że domyśln ą form ą zastępcz ą dla tej kreacji jest piksel o rozmiarze 1x1. Wydawca dokłada stara ń by formy reklamowe zastępcze był y emitowane tylko tam gdzie jest to konieczne. 4. Formy reklamowe emitowane w oddzielnym oknie (popup, popunder, interstitial) dla systemu operacyjnego SP2 lub przeglądarek z rodziny Gecko oraz Opera emitowane s ą dopiero w momencie interakcji użytkownika z serwisem polegającego na kliknię cie w typowe elementy strony WWW. Jest to związane z niemożności ą wyemitowania tych reklamy w sposób tradycyjny dla ww. konfiguracji oraz ma na celu maksymalizacj ę poziomu faktycznego kontaktu użytkownika z reklam ą.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych 1 Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych Wstęp 1. Niniejszy dokument porządkuje wymagane kwestie związane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z Panelu Klienta w platformie reklamowej Adfocus.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl

Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl Aktualizacja cennika z dnia: 14 listopada 2011 r. Dane adresowe Agencja Symetria ul. Wyspiańskiego 10/4, 60-749 Poznań tel.: 0618643655, faks: 0618643652

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do dialogu technicznego związanego z planowanym postępowaniem na przygotowanie narzędzi służących do promocji marki Zamawiającego oraz jego produktów w

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo