I. Wstęp. II. Definicje. III. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wstęp. II. Definicje. III. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 I. Wstęp Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad i przywilejów użytkowników serwisu internetowego muleplayer.com Pomoże to wykluczyć wszelkie nieporozumienia, pozwoli wprowadzić świetną atmosferę korzystania z serwisu oraz będzie służył w chwilach niejasności. Niniejszy serwis dalej jako serwis muleplayer.com działa jako serwis hostujący, zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE, dyrektywa o handlu elektronicznym - dyrektywa2000/31/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego. Serwis nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych na stałe przechowuje jedynie adres użyty przy rejestracji konta. II. Definicje 1. Serwis muleplayer.com -(dalej wymiennie jako serwis muleplayer.com lub Serwis) Usługodawca świadczący Usługę dla użytkowników indywidualnych dostępu do serwerów zlokalizowanych na terenie całego świata, z wykorzystaniem sieci Internet oraz innych sieci komputerowych. W zakresie świadczonej usługi mieści się w szczególności transfer danych, przechowywanie danych oraz otrzymywanie przez Usługobiorcę danych. 2. Usługa dostępu do serwerów usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Dyrektywy 2000/31/WE. 3. Usługodawca - właściciel serwisu, firma MulePlayer LLC z siedzibą w USA, Coastal Highway, Usługobiorca użytkownik serwisku, który zawarł ze Spółką umowę o świadczeniu usług na podstawie niniejszego Regulamin, korzystający z serwisu muleplayer.com, niezależnie od faktu korzystania z Usług Serwisu i identyfikowalny w Serwisie (za pomocą nazwy (loginu), hasła, adresu podanych przy rejestracji). 5. Transfer danych ilość danych jaką Użytkownik może przekazać lub pobrać za pośrednictwem serwisu muleplayer.com. 6. Konto transferowe konto które pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług Serwisu do wysokości dostępnego na koncie Transferu. 7. Cennik usług - cennik Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dostępny po zalogowaniu w serwisie. Cennik usług może być zmieniany przez Usługodawcę, na podstawie niniejszego regulaminu. 8. Wielkość pliku - wielkość pliku dodawanego, pobranego lub przechowywanego przez Użytkownika, wyrażona w megabajtach (MB). III. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady korzystania przez Usługobiorców (dalej wymiennie jako: "Użytkownicy" lub "Usługobiorcy") z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem. 2. Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie lub/i przechowywanie przez Użytkownika Usługobiorcę treści naruszających prawo powszechnie obowiązujące.

2 3. Korzystanie z Usług Serwisu jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. W ramach realizacji usługi, usługodawca: a) nie jest inicjatorem przekazu danych b) nie wybiera odbiorcy przekazu danych c) nie wybiera, nie przetwarza, nie cenzuruje ani w żaden inny sposób nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie danych 5. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych Usługobiorcy. 6. Usługodawca, dokonując czynności wskazanych w ust. 5 niniejszego punktu regulaminu nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych jeśli otrzymał urzędowe zawiadomienie, zaś jeśli otrzymał wiarygodną informację nie ponosi odpowiedzialności jeśli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. 7. Usługodawca nie przechowuje, nie rejestruje i nie przetwarza żadnych danych osobowych (imienia i nazwiska i innych). Dane typu login, hasło, adres są przetwarzane jedynie w ramach realizacji usług serwisu muleplayer.com. IV. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wymagania techniczne 1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu. Posiadanie konta w serwisie jest darmowe. 2. Dostęp do usług serwisu możliwy jest jedynie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja polega na wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego pod następującym adresem a następnie dokonanie czynności: 1. podania następujących danych: indywidualna nazwa Użytkownika login, hasło, adres 2.akceptację niniejszego regulaminu, 3.wyboru usługi i pakietu, 4.dokonanie opłaty. 3. Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany powyżej Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres list potwierdzający dokonanie rejestracji w Serwisie. 4. Po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem usług, konto Użytkownika zostanie zasilone adekwatną do wysokości opłaty ilością Transferu lub zostanie przedłużone adekwatnym do wysokości opłaty czasem ważności Konta Premium. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będą posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu i uiszczą odpowiednią opłatę.

3 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań: a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome; b) strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768; 7. Użytkownik jest zobowiązany do: a)zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim b)nienaruszenie niniejszego Regulaminu w całości lub w części w szczególności poprzez udostępnianie lub instalowanie czy przechowywanie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń naruszających niniejszy Regulamin c)powstrzymania się od nieautoryzowanego użycia (lub też jakichkolwiek usiłowania takich działań), zakłócania czy też odcięcia lub usiłowania odcięcia dostępu do usług serwisu innym użytkownikom lub komputerom d)powstrzymania się od jakichkolwiek działań przestępczych (złośliwego oprogramowania, wirusów, koni trojańskich, crackingu, pharminu, botów generujących zapytania do serwisu muleplayer.com i innych) e)nieużywania usług z przekroczeniem limitów transferu przydzielonych do wykupionego konta lub w sposób powodujący nadmierne obciążenie serwerów dostarczających usługi f)powstrzymania się od obejścia parametrów służących wykorzystaniu usługi g)powstrzymania się od wszelkiego rodzaju działań, mających na celu doprowadzenie do wysyłania innym użytkownikom niezamówionej korespondencji handlowej (tzw. SPAM) h)powstrzymania się od udostępniania innym osobom usług serwisu i)powstrzymania się od przechowywania, przetwarzania, transferowania treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści, które naruszają przepisy prawa autorskiego. j)niepodejmowania działań takich jak mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników; k)nie udostępniania wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich umożliwiających pobieranie dodanych przez Użytkownika plików l)posiadania tylko 1 konta bez możliwości zakładania wielu kont, by wymusić darmowy transfer. W przypadku zakładania wielu kont konta te będą blokowane nawet jeśli dokonane zostały na nich płatności m)powstrzymanie się od publicznego udostępniania linków (na forach i stronach internetowych) uzyskanych z serwisu muleplayer.com 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych. 9. Z chwilą dodania przez Użytkownika linku do pobierania pliku w ramach Usług Serwisu, Usługodawca odlicza Wielkość pliku od Transferu Użytkownika. 10. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. V. Zawieranie i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług przez Serwis następuje poprzez rejestrację, pod

4 warunkiem akceptacji regulaminu oraz wybór pakietu, opłacenie usługi. Usługobiorca ma możliwość założenia tylko jednego konta i nie ma możliwości zmiany typu posiadanego konta. 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wynagrodzenia z tytułu realizacji usługi, zgodnie z wybranym pakietem i cennikiem. Data uiszczenia wynagrodzenia to data wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku czasowych promocji organizowanych w serwisie, za datę zakupu promocyjnego pakietu uważa się datę wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy w okresie promocji. 3. Brak uiszczenia należności lub nieterminowe uiszczanie należności uprawnia Usługobiorcę do naliczenia odsetek. 4. Usługobiorca, będący konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług może odstąpić od umowy w terminie 10 dni, od dnia zawarcia umowy, chyba, że rozpoczął korzystanie z usługi przed tym terminem. W celu odstąpienia Usługobiorca winien wysłać oświadczenie woli droga mailową na adres 5. W wypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usług, Serwis dokonuje zwrotu uiszczonego przez Usługobiorcę wynagrodzenia. 6. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zablokowania świadczenia usługi, w sytuacji gdy Usługobiorca działa niezgodnie z Regulaminem w szczególności z nakazami i zakazami wskazanymi w ust. 7 pkt IV niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy nie przysługuje wówczas prawo do zwrotu uiszczonego wynagrodzenia. Usługodawca może niezwłocznie podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody. 7. Umowa o świadczenie usług przez serwis muleplayer.com jest umową terminową zawartą na czas określony tj. na czas wykupionego abonamentu. Usługobiorca, ma prawo do zawarcia nowej umowy poprzez wykupienie kolejnego abonamentu, na czas określony w usłudze, którą zakupuje. VI. Odpowiedzialność Usługodawcy 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania. 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu. Zmiany te nie mogę być powodem do jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a)podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym; b)jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu praw osób trzecich, lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu c)skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika; d)treść pobranych przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis, w szczególności plików znajdujących się w bazach serwisów, w których Usługodawca umożliwa ich wyszukiwanie. e)za błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,

5 f)działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności, 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych, organizacyjnych lub ograniczeń technicznych, jakie występują lub mogą wystąpić w sprzęcie użytkownika, w sytuacji, gdy uniemożliwią one korzystanie przez użytkownika z serwisu muleplayer.com 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za działalność innych, połączonych z serwisem, serwisów lub za ich zawartość, w szczególności zaś za: a)szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec; b)niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług z powodu zbyt dużej ilości osób oczekujących na pobranie tego samego pliku lub innych przeszkód technicznych (problemów technicznych, przeciążeń łącza, przeszkód technicznych); c)niemożność lub opóźnienie w korzystaniu przez Użytkownika z wyszukiwarki plików znajdujących się w bazie serwisu d)wycofanie wsparcia dla dowolnego serwisu, jeśli niemożliwe stanie się świadczenie wysokiej jakości usług przez problemy po stronie tego serwisu. 6. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów, w których Usługodawca umożlwia wyszukiwanie plików i za dostępność plików znajdujących się w bazach tych serwisów. 7. Usługodawca szanując prywatność Użytkowników, nie ingeruje i nie nadzoruje w żaden sposób treści przesyłanych plików, ani też nie monitoruje wykorzystywania ogólnodostępnej wyszukiwarki i wyszukiwarki umożliwiającej przeszukiwanie i korzystanie z bazy serwisów, w których Usługodawca umożliwa wyszukiwanie plików. Treść pozyskiwanych i przesyłanych przez Użytkowników plików oraz odtwarzanie plików znajdujących się w bazach tych serwisów pozostaje w wyłącznej gestii Użytkowników i serwisu, z którego wyszukano plik, podobnie jak odpowiedzialność prawna z tym związana. VII. Rozliczenia i reklamacje 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 2. Reklamacje można składać drogą internetową na adres Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę konta użytkownika w Serwisie, adres jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji. 3. Przedmiotem reklamacji może być jedynie niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu, wykonywanie umowy przez Usługodawcę. Przedmiotem reklamacji nie mogą być jakiekolwiek okoliczności czy też działania podmiotów lub Usługobiorcy, za które Usługodawca nie odpowiada. 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni, od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli Usługodawca nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, jednak za wcześniejszym poinformowaniem Usługobiorcy. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

6 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy. 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres VIII. Polityka Prywatności 1. Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Usługodawca przetwarza tylko dane niezbędne w procesie Rejestracji tj. adres . Użytkownik Serwisu może powierzyć Usługodawcy do przetwarzania również dane opcjonalne 2. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych takich jak nazwa użytkownika, hasło lub adres jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika. 3. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt VII.6 niniejszego Regulaminu. VIII. Zakończenie korzystania z Serwisu 1. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik: a)podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; b)dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; c)dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy; 2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie Serwisu. 4. Użytkownikowi, którego konto zostanie zablokowane lub usunięte nie jest zwracana proporcjonalna opłata za niewykorzystany Transfer dostępny na koncie Użytkownika. IX. Postanowienia końcowe 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

7 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu. 3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy dyrektywy 2000/31/WE, dyrektywa o handlu elektronicznym - dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu Republiki Irlandii. 6. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu. 7. Usługodawca może informować Użytkownika o zmianach, nowościach, nowych ofertach i promocjach w Serwisie wysyłając wiadomość na adres powiązany z kontem Użytkownika i na numer telefonu komórkowego, z którego Użytkownik dokonywał zakupu Usług w Serwisie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Usługodawcy logując się na swoim Koncie i wyłączając chęć otrzymywania wiadomości z Serwisu w ustawieniach konta. 8. Promocje organizowane w Serwisie jak i bonus za doładowania nie łączą się z kodami doładowującymi zakupionymi w serwisie i poza serwisem (np. w portalu Allegro.pl). X. Statystyki odwiedzin. Cookies / ciasteczka Serwis używa plików cookie (ciasteczka) do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Służą one jedynie do poprawienia komfortu przeglądania zawartości serwisu. Użytkownik może zablokować pliki cookies z domeny.muleplayer.com jednak uniemożliwi to dalsze korzystanie z Serwisu. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ( Google ). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

8

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo