1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni"

Transkrypt

1 I. Postanowienia wstępne 1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/ Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczym KRS pod numerem , NIP: , REGON: Adres do korespondencji: AirBorn Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia, 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego AirBorn oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. II. Definicje 1. AirBorn sp. z o.o. - AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/ Gdynia. 2. AirBorn serwis internetowy prowadzony przez AirBorn Sp. z o.o. w ramach którego świadczone są usługi związane z sprzedażą szkoleń. Airborn utrzymywany jest przez AirBorn sp. z o.o. w domenie 3. Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Kupujący. 4. Szkolenie zorganizowane przez AirBorn sp. z o.o. przedsięwzięcie w szczególności szkolenia i inne. Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne. 5. Bilet dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu serwisu AirBorn potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Szkoleniu organizowanym przez AirBorn. 6. Konto - utrzymywany przez AirBorn dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach AirBorn; 7. Rejestracja - procedura zakładania Konta. 8. Rejestracja na Szkolenie procedura zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu przy wykorzystaniu serwisu AirBorn. 9. Zablokowanie konta sankcja zastosowana przez AirBorn sp. z o.o., która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu AirBorn oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika. 10. Usługa usługa świadczona w ramach AirBorn przez AirBorn sp. z o.o. 11. Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu AirBorn. 12. Cennik oferta prezentująca ceny poszczególnych usług AirBorn adresowanych do Użytkoników. Dostępna pod adresem: III. Zakres usług 1. AirBorn po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną: Usług dla Kupujących. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z AirBorn sp. z o.o. umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia. 2. AirBorn sp. z o.o. ramach AirBorn oferuje Użytkownikowi następujące usługi: a) udostępnienie Systemu - oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej umożliwiającego rejestrację uczestnictwa, b) możliwość zakupu Biletu od AirBorn na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną,

2 c) możliwość rejestracji na Szkolenie AirBorn na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną. Postanowienia dotyczące wszystkich użytkowników c.a.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. c.a.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu (login), hasła, imienia i nazwiska c.a.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w AirBorn, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją. c.a.4. W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu (login), pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz hasła. c.a.5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a AirBorn sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez AirBorn sp. z o.o. w ramach AirBorn, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty AirBorn sp. z o.o. dotyczącej zakresu usług wskazanego w pkt III, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji. c.a.6. W wyniku prawidłowej Rejestracji AirBorn sp. z o.o. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres ) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w AirBorn loginu i hasła (logowanie). c.a.7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie AirBorn. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług AirBorn (w szczególności od momentu uruchomienia Strony Szkolenia do zakończenia Szklenia i rozliczenia wszelkich płatności). c.a.8. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto i nie może go wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. c.a.9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne. c.a.10. AirBorn sp. z o.o. pobiera opłaty za usługi udostępnione w AirBorn, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. AirBorn przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w AirBorn opisanych w Regulaminie i Cenniku. c.a.11. AirBorn sp. z o.o. będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu AirBorn bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.

3 c.a.12. AirBorn sp. z o.o. jest stroną umów zawieranych z Użytkownikami. c.a.13. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. c.a.14. Użytkownik jest zobowiązany do: c.a) dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu AirBorn; c.b) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich; c.c) przestrzegania regulaminu. 14. Użytkownik nie jest uprawniony do: 1.a) blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie AirBorn; 1.b) wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury AirBorn, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury; 1.c) wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność AirBorn sp. z o.o. w celach innych niż korzystanie z Usług, 1.d) wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody. 15. AirBorn sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w AirBorn oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. IV. Rozwiązanie umowy 1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji usuń konto dostępnej w serwisie AirBorn po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji Rozwiązanie umowy w Postanowieniach końcowych (pkt 5.4 pkt 5.6). 2. AirBorn sp. z o.o. ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi na zasadach określonych w Postanowieniach końcowych pkt 5.6. V. Warunki techniczne 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług AirBorn sp. z o.o. są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. AirBorn sp. z o.o. zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej. VI. Przetwarzanie danych osobowych 1. Dane osobowe przetwarzane są przez AirBorn sp. z o.o. jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Szkolenie. Dane osobowe są niezbędne do wykonania zawieranej z AirBorn sp. z o.o. umowy. 3. AirBorn przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. AirBorn sp. z o.o. umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie

4 przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy AirBorn sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych. 4. AirBorn sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. VII. Cookies 1. Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników AirBorn oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie AirBorn sp. z o.o. może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie. 2. W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: VIII. Zasady odpowiedzialności 1. AirBorn sp. z o.o. podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu AirBorn przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 2. AirBorn sp. z o.o. możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 12 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany. 3. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. 4. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez AirBorn sp. z o.o. 5. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych. IX. Wydarzenia

5 5.a.1. Warunkiem skorzystania z Serwisu AirBorn przez Użytkownika dokonującego rejestracji na Szkolenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. 5.a.2. Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Szkolenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny pomiędzy AirBorn sp. z o.o. a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Szkolenie. 5.a.3. AirBorn sp. z o.o. oświadcza, że jest Organizatorem Szkoleń w ramach AirBorn, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Szkoleniu. 5.a.4. Użytkownik poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. "Kup bilet") zawiera z AirBorn sp. z o.o. umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest: 1.i. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*"), 1.ii. zaakceptowanie Regulaminu, 5.a.5. Użytkownikowi, który kupił Bilet, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 5.a.6. Formy płatności za Bilety mogą być następujące: 5.a) Płatność kartą płatniczą płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych 5.b) Szybki przelew usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych 5.c) Zwykły przelew przelew tradycyjny na rachunek AirBorn sp. z o.o. (płatność offline) 7. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Szkolenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu a z potwierdzeniem. 8. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych, w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności. 9. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem. 10. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Szkolenia leży po stronie danego AirBorn. 11. Informacje na temat Szkoleń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez AirBorn sp. z o.o. 12. Koszt zamówienia Biletu na Szkolenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez AirBorn sp. z o.o., wysokości podatku VAT. 13. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu a z potwierdzeniem. 14. Natychmiast po otrzymaniu płatności AirBorn sp. z o.o. wysyła Bilet na adres Kupującego. 15. W przypadku odwołania Szkolenia Airborn ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi, który kupił bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile

6 Użytkownikowi Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi, który kupił Bilet. X. Postanowienia końcowe 1. AirBorn sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AirBorn sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w AirBorn zmienionego Regulaminu. Szkolenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych. 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się usunięcie konta przez Użytkownika. 4. Użytkownik może rozwiązać umowę z AirBorn sp. z o.o. (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych nazwy (loginu) i hasła. Usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Szkoleniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia Szkolenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez AirBorn sp. z o.o. w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy AirBorn sp. z o.o. ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu. Postępowanie reklamacyjny 5.i.1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Airborn sp. z o.o. 5.i.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres: Airborn sp.z o.o. Aleja Zwycięstwa 96/ Gdynia. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w AirBorn (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 5.i.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji AirBorn sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5.i.4. AirBorn rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 5.i.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres wskazany w reklamacji.

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com S t r o n a 1 Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: HasNET.pl s.c. z siedzibą w Gdyni, 81-611 Gdynia, przy ul. Wielkokackiej 15 NIP: 586-22-63-007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo