Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/171/2013 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 25 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/171/2013 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 25 marca 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/171/2013 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogów na lata Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z ) Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje. 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogów na lata w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: L. Gostyński

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Głogów z dnia 25 marca 2013 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY GŁOGÓW NA LATA W latach działania Gminy Głogów związane z mieszkaniowym zasobem gminy opierać się będą głównie na zwiększeniu liczby lokali socjalnych. Rozdział 1. Stan zasobu mieszkaniowego Gminy Głogów na dzień r. Oddział 1. Wykaz budynków i lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Głogów: Lp. Adres Ilość lokali Pow. użytkowa lokali (m 2 ) Rodzaj Grodziec Mały 50B 5 65,5 mieszkalny 65,26 mieszkalny 60,62 mieszkalny 58,37 mieszkalny 35,37 mieszkalny Ruszowice, ul. Tęczowa ,3 mieszkalny 63 mieszkalny 60,5 mieszkalny 63,5 mieszkalny 25,4 socjalny 25,4 mieszkalny Ruszowice, ul. Tęczowa ,28 mieszkalny 41,6 mieszkalny 53,7 mieszkalny 32,43 mieszkalny 26,7 mieszkalny 17,4 mieszkalny 67,8 mieszkalny 42,3 mieszkalny Ruszowice, ul. Tęczowa ,28 mieszkalny 41,6 mieszkalny Stare Serby ,32 mieszkalny 77,58 mieszkalny 23,8 mieszkalny 61,8 mieszkalny 28 mieszkalny Serby ul. Główna ,7 Mieszkalny 7. Wilków, ul. Spółdzielcza ,9 mieszkalny 64,9 mieszkalny 46,9 mieszkalny

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Razem 39,1 mieszkalny 26,99 mieszkalny 32 w tym socjalny: 1 w tym mieszkalnych: 31 Oddział 2. Wspólnoty mieszkaniowe. Budynki wymienione w powyższej tabeli pod poz. 1 do 5 i poz. 7 znajdują się we wspólnotach mieszkaniowych. Natomiast bezpośrednim administratorem budynku w Starych Serbach 9 (poz. nr 5 w/w tabeli) jest Gmina Głogów. Lp. Adres Oddział 3. Wykaz wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie gminnym: Ilość lokali Pow. użytkowa lokali (m 2 ) Rodzaj 1. Ruszowice, ul. Tęczowa ,40 socjalny 2. Grodziec Mały 50B 1 35,37 mieszkalny 3. Ruszowice, ul. Tęczowa ,70 mieszkalny 32,43 mieszkalny Rozdział 2. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego w latach z podziałem na: 1) lokale socjalne: W latach , w związku z ustawowym obowiązkiem zapewniania lokali socjalnych działania Gminy Głogów związane z gospodarką mieszkaniową opierać się będą głównie na tworzeniu dodatkowych lokali socjalnych. Planuje się wyremontowanie wolnych lokali wymienionych w powyższej tabeli (Ruszowice, ul. Tęczowa 68, Grodziec Mały 50B) i przeznaczenie ich na lokale socjalne. Dodatkowo, w celu zwiększenia liczby lokali socjalnych planuje się adaptację na te cele poddasza budynku w miejscowości Stare Serby nr 9. 2) lokale mieszkalne: W latach nie planuje się zwiększenia liczby lokali mieszkalnych. Gmina Głogów nie planuje budowy ani pozyskiwania nowych budynków, które wchodziłyby w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Liczba lokali mieszkalnych może ulec zmianie jedynie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych. Rozdział 3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali. Potrzeby Gminy Głogów w zakresie zmian w gospodarce mieszkaniowej wynikają z: 1) dużej liczby rodzin oczekujących na mieszkania; 2) ograniczonego dostępu do mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Głogów; 3) złego stanu technicznego budynków i lokali. Plan remontów w związku z planem zwiększenia liczby lokali socjalnych Lp. Adres Powierzchnia Opis remontu 1. Ruszowice, ul. Tęczowa 68 26,7 m 2 - wymiana instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - odnowienie ścian,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Ruszowice, ul. Tęczowa 68 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 32,43 m 2 - wymiana instalacji: elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wymiana podłóg; - odnowienie ścian; - remont łazienki; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 3. Grodziec Mały 50B 35,37 m 2 - remont centralnego ogrzewania; - remont łazienki; - wymiana instalacji elektrycznej; - odnowienie ścian. Rozdział 4. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. W latach sprzedaż lokali i budynków będzie uzależniona od ilości wniosków złożonych przez najemców o wykup lokali i budynków. Rozdział 5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 1. Stawki czynszu za wynajem lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Głogów ustala w drodze zarządzenia Wójt Gminy Głogów. 2. Stawka czynszu może być podwyższana nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS. 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka czynszu nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu. 4. Ustala się następujące rodzaje czynszu: 1) za lokal mieszkalny, 2) za lokal socjalny. 5. Czynsz za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie komunalnym. 6. Stawkę czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się, z uwzględnieniem następujących czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu: 1) położenie budynku, np. centrum, peryferie, zabudowa zwarta lub wolnostojąca; 2) położenie lokalu w budynku, kondygnacja; 3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje; 4) ogólny stan techniczny budynku. 7. Wysokość czynszu będzie określana w umowie lub aneksie do umowy zawartej pomiędzy stronami. 8. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela. tj. opłaty za dostawę energii, gazu, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Rozdział 6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogów. 1. Budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy zarządzają: 1) budynku w Starych Serbach nr 9 Wójt Gminy Głogów, 2) budynku przy ul. Spółdzielczej 1 w Wilkowie Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej, 3) budynku w Grodźcu Małym 50B Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej, 4) budynku przy ul. Tęczowej 2 w Ruszowicach Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej, 5) budynku przy ul. Tęczowej 21 w Ruszowicach Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej, 6) budynku przy ul. Tęczowej 68 w Ruszowicach Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej, 7) budynku przy ul. Głównej 46 w Serbach Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej. 2. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy polega w szczególności na realizacji następujących zadań: 1) zawieraniu umów najmu, 2) naliczaniu czynszu, 3) prowadzeniu windykacji należności z tytułu najmu lokali, 4) sprawowaniu nadzoru technicznego budynków i lokali, 5) wyrażaniu zgody na wykonywanie przez lokatorów ulepszeń w wynajmowanych lokalach, 6) sprawowaniu funkcji kontrolnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy. 3. Wójt Gminy Głogów przy wykonywaniu czynności związanych z zarządzeniem lokalami korzysta w opinii i wniosków Komisji Mieszkaniowej, powołanej zarządzeniem nr 34/2009 z dnia 12 listopada 2009r. w celu zapewnienia prawidłowości w przedmiocie zawierania umów najmu na czas nieoznaczony i najmu lokali socjalnych oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej. Rozdział 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. 1. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy będą finansowane z: 1) wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, 2) wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom, 3) środków z budżetu gminy na utrzymanie lokali socjalnych, 4) środków z budżetu gminy na remonty. 2. Wielkość środków finansowych na gospodarkę mieszkaniową w poszczególnych latach uzależniona będzie od możliwości budżetu gminy, poziomu czynszów oraz cen robocizny i materiałów budowlanych. Rozdział 8. Planowana wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a także wydatki inwestycyjne. Rok Bieżąca eksploatacja Remonty i modernizacja Koszty w tys. zł Koszty zarządu nieruchomościami wspólnym Wydatki inwestycyjne Razem , , , , , , , , , , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz , , , , , , , ,00 Bieżąca eksploatacja przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów kominowych, opłata za energię elektryczną, opłaty za ekspertyzy i pomiary techniczne. Rozdział 9. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Poprawa wykorzystania istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy Głogów osiągnięta zostanie poprzez preferowanie zamian lokali w kierunku dostosowania standardu i kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego do potrzeb i możliwości najemcy (bieżące remonty, wymiana stolarki okiennej itp.) Podjęte zostaną działania zmierzające do utworzenie większej liczby lokali zastępczych. Inne konieczne działania to 1) wyjaśnienie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, 2) aktualizacja i weryfikacja danych oraz zawartych umów w zasobach, 3) inicjowanie i pomoc przy zamianie mieszkań, 4) ciągła inwentaryzacja zasobów.

Wrocław, dnia 9 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/286/2018 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/286/2018 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 29 czerwca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2018 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR LVIII/286/2018 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Psary na lata 20172021 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XVI/92/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2017-2025. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r.

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 5936 UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/137/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/137/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/137/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choroszcz w latach 2013-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2006 roku Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 006 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin. Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 13 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 13 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata

z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata UCHWAŁA NR XLVI/354/2018 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2018 2022 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 2017

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia marca 06 r. Poz. UCHWAŁA NR XIII/75/06 RADY GMINY RUDNIK z dnia lutego 06 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.84.2015 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 1499 UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN. z dnia 22 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN. z dnia 22 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 2656 UCHWAŁA NR XLIX/319/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2540 UCHWAŁA NR IX/71/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 3279 UCHWAŁA NR 211/XXXIII/2017 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 27 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 27 grudnia 2018 r. Projekt do pkt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 7 grudnia 08 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 09 0 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5676 UCHWAŁA NR XXVII/246/2016 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1163 UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r.

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r. UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie : Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR 60.IX.2015 RADY GMINY STARCZA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 1680 UCHWAŁA NR XLI/201/2014 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/71/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/71/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO. z dnia 24 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 3444 UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2014r.

z dnia 30 grudnia 2014r. R A D A G M I N Y S K O Ł Y S Z Y N Uchwała NrIII/22/14 3 8 2 4 2 Skołyszyn 12 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu Gminy Skołyszyn oraz uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XIV.89.16 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR XIX/76/2012 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 6563 UCHWAŁA NR 220/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY OSIEK. z dnia 20 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY OSIEK. z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiek na lata 20192023 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXXI/218/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA XXXI/218/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 27 września 2017 r. UCHWAŁA XXXI/218/2017 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2017 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1929 UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 października 2016 r. Poz. 4432 UCHWAŁA NR XXII/152/16 RADY GMINY W GIDLACH z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 listopada 2017 r. Poz. 6162 UCHWAŁA NR XXVI/243/17 RADY GMINY HERBY z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 112/XXII/2012 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR 112/XXII/2012 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR 112/XXII/2012 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Dubiecko w latach 2012-2017 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA Załącznik do uchwały Nr XXV/182/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia28 listopada 2008 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA 2009 2013 I Aktualny stan zasobu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 259/XLIV/2018 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 259/XLIV/2018 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 259/XLIV/2018 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Dubiecko w latach 2018-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIV/279/18 RADY GMINY LEONCIN z dnia 21 marca 2018 roku

UCHWAŁA Nr LIV/279/18 RADY GMINY LEONCIN z dnia 21 marca 2018 roku UCHWAŁA Nr LIV/279/18 RADY GMINY LEONCIN z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2018-2022 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2014 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2014 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 sierpnia 214 r. Poz. 431 UCHWAŁA NR XXXVIII/222/214 RADY GMINY TOKARNIA z dnia 25 czerwca 214 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 2154 UCHWAŁA NR XXVII/175/17 RADY GMINY ZDUNY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XVI/83/12 RADY GMINY ZDUNY z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 23 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII.177.2013 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Cielądz na lata 2014-2018. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/191/18 RADY GMINY NAREW. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

UCHWAŁA NR XXXVIII/191/18 RADY GMINY NAREW. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy UCHWAŁA NR XXXVIII/191/18 RADY GMINY NAREW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 31 października 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 31 października 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2017-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r.

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 4988 UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/154/2013 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/154/2013 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/154/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ręczno na lata 2013-2018 Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1764 UCHWAŁA NR 162/XXV/13 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Uchwała Nr XXIV/227/2014 Rady Gminy Potworów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Potworów na lata 2014-2018 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013 Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2009 do 2013. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata listopada 2012r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata listopada 2012r. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2013-2017 26 listopada 2012r. Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz. 5432 UCHWAŁA NR XLIII/227/2017 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4059 UCHWAŁA NR XLVI/299/17 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie,,wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2205 UCHWAŁA NR XX/119/2012 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/56/05 RADY GMINY RUSIEC z dnia czerwca 05 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 05 09 Działając na podstawie art. 8 ust. pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/297/13 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/297/13 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/297/13 RADY GMINY WILCZYN z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyn na lata 2014 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012-2016". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 października 2018 r. Poz. 6239 UCHWAŁA NR XXXVII/391/18 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 194 UCHWAŁA NR XXX/195/16 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr XV/67/15 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY GRZEGORZEW NA LATA Rozdział I

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY GRZEGORZEW NA LATA Rozdział I 1 Załącznik do Uchwały nr XXVII/127/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 marca 2005 r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY GRZEGORZEW NA LATA 2005-2009 Rozdział I Prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 26 października 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/235/18 RADY GMINY NUR. z dnia 18 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/235/18 RADY GMINY NUR. z dnia 18 września 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/235/18 RADY GMINY NUR z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nur na lata 2018-2022 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 506 UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/144/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XXIX/144/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr XXIX/144/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2012-2017. Na podstawie art.l8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zarszyn w latach 2013-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 Elektronicznie podpisany przez: Mariola Katarzyna Porczyréka Data: 2015-02-16 13:25:59 UCHWAŁA NR IV/16/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo