kwiecień - czerwiec (3 miesiące) lipiec- wrzesień (3 miesiące)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kwiecień - czerwiec (3 miesiące) lipiec- wrzesień (3 miesiące)"

Transkrypt

1 Kierunek studiów Umiejętności i poŝądane doświadczenie Proponowany termin Liczba miejsc polonistyka kulturoznawstwo nauki społeczne informatyka marketing leśnictwo bibliotekoznawstwo Departament Edukacji Ekologicznej redakcja tekstów/komunikatów, znajomość narzędzi informatycznych, poŝądane doświadczenie w zakresie: edakcji tekstów, redakcji/administracji stron org. imprez/kampanii dowolny 3 w Zespole ds. szkól leśnych lub Biblioteki MŚ: uzaleŝniony od profilu kandydata. W Wydziale realizującym kampanie edukacyjno promocyjne: uzaleŝniony od profilu kandydata Departament Ekonomiczny ekonomia administracja finanse i rachunkowość prawo znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, dobra znajomość MS Office, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy, w zespole, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dokładność, rzetelność umiejętność szybkiego uczenia się: poŝądane doświadczenie: praktyki w administracji publicznej w komórce ekonomicznej 1. włączenie się w realizację bieŝących zadań departamentu 2. pomoc w opracowywaniu wniosków do rezerwy celowej 3. branie udziału w opracowywaniu projektu budŝetu 4. pomoc w zarządzaniu korespondencją 5. archiwizacja dokumentów kwiecień - czerwiec (3 miesiące) lipiec- wrzesień (3 miesiące) 2 Departament Gospodarki Odpadami (szczególnie gospodarka odpadami), prawo. znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska w tych gospodarki odpadami, angielski poziom podstawowy, obsługa komputera. marzec-grudzień 3 - Zespół ds. Planowania Gospodarki Odpadami

2 1 Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych zarządzania projektami UE lub zarządzania projektami inwestycyjnymi dobra organizacja pracy własnej, umiejętność analizy i syntezy informacji, znajomość obsługi komputera w szczególności Excel, Departament Instrumentów Finansowych kwiecień-październik 5 1. Zapoznanie się z dokumentacją dotycząca monitorowania przebiegu wdraŝania projektów Funduszu Spójności 2. Zaznajomienie się z procedurami weryfikacji raportów kwartalnych z postępów w realizacji projektów 3. Analizowanie w/w dokumentów, identyfikowanie problemów, przygotowywanie zbiorczych zestawień dotyczących monitorowania realizacji projektów. 4.Segregowanie dokumentacji dotyczącej aspektów rzeczowych i finansowych związanych z realizacją projektów FS 5.Udział w innych pracach Departamentu zleconych bezpośrednio przez dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych lub opiekuna staŝu. Departament Instrumentów Środowiskowych znajomość języka angielskiego, obsługa pakietu MS Office dowolny 1

3 1. Zapoznanie się z Zarządzeniem nr 690 z dnia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwa Środowiska (M.P ) oraz Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa Środowiska (Zarządzenie nr 97 Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r.) i Wewnętrznym Regulaminem Organizacyjnym Departamentu Instrumentów Środowiskowych; 2. Zapoznanie się z działalnością oraz funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska; 3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania administracji publicznej i uregulowaniami prawnymi w tym zakresie; 4. Zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi w obszarze środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wynikających z niej powiązań z działalnością gospodarczą, obowiązkami przedsiębiorców; 5. Zapoznanie się z zasadami tworzenia prawa, udział w realizacji zadań w zakresie procesu legislacyjnego; 6. Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z systemami zarządzania środowiskowego, funkcjonowaniem krajowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS; 7. Udział w realizacji zadań dotyczących przygotowań MŚ do wdroŝenia systemu zarządzania środowiskowego; 8. Udział w realizacji zadań dotyczących przygotowania strategii rozwoju systemu EMAS w Polsce; 9. Udział w realizacji zadań wynikających ze zmiany rozporządzenia WE dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS) 10. Wykonywanie bieŝących zadań administracyjnych m.in. rejestracja i archiwizacja korespondencji., odpowiedzi na zapytania, przygotowywanie opinii i stanowisk, udział w realizacji zadań bieŝących DIŚ Departament Prawny prawo czerwiec 1 Przykładowe zadania realizowane w trakcie staŝu 1) zapoznanie się z zadaniami Ministra Środowiska, zadaniami i organizacją Ministerstwa Środowiska oraz zadaniami i organizacją innych jednostek, organów i podmiotów resortowych, 2) zapoznanie się z aktami prawnymi znajdującymi się we właściwości Ministra Środowiska, 3) branie udziału w opiniowaniu i uzgadnianiu projektów załoŝeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i aktów kierownictwa wewnętrznego, przygotowywanych w Ministerstwie, 4) branie udziału w koordynowaniu opiniowania przez inne komórki projektów załoŝeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych przekazanych w ramach uzgodnień międzyresortowych, 5) pomoc w realizacji zadań związanych z członkostwem Polski w UE w zakresie (a) notyfikacji aktów prawnych w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych, (b) notyfikacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, (c) przygotowywania stanowisk Ministra dotyczących postępowań toczących się przez ETS, SPI, SSP i sądem EFTA i prowadzenia takich spraw (d) prowadzenia bazy zwierającej informacje dotyczące stanu transpozycji dyrektyw Rynku Wewnętrznego (Internal Makret Scoreboard) w Ministerstwie, 6) branie udziału w kontroli formalnoprawnej projektów umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Ministerstwie, 7) branie udziału w sporządzaniu opinii prawnych.

4 Departament Współpracy z Zagranicą nauki przyrodnicze nauki polityczne stosunki międzynarodowe, w tym współpraca UE dobra znajomość jęz. angielskiego sprawna obsługa komputera Windows, pakiet MS Office, Internet poŝądane doświadczenie: staŝe w instytucjach międzynarodowych, unijnych 1) Realizacja wybranych, bieŝących zadań w zakresie współpracy wielostronnej; 2) Realizacja wybranych, bieŝących zadań w zakresie współpracy na forum UE kwiecień-grudzień 1 Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery prawo, administracja obsługa komputera (Windows, MS-Word, Excel) język obcy na poziomie komunikatywnym wrzesień 1: Wydział Zmian Klimatu i Konwencji Ekologicznych październik 1: Wydział ds. Ochrony Powietrza prawo, ekonomia, inŝynieria środowiska, transport kwiecień-lipiec 1: Wydział ds. Pakietu Energetyczno- Klimatycznego administracja biologia, ekonomia, leśnictwo, prawo, zarządzanie. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office, kwiecień 1

5 Uczestnictwo w realizacji zadań Biura związanych z: prowadzeniem audytu wewnętrznego w MŚ; przeprowadzaniem kontroli resortowych obsługą skarg i wniosków Biuro Ministra dowolne obsługa komputera w zakresie obsługi programów MS Office kwiecień 4 1. Przyjmowanie Korespondencji krajowej i zagranicznej dostarczonej do kancelarii oraz jej rejestracja w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów. 2. Przyjmowanie korespondencji krajowej i zagranicznej od podstawowych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jej wysyłanie. 3. Rozdzielanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa 4. Kontakty z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi udzielanie informacji o dacie wpływu pism, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Na rynku pracy wśród specjalistów najbardziej poszukiwani i cenieni są specjaliści z branŝ: telekomunikacja i zaawansowane technologie;

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40 M I N I S T R A F I N A N S ÓW 1) z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy

Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy Białystok, 14.10.2013 r. ZSE-IE.KP/1/2013 Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w imieniu którego działała pełnomocnik: Pani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo