KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO"

Transkrypt

1 KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr Bautzen tel.: , fax.:

2 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie markowych podzespo³ów wiod¹cych niemieckich producentów; Do 45 w³¹cznie kompaktowe stopnie œrubowe, brak awaryjnych przewodów i elementów po³¹czeniowych, nie wystêpuje zbiornik separatora podlegaj¹cy dozorowi technicznemu; DŸwiêkoch³onna obudowa i ³¹czniki gumowo-metalowe, niski poziom ha³asu i drgañ, mo liwoœæ ustawienia kompresora w pomieszczeniu produkcyjnym; atwy demonta elementów obudowy, ³atwy dostêp do podzespo³ów jak równie prosta konserwacja obni aj¹ znacznie koszty serwisu i obs³ugi; Wyd³u ona ywotnoœæ pasów klinowych poprzez zastosowanie automatycznych napinaczy, brak koniecznoœci sta³ej kontroli naprê enia pasów; KOMPRESORY ŒRUBOWE 45 Konstrukcja modu³owa z kompaktowym stopniem œrubowym - zewnêtrzny wk³ad separatora - seryjnie montowana dÿwiêkoszczelna obudowa - ³atwe do zdemontowania elementy obudowy - optymalny dostêp do wszystkich czêœci - wyposa one w kabel elektryczny i zawór kulowy - przejrzysta elektryka, licznik roboczogodzin - sterowanie elektropneumatyczne /obci¹ enie, bieg ja³owy, praca przerywana - prze³¹cznik gwiazda-trójk¹t (od 5.5 ) - opcjonalnie sterowanie elektroniczne z wyœwietlaczem - kompresory typu 55 zawieraj¹ zbiornik oleju Kompresor Typ KOMPRESORY ŒRUBOWE -T (wersja tandem ) - podwójne pakiety mocy - 2 x 7, 45 lub 55 w jednej obudowie - sterowanie elektroniczne w standardzie - sterownik prze³¹czenia kolejnoœci uruchamiania - urz¹dzenia dopasowuj¹ siê do poboru powietrza (przy zmniejszonym zapotrzebowaniu pracuje tylko jedna jednostka) Dane techniczne serii i C Kompresor Typ Kompresor Typ ze sterownikiem elektronicznym bar 1 bar 0,41 0,56 0,77 1,10-0,2 0,46 0,65 0,95 1,09 0,24 0,5 0,5 0,74 0,86 0,21 0,0 0,45 0,6 0, x 720 x x 720 x x 720 x x 720 x x 720 x C C 0,9 0,54 0,0 0,44 0,22 0, 0,19 0, x 1000 x x 1000 x ,76 2,24 1,50 1,96 1,16 1,51 0,9 1, x 980 x x 980 x Rl1-2,91,46 4,8 2,62,10 1 2,20 2,66,52 1,89 2, x 1210 x x 1210 x x 1210 x Rl2-5,05 6,15 7,25 9,0 4,28 5,24 6,51 7,96,76 4,56 5 6,70,40 4,15 5,0 5, x 1475 x x 1475 x x 1475 x x 1500 x

3 KOMPRESORY ŒRUBOWE D i DK ( ) - wersja urz¹dzeñ serii na zbiorniku (D) lub na zbiorniku i z osuszaczem ziêbniczym (DK) - dostêpne wielkoœci zbiorników to 250, 400 lub 500 litrów, a w wersji Compact równie 90 litrów - osuszacze w serii DK posiadaj¹ seryjnie automatyczny spust kondensatu - zbiorniki wyposa one s¹ seryjnie w zawór ciœnieniowy, manometr, zawór kulowy i rêczny zawór spustu kondensatu Stacje sprê onego powietrza tego typu pozwalaj¹ na zaoszczêdzenie miejsca i u³atwiaj¹ monta Kompresor Typ DK na zbiorniku z osuszaczem KOMPRESORY ŒRUBOWE Kompresor Typ D C.0-10 wersja Compact na zbiorniku - kompresory o du ych mocach i wydajnoœciach do zastosowañ w przemyœle - standardowo wyposa one w sterowanie elektroniczne z kontrol¹ parametrów pracy i terminów serwisu - kontrola kierunku obrotu w standardzie - modele 75 i 1-90 maj¹ napêd pasowy - modele 2-90 do 12 o napêdzie bezpoœrednim bez przek³adni lub z przek³adni¹ w zale noœci od ciœnienia - maty filtracyjne na wejœciu powietrza do obudowy kompresora w opcji Kompresor typ z napêdem bezpoœrednim, wersja ch³odzona wod¹ - seria dostêpna równie w wersji ch³odzonej wod¹ - wszystkie kompresory serii wyposa one s¹ w elektroniczny czujnik poziomu oleju - mo liwe zmiany i odstêpstwa od standardu na yczenie klienta Fragment kompresora Typ z napêdem bezpoœrednim, wersja ch³odzona wod¹ z wymiennikiem p³ytowym, na zdjêciu widoczny czujnik poziomu oleju Dane techniczne serii tandem -T T 110 i serii bar 1 bar -T -T -T 1 14,50 18,60 10, ,92 9,12 11,10 1,40 8,0 6 11,74 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2020 x 1500 x x 1500 x x 1500 x ,5 14,56 10, ,40 11,70 8,0 10,20 100, x 2100 x x 2100 x , ,65 1,5 16,10 19,5 0 1,52 15,60 10,49 11, , x 2880 x x 2880 x x 2880 x

4 KOMPRESORY ŒRUBOWE K ( ) Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM ZIÊBNICZYM Seria K posiada oprócz wszystkich zalet standardowej wersji wbudowany osuszacz ziêbniczy. Uk³ad ten pozwala zaoszczêdziæ koszty osobnego instalowania osuszacza z orurowaniem jak równie zmniejszyæ powierzchniê przeznaczon¹ pod dwa osobne urz¹dzenia. Dane techniczne serii K ( ) 1 bar K K K K K K K K K K1- K2- K K 0,2 0,46 0,65 0,95 1,09 1,50 1,96 2,62,10 1 4,28 5,24 6,51 0,24 0,5 0,5 0,74 0,86 1,16 1,51 2,20 2,66,52,76 4,56 5 0,21 0,0 0,45 0,6 0,76 0,9 1,24 1,89 2,1 2,40 4,15 5,0 664 x 1522 x x 1522 x x 187 x x 187 x x 187 x x 200 x x 200 x x 200 x Kompresor Typ K z osuszaczem ziêbniczym i sterowaniem elektronicznym Wbudowany wysokiej jakoœci osuszacz ziêbniczy KOMPRESORY ŒRUBOWE F ( ) i KF ( ) Z FALOWNIKIEM (F) ORAZ Z FALOWNIKIEM I WBUDOWANYM OSUSZACZEM ZIÊBNICZYM (KF) Regulacja czêstotliwoœci - zasada dzia³ania W wielu zak³adach produkcyjnych wystêpuje zró nicowanie aktualnego zapotrzebowania na sprê one powietrze. Idealnym rozwi¹zaniem technologicznym s¹ w tym przypadku kompresory o zmiennej wydajnoœci z zastosowaniem falownika. Na bazie wypróbowanej standardowej serii stworzone zosta³y serie F i KF. Kompresor z falownikiem dopasowuje siê wydajnoœci¹ do aktualnego zapotrzebowania poprzez zmian¹ czêstotliwoœci pr¹du i regulacjê prêdkoœci obrotowej. Pozwala to zmniejszyæ drastycznie pobór energii i zniwelowaæ do minimum bieg ja³owy sprê arki. Kompresor Typ KF z falownikiem, osuszaczem ziêbniczym i sterowaniem elektronicznym

5 Przeprowadzone badania u wielu klientów dowiod³y, i inwestycja w kompresor z falownikiem zwraca siê œrednio po 4/5 latach u ytkowania poprzez oszczêdnoœci w zu yciu energii elektrycznej. Seria KF posiada oprócz falownika równie zintegrowany osuszacz ziêbniczy w obudowie sprê arki. Pozwala to na optymalne wykorzystanie powierzchni w hali produkcyjnej lub sprê arkowni. Kompresory F i KF s¹ wyposa one w standardowe oprogramowanie falownika. Na yczenie klienta oprogramowanie mo e zostaæ dopasowane do konkretnego uk³adu sprê arek w celu jeszcze lepszej optymalizacji systemu przez serwis firmy RELO. Obie serie posiadaj¹ standardowo sterowanie elektroniczne. Mo liwe jest ustawienie wydajnoœci pomiêdzy 0% a 100% wydajnoœci znamionowej. Dane techniczne serii F ( ) bar 1 bar sz. x g³. x wys. in mm -F F F F F F F 7.0 -F F F F F F ,52-1,76 0,67-2,24 0,87-2,91 1,04 -,46 1,1-4,8 1,52-5,05 1,85-6,15 2,18-7,25 2,79-9,0 6,59 1,18 4,61 15,6 5, ,50 21,65 0,45-1,50 0,59-1,96 0,79-2,62 0,9 -,10 1,20-1 1,28-4,28 1,57-5,24 1,95-6,51 2,9-7,96 5,65 11,0 6 1,5 4,8 16,10 5,81 19,5 0,5-1,16 0,45-1,51 0,66-2,20 0,80-2,66 1,06 -,52 1,1 -,76 1,7-4,56 1,67-5 2,01-6,70 4,87 9,7, ,52 4,68 15,60 0,28-0,9 0,7-1,24 0,57-1,89 0,69-2,1 0,91-2 1,02 -,40 1,25-4,15 1,51-5,0 1,76-5,87 4,47 8,9,15 10,49,56 11,86 4, , ,0 660 x 1280 x x 1280 x x 1560 x x 1560 x x 1560 x x 1875 x x 1875 x x 1875 x x 1900 x x 2600 x x 150 x x 150 x x 150 x Dane techniczne serii KF ( ) bar 1 bar KF KF KF KF KF KF KF KF KF1- KF2- KF KF 0,14-0,56 0,2-0,77 0, - 1,10-0,52-1,76 0,67-2,24 0,87-2,91 1,04-,46 1,1-4,8 1,52-5,05 1,85-6,15 2,18-7,25 0,14-0,46 0,20-0,65 0,29-0,95 0, - 1,09 0,45-1,50 0,59-1,96 0,79-2,62 0,9-,10 1,20-1 1,28-4,28 1,57-5,24 1,95-6,51 0,10-0,4 0,16-0,5 0,22-0,74 0,26-0,86 0,5-1,16 0,45-1,51 0,66-2,20 0,80-2,66 1,06-,52 1,1-,76 1,7-4,56 1,675 0,09-0,0 0,14-0,45 0,19-0,6 0,2-0,76 0,28-0,9 0,7-1,24 0,57-1,89 0,69-2,1 0,91-2 1,02-,40 1,24-4,15 1,51-5,0 664 x 1522 x x 1522 x x 187 x x 187 x x 187 x x 200 x x 200 x x 200 x KOMPRESORY ŒRUBOWE BEZOLEJOWE -ET.0 - -ET 55.0 BEZOLEJOWE Z SYSTEMEM UZDATNIANIA ECO-TEC Seria -ET oparta jest na standardowej serii kompresorów œrubowych (). Zawiera ona zintegrowany w obudowie sprê arki system bezolejowego uzdatniania sprê onego powietrza ECO-TEC. Zasada dzia³ania systemu EcoTec polega na przemianie oleju i innych wêglowodorów w procesie fizyko-chemicznym w wodê i dwutlenek wêgla przy zastosowaniu specjalnego konwertera. Po przemianie sprê one powietrze uznawane jest za absolutnie bezolejowe (max. iloœæ oleju 0,00 mg/m w/g ISO 857-1, klasa 1) i mo e byæ wykorzystywane do wszelkich zastosowañ wymagaj¹cych bezolejowego sprê onego powietrza. Zalety systemu EcoTec przekonuj¹ coraz wiêcej u ytkowników.

6 Zalety systemu ECO-TEC to: Sprawnoœæ sytemu wynosi zawsze 100% i jest niezale na od koncentracji oleju, od temperatury i poziomu wilgotnoœci; Kondensat powstaj¹cy jako wynik reakcji jest przejrzysty jak woda i ca³kowicie pozbawiony oleju (iloœæ wêglowodorów < 1mg/Litr). Weg³ug wszelkich przepisów ochrony œrodowiska mo e byæ bezpoœrednio odprowadzony do kanalizacji lub wykorzystany wtórnie jako woda w procesie technologicznym. Odpadaj¹ ca³kowicie problemy gromadzenia i utylizacji kondensatu, jak równie koszty utylizacji i koszty administracyjne z ni¹ zwi¹zane; Nie s¹ konieczne adne prace serwisowe w okresie pracy konwertera (gwarantowane godzin pracy bez serwisu) Serwis ogranicza siê do zwyk³ych kontroli wzrokowych podczas serwisu kompresora; ywotnoœæ zainstalowanych za konwerterem filtrów (np. filtr sterylny) wyd³u a siê znacznie, poniewa filtry nie maj¹ stycznoœci z olejem, który powodowa³by zatykanie porów wk³adu filtra; Wydajnoœæ zainstalowanego za konwerterem osuszacza ziêbniczego wzrasta gdy brak jest osadzaj¹cego siê zwykle na powierzchni wymiennika oleju, który powoduje spadek wspó³czynnika wymiany cieplnej; Mo liwoœæ zastosowania po konwerterze osuszacza membranowego, poniewa wykluczone jest niebezpieczeñstwo kontaminacji olejem. Kompresor Typ ET z systemem uzdatniania powietrza ECO-TEC powietrze bezolejowe Dane techniczne serii -ET ( ) bar 1 bar -ET -ET -ET -ET -ET 0,41 0,56 0,77 1,10-0,2 0,46 0,65 0,95 1,09 0,24 0,5 0,5 0,74 0,86 0,21 0,0 0,45 0,6 0, x 1020 x x 1020 x x 1020 x x 1020 x x 1020 x ET -ET 1,76 2,24 1,50 1,96 1,16 1,51 0,9 1, x 10 x x 10 x ET -ET -ET1 -ET2- -ET -ET -ET 2,91,46 4,8 5,05 6,15 7,25 9,0 2,62,10 1 4,28 5,24 6,51 7,96 2,20 2,66,52,76 4,56 5 6,70 1,89 2,1 2,40 4,15 5,0 5, x 1610 x x 1610 x x 1610 x x 1975 x x 1975 x x 1975 x x 2000 x 1580 Dziêkujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do wspó³pracy. Szerszych informacji udzieli Pañstwu: AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY I SERWISOWY: RELO GMBH PROJEKT I REALIZACJA: PIOTR SKIBIÑ SKI, DARIUSZ NOWAKOWSKI

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo