Business Consulting sp. z o.o Katowice Konckiego 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2"

Transkrypt

1 Katowice Konckiego 2 Tel: (0 32) , , Fax: (0 32) BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC O STANIE MIASTA, WARUNKACH ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIACH WOBEC WŁADZ MIEJSKICH STRESZCZENIE RAPORTU DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH Katowice, maj 2006 r.

2 Spis treści Wstęp - opis badania Mieszkańcy miasta Charakterystyka demograficzna próby badawczej... 4 Wiek i okres zamieszkiwania w Gliwicach... 4 Poziom wykształcenia... 4 Poziom wykształcenia... 5 Liczba osób w gospodarstwie domowym... 6 Dochody gospodarstwa domowego (porównanie )... 7 Zatrudnienie... 8 Grupa społeczno-zawodowa Identyfikacja mieszkańców z miastem Deklaracja dalszego zamieszkiwania w Gliwicach Przyszłość miasta Podstawy rozwoju miasta trzy sprawy priorytetowe dla rozwoju Gliwic Dzielnice - zestawienie głównych zadań do wykonania przez władze miasta Warunki zamieszkania w mieście i dzielnicach Miasto - ocena zmiany warunków zamieszkania (porównanie ) Bezpieczeństwo w mieście Dzielnice - warunki zamieszkania (porównanie ocen ) Dzielnice - zalety i wady zamieszkania - zasięg w skali całego miasta Działalność Urzędu Miejskiego i służb publicznych Poziom zadowolenia ze sposobu działania Urzędu Miejskiego Porównanie sposobu obsługi w Urzędzie Miejskim do obsługi w innych instytucjach i firmach prywatnych Oczekiwania wobec Urzędu Miejskiego Ocena funkcjonowania służb miejskich Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta strona internetowa i Miejski Serwis Informacyjny MSI Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta Miejski Serwis Informacyjny MSI obiektywność i rzetelność Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta Miejski Serwis Informacyjny MSI forma graficzna i dostępność Zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej Miasta Najważniejsze problemy do rozwiązania w Gliwicach Drogowa Trasa Średnicowa Wpływ autostrady A4 na ciężki ruch samochodowy w centrum Gliwic Oferta kulturalna i rekreacyjna miasta

3 Wstęp - opis badania raportu stanowi prezentację i omówienie najważniejszych zagadnień badania opinii mieszkańców Gliwic przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2006 roku na zlecenie Samorządu Miasta Gliwice przez firmę w Katowicach. Celem badania było uzyskanie opinii mieszkańców o stanie miasta, warunkach życia w mieście oraz zebranie informacji na temat ich oczekiwań wobec władz samorządowych. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, kwotowo-losowej próbie dorosłych mieszkańców Gliwic we wszystkich dzielnicach Miasta. 3

4 1 Mieszkańcy miasta 1.1 Charakterystyka demograficzna próby badawczej Wiek i okres zamieszkiwania w Gliwicach Odsetek mieszkańców poniżej 30 roku życia wynosi 23,5%, natomiast odsetek osób należących do kolejnych przedziałów wieku - od 16% do 21,5%. Prawie 24% respondentów mieszka w Gliwicach od ponad 30 lat, zaś największą grupę stanowią mieszkańcy, którzy zamieszkują w Gliwicach przez okres lat. 41% mieszkańców to rodowici gliwiczanie - osoby mieszkające w Gliwicach od urodzenia. Wiek Okres zamieszkiwania ,5% ,7% 7,8% 16,3% 21, 17,7% 21,5% 15% 1 5% 6,1% 12,2% 10, 5,9% 7,7% lata lat lat lat lat 60 i w ięcej lat Od 10 lub mniej lat Od 11 do 20 lat Od 21 do 30 lat Od 31 do 40 lat Od 41 do 50 lat Od 51 i więcej lat 4

5 Poziom wykształcenia Struktura populacji Gliwic wg poziomu wykształcenia potwierdza akademicki charakter miasta. Odsetek badanych mieszkańców Gliwic z wykształceniem o charakterze szkoły wyższej (licencjat, magisterium, doktoranckie lub MBA) wynosi 26% i jest dwukrotnie wyższy niż podobny odsetek dla obszarów miejskich w Polsce, wynoszący 13,2% (dane GUS za 2002 rok na podstawie Narodowego Spisu Ludności). Odsetek absolwentów szkół wyższych w Gliwicach wśród osób w przedziale wiekowym lat na poziomie 31% jest porównywalny ze średnią dla starych krajów Unii Europejskiej (UE15 na poziomie 27%). Poziom wykształcenia ,1% ,4% 19,8% 1 0,5% Niepełne podstaw ow e 6,2% 7,4% Podstaw ow e Zaw odow e Średnie Pomaturalne Licencjat Wyższe Podyplomow e, doktoranckie, MBA 3,8% 2,4% 5

6 Liczba osób w gospodarstwie domowym W jednym gospodarstwie domowym mieszka przeciętnie 3,8 osób. Wielkość gospodarstwa jest uzależniona od ich charakteru. Średnia liczba osób zamieszkujących w gospodarstwie waha się od 3,6 w dzielnicach o charakterze osiedli mieszkaniowych do 4,3 w dzielnicach peryferyjnych o charakterze miejsko-wiejskim. Gospodarstwa domowe liczące między 2 a 4 osób stanowią łącznie 77% badanej próby. Gospodarstwa jednoosobowe stanowią prawie 12% ogółu. W tej grupie gospodarstwa osób w wieku powyżej 50 lat są dominujące (7). Można zaobserwować również znaczny udział dużych gospodarstw domowych o liczbie 5 osób i więcej (1). Liczba osób w gospodarstwie domowym 3 28,9% 23,4% 25,1% 2 11,8% 1 6,6% 3,8% 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 i w ięcej osób 6

7 Dochody gospodarstwa domowego (porównanie ) Średnie miesięczne dochody netto gospodarstw domowych w Gliwicach wynoszą zł. Dochód miesięczny netto w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wynosi 861 zł. Dochody prawie 27% gospodarstw domowych przekraczają poziom zł netto miesięcznie per capita. Największą grupę stanowią gospodarstwa domowe o miesięcznych dochodach netto całego gospodarstwa domowego w przedziale zł (38% wszystkich gospodarstw). W porównaniu z 2004 rokiem nastąpiły korzystne zmiany struktury wg poziomu dochodów na głowę członka rodziny, polegające na zwiększeniu udziału grup o najwyższych dochodach (przedziały powyżej 696 zł na osobę miesięcznie). 6 Zmiany w dochodach na głowę członka rodziny ,2% 6,2% 7,4% 5,4% 44,7% 19,5% 19,1% 14,5% 28,8% 29,3% 29,7% 27,7% 24,5% 20,3% 21,8% 10,2% 12,7% ,7% 13, 9,7% 10,2% 9,4% 5,3% 4,8% Poniżej 280 zł 281 zł zł 486 zł zł 696 zł zł zł zł Ponad zł Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportu z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za lata na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 7

8 Zatrudnienie 46% badanej reprezentacji dorosłych mieszkańców Gliwic posiada pracę, 8% respondentów jest bezrobotnych, a 46% nie pracuje zawodowo (np. z powodu emerytury, renty, urlopów macierzyńskich, nauki). Najwięksi pracodawcy to firmy prywatne (52% ogółu), instytucje państwowe lub samorządowe (26%) i zakłady państwowe (14%). 9% pracodawców prowadzi własną działalność gospodarczą. Rodzaj zatrudnienia ,4 8,6 13,88% Bezrobotny/a ,03% 25,19% Nie pracuje zaw odow o Własna działalność gospodarcza 5 W instytucji państwowej lub samorządow ej ,75% 6,05% 10,98% 52,33% W zakładzie państwowym W firmie pryw atnej 1 22,81% Udział ogółem Udział wśród pracujących * Stopa bezrobocia w Gliwicach wg danych PUP wynosiła 12% w maju 2006 roku - różnica w danych wynika z odmiennej metodologii. W niniejszym opracowaniu odsetek bezrobotnych jest liczony w stosunku do całej badanej populacji. Urząd statystyczny liczy stopę bezrobocia jako stosunek bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy do liczby aktywnych zawodowo. 8

9 Grupa społeczno-zawodowa Najwyższy udział wśród wyróżnionych grup społeczno-zawodowych mają emeryci i renciści (29%) oraz pracownicy umysłowi (17,5%). Udział uczniów i studentów wynosi 12%. Łączny udział mieszkańców należących do grup zawodowych o charakterze umysłowym wynosi 26%, o charakterze robotniczym - 23%. Grupy społeczno-zawodowe 3 28,9% 2 17,5% 12,5% 12, 1 8,4% 5,6% 7,9% 3,3% 1,9% 0,4% Emeryci i renciści Pracownicy umysłowi, urzędnicy, nauczyciele, pielęgniarki, kierownicy niższego szczebla Robotnicy wykwalifikowani i brygadziści z wykształceniem zawodowym lub średnim Uczniowie i studenci Pracownicy handlu i usług, listonosze, konduktorzy itp. Dyrektorzy, kadra kierownicza i wolne zawody (np. lekarze, prawnicy) Gospodynie domowe Właściciele prywatnych zakładów, rzemieślnicy, ajenci, taksówkarze Robotnicy niewykwalifikowani Rolnicy 9

10 1.2 Identyfikacja mieszkańców z miastem Zdecydowana większość mieszkańców Gliwic (74%) czuje się mocno związana z Gliwicami. 1/5 mieszkańców deklaruje słaby związek z miastem, natomiast zaledwie 4% nie czuje się z nim w ogóle związana. Jak silnie czuje się Pan(i) związany(a) z Gliwicami? W ogóle nie czuję się związany(a) z Gliwicami 3,9% Brak odpowiedzi 1,6% Czuję się słabo związany(a) z Gliwicami 20,8% Czuję się mocno związany(a) z Gliwicami 73,6% 10

11 1.3 Deklaracja dalszego zamieszkiwania w Gliwicach Ponad połowa mieszkańców Gliwic (57%) nie zamierza wyprowadzić się do innego miasta, nawet gdyby (hipotetycznie) istniała taka możliwość. Około 3 ogółu mieszkańców deklaruje chęć skorzystania z możliwości przeniesienia się do innej miejscowości. Deklaracja skorzystania z możliwości emigracji z Gliwic wykazuje wyraźną korelację z wiekiem. Wśród osób młodszych (25-29 lat) odsetek osób skłonnych do przeprowadzenia się do innej miejscowości wynosi 4, podczas gdy wśród osób starszych (powyżej 50 lat) - poniżej 2. Atrakcyjne dla gliwiczan kierunki przeprowadzki to podgliwickie miejscowości, duże polskie miasta: Kraków, Wrocław, Warszawa oraz zagranica. Gdyby Pan(i) miał(a) możliwość przeprowadzenia się z rodziną do innego miasta, czy skorzystał(a)by Pan(i) z tej okazji? Nie mam zdania 13, Tak 30,1% Nie 56,9% 11

12 2 Przyszłość miasta 2.1 Podstawy rozwoju miasta trzy sprawy priorytetowe dla rozwoju Gliwic W opinii mieszkańców najważniejszą sprawą dla rozwoju Gliwic jest tworzenie nowych miejsc pracy - takiego zdania jest 44% badanych gliwiczan. Co trzeci mieszkaniec Gliwic twierdzi, że priorytetem są drogi, a co czwarty zapewnienie bezpieczeństwa. Jakie trzy sprawy uważa Pan(i) za priorytetowe dla przyszłości Gliwic? 5 43,5% 4 33,3% 3 26,9% 2 14, 11,8% 11,3% 1 7,4% 7,1% 6,4% 5,9% nowe miejsca pracy drogi bezpieczeństwo czystość, porządek obwodnica budownictwo mieszkaniowe edukacja zmniejszenie ruchu samochodowego sprawna komunikacja miejska rozwój infrastruktury * 10 najczęściej wymienianych odpowiedzi 12

13 2.2 Dzielnice - zestawienie głównych zadań do wykonania przez władze miasta Priorytetem do wykonania w dzielnicach dla władz miasta są przede wszystkim drogi, a w dzielnicach peryferyjnych kanalizacja. Główne priorytety w poszczególnych dzielnicach Bojków Brzezinka Czechowice Gwardii Ludowej Kopernik Ligota Zabrska Łabędy i Stare Łabędy Obrońców Pokoju Ostropa Sikornik i Osiedle Operetki kanalizacja 31,51% Sośnica zapewnienie bezpieczeństwa 22,5 remont dróg 21,92% remont dróg 20,0 kanalizacja 44,58% miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 18,75% remont dróg 13,25% Stare Gliwice i Osiedle remont dróg 32,56% Waryńskiego kanalizacja 19,23% komunikacja 20,93% remont / nowe chodniki 17,31% Szobiszowice i Osiedle zapewnienie bezpieczeństwa 21,62% Powstańców Śląskich komunikacja 15,38% remont dróg 17,57% ulica Kozielska 31,08% Śródmieście zapewnienie bezpieczeństwa 14,67% remont dróg 14,86% remont budynków 14,67% zapewnienie bezpieczeństwa 48,0 zmniejszenie ruchu ulicznego 13,33% budowa parkingów 10,67% obwodnica 12,0 zapewnienie bezpieczeństwa 15,49% Trynek i Osiedle zapewnienie bezpieczeństwa 18,99% Zubrzyckiego komunikacja 11,27% remont dróg 15,19% remont dróg 18,67% budowa parkingów 10,13% zapewnienie bezpieczeństwa 17,33% Wilcze Gardło remont dróg 32,84% zlikwidowanie bezrobocia 14,67% miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 8,96% miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 13,33% gazociąg 8,96% kanalizacja 12,0 remont / nowe chodniki 7,46% komunikacja 18,42% Wójtowa Wieś zmniejszenie ruchu ulicznego 10,67% ekrany dźwiękoszczelne 13,16% zlikwidowanie bezrobocia 8,0 kanalizacja 36,84% Zatorze i Osiedle zapewnienie bezpieczeństwa 18,67% Millenium komunikacja 23,68% remont budynków 10,67% zapewnienie bezpieczeństwa 22,67% Żerniki kanalizacja 73,81% zmniejszenie ruchu ulicznego 20,0 odśnieżanie 9,52% 13

14 3 Warunki zamieszkania w mieście i dzielnicach 3.1 Miasto - ocena zmiany warunków zamieszkania (porównanie ) W zakresie oceny zmiany warunków zamieszkania w Gliwicach w porównaniu z wynikami badań z lat można zaobserwować rosnący udział opinii wskazujących na polepszenie warunków zamieszkania (aż o 19% w porównaniu z 2004 rokiem), przy jednoczesnym zmniejszaniu się odsetka osób mówiących o pogorszeniu warunków życia. Można zatem przyjąć, że Gliwice są miastem, w którym z roku na rok mieszkańcom żyje się coraz lepiej. Jak Pan(i) zdaniem zmieniły się w ostatnich 2 latach warunki życia i zamieszkania w Gliwicach? Zdecydow anie się pogorszyły 3, 4,2% 4,8% 3,4% 2,51% Pogorszyły się 22, 17,4% 20,1% 11,3% 8,46% Nie w iem/trudno pow iedzieć 24, 5,8% 13,4% 22,6% 11,63% Nie uległy zmianie* 29,9% 33,3% 40, 34,74% Popraw iły się 47, 37,2% 26,5% 20,7% 37,97% Zdecydow anie się popraw iły 4, 5,5% 1,9% 2,1% 4,7 * W badaniu w 1998 roku nie istniała opcja odpowiedzi nie uległy zmianie, stąd wyższy odsetek odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć. Źródło: dane za 1998 i 2000 rok na podstawie raportów z badań zrealizowanych przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za lata na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 14

15 3.2 Bezpieczeństwo w mieście W 2006 roku znacząco wzrosła liczba osób, które uważają, że Gliwice są miastem bezpiecznym z 36% w 2002 roku do 67,5% w 2006 roku. Odsetek respondentów uznających Gliwice za miasto bezpieczne może wynikać zarówno z poprawy poczucia bezpieczeństwa w kraju jak i z poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez m.in. wprowadzenie monitoringu wizyjnego. Subiektywna ocena bezpieczeństwa wiąże się także z rzeczywistym spadkiem przestępczości w Gliwicach - w porównaniu do II półrocza 2004 roku, w którym popełniono ogółem przestępstw w Gliwicach w II półroczu 2005 oraz I półroczu 2006 roku odnotowano ich (według danych Urzędu Miasta). Mieszkańcy dostrzegają także znaczącą poprawę w funkcjonowaniu Policji i Straży Miejskiej. Proszę ocenić, czy Gliwice to miasto bezpieczne? Nie 5,4% Trudno powiedzieć 9,5% Tak 19,5% ,4% 49,8% 36,4% 42,2% 67,5% Raczej nie 17,5% 3 2 Raczej tak 48, * Odsetek odpowiedzi Gliwice to miasto bezpieczne + raczej bezpieczne 15

16 3.3 Dzielnice - warunki zamieszkania (porównanie ocen ) Porównanie 7 kryteriów oceny dzielnicy powtarzających się w badaniach w okresie wskazuje, że generalnie ocena dzielnic nie uległa w analizowanych okresach radykalnym zmianom, przy czym w roku 2006 oceny są wyższe od tych z lat poprzednich. Oceny te potwierdzają subiektywne odczucia o poprawie warunków zamieszkania. Najwyższą średnią ocenę uzyskuje kryterium możliwości robienia codziennych zakupów oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. Najniższe oceny średnie otrzymuje zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży. Proszę ocenić swoją dzielnicę (rejon miasta) pod względem: Oceny średnie Możliw ości robienia codziennych zakupów Ilości i różnorodności punktów usługow ych Funkcjonow ania komunikacji miejskiej Stanu naw ierzchni dróg i oznakow ania ulic* Dostępu do usług służby zdrow ia Możliw ości korzystania z bibliotek i dokształcania Zagospodarow ania placów zabaw dla dzieci i młodzieży ,10 3,35 3,73 2,65 3,30 3,35 2, ,03 3,13 3,66 2,86 3,50 3,14 2, ,92 3,16 3,56 3,03 3,30 3,12 2, ,15 3,54 3,83 3,47 3,55 3,66 2,82 * - w 2006 roku oceniano tylko oznakowanie ulic Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportu z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za lata na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 16

17 3.4 Dzielnice - zalety i wady zamieszkania - zasięg w skali całego miasta Najczęściej wymienianą korzyścią z zamieszkiwania w danej dzielnicy jest dużo zieleni oraz spokój i cisza, czyli czynniki, które są podstawą do wypoczywania w miejscu zamieszkania. Największą wadę dla mieszkańców stanowi duże natężenie ruchu samochodowego - 14% wskazań oraz zły stan dróg (1) uciążliwości, które utrudniają codzienne życie. Co Pana(i) zdaniem stanowi największą zaletę / wadę dzielnicy? ZALETY DZIELNICY WADY DZIELNICY 3 28, 3 23,9% ,6% 7,3% 3,3% 1 14,3% 9,5% 7,1% 5, 4,3% dużo zieleni spokój, cisza wszędzie blisko bliskość centrum dostępność usług duże natężenie ruchu samochodowego zły stan dróg brak czystości, nieporządek chuligaństwo, agresywna młodzież hałas 17

18 4 Działalność Urzędu Miejskiego i służb publicznych 4.1 Poziom zadowolenia ze sposobu działania Urzędu Miejskiego Wśród osób, które w okresie od wiosny 2004 roku były klientami Urzędu Miejskiego, odsetek osób zadowolonych z jego sposobu działania jest wysoki (69%). Odsetek osób niezadowolonych wynosi 13% i jest prawie o połowę niższy niż w 2004 roku. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze sposobu działania Urzędu Miejskiego w Gliwicach? [Klienci UM w okresie od wiosny 2004] Nie mam zdania 18,5% Nie 12,7% Tak 68,7% 18

19 4.2 Porównanie sposobu obsługi w Urzędzie Miejskim do obsługi w innych instytucjach i firmach prywatnych Ocena pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach na tle innych urzędów lub instytucji o podobnym charakterze wypada dobrze co trzeci mieszkaniec uważa, że Urząd Miejski pracuje lepiej. Prawie połowa mieszkańców nie potrafiła porównać pracy Urzędu Miejskiego z pracą firm prywatnych, niemniej 16% osób oceniło pracę Urzędu Miejskiego lepiej niż w firmach prywatnych, a tylko 1 osób - gorzej. Jak na tle usług innej instytucji o podobnym charakterze / firm prywatnych ocenia Pan(i) pracę Urzędu Miejskiego w Gliwicach? 10 24,43% 8 6,89% 47,96% ,15% 10,19% Nie mam zdania Gorzej Porównywalnie Lepiej 26,04% 2 31,52% 15,82% instytucje o podobnym charakterze firmy prywatne 19

20 4.3 Oczekiwania wobec Urzędu Miejskiego Wśród oczekiwań wobec sposobu obsługi mieszkańców u Urzędzie Miejskim w Gliwicach respondenci wymieniali głównie: miłą obsługę sprawne załatwianie spraw i kompetentną obsługę. Jakie ma Pan(i) oczekiwania wobec sposobu obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim? 2 19,4% 12,1% 1 8,3% 7,1% 3,5% 2,9% 2,6% 1,2% 1,2% 1,2% miła obsługa sprawne załatwianie spraw kompetentna obsługa szybka obsługa mniejsza biurokracja dłuższe godziny otwarcia możliwość załatwiania spraw przez internet lepsza obsługa klienta krótszy czas oczekiwania wszystko jest dobrze *10 najczęściej wymienianych odpowiedzi 20

21 4.4 Ocena funkcjonowania służb miejskich Wśród służb o charakterze publicznym najwyższą ocenę mieszkańców Gliwic otrzymała Straż Pożarna - średnia ocena na poziomie 4,3 oraz Pogotowie Ratunkowe i Centrum Ratownictwa 3,8. Zdecydowanie niżej oceniono funkcjonowanie Straży Miejskiej - średnia ocena na poziomie ok. 3. W zakresie oceny zmiany funkcjonowanie Straży Miejskiej i Policji większość respondentów twierdzi, że nastąpiła poprawa. W przypadku oceny Policji aż 43% mieszkańców zauważa poprawę w jej funkcjonowaniu. ŚREDNIE CENY FUNKCJONOWANIA SŁUŻB O CHARAKTERZE PUBLICZNYM OCENA ZMIANY FUNKCJONOWANIA STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI ,74% 15,05% 4 3 3,8 3,4 3,1 3,8 4, ,41% 28,93% 24,04% 26,36% Brak odpow iedzi Funkcjonuje gorzej Funkcjonuje bez zmian Funkcjonuje lepiej ,93% 34,55% 1 Centrum Ratownictwa Gliwice / numer 112 Policji Straży Miejskiej Pogotowia Ratunkowego Straży Pożarnej Policja Straż Miejska 21

22 4.5 Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta strona internetowa i Miejski Serwis Informacyjny MSI 43% mieszkańców widziało stronę internetową Urzędu Miejskiego, z czego 2/3 ocenia ją dobrze i bardzo dobrze. Około 52% gliwiczan jest zainteresowanych internetowym dostępem do usług Urzędu Miejskiego. Prawie 36% mieszkańców czyta Miejski Serwis Informacyjny MSI, z czego ponad połowa uważa, że jest on obiektywny, a informacje są w nim sprawdzone. Czy widział(a) Pan(i) internetową stronę Urzędu Miasta? Jaką prasę lokalną Pan(i) czyta? 5 47,9% Tak 43,47% ,8% 34,5% 31,7% 24,2% Nie 56,53% 2 14,8% 1 nie czytam żadnej Nowiny Gliwickie Miejski Serwis Informacyjny (MSI) Gazeta Gliwicka Dziennik Zachodni Gazeta Wyborcza Katowice 22

23 4.6 Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta Miejski Serwis Informacyjny MSI obiektywność i rzetelność Spośród mieszkańców czytających Miejski Serwis Informacyjny 59% uważa że jest on obiektywny, a 57% uważa że informacje podawane w nim są sprawdzone. Obiektywny Czy Pana(i) zdaniem MSI jest: Informacje w nim są sprawdzone Nie wiem 30,01% Nie wiem 39,9 Tak 58,52% Tak 56,46% Nie 11,47% Nie 3,64% 23

24 4.7 Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta Miejski Serwis Informacyjny MSI forma graficzna i dostępność Spośród mieszkańców czytających Miejski Serwis Informacyjny 5 uważa że ma on atrakcyjną formę graficzną, a 63% uważa że jest on dostępny (ma dobrą dystrybucję). Ma atrakcyjną formę graficzną Czy Pana(i) zdaniem MSI jest: Jest dostępny (dobra dystrybucja) Nie wiem 24,22% Nie wiem 11,97% Tak 50,07% Nie 24,86% Tak 63,17% Nie 25,71% 24

25 5 Zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej Miasta 5.1 Najważniejsze problemy do rozwiązania w Gliwicach Powszechne jest przekonanie, że władze miasta powinny się zająć przede wszystkim poprawą stanu dróg oraz wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Świadczy to o tym, że złe drogi w mieście są dla mieszkańców równie wielkim problemem jak brak pracy. Na rozwiązaniu jakich problemów władze miasta powinny się skupić w pierwszej kolejności? ,1% 77,4% 6 47,1% 4 36,8% 2 22, 13,5% poprawa stanu dróg wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy bezpieczeństwo rozwój budownictwa mieszkaniowego inwestycje w edukację rozwój komunikacji miejskiej 25

26 5.2 Drogowa Trasa Średnicowa Ponad połowa mieszkańców zna plany budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Zdecydowana większość osób uważa, że DTŚ wpłynie korzystnie na funkcjonowanie miasta przyczyni się do usprawnienia ruchu w mieście, wpłynie na poprawę rozwoju miasta oraz ograniczy ruch w innych częściach miasta. 13,5% mieszkańców jest zdania, że DTŚ doprowadzi do dewastacji miasta. Czy zna Pan(i) plany budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach? Czy Pana(i) zdaniem tak zaplanowana trasa: 10 83,2% Nie 43,74% ,4% 65,8% Tak 56,26% ,5% Przyczyni się do usprawnienia ruchu w mieście Wpłynie na poprawę rozwoju miasta Ograniczy ruch w innych częściach miasta Doprowadzi do dewastacji miasta 26

27 5.3 Wpływ autostrady A4 na ciężki ruch samochodowy w centrum Gliwic Budowa i otwarcie dla ruchu samochodowego autostrady A4 miało duże, pozytywne znaczenie dla mieszkańców Gliwic. W odczuciu 7 osób uciążliwości związane z ciężkim ruchem samochodowym w centrum Gliwic zmalały, a tylko 2% osób uważa, że uciążliwości się zwiększyły. Oznacza to, że autostrada A4 spełnia zadanie obwodnicy miasta dla ciężkiego ruchu samochodowego. Czy Pana(i) zdaniem, dzięki autostradzie A4 uciążliwości związane z ciężkim ruchem samochodowym w centrum Gliwic: Zdecydowanie zwiększyły się 0,48% Zwiększyły się 1,74% Trudno powiedzieć 9,21% Zdecydowanie zmalały 18,12% Nie uległy zmianie 18,88% Zmalały 51,57% 27

28 5.4 Oferta kulturalna i rekreacyjna miasta 56% mieszkańców jest zadowolonych z kulturalnej oferty Gliwic (ponad 1 więcej niż w badaniu z 2004 roku), przy odsetku niezadowolonych na poziomie 15%. Oferta kulturalna Gliwic została oceniona dobrze - średnia ocena to 3,7. Poziom zadowolenia z oferty rekreacyjnej wynosi 42% i jest o połowę wyższy niż w poprzednich badaniach. Oferta rekreacyjna Gliwic została oceniona dostatecznie, ze średnią 3,3. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z kulturalnej oferty Gliwic? Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z oferty rekreacyjnej Gliwic? Nie mam zdania 29,3 Nie mam zdania 32,77% Tak, jestem zadowolony 41,84% Tak, jestem zadowolony 55,66% Nie jestem zadowolony 15,03% Nie jestem zadowolony 25,38% 28

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH 40-240 Katowice 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.com.pl BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ

Bardziej szczegółowo

Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2

Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2 40-040 Katowice Konckiego 2 Tel: (0 32) 251 25 21, 251 25 27, 251 85 61 Fax: (0 32) 251 70 16 e-mail: consul@buscon.com.pl, consul@pro.onet.pl BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC O STANIE MIASTA, WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW *Prawie 45% gospodarstw domowych w Polsce posiada psa, a 27% gospodarstw co najmniej jednego kota. *Najwięcej psów i kotów posiadają osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Informacja o badaniu Badanie na temat zamiaru indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru po istotnej zmianie roli OFE

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ

Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - marzec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM

ANKIETA 1. Czy dostrzega Pan/ Pani, w gminie, niżej wymienione problemy społeczne? L.p. Problem TAK NIE NIE WIEM ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat naszej gminy i jej mieszkańców. Ankieta ta jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Jerzy Bartkowski Uniwersytet Warszawski Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Niepełnosprawni wśród osób w wieku powyżej 16

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 46/2015 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI

Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 46/2015 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI Warszawa, marzec 205 ISSN 2353-5822 NR 46/205 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 205 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 94/2014 KLAUZULA SUMIENIA LEKARZA I FARMACEUTY

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 94/2014 KLAUZULA SUMIENIA LEKARZA I FARMACEUTY Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 94/2014 KLAUZULA SUMIENIA LEKARZA I FARMACEUTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 czerwca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych Gliwic. Bezpieczeństwo, Świetlice środowiskowe ANALIZA ILOŚCIOWA

Diagnoza problemów społecznych Gliwic. Bezpieczeństwo, Świetlice środowiskowe ANALIZA ILOŚCIOWA Bezpieczeństwo, Świetlice środowiskowe ANALIZA ILOŚCIOWA Wrocław Gliwice, 2010 Spis treści Wstęp...3 Metodologia i grupa badawcza...3 Wyniki badań...4 Struktura próby...4 Bezpieczeństwo...12 Policja...41

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r.

Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r. Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich 10 11 grudnia 2012r. Informacje ogólne 42% 1 3 tak kieruję gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS

Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS Warszawa, październik 2012 BS/129/2012 SPOŁECZNY WIZERUNEK ZUS Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA

Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA W jednym z ostatnich sondaży 1 poruszyliśmy kwestie związane z pracą zarobkową. Osoby aktywne zawodowo 2 zapytaliśmy, czy są

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub URZĄ D STATT YSTYC ZNY W BIAŁ Y MSTOKU Opracowania sygnalne Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00 fax 85 749 77 79 Białystok, marzec 2012 r. r Internet: www.stat..gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. Warszawa, sierpień 2002 r. TNS OBOP ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa fel:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 00,fax +48 22 529 06 02 wuw.mpips.gov.pl; www.niepeinosprawni.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE

Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki)

Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki) Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki) Nie dotyczy 14,1 Poza wymienionym obszarem 3,0 Powiat poznański 8,2 Poznań 74,7 24 Wykres 14. Migranci według rodzaju zabudowy budynku w poprzednim i obecnym

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 września 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY NA TLE INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH W POLSCE. POCHODZENIE SPOŁECZNE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I WIZERUNEK W SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDSIĘBIORCY NA TLE INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH W POLSCE. POCHODZENIE SPOŁECZNE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I WIZERUNEK W SPOŁECZEŃSTWIE 2010 HENRYK DOMAŃSKI PRZEDSIĘBIORCY NA TLE INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH W POLSCE. POCHODZENIE SPOŁECZNE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I WIZERUNEK W SPOŁECZEŃSTWIE Warszawa, 2 grudnia 2010 Struktura zawodowa w Polsce

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W czerwcu nadal

Bardziej szczegółowo

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo