Business Consulting sp. z o.o Katowice Konckiego 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2"

Transkrypt

1 Katowice Konckiego 2 Tel: (0 32) , , Fax: (0 32) BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC O STANIE MIASTA, WARUNKACH ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIACH WOBEC WŁADZ MIEJSKICH STRESZCZENIE RAPORTU Katowice, listopad 2004 r.

2 Spis treści Wstęp - opis badania Mieszkańcy miasta Charakterystyka demograficzna... 4 Wiek i okres zamieszkiwania w Gliwicach... 4 Poziom wykształcenia... 5 Liczba osób w gospodarstwie domowym... 6 Dochody gospodarstwa domowego (porównanie )... 7 Zatrudnienie... 8 Grupa społeczno-zawodowa Identyfikacja mieszkańców z miastem Deklaracja dalszego zamieszkiwania w Gliwicach Przyszłość miasta atuty i bariery oraz priorytety rozwojowe Podstawy rozwoju miasta - atuty Gliwic Ograniczenia i priorytety rozwoju Gliwic Dzielnice - zestawienie głównych priorytetów Warunki zamieszkania w mieście i dzielnicach Miasto - ocena zmiany warunków zamieszkania (porównanie ) Miasto - warunki zamieszkania - zmiany na lepsze i na gorsze Bezpieczeństwo w mieście Bezpieczeństwo w dzielnicach Dzielnice - warunki zamieszkania (porównanie ocen ) Dzielnice - korzyści i uciążliwości zamieszkania - zasięg w skali całego miasta Działalność Urzędu Miejskiego i służb publicznych Poziom zadowolenia z funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zmiana sposobu obsługi w Urzędzie Miejskim Ocena funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej Źródła informacji o działalności władz miejskich, Urzędu Miasta i sprawach dotyczących Gliwic (porównanie ) Zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej Miasta Bezrobocie System oświaty Oferta kulturalna i rekreacyjna miasta Handel

3 Wstęp - opis badania raportu stanowi prezentację i omówienie najważniejszych zagadnień badania opinii mieszkańców Gliwic przeprowadzonego w listopadzie 2004 roku na zlecenie Zarządu Miasta Gliwice przez firmę w Katowicach. Celem badania było uzyskanie opinii mieszkańców o stanie miasta, warunkach życia w mieście oraz zebranie informacji na temat ich oczekiwań wobec władz samorządowych. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, kwotowo-losowej próbie 1302 dorosłych mieszkańców Gliwic we wszystkich dzielnicach Miasta. 3

4 1 Mieszkańcy miasta 1.1 Charakterystyka demograficzna Wiek i okres zamieszkiwania w Gliwicach Udział mieszkańców poniżej 30 roku życia wynosi 24%, natomiast udział osób należących do kolejnych przedziałów wieku - od 17 do 21%. Prawie 1/3 respondentów mieszka w Gliwicach od ponad 30 lat, zaś największy udział w mają mieszkańcy, którzy zamieszkują w Gliwicach przez okres między 21 a 30 lat. 40% mieszkańców to rodowici gliwiczanie - osoby mieszkające w Gliwicach od urodzenia. Wiek Okres zamieszkiwania 35% 30% 35% 30% 32,2% 25% 20,9% 21,1% 25% 20% 15% 10% 5% 14,8% 9,5% 16,6% 17,0% 20% 15% 10% 5% 8,4% 9,1% 17,2% 16,1% 10,7% 6,3% 0% lat lat lat lat lat 60 i w ięcej lat 0% 0-10 lat lat lat lat lat lat pow yżej 60 lat 4

5 Poziom wykształcenia Struktura populacji Gliwic wg poziomu wykształcenia wskazuje na korzystny profil wykształcenia mieszkańców i potwierdza akademicki charakter miasta. Łączny udział osób z wykształceniem o charakterze szkoły wyższej (licencjat, magisterium, doktoranckie lub MBA) wynosi 26%, co oznacza dwukrotnie wyższy poziom wskaźnika niż dla obszarów miejskich w Polsce ogółem na poziomie 13,2% (wskaźnik w skali całego kraju wynosi 10,2%, dane GUS za 2002 rok). Odsetek absolwentów szkół wyższych w Gliwicach wśród osób w przedziale wiekowym lat na poziomie 30% jest porównywalny ze średnią dla starych krajów Unii Europejskiej (UE15 na poziomie 27%). Dodatkowo 4% mieszkańców Gliwic w tym przedziale wiekowym posiada wykształcenie uzupełniające w stosunku do szkoły wyższej (podyplomowe, doktoranckie lub MBA). Mieszkańcy Gliwic stanowią znaczny potencjał naukowy i na rynku pracy. Liczbę osób z wykształceniem o charakterze szkoły wyższej (licencjat i wyżej) można szacować na ok. 27 tys. osób. Poziom wykształcenia Wyższe 20,2% Podyplomow e, doktoranckie, MBA 2,9% Podstaw ow e 4,2% Zaw odow e 20,4% Licencjat 3,2% Pomaturalne 9,5% Średnie 39,5% 5

6 Liczba osób w gospodarstwie domowym Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 3,1 osoby i waha się od 2,7 w dzielnicach o charakterze osiedli mieszkaniowych do 3,8 w dzielnicach peryferyjnych o charakterze miejsko-wiejskim. Gospodarstwa domowe liczące między 2 a 4 osób stanowią łącznie 79% badanej próby. Gospodarstwa jednoosobowe stanowią 9%, w tym w połowie są to gospodarstwa osób w wieku powyżej 50 lat. Można zaobserwować również znaczny udział dużych gospodarstw domowych o liczbie 5 osób i więcej (11%). Liczba osób w gospodarstwie domowym 30% 26,1% 28,0% 25,0% 20% 10% 9,3% 8,2% 3,4% 0% 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 i w ięcej osób 6

7 Dochody gospodarstwa domowego (porównanie ) Średnie miesięczne dochody netto gospodarstw domowych w Gliwicach wynoszą 1787 zł. Dochód miesięczny netto w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wynosi 775 zł. Dochody 20% gospodarstw domowych przekraczają poziom 1000 zł netto miesięcznie per capita. Największy udział mają gospodarstwa domowe o miesięcznych dochodach netto całego gospodarstwa domowego w przedziale zł. W porównaniu z rokiem 2002 nastąpiły niekorzystne zmiany struktury wg poziomu dochodów na głowę członka rodziny, polegające na zmniejszeniu udziału grup o najwyższych dochodach (przedziały powyżej 696 zł na osobę miesięcznie) i przesunięciu do grup o dochodach niższych (głównie do 281 do 485 zł na osobę oraz od 486 zł do 695 zł ). 60% Zmiany w dochodach na głowę członka rodziny 50% 44,7% % % 20% 19,5% 19,1% 24,5% 20,3% 28,8% 29,3% 27,7% 10% 5,4% 12,2% 6,2% 10,2% 12,7% 9,7% 10,2% 9,4% 5,3% 4,8% 0% Poniżej 280 zł 281 zł zł 486 zł zł 696 zł zł zł zł Ponad zł Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportu z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za 2002 i 2004 rok na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 7

8 Zatrudnienie Prawie połowa (48%) badanej reprezentacji dorosłych mieszkańców Gliwic posiada pracę. 9% respondentów jest bezrobotnych, a 42% nie pracuje zawodowo (np. z powodu emerytury, renty, urlopów macierzyńskich, nauki). Rynek pracy to głównie firmy prywatne (42% ogółu pracujących), zakłady państwowe (29%) lub instytucje państwowych lub samorządowych (19%). 11% stanowi własna działalność gospodarcza. 100% 90% 9,3% Rodzaj zatrudnienia 10,5% 80% 18,8% Bezrobotny/a 70% 42,8% Nie pracuje zawodowo 60% 28,6% Własna działalność gospodarcza 50% 40% 5,0% 9,0% W instytucji państwowej lub samorządowej W zakładzie państwowym 30% 20% 13,7% 42,1% W firmie prywatnej 10% 20,2% 0% Udział ogółem Udział wśród pracujących * Stopa bezrobocia w Gliwicach wg danych PUP wynosi 14% - różnica w danych wynika z odmiennej metodologii. W niniejszym opracowaniu odsetek bezrobotnych jest liczony w stosunku do całej badanej populacji. Urząd statystyczny liczy stopę bezrobocia jako stosunek bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy do liczby aktywnych zawodowo. 8

9 Grupa społeczno-zawodowa Najwyższy udział wśród wyróżnionych grup społeczno-zawodowych mają emeryci i renciści (26,4%) oraz pracownicy umysłowi (25%). Udział uczniów i studentów wynosi prawie 11%. Łączny udział mieszkańców należących do grup zawodowych o charakterze umysłowym wynosi 32,5%, o charakterze robotniczym - 22%. 50% Grupy społeczno-zawodowe 40% 30% 27,4% 25,4% 20% 10% 0% 15,5% 11,1% 5,7% 5,4% 4,6% 2,9% 1,8% 0,2% Emeryci i renciści Pracow nicy umysłow i, urzędnicy, nauczyciele, pielęgniarki, kierow nicy niższego szczebla Robotnicy w ykw alifikow ani i brygadziści z w ykształceniem zaw odow ym lub średnim Uczniow ie i studenci Pracow nicy handlu i usług, listonosze, konduktorzy itp. Dyrektorzy, kadra kierow nicza i w olne zaw ody (np. lekarze, praw nicy) Gospodynie domow e Właściciele pryw atnych zakładów, rzemieślnicy, ajenci, taksów karze Robotnicy niew ykw alifikow ani Rolnicy 9

10 1.2 Identyfikacja mieszkańców z miastem Zdecydowana większość mieszkańców Gliwic (76%) czuje się mocno związana z Gliwicami. 1/5 mieszkańców deklaruje słaby związek z miastem, natomiast zaledwie 3% nie czuje się z nim w ogóle związana. Jak silnie czuje się Pan(i) związany(a) z Gliwicami? W ogóle nie czuję się związany(a) z Gliwicami Czuję się 3,2% słabo związany(a) z Gliwicami 21,0% Brak odpowiedzi 2,4% Czuję się mocno związany(a) z Gliwicami 73,4% 10

11 1.3 Deklaracja dalszego zamieszkiwania w Gliwicach Ponad połowa mieszkańców Gliwic (54%) nie zamierza wyprowadzić się do innego miasta, nawet gdyby (hipotetycznie) istniała taka możliwość. Około 29% ogółu mieszkańców deklaruje chęć skorzystania z możliwości przeniesienia się do innej miejscowości. Deklaracja skorzystania z możliwości emigracji z Gliwic wykazuje wyraźną korelację z poziomem wykształcenia i wiekiem. Odsetek osób skłonnych do emigracji z Gliwic jest zdecydowanie wyższy wśród osób o wyższym poziomie wykształcenia oraz osób młodszych. Wśród osób z wykształceniem wyższym i powyżej wynosi 35%, wśród osób z wykształceniem zawodowym, średnim lub pomaturalnym 25%, natomiast wśród osób z wykształceniem podstawowym zaledwie 13%. Gdyby Pan(i) miał(a) możliwość przeprowadzenia się z rodziną do innego miasta, czy skorzystał(a)by Pan(i) z tej okazji? Nie mam zdania 17,3% Tak 28,7% Nie 54,0% Badanie opinii mieszkańców Gliwic o stanie miasta, warunkach życia oraz oczekiwaniach wobec władz miejskich 11

12 2 Przyszłość miasta atuty i bariery oraz priorytety rozwojowe 2.1 Podstawy rozwoju miasta - atuty Gliwic Opinia o podstawowych atutach i słabościach Gliwic jest wśród mieszkańców zgodna. Za największy atut Gliwic mieszkańcy uznają oświatę (miasto akademickie, Politechnika Śląska, potencjał naukowo-edukacyjny, itp.), położenie miasta (w sensie geograficznym, komunikacyjnym, turystycznym) oraz gospodarkę (potencjał przemysłowy, dużo terenów pod inwestycje, zrealizowane inwestycje, przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, itp.) każdy z atutów wskazywany przez ok. 1/3 mieszkańców. Proszę o wskazanie 3 cech, które uważa Pan(i) za atuty Gliwic, które mogą mieć korzystny wpływ na rozwój miasta w przyszłości? 30% 29,7% 20% 18,1% 15,7% 13,7% 12,3% 10% 6,2% 6,1% 5,6% 5,5% 5,0% 0% lokalizacja wyższe uczelnie Politechnika Śląska w ykszałcenie ludzi strefa ekonomiczna budow a autostrady (bezpłatnej) zieleń w ęzeł komunikacyjny dobra sytuacja na rynku pracy now i inw estorzy * 10 najczęściej wymienianych odpowiedzi 12

13 2.2 Ograniczenia i priorytety rozwoju Gliwic Wskazania na problemy ograniczające rozwój miasta oraz na priorytety rozwoju wykazują dużą zbieżność, przy zdecydowanie wyższych odsetkach wskazań na priorytety w porównaniu z korespondującymi problemami. Ranking pierwszych pięciu problemów i priorytetów jest taki sam. Najpowszechniej wskazywanym problemem (słabą stroną Miasta) jest bezrobocie (23%), w ślad za czym idzie 45% wskazań na nowe miejsca pracy jako priorytet rozwoju. 31% mieszkańców wskazuje na budowę obwodnicy, a 21% na zapewnienie bezpieczeństwa jako na priorytety, przy wskazaniach na problem braku obwodnicy i braku bezpieczeństwa na poziomie ok %. Zestawienie słabych stron i priorytetów rozwoju Gliwic 50% 45,70% 40% Priorytet 30% 31,00% Problem 20% 22,90% 20,50% 18,80% 10% 10,90% 12,10% 12,60% 10,70% 7,60% 7,30% 4,10% 8,70% 0% now e miejsca pracy budow a obw odnicy zapew nienie bezpieczeństw a lepsze drogi now e mieszkania lepsza komunikacja now i inw estorzy bezrobocie brak obw odnicy brak bezpieczeństw a zły stan dróg brak mieszkań korki na drogach 13

14 2.3 Dzielnice - zestawienie głównych priorytetów Priorytetami dla władz miasta są w większości dzielnic kanalizacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Główne priorytety w poszczególnych dzielnicach Bojków Brzezinka Czechowice Osiedle Gwardii Ludowej Osiedle Kopernik Ligota Zabrska Łabędy i Stare Łabędy Osiedle Obrońców Pokoju Ostropa Sikornik i Osiedle Operetki Sośnica Stare Gliwice i Osiedle Waryńskiego Szobiszowice i Osiedle Powstańców Śląskich Śródmieście Trynek i Osiedle Zubrzyckiego Wilcze Gardło Wójtowa Wieś Zatorze i Osiedle Millenium Żerniki kanalizacja kanalizacja kanalizacja ulica Kozielska zapewnienie bezpieczeństwa zapewnienie bezpieczeństwa remont dróg komunikacja komunikacja zapewnienie bezpieczeństwa zapewnienie bezpieczeństwa remont dróg zapewnienie bezpieczeństwa zapewnienie bezpieczeństwa i remont budynków zapewnienie bezpieczeństwa remont dróg zmniejszenie ruchu ulicznego zapewnienie bezpieczeństwa kanalizacja 14

15 3 Warunki zamieszkania w mieście i dzielnicach 3.1 Miasto - ocena zmiany warunków zamieszkania (porównanie ) W zakresie oceny zmiany warunków zamieszkania w Gliwicach w porównaniu z wynikami poprzednich badań można zaobserwować malejący udział opinii wskazujących na polepszenie lub pogorszenie i wzrastający udział opinii o stabilizacji warunków zamieszkania (odpowiedź nie uległy zmianie ) oraz odpowiedzi trudno ocenić. Oznacza to, że 2/3 mieszkańców nie zaobserwowało w okresie istotnych zmian wpływających na warunki zamieszkania. Bilans opinii o zmianach wypada na korzyść opinii o polepszeniu (udział opinii o polepszeniu na poziomie 23% w porównaniu z udziałem opinii o pogorszeniu na poziomie 15%). Jak Pan(i) zdaniem zmieniły się w ostatnich 2 latach warunki życia i zamieszkania w Gliwicach? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zdecy dowanie się pogorszy ły 3,0% 4,2% 4,8% 3,4% Pogorszy ły się 22,0% 17,4% 20,1% 11,3% Trudno ocenić, nie wiem 24,0% 5,8% 13,4% 22,6% Nie uległy zmianie* 29,9% 33,3% 40,0% Poprawiły się 47,0% 37,2% 26,5% 20,7% Zdecy dowanie się poprawiły 4,0% 5,5% 1,9% 2,1% * W badaniu w 1998 roku nie istniała opcja odpowiedzi nie uległy zmianie, stąd wyższy odsetek odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć. Źródło: dane za 1998 i 2000 rok na podstawie raportów z badań zrealizowanych przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za 2002 i 2004 rok na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 15

16 3.2 Miasto - warunki zamieszkania - zmiany na lepsze i na gorsze Głównym przejawem polepszenia warunków zamieszkania jest w opinii mieszkańców handel (30% wskazań wśród opinii o polepszeniu), w dalszej kolejności elementy związane z estetyka miasta (remont kamienic w centrum, czystość i dbanie o otoczenie budynków po 18-17% wskazań). Trzecią grupę stanowią elementy infrastruktury drogi i oświetlenie ulic (po 15% wskazań) oraz chodniki (10% wskazań). Wśród zmian na gorsze podstawowym problemem jest obniżenie poziomu bezpieczeństwa w mieście (55% wskazań wśród opinii o pogorszeniu). Przejawem pogorszenia są również stan dróg (41%) oraz zanieczyszczenie miasta, sytuacja finansowa, korki na drogach i brak pracy (po 25% wskazań). 16

17 3.3 Bezpieczeństwo w mieście Niepokojąca jest niska ocena poczucia bezpieczeństwa w mieście połowa badanych określa Gliwice jako raczej niebezpieczne lub bardzo niebezpieczne, co oznacza, że odczuwa pewien poziom zagrożenia. Dodatkowo, prawie 1/4 mieszkańców stwierdziła, że poziom bezpieczeństwa w mieście w ostatnich 2 latach uległ pogorszeniu, co znajduje potwierdzenie w fakcie, że średnia ocena poczucia bezpieczeństwa w mieście jest najniższa na przestrzeni ostatnich 4 lat (ocena na poziomie 2,2 w zestawieniu z 2,8 w 2002 i 3,0 w 2000). Bezpieczeństwo (rozumiane jako jego brak) wskazywane jest jednocześnie na 2 miejscu na liście uciążliwości życia w mieście. W opinii 43% badanych mieszkańców Gliwice są miastem niebezpiecznym (suma wskazań raczej niebezpiecznie i bardzo niebezpiecznie ). Bezpiecznie w mieście czuje się niecałe 42% mieszkańców miasta, a 15% nie posiada jednoznacznej opinii w tym zakresie. Proszę ocenić, czy Gliwice to miasto bezpieczne? Trudno powiedzieć 14,6% Tak, jest tu bezpiecznie 2,7% Jest tu bardzo niebezpiecznie 7,3% Jest tu raczej bezpiecznie 39,6% Jest tu raczej niebezpiecznie 35,8% 17

18 3.4 Bezpieczeństwo w dzielnicach Porównanie oceny poziomu bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach z oceną bezpieczeństwa w całym mieście wyrażoną przez mieszkańców poszczególnych dzielnic wskazuje, że większość respondentów ocenia swoją dzielnicę jako bezpieczniejszą od reszty miasta.. Poziom bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach jest bardzo zróżnicowany. Można stwierdzić, że najmniej bezpieczną dzielnicą w ocenie mieszkańców są Sośnica, Śródmieście oraz Zatorze i Osiedle Milenium, natomiast najbezpieczniejszymi - os. Gwardii Ludowej, Stare Gliwice i Os. Waryńskiego oraz Wójtowa Wieś. Porównanie oceny bezpieczeństwa w mieście i w dzielnicach 4 Ocena bezpieczeństwa w mieście Ocena bezpieczeństwa w swojej dzielnicy Bojków Brzezinka Czechowice Os. Gwardii Ludowej Os. Kopernik Ligota Zabrska Łabędy i Stare Łabędy Os. Obrońców Pokoju Ostropa Sikornik i Os. Operetki Sośnica Stare Gliwice i Os. Waryńskiego Szobiszowice i Os. Powstańców Śląskich Śródmieście Trynek i Os. Zubrzyckiego Wilcze Gardło Wójtowa Wieś Zatorze i Os. Millenium Żerniki 18

19 3.5 Dzielnice - warunki zamieszkania (porównanie ocen ) Porównanie 13 kryteriów oceny dzielnicy pojawiających się w badaniach w okresie wskazuje, że generalnie ocena dzielnic nie uległa w analizowanych okresach radykalnym zmianom. Najwyższą średnią ocenę uzyskuje niezmiennie kryterium możliwości robienia codziennych zakupów (przy obserwowanym spadku oceny średniej), oświetlenia ulic, funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz wywozu śmieci. Najniższe oceny średnie otrzymują niezmiennie elementy związane ze spędzaniem wolnego czasu i rekreacją (dostęp do miejsc spędzania czasu wolnego, placów zabaw oraz możliwość uprawiania sportu i rekreacji), co do których można jednak zaobserwować wzrost oceny średniej w porównaniu z rokiem Proszę ocenić swoją dzielnicę (rejon miasta) pod względem: Oceny średnie 1 Możliwości robienia codziennych zakupów 5 2 Ilości i różnorodności punktów usługowych 3 Funkcjonowania komunikacji miejskiej 4 Stanu nawierzchni dróg i oznakowania ulic 4 5 Oświetlenia ulic 6 Dostępu do usług służby zdrowia Możliwości korzystania z bibliotek i dokształcania młodzieży oraz dorosłych Dostępu do miejsc, w których można spędzić czas wolny Zagospodarowania placów zabaw dla dzieci i młodzieży 10 Możliwość uprawiania sportu i rekreacji 11 Czystość ulic 12 Wywozu śmieci, opróżniania kubłów i sprzątania śmietników 13 Bezpieczeństwa mieszkańców ,10 3,35 3,73 2,65 3,25 3,30 3,35 2,35 2,39 2,62 3,18 3,69 2, ,03 3,13 3,66 2,86 3,57 3,50 3,14 2,21 2,13 2,35 3,07 3,61 2, ,92 3,16 3,56 3,03 3,60 3,30 3,12 2,43 2,53 2,65 3,25 3,45 2,95 Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportu z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za 2002 i 2004 rok na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 19

20 3.6 Dzielnice - korzyści i uciążliwości zamieszkania - zasięg w skali całego miasta Najczęściej wymienianą korzyścią z zamieszkiwania w danej dzielnicy jest spokój jest (28% mieszkańców). Podobny odsetek osób deklarował, że głównym atutem dzielnicy jest bliskość do wszelkich potrzebnych im obiektów i urzędów (25%), co w połączeniu z korzyścią blisko do centrum na poziomie 11% daje 36% wskazań na korzyści związane z położeniem dzielnicy. Istotną korzyścią z zamieszkania w danej dzielnicy wymienianą przez 18% respondentów jest duża ilość zieleni. Największą uciążliwość dla mieszkańców stanowi duże natężenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzyt w centrum miasta, ruch samochodów ciężarowych) - 15% wskazań. Na zbliżonym poziomie zanotowano wskazania na brak poczucia bezpieczeństwa 13% wskazań (za mało patroli policji i straży miejskiej, wzrost przestępczości, chuligaństwo). 20

21 4 Działalność Urzędu Miejskiego i służb publicznych 4.1 Poziom zadowolenia z funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wśród osób, które w okresie od jesieni 2002 roku byli klientami Urzędu Miejskiego, odsetek osób zadowolonych z jego funkcjonowania jest wysoki (56%), jednak nie sposób nie zauważyć odsetka osób deklarujących niezadowolenie (niezadowolenie deklaruje średnio co piąty klient Urzędu Miejskiego). Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z funkcjonowania Urzędu Miejskiego? [Klienci UM w okresie od jesieni 2002] Nie mam zdania 12,4% Nie 21,5% Tak 66,1% 21

22 4.2 Zmiana sposobu obsługi w Urzędzie Miejskim Zdaniem 42% klientów w ciągu ostatnich dwóch lat sposób obsługi klienta w Urzędzie Miejskim poprawił się, w tym prawie 10% twierdzi, że zdecydowanie się poprawił. Jedynie 3% klientów uważa, że sposób obsługi klienta uległ pogorszeniu. W porównaniu z poprzednimi latami można zaobserwować spadek udziału ocen wskazujących na poprawę funkcjonowania (z prawie 80% w 2000 do ok. 40% w 2004). Wskazuje to, że po okresie dynamicznego wzrostu w okresie obecnie nastąpiła stabilizacja poziomu obsługi w Urzędzie Miejskim. Czy Pana(i) zdaniem, w ciągu ostatnich 2 lat uległ zmianie sposób obsługi klienta w Urzędzie Miejskim? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Zdecydowanie się pogorszył Pogorszył się Trudno ocenić, nie wiem Nie uległ zmianie Poprawił się Zdecydowanie się poprawił 20% 10% 0% Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportu z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za 2002 i 2004 rok na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 22

23 4.3 Ocena funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej Wśród służb o charakterze publicznym najwyższą ocenę mieszkańców Gliwic otrzymała Straż Pożarna - średnia ocena na poziomie 4,1 oraz pogotowie ratunkowe 3,4. Zdecydowanie niżej oceniono funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej - średnia ocena na poziomie ok. 3. W zakresie oceny zmiany funkcjonowanie Straży Miejskiej i Policji większość respondentów twierdzi, że nie uległo ono zmianie lub nie ma zdania na ten temat. Udziały ocen mówiących o poprawie funkcjonowania tych służb na poziomie 16-7% są nieznacznie niższe niż ocen mówiących o pogorszeniu. ŚREDNIE CENY FUNKCJONOWANIA SŁUŻB O CHARAKTERZE PUBLICZNYM OCENA ZMIANY FUNKCJONOWANIA STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI 5 100% 100% % 3,1 84% 3,0 78% 3,5 4,1 68% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Ocena średnia Odsetek oceniających 80% 60% 40% 20% 0% Straż Miejska Policja Poprawiło się 16,06% 17,44% 10% Nie mam zdania 36,30% 30,25% 1 Straż Miejska Policja Pogotowie ratunkowe Straż Pożarna 0% Nie uległo zmianie 36,48% 38,55% Pogorszyło się 11,16% 13,75% 23

24 4.4 Źródła informacji o działalności władz miejskich, Urzędu Miasta i sprawach dotyczących Gliwic (porównanie ) W porównaniu z wynikami badania z poprzednich lat można mówić o wzroście znaczenia prasy lokalnej i telewizji regionalnej jako źródła informacji o sprawach miasta. Należy zauważyć, że znacznie wzrósł zasięg oddziaływania i znaczenie Internetu jako źródła informacji o sprawach miasta (przyrost o prawie 20% w porównaniu do 2002 roku). Z jakich źródeł czerpie Pan(i) swoją wiedzę o działalności władz miejskich, funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i najważniejszych sprawach dotyczących Gliwic? 70% 65,60% 60% % 40% 42,1% 39,6% 40,40% 40,9% 36,4% 39,65% % 28,35% 20% 10% 0% 12,9% 6,1% 13,96% 7,4% 3,1% 3,8% 4,2% 2,68% Nowiny Gliwickie Prasa lokalna Telewizja regionalna Radio Własne doświadczenia, obserwacje 2,7% 8,7% Internet Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportu z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za 2002 i 2004 rok na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach * wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli podać kilka odpowiedzi 24

25 5 Zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej Miasta 5.1 Bezrobocie Problem bezrobocia w Gliwicach jest bardzo poważny, ponieważ dotyczy w sposób bezpośredni lub pośredni ponad połowy badanych gospodarstw domowych: prawie 60% badanych wskazywało, że w ciągu ostatnich dwóch lat w najbliższej rodzinie był lub jest ktoś bezrobotny. Jednocześnie 56,5% respondentów stwierdziło, że osoba, która była bezrobotna nie znalazła pracy. Zagrożenie utratą pracy odczuwa ponad ¼ badanych: 26% badanych osób twierdzi, że jemu lub komuś z najbliższej rodziny grozi utrata pracy. Pewność co do dalszego zatrudnienia (brak obaw o utratę pracy) deklaruje prawie połowa respondentów. Odsetek deklarujących pewność co do dalszego zatrudnienia jest więc dwukrotnie wyższy niż osób obawiających się o utratę pracy. Czy w Pana(i) najbliższej rodzinie w ciągu ostatnich 2 lat był / jest ktoś bezrobotny? Czy Panu(i) lub komuś z najbliższej rodziny grozi utrata pracy? Nie wiem 3,63% Nie wiem 29,4% Tak 25,9% Nie 39,13% Tak 57,24% Nie 44,7% 25

26 Zaangażowanie władz miejskich w tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Istnieje powszechne poparcie zaangażowania władz miejskich w działania związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, przyciąganiem nowych inwestorów oraz zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych (odsetek odpowiedzi Tak na poziomie powyżej 90% dla każdego z analizowanych działań). Czy władze miejskie powinny wspierać poszczególne działania? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tw orzenie miejsc pracy Zagospodarow anie terenów poprzemysłow ych Przyciąganie now ych inw estorów Nie mam zdania 2,40% 6,40% 8,00% Nie 0,30% 1,00% 1,50% Tak 97,30% 92,60% 90,50% 26

27 5.2 System oświaty Ocena poziomu i zakresu nauczania w gliwickich szkołach i potrzeby utworzenia nowej szkoły wyższej Według 44% badanych mieszkańców szkoły w Gliwicach uczą potrzebnych w dzisiejszych czasach umiejętności i zawodów. Przeciwnego zdania jest 16% respondentów. Poparcie dla utworzenia przez miasto szkoły wyższej o profilu informatyczno-administracyjnym wyraziło 64% respondentów. Przeciwnych temu pomysłowi jest jedynie 8% badanych osób. Czy Pana(i) zdaniem szkoły w Gliwicach uczą potrzebnych czy raczej niepotrzebnych, w dzisiejszych czasach umiejętności i zawodów? Czy popiera Pan(i) utworzenie przez miasto szkoły wyższej o profilu informatyczno-administracyjnym? Nie mam zdania 39,83% Potrzebnych 43,83% Nie mam zdania 28,2% Nie 7,9% Tak 63,9% Niepotrzebnych 16,34% Badanie opinii mieszkańców Gliwic o stanie miasta, warunkach 27 życia oraz oczekiwaniach wobec władz miejskich

28 Dostosowanie miejsc w szkołach do przewidywanej liczby uczniów i ocena potrzeby powstania strategii rozwoju systemu oświaty Za dostosowaniem w Gliwicach liczby miejsc w szkołach, a co za tym idzie liczby zatrudnionych nauczycieli, do przewidywań dotyczących liczby uczniów w danym roku szkolnym opowiedziało się 41% badanych. Przeciwnego zdania było 19 % osób. Czy jest Pan(i) za czy przeciw dostosowaniu w Gliwicach liczby miejsc w szkołach, a co za tym idzie liczby zatrudnionych nauczycieli, do przewidywań dotyczących liczby uczniów w danym roku szkolnym? Czy w Gliwicach potrzebne jest potrzebne wytyczanie na lat strategii, która zawierałaby najważniejsze cele, kierunki rozwoju oraz plany działań dotyczących systemu oświaty w Gliwicach? Nie mam zdania 39,9% Jestem za 41,1% Nie mam zdania 27,0% Jestem przeciw 19,0% Niepotrzebne 8,0% Potrzebne 65,0% 28

29 5.3 Oferta kulturalna i rekreacyjna miasta 44% mieszkańców jest zadowolonych z kulturalnej oferty Gliwic, przy odsetku niezadowolonych na poziomie 18%. Poziom zadowolenia z oferty sportowo rekreacyjnej jest o połowę niższy w porównaniu z oceną oferty kulturalnej, przy niższym odsetku korzystających z tego typu oferty (odsetek odpowiedzi nie mam zdania na poziomie 44%). Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z kulturalnej oferty Gliwic? Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z oferty sportowo-rekreacyjnej Gliwic? Nie mam zdania 37,5% Tak 44,2% Nie mam zdania 44,69% Tak 22,56% Nie 18,3% Nie 32,75% 29

30 5.4 Handel Częstotliwość zakupów w hipermarketach Większość respondentów (62% wskazań) dokonuje zakupów w hipermarketach od 1 do 10 razy w miesiącu. 8% badanych w ogóle nie jest klientami hipermarketów. Średnia częstotliwość zakupów w hipermarketach na 1 mieszkańca Gliwic kształtuje się na poziomie ok. 1 wizyty tygodniowo. W opinii 58% respondentów jest dużo hipermarketów w Gliwicach. Przeciwnego zdania jest 23% badanych osób. Jak często robi Pan(i) zakupy w hipemarkecie? Od 21 do 30 razy w miesiącu 0,59% Od 11 do 20 razy w miesiącu 3,11% Nigdy 8,24% Rzadziej niż raz w miesiącu 26,34% Od 1 do 10 razy w miesiącu 61,72% Badanie opinii mieszkańców Gliwic o stanie miasta, warunkach życia oraz oczekiwaniach wobec władz miejskich 30

31 Opinia nt. ilości i budowy nowych hipermarketów w Gliwicach Prawie połowa badanych mieszkańców Gliwic jest przeciwko budowie nowych hipermarketów w mieście. Poparcie dla dalszego rozwoju hipermarketów deklaruje ok. 30% mieszkańców. Udziały te korespondują z oceną nasycenia (ilości) hipermarketów w mieście: 57% mieszkańców twierdzi, że jest ich dużo, w opinii 23% jest ich mało. Czy Pana(i) zdaniem w Gliwicach hipermarketów jest: Co Pan(i) sądzi o budowaniu nowych hipermarketów w Gliwicach? Nie mam zdania 19,3% Nie mam zdania 23,1% Jestem za 29,8% Mało 23,0% Dużo 57,7% Jestem przeciw 47,1% Badanie opinii mieszkańców Gliwic o stanie miasta, warunkach życia oraz oczekiwaniach wobec władz miejskich 31

32 Opinia na temat wpływu hipermarketów w Gliwicach na rynek pracy i rozwój miasta Hipermarkety odgrywają w opinii respondentów zarówno pozytywną, jak i negatywną rolę w kształtowaniu lokalnej gospodarki. Ponad połowa respondentów uważa, że hipermarkety przyczyniają się do upadku mniejszych sklepów w mieście. Jednocześnie ponad 40% osób twierdzi, że hipermarkety sprzedają towary tańsze niż w innych sklepach oraz dają zatrudnienie osobom, które nigdzie indziej nie mogły znaleźć pracy. 1/5 respondentów zgadza się z twierdzeniem, że hipermarkety pobudzają popyt i przyczyniają się do rozwoju miasta. 15% badanych uważa, że hipermarkety powinny być zamknięte w niedziele i święta. Czy Pana(i) zdaniem w Gliwicach hipermarkety: 60% 52,4% 45,5% 40% 40,2% 20% 20,1% 14,8% 0% Przyczyniają się do upadku innych, mniejszych sklepów w mieście Sprzedają tow ary tańsze niż w innych sklepach Dają zatrudnienie osobom, które nigdzie indziej nie mogły znaleźć pracy Pobudzają popyt i tym samym przyczyniają się do rozw oju miasta Pow inny być zamknięte w e w szystkie niedziele i święta 32

Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2

Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2 40-040 Katowice Konckiego 2 Tel: (0 32) 251 25 21, 251 25 27, 251 85 61 Fax: (0 32) 251 70 16 e-mail: consul@buscon.com.pl, consul@pro.onet.pl BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC O STANIE MIASTA, WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH 40-240 Katowice 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.com.pl BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich oczekiwań wobec władz samorządowych - synteza

Opinie mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich oczekiwań wobec władz samorządowych - synteza Opinie mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich oczekiwań wobec władz samorządowych - synteza Sopot, czerwiec 2010 Metodologia badania 2 Respondenci: Mieszkaocy Gliwic Metoda badania:

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych Informacja o badaniu Kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych w pierwszej połowie lutego 2016 roku TNS Polska zapytał Polaków, jakie są w ich odczuciu najważniejsze problemy regionu, okolicy, w której

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jak badamy opinie poznaniaków? Jakich innych danych poszukujemy?

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66%

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66% Płeć respondentów 34% A.kobieta B. Mężczyzna 66% Wiek respondentów 5% 39% A, do 20 lat B. 21-25 lat 38% C. 26-35 lat D. 36-59 lat E. Powyżej 60 lat 9% 9% Wykształcenie respondentów 25% 25% 9% A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2002-2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jak badamy opinie poznaniaków? Jakich innych danych poszukujemy? Badanie sondażowe

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

REKORDOWY WSKAŹNIK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW

REKORDOWY WSKAŹNIK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/125303,rekordowy-wskaznik-poczucia-bezpieczenstwa-polakow.html Wygenerowano: Środa, 1 listopada 2017, 17:18 Strona znajduje się w archiwum. REKORDOWY

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/54/2012 MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA

Warszawa, kwiecień 2012 BS/54/2012 MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA Warszawa, kwiecień 2012 BS/54/2012 MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe źródła dochodów bibliotekarzy

Dodatkowe źródła dochodów bibliotekarzy Dodatkowe źródła dochodów bibliotekarzy Paulina Milewska Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi paulina.milewska@wsp.lodz.pl Plan prezentacji Rynek pracy - absolwent na rynku pracy - bibliotekarz

Bardziej szczegółowo

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW *Prawie 45% gospodarstw domowych w Polsce posiada psa, a 27% gospodarstw co najmniej jednego kota. *Najwięcej psów i kotów posiadają osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Informacja o badaniu Badanie na temat zamiaru indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru po istotnej zmianie roli OFE

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Nastroje społeczne w kwietniu NR 46/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Nastroje społeczne w kwietniu NR 46/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 46/2017 SSN 2353-5822 Nastroje społeczne w kwietniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE Celem badania jest poznanie problemów na obszarze gminy Zapolice występujących w sferze gospodarczej, społecznej,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OPINIE O DOSTĘPIE DO BRONI PALNEJ BS/56/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OPINIE O DOSTĘPIE DO BRONI PALNEJ BS/56/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009 1 Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia www.pbsdga.pl Grudzień 2009 PLAN RAPORTU ROZDZIAŁ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem NR 35/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem NR 35/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 35/2017 ISSN 2353-5822 Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji?

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 129/2017 Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? Październik 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r.

Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r. Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich 10 11 grudnia 2012r. Informacje ogólne 42% 1 3 tak kieruję gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo