Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej"

Transkrypt

1 Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy Opracowanie: Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, maj 2013 r.

2 Spis treści 1. Informacja o projekcie badawczym 2. Podsumowanie 3. Omawiane zagadnienia: Czynniki wpływające na jakość życia mieszkańców w dzielnicy opinie uczestników wywiadów zogniskowanych Ogólne poczucie bezpieczeństwa w dzielnicy, miejscu zamieszkania Poczucie bezpieczeństwa w zależności od sytuacji materialnej Indeks poczucia bezpieczeństwa Ogólna ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w dzielnicy Niebezpieczne sytuacje w miejscu zamieszkania, sąsiedztwie Bezpieczeństwo jako walor dzielnicy Patologie społeczne jako ważny problem do rozwiązania w dzielnicy Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 2

3 Informacja o projekcie badawczym Wyniki pochodzą z wielotematycznego badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy we wrześniu 2011 r. oraz z badania jakościowego poświęconego tematyce jakości życia mieszkańców Warszawy (realizacja: listopad/grudzień 2011 r. oraz marzec 2012 r.). Celem badania ilościowego i jakościowego było poznanie opinii mieszkańców Warszawy odnośnie różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta. Prezentowany poniżej raport dotyczy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Badanie ilościowe było realizowane na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie mieszkańców wszystkich dzielnic m.st. Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Próba została zaprojektowana w taki sposób, aby proporcje między kobietami i mężczyznami oraz między grupami wieku odzwierciedlały strukturę populacji generalnej w danej dzielnicy. Dobór respondentów do badania jakościowego był realizowany w oparciu o następujące kryteria: wiek, płeć, liczba lat zamieszkania w dzielnicy oraz w Warszawie, sytuacja zawodowa, wykształcenie. Technika ilościowa: wywiad bezpośredni realizowany techniką PAPI (Pen And Paper Interview). Technika jakościowa: zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Łącznie na terenie m.st. Warszawy przeprowadzono wywiady, w tym 500 w dzielnicy Wesoła. W badaniu FGI uczestniczyło 7-8 osób w grupie. Badanie ilościowe zrealizowała agencja badawcza MillwardBrown SMG/KRC. Realizatorem badania jakościowego był TNS OBOP. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 3

4 Podsumowanie 1/3 Prezentowane poniżej wyniki badania ilościowego i jakościowego odzwierciedlają opinie mieszkańców Wesołej na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz w dzielnicy. Zdaniem uczestników wywiadów zogniskowanych, poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników obok komunikacji miejskiej, służby zdrowia oraz czystości i terenów zielonych wpływających na jakość życia mieszkańców w dzielnicy. Zdecydowana większość mieszkańców Wesołej deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej dzielnicy (84%). Odsetek tego typu odpowiedzi jest o 5 pkt proc. wyższy od wartości charakteryzującej całą Warszawę. Z tym wynikiem Wesoła, pod względem bezpieczeństwa w dzielnicy, zajmuje wysoką, tj. czwartą pozycję w mieście. Znacznie gorsza sytuacja występuje na Pradze Północ, gdzie poziom pozytywnych deklaracji wynosi 60%. Natomiast najlepiej bezpieczeństwo w dzielnicy oceniają mieszkańcy Wilanowa. Wśród nich 91% deklaruje zadowolenie z poczucia bezpieczeństwa w dzielnicy. Mieszkańcy Wesołej dobrze również oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca zamieszkania. W tym przypadku 85% badanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie, tj. o 4 pkt proc. więcej niż to wynika z danych ogólnowarszawskich. Nieco wyższe noty są udziałem jedynie mieszkańców Wilanowa (91%), Ursusa (89%) oraz Rembertowa (89%). Analizując indeks poczucia bezpieczeństwa można powiedzieć, że mieszkańcy Wesołej czują się bardziej bezpiecznie niż to wynika z sytuacji w całej Warszawie. Świadczy o tym wyższa wartość indeksu poczucia bezpieczeństwa: dla Wesołej wynosi ona 67, a dla Warszawy 62. Dobre oceny poczucia bezpieczeństwa korespondują z atutami dzielnicy: 13% badanych wymienia bezpieczeństwo, brak awantur jako jedną z głównych zalet tego rejonu miasta. Jednocześnie jest to kategoria, która zajmuje piątą pozycję w rankingu najważniejszych plusów dzielnicy, ustępując miejsca takich wskazaniom, jak: duża liczba i dostęp do terenów zielonych oraz cisza i spokój. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 4

5 Podsumowanie 2/3 Porównując powyższą wartość z innymi obszarami miasta, warto zaznaczyć, że poziom deklaracji dotyczących bezpieczeństwa jako atutu dzielnicy jest w Wesołej najwyższy w całym mieście. Dobra sytuacja pod tym względem występuje także w Wawrze, gdzie 11% badanych wymienia bezpieczeństwo jako walor dzielnicy. Na drugim biegunie znajduje się Śródmieście z bardzo niskim rezultatem: 1%. Z deklaracji respondentów wynika, że spośród różnych zagrożeń mieszkańcy Wesołej najczęściej w swoim miejscu zamieszkania, sąsiedztwie stykają się z problemem osób nietrzeźwych. Na to zjawisko wskazuje 36% badanych. Kolejnym zagrożeniem w dzielnicy są niebezpiecznie jeżdżący kierowcy, na których skarży się 35% mieszkańców. W opinii respondentów, problemem dzielnicy są także kradzieże (31%) oraz akty wandalizmu (30%), a także hałasujące w godzinach nocnych grupki młodzieży (28%). Natomiast znacznie rzadziej mieszkańcy narzekają na obecność w miejscach publicznych osób żebrzących, zaczepiających przechodniów z prośbą o pieniądze (15%). Uciążliwi, zakłócający ciszę nocną sąsiedzi to kategoria wskazywana przez mniej niż co dziesiątą osobę (8%). Porównując powyższe wartości z sytuacją w całej Warszawie można powiedzieć, że wyróżnikiem Wesołej są jej sąsiedzi. To właśnie w tej dzielnicy odnotowano najniższy odsetek osób skarżących się na sąsiedztwo (8%). Na swoich sąsiadów rzadko także narzekają mieszkańcy Wilanowa oraz Rembertowa. Prawdopodobnie tworzeniu dobrych więzi sąsiedzkich sprzyja niska zabudowa, która w Wesołej znajduje się w pierwszej dziesiątce najważniejszych zalet dzielnicy. Mieszkańcy Wesołej zdecydowanie rzadziej niż to wynika z wartości przeciętnej dla Warszawy stykają się w swojej okolicy ze zjawiskiem żebractwa (stosunek: Wesoła 15%, Warszawa 23%). Podobna sytuacja występuje także w Wilanowie, we Włochach oraz w Ursusie. Natomiast zdecydowanie najgorzej pod tym względem jest na Pradze Północ, w Śródmieściu oraz na Woli. W tych dzielnicach odsetek osób, które skarżą się na obecność w miejscach publicznych osób zaczepiających przechodniów z prośbą o pieniądze waha się od 36% do 43%. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 5

6 Podsumowanie 3/3 Średnia ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Wesołej jest zbliżona do wartości ogólnowarszawskiej (stosunek średnich: Wesoła 3,52; Warszawa 3,55). Wśród najważniejszych spraw do rozwiązania w dzielnicy 6% mieszkańców Wesołej wymienia patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc). Jest to poziom zdecydowanie poniżej średniej warszawskiej, która wynosi 14%. Niewielka grupa badanych (2%) jest zdania, że ww. problemy społeczne wymagają natychmiastowej interwencji ze strony lokalnych władz. Mieszkańcom Wesołej zdecydowanie bardziej doskwierają uliczne korki. Zwraca na nie uwagę 36% badanych. Co czwarta osoba skarży się na zły stan dróg, a 23% badanych wyraża niezadowolenie z funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jednocześnie problemy drogowo-komunikacyjne są wymieniane przez mieszkańców Wesołej jako priorytetowe, tj. takie, które powinny być rozwiązywane w pierwszej kolejności. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej jest silnie związane z sytuacją materialną respondentów. Zdecydowanie najlepiej bezpieczeństwo oceniają osoby, którym powodzi się dobrze, a najgorzej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 6

7 Czynniki wpływające na jakość życia mieszkańców w dzielnicy opinie uczestników wywiadów zogniskowanych Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych, komfort życia młodszych mieszkańców Wesołej (w wieku lat) zależy przede wszystkim od takich czynników, jak: poczucie bezpieczeństwa w dzielnicy; szybka i sprawna komunikacja miejska; czystość i tereny zielone. W dalszej kolejności badani wymieniają dostęp do publicznej służby zdrowia i jej wysoką jakość, szkolnictwo, sport i rekreację oraz kulturę i rozrywkę. Ostatnią pozycję zajmuje opieka społeczna. Natomiast na jakość życia starszych mieszkańców Wesołej (w wieku lat) wpływa przede wszystkim: jakość funkcjonowania publicznej służby zdrowia; poczucie bezpieczeństwa w dzielnicy; funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W dalszej kolejności istotne są takie czynniki, jak czystość i porządek w dzielnicy, tereny zielone, a także system pomocy społecznej. Dwie ostatnie pozycje zajmują kultura i rozrywka oraz szkolnictwo. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 7

8 Ogólne poczucie bezpieczeństwa w dzielnicy, miejscu zamieszkania Dane w % Zdecydowana większość mieszkańców Wesołej czuje się bezpiecznie w swojej dzielnicy (84%) oraz w najbliższym sąsiedztwie (85%), przy czym nieco silniejsze poczucie bezpieczeństwa występuje w okolicy miejsca zamieszkania, o czym świadczy wyższy odsetek odpowiedzi bardzo bezpiecznie. W przypadku sąsiedztwa jest to 30%, a w przypadku dzielnicy 23%. Warto dodać, że Wesoła pod względem bezpieczeństwa w dzielnicy zajmuje czwartą pozycję w całym mieście, ustępując miejsca następującym dzielnicom: Wilanów, Ursus oraz Ursynów. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w okolicy miejsca zamieszkania, to tutaj sytuacja wygląda równie dobrze (85% pozytywnych wskazań). Lepiej jest tylko w Wilanowie, Ursusie i Rembertowie. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 8

9 Indeks poczucia bezpieczeństwa* Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej jest wyższe niż przeciętna warszawska. Świadczy o tym wartość indeksu poczucia bezpieczeństwa, która dla Wesołej wynosi 67, a dla Warszawy 62. Biorąc pod uwagę sytuację w całym mieście można powiedzieć, że najwyższe wartości indeksu poczucia bezpieczeństwa występują wśród mieszkańców Włoch i Wilanowa, a najniższe wśród osób zamieszkujących Pragę Północ. Niskie wartości indeksu odnotowano także na Bielanach, Woli, Pradze Południe oraz w Śródmieściu. *Indeks uwzględnia deklaracje dotyczące ogólnego poczucia bezpieczeństwa w dzielnicy i miejscu zamieszkania oraz kwestie związane z kradzieżami, hałasującymi w godzinach nocnych grupami młodzieży, przypadkami wandalizmu, obecnością w okolicy miejsca zamieszkania osób nietrzeźwych, przypadkami łamania ciszy nocnej, niebezpiecznie jeżdżącymi kierowcami oraz osobami żebrzącymi na ulicy. Indeks przyjmuje wartości od 0 do 100 W opinii uczestników badania jakościowego, Wesoła to bezpieczne miejsce do życia, które nie wymaga radykalnych zmian. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 9

10 Poczucie bezpieczeństwa w zależności od sytuacji materialnej Dane w % Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej jest silnie związane z sytuacją materialną respondentów. Zdecydowanie najlepiej bezpieczeństwo oceniają osoby, którym powodzi się dobrze, a najgorzej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. *Przy ocenie sytuacji materialnej z analiz wyłączono odpowiedzi trudno powiedzieć oraz odmowa odpowiedzi. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 10

11 Ogólna ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w dzielnicy Średnia ocena Straży Miejskiej w dzielnicy jest zbliżona do wartości charakteryzującej całą Warszawę (stosunek średnich: Wesoła 3,52; Warszawa 3,55). Ponad połowa (57%) mieszkańców Wesołej dobrze ocenia funkcjonowanie Straży Miejskiej w dzielnicy. Jednak w porównaniu z innymi dzielnicami jest to wynik przeciętny. *Średnia ocena została wyliczona w oparciu o 5-stopniową skalę Likerta. Kolejnym ocenom zostały przypisane wartości od 1 do 5. W omawianych badaniach wartości 5 przyporządkowano odpowiedź: zdecydowanie zadowolony(a), a wartości 1 odpowiedź: zdecydowanie niezadowolony. Wartość środkowa odzwierciedla odpowiedzi: ani zadowolony, ani niezadowolony, trudno powiedzieć. Dane w % Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 11

12 Niebezpieczne sytuacje w miejscu zamieszkania, sąsiedztwie Dane w % N=500 Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 12

13 Bezpieczeństwo jako walor dzielnicy Proszę powiedzieć, jakie są atuty dzielnicy, w której Pan(i) mieszka?* Wesoła'2011 N=500 Dużo zieleni 38% Spokój 28% Cisza 21% Blisko zieleni 20% Bezpiecznie, brak awantur 13% Dobra komunikacja 10% Blisko sklepy 8% Blisko obiekty sportowe 5% Ładna okolica 5% Niska zabudowa, brak tłoku, dzielnica domków 5% Czyste powietrze 4% Sąsiedzi 4% Blisko centrum 3% Wszędzie blisko 3% Blisko szkoły 3% Czysto 3% Klimat, atmosfera, urok 3% Małe natężenie ruchu 3% *Dane nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. W tabeli uwzględniono tylko te odpowiedzi, które zyskały min. 3% wskazań. Wartość średnia = 6 *Odsetek pozytywnych deklaracji liczony do ogółu badanych respondentów w dzielnicy. Według 13% mieszkańców Wesołej, zaletą dzielnicy jest bezpieczeństwo, brak awantur. Jest to kategoria, która zajmuje piątą pozycję w rankingu najważniejszych atutów dzielnicy, ustępując miejsca takim wskazaniom jak: duża liczba i dostęp do terenów zielonych, spokój oraz cisza. Porównując tę wartość z innymi rejonami miasta, wyraźnie widać, że w Wesołej odsetek osób uznających bezpieczeństwo jako ważny walor dzielnicy jest najwyższy w całej Warszawie. Dane w % Dobra sytuacja pod tym względem występuje także w sąsiadującym z dzielnicą Wawrze, gdzie poziom tego typu deklaracji wynosi 11%. Natomiast najgorzej jest w Śródmieściu: w tej dzielnicy jedynie jeden na stu mieszkańców postrzega bezpieczeństwo jako walor dzielnicy. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 13

14 Patologie społeczne jako ważny problem do rozwiązania w dzielnicy Jakie są, Pana(i) zdaniem, najważniejsze sprawy do rozwiązania w Pana(i) dzielnicy?* Wesoła'2011 N=500 Korki 36% Zły stan dróg 25% Zła komunikacja miejska (transport publiczny) 23% Nierówne chodniki 21% Brak lub mała liczba ścieżek rowerowych 15% Remonty i przebudowy, np. wyłączają z ruchu całe ulice 14% Duże natężenie ruchu samochodowego 13% Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych 9% Budowa obwodnicy 9% Zła jakość służby zdrowia 8% Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych 7% Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc) 6% Brak lub niewystarczająca infrastruktura sportowo-rekreacyjna 6% Duża gęstość zabudowy 5% Brak prawdziwego centrum dzielnicowego 5% Brud, nieporządek na ulicach 4% Brak placów zabaw 3% Zanieczyszczenie powietrza 2% Brak lub niewystarczająca liczba terenów zielonych 1% Dane nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. W tabeli nie uwzględniono odpowiedzi typu nie wiem, trudno powiedzieć" oraz "inne". Którą z wymienionych przez Pana(ią) spraw władze dzielnicy powinny zająć się przede wszystkim; która z nich powinna być rozwiązana w pierwszej kolejności?* Wesoła'2011 N=500 Korki 18% Zła komunikacja miejska (transport publiczny) 12% Zły stan dróg 9% Remonty i przebudowy, np. wyłączają z ruchu całe ulice 6% Duże natężenie ruchu samochodowego 4% Budowa obwodnicy 4% Nierówne chodniki 3% Brak lub mała liczba ścieżek rowerowych 3% Brak prawdziwego centrum dzielnicowego 2% Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych 2% Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc) 2% Zła jakość służby zdrowia 2% Brak lub niewystarczająca infrastruktura sportowo-rekreacyjna 2% Dane nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. W tabeli nie uwzględniono odpowiedzi typu nie wiem, trudno powiedzieć" oraz "inne". W tabeli uwzględniono tylko te odpowiedzi, które zyskały min. 2% wskazań. *Odsetek pozytywnych deklaracji liczony do ogółu badanych respondentów w dzielnicy. Wśród najważniejszych spraw do rozwiązania w dzielnicy co dwudziesta osoba (6%) wymienia patologie społeczne. Jest to jeden z najniższych poziomów w Warszawie. Dobra sytuacja pod tym względem występuje także na Ursynowie (4%), w Wilanowie (5%) oraz Rembertowie (5%). Jednocześnie warto zauważyć, że w opinii mieszkańców Wesołej omawiane problemy społeczne nie wymagają natychmiastowej interwencji ze strony lokalnych władz. Mieszkańcom tej dzielnicy zdecydowanie najbardziej dokuczają uliczne korki, zła komunikacja miejska oraz zły stan dróg. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej. Raport z badania ilościowego i jakościowego. 14

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Rembertowa

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Rembertowa Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Rembertowa Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Białołęki Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Bemowa

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Bemowa Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Bemowa Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Śródmieście

Usługi edukacyjne w dzielnicy Śródmieście Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Wawer

Usługi edukacyjne w dzielnicy Wawer Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Targówek

Usługi edukacyjne w dzielnicy Targówek Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Spis treści Wprowadzenie... 2 Wyniki przeprowadzonych badań... 2 Ogólna charakterystyka respondentów... 2 Obszary problemowe... 3 Obszary

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych Informacja o badaniu Kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych w pierwszej połowie lutego 2016 roku TNS Polska zapytał Polaków, jakie są w ich odczuciu najważniejsze problemy regionu, okolicy, w której

Bardziej szczegółowo

Jakość życia mieszkańców gminy Kobyłka Raport z badania ilościowego

Jakość życia mieszkańców gminy Kobyłka Raport z badania ilościowego Jakość życia mieszkańców gminy Raport z badania ilościowego Badania wykonano w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66%

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66% Płeć respondentów 34% A.kobieta B. Mężczyzna 66% Wiek respondentów 5% 39% A, do 20 lat B. 21-25 lat 38% C. 26-35 lat D. 36-59 lat E. Powyżej 60 lat 9% 9% Wykształcenie respondentów 25% 25% 9% A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia

Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia Prezentacja Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia Warszawa 2015 Opracowanie: Przemysław Piechocki (Urząd m.st. Warszawy, Biuro

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI RAPORT Z BADAŃ

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI RAPORT Z BADAŃ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI 2014-2020 RAPORT Z BADAŃ ZAŁĄCZNIK DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI 2014-2020 GRODZISK MAZOWIECKI 2014 1. METODYKA

Bardziej szczegółowo

Proszę powiedzieć, czy mając możliwość wyboru miejsca zamieszkania wolał(a)by Pan(i) mieszkać w Warszawie, czy może gdzieś indziej?

Proszę powiedzieć, czy mając możliwość wyboru miejsca zamieszkania wolał(a)by Pan(i) mieszkać w Warszawie, czy może gdzieś indziej? Kiedy myśli Pan(i) o Warszawie jak o mieście, w którym żyje Pan(i) na co dzień, to czy towarzyszą Panu(i) wówczas pozytywne, czy też negatywne odczucia? zdecydowanie pozytywne 42% raczej pozytywne 51%

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zadowolenie z życia NR 3/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Zadowolenie z życia NR 3/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 3/2017 ISSN 2353-5822 Zadowolenie z życia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, trwają pracę nad Programem Rewitalizacji Miasta Ostrołęki. Istotnym dla podjęcia właściwych działań jest poznanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Zwracamy się zatem do

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny i lokalność w badaniach

Kapitał społeczny i lokalność w badaniach Prezentacja Kapitał społeczny i lokalność w badaniach Warszawa 2015 Opracowanie: Przemysław Piechocki (Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej) 1 Plan prezentacji 1. Konceptualizacje kapitału

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 164/2016 ISSN 2353-5822 Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic Wawer

Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic Wawer Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic Warszawa, marzec 2016 01 Spis treści 1/2 2 4 Podstawowe informacje o badaniu 58 Bezpieczeństwo 10 Kluczowe wyniki, wnioski i rekomendacje 72 Edukacja/Pomoc

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE Celem badania jest poznanie problemów na obszarze gminy Zapolice występujących w sferze gospodarczej, społecznej,

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Polacy o OFE. Polacy o OFE. TNS Czerwiec 2014 K.043/14

Polacy o OFE. Polacy o OFE. TNS Czerwiec 2014 K.043/14 Informacja o badaniu Do 31 lipca 2014 roku Polacy muszą zdecydować, czy chcą, by ich składki emerytalne były odkładane częściowo do ZUS i częściowo do OFE czy tylko do ZUS. W maju TNS Polska zapytał Polaków

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny - 2016-1 Legenda do oznaczeń w raporcie Aby ułatwić czynie raportu, zastosowano trzy typy znaczników: znacznik interaktywny

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH 40-240 Katowice 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.com.pl BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic Białołęka

Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic Białołęka Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic Warszawa, marzec 2016 01 Spis treści 1 z 2 Bemowo, 2015 2 4 Podstawowe informacje o badaniu 55 Bezpieczeństwo 10 Kluczowe wyniki, wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

"TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.

TRAKO WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com. Dokument przygotowany przez: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.pl Spis rysunków Rys. 1. Płeć

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pięcioletniej kadencji. Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podsumowanie pięcioletniej kadencji. TNS Lipiec 2015 r. K.

Podsumowanie pięcioletniej kadencji. Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podsumowanie pięcioletniej kadencji. TNS Lipiec 2015 r. K. Prezydenta Bronisława Komorowskiego Informacja o badaniu Mija pięć lat urzędowania Bronisława Komorowskiego na stanowisku Prezydenta RP. W maju tego roku w wyborach powszechnych Polacy zdecydowali, że

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadomość zmian klimatycznych oraz postawy proekologiczne warszawiaków

Świadomość zmian klimatycznych oraz postawy proekologiczne warszawiaków Świadomość zmian klimatycznych oraz postawy proekologiczne warszawiaków Raport przygotowany dla Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, styczeń 2014 Opracowanie: Wydział Badań i Analiz Centrum

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów.

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. W y n i k i b a d a n i a i l o ś c i o w e g o Warszawa, październik 2014 Główne wnioski Wiedza o planowanej

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW

Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW Szanowni Państwo Policja jest specyficznym rodzajem organizacji, ponieważ odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku

Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku K.072/12 Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku Warszawa, grudzień 2012 Ponad dwie piąte Polaków (43%) uważa, że wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku było uzasadnione,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012 Komunikacja z chorym Raport Październik 2012 Informacje o badaniu 2 Inicjator badania Partnerzy Metoda Próba Czas badania Cel badania Fundacja Hospicyjna (www.fundacjahospicyjna.pl) PBS sp. z o.o. (www.pbs.pl)

Bardziej szczegółowo

Opinie warszawiaków na temat zmian klimatu oraz warunków życia w sąsiedztwie

Opinie warszawiaków na temat zmian klimatu oraz warunków życia w sąsiedztwie Raport z badania Opinie warszawiaków na temat zmian klimatu oraz warunków życia w sąsiedztwie Warszawa 2016 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta 1 Spis treści Informacje o badaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne?

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? IMAS International Wrocław Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? Wrocław, listopad 2006 Sprawdziliśmy jak Polacy postrzegają zmiany w zachowaniu kobiet pod względem agresywności, czym wyraża

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej Wiek: 18-29 Wiek: 30-39 Wiek: 40-59 Wiek: 60 i powyżej

Wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej Wiek: 18-29 Wiek: 30-39 Wiek: 40-59 Wiek: 60 i powyżej Wyniki badań społecznych mieszkańcy miasta i gminy Pobiedziska Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata - Pobiedziska, luty . Zakładając, że będzie Pani/Pan mieszkać w gminie Pobiedziska przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW C E N T R U M E WA L U A C J I I A N A L I Z P O L I T Y K P U B L I C Z N Y C H ( C E A P P )

PREZENTACJA WYNIKÓW C E N T R U M E WA L U A C J I I A N A L I Z P O L I T Y K P U B L I C Z N Y C H ( C E A P P ) PREZENTACJA WYNIKÓW d l a r e k t o r ó w s z k ó ł w y ż s z y c h K r a k o w a B A D A N I E N A S T R O J Ó W S P O Ł E C Z N Y C H M I E S Z K A Ń C Ó W K R A K O W A M I C H A Ł A. C H R Z A N O

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

Jak żyją łodzianie? Czy łodzianin jest zadowolony ze swojego życia?

Jak żyją łodzianie? Czy łodzianin jest zadowolony ze swojego życia? Jak żyją łodzianie? Chcąc naszkicować obraz jakości życia przeciętnego mieszkańca Łodzi socjologowie przepytali tysiąc łodzian, zdobywając szczegółowe informacje dotyczące ich życia zawodowego i rodzinnego,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K.

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych Informacja o badaniu Wkrótce w Polsce odbędą się ważne, międzynarodowe wydarzenia Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Jak Polacy oceniają zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska. Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania.

Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska. Gospodarka odpadami w Warszawie. Opinie, oceny, oczekiwania. Wyniki badania TNS Polska TNS Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 Wyniki badania 5 3 Podsumowanie 22 TNS 2 1 Informacje o badaniu TNS Informacja o badaniu Termin badania: 23 26 stycznia 2014 r. Próba:

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu MIASTO TORUŃ Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA Toruń 2012-2013 www.biostat.com.pl PODSTAWOWE INFORMACJE Badaniem objęto 598 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Warszawa, maj 2000 Zdecydowana większość naszego społeczeństwa dwie trzecie (67%) deklaruje niewystarczające poinformowanie o wejściu Polski do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2014 BS/1/2014 POLACY O SWOIM SZCZĘŚCIU, PECHU I ZADOWOLENIU Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2014 BS/1/2014 POLACY O SWOIM SZCZĘŚCIU, PECHU I ZADOWOLENIU Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2014 BS/1/2014 POLACY O SWOIM SZCZĘŚCIU, PECHU I ZADOWOLENIU Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Polacy o wierze i Kościele

Polacy o wierze i Kościele IMAS International Polacy o wierze i Kościele Wrocław, luty/marzec 2009 Doceniamy ważność Kościoła katolickiego i darzymy go zaufaniem. Widzimy działania charytatywne Kościoła a niemalże połowa z nas chce

Bardziej szczegółowo