INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji"

Transkrypt

1 Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT

2 Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT Od 20 lat firma Inflection Point Systems Ltd z powodzeniem oferuje klientom korporacyjnym, finansowym oraz klientom z sektora publicznego rozwiązania typu Business Intelligence, systemy zarządzania wydajnością oraz aplikacje do analiz finansowych.

3 1 20 lat sukcesu w biznesie Za o ona w 1985 roku w Irlandii firma Inflection Point oferuje rozwiàzania typu Business Intelligence klientom korporacyjnym, finansowym oraz klientom z sektora publicznego. Sukces rynkowy sprawi, e jesteêmy dziê dobrze prosperujàcà firmà o rocznych obrotach 40 mln euro. Obecnie na sukces firmy pracuje 110 osób zatrudnionych w naszym biurze w Warszawie oraz biurach lokalnych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Business Intelligence nast pnej generacji Inflection Point oferuje swoim klientom doskona e narz dzia najnowszej generacji, umo liwiajàce wspó dzia anie ludzi i informacji. Business Intelligence jest systemem kompleksowym, daje u ytkownikom mo liwoêç raportowania online, tworzenia analiz, zarzàdzania wydajnoêcià oraz dostarcza rozwiàzaƒ wspomagajàcych zarzàdzanie firmà. Zespó doêwiadczonych konsultantów Nasi konsultanci oferujà Paƒstwu swoje doêwiadczenie i znajomoêç rynku mi dzy innymi w takich sektorach gospodarki jak: bankowoêç, us ugi finansowe, dobra konsumpcyjne, s u by komunalne, telekomunikacja czy transport. Przygotujà oni oraz wprowadzà rozwiàzania typu Business Intelligence i aplikacje najlepiej odpowiadajàce potrzebom Paƒstwa organizacji. Inflection Point Systems Centrum kompetencyjne konsultingu (Consulting Center of Excellence CCE) Nasze centrum kompetencyjne konsultingu w Warszawie, na podstawie opracowaƒ i uzgodnieƒ z klientem, oferuje szybkie i niedrogie rozwiàzania badawczo-rozwojowe, zgodne z okreêlonymi wymogami i charakterystykà. Sprawdzony partner w biznesie Do klientów, dla których firma Inflection Point Systems opracowa a skuteczne rozwiàzania typu Business Intelligence, systemy zarzàdzania jakoêcià oraz aplikacje do analiz finansowych, nale à mi dzy innymi: Bank AIB, Bank Permanent TSB, Citibank, Bank PKO BP, Bank BPH, GE Capital, Standard Life, Allianz, Zurich Financial Services, Danone, Kraft, Pepsico, Pernod Ricard, Johnson & Johnson, Kingspan Group, Janssen- Cilag, Mont Blanc, Eircom, o2, Aer Lingus, Hapag Lloyd, Lot oraz Ministerstwo Finansów Republiki Irlandii. 1

4 Business Intelligence nast pnej generacji Dotychczas systemy typu Business Intelligence były wykorzystywane przez pracowników w znikomym zakresie, ponieważ czas poświęcany na naukę obsługi nowych rozwiązań był według nich niewspółmierny w stosunku do płynących z użytkowania korzyści. Z tego powodu oraz ze względu na coraz bardziej złożony charakter zarządzania systemami do raportowania i analiz, przedsiębiorstwa zaczęły kwestionować potrzebę posiadania istniejących rozwiązań. 2

5 2 Obecnie kompleksowe zarzàdzanie posiadanymi przez organizacj danymi i informacjami staje si nieod àcznym elementem jej prawid owego funkcjonowania i rozwoju. Podstawowà korzyêcià p ynàcà ze stosowania przez przedsi biorstwa rozwiàzaƒ typu Business Intelligence jest przekazywanie w aêciwych informacji w aêciwej osobie we w aêciwy sposób i we w aêciwym czasie. W wyniku powolnego przemijania fali aplikacji i transakcji internetowych firmy coraz cz Êciej zwracajà si w stron rozwiàzaƒ typu Business Intelligence w celu uzyskania przejrzystoêci i wiedzy na temat informacji, które mogà staç si êród em uzyskania przewagi na rynku. Mimo rozumienia potrzeb inwestowania w rozwiàzania Business Intelligence, otrzymywane za ich pomocà rozwiàzania nie zawsze spe nia y oczekiwania inwestorów. Dlaczego? Tradycyjne podejêcie do BI Mniejsze wykorzystanie, mniejsza korzyêç Informacje sà cenne tylko wtedy, kiedy ludzie wykorzystujà je do zrozumienia, zinterpretowania, wspó pracy i podj cia decyzji biznesowych prowadzàcych do realizacji ich celów. Cz sto zdarza si jednak, e nie mo na szybko i bezproblemowo dotrzeç w firmie do niezb dnych informacji czy analiz potrzebnych do oceny wydajnoêci i podj cia odpowiednich decyzji. Zarówno kadra zarzàdzajàca, jak i okazjonalni u ytkownicy nie majà czasu na ciàg e rozwijanie specjalistycznych umiej tnoêci potrzebnych do efektywnego wykorzystywania obowiàzujàcych rozwiàzaƒ typu Business Intelligence. Nie widzà korzyêci p ynàcych z poêwi cania czasu na kolejne szkolenia i uzupe nianie wiedzy o wszelkie wprowadzane zmiany i nowoêci w systemach. W rezultacie szybko powracajà do tego, co znajà i rozumiejà najlepiej arkuszy kalkulacyjnych i wykresów. Naszym zdaniem przyczynà takiego stanu rzeczy jest niewystarczajàce anga owanie u ytkowników i niedostarczanie im przez tradycyjne rozwiàzania typu Business Intelligence doêwiadczeƒ, które wywo a yby poczucie znacznego usprawnienia i podwy szenia jakoêci pracy w porównaniu z narz dziami wykorzystywanymi przez nich wczeêniej. 3

6 Business the next generation Intelligence of business nast pnej intelligence generacji Konsola mened erska: Umo liwia przeglàdanie kluczowych raportów i utworzenie jednym klikni ciem zestawu w asnych raportów, najwa niejszych analiz i raportów finansowych firmy. Karuzela raportów: Daje unikalnà mo liwoêç przeglàdania dost pnych raportów za pomocà trójwymiarowych animacji. Umo liwia u ytkownikom szybkà ich lokalizacj i natychmiastowe dotarcie do potrzebnych w danej chwili informacji. Łatwe w użyciu rozwiązania typu Business Intelligence to nie wszystko. Ludzie muszą chcieć z nich korzystać. 4

7 3 System typu Business Intelligence, którego ludzie chcà u ywaç Inflection Point zapewnia u ytkownikom rozwiàzania nast pnej generacji, bardziej interaktywne, zajmujàce i przynoszàce wi kszà satysfakcj. Zwi kszenie rzeczywistej wartoêci informacji System Inflection Point korzysta z animacji i obiektów trójwymiarowych w celu lepszej wizualizacji i interakcji. Umo liwia lepszà interpretacj informacji oraz prowadzi do pe niejszego zrozumienia i poznania posiadanych przez firm zasobów. Pomaga w szybszym i skuteczniejszym podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach organizacji. Wykorzystanie dodatkowych mo liwoêci System Inflection Point dostarcza narz dzi do wielowymiarowych analiz online i prezentuje je w formie przyst pnej dla u ytkownika koƒcowego. U ywajàc funkcji przeciàgnij i upuêç ( drag-n-drop ) oraz zaznacz i kliknij ( select-n-click ) kreatora zapytaƒ, kadra zarzàdzajàca, mened erowie i osoby korzystajàce z informacji mogà z atwoêcià drà yç dane, tworzyç przekroje, przestawiaç dane, wysy aç zapytania i tworzyç raporty. Wzrost liczby u ytkowników Zach cenie ludzi do u ywania systemów Business Intelligence, uatrakcyjnienie informacji przez zaawansowanà wizualizacj i dostarczanie skutecznych i zarazem atwych w u yciu narz dzi do analiz, prowadzi do wzrostu liczby osób aktywnie wykorzystujàcych dost pne rozwiàzania. BI nast pnej generacji Wspó praca na ka dym poziomie firmy Wbudowane elementy wspomagajàce wspó prac umo liwiajà u ytkownikom wymian informacji, pomys ów i wiedzy ze wspó pracownikami oraz komunikowanie im podj tych decyzji. Pozwalajà tak e wymieniaç poczt elektronicznà i za àczniki, jak równie pominàç liczby i dostrzec dane nie w postaci wykresów i struktur, lecz komentarzy do raportów. Przystosowanie do indywidualnych potrzeb System Inflection Point przystosowany jest do indywidualnych potrzeb u ytkowników. Oferuje elastycznoêç pod wzgl dem tworzenia aplikacji typu Business Intelligence, raportów w postaci online lub drukowanych, odnoszàcych si do specyficznych zastosowaƒ lub bran y. Nasz kreator raportów umo liwia wst pne zdefiniowanie obiektów, oferuje funkcj przeciàgnij i upuêç ( drag-ndrop ) oraz bie àcy podglàd. Umo liwia szybkie utworzenie raportu, bez koniecznoêci posiadania adnych specjalistycznych umiej tnoêci. Technologia nast pnej generacji Stworzony na podstawie produktów Microsoft.NET i Web Services, system Inflection Point udost pnia funkcje OLAP (Online Analytical Processing) systemów SQL Analysis Services, Hyperion Essbase i SAP BW, dajàc bezkonkurencyjne mo liwoêci skalowania i operacyjnoêci, niezb dne do korzystania z du ej iloêci danych przy du ej liczbie u ytkowników. Stosujàc rozwiàzania nast pnej generacji, Inflection Point pozwala pracownikom dzia ów informatycznych szybko przystosowaç si do wcià zmieniajàcych si priorytetów i potrzeb biznesowych. Sprawdzony partner System Inflection Point jest wynikiem 20 lat doêwiadczeƒ w zakresie Business Intelligence oraz aplikacji do analiz finansowych oferowanych klientom korporacyjnym. 5

8 Business Intelligence nast pnej generacji Celem rozwiązań Business Intelligence nowej generacji jest zintegrowany, zamknięty i oparty na współpracy proces służący zarządzaniu funkcjonowaniem Państwa firmy. 6

9 4 Inflection Point Oferujemy przedsi biorstwom komplementarne rozwiàzania Business Intelligence wspomagajàce procesy zarzàdzania. Stworzony przez nas cykl Inflection Point mo na podzieliç na 3 g ówne fazy. Proces decyzyjny Inflection Point u atwia przedsi biorstwom prognozowanie, umo liwia efektywnà alokacj finansów firmy oraz pe ne wykorzystanie potencja u ludzkiego i indywidualnych kompetencji pracowników. Przyczynia si do efektywniejszej komunikacji osób zarzàdzajàcych, a przez to do skuteczniejszego osiàgania celów organizacji. Pozwala równie na okreêlenie czynników sukcesu. Monitorowanie wyników Podczas realizacji za o eƒ biznesowych pojawiajà si pytania dotyczàce zgodnoêci realizacji bud etu z za o onym planem. Czy koszty i przychody pokrywajà si z za o eniami? Czym sà spowodowane ewentualne odst pstwa od planu? Jakie zmiany nale y wprowadziç, aby zrealizowaç zaplanowane cele? Inflection Point oferuje narz dzia do tworzenia raportów, tablice wskaêników i mo liwoêç przeprowadzania dog bnych analiz. Wszystkie te funkcje pomagajà mened erom oraz innym u ytkownikom systemu nadzorowaç post p prac, wychwyciç ewentualne rozbie noêci, przeanalizowaç ich powody oraz podjàç decyzje dotyczàce niezb dnych modyfikacji. Ocena wyników Korzystajàc ze zrównowa onej karty wyników Inflection Point kadra zarzàdzajàca jest w stanie oceniç stopieƒ realizacji planu w stosunku do przyj tych za o eƒ. Cykl Inflection Point Czy firma dzia a zgodnie z przyj tymi przez kadr zarzàdzajàcà za o eniami? Czy za o enia, na których oparto przewidywania, sà nadal aktualne? Czy potrzebne jest wprowadzenie zmian? JeÊli tak, to jakich i w którym momencie? 7

10 Business the next generation Intelligence of business nast pnej intelligence generacji Inflection Point to jedno zintegrowane rozwiązanie, zaprojektowane z myślą zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie Business Intelligence w organizacji. 8

11 5 Dostosowany do potrzeb u ytkownika Inflection Point rozpoznaje indywidualne potrzeby ka dego u ytkownika. Bez wzgl du na to, na jakim poziomie organizacji si znajduje czy jest mened erem ni szego czy wy szego szczebla, pracownikiem operacyjnym czy analitykiem Inflection Point dostosowuje si do indywidualnych potrzeb i preferencji, dostarcza informacji o po àdanym stopniu szczegó owoêci, jest niezb dnym narz dziem doradczym i analitycznym. Interaktywna sprawozdawczoêç online System Inflection Point oferuje interaktywne narz dzia sprawozdawczoêci biznesowej i finansowej online. Nasz kreator raportów umo liwia analitykom szybkie projektowanie i tworzenie dynamicznych raportów w postaci papierowej bàdê online. Dzi ki szybkiemu przeglàdaniu raportów i konsoli mened erskiej najwa niejsze raporty, informacje i analizy sà atwo i szybko dost pne. Umieszczona na stronach internetowych przeglàdarka raportów umo liwia kadrze zarzàdzajàcej i innym upowa nionym u ytkownikom dost p do najêwie szych informacji bez wzgl du na por i miejsce, w którym si znajdujà. 360 View of Your Business Proste, lecz skuteczne analizy 3D U ywajàc prostych poleceƒ typu przeciàgnij i upuêç ( drag-n-drop ), kreator zapytaƒ systemu Inflection Point pozwala na zwi kszanie i zmniejszanie szczegó owoêci przeglàdanych danych, drà enie ich i tworzenie przekrojów, zmian, grupowanie, sortowanie oraz filtrowanie informacji. Korzystajàc z narz dzi kalkulacyjnych i analitycznych, u ytkownicy majà mo liwoêç uzyskania szybkich odpowiedzi na nurtujàce ich pytania. Zrozumienie i analiza sytuacji nie wymaga ju korzystania z tabel i wykresów Inflection Point oferuje podsumowania oraz analizy trójwymiarowe, umo liwiajàce skuteczniejszà interpretacj oraz g bsze zrozumienie istniejàcej sytuacji, pozwalajàce na Êwiadome podejmowanie najkorzystniejszych decyzji biznesowych. Kompleksowe spojrzenie na organizacj 360 View of Your Business Inflection Point oferuje mo liwoêç kompleksowego spojrzenia i oceny sytuacji przedsi biorstwa. U ywajàc podstawowych wskaêników efektywnoêci, tablic informacyjnych dost pnych w trybie online oraz karty wyników, atwiej jest odnieêç za o one cele strategiczne do rzeczywistej wydajnoêci operacyjnej. Zaawansowana wspó praca Kana komunikacyjny oferowany przez Inflection Point pozwala na pe ne wykorzystanie kapita u intelektualnego pracowników firmy. Szeroko rozumiana wspó praca i komunikacja w ramach systemu typu Business Intelligence oraz wewnàtrz struktury organizacji opiera si na takich elementach jak dodawanie komentarzy do raportów, przekazywanie dodatkowej treêci w postaci prezentacji, dokumentów, àczy do indywidualnych raportów, jak równie zintegrowanego systemu poczty elektronicznej i przypomnieƒ. 9

12 Business Intelligence nast pnej generacji Inflection Point to platforma Business Intelligence o wielopłaszczyznowej architekturze, oparta na otwartych standardach i serwisach sieciowych XML Web Services. 10

13 6 Poziom prezentacji Klient sieciowy Inflection Point dostarcza u ytkownikom zaawansowanych narz dzi do tworzenia raportów i analiz online w czasie rzeczywistym, z poziomu przeglàdarki internetowej. Nasza przeglàdarka raportów jest zarzàdzana centralnie i mo e zostaç zainstalowana na poziomie Internetu lub wewn trznej sieci LAN/WAN za pomocà technologii zdalnej instalacji. Jest ona oparta na najnowszych rozwiàzaniach technologicznych ASP.Net oraz Window Forms, aby zapewniç u ytkownikowi bogaty i przejrzysty interfejs. Dane przenoszone mi dzy klientem sieciowym a serwerem Inflection Point ograniczajà si do pakietów XML. Pozwala to na osiàgni cie najwy szej efektywnoêci. Koniec z d ugim i denerwujàcym odêwie aniem ekranu. Architektura nast pnej generacji Poziom aplikacji Poziom aplikacji Inflection Point oparty jest na XML Web Services. Dostarcza u ytkownikowi zaawansowanych narz dzi do zarzàdzania oraz funkcji zabezpieczajàcych, które sprawiajà, e tylko odpowiednie osoby majà dost p do odpowiednich informacji na odpowiednim poziomie szczegó owoêci. Korzystajàc z prostej funkcji przeciàgnij i upuêç ( drag-n-drop ), nasz kreator sprawozdaƒ pozwala analitykom na szybkie przedstawienie informacji w odpowiedniej formie. Informacje te mo na póêniej wykorzystaç do przygotowania sprawozdaƒ i analiz, zarówno online, jak i w czasie rzeczywistym. System Inflection Point zapewnia technologie bardziej zaawansowane ni standartowe tworzenie tradycyjnych tabel i wykresów, które sà charakterystyczne dla starszych aplikacji typu Business Intelligence. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiàzaƒ nowej generacji. U ytkownik dysponuje narz dziami wzbogacajàcymi dane, umo liwiajàcymi zaawansowanà wizualizacj, animacj, oraz interakcj i komunikacj. Administrator IP pozwala u ytkownikowi na tworzenie interaktywnych raportów online w ciàgu zaledwie kilku minut. Poziom danych i analizy Poziom danych pozwala na uzyskiwanie, przetwarzanie oraz adowanie danych z ró nych êróde do hurtowni danych. Korzystajàc z po àczeƒ przez OLE DB, uzyskuje si dost p do wszelkich êróde danych zgodnych z formatem ODBC, w tym SQL, Oracle, DB2, jak równie plików Microsoft Excel, Access oraz Flat File. System Inflection Point korzysta z mo liwoêci integracji danych, pozwalajàcych na uzyskiwanie danych i przedstawianie ich w podsumowaniach w formacie Data Marts dla OLAP. Poziom analizy Inflection Point zapewnia dost p do technologii OLAP, serwisów analitycznych Microsoft SQL, Hyperion Essbase i SAP BW. Dostarcza równie narz dzi umo liwiajàcych drà enie danych, tworzenie przekrojów, zmian szczegó owoêci i przestawianie oglàdanych danych, dokonywanie obliczeƒ oraz tworzenie zapytaƒ. 11

14 Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT 12

15 Inflection Point Server Minimalne wymagania sprz towe: Procesor 1 GHz 512 MB RAM 250 MB wolnej przestrzeni na dysku Administrator Sprz t: Procesor 600 MHz 256MB RAM 220MB wolnej przestrzeni na dysku Wymagania systemowe

16 INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji BI that People will Want to Use Inflection Point zapewnia u ytkownikom rozwiàzania nast pnej generacji, bardziej interaktywne, zajmujàce i przynoszàce wi kszà satysfakcj. Wzrost liczby aktywnych u ytkowników Podniesienie wartoêci i uatrakcyjnienie informacji przez zaawansowanà wizualizacj oraz skuteczne i atwe w u yciu narz dzia analityczne prowadzi do wzrostu liczby aktywnych u ytkowników w ca ej firmie. Zwi kszenie rzeczywistej wartoêci dost pnych informacji System Inflection Point korzysta z animacji i obiektów trójwymiarowych w celu lepszej wizualizacji i interakcji. Umo liwia lepszà interpretacj posiadanych informacji i podj cie najlepszych mo liwych decyzji. Skuteczne narz dzia U ywajàc funkcji przeciàgnij i upuêç ( drag-n-drop ) oraz zaznacz i kliknij ( select-n-click ) kreatora zapytaƒ, kadra zarzàdzajàca, mened erowie i osoby korzystajàce z informacji mogà z atwoêcià drà yç dane, tworzyç przekroje, przestawiaç dane, wysy aç zapytania i tworzyç raporty. Kompletne rozwiàzania typu Business Intelligence System Inflection Point jest rozwiàzaniem typu Business Intelligence stworzonym do zaspokojenia wszystkich potrzeb organizacji i jej poszczególnych dzia ów, od planowania, przez bud etowanie, do zarzàdzania wydajnoêcià oraz tworzenia raportów i analiz. Czas na czerpanie korzyêci Oferujemy szybkie projektowanie i wdra anie rozwiàzaƒ typu Business Intelligence przez nasz zespó doêwiadczonych konsultantów i centrum kompetencyjne konsultingu w Warszawie. Sprawdzony partner System Inflection Point jest wynikiem 20 lat doêwiadczeƒ w zakresie Business Intelligence oraz aplikacji do analiz finansowych oferowanych klientom korporacyjnym. Nasze oddzia y UK 11Church Road Great Bookham Surrey KT23 3PB Tel: Faks: Irlandia Hyde House Adelaide Road Dublin 2 Irlandia Tel: Faks: Niemcy An Lyskirchen 14 D Kolonia Niemcy Tel: Faks: Polska ul, Powazkowska Warszawa Polska Tel: Faks: Produkty oraz technologia Inflection Point sà chronione irlandzkim patentem numer Wszelkie nazwy marek i produktów sà znakami towarowymi odpowiednich w aêcicieli.

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Obs uga klienta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych 361 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo