INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji"

Transkrypt

1 Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT

2 Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT Od 20 lat firma Inflection Point Systems Ltd z powodzeniem oferuje klientom korporacyjnym, finansowym oraz klientom z sektora publicznego rozwiązania typu Business Intelligence, systemy zarządzania wydajnością oraz aplikacje do analiz finansowych.

3 1 20 lat sukcesu w biznesie Za o ona w 1985 roku w Irlandii firma Inflection Point oferuje rozwiàzania typu Business Intelligence klientom korporacyjnym, finansowym oraz klientom z sektora publicznego. Sukces rynkowy sprawi, e jesteêmy dziê dobrze prosperujàcà firmà o rocznych obrotach 40 mln euro. Obecnie na sukces firmy pracuje 110 osób zatrudnionych w naszym biurze w Warszawie oraz biurach lokalnych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Business Intelligence nast pnej generacji Inflection Point oferuje swoim klientom doskona e narz dzia najnowszej generacji, umo liwiajàce wspó dzia anie ludzi i informacji. Business Intelligence jest systemem kompleksowym, daje u ytkownikom mo liwoêç raportowania online, tworzenia analiz, zarzàdzania wydajnoêcià oraz dostarcza rozwiàzaƒ wspomagajàcych zarzàdzanie firmà. Zespó doêwiadczonych konsultantów Nasi konsultanci oferujà Paƒstwu swoje doêwiadczenie i znajomoêç rynku mi dzy innymi w takich sektorach gospodarki jak: bankowoêç, us ugi finansowe, dobra konsumpcyjne, s u by komunalne, telekomunikacja czy transport. Przygotujà oni oraz wprowadzà rozwiàzania typu Business Intelligence i aplikacje najlepiej odpowiadajàce potrzebom Paƒstwa organizacji. Inflection Point Systems Centrum kompetencyjne konsultingu (Consulting Center of Excellence CCE) Nasze centrum kompetencyjne konsultingu w Warszawie, na podstawie opracowaƒ i uzgodnieƒ z klientem, oferuje szybkie i niedrogie rozwiàzania badawczo-rozwojowe, zgodne z okreêlonymi wymogami i charakterystykà. Sprawdzony partner w biznesie Do klientów, dla których firma Inflection Point Systems opracowa a skuteczne rozwiàzania typu Business Intelligence, systemy zarzàdzania jakoêcià oraz aplikacje do analiz finansowych, nale à mi dzy innymi: Bank AIB, Bank Permanent TSB, Citibank, Bank PKO BP, Bank BPH, GE Capital, Standard Life, Allianz, Zurich Financial Services, Danone, Kraft, Pepsico, Pernod Ricard, Johnson & Johnson, Kingspan Group, Janssen- Cilag, Mont Blanc, Eircom, o2, Aer Lingus, Hapag Lloyd, Lot oraz Ministerstwo Finansów Republiki Irlandii. 1

4 Business Intelligence nast pnej generacji Dotychczas systemy typu Business Intelligence były wykorzystywane przez pracowników w znikomym zakresie, ponieważ czas poświęcany na naukę obsługi nowych rozwiązań był według nich niewspółmierny w stosunku do płynących z użytkowania korzyści. Z tego powodu oraz ze względu na coraz bardziej złożony charakter zarządzania systemami do raportowania i analiz, przedsiębiorstwa zaczęły kwestionować potrzebę posiadania istniejących rozwiązań. 2

5 2 Obecnie kompleksowe zarzàdzanie posiadanymi przez organizacj danymi i informacjami staje si nieod àcznym elementem jej prawid owego funkcjonowania i rozwoju. Podstawowà korzyêcià p ynàcà ze stosowania przez przedsi biorstwa rozwiàzaƒ typu Business Intelligence jest przekazywanie w aêciwych informacji w aêciwej osobie we w aêciwy sposób i we w aêciwym czasie. W wyniku powolnego przemijania fali aplikacji i transakcji internetowych firmy coraz cz Êciej zwracajà si w stron rozwiàzaƒ typu Business Intelligence w celu uzyskania przejrzystoêci i wiedzy na temat informacji, które mogà staç si êród em uzyskania przewagi na rynku. Mimo rozumienia potrzeb inwestowania w rozwiàzania Business Intelligence, otrzymywane za ich pomocà rozwiàzania nie zawsze spe nia y oczekiwania inwestorów. Dlaczego? Tradycyjne podejêcie do BI Mniejsze wykorzystanie, mniejsza korzyêç Informacje sà cenne tylko wtedy, kiedy ludzie wykorzystujà je do zrozumienia, zinterpretowania, wspó pracy i podj cia decyzji biznesowych prowadzàcych do realizacji ich celów. Cz sto zdarza si jednak, e nie mo na szybko i bezproblemowo dotrzeç w firmie do niezb dnych informacji czy analiz potrzebnych do oceny wydajnoêci i podj cia odpowiednich decyzji. Zarówno kadra zarzàdzajàca, jak i okazjonalni u ytkownicy nie majà czasu na ciàg e rozwijanie specjalistycznych umiej tnoêci potrzebnych do efektywnego wykorzystywania obowiàzujàcych rozwiàzaƒ typu Business Intelligence. Nie widzà korzyêci p ynàcych z poêwi cania czasu na kolejne szkolenia i uzupe nianie wiedzy o wszelkie wprowadzane zmiany i nowoêci w systemach. W rezultacie szybko powracajà do tego, co znajà i rozumiejà najlepiej arkuszy kalkulacyjnych i wykresów. Naszym zdaniem przyczynà takiego stanu rzeczy jest niewystarczajàce anga owanie u ytkowników i niedostarczanie im przez tradycyjne rozwiàzania typu Business Intelligence doêwiadczeƒ, które wywo a yby poczucie znacznego usprawnienia i podwy szenia jakoêci pracy w porównaniu z narz dziami wykorzystywanymi przez nich wczeêniej. 3

6 Business the next generation Intelligence of business nast pnej intelligence generacji Konsola mened erska: Umo liwia przeglàdanie kluczowych raportów i utworzenie jednym klikni ciem zestawu w asnych raportów, najwa niejszych analiz i raportów finansowych firmy. Karuzela raportów: Daje unikalnà mo liwoêç przeglàdania dost pnych raportów za pomocà trójwymiarowych animacji. Umo liwia u ytkownikom szybkà ich lokalizacj i natychmiastowe dotarcie do potrzebnych w danej chwili informacji. Łatwe w użyciu rozwiązania typu Business Intelligence to nie wszystko. Ludzie muszą chcieć z nich korzystać. 4

7 3 System typu Business Intelligence, którego ludzie chcà u ywaç Inflection Point zapewnia u ytkownikom rozwiàzania nast pnej generacji, bardziej interaktywne, zajmujàce i przynoszàce wi kszà satysfakcj. Zwi kszenie rzeczywistej wartoêci informacji System Inflection Point korzysta z animacji i obiektów trójwymiarowych w celu lepszej wizualizacji i interakcji. Umo liwia lepszà interpretacj informacji oraz prowadzi do pe niejszego zrozumienia i poznania posiadanych przez firm zasobów. Pomaga w szybszym i skuteczniejszym podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach organizacji. Wykorzystanie dodatkowych mo liwoêci System Inflection Point dostarcza narz dzi do wielowymiarowych analiz online i prezentuje je w formie przyst pnej dla u ytkownika koƒcowego. U ywajàc funkcji przeciàgnij i upuêç ( drag-n-drop ) oraz zaznacz i kliknij ( select-n-click ) kreatora zapytaƒ, kadra zarzàdzajàca, mened erowie i osoby korzystajàce z informacji mogà z atwoêcià drà yç dane, tworzyç przekroje, przestawiaç dane, wysy aç zapytania i tworzyç raporty. Wzrost liczby u ytkowników Zach cenie ludzi do u ywania systemów Business Intelligence, uatrakcyjnienie informacji przez zaawansowanà wizualizacj i dostarczanie skutecznych i zarazem atwych w u yciu narz dzi do analiz, prowadzi do wzrostu liczby osób aktywnie wykorzystujàcych dost pne rozwiàzania. BI nast pnej generacji Wspó praca na ka dym poziomie firmy Wbudowane elementy wspomagajàce wspó prac umo liwiajà u ytkownikom wymian informacji, pomys ów i wiedzy ze wspó pracownikami oraz komunikowanie im podj tych decyzji. Pozwalajà tak e wymieniaç poczt elektronicznà i za àczniki, jak równie pominàç liczby i dostrzec dane nie w postaci wykresów i struktur, lecz komentarzy do raportów. Przystosowanie do indywidualnych potrzeb System Inflection Point przystosowany jest do indywidualnych potrzeb u ytkowników. Oferuje elastycznoêç pod wzgl dem tworzenia aplikacji typu Business Intelligence, raportów w postaci online lub drukowanych, odnoszàcych si do specyficznych zastosowaƒ lub bran y. Nasz kreator raportów umo liwia wst pne zdefiniowanie obiektów, oferuje funkcj przeciàgnij i upuêç ( drag-ndrop ) oraz bie àcy podglàd. Umo liwia szybkie utworzenie raportu, bez koniecznoêci posiadania adnych specjalistycznych umiej tnoêci. Technologia nast pnej generacji Stworzony na podstawie produktów Microsoft.NET i Web Services, system Inflection Point udost pnia funkcje OLAP (Online Analytical Processing) systemów SQL Analysis Services, Hyperion Essbase i SAP BW, dajàc bezkonkurencyjne mo liwoêci skalowania i operacyjnoêci, niezb dne do korzystania z du ej iloêci danych przy du ej liczbie u ytkowników. Stosujàc rozwiàzania nast pnej generacji, Inflection Point pozwala pracownikom dzia ów informatycznych szybko przystosowaç si do wcià zmieniajàcych si priorytetów i potrzeb biznesowych. Sprawdzony partner System Inflection Point jest wynikiem 20 lat doêwiadczeƒ w zakresie Business Intelligence oraz aplikacji do analiz finansowych oferowanych klientom korporacyjnym. 5

8 Business Intelligence nast pnej generacji Celem rozwiązań Business Intelligence nowej generacji jest zintegrowany, zamknięty i oparty na współpracy proces służący zarządzaniu funkcjonowaniem Państwa firmy. 6

9 4 Inflection Point Oferujemy przedsi biorstwom komplementarne rozwiàzania Business Intelligence wspomagajàce procesy zarzàdzania. Stworzony przez nas cykl Inflection Point mo na podzieliç na 3 g ówne fazy. Proces decyzyjny Inflection Point u atwia przedsi biorstwom prognozowanie, umo liwia efektywnà alokacj finansów firmy oraz pe ne wykorzystanie potencja u ludzkiego i indywidualnych kompetencji pracowników. Przyczynia si do efektywniejszej komunikacji osób zarzàdzajàcych, a przez to do skuteczniejszego osiàgania celów organizacji. Pozwala równie na okreêlenie czynników sukcesu. Monitorowanie wyników Podczas realizacji za o eƒ biznesowych pojawiajà si pytania dotyczàce zgodnoêci realizacji bud etu z za o onym planem. Czy koszty i przychody pokrywajà si z za o eniami? Czym sà spowodowane ewentualne odst pstwa od planu? Jakie zmiany nale y wprowadziç, aby zrealizowaç zaplanowane cele? Inflection Point oferuje narz dzia do tworzenia raportów, tablice wskaêników i mo liwoêç przeprowadzania dog bnych analiz. Wszystkie te funkcje pomagajà mened erom oraz innym u ytkownikom systemu nadzorowaç post p prac, wychwyciç ewentualne rozbie noêci, przeanalizowaç ich powody oraz podjàç decyzje dotyczàce niezb dnych modyfikacji. Ocena wyników Korzystajàc ze zrównowa onej karty wyników Inflection Point kadra zarzàdzajàca jest w stanie oceniç stopieƒ realizacji planu w stosunku do przyj tych za o eƒ. Cykl Inflection Point Czy firma dzia a zgodnie z przyj tymi przez kadr zarzàdzajàcà za o eniami? Czy za o enia, na których oparto przewidywania, sà nadal aktualne? Czy potrzebne jest wprowadzenie zmian? JeÊli tak, to jakich i w którym momencie? 7

10 Business the next generation Intelligence of business nast pnej intelligence generacji Inflection Point to jedno zintegrowane rozwiązanie, zaprojektowane z myślą zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie Business Intelligence w organizacji. 8

11 5 Dostosowany do potrzeb u ytkownika Inflection Point rozpoznaje indywidualne potrzeby ka dego u ytkownika. Bez wzgl du na to, na jakim poziomie organizacji si znajduje czy jest mened erem ni szego czy wy szego szczebla, pracownikiem operacyjnym czy analitykiem Inflection Point dostosowuje si do indywidualnych potrzeb i preferencji, dostarcza informacji o po àdanym stopniu szczegó owoêci, jest niezb dnym narz dziem doradczym i analitycznym. Interaktywna sprawozdawczoêç online System Inflection Point oferuje interaktywne narz dzia sprawozdawczoêci biznesowej i finansowej online. Nasz kreator raportów umo liwia analitykom szybkie projektowanie i tworzenie dynamicznych raportów w postaci papierowej bàdê online. Dzi ki szybkiemu przeglàdaniu raportów i konsoli mened erskiej najwa niejsze raporty, informacje i analizy sà atwo i szybko dost pne. Umieszczona na stronach internetowych przeglàdarka raportów umo liwia kadrze zarzàdzajàcej i innym upowa nionym u ytkownikom dost p do najêwie szych informacji bez wzgl du na por i miejsce, w którym si znajdujà. 360 View of Your Business Proste, lecz skuteczne analizy 3D U ywajàc prostych poleceƒ typu przeciàgnij i upuêç ( drag-n-drop ), kreator zapytaƒ systemu Inflection Point pozwala na zwi kszanie i zmniejszanie szczegó owoêci przeglàdanych danych, drà enie ich i tworzenie przekrojów, zmian, grupowanie, sortowanie oraz filtrowanie informacji. Korzystajàc z narz dzi kalkulacyjnych i analitycznych, u ytkownicy majà mo liwoêç uzyskania szybkich odpowiedzi na nurtujàce ich pytania. Zrozumienie i analiza sytuacji nie wymaga ju korzystania z tabel i wykresów Inflection Point oferuje podsumowania oraz analizy trójwymiarowe, umo liwiajàce skuteczniejszà interpretacj oraz g bsze zrozumienie istniejàcej sytuacji, pozwalajàce na Êwiadome podejmowanie najkorzystniejszych decyzji biznesowych. Kompleksowe spojrzenie na organizacj 360 View of Your Business Inflection Point oferuje mo liwoêç kompleksowego spojrzenia i oceny sytuacji przedsi biorstwa. U ywajàc podstawowych wskaêników efektywnoêci, tablic informacyjnych dost pnych w trybie online oraz karty wyników, atwiej jest odnieêç za o one cele strategiczne do rzeczywistej wydajnoêci operacyjnej. Zaawansowana wspó praca Kana komunikacyjny oferowany przez Inflection Point pozwala na pe ne wykorzystanie kapita u intelektualnego pracowników firmy. Szeroko rozumiana wspó praca i komunikacja w ramach systemu typu Business Intelligence oraz wewnàtrz struktury organizacji opiera si na takich elementach jak dodawanie komentarzy do raportów, przekazywanie dodatkowej treêci w postaci prezentacji, dokumentów, àczy do indywidualnych raportów, jak równie zintegrowanego systemu poczty elektronicznej i przypomnieƒ. 9

12 Business Intelligence nast pnej generacji Inflection Point to platforma Business Intelligence o wielopłaszczyznowej architekturze, oparta na otwartych standardach i serwisach sieciowych XML Web Services. 10

13 6 Poziom prezentacji Klient sieciowy Inflection Point dostarcza u ytkownikom zaawansowanych narz dzi do tworzenia raportów i analiz online w czasie rzeczywistym, z poziomu przeglàdarki internetowej. Nasza przeglàdarka raportów jest zarzàdzana centralnie i mo e zostaç zainstalowana na poziomie Internetu lub wewn trznej sieci LAN/WAN za pomocà technologii zdalnej instalacji. Jest ona oparta na najnowszych rozwiàzaniach technologicznych ASP.Net oraz Window Forms, aby zapewniç u ytkownikowi bogaty i przejrzysty interfejs. Dane przenoszone mi dzy klientem sieciowym a serwerem Inflection Point ograniczajà si do pakietów XML. Pozwala to na osiàgni cie najwy szej efektywnoêci. Koniec z d ugim i denerwujàcym odêwie aniem ekranu. Architektura nast pnej generacji Poziom aplikacji Poziom aplikacji Inflection Point oparty jest na XML Web Services. Dostarcza u ytkownikowi zaawansowanych narz dzi do zarzàdzania oraz funkcji zabezpieczajàcych, które sprawiajà, e tylko odpowiednie osoby majà dost p do odpowiednich informacji na odpowiednim poziomie szczegó owoêci. Korzystajàc z prostej funkcji przeciàgnij i upuêç ( drag-n-drop ), nasz kreator sprawozdaƒ pozwala analitykom na szybkie przedstawienie informacji w odpowiedniej formie. Informacje te mo na póêniej wykorzystaç do przygotowania sprawozdaƒ i analiz, zarówno online, jak i w czasie rzeczywistym. System Inflection Point zapewnia technologie bardziej zaawansowane ni standartowe tworzenie tradycyjnych tabel i wykresów, które sà charakterystyczne dla starszych aplikacji typu Business Intelligence. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiàzaƒ nowej generacji. U ytkownik dysponuje narz dziami wzbogacajàcymi dane, umo liwiajàcymi zaawansowanà wizualizacj, animacj, oraz interakcj i komunikacj. Administrator IP pozwala u ytkownikowi na tworzenie interaktywnych raportów online w ciàgu zaledwie kilku minut. Poziom danych i analizy Poziom danych pozwala na uzyskiwanie, przetwarzanie oraz adowanie danych z ró nych êróde do hurtowni danych. Korzystajàc z po àczeƒ przez OLE DB, uzyskuje si dost p do wszelkich êróde danych zgodnych z formatem ODBC, w tym SQL, Oracle, DB2, jak równie plików Microsoft Excel, Access oraz Flat File. System Inflection Point korzysta z mo liwoêci integracji danych, pozwalajàcych na uzyskiwanie danych i przedstawianie ich w podsumowaniach w formacie Data Marts dla OLAP. Poziom analizy Inflection Point zapewnia dost p do technologii OLAP, serwisów analitycznych Microsoft SQL, Hyperion Essbase i SAP BW. Dostarcza równie narz dzi umo liwiajàcych drà enie danych, tworzenie przekrojów, zmian szczegó owoêci i przestawianie oglàdanych danych, dokonywanie obliczeƒ oraz tworzenie zapytaƒ. 11

14 Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT 12

15 Inflection Point Server Minimalne wymagania sprz towe: Procesor 1 GHz 512 MB RAM 250 MB wolnej przestrzeni na dysku Administrator Sprz t: Procesor 600 MHz 256MB RAM 220MB wolnej przestrzeni na dysku Wymagania systemowe

16 INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji BI that People will Want to Use Inflection Point zapewnia u ytkownikom rozwiàzania nast pnej generacji, bardziej interaktywne, zajmujàce i przynoszàce wi kszà satysfakcj. Wzrost liczby aktywnych u ytkowników Podniesienie wartoêci i uatrakcyjnienie informacji przez zaawansowanà wizualizacj oraz skuteczne i atwe w u yciu narz dzia analityczne prowadzi do wzrostu liczby aktywnych u ytkowników w ca ej firmie. Zwi kszenie rzeczywistej wartoêci dost pnych informacji System Inflection Point korzysta z animacji i obiektów trójwymiarowych w celu lepszej wizualizacji i interakcji. Umo liwia lepszà interpretacj posiadanych informacji i podj cie najlepszych mo liwych decyzji. Skuteczne narz dzia U ywajàc funkcji przeciàgnij i upuêç ( drag-n-drop ) oraz zaznacz i kliknij ( select-n-click ) kreatora zapytaƒ, kadra zarzàdzajàca, mened erowie i osoby korzystajàce z informacji mogà z atwoêcià drà yç dane, tworzyç przekroje, przestawiaç dane, wysy aç zapytania i tworzyç raporty. Kompletne rozwiàzania typu Business Intelligence System Inflection Point jest rozwiàzaniem typu Business Intelligence stworzonym do zaspokojenia wszystkich potrzeb organizacji i jej poszczególnych dzia ów, od planowania, przez bud etowanie, do zarzàdzania wydajnoêcià oraz tworzenia raportów i analiz. Czas na czerpanie korzyêci Oferujemy szybkie projektowanie i wdra anie rozwiàzaƒ typu Business Intelligence przez nasz zespó doêwiadczonych konsultantów i centrum kompetencyjne konsultingu w Warszawie. Sprawdzony partner System Inflection Point jest wynikiem 20 lat doêwiadczeƒ w zakresie Business Intelligence oraz aplikacji do analiz finansowych oferowanych klientom korporacyjnym. Nasze oddzia y UK 11Church Road Great Bookham Surrey KT23 3PB Tel: Faks: Irlandia Hyde House Adelaide Road Dublin 2 Irlandia Tel: Faks: Niemcy An Lyskirchen 14 D Kolonia Niemcy Tel: Faks: Polska ul, Powazkowska Warszawa Polska Tel: Faks: Produkty oraz technologia Inflection Point sà chronione irlandzkim patentem numer Wszelkie nazwy marek i produktów sà znakami towarowymi odpowiednich w aêcicieli.

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Ka da firma przetwarza du e iloêci dokumentów. O ile faktury sprzeda y najcz Êciej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI /NIE/NIEDOTYCZY 1.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. Forma prawna prowadzonej działalności SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów, integracja procesów

Integracja systemów, integracja procesów Nowe rozwiązania informatyczne w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej Integracja systemów, integracja procesów... Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI jmd@mimuw.edu.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

LP. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Wrocław, 29 maja 2015 Informacja na temat stosowania przez Stem Cells Spin S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, w roku obrotowym 2014.

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ISA Server 2004 dla małych i Êrednich przedsi biorstw

ISA Server 2004 dla małych i Êrednich przedsi biorstw ISA Server 2004 dla małych i Êrednich przedsi biorstw Odpowiedê na zapytanie ofertowe Artykuł przeglàdowy Czerwiec 2004 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/isaserver/

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-451 dotyczący: Dostosowanie (zabudowa) samochodu Ford Transit Jumbo do potrzeb mobilnego biura obsługi klienta. Warszawa, dn. 10.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ AZTEC INTERNATIONAL S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ AZTEC INTERNATIONAL S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ AZTEC INTERNATIONAL S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez:

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Wstęp Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: 1. SPRAWDZIANY Sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedna

Bardziej szczegółowo