INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,"

Transkrypt

1 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

2 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 2 Zawartość 1. Przedmiot opracowania Podstawy prawne: Zasady ogólne Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu Lokalizacja i funkcja obiektu, Podstawowe wielkości i charakterystyka budowlana obiektu, Rozwiązania materiałowe i techniczne: Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej, Kategoria zagrożenia Klasa odporności pożarowej, Strefy pożarowe, Instalacje użytkowe, Instalacje elektryczne: Instalacje wentylacyjne: Instalacje sanitarne: Ogrzewanie: Instalacje zabezpieczające, Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: Urządzenia oddymiające: Warunki ewakuacji, Piwnica budynku Parter budynku: Poziom 1 piętra budynku Klatki schodowe: Dojścia ewakuacyjne: Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, Wymagania dotyczące odległości pomiędzy budynkami, Dojazdy pożarowe, Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania Źródła powstania pożaru, Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru Zapobieganie możliwości powstania pożaru Podręczny sprzęt gaśniczy Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego Zasady użycia sprzętu gaśniczego Urządzenia przeciwpożarowe: Hydranty wewnętrzne Oddymianie klatki schodowej Ewakuacja osób i mienia Organizacja ewakuacji Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia Zasady alarmowania Zasady postępowania pracowników i użytkowników budynku w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pożarowo WYKAZ ZNAKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wg. PN-92/N 01256/ WYKAZ ZNAKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wg. PN-N :

3 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 3 22 WYKAZ ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH wg. PN-92/N-01256/ ZNAKI EWAKUACYJNE Wg PN-N

4 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla krytego basenu znajdującego się w Oławie, w rejonie ulic: 11-go Listopada 1-go Maja, 2. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 109, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 201, poz. 1238, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 56, poz. 461, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 80 poz. 563, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124, poz. 1030, PN-B Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PN-92/N /01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, PN-N :1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. PN-N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. Basen kryty. Oława w rejonie ulic: 11-go Listopada 1-go Maja. Projekt budowlany. Opracowanie: ETC Architekci Sp. Z o.o. Wrocław, ul. Racławicka 15-19, 3. Zasady ogólne Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: o Art. 3. o Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. o Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, których mowa powyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. o Art. 4. o Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 4

5 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 5 zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. o Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. o Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. o Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa: o Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych, o Sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; o Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; o Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, o Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; o Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. 4. Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu 4.1 Lokalizacja i funkcja obiektu, o Obiekt jest integralną częścią istniejącego zespołu rekreacyjnego i krajobrazowego składającego się bezpośrednio z terenów istniejącego basenu otwartego, boisk i kortów tenisowych oraz parku i terenów spacerowych i rekreacyjnych. o Część zapleczowa obiektu wraz z dojazdem gospodarczym została zlokalizowana od strony istniejącego budynku technicznego basenu otwartego, będącego najmniej ciekawym elementem otoczenia. Dojazd do części technicznej zakończony jest podwórzem gospodarczym w poziomie przyziemia obiektu z wjazdem na parking wewnętrzny usytuowany pod budynkiem. Wjazd jest częściowo zagłębiony, o o Podstawowe funkcje obiektu: sport na poziomie młodzieżowym i lokalnym (basen oraz trybuna na ok. 200 osób), pływanie rekreacyjne (basen), nauka pływania (basen oraz aneks do nauki pływania w basenie rekreacyjnym), rekreacja wodna, wypoczynek, (basen rekreacyjny, zespół odnowy biologicznej), odnowa biologiczna, rehabilitacja (zespół odnowy biologicznej, elementy basenu rekreacyjnego). o Funkcje pomocnicze: gastronomia, handel, usługi (bar kafeteria, sklepik ze sprzętem pływackim, fryzjer kosmetyczka), o Program obiektu uzupełniają zespoły pomieszczeń obsługujące funkcje podstawowe tj.: strefa wejściowa, zaplecze sanitarno - szatniowe dla klientów, pomieszczenia administracyjne i zaplecza socjalne dla pracowników, pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze. 4.2 Podstawowe wielkości i charakterystyka budowlana obiektu, Powierzchnie budynku przedstawiono poniżej: 5

6 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 6 Piwnica m 2, Parter m 2, 1 piętro m 2, Razem: m 2, Wysokość - 11,99 m, Obiekt pływalni składa się z następujących zasadniczych części funkcjonalnych: Podziemie: W piwnicy budynku zlokalizowano: o Zespół Kąpieliska Otwartego szatnie letnie, o powierzchni użytkowej 160,93 m 2, gdzie zlokalizowano; przebieralnię, szatnię depozytową, natryski damskie i męskie z sanitariatami oraz kasę, o Zespół pomieszczeń technologii basenu o powierzchni użytkowej 731,83 m 2, w którym zlokalizowano: podbasenie, filtrownię, komorę wentylacyjną oraz centrale wentylacyjne natrysków oraz basenu, o Zespół pocieszeń technicznych, o powierzchni użytkowej 70,13 m 2, w którym zlokalizowano pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej pomieszczenie regulatora ph, o Zespół pomieszczeń socjalnych obsługi basenu, o powierzchni użytkowej 73,13 m 2, w którym zlokalizowano: pomieszczenie techników z zapleczem, pomieszczenie socjalne, szatnie kobiet z sanitariatami, szatnie mężczyzn z sanitariatami, pomieszczenia porządkowe i gospodarcze. o Układ komunikacji poziomej oraz pionowej, Parter. Na parterze budynku zlokalizowano: o Główny hol wejściowy o powierzchni użytkowej 433,35 m 2. Z holu wejściowego dostępne są takie funkcje jak: hol kasowy, szatnia okryć wierzchnich ze sklepikiem sprzętu pływackiego, toalety ogólnodostępne, bar - kafeteria, na 24 miejsca przy stolikach i ladzie barowej, oraz zakład kosmetyczno fryzjerski; Z holu poprzez klatkę schodową, dostępny jest zespół pomieszczeń administracyjnych, trybuna basenu sportowego oraz zespół odnowy biologicznej, na 1 piętrze budynku. Poprzez boks kasowy, wyposażony w 2 uniwersalne stanowiska kasowe, użytkownik przechodzi do strefy szatni. o Strefa szatni, posiada powierzchnię użytkową 375,28 m 2. Zaprojektowano szatnie w układzie szafkowym. Zaprojektowano około 348 szafek szatniowych przy maksymalnej chłonności obiektu równej 128 osób na pływalni oraz około 40 w odnowie biologicznej. Po przebraniu się użytkownik przechodzi do zespołu sanitariatów i natrysków, a następnie poprzez brodzik do dezynfekcji stóp do hal basenowych. o Hala basenów, posiada powierzchnię użytkową 1382,4 m 2. W hali basenowej zaprojektowano sześciotorową nieckę sportową oraz nieckę do nauki pływania połączoną niecką rekreacyjną. W hali basenowej zlokalizowano zjeżdżalnię wodną. Kolejnym elementem części rekreacyjnej jest brodzik dla dzieci najmłodszych. Program hali uzupełniają dwie 6-cio osobowe wanny bąbelkowe jacuzzi. Hala basenowa obsługiwana jest przez zespół pomieszczeń ratowników i instruktorów (sędziów), z zapleczem socjalnym, magazynem sprzętu i pomieszczeniem porządkowym. o Program parteru uzupełnia blok pomieszczeń socjalnych obsługi basenu i zespołu odnowy biologicznej jak szatnie i sanitariaty pracownicze, pokój śniadań o powierzchni użytkowej 65,6 m 2. Piętro. Na 1 piętrze budynku zlokalizowano: o Trybunę basenu sportowego mieszczącą ok. 126 osób zorganizowano na antresoli hali basenowej, na powierzchni użytkowej 167,77 m 2. o Zespół odnowy biologicznej, posiada powierzchnię użytkową 480,38 m 2. Zespół jest dostępny z hollu 1 piętra dla użytkowników nie korzystających z basenu oraz z hali basenowej schodami wewnętrznymi. Dostęp do saunarium i odwrotnie na basen, będzie regulowany systemem obsługi klientów (bramka, kołowrotek). 6

7 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 7 Całość zespołu obsługiwana jest poprzez recepcję w holu odnowy biologicznej oraz stanowisko obsługi w hollu wypoczynkowym. o Zespół odnowy biologicznej obejmuje: salę gimnastyczną 1, mogącą pełnić również rolę siłowni; salę gimnastyczną 2, do ćwiczeń rehabilitacyjnych np. po zabiegu w kriokomorze; kriokomorę dla 5-6 osób; 2 stanowiska z komorami do hydromasażu rąk i nóg; 2 stanowiska z wannami do hydromasażu perełkowego; 2 stanowiska solarium; gabinet lekarsko-zabiegowy; saunarium; Na program usługowy zespołu saunarium składają się: sauna sucha (fińska); sauna mokra (parowa); grota solna; specjalistyczne natryski do schładzania; hol saunarium z przebieralnią, ławkami i miejscami do moczenia nóg; hol wypoczynkowy z leżankami. W holu wypoczynkowym, który posiada szerokie przeszklenie na halę basenową zaprojektowano również stanowisko obsługi, gdzie klienci mogą zaopatrzyć się w ręczniki oraz napoje. pomieszczenia pomocnicze i socjalne. o Administracja obiektu: znajduje się na powierzchni użytkowej 139,23 m 2 i zawiera: sekretariat, biura kierownictwa, biura pozostałe i salkę konferencyjną na około 12 osób. 4.3 Rozwiązania materiałowe i techniczne: Fundamenty. Posadowienie budynku na żelbetowych monolitycznych ławach oraz płytach fundamentowych, wylewanych, Posadowienie słupów żelbetowych na stopach fundamentowych, Posadowienie zbiorników przelewowych, szybów windowych, central wentylacyjnych, filtrów uzdatniania i pomp wody na żelbetowych monolitycznych płytach fundamentowych wylewanych na mokro, Ściany fundamentowe. Wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne piwnic żelbetowe wylewane na mokro, wg projektu konstrukcji Ściany i mury oporowe. Zewnętrzne ściany i murowe konstrukcje terenowe, mury oporowe schodów i obniżeń terenu wokół budynku żelbetowe wylewane na mokro, Zbiorniki przelewowe. Zbiorniki przelewowe (wyrównawcze) w podbaseniu żelbetowe monolityczne, wylewane Ściany nośne podziemia. Ściany nośne zewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro, Ściany nośne wewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro, Ściany nośne parteru i piętra. Ściany nośne zewnętrzne (wszystkie kondygnacje) żelbetowe wylewane na mokro oraz szkielet żelbetowy trzpienie, słupy, wieńce i nadproża żelbetowe wylewane na mokro, z wypełnieniem z termoizolacyjnych poryzowanych pustaków ceramicznych gr. 25cm, Ściany nośne wewnętrzne (wszystkie kondygnacje) żelbetowe wylewane na mokro oraz szkielet żelbetowy trzpienie, słupy, wieńce i nadproża żelbetowe wylewane na mokro, z wypełnieniem z termoizolacyjnych poryzowanych pustaków ceramicznych gr. 25cm, 7

8 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 8 kl.15mpa na zaprawie termicznej marki M Słupy, podciągi i rygle. Słupy, podciągi oraz rygle żelbetowe wylewane na mokro, wg proj. konstrukcji. Głowice stalowe słupów żelbetowych oraz inne elementy montażowe dźwigarów z drewna klejonego w hali basenów zabezpieczane antykorozyjnie oraz zabezpieczone powłokami lakierniczymi systemu ppoż. do odporności ogniowej R15 zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej ITB nr AT / Podciągi, wieńce w ścianach konstrukcyjnych. W ścianach murowanych podciągi i wieńce żelbetowe wylewane na mokro, wg proj. konstrukcji Stropy i stropodachy masywne. Wszystkie stropy budynku płyta żelbetowa wylewana na mokro, Stropodachy masywne nad częścią 3-kondygnacyjną budynku, nad wieżą oraz lądowiskiem zjeżdżalni płyta żelbetowa na ścianach, oraz słupach i ryglach żelbetowych, Szyb windy. Szyb windy osobowo-towarowej żelbetowy wylewany na mokro, Schody masywne. Klatki schodowe biegi, spoczniki i podesty żelbetowe wylewane na mokro, Schody na piętro na trybuny biegi i spocznik żelbetowe wylewane na mokro, Schody wieży zjeżdżalni biegi, spoczniki i podesty żelbetowe monolityczne ze ścianami wieży, Konstrukcja niecek basenowych. Niecki basenów sportowego i rekreacyjnego żelbetowe na słupach i ścianach fundamentowych żelbetowych, wylewane na mokro, Konstrukcje drewniane dachu hali basenowej. Konstrukcja nośna dachu z dźwigarów i płatwi drewnianych z drewna klejonego, mocowanych do głowic stalowych słupów i stężanych płatwiami drewnianymi i ściągami stalowymi. Całość o odporności ogniowej R15. Wszystkie elementy z drewna klejonego winny posiadać klasyfikację n.r.o. Konstrukcja dachu spełnia warunek R15 odporności ogniowej Poszycie dachu. Pokrycie połaci dachu hali basenów blachą trapezową stalową mocowaną do konstrukcji z drewna klejonego oraz fragmentarycznie mocowaną do wieńców i oczepów obwodowych. Poszycie dachu hali basenowej spełniające warunek RE15 wg aprobaty technicznej Elementy podkonstrukcji drewnianych. Elementy podkonstrukcji drewnianych, stanowia krawędziaki z drewna iglastego, mocowane do konstrukcji za pomoca kołków rozporowych. Wszystkie elementy podkonstrukcji drewnianych oraz deskowanie 8

9 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 9 impregnowane preparatem przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowym dla uzyskania cech klasyfikujących jako materiał niezapalny Ściany działowe, przegrody wewnętrzne, obudowy GK. Ściany działowe murowane. Ściany wydzielające komorę wentylacyjną od podbasenia z pustaków ceramicznych termoizolacyjnych gr. 11,5cm, Ściany działowe wydzielające rozdzielnię elektryczną z bloków wapienno-piaskowych gr. 18cm. Wymagana klasa odporności ogniowej EI 60. Obudowa szachu wentylacyjnego w osiach C / 8-9 z bloków wapienno-piaskowych gr. 18cm. Wymagana klasa odporności ogniowej EI 120. Ściana wewnętrzna węzła cieplnego ceramiczne poryzowane pustaki termoizolacyjne gr. 25 cm, Ściany działowe wydzielające pomieszczenia saun w obrębie saunarium z bloków wapienno-piaskowych gr. 15cm, Pozostałe ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych drążonych gr. 8 i 12 cm, Ściany działowe GK Fragment ściany działowej oddzielającej bar kafeterię od hali basenowej nad przegrodą przeszkloną ściana GKBI z płyty wodoodpornej. Ścianka EI 15 w osi B. Obudowy GK. Lokalnie obudowy przeciwpożarowe płyta GKBF ognioodporna na stelażu i wieszakach systemowych, w klasie EI 60 (pom. elektr. 2.35). Fragmenty ściany działowej oddzielającej halę basenów od baru nad przegrodą przeszkloną wraz z czołem stropu piętra a także halę basenów od saunarium obudowa lekka z płyty GKBI, ścianka EI Dachy i stropodachy, Dach hali basenów - pokrycie systemu klejonego Icopal Firesmart Duo, lub równoważne, w klasie RE 15: blacha trapezowa wg projektu konstrukcji, paroizolacja papa paroizolacyjna samoprzylepna z wkładką z folii aluminiowej. wełna mineralna gr. 20cm, papa podkładowa termozgrzewalna Icopal Firesmart Duo, lub równoważne. papa nawierzchniowa termozgrzewalna Icopal Firesmart Duo, lub równoważne. Stropodachy masywne żelbetowe hali basenów - pokrycie systemu klejonego Icopal Firesmart Duo, lub równoważne, w klasie RE 15: płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji. papa paroizolacyjna z wkładką z folii aluminiowej termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu. styropian EPS / wełna mineralna,. 9

10 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 10 papa podkładowa termozgrzewalna Icopal Firesmart Duo, lub równoważne. papa nawierzchniowa termozgrzewalna Icopal Firesmart Duo, lub równoważne. Stropodach nad wykuszem w poziomie parteru: płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji. papa paroizolacyjna z wkładką z folii aluminiowej termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu, wełna mineralna gr. 20 cm, systemowa membrana separacyjna; okładzina z blachy tytanowo-cynkowej. Podkonstrukcja drewniana wg opisu technicznego. Stropodachy masywne żelbetowe pozostałe - pokrycie systemu mocowanego mechanicznie Icopal Firesmart Duo, lub równoważne, w klasie RE15: płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji papa paroizolacyjna / folia paroizolacyjna styropian EPS gr. 20 cm papa podkładowa mocowana mechanicznie wraz z warstwą izolacji termicznej Icopal, lub równoważne papa nawierzchniowa termozgrzewalna. Icopal, lub równoważne Przegrody przeszklone zewnętrzne PZ. Ściany osłonowe hali basenowej i saunarium system ściany słupoworyglowej na profilach aluminiowych, 4.4 Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej, Kategoria zagrożenia. Budynek kwalifikuje się do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Projektowana przepustowość obiektu. Przepustowość obiektu (jednorazowa maksymalna godzinowa chłonność obiektu) dla: funkcji podstawowej tj. hal basenowych i zespołu odnowy biologicznej: o niecka pływacka 6 torów x 7 osób - 42 osoby, o niecka rekreacji i nauki pływania - 54 osoby, o wanny jacuzzi - 12 osób, o brodzik dla dzieci - 10 osób, o zjeżdżalnia - 10 osób. Łączna maks. chłonność hali basenowej - ok. 128 osób. Łączna maks. chłonność zespołu odnowy biologicznej - ok. 40 osób., Klasa odporności pożarowej, Budynek projektuje się w klasie C odporności pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia, zgodnie z zasadami określonymi w 212, ust. 3, Rozporządzenia (2), Wymagania dla elementów konstrukcji budynków projektowanych w klasie C odporności pożarowej, w części podziemnej, o Ściany konstrukcyjne klasa REI 60, Słupy konstrukcyjne klasa R 60, Strop nad piwnicą w osiach A-C/1-10, projektowany jest jako żelbetowy w klasie REI 60. Konstrukcja nośna stropu projektowana jest w klasie R 60, W poziomie piwnicy, ściana oddzielenia pożarowego, wydzielająca z budynku zespół pomieszczeń szatni letniej, projektowana jest w klasie REI 120, 10

11 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 11 Strop nad piwnicą w osiach C-D/7-10 oraz D-G/16-17 projektowany jest jako żelbetowy w klasie REI 120. Konstrukcja nośna stropu projektowana jest w klasie R 120, Ściany wewnętrzne projektowane są w klasie EI 15, Wymagania dla elementów konstrukcji budynków w części nadziemnej, o Główna konstrukcja nośna: klasa R 60. Konstrukcja widowni klasa R 60, o Stropy międzykondygnacyjne: klasa REI 60. Płyta widowni klasa REI 60, o Konstrukcja dachu: klasa R 15. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do stopnia NRO środkami ogniochronnymi, o Ściana zewnętrzna w pasie międzykondygnacyjnym: klasa EI 30, o Ściany wewnętrzne klasa EI 15, w tym również ściany przeszklone, stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych. o Przekrycie dachu: klasa - E15, o Klatki schodowe: Obudowa: klasa REI 60, Biegi i spoczniki: klasa R 60, Drzwi zamykające klatki schodowej: klasa EI 30. Drzwi wyposażono w samozamykacze, Klatki wyposażone są w urządzenia służące do usuwania dymów i gazów pożarowych, o Dźwig osobowy: Obudowa klasa REI 60, Drzwi do dźwigu klasa EI 30, Szyb dźwigu wyposażony jest w urządzenia służące do usuwania dymów i gazów pożarowych, zgodnie z PN-B Strefy pożarowe, Poziom piwnicy w osiach C-D/7-10 oraz D-G/16-17, projektowany jest jako strefa pożarowa kategorii ZL III o powierzchni, równej 160,93 m 2, Piwnica budynku o powierzchni 1012,07 m 2, zawierająca podbasenie, powierzchnie, na których zlokalizowano urządzenia techniki basenowej oraz pomieszczenia techniczne i socjalne, z wyłączeniem strefy kategorii ZL III, wraz z częścią nadziemną, projektowana jest w jednej strefie pożarowej kategorii PM + ZL I, o powierzchni użytkowej 4423,07 m 2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8000 m 2. Projektowane oddzielenia pożarowe: Pomieszczenie stacji transformatorowej, znajdujące się w budynku technicznym, wraz z przyległymi pomieszczeniami rozdzielni SN oraz RGNN, wydzielone zostają z budynku, przegrodami budowlanymi w klasie EI 60. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń stacji, projektowane są w klasie EI 30. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zlokalizowane w podbaseniu budynku, w którym zainstalowano urządzenia elektryczne zasilające urządzenia pożarowe oraz centralną baterię oświetlenia awaryjnego, wydzielone jest z budynku ścianami w klasie EI 120, stropem w klasie REI 120 oraz zamknięte drzwiami w klasie EI 60. Przejścia instalacji przez ściany i strop, wydzielające pomieszczenia rozdzielni, zabezpieczone są wg atestowanych rozwiązań systemowych, w klasie EI 120, 11

12 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 12 Pomieszczenie techniczne 0.16, w którym zlokalizowano pompownię zasilającą instalację hydrantów wewnętrznych, wydzielone jest z budynku ścianami w klasie EI 120, stropem w klasie REI 120 oraz zamknięte drzwiami w klasie EI 60. Przejścia instalacji przez ściany i strop, wydzielające pomieszczenie pompowni, zabezpieczone są wg atestowanych rozwiązań systemowych, w klasie EI 120. Poziom piwnicy kategorii ZL III, znajdujący się w osiach C-D/7-10 oraz D-G/16-17, oddzielony jest od piwnicy budynku w osi C/7-10 oraz w osi 6-16/C-G, ścianą oddzielenia pożarowego, projektowaną w klasie REI 120. Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego, projektowane są w klasie EI 60. Nad piwnicą projektowany jest strop w klasie REI 120. Pomieszczenia użytkowe tej części budynku posiadają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. o Poziomy podział na strefy pożarowe w budynku, projektowany jest zgodnie z przepisami 226, ust. 2, Rozporządzenia, 5. Instalacje użytkowe, 5.1 Instalacje elektryczne: Budynek będzie zasilany z istniejącej stacji transformatorowej znajdującej się w budynku technicznym. Transformator zasilany jest linią kablową SN. W stacji znajduje się również rozdzielnia SN oraz rozdzielnia główna NN. Zespół pomieszczeń stacji zostaje wydzielony z budynku w klasie EI 60, Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego. Główny Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu stanowią rozłączniki w polach zasilających nn rozdzielnic: RGB1, RGB2, RGB3. Przycisk Główny Wyłącznika Prądu zainstalowano w wiatrołapie przy wejściu głównym do budynku. Działanie wyłącznika pożarowego umożliwi wyłączenie zasilania wszystkich zainstalowanych w budynku odbiorów, za wyjątkiem urządzeń biorących udział w akacji pożarowej. Urządzenia czynne w czasie akcji pożarowej są zasilane z sekcji pożarowej rozdzielnicy głównej RGB2 zasilanej sprzed głównego wyłącznika pożarowego prądu. Rozdzielnicę zlokalizowano w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na poziomie podbasenia. Z sekcji pożarowej zasilono min.: szafę zasilająco sterującą zestawu hydroforowego RHD, centralki systemu oddymiania CSO, centralną baterię oświetlenia awaryjnego hali basenowej. Ochrona obiektu od wyładowań atmosferycznych, Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN zaprojektowano instalację odgromową budynku, z wykorzystaniem zwodów poziomych niskich nieizolowanych. Dla urządzeń i elementów montowanych na dachu, a nieobjętych kątem ochrony, zapewniono ochronę poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwodów pionowych. Przewody odprowadzające wykonano drutem FeZn ø8 w rurce ochronnej pod elewacją. Połączenia przewodów odprowadzających z instalacją uziemienia zaprojektowano poprzez złącza kontrolno-pomiarowe umieszczone w studzienkach pomiarowych zlokalizowanych na poziomie terenu. Instalacja oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, Zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia oświetlenie awaryjne, przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, na które składa się: o awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych, o oświetlenie przestrzeni otwartych, o oświetlenie stref wysokiego ryzyka. Dla hali basenowej przewiduje się montaż centralnej baterii oświetlenia ewakuacyjnego wyposażonej w układy do testowania stanu obwodów umożliwiający rejestrację oraz uzyskiwanie wydruków stanu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z baterii centralnej. Dla pozostałych 12

13 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 13 pomieszczeń przewidziano stosowanie opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonych w indywidualne układy do podtrzymania zasilenia. Zakładany czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niż 2 h. Oprawy stanowiące fragment oświetlenia podstawowego, będą pracować zarówno w ruchu normalnym jak i awaryjnym. Oprawy na hali basenowej zasilane z centralnej baterii należy zasilić przewodami o odporności ogniowej gwarantującej zachowanie funkcji dla przewodów zasilających minimum E90. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego jednak nie mniejszy niż 90 minut. Przewodami o odporności ogniowej gwarantującej zachowanie funkcji dla przewodów zasilających minimum E90, zasilane będą następujące urządzenia: zestaw hydroforowy RHD, centralki systemu oddymiania CSO, centralną baterię oświetlenia awaryjnego hali basenowej. Oprawy oświetlenia awaryjnego, zasilane z centralnej baterii, Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody pożarowe zabezpieczone są wg rozwiązań systemowych w klasie EI 120 lub EI 60, stosownie do potrzeb, 5.2 Instalacje wentylacyjne: Basen. Dla hali basenowej zostały zaprojektowane 2 specjalistyczne centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne, zlokalizowane w podbaseniu, wyposażone w krzyżowy wymiennik odzysku ciepła. Nawiew realizowany jest przez szczeliny nawiewne umieszczone pod oknami. Wywiew powietrza będzie się odbywał przez kraty umieszczone na ścianie, za widownią. Centrale basenowe będą obsługiwały również natryski znajdujące się we wspólnej przestrzeni z halą basenową. Zespół przebieralni. Dla tych pomieszczeń została zaprojektowana wspólna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna, z centralą umieszczoną w podbaseniu. Nawiew i wywiew będą realizowane przez kratki wentylacyjne umieszczone w sufitach podwieszonych. Zespół odnowy biologicznej. Kompleks odnowy biologicznej będzie obsługiwany przez jedną centralę wentylacyjną nawiewną umieszczoną na dachu, Wywiew powietrza będzie realizowany przez 3 odrębne zespoły wywiewne, Sale ćwiczeń. Dla sal gimnastycznych i pomieszczeń związanych została zaprojektowana wspólna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna, z centralą zlokalizowaną na dachu. Nawiew i wywiew będą realizowane przez kratki wentylacyjne umieszczone w sufitach podwieszonych. Hol, biura i kawiarnia. Dla pomieszczeń biurowych, holu, kas, kawiarni, itp, zaprojektowano wspólną, centralną instalację nawiewno-wywiewną. Centrala będzie zamontowana na dachu, Pomieszczenia techniczne. Dla pomieszczeń technicznych zostały zaprojektowane instalacje wywiewne z wentylatorami kanałowymi lub dachowymi, Szatnie basenu letniego. Dla szatni basenu letniego zaprojektowano niezależną instalację wywiewną, z wentylatorem wywiewnym dachowym. Nawiew powietrza odbywa się przez czerpnie ścienne. Pozostałe pomieszczenia. WC dla tolalet zostały zaprojektowane instalacje wywiewne indywidualne lub zbiorcze z wentylatorami dachowymi lub kanałowymi i wyrzutniami dachowymi. Podbasenie przewietrzanie podbasenia zapewnią trzy wentylatory kanałowe, osiowe, z czerpniami i wyrzutnią umieszczonymi w ścianie zewnętrznej podbasenia. Przejścia instalacji wentylacyjnych przez przegrody stanowiące element oddzielenia pożarowego. Na przewodach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych, zastosowano przeciwpożarowe klapy odcinające, o odporności ogniowej REI Instalacje sanitarne: Instalacja wodociągowa w budynku: Instalacja wody zimnej została zaprojektowana z rur stalowych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w projektowanym węźle cieplnym zlokalizowanym w pomieszczeniu

14 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 14 Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe z budynku odprowadzone będą grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącza kanalizacyjne. Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur PVC łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacja kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu zaprojektowano układ kanalizacji deszczowej podciśnieniowej. Wody deszczowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej. Rurociągi deszczowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD. Przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody, stanowiące element oddzielenia pożarowego, projektowane są wg atestowanych rozwiązań systemowych, projektowane są w klasie EI 120, 5.4 Ogrzewanie: Budynek ogrzewany jest z lokalnego węzła cieplnego. Instalacja cieplna zasila: Grzejniki konwekcyjne, Instalację ogrzewania podłogowego, Wymienniki wody basenowej, Nagrzewnice wentylacyjne, Przejścia instalacji cieplnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące element oddzielenia pożarowego projektuje się zabezpieczyć wg rozwiązań systemowych w klasie: EI 120, Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zabezpieczone są przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku, 6 Instalacje zabezpieczające, 6.1 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: W budynku zaprojektowana jest nawodniona instalacja hydrantów wewnętrznych Φ 25. Ciśnienie wymagane przed wylotem z najbardziej niekorzystnie położonego zaworu hydrantowego będzie nie mniejsze niż 0,20 MPa i zapewnione jest przez projektowany zestaw hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym Jednoczesność poboru wody: Zakłada się jednoczesność poboru wody z dwóch hydrantów wewnętrznych Φ 25. Zasięg hydrantów: Zasięg m maksymalnie. 6.2 Urządzenia oddymiające: Zaprojektowano oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych klapami oddymiającymi usytuowanymi w dachu budynku, o powierzchni czynnej, równej 5% powierzchni podłogi schodów, zgodnie z PN-B , sterowanymi przez system wykrywania dymu. Zaprojektowano oddymianie przestrzeni holu nad parterem i 1 piętrem, klapą oddymiającą o powierzchni czynnej równej 3% powierzchni holu na parterze, zgodnie z PN-B , sterowaną systemem wykrywania dymu. Zaprojektowano oddymianie dźwigu osobowego, klapą oddymiającą usytuowaną w dachu budynku, o powierzchni czynnej, równej 2,5% powierzchni podłogi szybu, zgodnie z PN-B , sterowaną przez system wykrywania dymu. Zaprojektowano system elektrycznego sterowania otwarciem klap dymowych. Centrale sterujące będą wyposażone w przyciski oddymiania i przyciski przewietrzania. 7 Warunki ewakuacji, 7.1 Piwnica budynku. Przestrzeń podbasenia nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. Z przestrzeni podbasenia zaprojektowano wyjście techniczne do korytarza 0.01 oraz eksploatacyjne, do korytarza 0.20, Wyjście ewakuacyjne z zespołu pomieszczeń techników, zapewnione jest na korytarz ewakuacyjny 0.01, z którego zapewniono bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, Wyjście ewakuacyjne z zespołu pomieszczeń socjalnych, zapewnione na korytarz ewakuacyjny Drzwi z pomieszczeń szatni, otwierające się na korytarz, wyposażone są w samozamykacze. Z korytarza 0.20 zapewniono bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, 14

15 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 15 Z pomieszczenia szatni depozytowej, zapewniono bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, 7.2 Parter budynku: Ewakuacja z pomieszczeń strefy wejściowej, strefy szatni, strefy natrysków i pomieszczeń sanitarnych oraz hali basenów, znajdujących się na parterze budynku, z uwagi na układ funkcji, traktowana jest jako przejście w pomieszczeniu. Projektowane są przejścia przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, w ramach dopuszczalnej długość przejścia ewakuacyjnego. W zespole pomieszczeń strefy wejściowej budynku, wyjścia ewakuacyjne z poszczególnych pomieszczeń, do holu 1.02, Z pomieszczeń zaplecza baru zapewnione jest bezpośrednie wyjście z budynku, W zespole szatniowym szatni, zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne. Jedno wyjście prowadzi przez holl wejściowy, do klatki schodowej 1.12 (KL01), natomiast, drugie wyjście prowadzi poprzez korytarz 1.36, do klatki schodowej 1.35 (KL02). Z pomieszczeń natrysków i sanitariatów zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne. Jedno wyjście prowadzi przez halę basenów do wyjścia ewakuacyjnego w osi 10, natomiast, drugie wyjście prowadzi poprzez korytarz 1.36, do klatki schodowej 1.35 (KL02). Z hali basenów zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne, w ramach dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego, wynoszącej 50 m. Jedno wyjście prowadzi przez halę basenów do wyjścia ewakuacyjnego w osi 10, natomiast, drugie wyjście prowadzi do wyjścia ewakuacyjnego do korytarza 1.34, Z pomieszczeń szatni personelu, wyjścia ewakuacyjne z poszczególnych pomieszczeń, zaprojektowano drzwiami jedno skrzydłowymi, do korytarza ewakuacyjnego 1.36, a następnie, do ewakuacyjnej klatki schodowej Poziom 1 piętra budynku. Ewakuacja z pomieszczeń sauny, siłowni, basenu oraz pomieszczeń biurowych, znajdujących się na 1 piętrze budynku, z uwagi na układ funkcji, traktowana jest jako przejście w pomieszczeniu. w ramach dopuszczalnej długość przejścia ewakuacyjnego. W zespole pomieszczeń saunarium, wyjścia do ewakuacyjnej klatki schodowej 2.32 (KL02), korytarzem ewakuacyjnym W zespole pomieszczeń siłowni, wyjścia ewakuacyjne z poszczególnych pomieszczeń, do wewnętrznego korytarza 2.50, z którego zapewniono wyjście do ewakuacyjnej klatki schodowej 2.32 (KL02), korytarzem 2.33 oraz do holu 2.01, a następnie do klatki KL 01. Drzwi z pomieszczeń, otwierające się na korytarz i powodujące jego zawężenie, należy wyposażyć w samozamykacze. Z trybun zaprojektowano przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniu hali basenów, do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie parteru, oraz do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 1 piętra budynku, do holu 2.01, w ramach dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu. 7.4 Klatki schodowe: W budynku zaprojektowano dwie ewakuacyjne klatki schodowe KL 01 oraz KL 02, obudowane są ścianami w klasie REI 60, zamknięte drzwiami w klasie EI 30 oraz oddymiane grawitacyjne. Z klatek schodowych, zapewnione jest bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. 7.5 Dojścia ewakuacyjne: W strefie pożarowej budynku zaprojektowano jeden i dwa kierunki ewakuacji. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku wynosi 10 m, a przy wielu 40 m, Parter: Z pomieszczeń szatni personelu, zaprojektowano jeden kierunek ewakuacji, korytarzem ewakuacyjnym, 1.36, do ewakuacyjnej klatki schodowej 1.35, w ramach dopuszczalnej długości dojścia, 1 piętro: Na 1 piętrze budynku, ewakuację rozwiązano w poszczególnych zespołach pomieszczeń, w ramach dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego, bezpośrednio, do wydzielonych i oddymianych klatek schodowych oraz korytarzem ewakuacyjny,

16 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 16 Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych na wszystkich poziomach projektowana jest projektowana jest w klasie nie mniejszej niż EI 15, Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych zawiera się w granicach od 120 cm do 160 cm i jest dostosowana do ilości osób, jakie mogą się tymi korytarzami ewakuować. Wyjścia ewakuacyjne z budynku: Szerokość drzwi zewnętrznych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku basenu, dostosowana jest do ilości ewakuujących się osób i wynosi nie mniej niż 120 cm w świetle, Szerokość pojedynczego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych wynosi nie mniej niż 90 cm w świetle 8 Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, Przyjęto wyposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy dostosowany do rodzaju mogących się spalać materiałów, tj. grupy AB E Wyposażenie budynku w gaśnice wg normatywu jest następujące: Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej kategorii ZL, Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg na każde 300 m 2 powierzchni przestrzeni technicznej basenu, W budynku należy rozmieścić uniwersalne gaśnice proszkowe, 4 kg. Piwnica - 4 szt. Parter - 7szt. 1 piętro - 3 szt. 9 Wymagania dotyczące odległości pomiędzy budynkami, Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym. Najbliżej usytuowany budynek techniki basenów otwartych, znajduje się w odległości 27,8 m, 10 Dojazdy pożarowe, Drogi wewnętrzne w części istniejącej oraz projektowanej, posiadają szerokość 5,0 oraz 5,5 m. Dojazd pożarowy do projektowanego budynku, zaprojektowano od strony południowej, od strony wejścia głównego do budynku oraz od strony zachodniej, z terenu podwórza gospodarczego. Zakończenie dojazdu pożarowego za budynkiem, zaprojektowano zgodnie z wymaganiami określonymi w 11, ust. 6, Rozporządzenia (5), w postaci sięgacza, umożliwiającego zawrócenie jednostek straży pożarnej, Włączenia do publicznego układu komunikacyjnego: Drogi wewnętrzne posiadają włączenie od ulicy 1-go Maja. 11 Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, Dla projektowanego obiektu, wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm 3 /s. Na terenie obiektu znajduje się instalacja wodociągowa, na której zainstalowane są dwa hydranty zewnętrzne, nadziemne Φ 80. Instalacja zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej, 12 Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania Źródła powstania pożaru, Budynek jest obiektem użyteczności publicznej, zaliczonym do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Możliwości powstania pożaru w budynku mogą najczęściej wynikać z: Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych: o niewłaściwego wykonania instalacji, 16

17 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 17 o przeciążania instalacji poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu elektrycznego, o braku bieżącej i okresowej konserwacji, o korzystania z niesprawnych instalacji elektrycznych, o stosowania niewłaściwych urządzeń zabezpieczających, o niezachowania wymaganych odległości elektrycznych urządzeń ogrzewczych i żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych, o stosowania prowizorycznych instalacji i urządzeń, o stosowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych niezgodne z zaleceniami producenta. Używania otwartego ognia: o zaprószenia ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się papierosów w sąsiedztwie materiałów palnych. W budynku, palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych do tego pomieszczeniach, o prowadzenia prac remontowo budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo. Niewłaściwego magazynowania i stosowania cieczy palnych (podręczne magazyny) oraz rozlewania ich w miejscach do tego celu nie przystosowanych (niewłaściwie zlokalizowane, pozbawione odpowiedniej wentylacji). Przechowywania ciał stałych w sąsiedztwie materiałów posiadających skłonności do samo nagrzewania. Celowego podpalenia Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru. Rozwój pożaru uzależniony jest od istniejących rozwiązań techniczno budowlanych ograniczających możliwości rozprzestrzeniania się ognia i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi budynkami oraz kondygnacjami. W budynku rozwój pożaru ogranicza istniejący rozdział poszczególnych części budynku przez układ korytarzy oraz pion komunikacyjny zawierający klatkę schodową i dźwig osobowy. Pion komunikacyjny oddzielony jest na poziomie kondygnacji nadziemnych od poszczególnych poziomów drzwiami korytarzy oraz od piwnicy, drzwiami w klasie EI 30, 13 Zapobieganie możliwości powstania pożaru. Do podstawowych obowiązków wszystkich osób fizycznych, najemców oraz osób prowadzących jakąkolwiek działalność na terenie budynku oraz użytkowników, należy zapobieganie możliwości powstania pożaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 80, poz. 563, W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów: a) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, b) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa; 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 17

18 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 18 3) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze; 4) rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m; 5) składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 6) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 7) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V; 8) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki; 9) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 10) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości; 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach; 12) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 13) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych; 14) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej; Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, 1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej; 2) wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu; 3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; 4) oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa: 18

19 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 19 a) drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów technicznobudowlanych wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, d) miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, e) pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem: 1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu; 2) zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych; 3) nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające: 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, 2) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; 6) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Obiekt powinien być w czasie użytkowania poddawany przez właściciela lub zarządcę: 1. Okresowej kontroli obiektu, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności: 2. Elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 3. Instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, 4. Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), 5. Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej w tym badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 6. Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, a także instrukcje 19

20 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 20 obsługi i eksploatacji : obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. 7. Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany jest prowadzić dla budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego powinny być dołączone do książki obiektu. 8. W przypadku stwierdzenia, że obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym lub jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bądź w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia właściwy organ wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Należy dokonywać okresowych kontroli instalacji i urządzeń ppoż.: 1. Sprawdzanie stanu technicznego oświetlenia awaryjnego zgodnie z zaleceniami producenta. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. a) Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 3. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych, oraz po każdej ingerencji w sieci wodnej mogącej mieć wpływ na jej parametry, np. przebudowa, remont, rozbudowa czy modernizacja. 4. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego - nie rzadziej niż raz na rok (należy uwzględniać dodatkowe wskazania producenta ). 14 Podręczny sprzęt gaśniczy Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego. Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w początkowej fazie ich rozwoju przez użytkowników budynku. W obiekcie co najmniej jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) powinna przypadać na każde 100 m 2 powierzchni. Występowanie w obiekcie instalacji hydrantowej wewnętrznej nie powoduje zwolnienia od obowiązku wyposażenia go w podręczny sprzęt gaśniczy. Gaśnice w budynku powinny być rozmieszczone: 1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: a) przy wejściach do budynków, b) na klatkach schodowych, c) na korytarzach, d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 3) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z PN-92/N /01, Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: 1) do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe 20

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA Wykonane roboty na obiekcie do dnia 30.07.2008r: - fundamenty 100% - ściany zewnętrzne 100% - ściany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2010 r. grupa szkół gimnazjalnych ZESTAW I

OTWP eliminacje wojewódzkie 2010 r. grupa szkół gimnazjalnych ZESTAW I ZESTAW I Jakie czynności które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji są zabronione w obiektach i na terenach przyległych W obiektach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo