INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,"

Transkrypt

1 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

2 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 2 Zawartość 1. Przedmiot opracowania Podstawy prawne: Zasady ogólne Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu Lokalizacja i funkcja obiektu, Podstawowe wielkości i charakterystyka budowlana obiektu, Rozwiązania materiałowe i techniczne: Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej, Kategoria zagrożenia Klasa odporności pożarowej, Strefy pożarowe, Instalacje użytkowe, Instalacje elektryczne: Instalacje wentylacyjne: Instalacje sanitarne: Ogrzewanie: Instalacje zabezpieczające, Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: Urządzenia oddymiające: Warunki ewakuacji, Piwnica budynku Parter budynku: Poziom 1 piętra budynku Klatki schodowe: Dojścia ewakuacyjne: Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, Wymagania dotyczące odległości pomiędzy budynkami, Dojazdy pożarowe, Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania Źródła powstania pożaru, Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru Zapobieganie możliwości powstania pożaru Podręczny sprzęt gaśniczy Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego Zasady użycia sprzętu gaśniczego Urządzenia przeciwpożarowe: Hydranty wewnętrzne Oddymianie klatki schodowej Ewakuacja osób i mienia Organizacja ewakuacji Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia Zasady alarmowania Zasady postępowania pracowników i użytkowników budynku w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pożarowo WYKAZ ZNAKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wg. PN-92/N 01256/ WYKAZ ZNAKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wg. PN-N :

3 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 3 22 WYKAZ ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH wg. PN-92/N-01256/ ZNAKI EWAKUACYJNE Wg PN-N

4 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla krytego basenu znajdującego się w Oławie, w rejonie ulic: 11-go Listopada 1-go Maja, 2. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 109, poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 201, poz. 1238, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 56, poz. 461, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 80 poz. 563, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124, poz. 1030, PN-B Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PN-92/N /01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, PN-N :1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. PN-N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. Basen kryty. Oława w rejonie ulic: 11-go Listopada 1-go Maja. Projekt budowlany. Opracowanie: ETC Architekci Sp. Z o.o. Wrocław, ul. Racławicka 15-19, 3. Zasady ogólne Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz z późn. zm.), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: o Art. 3. o Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. o Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, których mowa powyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. o Art. 4. o Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, 4

5 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 5 zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. o Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. o Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. o Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa: o Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych, o Sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; o Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; o Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, o Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; o Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. 4. Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu 4.1 Lokalizacja i funkcja obiektu, o Obiekt jest integralną częścią istniejącego zespołu rekreacyjnego i krajobrazowego składającego się bezpośrednio z terenów istniejącego basenu otwartego, boisk i kortów tenisowych oraz parku i terenów spacerowych i rekreacyjnych. o Część zapleczowa obiektu wraz z dojazdem gospodarczym została zlokalizowana od strony istniejącego budynku technicznego basenu otwartego, będącego najmniej ciekawym elementem otoczenia. Dojazd do części technicznej zakończony jest podwórzem gospodarczym w poziomie przyziemia obiektu z wjazdem na parking wewnętrzny usytuowany pod budynkiem. Wjazd jest częściowo zagłębiony, o o Podstawowe funkcje obiektu: sport na poziomie młodzieżowym i lokalnym (basen oraz trybuna na ok. 200 osób), pływanie rekreacyjne (basen), nauka pływania (basen oraz aneks do nauki pływania w basenie rekreacyjnym), rekreacja wodna, wypoczynek, (basen rekreacyjny, zespół odnowy biologicznej), odnowa biologiczna, rehabilitacja (zespół odnowy biologicznej, elementy basenu rekreacyjnego). o Funkcje pomocnicze: gastronomia, handel, usługi (bar kafeteria, sklepik ze sprzętem pływackim, fryzjer kosmetyczka), o Program obiektu uzupełniają zespoły pomieszczeń obsługujące funkcje podstawowe tj.: strefa wejściowa, zaplecze sanitarno - szatniowe dla klientów, pomieszczenia administracyjne i zaplecza socjalne dla pracowników, pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze. 4.2 Podstawowe wielkości i charakterystyka budowlana obiektu, Powierzchnie budynku przedstawiono poniżej: 5

6 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 6 Piwnica m 2, Parter m 2, 1 piętro m 2, Razem: m 2, Wysokość - 11,99 m, Obiekt pływalni składa się z następujących zasadniczych części funkcjonalnych: Podziemie: W piwnicy budynku zlokalizowano: o Zespół Kąpieliska Otwartego szatnie letnie, o powierzchni użytkowej 160,93 m 2, gdzie zlokalizowano; przebieralnię, szatnię depozytową, natryski damskie i męskie z sanitariatami oraz kasę, o Zespół pomieszczeń technologii basenu o powierzchni użytkowej 731,83 m 2, w którym zlokalizowano: podbasenie, filtrownię, komorę wentylacyjną oraz centrale wentylacyjne natrysków oraz basenu, o Zespół pocieszeń technicznych, o powierzchni użytkowej 70,13 m 2, w którym zlokalizowano pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej pomieszczenie regulatora ph, o Zespół pomieszczeń socjalnych obsługi basenu, o powierzchni użytkowej 73,13 m 2, w którym zlokalizowano: pomieszczenie techników z zapleczem, pomieszczenie socjalne, szatnie kobiet z sanitariatami, szatnie mężczyzn z sanitariatami, pomieszczenia porządkowe i gospodarcze. o Układ komunikacji poziomej oraz pionowej, Parter. Na parterze budynku zlokalizowano: o Główny hol wejściowy o powierzchni użytkowej 433,35 m 2. Z holu wejściowego dostępne są takie funkcje jak: hol kasowy, szatnia okryć wierzchnich ze sklepikiem sprzętu pływackiego, toalety ogólnodostępne, bar - kafeteria, na 24 miejsca przy stolikach i ladzie barowej, oraz zakład kosmetyczno fryzjerski; Z holu poprzez klatkę schodową, dostępny jest zespół pomieszczeń administracyjnych, trybuna basenu sportowego oraz zespół odnowy biologicznej, na 1 piętrze budynku. Poprzez boks kasowy, wyposażony w 2 uniwersalne stanowiska kasowe, użytkownik przechodzi do strefy szatni. o Strefa szatni, posiada powierzchnię użytkową 375,28 m 2. Zaprojektowano szatnie w układzie szafkowym. Zaprojektowano około 348 szafek szatniowych przy maksymalnej chłonności obiektu równej 128 osób na pływalni oraz około 40 w odnowie biologicznej. Po przebraniu się użytkownik przechodzi do zespołu sanitariatów i natrysków, a następnie poprzez brodzik do dezynfekcji stóp do hal basenowych. o Hala basenów, posiada powierzchnię użytkową 1382,4 m 2. W hali basenowej zaprojektowano sześciotorową nieckę sportową oraz nieckę do nauki pływania połączoną niecką rekreacyjną. W hali basenowej zlokalizowano zjeżdżalnię wodną. Kolejnym elementem części rekreacyjnej jest brodzik dla dzieci najmłodszych. Program hali uzupełniają dwie 6-cio osobowe wanny bąbelkowe jacuzzi. Hala basenowa obsługiwana jest przez zespół pomieszczeń ratowników i instruktorów (sędziów), z zapleczem socjalnym, magazynem sprzętu i pomieszczeniem porządkowym. o Program parteru uzupełnia blok pomieszczeń socjalnych obsługi basenu i zespołu odnowy biologicznej jak szatnie i sanitariaty pracownicze, pokój śniadań o powierzchni użytkowej 65,6 m 2. Piętro. Na 1 piętrze budynku zlokalizowano: o Trybunę basenu sportowego mieszczącą ok. 126 osób zorganizowano na antresoli hali basenowej, na powierzchni użytkowej 167,77 m 2. o Zespół odnowy biologicznej, posiada powierzchnię użytkową 480,38 m 2. Zespół jest dostępny z hollu 1 piętra dla użytkowników nie korzystających z basenu oraz z hali basenowej schodami wewnętrznymi. Dostęp do saunarium i odwrotnie na basen, będzie regulowany systemem obsługi klientów (bramka, kołowrotek). 6

7 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 7 Całość zespołu obsługiwana jest poprzez recepcję w holu odnowy biologicznej oraz stanowisko obsługi w hollu wypoczynkowym. o Zespół odnowy biologicznej obejmuje: salę gimnastyczną 1, mogącą pełnić również rolę siłowni; salę gimnastyczną 2, do ćwiczeń rehabilitacyjnych np. po zabiegu w kriokomorze; kriokomorę dla 5-6 osób; 2 stanowiska z komorami do hydromasażu rąk i nóg; 2 stanowiska z wannami do hydromasażu perełkowego; 2 stanowiska solarium; gabinet lekarsko-zabiegowy; saunarium; Na program usługowy zespołu saunarium składają się: sauna sucha (fińska); sauna mokra (parowa); grota solna; specjalistyczne natryski do schładzania; hol saunarium z przebieralnią, ławkami i miejscami do moczenia nóg; hol wypoczynkowy z leżankami. W holu wypoczynkowym, który posiada szerokie przeszklenie na halę basenową zaprojektowano również stanowisko obsługi, gdzie klienci mogą zaopatrzyć się w ręczniki oraz napoje. pomieszczenia pomocnicze i socjalne. o Administracja obiektu: znajduje się na powierzchni użytkowej 139,23 m 2 i zawiera: sekretariat, biura kierownictwa, biura pozostałe i salkę konferencyjną na około 12 osób. 4.3 Rozwiązania materiałowe i techniczne: Fundamenty. Posadowienie budynku na żelbetowych monolitycznych ławach oraz płytach fundamentowych, wylewanych, Posadowienie słupów żelbetowych na stopach fundamentowych, Posadowienie zbiorników przelewowych, szybów windowych, central wentylacyjnych, filtrów uzdatniania i pomp wody na żelbetowych monolitycznych płytach fundamentowych wylewanych na mokro, Ściany fundamentowe. Wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne piwnic żelbetowe wylewane na mokro, wg projektu konstrukcji Ściany i mury oporowe. Zewnętrzne ściany i murowe konstrukcje terenowe, mury oporowe schodów i obniżeń terenu wokół budynku żelbetowe wylewane na mokro, Zbiorniki przelewowe. Zbiorniki przelewowe (wyrównawcze) w podbaseniu żelbetowe monolityczne, wylewane Ściany nośne podziemia. Ściany nośne zewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro, Ściany nośne wewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro, Ściany nośne parteru i piętra. Ściany nośne zewnętrzne (wszystkie kondygnacje) żelbetowe wylewane na mokro oraz szkielet żelbetowy trzpienie, słupy, wieńce i nadproża żelbetowe wylewane na mokro, z wypełnieniem z termoizolacyjnych poryzowanych pustaków ceramicznych gr. 25cm, Ściany nośne wewnętrzne (wszystkie kondygnacje) żelbetowe wylewane na mokro oraz szkielet żelbetowy trzpienie, słupy, wieńce i nadproża żelbetowe wylewane na mokro, z wypełnieniem z termoizolacyjnych poryzowanych pustaków ceramicznych gr. 25cm, 7

8 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 8 kl.15mpa na zaprawie termicznej marki M Słupy, podciągi i rygle. Słupy, podciągi oraz rygle żelbetowe wylewane na mokro, wg proj. konstrukcji. Głowice stalowe słupów żelbetowych oraz inne elementy montażowe dźwigarów z drewna klejonego w hali basenów zabezpieczane antykorozyjnie oraz zabezpieczone powłokami lakierniczymi systemu ppoż. do odporności ogniowej R15 zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej ITB nr AT / Podciągi, wieńce w ścianach konstrukcyjnych. W ścianach murowanych podciągi i wieńce żelbetowe wylewane na mokro, wg proj. konstrukcji Stropy i stropodachy masywne. Wszystkie stropy budynku płyta żelbetowa wylewana na mokro, Stropodachy masywne nad częścią 3-kondygnacyjną budynku, nad wieżą oraz lądowiskiem zjeżdżalni płyta żelbetowa na ścianach, oraz słupach i ryglach żelbetowych, Szyb windy. Szyb windy osobowo-towarowej żelbetowy wylewany na mokro, Schody masywne. Klatki schodowe biegi, spoczniki i podesty żelbetowe wylewane na mokro, Schody na piętro na trybuny biegi i spocznik żelbetowe wylewane na mokro, Schody wieży zjeżdżalni biegi, spoczniki i podesty żelbetowe monolityczne ze ścianami wieży, Konstrukcja niecek basenowych. Niecki basenów sportowego i rekreacyjnego żelbetowe na słupach i ścianach fundamentowych żelbetowych, wylewane na mokro, Konstrukcje drewniane dachu hali basenowej. Konstrukcja nośna dachu z dźwigarów i płatwi drewnianych z drewna klejonego, mocowanych do głowic stalowych słupów i stężanych płatwiami drewnianymi i ściągami stalowymi. Całość o odporności ogniowej R15. Wszystkie elementy z drewna klejonego winny posiadać klasyfikację n.r.o. Konstrukcja dachu spełnia warunek R15 odporności ogniowej Poszycie dachu. Pokrycie połaci dachu hali basenów blachą trapezową stalową mocowaną do konstrukcji z drewna klejonego oraz fragmentarycznie mocowaną do wieńców i oczepów obwodowych. Poszycie dachu hali basenowej spełniające warunek RE15 wg aprobaty technicznej Elementy podkonstrukcji drewnianych. Elementy podkonstrukcji drewnianych, stanowia krawędziaki z drewna iglastego, mocowane do konstrukcji za pomoca kołków rozporowych. Wszystkie elementy podkonstrukcji drewnianych oraz deskowanie 8

9 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 9 impregnowane preparatem przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowym dla uzyskania cech klasyfikujących jako materiał niezapalny Ściany działowe, przegrody wewnętrzne, obudowy GK. Ściany działowe murowane. Ściany wydzielające komorę wentylacyjną od podbasenia z pustaków ceramicznych termoizolacyjnych gr. 11,5cm, Ściany działowe wydzielające rozdzielnię elektryczną z bloków wapienno-piaskowych gr. 18cm. Wymagana klasa odporności ogniowej EI 60. Obudowa szachu wentylacyjnego w osiach C / 8-9 z bloków wapienno-piaskowych gr. 18cm. Wymagana klasa odporności ogniowej EI 120. Ściana wewnętrzna węzła cieplnego ceramiczne poryzowane pustaki termoizolacyjne gr. 25 cm, Ściany działowe wydzielające pomieszczenia saun w obrębie saunarium z bloków wapienno-piaskowych gr. 15cm, Pozostałe ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych drążonych gr. 8 i 12 cm, Ściany działowe GK Fragment ściany działowej oddzielającej bar kafeterię od hali basenowej nad przegrodą przeszkloną ściana GKBI z płyty wodoodpornej. Ścianka EI 15 w osi B. Obudowy GK. Lokalnie obudowy przeciwpożarowe płyta GKBF ognioodporna na stelażu i wieszakach systemowych, w klasie EI 60 (pom. elektr. 2.35). Fragmenty ściany działowej oddzielającej halę basenów od baru nad przegrodą przeszkloną wraz z czołem stropu piętra a także halę basenów od saunarium obudowa lekka z płyty GKBI, ścianka EI Dachy i stropodachy, Dach hali basenów - pokrycie systemu klejonego Icopal Firesmart Duo, lub równoważne, w klasie RE 15: blacha trapezowa wg projektu konstrukcji, paroizolacja papa paroizolacyjna samoprzylepna z wkładką z folii aluminiowej. wełna mineralna gr. 20cm, papa podkładowa termozgrzewalna Icopal Firesmart Duo, lub równoważne. papa nawierzchniowa termozgrzewalna Icopal Firesmart Duo, lub równoważne. Stropodachy masywne żelbetowe hali basenów - pokrycie systemu klejonego Icopal Firesmart Duo, lub równoważne, w klasie RE 15: płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji. papa paroizolacyjna z wkładką z folii aluminiowej termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu. styropian EPS / wełna mineralna,. 9

10 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 10 papa podkładowa termozgrzewalna Icopal Firesmart Duo, lub równoważne. papa nawierzchniowa termozgrzewalna Icopal Firesmart Duo, lub równoważne. Stropodach nad wykuszem w poziomie parteru: płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji. papa paroizolacyjna z wkładką z folii aluminiowej termozgrzewalna na zagruntowanym podłożu, wełna mineralna gr. 20 cm, systemowa membrana separacyjna; okładzina z blachy tytanowo-cynkowej. Podkonstrukcja drewniana wg opisu technicznego. Stropodachy masywne żelbetowe pozostałe - pokrycie systemu mocowanego mechanicznie Icopal Firesmart Duo, lub równoważne, w klasie RE15: płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji papa paroizolacyjna / folia paroizolacyjna styropian EPS gr. 20 cm papa podkładowa mocowana mechanicznie wraz z warstwą izolacji termicznej Icopal, lub równoważne papa nawierzchniowa termozgrzewalna. Icopal, lub równoważne Przegrody przeszklone zewnętrzne PZ. Ściany osłonowe hali basenowej i saunarium system ściany słupoworyglowej na profilach aluminiowych, 4.4 Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej, Kategoria zagrożenia. Budynek kwalifikuje się do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Projektowana przepustowość obiektu. Przepustowość obiektu (jednorazowa maksymalna godzinowa chłonność obiektu) dla: funkcji podstawowej tj. hal basenowych i zespołu odnowy biologicznej: o niecka pływacka 6 torów x 7 osób - 42 osoby, o niecka rekreacji i nauki pływania - 54 osoby, o wanny jacuzzi - 12 osób, o brodzik dla dzieci - 10 osób, o zjeżdżalnia - 10 osób. Łączna maks. chłonność hali basenowej - ok. 128 osób. Łączna maks. chłonność zespołu odnowy biologicznej - ok. 40 osób., Klasa odporności pożarowej, Budynek projektuje się w klasie C odporności pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia, zgodnie z zasadami określonymi w 212, ust. 3, Rozporządzenia (2), Wymagania dla elementów konstrukcji budynków projektowanych w klasie C odporności pożarowej, w części podziemnej, o Ściany konstrukcyjne klasa REI 60, Słupy konstrukcyjne klasa R 60, Strop nad piwnicą w osiach A-C/1-10, projektowany jest jako żelbetowy w klasie REI 60. Konstrukcja nośna stropu projektowana jest w klasie R 60, W poziomie piwnicy, ściana oddzielenia pożarowego, wydzielająca z budynku zespół pomieszczeń szatni letniej, projektowana jest w klasie REI 120, 10

11 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 11 Strop nad piwnicą w osiach C-D/7-10 oraz D-G/16-17 projektowany jest jako żelbetowy w klasie REI 120. Konstrukcja nośna stropu projektowana jest w klasie R 120, Ściany wewnętrzne projektowane są w klasie EI 15, Wymagania dla elementów konstrukcji budynków w części nadziemnej, o Główna konstrukcja nośna: klasa R 60. Konstrukcja widowni klasa R 60, o Stropy międzykondygnacyjne: klasa REI 60. Płyta widowni klasa REI 60, o Konstrukcja dachu: klasa R 15. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do stopnia NRO środkami ogniochronnymi, o Ściana zewnętrzna w pasie międzykondygnacyjnym: klasa EI 30, o Ściany wewnętrzne klasa EI 15, w tym również ściany przeszklone, stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych. o Przekrycie dachu: klasa - E15, o Klatki schodowe: Obudowa: klasa REI 60, Biegi i spoczniki: klasa R 60, Drzwi zamykające klatki schodowej: klasa EI 30. Drzwi wyposażono w samozamykacze, Klatki wyposażone są w urządzenia służące do usuwania dymów i gazów pożarowych, o Dźwig osobowy: Obudowa klasa REI 60, Drzwi do dźwigu klasa EI 30, Szyb dźwigu wyposażony jest w urządzenia służące do usuwania dymów i gazów pożarowych, zgodnie z PN-B Strefy pożarowe, Poziom piwnicy w osiach C-D/7-10 oraz D-G/16-17, projektowany jest jako strefa pożarowa kategorii ZL III o powierzchni, równej 160,93 m 2, Piwnica budynku o powierzchni 1012,07 m 2, zawierająca podbasenie, powierzchnie, na których zlokalizowano urządzenia techniki basenowej oraz pomieszczenia techniczne i socjalne, z wyłączeniem strefy kategorii ZL III, wraz z częścią nadziemną, projektowana jest w jednej strefie pożarowej kategorii PM + ZL I, o powierzchni użytkowej 4423,07 m 2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8000 m 2. Projektowane oddzielenia pożarowe: Pomieszczenie stacji transformatorowej, znajdujące się w budynku technicznym, wraz z przyległymi pomieszczeniami rozdzielni SN oraz RGNN, wydzielone zostają z budynku, przegrodami budowlanymi w klasie EI 60. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń stacji, projektowane są w klasie EI 30. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zlokalizowane w podbaseniu budynku, w którym zainstalowano urządzenia elektryczne zasilające urządzenia pożarowe oraz centralną baterię oświetlenia awaryjnego, wydzielone jest z budynku ścianami w klasie EI 120, stropem w klasie REI 120 oraz zamknięte drzwiami w klasie EI 60. Przejścia instalacji przez ściany i strop, wydzielające pomieszczenia rozdzielni, zabezpieczone są wg atestowanych rozwiązań systemowych, w klasie EI 120, 11

12 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 12 Pomieszczenie techniczne 0.16, w którym zlokalizowano pompownię zasilającą instalację hydrantów wewnętrznych, wydzielone jest z budynku ścianami w klasie EI 120, stropem w klasie REI 120 oraz zamknięte drzwiami w klasie EI 60. Przejścia instalacji przez ściany i strop, wydzielające pomieszczenie pompowni, zabezpieczone są wg atestowanych rozwiązań systemowych, w klasie EI 120. Poziom piwnicy kategorii ZL III, znajdujący się w osiach C-D/7-10 oraz D-G/16-17, oddzielony jest od piwnicy budynku w osi C/7-10 oraz w osi 6-16/C-G, ścianą oddzielenia pożarowego, projektowaną w klasie REI 120. Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego, projektowane są w klasie EI 60. Nad piwnicą projektowany jest strop w klasie REI 120. Pomieszczenia użytkowe tej części budynku posiadają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz. o Poziomy podział na strefy pożarowe w budynku, projektowany jest zgodnie z przepisami 226, ust. 2, Rozporządzenia, 5. Instalacje użytkowe, 5.1 Instalacje elektryczne: Budynek będzie zasilany z istniejącej stacji transformatorowej znajdującej się w budynku technicznym. Transformator zasilany jest linią kablową SN. W stacji znajduje się również rozdzielnia SN oraz rozdzielnia główna NN. Zespół pomieszczeń stacji zostaje wydzielony z budynku w klasie EI 60, Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego. Główny Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu stanowią rozłączniki w polach zasilających nn rozdzielnic: RGB1, RGB2, RGB3. Przycisk Główny Wyłącznika Prądu zainstalowano w wiatrołapie przy wejściu głównym do budynku. Działanie wyłącznika pożarowego umożliwi wyłączenie zasilania wszystkich zainstalowanych w budynku odbiorów, za wyjątkiem urządzeń biorących udział w akacji pożarowej. Urządzenia czynne w czasie akcji pożarowej są zasilane z sekcji pożarowej rozdzielnicy głównej RGB2 zasilanej sprzed głównego wyłącznika pożarowego prądu. Rozdzielnicę zlokalizowano w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na poziomie podbasenia. Z sekcji pożarowej zasilono min.: szafę zasilająco sterującą zestawu hydroforowego RHD, centralki systemu oddymiania CSO, centralną baterię oświetlenia awaryjnego hali basenowej. Ochrona obiektu od wyładowań atmosferycznych, Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN zaprojektowano instalację odgromową budynku, z wykorzystaniem zwodów poziomych niskich nieizolowanych. Dla urządzeń i elementów montowanych na dachu, a nieobjętych kątem ochrony, zapewniono ochronę poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwodów pionowych. Przewody odprowadzające wykonano drutem FeZn ø8 w rurce ochronnej pod elewacją. Połączenia przewodów odprowadzających z instalacją uziemienia zaprojektowano poprzez złącza kontrolno-pomiarowe umieszczone w studzienkach pomiarowych zlokalizowanych na poziomie terenu. Instalacja oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego, Zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia oświetlenie awaryjne, przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, na które składa się: o awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych, o oświetlenie przestrzeni otwartych, o oświetlenie stref wysokiego ryzyka. Dla hali basenowej przewiduje się montaż centralnej baterii oświetlenia ewakuacyjnego wyposażonej w układy do testowania stanu obwodów umożliwiający rejestrację oraz uzyskiwanie wydruków stanu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z baterii centralnej. Dla pozostałych 12

13 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 13 pomieszczeń przewidziano stosowanie opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonych w indywidualne układy do podtrzymania zasilenia. Zakładany czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niż 2 h. Oprawy stanowiące fragment oświetlenia podstawowego, będą pracować zarówno w ruchu normalnym jak i awaryjnym. Oprawy na hali basenowej zasilane z centralnej baterii należy zasilić przewodami o odporności ogniowej gwarantującej zachowanie funkcji dla przewodów zasilających minimum E90. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego jednak nie mniejszy niż 90 minut. Przewodami o odporności ogniowej gwarantującej zachowanie funkcji dla przewodów zasilających minimum E90, zasilane będą następujące urządzenia: zestaw hydroforowy RHD, centralki systemu oddymiania CSO, centralną baterię oświetlenia awaryjnego hali basenowej. Oprawy oświetlenia awaryjnego, zasilane z centralnej baterii, Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody pożarowe zabezpieczone są wg rozwiązań systemowych w klasie EI 120 lub EI 60, stosownie do potrzeb, 5.2 Instalacje wentylacyjne: Basen. Dla hali basenowej zostały zaprojektowane 2 specjalistyczne centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne, zlokalizowane w podbaseniu, wyposażone w krzyżowy wymiennik odzysku ciepła. Nawiew realizowany jest przez szczeliny nawiewne umieszczone pod oknami. Wywiew powietrza będzie się odbywał przez kraty umieszczone na ścianie, za widownią. Centrale basenowe będą obsługiwały również natryski znajdujące się we wspólnej przestrzeni z halą basenową. Zespół przebieralni. Dla tych pomieszczeń została zaprojektowana wspólna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna, z centralą umieszczoną w podbaseniu. Nawiew i wywiew będą realizowane przez kratki wentylacyjne umieszczone w sufitach podwieszonych. Zespół odnowy biologicznej. Kompleks odnowy biologicznej będzie obsługiwany przez jedną centralę wentylacyjną nawiewną umieszczoną na dachu, Wywiew powietrza będzie realizowany przez 3 odrębne zespoły wywiewne, Sale ćwiczeń. Dla sal gimnastycznych i pomieszczeń związanych została zaprojektowana wspólna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna, z centralą zlokalizowaną na dachu. Nawiew i wywiew będą realizowane przez kratki wentylacyjne umieszczone w sufitach podwieszonych. Hol, biura i kawiarnia. Dla pomieszczeń biurowych, holu, kas, kawiarni, itp, zaprojektowano wspólną, centralną instalację nawiewno-wywiewną. Centrala będzie zamontowana na dachu, Pomieszczenia techniczne. Dla pomieszczeń technicznych zostały zaprojektowane instalacje wywiewne z wentylatorami kanałowymi lub dachowymi, Szatnie basenu letniego. Dla szatni basenu letniego zaprojektowano niezależną instalację wywiewną, z wentylatorem wywiewnym dachowym. Nawiew powietrza odbywa się przez czerpnie ścienne. Pozostałe pomieszczenia. WC dla tolalet zostały zaprojektowane instalacje wywiewne indywidualne lub zbiorcze z wentylatorami dachowymi lub kanałowymi i wyrzutniami dachowymi. Podbasenie przewietrzanie podbasenia zapewnią trzy wentylatory kanałowe, osiowe, z czerpniami i wyrzutnią umieszczonymi w ścianie zewnętrznej podbasenia. Przejścia instalacji wentylacyjnych przez przegrody stanowiące element oddzielenia pożarowego. Na przewodach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych, zastosowano przeciwpożarowe klapy odcinające, o odporności ogniowej REI Instalacje sanitarne: Instalacja wodociągowa w budynku: Instalacja wody zimnej została zaprojektowana z rur stalowych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w projektowanym węźle cieplnym zlokalizowanym w pomieszczeniu

14 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 14 Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe z budynku odprowadzone będą grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącza kanalizacyjne. Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur PVC łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacja kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu zaprojektowano układ kanalizacji deszczowej podciśnieniowej. Wody deszczowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej. Rurociągi deszczowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD. Przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody, stanowiące element oddzielenia pożarowego, projektowane są wg atestowanych rozwiązań systemowych, projektowane są w klasie EI 120, 5.4 Ogrzewanie: Budynek ogrzewany jest z lokalnego węzła cieplnego. Instalacja cieplna zasila: Grzejniki konwekcyjne, Instalację ogrzewania podłogowego, Wymienniki wody basenowej, Nagrzewnice wentylacyjne, Przejścia instalacji cieplnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące element oddzielenia pożarowego projektuje się zabezpieczyć wg rozwiązań systemowych w klasie: EI 120, Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zabezpieczone są przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku, 6 Instalacje zabezpieczające, 6.1 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: W budynku zaprojektowana jest nawodniona instalacja hydrantów wewnętrznych Φ 25. Ciśnienie wymagane przed wylotem z najbardziej niekorzystnie położonego zaworu hydrantowego będzie nie mniejsze niż 0,20 MPa i zapewnione jest przez projektowany zestaw hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym Jednoczesność poboru wody: Zakłada się jednoczesność poboru wody z dwóch hydrantów wewnętrznych Φ 25. Zasięg hydrantów: Zasięg m maksymalnie. 6.2 Urządzenia oddymiające: Zaprojektowano oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych klapami oddymiającymi usytuowanymi w dachu budynku, o powierzchni czynnej, równej 5% powierzchni podłogi schodów, zgodnie z PN-B , sterowanymi przez system wykrywania dymu. Zaprojektowano oddymianie przestrzeni holu nad parterem i 1 piętrem, klapą oddymiającą o powierzchni czynnej równej 3% powierzchni holu na parterze, zgodnie z PN-B , sterowaną systemem wykrywania dymu. Zaprojektowano oddymianie dźwigu osobowego, klapą oddymiającą usytuowaną w dachu budynku, o powierzchni czynnej, równej 2,5% powierzchni podłogi szybu, zgodnie z PN-B , sterowaną przez system wykrywania dymu. Zaprojektowano system elektrycznego sterowania otwarciem klap dymowych. Centrale sterujące będą wyposażone w przyciski oddymiania i przyciski przewietrzania. 7 Warunki ewakuacji, 7.1 Piwnica budynku. Przestrzeń podbasenia nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. Z przestrzeni podbasenia zaprojektowano wyjście techniczne do korytarza 0.01 oraz eksploatacyjne, do korytarza 0.20, Wyjście ewakuacyjne z zespołu pomieszczeń techników, zapewnione jest na korytarz ewakuacyjny 0.01, z którego zapewniono bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, Wyjście ewakuacyjne z zespołu pomieszczeń socjalnych, zapewnione na korytarz ewakuacyjny Drzwi z pomieszczeń szatni, otwierające się na korytarz, wyposażone są w samozamykacze. Z korytarza 0.20 zapewniono bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, 14

15 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 15 Z pomieszczenia szatni depozytowej, zapewniono bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, 7.2 Parter budynku: Ewakuacja z pomieszczeń strefy wejściowej, strefy szatni, strefy natrysków i pomieszczeń sanitarnych oraz hali basenów, znajdujących się na parterze budynku, z uwagi na układ funkcji, traktowana jest jako przejście w pomieszczeniu. Projektowane są przejścia przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, w ramach dopuszczalnej długość przejścia ewakuacyjnego. W zespole pomieszczeń strefy wejściowej budynku, wyjścia ewakuacyjne z poszczególnych pomieszczeń, do holu 1.02, Z pomieszczeń zaplecza baru zapewnione jest bezpośrednie wyjście z budynku, W zespole szatniowym szatni, zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne. Jedno wyjście prowadzi przez holl wejściowy, do klatki schodowej 1.12 (KL01), natomiast, drugie wyjście prowadzi poprzez korytarz 1.36, do klatki schodowej 1.35 (KL02). Z pomieszczeń natrysków i sanitariatów zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne. Jedno wyjście prowadzi przez halę basenów do wyjścia ewakuacyjnego w osi 10, natomiast, drugie wyjście prowadzi poprzez korytarz 1.36, do klatki schodowej 1.35 (KL02). Z hali basenów zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne, w ramach dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego, wynoszącej 50 m. Jedno wyjście prowadzi przez halę basenów do wyjścia ewakuacyjnego w osi 10, natomiast, drugie wyjście prowadzi do wyjścia ewakuacyjnego do korytarza 1.34, Z pomieszczeń szatni personelu, wyjścia ewakuacyjne z poszczególnych pomieszczeń, zaprojektowano drzwiami jedno skrzydłowymi, do korytarza ewakuacyjnego 1.36, a następnie, do ewakuacyjnej klatki schodowej Poziom 1 piętra budynku. Ewakuacja z pomieszczeń sauny, siłowni, basenu oraz pomieszczeń biurowych, znajdujących się na 1 piętrze budynku, z uwagi na układ funkcji, traktowana jest jako przejście w pomieszczeniu. w ramach dopuszczalnej długość przejścia ewakuacyjnego. W zespole pomieszczeń saunarium, wyjścia do ewakuacyjnej klatki schodowej 2.32 (KL02), korytarzem ewakuacyjnym W zespole pomieszczeń siłowni, wyjścia ewakuacyjne z poszczególnych pomieszczeń, do wewnętrznego korytarza 2.50, z którego zapewniono wyjście do ewakuacyjnej klatki schodowej 2.32 (KL02), korytarzem 2.33 oraz do holu 2.01, a następnie do klatki KL 01. Drzwi z pomieszczeń, otwierające się na korytarz i powodujące jego zawężenie, należy wyposażyć w samozamykacze. Z trybun zaprojektowano przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniu hali basenów, do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie parteru, oraz do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 1 piętra budynku, do holu 2.01, w ramach dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu. 7.4 Klatki schodowe: W budynku zaprojektowano dwie ewakuacyjne klatki schodowe KL 01 oraz KL 02, obudowane są ścianami w klasie REI 60, zamknięte drzwiami w klasie EI 30 oraz oddymiane grawitacyjne. Z klatek schodowych, zapewnione jest bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. 7.5 Dojścia ewakuacyjne: W strefie pożarowej budynku zaprojektowano jeden i dwa kierunki ewakuacji. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku wynosi 10 m, a przy wielu 40 m, Parter: Z pomieszczeń szatni personelu, zaprojektowano jeden kierunek ewakuacji, korytarzem ewakuacyjnym, 1.36, do ewakuacyjnej klatki schodowej 1.35, w ramach dopuszczalnej długości dojścia, 1 piętro: Na 1 piętrze budynku, ewakuację rozwiązano w poszczególnych zespołach pomieszczeń, w ramach dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego, bezpośrednio, do wydzielonych i oddymianych klatek schodowych oraz korytarzem ewakuacyjny,

16 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 16 Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych na wszystkich poziomach projektowana jest projektowana jest w klasie nie mniejszej niż EI 15, Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych zawiera się w granicach od 120 cm do 160 cm i jest dostosowana do ilości osób, jakie mogą się tymi korytarzami ewakuować. Wyjścia ewakuacyjne z budynku: Szerokość drzwi zewnętrznych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku basenu, dostosowana jest do ilości ewakuujących się osób i wynosi nie mniej niż 120 cm w świetle, Szerokość pojedynczego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych wynosi nie mniej niż 90 cm w świetle 8 Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, Przyjęto wyposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy dostosowany do rodzaju mogących się spalać materiałów, tj. grupy AB E Wyposażenie budynku w gaśnice wg normatywu jest następujące: Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej kategorii ZL, Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg na każde 300 m 2 powierzchni przestrzeni technicznej basenu, W budynku należy rozmieścić uniwersalne gaśnice proszkowe, 4 kg. Piwnica - 4 szt. Parter - 7szt. 1 piętro - 3 szt. 9 Wymagania dotyczące odległości pomiędzy budynkami, Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym. Najbliżej usytuowany budynek techniki basenów otwartych, znajduje się w odległości 27,8 m, 10 Dojazdy pożarowe, Drogi wewnętrzne w części istniejącej oraz projektowanej, posiadają szerokość 5,0 oraz 5,5 m. Dojazd pożarowy do projektowanego budynku, zaprojektowano od strony południowej, od strony wejścia głównego do budynku oraz od strony zachodniej, z terenu podwórza gospodarczego. Zakończenie dojazdu pożarowego za budynkiem, zaprojektowano zgodnie z wymaganiami określonymi w 11, ust. 6, Rozporządzenia (5), w postaci sięgacza, umożliwiającego zawrócenie jednostek straży pożarnej, Włączenia do publicznego układu komunikacyjnego: Drogi wewnętrzne posiadają włączenie od ulicy 1-go Maja. 11 Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, Dla projektowanego obiektu, wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm 3 /s. Na terenie obiektu znajduje się instalacja wodociągowa, na której zainstalowane są dwa hydranty zewnętrzne, nadziemne Φ 80. Instalacja zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej, 12 Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania Źródła powstania pożaru, Budynek jest obiektem użyteczności publicznej, zaliczonym do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Możliwości powstania pożaru w budynku mogą najczęściej wynikać z: Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych: o niewłaściwego wykonania instalacji, 16

17 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 17 o przeciążania instalacji poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu elektrycznego, o braku bieżącej i okresowej konserwacji, o korzystania z niesprawnych instalacji elektrycznych, o stosowania niewłaściwych urządzeń zabezpieczających, o niezachowania wymaganych odległości elektrycznych urządzeń ogrzewczych i żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych, o stosowania prowizorycznych instalacji i urządzeń, o stosowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych niezgodne z zaleceniami producenta. Używania otwartego ognia: o zaprószenia ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się papierosów w sąsiedztwie materiałów palnych. W budynku, palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych do tego pomieszczeniach, o prowadzenia prac remontowo budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo. Niewłaściwego magazynowania i stosowania cieczy palnych (podręczne magazyny) oraz rozlewania ich w miejscach do tego celu nie przystosowanych (niewłaściwie zlokalizowane, pozbawione odpowiedniej wentylacji). Przechowywania ciał stałych w sąsiedztwie materiałów posiadających skłonności do samo nagrzewania. Celowego podpalenia Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru. Rozwój pożaru uzależniony jest od istniejących rozwiązań techniczno budowlanych ograniczających możliwości rozprzestrzeniania się ognia i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi budynkami oraz kondygnacjami. W budynku rozwój pożaru ogranicza istniejący rozdział poszczególnych części budynku przez układ korytarzy oraz pion komunikacyjny zawierający klatkę schodową i dźwig osobowy. Pion komunikacyjny oddzielony jest na poziomie kondygnacji nadziemnych od poszczególnych poziomów drzwiami korytarzy oraz od piwnicy, drzwiami w klasie EI 30, 13 Zapobieganie możliwości powstania pożaru. Do podstawowych obowiązków wszystkich osób fizycznych, najemców oraz osób prowadzących jakąkolwiek działalność na terenie budynku oraz użytkowników, należy zapobieganie możliwości powstania pożaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 80, poz. 563, W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów: a) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, b) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa; 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 17

18 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 18 3) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze; 4) rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m; 5) składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 6) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 7) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V; 8) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki; 9) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 10) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości; 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach; 12) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 13) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych; 14) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej; Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, 1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej; 2) wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu; 3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; 4) oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa: 18

19 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 19 a) drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów technicznobudowlanych wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, d) miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, e) pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem: 1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu; 2) zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych; 3) nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające: 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, 2) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; 6) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Obiekt powinien być w czasie użytkowania poddawany przez właściciela lub zarządcę: 1. Okresowej kontroli obiektu, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności: 2. Elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 3. Instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, 4. Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), 5. Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej w tym badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 6. Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, a także instrukcje 19

20 Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 20 obsługi i eksploatacji : obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. 7. Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany jest prowadzić dla budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego powinny być dołączone do książki obiektu. 8. W przypadku stwierdzenia, że obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym lub jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bądź w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia właściwy organ wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Należy dokonywać okresowych kontroli instalacji i urządzeń ppoż.: 1. Sprawdzanie stanu technicznego oświetlenia awaryjnego zgodnie z zaleceniami producenta. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. a) Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 3. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych, oraz po każdej ingerencji w sieci wodnej mogącej mieć wpływ na jej parametry, np. przebudowa, remont, rozbudowa czy modernizacja. 4. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego - nie rzadziej niż raz na rok (należy uwzględniać dodatkowe wskazania producenta ). 14 Podręczny sprzęt gaśniczy Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego. Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w początkowej fazie ich rozwoju przez użytkowników budynku. W obiekcie co najmniej jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) powinna przypadać na każde 100 m 2 powierzchni. Występowanie w obiekcie instalacji hydrantowej wewnętrznej nie powoduje zwolnienia od obowiązku wyposażenia go w podręczny sprzęt gaśniczy. Gaśnice w budynku powinny być rozmieszczone: 1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: a) przy wejściach do budynków, b) na klatkach schodowych, c) na korytarzach, d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 3) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z PN-92/N /01, Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: 1) do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe 20

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo