SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do wzoru umowy 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot ubezpieczenia Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z zasadami rachunkowości Środki trwałe zapisane w ewidencjach oraz wyposażenie obiektów, wyposażenie nie będące środkami trwałymi, mienie osób trzecich, wartości pieniężne oraz znaki opłaty sądowej, mienie przekazane w użytkowanie, nie stanowiące własności Zamawiającego. 2. Miejsce ubezpieczenia 2.1. Katowice, ul. Lompy 14, 2.2. Katowice, ul. Francuska 70A, 2.3. Katowice, ul. Wita Stwosza Okres ubezpieczenia 3.1. Od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. 4. Zakres ubezpieczenia 4.1. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych Minimalny zakres ubezpieczenia Pożar, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek pojazdu powietrznego, silny wiatr, deszcz ulewny, grad, powódź, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, obsuwanie się ziemi, śnieg, dym, sadzę, uderzenie pojazdu lub innego przedmiotu w ubezpieczony przedmiot, huk/fala ponaddźwiękowy/a, szkody spowodowane przez wydostanie się wody lub innych cieczy lub pary z instalacji wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, pękanie mrozowe, upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, roztopy śniegu (tj. szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topniejącego śniegu), zniszczenia wskutek akcji ratowniczej, dewastacja (w tym graffiti), przepięcie wywołane wyładowaniami atmosferycznymi, zamieszki, zamach przestępczy, terroryzm Ponadto: skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia, spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, pośrednie uderzenie pioruna uszkodzenie mienia wskutek indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez wyładowania atmosferyczne oraz dodatkowo wskutek przepięć powstałych w wyniku przyczyn niezwiązanych z wyładowaniami atmosferycznymi, dla których ustala się limit odpowiedzialności w wysokości zł zabezpieczenia mienia przed szkodą w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, dla których takie sumy były ustalone, usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku (ponad sumę ubezpieczenia) - do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (zgodnie z treścią klauzuli), zniszczonych zabezpieczeń lokali do limitu ,00 zł dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zniszczenia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną w ramach umowy ubezpieczenia - do limitu 10% wysokości szkody jednak w granicach sumy ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, dla których takie sumy były ustalone. 1

2 Przedmiot i sumy ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Budynki i budowle wg. wartości odtworzeniowej z VAT 2 Środki trwałe i wyposażenie wg wartości odtworzeniowej z VAT 3 Mienie osób trzecich - dowody rzeczowe, wg dowodów przekazania ,00 zł 4 Towary, materiały zmagazynowane ,00 zł 5 Gotówka, znaczki opłaty sądowej ,00 zł 6 Mienie prywatne pracowników ,00 zł System ubezpieczenia: Sumy stałe bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania oraz pierwsze ryzyko w odniesieniu do określonego limitu, gotówki, znaczków opłaty sądowej, mienia pracowniczego Franszyzy: Dla budynków i budowli - równowartość w zł 500 PLN, dla pozostałych grup wykupiona Limity odpowiedzialności: Przepięcia zł, Katastrofa budowlana zł, Roztopy śniegu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Upadek drzew i budowli na ubezpieczony przedmiot zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzule obligatoryjne Stempla bankowego: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Kierownika Finansowego. Klauzula nie dotyczy ryzyk kradzieżowych Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych, inwestycji: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień określonych w OWU ustala się, że: 1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych określonej w dokumencie ubezpieczenia. 2. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed wprowadzeniem zmiany w celu akceptacji. 2

3 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w podanym terminie. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony limit. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych. 5. Składka z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela półrocznie/kwartalnie przy zastosowaniu następujących stawek: za dane półrocze/za dany kwartał - przy zastosowaniu połowy stawki przypadającej na to półrocze/kwartał, ustalonej w umowie ubezpieczenia, za dalszy okres ubezpieczenia - przy zastosowaniu pełnej stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia przypadającej na to półrocze/kwartał. 6. Składka za udzielenie ochrony i składka za utratę ochrony zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona/zwrócona zgodnie ze stosownym aneksem do umowy ubezpieczenia. 7. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. 8. Okres rozliczenia niniejszej klauzuli: półroczny. 9. Nowo nabyty stacjonarny sprzęt elektroniczny może być objęty ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. 10. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych Klauzula zmiany miejsca użytkowania: ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia Klauzula ubezpieczenia przepięć: ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, za które uważa się krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie: ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciel tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 3

4 Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia Klauzula zaliczkowa: Ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości szkody w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez ubezpieczonego szkody pod warunkiem ustalonej odpowiedzialności Ubezpieczyciela Klauzula niezmienności stawek Strony uzgadniają, że wysokość stawek w okresie ubezpieczenia nie ulegnie zmianie Klauzula wynagrodzenia ekspertów Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym (architektom, inżynierom, inspektorom, konsultantom), które ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie, pod warunkiem że wybór eksperta dokonany przez ubezpieczającego został zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Klauzula 72 Szkody powstałe w przedziale 72 godzin będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe Klauzula przekroczenia terminu zgłoszenia szkody Zapisane w OWU skutki nie zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody Drobnych prac remontowo budowlanych Rozszerza się ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym: przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do kwoty ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem że realizacja drobnych prac budowlo montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz drobne roboty budowlano montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto uszkodzonego lub utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie remontowania lub nie odtwarzania utraconego środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi według wartości rzeczywistej. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Dla środków ubezpieczanych wg wartości odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość odtworzeniową odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości odtworzeniowej uszkodzonego lub utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie remontowania lub nie odtwarzania utraconego środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi według wartości rzeczywistej. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie od kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji Minimalny zakres ubezpieczenia Kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), Rabunek (dokonany i usiłowany), 4

5 Dewastacja, Kradzież zwykła Przedmiot i sumy ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Środki trwałe i wyposażenie Kradzież z włamaniem i rabunek Dewastacja 2 Mienie osób trzecich Kradzież z włamaniem i rabunek ,00 zł Towary, materiały zmagazynowane Wartości pieniężne Mienie prywatne pracowników Dewastacja Kradzież z włamaniem i rabunek Dewastacja Kradzież z włamaniem Rabunek w lokalu Rabunek w transporcie na terenie RP Kradzież z włamaniem i rabunek ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dewastacja ,00 zł W zakresie ubezpieczenia mieszczą się szkody spowodowane stłuczeniem lub uszkodzeniem szyb zewnętrznych bez konieczności ustalania dodatkowego limitu, System ubezpieczenia Na I ryzyko, wartości pieniężne oraz znaki opłaty sądowej wg wartości nominalnej Limit dla kradzieży zwykłej: zł Franszyzy/udziały własne: Franszyza integralna: zniesiona, Franszyza redukcyjna: wykupiona Klauzule obligatoryjne: Włączenie do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej Klauzula rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności: zł Klauzula ubezpieczenia od dewastacji: ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 5

6 Limit odpowiedzialności tak jak w tabeli powyżej, w tym również szkody powstałe wskutek pomalowania (w tym graffiti) Stempla bankowego. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków Klauzula zaliczkowa: Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości szkody w terminie 14 dni od daty od daty zgłoszenia przez Ubezpieczonego szkody pod warunkiem ustalonej odpowiedzialności Ubezpieczyciela Klauzula niezmienności stawek Strony uzgadniają, że wysokość stawek w okresie ubezpieczenia nie ulegnie zmianie Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Minimalny zakres ubezpieczenia. Pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lub innego przedmiotu w ubezpieczony przedmiot, silny wiatr, powódź, deszcz ulewny, zalania, awaria instalacji wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i technologicznych, dym, sadzę, obsuwanie się ziemi, zapadanie ziemi, działanie wody i wilgoci, przepięcia, przetężenia i inne przyczyny elektryczne, błąd w obsłudze, niewłaściwe użytkowanie, kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), kradzież zwykła, wandalizm, zniszczenia wskutek akcji ratowniczej, Suma Franszyza Lp. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczony ubezpieczenia redukcyjna % sumy Sąd Rejonowy Sprzęt elektroniczny ubezpieczenia Katowice- 1 stacjonarny wg wartości przedmiotu Wschód w odtworzeniowej z VAT dotkniętego szkodą, Katowicach nie mniej niż 50 USD Sprzęt elektroniczny przenośny wg wartości odtworzeniowej z VAT Elektroniczny sprzęt biurowy (maszyny i urządzenia) wg wartości odtworzeniowej z VAT Sprzęt elektroniczny stacjonarny wg wartości odtworzeniowej bez VAT Sprzęt elektroniczny przenośny wg wartości odtworzeniowej bez VAT Fundacja Fundusz Współpracy 5% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, nie mniej niż 100 USD 1% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, nie mniej niż 50 USD 1% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, nie mniej niż 50 USD 5% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, nie mniej niż 100 USD 6

7 Klauzule obligatoryjne: Włączenie do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej Klauzula rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności: dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz dla sprzętu elektronicznego przenośnego zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia Ubezpieczenie sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. Klauzula rozszerza zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za: Szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z uruchomionym systemem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym Stempla bankowego. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Kierownika Finansowego. Klauzula nie dotyczy ryzyk kradzieżowych Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych, inwestycji: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień określonych w OWU ustala się, że: 11. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych określonej w dokumencie ubezpieczenia. 12. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed wprowadzeniem zmiany w celu akceptacji. 13. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w podanym terminie. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony limit. 14. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych. 15. Składka z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela półrocznie/kwartalnie przy zastosowaniu następujących stawek: za dane półrocze/za dany kwartał - przy zastosowaniu połowy stawki przypadającej na to półrocze/kwartał, ustalonej w umowie ubezpieczenia, za dalszy okres ubezpieczenia - przy zastosowaniu pełnej stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia przypadającej na to półrocze/kwartał. 7

8 16. Składka za udzielenie ochrony i składka za utratę ochrony zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona/zwrócona zgodnie ze stosownym aneksem do umowy ubezpieczenia. 17. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. 18. Okres rozliczenia niniejszej klauzuli: półroczny. 19. Nowo nabyty stacjonarny sprzęt elektroniczny może być objęty ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. 20. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych Klauzula zmiany miejsca użytkowania: ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji Mienie znajdujące się w nowo uruchomionym przez Ubezpieczającego, w okresie ubezpieczenia miejscu jego działalności gospodarczej na terenie RP (pod warunkiem zachowania zabezpieczeń zgodnie z OWU), zostaje automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że Ubezpieczający zgłosi je do Ubezpieczyciela terminie do 14 dni od dnia uruchomienia nowej lokalizacji. Dla nowych lokalizacji ustala się limit w wysokości 10% dotychczasowej sumy ubezpieczenia poszczególnych grup mienia. Składka zostanie rozliczona w systemie pro rata Klauzula zaliczkowa: Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości szkody w terminie 14 dni od daty od daty zgłoszenia przez Ubezpieczonego szkody pod warunkiem ustalonej odpowiedzialności Ubezpieczyciela Klauzula niezmienności stawek Strony uzgadniają, że wysokość stawek w okresie ubezpieczenia nie ulegnie zmianie Klauzula 72 Szkody powstałe w przedziale 72 godzin będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe Klauzula przekroczenia terminu zgłoszenia szkody Zapisane w OWU skutki nie zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe, którą w myśl przepisów prawa Ubezpieczający ponosi w związku ze swoją działalnością i posiadanym mieniem wykorzystywanym w tej działalności Odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia rozszerzony o: A. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w pojazdach mechanicznych należących do pracowników Ubezpieczającego w przypadku, gdy za powstanie szkody winę można będzie przypisać Ubezpieczającemu. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wynikające z przyjęcia pojazdu w ramach umowy o przechowanie. B. Odpowiedzialność w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. 8

9 C. Odpowiedzialność w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Lp. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Zakres podstawowy ,00 zł 2 Klauzula A ,00 zł 3 Klauzula B ,00 zł 4 Klauzula C ,00 zł Warunki szczegółowe: Zakres ubezpieczenia obejmuje również OC za zniszczenie lub uszkodzenie (z wyłączeniem kradzieży) pojazdów pracowników, przy czym ochrona dotyczy wyłącznie pojazdów prywatnych nie wykorzystywanych do celów służbowych i parkowanych w miejscach do tego wyznaczonych. Limit odpowiedzialności zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Franszyza: Franszyza redukcyjna wykupiona. 5. Informacje na temat szkodowości: czerwiec 2010r ,14 zł z tytułu uszkodzenia poszycia dachowego i obróbek dekarskich na wskutek intensywnych opadów deszczu oraz huraganowego wiatru, czerwca 2012r. 723,91 zł z tytułu przywłaszczenia baterii umywalki w toalecie dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach sierpnia 2012r ,00 zł z tytułu szkody majątkowej, kradzież roweru (prywatne mienie pracowników), 6. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 7. Charakterystyka budynku przy ul. Francuskiej 70A - rok budowy 1977 Budynek zrealizowany w konstrukcji szkieletowej żelbetowej poprzecznej o rozstawie 6m. Konstrukcja budynku przystosowana do przeniesienia szkód górniczych III-ciej kategorii. Posadowienie budynku na monolitycznej żelbetowej skrzyni piwnicznej. Ściany działowe, szachty instalacyjne, piony wentylacyjne wykonane z cegły dziurawki. Wypełnienie ścian zewnętrznych wykonano bloczkami p.g.s. o grubości 24 cm. Dach wykonany z płyt żelbetowych, ocieplony i pokryty papą bitumiczną. Elewacja zewnętrzna wykonana z płyt szklanych na ruszcie aluminiowym. Budynek ma długość 85,66m, a szerokość 28,56m. Wysokość budynku, od poziomu terenu przy wejściu głównym, do góry ocieplenia stropodachu najwyższej kondygnacji biurowej, wynosi 17,45 m, a do góry stropu nad kondygnacją maszynowni wind 21,35 m. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych biurowych i jest w całości podpiwniczony. Budynek składa się z piwnicy o powierzchni użytkowej Pu=1011,23 m 2, parteru Pu =1121,53m 2, I piętra Pu=1241,41m 2, oraz II, III i IV piętra o pow. użytkowej 834,64 m 2 każde. Powierzchnia użytkowa części naziemnej wynosi 4866,86m 2. Budynek ma formę korytarzową z korytarzem przy ścianie zewnętrznej w piwnicy, na parterze i na I piętrze oraz z korytarzem w środku budynku na II, III i IV piętrze. Posiada dwie dostawione klatki schodowe z windami wydzielone od reszty budynku przeszklonymi drzwiami drewnianymi. Budynek został wykonany w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, słupowo-ryglowej ze stropami w postaci płyt żelbetowych. Budynek posiada murowane, ocieplone wełną min, ceglane ściany zewnętrzne, od strony północnej, zachodniej i wschodniej okryte ścianę osłonową w postaci pasów marblitu w profilach aluminiowych i poziomych pasów okien z pcw. Od strony południowej elewacje klatek schodowych oraz częściowo elewacje budynku wykonane w tynku akrylowym. Ściany działowe murowane z cegły gr. 6,5, 12cm i tynkowane obustronnie, a częściowo wykonane z płyt gipsowo kartonowych. Dane charakterystyczne budynku: - powierzchnia wewnętrzna: 5878,09 m 2, 9

10 - powierzchnia zabudowy: ok. 1463,23 m 2, - kubatura: ok ,37 m 3, Budynek pod względem wysokości zakwalifikowany został do średniowysokich (SW). Budynek zaprojektowano w klasie B odporności pożarowej, z elementów nie rozprzestrzeniających ognia. Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia: instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacje p.poż.: - sygnalizacji pożarowej - oddymiania - pożarowy wyłącznik prądu - hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - oświetlenie awaryjne elektrozawór - drzwi p.poż. odcinające ciągi komunikacyjne i klatki schodowe w momencie aktywacji instalacji oddymiania ( 13 stref) windy osobowe 2 szt., instalacje kanalizacyjne sanitarne i wody deszczowej, instalacja grzewcza c.o. zasilana z sieci miejskiej, instalacje elektryczne, instalacja odgromowa instalacje informatyczne, teletechniczne, zabezpieczające 8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe Budynek Lp. Zabezpieczenie ppoż ul. Francuska 70A 1 Instalacja sygnalizacji pożaru Tak Oddymianie klatek schodowych Instalacja hydrantowa wewnętrzna Instalacja hydrantowa zewnętrzna Centralny wyłącznik energii elektrycznej Trzymacze drzwi wydzielonych stref pożarowych Budynek ul. Lompy 14 W części archiwum - komplet Budynek ul. Wita Stwosza 31 Do rozbudowy Tak Brak Brak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Do modernizacji Tak Nie Nie 7 Oświetlenie ewakuacyjne Tak Tak Tak 8 Elektrozawór Tak Nie Nie 9 Nadciśnienie klatki ewakuacyjnej Nie wymaga się Nie wymaga się Do modernizacji 9. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe Zabezpieczenie przeciw Budynek Lp. kradzieżowe ul. Francuska 70A Budynek ul. Lompy 14 Budynek ul. Wita Stwosza 31 1 Ochrona obiektu 24h Tak Tak Tak 2 Kontrola dostępu Częściowa Nie Tak 3 Monitoring Tak Częściowo Częściowo 4 System przywoławczy Tak Nie Nie 5 System włamaniowe Kasa, Kancelaria Tajna, Serwerownie Serwerownia, Magazyn Nie 6 Kraty, rolety Częściowo Częściowo Brak - XIX piętro 10. Gotówka jest przechowywana w dwóch lokalizacjach: 10

11 10.1 Budynek ul. Francuska 70A - kasa. Przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, sprzedaż znaków sądowych. Pomieszczenie wydzielone z zamontowanym systemem antywłamaniowym, systemem przywoławczym, sejfem. Gotówka jest codziennie odbierana przez zewnętrzną firmę ochroniarską w formie inkasa, 10.2 Budynek ul. Lompy 14 kasa. Przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, sprzedaż znaków sądowych. Pomieszczenie z sejfem. Gotówka jest codziennie odbierana przez zewnętrzną firmę ochroniarską w formie inkasa, Gotówka i przedmioty wartościowe są przewożone przez zewnętrzną firmę ochroniarską ich środkami transportu...,dnia r. Miejscowość.... Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem). 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I

Opis przedmiotu zamówienia część I Opis przedmiotu zamówienia część I Załącznik nr 1 do SIWZ (Zał. nr 1 do Umowy cz. I) Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w części należącego do Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

C. monitoring ppoż., hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami

C. monitoring ppoż., hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami ZAŁĄCZNIK B. 1. 1. Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk na VI piętrze B. dozór całodobowy fizyczny + monitoring budynku, C. monitoring ppoż., hydranty zgodne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie z dn. 13.03.2014r. do SIWZ - nr sprawy 7/PN/2014,

Wyjaśnienie z dn. 13.03.2014r. do SIWZ - nr sprawy 7/PN/2014, ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPZOZ ZZLOiZ im. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w MAKOWIE MAZOWIECKIM Znak sprawy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH KLAUZULA STEMPLA w brzmieniu: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ) Znak sprawy 01 / PP / 2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach ul. Drzymały 16 43-502 Czechowice - Dziedzice

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 Dane do sporządzenia oferty Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia: budynki

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

konstrukcja murowana, dach kryty blacho-dachówką

konstrukcja murowana, dach kryty blacho-dachówką ZAŁĄCZNIK C. 1. OPIS JEDNOSTEK. 1. Punkt Pośrednictwa Pracy, ul. Sobieskiego 10 83-110 Tczew własność PWK OHP konstrukcja murowana, dach kryty dachówką ceramiczną monitoring ppoż., hydranty zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 29.11.2011 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/203/2011 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach ubezpieczenia, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH WNIOSEK UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH Ubezpieczający, Ubezpieczony POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Kędzierzynie - Koźlu MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo