UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y:"

Transkrypt

1 UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. Zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy p o m i ę d z y: Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, Gdynia, NIP , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Marka DŁUGOSZA Dyrektora A 1 W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NT/I/PN/01/14 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( j.t. z 2013, poz 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) została zawarta umowa przedmiotem, której jest usługa ubezpieczenia: UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA, na podstawie której Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w zakresie: 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW 2. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD USZKODZEŃ AUTOCASCO I OD KRADZIEŻY 3. UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE POLSKA i zgodnie z: Wymaganymi warunkami ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a w zakresie nie objętym ww. wymaganiami stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy i zgodnie z postanowieniami zawartymi w: 1) Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz. U r. nr 124 poz z późniejszymi zmianami). 2) Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO 3) Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance 4) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego.

2 obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) Samochody osobowe 2) Samochody ciężarowe 3) Samochody specjalne 4) Przyczepy ciężarowe 5) Wózki widłowe 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA (wg załącznika nr 1 w Wymaganych warunkach ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych MSPiR do umowy) 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Umowę zawiera się na okres od r. do r. 2. Wykonawca wystawi polisy na każdy pojazd, jako dokument zapewniający ochronę ubezpieczeniową, na jeden rok obejmujący okres podany w załączniku nr 1 do Wymaganych warunków ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych MSPiR 4 ZMIANA ZAKRESU UBEZPIECZENIA 1. Zamawiający zastrzega, iż przedmiot ubezpieczenia może ulec zmianie (ilość pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową), zgodnie z ust W przypadku zmniejszenia ilości pojazdów objętych ubezpieczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość ubezpieczenia danego pojazdu. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 3. Zmiany wskazane w ust. 2 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego i zmiany te będą obowiązujące od dnia zgłoszenia lub innego wskazanego przez Zamawiającego. 4. W przypadku wystąpienia konieczności objęcia ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w niniejszej umowie, dodatkowych jednostek przedmiotu zamówienia, zamawiający udzieli zamówień zgodnie z ustawą Pzp.

3 5 KOSZT REALIZACJI UMOWY 1. Koszt usługi (składka należna za ubezpieczenie) zgodnie z wymogami i zakresem przewidzianym w 1 Umowy obejmujący okres jednego roku od r. do r. określony w oparciu o ofertę (wraz z formularzem cen), stanowiące załączniki do niniejszej Umowy wynosi: PLN (słownie:.. złoty 00/100) 2. Koszt usługi jest sumą cen polis wystawionych zgodnie z 3 ust. 2 po uwzględnieniu przebiegu oraz wartości rynkowej pojazdów i wartości podanej przez Zamawiającego dla pojazdów specjalnych zgodnie z zał. nr 1 A do Wymaganych warunków ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych MSPiR 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Termin płatności składki wynosi 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 2. W przypadku przelewu bankowego przyjmuje się dzień opłaty jako datę stempla bankowego pod warunkiem posiadania środków finansowych na koncie. 3. W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub pierwszej raty za ubezpieczenia dobrowolne, Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu ubezpieczenia, za który przypada niezapłacona składka. W przypadku nieopłacenia w terminie kolejnej raty, Wykonawca może wezwać Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. Składka za ubezpieczenie OC jest wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami. 7 SPRAWY PROCEDURALNE 1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej wraz z

4 późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 11 poz. 62 z późniejszymi zmianami). 3. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia sporu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i ze skutkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki: 1.Wymagane warunki ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych MSPiR - NT 610/13/13 2. Kserokopia oferty 3. Wykaz składki jednostkowej za ubezpieczenia AC, OC, NW 4. Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO 5. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego 6. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

5 Załącznik do umowy Składka jednostkowa za ubezpieczenia AC, OC, NW Poz Rodzaj pojazdu Nr rej. Poj. Sil. Suma ubezpiecz. AC -cena jednostkowa OC cena jednostkow a NW -cena jednostkowa KIA SORENTO GA 3896L KIA SORENTO GA 3897L RENAULT MASTER GA Do 2,5 tony 4 FORD TRANSIT GA 3058H Samochód FORD GA 7564M 2198 TRANSIT 300 L 6 LAND ROVER GA5070H Ford Mondeo Titanium GA 1318N STAR 744 GA ,00 Powyżej 2,5 tony 9 MUSSO GA ,00 10 STAR 744 GA ,00 11 STAR 944 K GA 2838A ,00 12 STAR 944 K GA 2839A ,00 13 STAR 944 K GA 6256A ,00 14 STAR 944 K GA 6259A ,00 15 PRZYCZEPA 400 KG GA PRZYCZEPA 495 KG GA PRZYCZEPA 495 KG GA PRZYCZEPA 980 KG GA PRZYCZEPA DO 5 T GA PRZYCZEPA DO 5 T GA PRZYCZEPA 1045 KG GA PRZYCZEPA 1045 KG GA PRZYCZEPA 1045 KG GA PRZYCZEPA 1045 KG GA PRZYCZEPA 1045 KG GA PRZYCZEPA 1045 KG GA PRZYCZEPA 1045 KG GA PRZYCZEPA 1045 KG GA PRZYCZEPA 1600 KG GA

6 30 PRZYCZEPA 1600 KG GA PRZYCZEPA 1600 KG GA PRZYCZEPA 1600 KG GA PRZYCZEPA THULE GA PRZYCZEPA THULE GA PRZYCZEPA WIOLA GA PRZYCZEPA GA NIEWIADÓW 37 PRZYCZEPA WIOLA GA Przyczepa specjalna GA tramp trail, model: 6000JH 39 Przyczepa ciężarowa GA przewóz paliw płynnych AVIO TANK Wózek podnośnikowy - - spalinowy 1,6 t SHL Kilce, model: WDP Wózek widłowy - - spalinowy 5,5t Yale model: Europe 42 Wózek widłowy - - spalinowy 5,5t Yale model: Europe 43 Przyczepa ciężarowa GA SERPA 44 Przyczepa ciężarowa GA Tramp Trail 45 Land Rover Defender GA 1009R SW 46 Przyczepa Tramp trail GA Land Rover Defender LD GA 1041S 2198

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 zawarta w Warszawie, w dniu. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo