Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu"

Transkrypt

1 Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu

2 2

3 Zestawienie sprzêtu dla TS30 oraz TM30 1 Tachimetry elektroniczne 1.1 Modele TS30 TM30 Pomiar k¹ta Pomiar odleg³ości (tryb IR) Pomiar odleg³ości bez reflektora (tryb RL) Serwomotory Automatyczne rozpoznanie celu (ATR) PowerSearch (PS) Diody tyczenia (EGL) Obs³uga zdalna (RX1250T/Tc) SmartStation (ATX1230+ GNSS) Standard Opcja 1.2 Dok³adności k¹towe TS30 TM30 0,5 (1,5 cc ) (3 cc ) Tachimetry TS30 dostarczane s¹ z dwoma klawiaturami z ekranem dotykowym, z boczn¹ pokryw¹ komunikacyjn¹, pamiêci¹ wewnêtrzn¹ 256MB, standardowymi aplikacjami, instrukcj¹ obs³ugi oraz pojemnikiem transportowym GVP648. Tachimetry TM30 dostarczane s¹ z jedn¹ klawiatur¹ i ekranem dotykowym, z boczn¹ pokryw¹ komunikacyjn¹, pamiêci¹ wewnêtrzn¹ 256 MB, standardowymi aplikacjami, instrukcj¹ obs³ugi oraz pojemnikiem transportowym GVP Opcje dodatkowe 2.1 Ekran dotykowy / druga klawiatura GTS23, druga klawiatura z ekranem dotykowym i kolorowym ekranem, dla tachimetrów TPS1200+/TM30, dla drugiego po³o enia lunety, montowana na sta³e. 2.2 Świadectwa producenta 2.3 Świadectwa kalibracji Œwiadectwo O - producenta Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar k¹ta Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar odleg³oœci w podczerwieni Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar k¹ta i odleg³oœci w podczerwieni Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar odleg³oœci zarówno w podczerwieni jak i bez reflektora Œwiadectwo M, sprawdzenie u producenta, pomiar k¹ta i odleg³oœci zarówno w podczerwieni jak i bez reflektora Œwiadectwo kalibracji wydawane przez Laboratorium Kalibracyjne, pomiar k¹ta, tachimetry TPS400/800/FlexLine/TPS1200+/TPS2000/TM30/TS Œwiadectwo kalibracji wydawane przez Laboratorium Kalibracyjne, pomiar k¹ta i odleg³oœci w podczerwieni, tachimetry TPS400/800/FlexLine/TPS1200+/TPS2000/TM30/TS30. 3

4 3 Zestaw akcesoriów dla TS Zestaw akcesoriów dla TS30, w zestawie: 1 spodarka GDF121, 2 baterie GEB241, 1 ³adowarka GKL221 z 2 adapterami GDI221, MCF256 karta CompactFlash 256MB, 1 kabel GEV218 do transmisji danych, Lemo1 / USB. 4 Zasilanie 4.1 Bateria wewnêtrzna GEB241, bateria litowo jonowa, 4.8Ah, wielokrotnego ³adowania, dla TM30/TS Bateria zewnêtrzna GEB171, GEB171, uniwersalna bateria zewnêtrzna, NiMH, 12V/9Ah, wielokrotnego ³adowania GEV208 GEV208, zasilacz zewnêtrzny 4.3 Kable do baterii GEV219, kabel zasilaj¹cy 1.8m, ³¹czy bateriê zewnêtrzn¹ GEB171 z tachimetrem TM30/TS GEV71, kabel 4m do pod³¹czenia akumulatora samochodowego12v GEV220, kabel Y, ³¹czy tachimetr TM30/TS30 z PC (port szeregowy RS232 9-pin) i bateri¹ zewnêtrzn¹, 2m. 4.4 adowarki do baterii GKL221, ³adowarka PRO. Do u ycia z max. dwoma adapterami GDI221 lub GDI222, w zestawie kabel i zasilacz sieciowy GDI221, Adapter do GKL221 do ³adowania 2 baterii Li-Ion GEB221, GEB GDC221, kabel samochodowy do ³adowarki GKL221. Pozwala na pod³¹czenie GKL221 do zapalniczki samochodowej, konwerter 12V24V, pr¹d sta³y. 5 Rejestracja i transmisja danych 5.1 Karta CompactFlash MCF256, karta CompactFlash 256MB MCF1000, karta CompactFlash 1GB 5.2 Czytnik kart / Adapter MCR5, czytnik kart CompactFlash MCFAD1, adapter CompactFlash do komputera 5.3 Kable do transmisji danych GEV218, kabel do transmisji danych, Lemo do z³¹cza USB (z modu³em elektroniki USB), dlugoœæ 2.0m. ¹czy TM30/TS30 z PC. Sterowniki i instrukcja obs³ugi na CD GEV162, kabel do transmisji danych, 2.8m. ¹czy port kontrolera RX odbiornika GPS1200+ lub TM30/TS30 z PC, umo liwia transfer danych, aktualizacjê oprogramowania itd. Lemo do z³¹cza szeregowego 9 pin RS GEV220, kabel Y, ³¹czy TM30/TS30 z PC (z³¹cze szeregowe 9-pin RS232) i z bateri¹ zewnêtrzn¹, 2m GEV236, kabel Y, ³¹czy TM30/TS30 z radiomodemem TCPS i bateri¹ zewnêtrzn¹, 2m. 4

5 6 Programy u ytkowe w tachimetrze i warianty oprogramowania 6.1 Programy standardowe 6.2 Programy dodatkowe l Program Ustawienie Stanowiska obejmuje: l Tyczenie Wprowadzenie wspó³rzêdnych stanowiska z GPS, z pamiêci lub wpisane Program COGO obejmuje: Orientacja na znany azymut wspó³rzêdne z azymutu i odleg³oœci Orientacja na znany punkt nawi¹zania azymut i odleg³oœæ ze wspó³rzêdnych Orientacja i przeniesienie wysokoœci z max. 10 punktów Punkt przeciêcia Wciêcie wstecz do max. 10 punktów Obliczenia na linii Wciêcie wstecz Helmerta Obliczenia na ³uku Wciêcie w uk³adzie lokalnym Przesuniêcie, obrót i skalowanie (rêcznie) Program Pomiar obejmuje: Przesuniêcie, obrót i skalowanie (na punkty) Automatyczna rejestracja punktów Podzia³ obszaru (opcja) Wysokoœæ punktu niedostêpnego Okreœlenie Uk³adów wspó³rzêdnych l Punkty mimoœrodowe l Pomiar GPS RTK 6.3 Opcje oprogramowania dla TS30/TM30 dla RX Tyczenie osi (linia referencyjna) P³aszczyzna odniesienia Punkt ukryty Pomiar stacyjny Monitoring (wymaga Pomiar stacyjny) Ci¹g poligonowy Wyrównanie ci¹gu poligonowego (wymaga Ci¹g poligonowy) Tyczenie DTM (wymaga Tyczenie) Podzia³ obszaru (wymaga COGO) Obliczenie objêtoœci Pomiar przekrojów poprzecznych RoadRunner obs³uga dróg RoadRunner Rail - obs³uga tras kolejowych Athletics (program do obs³ugi zawodów lekkoatletycznych) Road Runner Tunnel - obs³uga tuneli Import DXF (darmowy) Alignment Tool Kit (darmowy) Eksport DXF Land XML Licencja na GeoCOM Robotics Licencja GeoCOM Imaging dla TM30/TS Licencja na SmartPole Licencja na rejestracjê surowych danych GPS Opcja GLONASS dla tachimetrów z oprogramowaniem SmartWorx Opcja Galileo dla tachimetrów (SmartStation) z oprogramowaniem SmartWorx Opcja GPS L5 dla tachimetrów (SmartStation) z oprogramowaniem SmartWorx Pakiet przygotowuj¹cy do odbioru sygna³ów satelitarnych dla tachimetrów (SmartStation) z oprogramowaniem SmartWorx, zawiera opcjê GLONASS, GPS L5 i Galileo. 6.4 Opcje oprogramowania dla RX GPS Survey, oprogramowanie dla RX RX1250 rozszerzone zdalne sterowanie OWI/LB2 dla RX Licencja na SmartPole dla RX Aktualizacja oprogramowania GPS RTK dla RX1250 ze SmartPole ( ) do oprogramowania GPS Survey ( ) Opcja GLONASS dla odbiorników GX1230GG, GX1220GG, GX1230+ GNSS, GX1220+ GNSS i kontrolerów RX1250. Bez tej opcji GLONASS jest dostêpny tylko w ka d¹ œrodê Opcja Galileo dla odbiorników GX1220+ GNSS, GX1230+ GNSS i kontrolerów RX Opcja GPS L5 dla odbiorników GX1220+ GNSS, GX1230+ GNSS i kontrolerów RX Pakiet przygotowuj¹cy do odbioru sygna³ów satelitarnych dla GX1220+ GNSS, GX1230+ GNSS i kontrolerów RX1250, sk³ada siê z opcji GLONASS, opcji GPS L5 i opcji Galileo. 5

6 7 Akcesoria optyczne 7.1 Okular Okular FOK53, dodatkowy okular (konieczny monta w serwisie) GFZ3 Okular ³amany do lunety Okular do stromych celowych GOK6, z przegubem do zmiany k¹ta celowania. 7.2 Zestawy autokolimacyjne 7.3 Obiektyw GOA2, Okular autokilimacyjny GEB62, Lampka z kablem dla okularu autokolimacyjnego GEB63, Ramka na baterie dla okularu autokolimacyjnego i lampki GVO13, Filtr s³oneczny na obiektyw dla TPS. 8 Miarka wysokości instrumentu GHM007 Miarka wysokoœci instrumentu GHT196 Uchwyt-adapter dla miarki wysokoœci 9 Spodarki Spodarka GDF121, bez pionownika optycznego, jasnozielona Spodarka GDF122 PRO, z pionownikiem optycznym, jasnozielona. 10 Statywy Statyw GST20, teleskopowy, z akcesoriami Statyw GST20-9, teleskopowy, z akcesoriami, bez pokrowca Statyw GST120-9, teleskopowy, samozamykanie, z akcesoriami, bez pokrowca Podstawka (gwiazda) statywu, GST4, do ustawiania statywu na twardych i œliskich powierzchniach. 6

7 11 Tyczki do reflektora 11.1 Tyczki do reflektora Tyczka GLS11 do reflektora, teleskopowa, z libell¹ okr¹g³¹, podzia³ cm i stopy, wyd³u ana do 2,15m Podpórka podwójna GSR2 dla tyczki GLS11/GLS11K GZW412, przed³u acz 1m do tyczki GLS11 i wsporników Tyczka GLS111 do reflektora, z libell¹ pude³kow¹, podzia³ cm/ft, wyd³u ana do 2.60m, z pasami czerwonymi/bia³ymi co 0.20m Tyczka GLS112 do reflektora, z libell¹ pude³kow¹, podzia³ cm/ft, wyd³u ana do 3.65m, z pasami czerwonymi/bia³ymi co 0.20m Podwójna podpórka GSR111, dla wszystkich tyczek GLS Tyczka GLS12 do reflektora, teleskopowa, wyd³u ana do 2m, z libell¹ pude³kow¹, podzia³ cm Tyczka GLS12 do reflektora, teleskopowa, wyd³u ana do 2m, z libell¹ pude³kow¹, podzia³ ft Tyczki do pomiaru punktów ukrytych GMP112, przed³u enie dla pryzmatu GMP111 umo liwiaj¹ce pomiar punktów ukrytych. Zawiera minipryzmat z uchwytem i 30cm adapter na tyczkê GMP112-0, przed³u enie dla pryzmatu GMP111-0 umo liwiaj¹ce pomiar punktów ukrytych. Zawiera minipryzmat z uchwytem i 30cm adapter na tyczkê Mini-tyczka Tyczka GLS14 do mini pryzmatu, (pryzmat/cel 20cm nad punktem), z libell¹ pude³kow¹. 12 Wsporniki dla reflektorów GRT144, wspornik z bolcem, jasnozielony SNLL121, wspornik precyzyjny z libell¹ rurkow¹ i pionownikiem laserowym zenit-nadir GZR3, wspornik z libell¹ rurkow¹ i pionem optycznym. 13 Reflektory 13.1 Reflektory okr¹g³e Pryzmat okr¹g³y GPR121 PRO, z uchwytem i tarcz¹ celownicz¹ Pryzmat okr¹g³y GPR1, w pojemniku Uchwyt GPH1 pryzmatu pojedynczego Tarcza celownicza GZT4 dla uchwytu GPH Uchwyt GPH3 na trzy pryzmaty Reflektory Reflektor GRZ Reflektor GRZ , z adapterem na gwint 5/8 do monta u anten GPS GRZ101, Mini pryzmat 360, z wejœciem na gwint 1/ GAD103, adapter do monta u pryzmatu GRZ101 na wszystkich tyczkach 7

8 13.3 Reflektory precyzyjne Precyzyjny reflektor GPH1P z jednym pryzmatem Mini-reflektory Mini pryzmat GMP101, z libell¹, tarcz¹ celownicz¹ i grotem, w pokrowcu, tak e stosowany z GLS11 i GRT44 (taka sama wysokoœæ jak GPH1, sta³a dodawania +17.5mm) Mini pryzmat GMP104, z ramieniem L, do sta³ego zamocowania Mini pryzmat GMP111 BASIC, z libell¹ i tyczk¹ GLS Mini pryzmat GMP111-0 BASIC, sta³a pryzmatu 0, z libell¹ i tyczk¹ GLS GAD105, adapter do mocowania GMP111 na ka dej tyczce Folie odblaskowe GZM28, folia odblaskowa tylko do pomiaru w podczerwieni, 60x60 mm GZM29, folia odblaskowa 20x20mm, do pomiarów krótkiego zasiêgu, pakowana po 20 sztuk GZM30, folia odblaskowa 40x40mm, do pomiarów œredniego zasiêgu, pakowana po 20 sztuk GZM31, folia odblaskowa 60x60mm, do pomiarów dalekiego zasiêgu, pakowana po 20 sztuk. 14 Dodatkowe pojemniki transportowe GVP40, pojemnik transportowy dla System1200 SmartRover, SmartPole, RX1250 i SmartStation GDZ66, szelki na plecy do noszenia pojemnika Pojemnik GVP609, dla 2 pryzmatów okr¹g³ych GPR111/121, 2 pionowników laserowych i 2 spodarek CTC102, torba z paskiem na ramiê, dla zestawu pryzmatu, w skadzie: spodarka, noœnik pryzmatu lub pionownik laserowy i pryzmat. 8

9 14.1 Tradycyjne pomiary geodezyjne sugerowany zestaw pomiarowy MCF GEB241 TS GDF GPR GST GLS11 9

10 15 Zdalne sterowanie z RX1250Tc 15.1 Zestawy zdalnego sterowania 15.2 Kontroler RX1250Tc Zestaw rozszerzony RX1250Tc dla TPS1200+ i TS30, w zestawie: kontroler RX1250Tc z wbudowanym modemem radiowym, uchwyt GHT39 i z zaciskiem GHT52, modem RH1200 RadioHandle, 2 baterie GEB RX1250Tc, kontroler z Windows CE, z wbudowanym modemem radiowym, komor¹ baterii i gniazdem karty CF, kolorowym ekranem dotykowym, klawiatur¹ alfanumeryczn¹. Wyposa ony w 2 rysiki do ekranu dotykowego, instrukcjê obs³ugi, pojemnik transportowy. Mo e byæ u yty do zdalnego sterowania TPS1200+/TM Bateria wewnêtrzna GEB211, bateria litowo-jonowa, 7.4V/2.2Ah, wielokrotnego ³adowania. Do u ycia z RX1250Tc GEB221, bateria litowo-jonowa, 7.4V/4.4Ah, wielokrotnego ³adowania Akcesoria dla RX GHT39, uchwyt umo liwiaj¹cy pod³¹czenie kontrolera z serii RX GHT52, zacisk do monta u GHT39 na wszystkich tyczkach (z wyj¹tkiem mini tyczek) GHT41, pasek na rêkê dla kontrolera z serii RX1200, z zaczepem umo liwiaj¹cym przypiêcie do paska lub statywu GHT56, uchwyt umo liwiaj¹cy monta kontrolerów z serii RX i obudowy modemu radiowego GFU na wszystkich tyczkach (z wyj¹tkiem mini tyczek) RH1200 RadioHandle Modu³ RH1200, RadioHandle z wbudowanym modemem radiowym, z anten¹ oraz instrukcj¹ obs³ugi. U ywany jako modem radiowy dla TPS1200+ i TS30/ TM30 wraz z RX1250Tc lub TCPS27 (zakres czêstotliwoœci MHz). Wymaga bocznej pokrywy komunikacyjnej Modem radiowy GFU GFU23, modem radiowy dla TPS1200+ do uchwytu GHT56 (zakres czêstotliwoœci MHz) GAT15, antena radiowa dla modemu GFU23 (czêstotliwoœæ MHz) Modem radiowy TCPS TCPS27 B, modem radiowy (baza), z anten¹, instrukcj¹ obs³ugi. U ywany jako modem radiowy dla TPS1200+/TS30/TM30 (zakres czêstotliwoœci MHz) TCPS27 R, modem radiowy (ruchomy), z anten¹, instrukcj¹ obs³ugi. U ywany jako zewnêtrzny modem radiowy dla kontrolera RX1210 (czêstotliwoœæ MHz) Akcesoria dla modemu radiowego TCPS GHT43, adapter do monta u TCPS26/27 na statywie GST20/GST

11 15.9 Kable dla modemu radiowego TCPS GEV236, kabel Y, ³¹czy TM30/ TS30 z modemem radiowym TCPS i bateri¹ zewnêtrzn¹, 2m Zautomatyzowane pomiary geodezyjne sugerowany zestaw pomiarowy RH GEB GDF MCF64 TS GRZ GHT GHT RX1250Tc GEB GST GLS RH ATX1230+ GNSS MCF GEB GEB241 TS GRZ RX1250TC GDF GEB GHT MCF GHT GHT GEB GST / GLS GLS12F / / / / / / / /

12 16 SmartStation (ATX1230+ GNSS) 16.1 ATX1230+ GNSS SmartAntenna ATX1230+ GNSS, antena trzyczêstotliwoœciowa GPS/GLONASS/Galileo dla RX1250. Mo e byæ u ywana z tachimetrami TPS1200+/TS30/TM30 dla realizacji SmartStation i SmartPole. Posiada Bluetooth. Uwaga, w celu pe³nego wykorzystania GLONASS, GPS L5 lub Galileo, nale y zamówiæ odpowiednie oprogramowanie SmartAntenna Adapter GAD104, SmartAntenna Adapter. Wymagany do pod³¹czenia SmartAntenna i/lub modemu radiowego w obudowie GFU14 do TPS Wymaga bocznej pokrywy komunikacyjnej Modemy radiowe Satelline GFU14-0, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-1, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-2, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-3, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-4, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-5, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) , Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5 khz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS (do³¹czony podrêcznik u ytkownika i CE-Declaration of Conformity) GFU14-7, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0kHz, 1.0 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS GFU14-8, Satelline 3AS modem radiowy ( MHz, odstêp sasiedniokana³owy 25.0kHz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS GEV171, 1.8m kabel do programowania modemu Satelline 3AS wewn¹trz obudowy GFU Modemy radiowe Pacific Crest Modemy radiowe Pacific Crest musz¹ byæ zamawiane bezpoœrednio u lokalnego przedstawiciela Pacific Crest. Modemy PDL - tylko odbiór, zamontowane w obudowie Leica GFU z odstêpem s¹siedniokana³owym 12.5 lub 25kHz s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych zakresach czêstotliwoœci: MHz MHz MHz MHz 12

13 16.5 Telefony komórkowe GFU24, Siemens MC75 modu³ GSM/GPRS (850, 900, 1800, 1900 Mhz), zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GX1200 lub na uchwycie GHT56 dla SmartRover GFU25, CDMA telefon komórkowy dla Kanady, Multitech MTMMC-C-N12 dla sieci Bell Mobility, zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GX1200 lub na uchwycie GHT56 dla SmartRover GFU19, US CDMA telefon komórkowy Multitech MTMMC-C; zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS GFU26, US CDMA telefon komórkowy MTMMC-C-N14 dla sieci Alltel; zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS1200 lub na uchwycie GHT56 dla SmartRover Anteny do modemów radiowych i telefonów komórkowych GAT1201, Antena dla modemu radiowego do u ycia ze SmartStation ( MHz) GAT1202, Antena dla modemu radiowego do u ycia ze SmartStation ( MHz) GAT1203, Antena do sieci komórkowych 900/1800MHz do u ycia ze SmartStation GAT1204, Antena do sieci telefonii komórkowej USA (800/1900MHz) do u ycia ze SmartStation Pojemnik na antenê ATX1230+ GNSS SmartAntenna oraz na akcesoria dla SmartStation GVP40, pojemnik transportowy dla System1200 SmartRover, SmartPole, RX1250 i SmartStation 16.8 SmartStation - sugerowany zestaw pomiarowy , , Anteny dla modemu radiowego ATX1230+ GNSS GAD GEB241 Modemy radiowe Telefony komórkowe MCF64 TS GDF GST

14 17 Leica Geo Office 17.1 Oprogramowanie Leica Geo Office Program Leica Geo Office na CD, nie zabezpieczony Program Leica Geo Office na CD, nie zabezpieczony Klucz zabezpieczaj¹cy program (parallel) dla pojedynczej licencji Klucz zabezpieczaj¹cy program (USB) dla pojedynczej licencji Klucz zabezpieczaj¹cy program dla licencji sieciowej dla 5 u ytkowników Klucz zabezpieczaj¹cy program dla licencji sieciowej dla 10 u ytkowników Klucz zabezpieczaj¹cy program dla licencji sieciowej dla 25 u ytkowników Klucz zabezpieczaj¹cy program dla licencji sieciowej dla 50 u ytkowników Opcje GPS Processing obserwacji GPS L1, kodowych i fazowych, opcja chroniona kluczem Processing obserwacji GPS L1/L2, kodowych i fazowych, opcja chroniona kluczem Processing danych GLONASS dla LGO, opcja chroniona kluczem. Zamawiana tylko wraz z processingiem obserwacji GPS L1/L2 ( ) Import RINEX GPS, opcja chroniona kluczem Aktualizacja z processingu GPS L1 do GPS L1/L Opcje niwelacji Obliczenie i analiza niwelacji, opcja chroniona kluczem Design & Adjustment 1D dla danych z niwelacji, opcja chroniona kluczem Opcje ogólne Datum & Map (Transformacje i Uk³ady), opcja chroniona kluczem Design & Adjustment 3D (Wyrównanie i Projekt 3D), opcja chroniona kluczem Eksport GIS/CAD, opcja chroniona kluczem Aktualizacja z Design & Adjustment 1D do 3D Surfaces & Volumes (Powierzchnie i Objêtoœci), opcja chroniona kluczem Aktualizacje do LEICA Geo Office Aktualizacja z LevelPak-Pro do Leica Geo Office Aktualizacja ze SKI-Pro, w³¹cznie z opcjami zabezpieczonymi do Leica Geo Office. 18 Pakiety opieki technicznej Oferujemy szereg zintegrowanych pakietów opieki technicznej (Customer Care Packages CCP) zawieraj¹cych utrzymanie sprzêtu, aktualizacje oprogramowania, wsparcie dla Klienta oraz rozszerzone gwarancje. Wiêcej informacji na temat CCP oferowanych w Twoim kraju uzyskasz w lokalnym biurze Leica Geosystems. 14

15 15

16 Zawsze, gdy inwentaryzujesz budowê drapacza chmur lub tunelu, monitorujesz wulkan lub obiekty na placu budowy - potrzebujesz wiarygodnych danych. Leica Geosystems oferuje innowacyjne rozwi¹zania do pomiarów precyzyjnych, które zapewniaj¹ niezrównan¹ dok³adnoœæ, jakoœæ i wydajnoœæ pomiaru. Pracuj¹c ze sprzêtem Leica Geosystems adne zadanie nie bêdzie stanowiæ du ego wyzwania. Klienci Leica Geosystems korzystaj¹ z us³ug i wsparcia obejmuj¹cego wszystkie strefy czasowe i geograficzne. Prawdziwe partnerstwo - to nasze zobowi¹zanie dostarczania wysokiego poziomu wsparcia i wspó³pracy, której oczekujesz, gdy ufasz Leica Geosystems. When it has to be right. Ilustracje, opisy i dane techniczne nie s¹ wi¹ ¹ce i mog¹ ulec zmianie. Drukowano w Polsce Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, III.09 RVA Leica Geosystems Sp. z o.o. Jutrzenki 118, Warszawa Tel.: Fax.:

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju.

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. 2 Zainspiruj się Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. Każdy z nas definiuje nowe cele zarówno prywatne jak i biznesowe. Jak je osiągnąć, w jakiej kolejności muszę postępować, jakie

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I

Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I Specjalistyczne Instrumenty W Pomiarach Inżynieryjnych S I W P I SOKKIA NET SOKKIA NET Sokkia NET charakteryzują się wysoką precyzją pomiaru kątów i odległości. Dzięki temu przeznaczone są do zadań wymagających

Bardziej szczegółowo

Leica GR25. To nie tylko odbiornik, to serwer dla sieci stacji referencyjnych

Leica GR25. To nie tylko odbiornik, to serwer dla sieci stacji referencyjnych Leica GR25 To nie tylko odbiornik, to serwer dla sieci stacji referencyjnych Leica GR25 GNSS serwer dla stacji referencyjn Przygotowany na dziś Gotowy do pracy w przyszłości GR25 to już nie tylko odbiornik

Bardziej szczegółowo

MAPAL. Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania. Systemy narz ê dziowe MAPAL-a

MAPAL. Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania. Systemy narz ê dziowe MAPAL-a MAPAL Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania Systemy narz ê dziowe MAPAL-a MAPAL Toolbase MAPAL Toolbase to system logistyczny wydawania narzêdzi charakteryzuj¹cy siê

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi www.lark.com.pl Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia.............5

Bardziej szczegółowo

Leica GR10 Odbiornik GNSS typu Plug & Play do stacji referencyjnych

Leica GR10 Odbiornik GNSS typu Plug & Play do stacji referencyjnych Leica GR10 Odbiornik GNSS typu Plug & Play do stacji referencyjnych Odbiornik GNSS Leica GR10 Zaawansowana technologia Zaprojektowany do różnorodnych zastosowań na stacjach referencyjnych, odbiornik Leica

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo