Leica Viva Leica GNSS Viva

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica Viva Leica GNSS Viva"

Transkrypt

1 Leica Viva GNSS Zestawienie Equipment List sprzêtu

2 Spis treści Odbiornik GNSS GS Odbiornik GNSS GS Certyfikaty producenta dla odbiornika GS Dodatkowe opcje dla odbiornika GS Modemy RTK 6 4 Zewnêtrzne anteny RTK Zewnêtrzne anteny RTK Akcesoria do monta u zewnêtrznej anteny RTK na drugim statywie (baza) 7 5 Akcesoria do u ytku z zewnêtrznymi radiomodemami dla odbiornika GS Dodatkowe akcesoria do monta u GS15 na tyczce ruchomy GNSS Tyczki Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach Stojak 8 7 Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartPole 8 8 Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartStation 9 9 Dodatkowe akcesoria do monta u GS15 na statywie stacja bazowa GNSS Spodarki Statywy Wsporniki Przymiar hakowy 9 10 Pojemniki transportowe dla odbiornika GS15 9 Odbiornik GNSS GS Odbiornik GNSS GS Certyfikaty producenta dla odbiornika GS Dodatkowe opcjonalne oprogramowanie dla odbiornika GS Anteny GNSS Jedno i trójsystemowe anteny GNSS Anteny GNSS dla polowych stacji bazowych Anteny pierścieniowe Kable antenowe dla odbiornika GS Kable antenowe dla odbiornika GS10 pracuj¹cego jako odbiornik ruchomy Kable antenowe dla odbiornika GS10 pracuj¹cego jako odbiornik bazowy Modemy RTK Radiomodemy Satelline Radiomodemy du ej mocy Satelline Radiomodemy Pacific Crest Telefony komórkowe Anteny RTK Zewnêtrzne anteny RTK Akcesoria do monta u anteny RTK na antenie AS05/AS Akcesoria do monta u anteny RTK na drugim statywie (baza) Dodatkowe akcesoria do monta u GS10 na tyczce ruchomy GNSS Tyczki Monta odbiornika w plecaku Zestaw "wszystko na tyczce" Stojak Dodatkowe akcesoria do monta u GS10 na statywie stacja bazowa GNSS Spodarki Statywy Wsporniki Przymiar hakowy Pojemniki transportowe dla odbiornika GS

3 Odbiornik GS12 GNSS Odbiornik GS12 GNSS SmartAntenna GS12 GNSS Certyfikaty producenta dla odbiornika GS Dodatkowe oprogramowanie dla odbiornika GS Dodatkowe akcesoria dla odbiornika ruchomego GS12 GNSS Tyczki Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach Stojak Pojemnik transportowy dla odbiornika GS Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartPole Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartStation 17 Odbiornik GS08 GNSS SmartAntenna GS08 GNSS Dodatkowe oprogramowanie dla odbiornika GS Dodatkowe akcesoria dla odbiornika GS Tyczki Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach Pojemnik transportowy dla odbiornika GS08 18 Dodatkowe akcesoria dla odbiorników GS15, GS12, GS10 oraz GS Zasilanie Baterie wewnêtrzne dla odbiorników GS15, GS12 oraz GS Bateria wewnêtrzna dla odbiornika GS Zewnêtrzne baterie dla odbiorników GS10 i GS adowarki baterii Przechowywanie i transmisja danych Nośniki pamiêci dla odbiorników GS10 i GS Czytnik kart Kable przeznaczone do transmisji danych Kable do po³¹czenia GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS 20 Odbiornik GNSS Leica Viva Uno Anteny GNSS dla Viva Uno Akcesoria dla Viva Uno Bateria wewnêtrzna Dodatkowe akcesoria do zasilania odbiornika Pokrowce i pasek na rêkê dla kontrolera Viva Uno Kable do transmisji danych Dodatkowe akcesoria do monta u Viva Uno na tyczce ruchomy GNSS Tyczki Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach Dodatkowe akcesoria do monta u Viva Uno na statywie stacja bazowa GNSS Spodarki Statywy Wsporniki Miarki do mierzenia wysokości instrumentu Pojemnik transportowy dla odbiornika GNSS Viva Uno 22 3

4 Kontroler terenowy Kontroler terenowy CS10/CS Kontroler terenowy CS Kontroler terenowy CS Modu³y po³¹czeniowe dla kontrolera CS10/CS Akcesoria dla kontrolera terenowego Akcesoria dodatkowe Baterie wewnêtrzne Stacja dokuj¹ca Dodatkowe akcesoria do zasilania kontrolera Nośniki pamiêci Czytnik kart i adapter Akcesoria do monta u kontrolera CS10/CS15 na tyczce Pokrowce i pasek na rêkê dla kontrolera CS10/CS15 25 Oprogramowanie SmartWorx Viva Oprogramowanie SmartWorx Viva i programy u ytkowe Oprogramowanie SmartWorx Viva dla kontrolera CS10/CS Oprogramowanie Worx Viva dla odbiorników Zeno 10/Zeno 15 GIS Aplikacje dostarczane ze SmartWorx Viva Dodatkowe pakiety dla oprogramowania SmartWorx Viva Opcjonalne aplikacje dla SmartWorx Viva Oprogramowanie PC SmartWorx Viva 27 Pakiety opieki technicznej Pakiety opieki technicznej 28 Przegl¹d kabli dla instrumentów Viva GNSS 29 Sugerowane konfiguracje GNSS Ruchomy odbiornik GS10 (Real Time) tyczka plus plecak Stacja bazowa GS10 Real Time konfiguracja na statywie Jeden statyw Dwa statywy Ruchomy Real Time GS Stacja bazowa GS15 Real Time konfiguracja na statywie Jeden statyw Dwa statywy Konfiguracja zestawu ruchomego GS12 GNSS Konfiguracja zestawu GS08 Viva Net Odbiornik GNSS Viva Uno Odbiornik Viva Uno - noszony w rêce Odbiornik Viva Uno noszony na tyczce Odbiornik Viva Uno zamontowany na statywie jako stacja bazowa 41 4

5 Odbiornik GNSS GS15 1 Odbiornik GNSS GS GS15 Leica GS15 Jednoczêstotliwościowy ze SmartAntenna GS15 Leica GS15 Podstawowy ze SmartAntenna GS15 Leica GS15 Standardowy ze SmartAntenna GS15 Leica GS15 Pó³profesjonalny ze SmartAntenna GS15 Leica GS15 Profesjonalny ze SmartAntenna Leica GS15 Jednoczêstotliwościowy Leica GS15 Podstawowy Leica GS15 Standardowy Leica GS15 Pó³profesjonalny Leica GS15 Profesjonalny Obs³ugiwane systemy GNSS GPS L2 GPS L5 GLONASS Galileo Charakterystyka RTK DGPS/RTCM RTK do 5 km Nieograniczony RTK Sieciowy RTK Leica Lite RTK Aktualizacja pozycji i rejestracja danych Czêstotliwośæ rejestracji 5 Hz Czêstotliwośæ rejestracji 20 Hz Rejestracja surowych dancyh Rejestracja RINEX Wyjście NMEA Dodatkowe funkcje Praca jako stacja referencyjna RTK Standard Opcja 1.1 Certyfikaty producenta dla odbiornika GS GDI33 Certyfikat O. 5

6 2 Dodatkowe opcje dla odbiornika GS15 Opcje dla oprogramowania GNSS LOP19 Opcja GPS L2, umo liwia śledzenie GPS L2 i GPS L2C przez GS10 / GS LOP1 Opcja GPS L5, umo liwia śledzenie GPS L5 przez odbiornik GS10 lub GS LOP2 Opcja GLONASS, umo liwia odbiór sygna³u GLONASS przez GS10 / GS LOP3 Opcja Galileo, umo liwia odbiór sygna³u Galileo przez odbiornik GS10 lub GS15. Opcje dla czêstotliwości rejestracji danych LOP4 Opcja 5Hz, umo liwia rejestracjê danych z czêstotliwości¹ do 5Hz LOP5 Opcja 20Hz, umo liwia rejestracjê danych z czêstotliwości¹ do 20Hz LOP6 Przejście z pomiaru z czêstotliwości¹ 5Hz na 20Hz. (LOP4 na LOP5) LOP7 Umo liwia rejestracjê surowych danych GNSS przez odbiornik GS10 lub GS15, lub kontroler terenowy CS10/CS LOP8 Umo liwia rejestracjê danych RINEX przez odbiornik GS10 lub GS LOP15 Umo liwia przesy³anie danych w formacie NMEA przez odbiornik GS10 lub GS15. Opcje RTK LOP16 Opcja DGPS dla odbiorników GS10 oraz GS15, umo liwia obliczanie pozycji DGPS przez odbiornik LOP9 RTK 5km, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK w odleg³ości do 5km od pojedynczej stacji bazowej LOP10 Nieograniczony RTK, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK bez ograniczenia maksymalnej odleg³ości od pojedynczej stacji bazowej LOP11 Rozszerzenie z RTK 5km do Nieograniczonego RTK. (LOP9 to LOP10) LOP12 Nieograniczony RTK i Sieciowy RTK, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK wzglêdem stacji bazowej i w obrêbie sieci RTK LOP14 Rozszerzenie dla odbiornika GS10 lub GS15 z Nieograniczonego RTK do Nieograniczonego RTK i Sieciowego RTK. (LOP10 to LOP12) LOP20 Opcja Leica Lite, odbiór danych z Systemu 900 RTK przez odbiorniki GS10, GS15. Inne opcje LOP13 Opcja stacja referencyjna RTK, pozwala na transmisjê danych RTK przez odbiornik GS10 lub GS15. 3 Modemy RTK Radiomodemy Satelline SLR1 Radiomodem TXO Satelline M3 T MHz. Modu³ radiowy UHF do transmisji danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS SLR2 Radiomodem RXO Satelline M3 R MHz. Modu³ radiowy UHF do odbioru danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS SLR5 Radiomodem RX/TX Satelline M3 R MHz. Modu³ radiowy UHF do wysy³ania i odbioru danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS15. Radiomodemy Pacific Crest SLR3-1 Radiomodem Pacific Crest ADL RX/TX Mhz. Modu³ radiowy UHF do odbioru i transmisji danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS SLR3-2 Radiomodem Pacific Crest ADL RX/TX Mhz. Modu³ radiowy UHF do odbioru i transmisji danych RTK, montowany w odbiorniku GNSS GS Zestaw konfiguracyjny do programowania radiomodemów Satelline oraz Pacific Crest SLR RTK; zawiera kabel GEV231 i oprogramowanie konfiguracyjne na CD. Radiomodemy SLR s¹ dostarczane jako wstêpnie skonfigurowane do pracy w danym kraju. W krajach, w których wymagana jest konfiguracja radiomodemów, nale y zakupiæ zestaw konfiguracyjny. Zewnêtrzne radiomodemy o du ej mocy, takie jak Satelline Epic Pro (10, 35W), Pacific Crest (2, 35W) lub radiomodemy GFU, mog¹ zostaæ wykorzystane do komunikacji RTK zamiast wymienionych powy ej wewnêtrznych radiomodemów. 6

7 Modu³y telefonów komórkowych SLG1 Modu³ 5 zakresowy (850/900/1800/1900/2100MHz) Telit GSM/GPRS/UMTS. Zapewnia pe³n¹ wszechstronnooeæ dziêki 5-cio zakresowej technologii, jest kompatybilny ze wszystkimi sieciami GSM, GPRS, EDGE oraz UMTS. Mo e zostaæ ³atwo zamontowany wewn¹trz odbiornika GNSS GS SLG2 Modu³ 4 zakresowy (850/900/1800/1900MHz) Siemens MC75i GSM/GPRS. Uniwersalna technologia 4 zakresowa obs³uguje sieci GSM, GPRS i EDGE. Mo e zostaæ ³atwo zamontowany wewn¹trz odbiornika GNSS GS SLC1 Modu³ dwuzakresowy Telit CDMA 1xRTT do pracy w USA. Kompatybilny z sieci¹ Sprint. Mo e zostaæ ³atwo zamontowany wewn¹trz odbiornika GNSS GS SLC2 Modu³ dwuzakresowy Telit CDMA 1xRTT do pracy w USA. Kompatybilny z sieci¹ Verizon. Mo e zostaæ ³atwo zamontowany wewn¹trz odbiornika GNSS GS15. Radiomodemy du ej mocy Satelline HPR1-0 Modem Satelline 3ASd Epic Pro 35W ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz) z funkcj¹ nadawania i odbierania danych, dostarczany z kablem zasilaj¹cym do pod³¹czenia baterii 12 V HPR1-1 Modem Satelline 3ASd Epic Pro 35W ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz) z funkcj¹ nadawania i odbierania danych, dostarczany z kablem zasilaj¹cym do pod³¹czenia baterii 12 V GEV114 Kabel do transmisji danych ³¹cz¹cy modem Satelline 3ASd Epic Pro (35W) z odbiornikiem GS GNSS GAT1 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci ( MHz) GAT2 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci ( MHz). 4 Zewnêtrzne anteny RTK 4.1 Zewnêtrzne anteny RTK Odbiornik GS15 zosta³ standardowo wyposa ony w wewnêtrzn¹ antenê GSM/GPRS/UMTS i UHF. Na obszarach o s³abym zasiêgu GSM/GPRS/UMTS lub UHF, u ycie zewnêtrznej anteny RTK mo e poprawiæ jakooeæ odbieranego sygna³u. Ramiê dla anteny RTK GAD108 Ramiê do monta u zewnêtrznej anteny UHF/GSM dla odbiornika GS15 ze SmartAntenna, u yteczne na obszarach o s³abym zasiêgu sygna³u radiowego lub sieci GSM. Anteny radiowe Gainflex GAT1 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci MHz) GAT2 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci MHz). Anteny dla telefonów komórkowych GAT18 Wielozakresowa antena GSM/UMTS do pracy w sieciach komórkowych wykorzystuj¹cych czêstotliwości 50/1900MHz, for 900/1800MHz oraz 2100MHz. 4.2 Akcesoria do monta u zewnêtrznej anteny RTK na drugim statywie (baza) Adapter GAD109 Przejoeciówka ze z³¹cza antenowego UHF/GSM odbiornika GS15 ze SmartAntenna na z³¹cze TNC. Umo liwia pod³¹czenie zewnêtrznej anteny GSM/UHF przez kabel gainflex do odbiornika GS15 ze SmartAntenna i wykorzystanie odbiornika jako stacjê bazow¹. Kable antenowe RTK GEV120 Kabel antenowy 2.8 m GEV142 Przed³u acz 1.6 m dla kabla antenowego. Tyczka teleskopowa, ramiê dla anteny oraz podstawa dla tyczki teleskopowej GAD32 Tyczka teleskopowa ze oerub¹ 5/8. Pasuje do podstawy GAD34 Ramiê o d³ugości 3cm, przykrêcane do tyczki teleskopowej. Antena Gainflex mo e zostaæ przymocowana do ramienia. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia GHT36 Podstawa ze śrub¹ 5/8, umo liwia monta tyczki teleskopowej na statywie. 7

8 5 Akcesoria do u ytku z zewnêtrznymi radiomodemami dla odbiornika GS15 Kable dla radiomodemów GFU GEV232 Kabel radiowy, 2.8m, ³¹czy odbiornik GS15 z radiomodemem GFU Systemu GEV233 Kabel radiowy, 0.8m, ³¹czy odbiornik GS15 z radiomodemem GFU Systemu Uchwyty dla radiomodemów GFU GHT58 Uchwyt do monta u radiomodemu w obudowie GFU na statywie GHT64 Uchwyt dla radiomodemów GFU. Pasuje do wszystkich tyczek GPS. Kable dla radiomodemów zewnêtrznych GEV221 Kabel Y, ³¹czy Satelline 3AS Epic Pro (10W) z odbiornikiem GS10/GS15 oraz akumulatorem samochodowym 12V GEV171 Kabel Y o d³ugości 1.8m do programowania radiomodemu Satelline znajduj¹cego siê w obudowie GFU14 lub GFU GEV125 Kabel dla radiomodemów Satelline bez obudowy GFU do po³¹czenia z odbiornikami GS10/GS GEV205 Kabel Y do pracy w konfiguracji stacji referencyjnej RTK, ³¹czy odbiornik GS15 z bateri¹ zewnêtrzn¹ GEB171 i radiomodemem GFU. 6 Dodatkowe akcesoria do monta u GS15 na tyczce ruchomy GNSS 6.1 Tyczki Tyczki ze śrub¹ 5/8" GLS13 Aluminiowa tyczka teleskopowa GNSS ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ GLS30 Tyczka teleskopowa GNSS wykonana z w³ókna wêglowego ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹. Tyczki z bolcem Aby zamontowaæ odbiornik GS15 na tych tyczkach wymagany jest adapter GAD31 śruba do bolca GLS31 Teleskopowa tyczka aluminiowa do monta u reflektora, z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GAD31 Adapter śruba do bolca. 6.2 Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach. 6.3 Stojak GST6 Stojak z 3 nogami teleskopowymi, do tyczki aluminiowej lub z w³ókna wêglowego GSR111 Podpórka podwójna, do wszystkich tyczek GLS. 7 Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartPole Szczegó³owych informacji dotycz¹cych dodatkowych akcesoriów niezbêdnych do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartPole proszê szukaæ w broszurze Zestawienie sprzêtu dla tachimetrów Leica Viva TPS TS11/TS15 oraz Leica TS30 i TM30. 8

9 8 Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartStation 9 Dodatkowe akcesoria do monta u GS15 na statywie stacja bazowa GNSS 9.1 Spodarki Szczegó³owych informacji dotycz¹cych dodatkowych akcesoriów niezbêdnych do pracy z odbiornikiem GS15 w konfiguracji SmartStation proszê szukaæ w broszurze Zestawienie sprzêtu dla tachimetrów Leica Viva TPS TS11/TS15 oraz Leica TS30 i TM GDF121 Profesjonalna spodarka bez pionownika optycznego, jasnozielona GDF122 Profesjonalna spodarka z pionownikiem optycznym, jasnozielona GDF112 Sporarka z serii BASIC, z pionownikiem optycznym, jasnozielona/czerwona. 9.2 Statywy GST05 Statyw drewniany, z pow³ok¹ polimerow¹ i akcesoriami GST05L Statyw aluminiowy, teleskopowy, z akcesoriami GST120-9 Statyw teleskopowy, samozamykanie, z akcesoriami, bez pokrowca. 9.3 Wsporniki GRT247 Wspornik ze śrub¹ 5/8 do monta u GS15 ze SmartAntenna. 9.4 Przymiar hakowy GZS4-1 Przymiar hakowy z miark¹ wysokości. Dostarczany z dodatkow¹ miark¹ posiadaj¹c¹ podzia³ w stopach i calach. 10 Pojemniki transportowe dla odbiornika GS15 Ka dy GS15 musi zostaæ zamówiony przynajmniej z jednym pojemnikiem GVP641 Twardy pojemnik mieszcz¹cy 2x odbiornik GNSS GS15 ze SmartAntenna i kontroler terenowy CS10/CS15. Pojemnik umo liwia transport stacji bazowej GS15 oraz odbiornika ruchomego GS15 ze wszystkimi akcesoriami GVP642 Twardy pojemnik mieszcz¹cy odbiornik GS15 ze SmartAntenna i kontroler terenowy CS10/CS15. Pojemnik umo liwia transport odbiornika ruchomego GS15, oraz wszystkich akcesoriów dla SmartStation i SmartPole. 9

10 Odbiornik GNSS GS10 11 Odbiornik GNSS GS GS10 Leica GS10 Jednoczêstotliwościowy GS10 Leica GS10 Podstawowy GS10 Leica GS10 Standardowy GS10 Leica GS10 Pó³profesjonalny GS10 Leica GS10 Profesjonalny Leica GS10 Jednoczêstotliwościowy Leica GS10 Podstawowy Leica GS10 Standardowy Leica GS10 Pó³profesjonalny Leica GS10 Profesjonalny Obs³ugiwane systemy GNSS GPS L2 GPS L5 GLONASS Galileo Charakterystyka RTK DGPS RTK do 5 km Nieograniczony RTK Sieciowy RTK Leica Lite RTK Aktualizacja pozycji i rejestracja danych Czêstotliwośæ rejestracji 5 Hz Czêstotliwośæ rejestracji 20 Hz Rejestracja surowych dancyh Rejestracja RINEX Wyjście NMEA Dodatkowe funkcje Praca jako stacja referencyjna RTK Standard Opcja 11.1 Certyfikaty producenta dla odbiornika GS GDI33 Certyfikat O. 10

11 12 Dodatkowe opcjonalne oprogramowanie dla odbiornika GS10 Opcje dla oprogramowania GNSS LOP19 Opcja GPS L2, umo liwia śledzenie GPS L2 i GPS L2C przez GS10 lub GS LOP1 Opcja GPS L5, umo liwia śledzenie GPS L5 przez odbiornik GS10 lub GS LOP2 Opcja GLONASS, umo liwia odbiór sygna³u GLONASS przez GS10 lub GS LOP3 Opcja Galileo, umo liwia odbiór sygna³u Galileo przez odbiornik GS10 lub GS15. Opcje dla czêstotliwości rejestracji danych LOP4 Opcja 5Hz, umo liwia rejestracjê danych z czêstotliwości¹ do 5Hz LOP5 Opcja 20Hz, umo liwia rejestracjê danych z czêstotliwości¹ do 20Hz LOP6 Przejście z pomiaru z czêstotliwości¹ 5Hz na 20Hz. (LOP4 na LOP5) LOP7 Umo liwia rejestracjê surowych danych GNSS przez odbiornik GS10 lub GS15, lub kontroler terenowy CS10/CS LOP8 Umo liwia rejestracjê danych RINEX przez odbiornik GS10 lub GS LOP15 Umo liwia przesy³anie danych w formacie NMEA przez odbiornik GS10 lub GS15. Opcje RTK LOP16 Opcja DGPS dla odbiorników GS10 oraz GS15, umo liwia obliczanie pozycji DGPS przez odbiornik LOP9 RTK 5km, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK w odleg³ości do 5km od pojedynczej stacji bazowej LOP10 Nieograniczony RTK, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK bez ograniczenia maksymalnej odleg³ości od pojedynczej stacji bazowej LOP11 Rozszerzenie z RTK 5km do Nieograniczonego RTK. (LOP9 to LOP10) LOP12 Nieograniczony RTK i Sieciowy RTK, umo liwia wyznaczenie pozycji RTK wzglêdem stacji bazowej i w obrêbie sieci RTK LOP14 Rozszerzenie dla odbiornika GS10 lub GS15 z Nieograniczonego RTK do Nieograniczonego RTK i Sieciowego RTK. (LOP10 to LOP12) LOP20 Opcja Leica Lite, odbiór danych z Systemu 900 RTK przez odbiorniki GS10, GS15. Inne opcje LOP13 Opcja stacja referencyjna RTK, pozwala na transmisjê danych RTK przez odbiornik GS10 lub GS Anteny GNSS Wybierz antenê dla odbiornika GS10. Anteny pierścieniowe s¹ wykorzystywane, gdy odbiornik GS10 pracuje jako sta³a stacja referencyjna Jedno i trójsystemowe anteny GNSS AS05 Jednoczêstotliwościowa antena GPS/GLONASS AS10 Trójsystemowa antena GPS/GLONASS/Gallileo Anteny GNSS dla polowych stacji bazowych AR10 Antena GPS/GLONASS/Galileo ze zintegrowan¹ os³on¹ przeznaczon¹ dla stacji referencyjnych Anteny pierścieniowe AR25 Antena pierścieniowa GNSS dla odbiorników GNSS. Odbiera sygna³y z pasma L GVP601 Kopu³a ochronna dla anteny AT504GG GVP653 Kopu³a ochronna dla anteny AR25. 11

12 14 Kable antenowe dla odbiornika GS Kable antenowe dla odbiornika GS10 pracuj¹cego jako odbiornik ruchomy GEV141 Kabel antenowy 1.2m GEV142 Przed³u enie 1.6m dla kabla antenowego GEV194 Kabel antenowy 1.8m Kable antenowe dla odbiornika GS10 pracuj¹cego jako odbiornik bazowy Kable krótkie GEV141 Kabel antenowy 1.2m GEV194 Kabel antenowy 1.8m. Kable średniej d³ugości GEV120 Kabel antenowy 2.8m GEV119 Kabel antenowy 10m. Kable d³ugie GEV108 Kabel antenowy 30m GEV134 Kabel antenowy 50m. 15 Modemy RTK 15.1 Radiomodemy Satelline Radiomodemy Satelline GFU14-0 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-1 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-2 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-3 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-4 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25kHz, 0,5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-5 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-6 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 12.5kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-7 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25kHz, 1 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU14-8 Radiomodem Satelline 3AS ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25kHz, 0.5 W) zamontowany w obudowie, do³¹czany z boku odbiornika GPS. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE GFU27 Radiomodem RX/TX Satelline M3 TR Mhz w obudowie GFU. Mo liwośæ odbioru i nadawania sygna³u na czêstotliwości UHF. Do³¹czona instrukcja obs³ugi i deklaracja zgodności CE. Kable dla radiomodemów Satelline GEV m kabel Y do programowania modemu Satelline 3AS zamontowanego wewn¹trz obudowy GFU GEV221 Kabel Y, ³¹czy radiomodem Satelline 3AS Epic Pro (10W) z odbiornikiem GS10/GS15 i akumulatorem samochodowym 12V GEV125 Kabel dla radiomodemu Satelline bez obudowy GFU do po³¹czenia z GS10/GS15. 12

13 15.2 Radiomodemy du ej mocy Satelline HPR1-0 Modem Satelline 3ASd Epic Pro 35W ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz) z funkcj¹ nadawania i odbierania danych, dostarczany z kablem zasilaj¹cym do pod³¹czenia baterii 12 V HPR1-1 Modem Satelline 3ASd Epic Pro 35W ( MHz, odstêp s¹siedniokana³owy 25.0 khz) z funkcj¹ nadawania i odbierania danych, dostarczany z kablem zasilaj¹cym do pod³¹czenia baterii 12 V GEV114 Kabel do transmisji danych ³¹cz¹cy modem Satelline 3ASd Epic Pro (35W) z odbiornikiem GS GNSS GAT1 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci ( MHz) GAT2 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwooeci ( MHz) Radiomodemy Pacific Crest Radiomodemy Pacific Crest musz¹ byæ zamawiane bezpooerednio u lokalnego dystrybutora Pacific Crest. Modemy PDL - tylko odbiór, zamontowane w obudowie Leica GFU z odstêpem s¹siedniokana³owym 12.5 lub 25kHz s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych zakresach czêstotliwości: MHz MHz MHz 15.4 Telefony komórkowe 16 Anteny RTK 16.1 Zewnêtrzne anteny RTK GFU28 5 cio zakresowy telefon komórkowy (850/900/1800/1900/2100Mhz) Telit 3.5G GSM/GPRS/UMTS w obudowie GFU. Umo liwia pracê w sieciach komórkowych na ca³ym świecie korzystaj¹cych z technologii GSM, GPRS, EDGE oraz UMTS GFU cio zakresowy telefon komórkowy (850/900/1800/1900/2100Mhz) Telit 3G GSM/GPRS/UMTS do pracy tylko w Kanadzie i USA. Umo liwia pracê w sieciach komórkowych tylko na terenie Kanady i USA korzystaj¹cych z technologii GSM, GPRS, EDGE oraz UMTS GFU19 Telefon komórkowy CDMA dla USA, Multitech MTMMC-C-N3 dla sieci Verizon; zamontowany w obudowie, montowany z boku odbiornika GS10. Anteny radiowe Gainflex GAT1 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwości MHz) GAT2 Antena radiowa Gainflex (zakres czêstotliwości MHz). Anteny dla telefonów komórkowych GAT18 Multiband GSM/UMTS Antenna for 850/1900MHz, for 900/1800MHz and for 2100MHz mobile networks 16.2 Akcesoria do monta u anteny RTK na antenie AS05/AS10 Kable antenowe GEV141 Kabel antenowy 1.2m GEV142 Przed³u enie 1.6m dla kabla antenowego GEV194 Kabel antenowy 1.8m GEV120 Kabel antenowy 2.8m. Ramiê dla anteny RTK GAD33 15cm, do³¹czane do anteny GNSS. Antena Gainflex mo e zostaæ zamontowana na ramieniu. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia Akcesoria do monta u anteny RTK na drugim statywie (baza) Kable antenowe RTK GEV120 Kabel antenowy 2.8m GEV142 Przed³u enie 1.6m dla kabla antenowego. Tyczka teleskopowa, ramiê dla anteny oraz podstawa dla tyczki teleskopowej GAD32 Tyczka teleskopowa ze oerub¹ 5/8. Pasuje do podstawy GAD34 Ramiê o d³ugooeci 3cm, przykrêcane do tyczki teleskopowej. Antena Gainflex mo e zostaæ przymocowana do ramienia. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia GHT36 Podstawa ze śrub¹ 5/8, umo liwia monta tyczki teleskopowej na statywie. 13

14 17 Dodatkowe akcesoria do monta u GS10 na tyczce ruchomy GNSS 17.1 Tyczki Tyczki ze śrub¹ 5/8" GLS13 Aluminiowa tyczka teleskopowa GNSS ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ GLS30 Tyczka teleskopowa GNSS wykonana z w³ókna wêglowego ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹. Tyczki z bolcem Aby zamontowaæ odbiornik GS15 na tych tyczkach wymagany jest adapter GAD31 śruba do bolca GLS12 Teleskopowa tyczka aluminiowa do monta u reflektora, z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GLS31 Teleskopowa tyczka z w³ókna wêglowego do monta u reflektora, z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GAD31 Adapter śruba do bolca Monta odbiornika w plecaku Plecak GVP603 Plecak do monta u odbiornika GNSS GS10. Uchwyty GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach (oprócz mini tyczek). Kable antenowe GEV141 Kabel antenowy 1.2m GEV142 Przed³u enie 1.6m dla kabla antenowego GEV120 Kabel antenowy 2.8m. Tyczka teleskopowa i ramiê dla anteny RTK GAD32 Tyczka teleskopowa ze śrub¹ 5/8. Pasuje do plecaka Pasuje do podstawy GAD34 Ramiê o d³ugości 3cm, przykrêcane do tyczki teleskopowej. Antena Gainflex mo e zostaæ przymocowana do ramienia. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia GAD46 Adapter ramiê podwójne, przykrêcany do tyczki teleskopowej. Umo liwia pod³¹czenie do 2 anten telefonu komórkowego/modemu radiowego i do 2 kabli antenowych Zestaw "wszystko na tyczce" Konfiguracja mo liwa do wykorzystania z tyczkami GLS12/GLS13. Uchwyty GHT40 Uchwyt dla odbiorników z serii GS10, do wywa enia zestawu "wszystko na tyczce" GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach (oprócz mini tyczek). Kabel antenowy dla anteny GNSS i anteny RTK GEV194 Kabel antenowy 1.8m. Ramiê dla anteny RTK GAD33 15cm, do³¹czane do anteny GNSS. Antena Gainflex mo e zostaæ zamontowana na ramieniu. Kabel antenowy jest przyczepiany do ramienia. 14

15 17.4 Stojak GST6 Stojak z 3 nogami teleskopowymi, do tyczki aluminiowej lub z w³ókna wêglowego GSR111 Podpórka podwójna, do wszystkich tyczek GLS. 18 Dodatkowe akcesoria do monta u GS10 na statywie stacja bazowa GNSS Spodarki GDF121 Spodarka bez pionownika optycznego, jasnozielona GDF122 Spodarka z pionownikiem optycznym, jasnozielona GDF112 Spodarka z pionownikiem optycznym, jasnozielona/czerwona Statywy GST05 Statyw drewniany, z pow³ok¹ polimerow¹ i akcesoriami GST05L Statyw aluminiowy, teleskopowy, z akcesoriami GST120-9 Statyw teleskopowy, samozamykanie, z akcesoriami, bez pokrowca Wsporniki Wsporniki ze śrub¹ 5/8" GRT146 Wspornik z gwintem 5/8 cala, umo liwia bezpośredni monta anteny GNSS. Wsporniki z bolcem GRT144 Wspornik z bolcem, jasnozielony GAD31 Adapter śruba do bolca umo liwiaj¹cy monta anteny GPS na wspornikach i tyczkach z bolcem Przymiar hakowy GZS4-1 Przymiar hakowy z miark¹ wysokości. Dostarczany z dodatkow¹ miark¹ posiadaj¹c¹ podzia³ w stopach i calach. 19 Pojemniki transportowe dla odbiornika GS10 Ka dy GS10 musi zostaæ zamówiony przynajmniej z jednym pojemnikiem GVP646 Twardy pojemnik mieszcz¹cy odbiornik GS10, antenê oraz kontroler terenowy CS15/CS10. Pojemnik umo liwia transport odbiornika GS10 oraz wszystkich akcesoriów dla stacji bazowej. 15

16 Odbiornik GS12 GNSS 20 Odbiornik GS12 GNSS 20.1 SmartAntenna GS12 GNSS GS12 SmartAntenna GS12 GNSS, geodezyjny odbiornik GNSS obs³uguj¹cy 120 kana³ów, charakterystyka: Odbiór sygna³ów GPS L1+L2, czêstotliwośæ wyznaczania pozycji 1 Hz, ³atwa rozbudowa o dodatkowe opcje przeznaczone dla CS/GS12 (np. odbieranie sygna³ów Glonass, Gallileo, GPS L5, Network Licence, rejestracja surowych danych) Certyfikaty producenta dla odbiornika GS GDI33 Certyfikat O. 21 Dodatkowe oprogramowanie dla odbiornika GS12 Opcjonalne oprogramowanie przeznaczone dla GS12 to klucze licencyjne wprowadzane w kontrolerze CS. Opcjonalne oprogramowanie GNSS GSW949 GSW950 Licencja GLONASS dla CS/GS12. Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia odbiór sygna³u GLONASS przez odbiornik GS12. Licencja GPS L5 dla CS/GS GSW951 Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia odbiór sygna³u GPS L5 przez odbiornik GS12. Licencja Galileo L5 dla CS/GS12. Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia odbiór sygna³u Galileo przez odbiornik GS12. Opcjonalne oprogramowanie do rejestracji danych i obliczania pozycji GSW952 Licencja 5Hz dla CS/GS GSW953 Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia obliczanie pozycji z czêstotliwości¹ 5Hz przez odbiornik GS12. Licencja umo liwiaj¹ca rejestracjê surowych danych przez CS/GS GSW954 Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia rejestracjê danych surowych w formacie Leica MDB przez odbiornik GS12. Licencja umo liwiaj¹ca rejestracjê danych RINEX przez CS/GS12. Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia rejestracjê danych surowych w formacie RINEX przez odbiornik GS12. Opcjonalne oprogramowanie RTK GSW955 Licencja umo liwiaj¹ca pracê CS/GS12 w sieciach RTK GSW956 Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia pracê odbiornika GS12 w sieci RTK. Zawiera opcjê pracy z liniami bazowymi RTK o nieograniczonej d³ugości. Licencja RTK Leica Lite dla CS/GS12. Klucz licencyjny dla kontrolera CS10/CS15, który umo liwia odbiór komunikatów RTK w formacie Leica Lite przez odbiornik GS12. 16

17 22 Dodatkowe akcesoria dla odbiornika ruchomego GS12 GNSS 22.1 Tyczki Tyczki ze śrub¹ 5/8" GLS13 Aluminiowa tyczka teleskopowa GNSS ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ GLS30 Tyczka teleskopowa GNSS z w³ókna wêglowego ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹. Tyczki z bolcem Aby zamontowaæ odbiornik GS12 na tego typu tyczkach, wymagany jest adapter GAD31 śruba do bolca GLS12 Aluminiowa tyczka teleskopowa z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GLS31 Tyczka teleskopowa GNSS z w³ókna wêglowego z bolcem. Blokada wysokości na 2.00m dla anten GNSS GAD31 Adapter śruba do bolca Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach QuickStand GST6 Stojak z 3 nogami teleskopowymi, przeznaczony dla tyczek aluminiowych GSR111 Podpórka podwójna, dla wszystkich tyczek GLS Pojemnik transportowy dla odbiornika GS GVP656 Twardy pojemnik mieszcz¹cy odbiornik GS12 ze SmartAntenna, kontroler terenowy CS10/CS15 i akcesoria dla SmartStation i SmartPole Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartPole Szczegó³owych informacji dotycz¹cych dodatkowych akcesoriów niezbêdnych do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartPole proszê szukaæ w broszurze Zestawienie sprzêtu dla tachimetrów Leica Viva TPS TS11/TS15 oraz Leica TS30 i TM Dodatkowe akcesoria do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartStation Szczegó³owych informacji dotycz¹cych dodatkowych akcesoriów niezbêdnych do pracy z odbiornikiem GS12 w konfiguracji SmartStation proszê szukaæ w broszurze Zestawienie sprzêtu dla tachimetrów Leica Viva TPS TS11/TS15 oraz Leica TS30 i TM30. 17

18 Odbiornik GS08 GNSS 23 SmartAntenna GS08 GNSS GS08 Dwuzakresowa antena GS08 GPS/GLONASS dla kontrolera terenowego CS Dodatkowe oprogramowanie dla odbiornika GS08 Opcjonalne oprogramowanie przeznaczone dla GS08 to klucze licencyjne wprowadzane w kontrolerze CS GSW942 Odbiór sygna³u GLONASS przez CS10/GS GSW943 Opcja umo liwiaj¹ca CS10/GS08 wyznaczanie pozycji RTK z czêstotliwości¹ 5Hz GSW944 Rejestracja surowych danych przez CS10/GS GSW945 Rejestracja surowych danych w formacie RINEX przez CS10/GS GSW946 Dostêp do sieci stacji referencyjnych dla CS10/GS08 RTK (umo liwia pracê z liniami bazowymi o nieograniczonej d³ugości) GSW947 Licencja na Leica Lite dla CS10/GS08, umo liwia odbiór komunikatów RTK w formacie Leica Lite przez GS Dodatkowe akcesoria dla odbiornika GS Tyczki Tyczki ze śrub¹ 5/8" GLS13 Aluminiowa tyczka teleskopowa GNSS ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ GLS30 Tyczka teleskopowa GNSS z w³ókna wêglowego ze śrub¹ 5/8. Blokada wysokości dla 1.80m i 2.00m. Posiada libellê pude³kow¹ Uchwyt i zacisk do monta u na tyczkach GHT62 Uchwyt z p³yt¹ monta ow¹ dla kontrolerów terenowych CS10 i CS GHT63 Zacisk do monta u uchwytu GHT62 na wszystkich tyczkach Pojemnik transportowy dla odbiornika GS GVP655 Twardy pojemnik Viva Net mieszcz¹cy odbiornik GS08 ze SmartAntenna, kontroler terenowy CS10 i akcesoria. 18

19 Dodatkowe akcesoria dla odbiorników GS15, GS12, GS10 oraz GS08 26 Zasilanie 26.1 Baterie wewnêtrzne dla odbiorników GS15, GS12 oraz GS GEB211 Bateria litowo-jonowa, 7.4V/2.2Ah, wielokrotnego ³adowania. Do u ycia z kontrolerem terenowym CS10/CS15 i odbiornikami GS15, GS08 oraz GS GEB212 Bateria litowo-jonowa, 7.4V/2.6Ah, wielokrotnego ³adowania. Do u ycia z kontrolerem terenowym CS10/CS15 i odbiornikami GS15, GS08 oraz GS Bateria wewnêtrzna dla odbiornika GS GEB221 Bateria litowo-jonowa, 7.4V/4.4Ah, wielokrotnego ³adowania. Do u ycia z odbiornikiem GS Zewnêtrzne baterie dla odbiorników GS10 i GS15 Bateria dla GS10/GS GEB171 Uniwersalna bateria zewnêtrzna, NiMH, 12V/9Ah, wielokrotnego ³adowania. Kable zasilaj¹ce dla GS10/GS GEV219 Kabel zasilaj¹cy, 1.8m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 z bateri¹ zewnêtrzn¹ GEB GEV71 Kabel o d³ugości 4m, umo liwia zasilanie instrumentu z 12V akumulatora samochodowego. Kable zasilaj¹ce dla GS GEV97 Kabel zasilaj¹cy, 1.8m, ³¹czy odbiornik GS10 z bateri¹ zewnêtrzn¹ GEB GEV172 Kabel zasilaj¹cy, 2.8m, ³¹czy odbiornik GS10 z 2 bateriami zewnêtrznymi GEB adowarki baterii GKL221 adowarka, wspó³pracuje maksymalnie z dwoma adapterami GDI221 lub GDI222, w zestawie kabel i zasilacz sieciowy GDI221 Adapter dla ³adowarki GKL221 przeznaczony do ³adowania 2 baterii Li-Ion GEB241, GEB221, GEB211 lub GEB GDC221 Kabel samochodowy dla ³adowarki GKL221. Pozwala na zasilanie GKL221 z zapalniczki samochodowej; Konwerter 12V/24V DC/DC. Umo liwia zasilanie kontrolera terenowego CS10/CS15 bezpośrednio z zapalniczki samochodowej GKL211 adowarka przeznaczona do ³adowania baterii Li-Ion GEB221, GEB211 oraz GEB212, w zestawie kabel do pod³¹czenia do gniazdka sieciowego i zapalniczki samochodowej. 19

20 27 Przechowywanie i transmisja danych 27.1 Nośniki pamiêci dla odbiorników GS10 i GS MSD1000 Karta SD 1GB dla odbiornika GS10 i GS15 oraz kontrolera terenowego CS10 i CS Czytnik kart MCR7 Czytnik kart SD/CF Kable przeznaczone do transmisji danych Kable szeregowe GEV160 Kabel do transmisji danych, 2.8m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 (port 2) z PC. (Port Lemo z 9pin RS232) GEV162 Kabel do transmisji danych, 2.8m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 (port 1) lub kontroler CS10/CS15 z PC. (Port Lemo z 9pin RS232) GEV195 Szeregowy kabel do transmisji danych, konwerter z USB na port szeregowy, (port Lemo do USB), 2.0m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 (port 2) z PC, do³¹czone sterowniki na CD GEV218 Szeregowy kabel do transmisji danych, konwerter z USB na port szeregowy, (port Lemo do USB), 2.0m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 (port 1) lub kontroler z CS10/CS15 z PC, do³¹czone sterowniki na CD. Kabel USB GEV234 Kabel USB, 1.65m, ³¹czy odbiornik GS10/GS15 lub kontroler CS10/CS15 z portem USB komputera PC, lub odbiornik GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS10/CS15. (Port Lemo do USB) 28 Kable do po³¹czenia GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS Jeśli wymagana jest du a szybkośæ transmisji danych miêdzy GS08/GS10/GS12/GS15 i kontrolerem CS nale y u yæ kabli zamiast po³¹czenia Bluetooth. Kable USB GEV234 Kabel USB, 1.65m, ³¹czy odbiornik GS08/GS10/GS12/GS15 lub kontroler CS10/CS15 z portem USB komputera PC, lub odbiornik GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS10/CS15. (Port Lemo do USB) GEV237 Kabel USB, 1.65m, ³¹czy odbiornik GS08/GS10/GS12/GS15 z kontrolerem CS10/CS15. (Port Lemo z Lemo) 20

Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu

Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu Leica TS30 i TM30 Zestawienie sprzêtu 2 Zestawienie sprzêtu dla TS30 oraz TM30 1 Tachimetry elektroniczne 1.1 Modele TS30 TM30 Pomiar k¹ta Pomiar odleg³ości (tryb IR) Pomiar odleg³ości bez reflektora (tryb

Bardziej szczegółowo

Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu

Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu Leica FlexLine Zestawienie sprzêtu Zestawienie sprzêtu dla FlexLine Tachimetry TS02 Tachimetry do pomiarów na pryzmat 765268 TS02, tachimetr 3 (10 cc ), pionownik laserowy, 1 standardowa 765265 TS02,

Bardziej szczegółowo

Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne

Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne Dane techniczne TPS1200+ Modele i opcje sprz towe TC TCR TCRM TCA TCP TCRA TCRP Pomiary k towe Pomiar odleg o ci (IR) Pomiar odleg o ci bez reflektora (RL) Pomiar

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.5 Polska. Leica GPS1200 Instrukcja obsługi

Wersja 5.5 Polska. Leica GPS1200 Instrukcja obsługi Wersja 5.5 Polska Leica GPS1200 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Wprowadzenie GPS1200 2 Zakup Gratulujemy Państwu zakupu instrumentu serii GPS1200. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Polska. Leica GR10/GR25 Instrukcja obsługi

Wersja 2.0 Polska. Leica GR10/GR25 Instrukcja obsługi Wersja 2.0 Polska Leica GR10/GR25 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu Leica GR10/GR25. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.0 Polska. Leica GPS1200 Podręcznik terenowy systemu

Wersja 5.0 Polska. Leica GPS1200 Podręcznik terenowy systemu Wersja 5.0 Polska Leica GPS1200 Podręcznik terenowy systemu Wprowadzenie Zakup Identyfikacja produktu Gratulujemy zakupu instrumentu serii GPS1200. W celu użytkowania instrumentu w dopuszczalny sposób

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Leica GRX1200 Dane techniczne

Leica GRX1200 Dane techniczne Leica GRX1200 Dane techniczne Dane techniczne GPS-GRX1200 Opis ogólny GRX1200 Lite GRX1200 Classic GRX1200 Pro Permanentna stacja referencyjna Pomiary geodezyjne, Real-time, GIS i monitoring Dwuczęstotliwościowy

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Instrukcja obsługi

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Instrukcja obsługi Wersja 3.0 Polska Leica Instrukcja obsługi Wprowadzenie Wprowadzenie 2 Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu serii. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

Katalog Leica Geosystems 2010/2011. Instrument na ka dy plac budowy

Katalog Leica Geosystems 2010/2011. Instrument na ka dy plac budowy SPRAWDZONY NA BUDOWIE Katalog Leica Geosystems 200/20 Instrument na ka dy plac budowy 2 Szwajcarska technologia Jakość buduje zaufanie Poświęceni innowacyjnej technologii i jakości Leica Geosystems jest

Bardziej szczegółowo

1A Odbiornik satelitarny 10 szt.

1A Odbiornik satelitarny 10 szt. Kraków, dnia 26.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: TRIMTECH Sp. z o. o. ul. Konecznego 4/10U 31-216 Kraków W związku z realizacją projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-197/11 pn. Utworzenie Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie:

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie: Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 032/245/2003 Dostawca: Nokia Poland Spółka z o.o. Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa Wyrób: stacjonarne urządzenie końcowe Nokia 32 PBX Opisany powyżej wyrób

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju.

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. 2 Zainspiruj się Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. Każdy z nas definiuje nowe cele zarówno prywatne jak i biznesowe. Jak je osiągnąć, w jakiej kolejności muszę postępować, jakie

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo