INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków, w ramach naboru uzupełniającego do działania 5.1 Ochrona róŝnorodności biologicznej RPO WO wpłynęło 6 wniosków. Wszystkie złoŝone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną. więcej: Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych więcej: html Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duŝe zainteresowanie moŝliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Zakończenie testów Rejestru Usług Rozwojowych Uprzejmie informujemy, Ŝe w wersji testowej Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) zamieszczonej pod adresem https://testrur.parp.gov.pl udostępniliśmy ostatni moduł

2 systemu związany z zapisywaniem się na usługę i dokonywaniem oceny usług rozwojowych. Tym samym uruchomiliśmy trzeci i ostatni etap testowania systemu podczas którego moŝna juŝ w pełni przetestować wszystkie funkcjonalności Rejestru. Proces testowania systemu RUR zostanie zakończony 31 lipca 2015 r. więcej: Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaŝy dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, Ŝe wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdraŝanie Funduszy Europejskich SĄ BEZPŁATNE. więcej: Oferta poŝyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu KaŜda Twoja inwestycja słuŝy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z poŝyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: Produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (ORFPK): PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH ORFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej:

3 Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdraŝającą program ERASMUS+, realizuje działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej: Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej bardziej szczegółowej wiedzy na temat współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej: E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu uŝytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej: Władze włoskiej gminy Fiumefreddo poszukują partnerów do projektu Władze włoskiej gminy Fiumefreddo połoŝonej na Sycylii poszukują partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach programu Kreatywna Europa - projekt współpracy na małą skalę. Celem projektu jest szerzenie wśród europejskich artystów zainteresowania, sztuki, kultury i archeologii, dzielenie się wiedzą lokalną nt. korzystania papirusu jako materiału do projektowania i kreacji mody. Poszukiwane są stowarzyszenia, organizacje publiczne lub prywatne, uniwersytety, muzea. Termin zgłoszeń upływa 20 lipca 2015 r. więcej:

4 Władze miasta Touluza poszukują partnera do współpracy w projekcie: International summer job Władze Miasta Tuluza poszukują partnera do współpracy przy projekcie dotyczącym organizacji i wymiany wakacyjnych staŝy w administracji miejskiej/regionalnej dla młodych ludzi w wieku lat. Obowiązki partnerów w ramach projektu związane są z rekrutacją studentów w wieku od 18 do 30 lat. więcej: Neulogy firma z Bratysławy poszukuje partnerów do projektu finansowanego w ramach wezwania do składania wniosków INNOSUP Horyzont Neulogy firma consultingowa specjalizująca się w obszarze badań, rozwoju i innowacji z Bratysławy poszukuje partnerów do projektu finansowanego w ramach wezwania do składania wniosków INNOSUP Horyzont Projekt dotyczy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. więcej: Centrum kompetencji uniwersytetu opolskiego juŝ działa! Centrum Kompetencji to platforma wiedzy, baza informacji o potencjale naukowców, która moŝe być takŝe impulsem do kolejnych pomysłów, rozwiązań i dalszej współpracy nauki z gospodarką. Strona ma wzmocnić powiązania nauki i gospodarki województwa opolskiego. więcej: Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej:

5 ZałóŜ firmę na wakacjach w AIP PWSZ w Nysie Szukasz nowych moŝliwości rozwoju? Pragniesz rozwijać swoje pasje? Chcesz osiągnąć sukces zawodowy? Teraz masz okazję. Zamiast pracować dla kogoś, wspólnie z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie poprowadź swój własny biznes i zrealizuj swoje marzenia o byciu swoim własnym szefem. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie wspiera osoby kreatywne oraz myślące o prowadzeniu własnego biznesu. więcej: Zmiana Regulaminu Programu dofinansowania zakupu i montaŝu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz wzoru wniosku o dotację Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu 29 czerwca 2015 r. zatwierdziła zmianę do Regulaminu Programu dofinansowania zakupu i montaŝu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu. więcej: WydłuŜenie terminu kwalifikowania wydatków dla projektów wyłonionych w ramach konkursów Nr 7 i 8 dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Informujemy, Ŝe termin kwalifikowalności wydatków dla projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów Nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz Nr 8/POIiŚ/1.1/03/ 2013 został wydłuŝony do 31 grudnia 2015 r. więcej: III posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko Podczas dwudniowego posiedzenia (1-2 lipca br.) zaprezentowano i przyjęto Strategię komunikacji PO IiŚ na lata oraz kryteria wyboru dla następujących działań programu. więcej:

6 Program COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej: Poziom realizacji programów - stan na 12 lipca 2015 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 12 lipca 2015 r. złoŝono 301,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 613,5 mld zł. więcej: Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) lipca 2015 r. minister Paweł Orłowski podpisał zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER ), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. więcej: Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER Instytucja Zarządzająca PO WER ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Ostateczny

7 termin na składnie dokumentów to: 24 lipca 2015 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). więcej: Opublikowano Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata lipca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła horyzontalne Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata Podstawowym celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdraŝania programów operacyjnych na lata w zakresie projektów, które realizują cele rewitalizacji. więcej: Strategia komunikacji polityki spójności na lata zatwierdzona Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna na posiedzeniu 30 czerwca 2015 r. zatwierdził Strategię komunikacji polityki spójności na lata więcej: Przyjęto kryteria i metodykę wyboru projektów dla działania 1.1 POPC W dniu 18 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego POPC. Na spotkaniu zatwierdzona została metodyka i kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych róŝnic w moŝliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Więcej: Przyjęto kryteria i metodykę wyboru projektów dla działania 3.1 POPC W dniu 18 czerwca 2015 r. podczas III posiedzenie Komitetu Monitorującego POPC, zatwierdzona została metodyka i kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Więcej

8 Pierwsze wnioski o dofinansowanie w ramach POIiŚ W związku ze złoŝeniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pierwszych wniosków o dofinansowanie dla projektów drogowych przewidzianych do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska , Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczęło ocenę dokumentów aplikacyjnych. Całkowita wartość złoŝonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad projektów drogowych wynosi ,74 PLN, w tym dofinansowanie ze środków unijnych ,38 PLN. więcej: Uruchomienie Bazy Konkurencyjności Od 1 lipca 2015 r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobligowani są do stosowania zasady konkurencyjności i publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w przedmiotowym zakresie. więcej: Pomoc we wdroŝeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej: Oferta Fundacji na rzecz rozwoju Nauki Polskiej (FNP) dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 r. więcej:

9 Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej: Lista Funduszy Poręczeniowych, które poręczają wadia Informujemy, iŝ na stronie KSU została zamieszczona informacja nt. funduszy poręczeniowych, które poręczają wadia. więcej: Baza projektów obywatelskich Uruchomiona została baza projektów obywatelskich, realizowanych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z róŝnorodnością przeprowadzonych inicjatyw. więcej: INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza słuŝąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a takŝe umoŝliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej:http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/strony/interreg_europa_baza_poszukiwania_partnerow_projektowych_ aspx Najlepsze techniki i praktyki na rzecz ograniczania emisji rtęci konsultacje społeczne Projekt wytycznych dotyczących najlepszych dostępnych technik oraz najlepszych praktyk środowiskowych dla instalacji emitujących rtęć do atmosfery (w świetle przepisów nowej Konwencji Minamata ws. rtęci) jest przedmiotem konsultacji

10 społecznych Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych. Uwagi moŝna zgłaszać do 1 sierpnia 2015 r. więcej: konsultacje_spoleczne.html Będzie więcej czasu na złoŝenie wniosków o wypłatę pomocy z działań inwestycyjnych PROW Dzięki znowelizowaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawani pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które weszło w Ŝycie 16 czerwca, wnioski o płatność będzie moŝna składać do 30 września 2015 roku. To oznacza, Ŝe o trzy miesiące, został wydłuŝony termin na złoŝenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o wypłatę pomocy w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" finansowanego z budŝetu PROW na lata więcej: KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek Jeśli jesteś załoŝycielką lub współzałoŝycielką działającego przedsiębiorstwa oraz korzystałaś z funduszy UE na badania i innowacje to ta nagroda jest dla Ciebie! Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek. Jej celem jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Jest wyrazem wsparcia zaangaŝowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Zgłoszenia moŝna składać do 20 października 2015 r. więcej:

11 Konkurs Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej JuŜ moŝna składać oferty konkursowe w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę zł. Celem przedsięwzięcia jest podtrzymanie promowania i rozwijania standardów działań na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez skoordynowaną współpracę instytucji prowadzących centra i kluby integracji społecznej. Oferty moŝna składać do 17 lipca 2015 r. więcej: Laur innowacyjności 2015 Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza do udziału w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a takŝe innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społecznogospodarczego Polski. Ostateczny termin zgłaszania wniosków do Konkursu i wnoszenia związanych z tym opłat upływa z dniem 5 listopada 2015r. więcej: Aktywni dla czystego powietrza zaproszenie do konkursu Ministerstwo Środowiska wraz ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie Aktywni dla czystego powietrza. Przedsięwzięcie jest skierowane do samorządów, firm i instytucji oraz wszystkich innych osób mających wpływ na stan jakości powietrza w Polsce i realizujących działania na rzecz jego poprawy. Zgłoszenia moŝna przesyłać do 30 września 2015 r. więcej: Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich Rusza kolejna edycja programu grantowego Na dobry początek!", którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Do 10 września 2015 r. o dotacje

12 mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. więcej: Zostań EDUinspiratorem i wygraj cenne nagrody! Uczestniczyłeś w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach unijnych programów? Zdobyłeś nowe umiejętności oraz zachęciłeś innych do działania? Działasz dalej w obszarze edukacji? Zmieniasz otaczającą Cię rzeczywistość? Zgłoś się i zdobądź tytuł EDUinspiratora. MoŜesz wygrać cenne nagrody. Przyjmowanie zgłoszeń do 13 września 2015 r. więcej: Ruszają konkursy Narodowego Centrum Nauki 180 mln zł w trzech konkursach - Narodowe Centrum Nauki ogłosiło rozpoczęcie kolejnych edycji MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5. Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. więcej: NABORY WNIOSKÓW Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze, objętego PROW Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW Termin składania wniosków od 13 do 27 lipca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę Ŝywotności lasów" PROW czerwca ruszył nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę Ŝywotności lasów PROW Ta oferta pomocy adresowana jest do tych rolników, którzy zdecydowali się posadzić na swoich gruntach las.

13 O wsparcia na zalesienie ubiegać się mogą takŝe jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski naleŝy składać w biurach powiatowych ARiMR do 17 sierpnia 2015 r. więcej: Nabór wniosków o organizację staŝu dla bezrobotnych powyŝej 30 roku Ŝycia StaŜ organizowany jest w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP. StaŜ musi trwać minimum 3 miesiące, nie dłuŝej jednak niŝ do 30 listopada 2015 r. Rekrutacja prowadzona jest na bieŝąco. więcej: Granty na badania, stypendia i staŝe znajdź coś dla siebie Na stronie Eurodesku jest dostępna baza grantów zarówno krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na stypendia, staŝe, praktyki, badania i wiele innych. Większość jest kierowana do studentów, doktorantów, naukowców i aktywistów/społeczników. więcej: Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków na projekty pilotaŝowe dotyczące współpracy między klastrami i centrami technologicznymi Głównym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest uruchomienie projektów pilotaŝowych wzmacniających współpracę między klastrami i centrami technologicznymi. Projekty pilotaŝowe powinny wpisywać się w z regionalne priorytety inteligentnej specjalizacji i prowadzić do wykorzystania szans rozwojowych i przyspieszenia regionalnej konwergencji gospodarczej w całej UE. Wybrani kandydaci otrzymają dotację w wysokości euro (dofinansowanie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych). Termin na składanie wniosków upływa 28 lipca 2015 r. więcej:

14 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5 i BiodivERsA ERA-Net to nazwy konkursów na projekty badawcze trwających właśnie w NCNie. - Konkurs MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, waŝnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wniosek naleŝy złoŝyć do dnia 15 września 2015 r. - Konkurs HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Wniosek naleŝy złoŝyć do dnia 15 września 2015 r. - Konkurs SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wniosek naleŝy złoŝyć do dnia 15 września 2015 r. - Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA ERA-Net zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze. Termin składania wniosków wstępnych upływa 20 lipca 2015 r. Termin składania pełnych wniosków upływa: - jeśli liczba złoŝonych wniosków będzie mniejsza niŝ 150: 16 grudnia 2015 r. - jeśli liczba złoŝonych wniosków będzie większa niŝ 150: 27 lutego 2016 r. więcej: Umiędzynarodowienie humanistyki nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) Finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych to główny cel nowych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Startujący właśnie III moduł programu obejmie projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego. Konkurs Umiędzynarodowienie 3.a wesprze realizację projektów tłumaczenia i publikowania monografii o najwyŝszym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i zagranicznych naukowców. Konkurs obejmie tłumaczenia zarówno klasyki polskiej humanistyki, jak i jej nowych

15 osiągnięć. W ramach konkursu Umiędzynarodowienie 3.b finansowane będą wydania obcojęzycznych wersji najwaŝniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania w języku angielskim. Wnioski będzie moŝna składać od 25 czerwca do 31 lipca 2015 r. więcej: Nabór wniosków 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez Powiatowe Urzędów Pracy (PUP) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WO ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa opolskiego na rok 2015 RPO WO , Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP. Termin naboru wniosków: od 30 czerwca do 16 lipca 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PO IR Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki. Termin naborów wniosków: od 1 października do 31 marca 2016 r. więcej: Nabór wniosków w ramach działania 1.2 PO IR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOLOT innowacyjne lotnictwo, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R PO IR. Wnioski moŝna składać w terminie od 18 maja do 17 lipca 2015 r. więcej:

16 Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V A Polska-Słowacja Zapraszamy do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Termin składania koncepcji projektów flagowych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa 31 sierpnia 2015 r. więcej: 1. nabór w ramach Programu Interreg Europa Instytucja Zarządzająca programem Interreg Europa - Région Nord-Pas de Calais zaprasza do udziału w 1. naborze wniosków. Nabór ten jest jednoetapowy, dotyczy wszystkich priorytetów programu. Termin: od 22 czerwca do 31 lipca 2015 r. więcej: Nabór projektów w ramach Seed Money Facility 6 lipca 2015 roku otwarto kolejny nabór na roczne projekty typu Seed Money, których celem jest wsparcie przygotowania projektów realizujących Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Termin składania wniosków upływa 30 października 2015 r. więcej: Nabór wniosków w ramach działania 1.3 PO WER Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieŝy, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo