Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej"

Transkrypt

1 Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Praca nr Warszawa - Miedzeszyn Grudzień 2008 r.

2

3 Zakład Sieci (Z-2) Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Praca nr Kierownik projektu: mgr inŝ. Dariusz Gacoń Opracował zespół w składzie: mgr inŝ. Konrad Sienkiewicz kierownik zadania mgr inŝ. Mariusz Gajewski mgr inŝ. Dariusz Gacoń inŝ. Waldemar Latoszek Warszawa - Miedzeszyn Grudzień 2008 r.

4 1 WPROWADZENIE CHARAKTERYSTYKA SIECI METRO ETHERNET TOPOLOGIA SIECI METRO ETHERNET Węzeł U-PE (User Provided Edge) Węzeł PE-AGG (Provider Edge Aggergation) Węzeł N-PE (Network Provider Edge) Węzeł Provider Core (P) Topologia Gigabit Ethernet Hub-and-Spoke Topologia Gigabit Ethernet Ring Usługi w sieci Metro Ethernet Usługa EPL USŁUGA ERS Usługa ERS Usługa EMS CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ W SIECI METRO ETHERNET NA PODSTAWIE URZĄDZEŃ CISCO CHARAKTERYSTYKA PRZEŁĄCZNIKA CATALYST CISCO 3400 ME CHARAKTERYSTYKA PRZEŁĄCZNIKA CATALYST CISCO 3750 ME CHARAKTERYSTYKA PRZEŁĄCZNIKA CATALYST CISCO 4500 ME CHARAKTERYSTYKA PRZEŁĄCZNIKA CATALYST CISCO 6500 ME ROUTER BRZEGOWY METRO ETHERNET CISCO ZARZĄDZENIA I UTRZYMANIA W SIECI METRO ETHERNET MOśLIWOŚĆ ZAPEWNIANIA QOS W SIECI METRO ETHERNET BEZPIECZEŃSTWO W SIECI METRO ETHERNET ZARZĄDZANIE SIECIAMI METRO ETHERNET MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METRO ETHERNET DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ZAŁOśENIA (ORGANIZACYJNE) MODEL SIECI METRO ETHERNET Węzeł CPE (Urządzenia klienckie) Urządzenia szkieletowe PE Urządzenia agregujące ruch (Router) Internet Exchange Point Zabezpieczenia Firewall Sieć dostępowa - warstwa fizyczna Aplikacje Połączenie operatorów lokalnych do sieci OSZACOWANIE WSTĘPNE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTY REALIZACJI WĘZŁA W LOKALIZACJI GŁÓWNEJ KOSZTY URZĄDZEŃ SIECI METRO ETHERNET Koszt węzłów szkieletowych (poza węzłem w lokalizacji głównej) Koszt realizacji węzłów dostępowych (CPE) KOSZTY POŁĄCZENIA LOKALIZACJI PODSUMOWANIE KOSZTÓW BUDOWY SIECI METRO ETHERNET PODSUMOWANIE DOKUMENTY ODNIESIENIA WYKAZ SKRÓTÓW

5 1 Wprowadzenie Realizacja niniejszego zadania jest kontynuacją dotychczasowych prac Instytutu Łączności w zakresie aspektów sieciowych oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym szczególnie e-administracji. Wpisuje się równieŝ, w obecne trendy rynkowe w zakresie budowy sieci teleinformatycznych. MoŜna obecnie dostrzec, Ŝe tradycyjne sieci rozległe są zastępowane sieciami pracującymi z przepustowościami typowymi dla sieci lokalnych, które coraz częściej budowane są w technologii Metro Ethernet w miejsce starych sieci np.: Frame Relay. To z kolej przyczynia się od tego, Ŝe sieci metropolitarne to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów rynku sieci komputerowych. Sieci metropolitalne znajdują równieŝ duŝe zastosowanie jako sieci teleinformatyczne na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, działających np. w obrębie powiatu, czy teŝ większych miast. Budowa takiej sieci łączącej poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (np.: urząd powiatu z urzędami gmin) oraz jednostek podległe samorządowi (np.: szkoły, szpitale) pozwala na uzyskanie powaŝnych oszczędności w funkcjonowaniu miasta. Wynikają on m.in. z moŝliwości wykorzystania jednej sieci podkładowej Metro Ethernet nie tylko dla transmisji danych pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego, ale równieŝ do realizacji takich zadań jak monitoring miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego, budowy sieci telemetrycznych zakładów komunalnych, budowa E-Urzędu, czy zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu dla mieszkańców. Budowę takich sieci metropolitalnych do tej pory zrealizowało wiele miast europejskich, w tym równieŝ miasta polskie. W przypadku Polski, z uwagi na moŝliwość uzyskania duŝego dofinansowania projektów związanych z budową infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z funduszy strukturalnych UE, waŝne jest, by zostały wypracowane modele gotowych rozwiązań, które jednostki administracji publicznej mogłyby w prosty sposób adoptować do swoich potrzeb. W związku z tym, głównym celem prac w ramach niniejszego zadania, było opracowanie projektu modelowej sieci w technologii Metro Ethernet dla typowych zastosowań w administracji samorządowej. Przeanalizowano równieŝ korzyści i wady oraz zakres stosowalności tej technologii w kontekście zastosowań w sieciach IT administracji samorządowej. Realizując ww. cel pracy w ramach niniejszego zadania wykonano: zwięzłą charakterystykę sieci Metro Ethernet, z opisem typowych topologii i usług realizowanych w sieci Metro Ethernet; charakterystykę przykładowych urządzeń do budowy Metro Ethernet analizę zagadnień związanych z zarządzaniem; projekt przykładowej implementacji sieci Metro Ethernet na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego; wstępne oszacowanie kosztów budowy sieci Metro Ethernet na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. 4

6 2 Charakterystyka sieci Metro Ethernet 2.1 Topologia sieci Metro Ethernet Budowa sieci miejskiej moŝe odbywać się na wiele sposobów. Wynika to z uwarunkowań lokalnych, istniejących i planowanych połączeń światłowodowych, posiadanych urządzeń etc. W zaleŝności od wymagań oraz obszaru, na którym dana sieć jest budowana, stosowane są róŝnego rodzaju technologie. Podstawowa technologia dostępową stosowana w budowie sieci Metro jest Ethernet, stad często stosowana jest nazwa rozwiązania: Metro Ethernet. Ethernet wykorzystywany jest do realizacji ostatniej mili do uŝytkownika, jak równieŝ do budowy połączeń szkieletowych w sieci MAN. Niekiedy sieć Metro Ethernet jest porównywana z duŝą siecią kampusową. Wynika to faktu, Ŝe podstawowa wyspa sieci w niektórych przypadkach moŝe przypominać struktury sieci LAN. Sieć Metro Ethernet róŝni się jednak znacząco od sieci Ethernet. Dotyczy to przede wszystkim usług realizowanych w sieci oraz sposobu organizacji ruchu. PoniŜszy schemat Rysunek 1 obrazuje poszczególne zaleŝności w sieci Metro Ethernet. Jak widać, dość wyraźnie zarysowuje się granica pomiędzy urządzeniami operatora oraz urządzeniami klienta. Ponadto w sieci Metro pojawia się dodatkowa warstwa łącząca poszczególne wyspy, jak równieŝ struktury oparte o pierścienie, które nie maja szerokiego zastosowania w sieciach kampusowych. Innym wyróŝnikiem sieci Metro Ethernet w porównaniu do sieci kampusowych jest bardzo duŝy udział technologii światłowodowych w strukturach sieciowych, m.in. pierścienie światłowodowe tworzone z wykorzystaniem technologii DWDM - multipleksacji z przydziałem długości fali. Rysunek 1 Schemat ogólnej architektury sieci Metro Ethernet Przy budowie sieci Metro Ethernet naleŝy jednoznacznie wyróŝnić typy urządzeń, które będą wykorzystane do budowy takiej sieci: 5

7 2.1.1 Węzeł U-PE (User Provided Edge) Ten styk stanowi punkt, gdzie kończy się sieć zarządzana przez operatora, a zaczyna się sieć klienta. W większości przypadku U-PE stanowią urządzenia przełączające w warstwie drugiej (przełączniki sieciowe) lokowane w siedzibie klienta (biurowiec, dom mieszkalny), ale zarządzane przez operatora sieci. Krytycznym jest, aby urządzenia U-PE były zabezpieczone fizycznie przed niepowołanym dostępem. Do podstawowych funkcji realizowanych przez U-PE naleŝy zaliczyć: dostarczenie wielu interfejsów (UNI) dla przyłączenia urządzeń klienta (CE Customer Equipment), określenie usług sieci przez zapewnienie tunelowania 802.1Q (np. Q-in-Q), oraz funkcji tagowania 802.1Q na interfejsie UNI, zapewnienie realizacji kontraktów SLA przez wsparcie dla usług klasyfikacji, policingu, znakowania (marking) oraz kolejkowania, zarządzanie przeciąŝeniami ruchu sieciowego Węzeł PE-AGG (Provider Edge Aggergation) Warstwa PE-AGG jest warstwą opcjonalną w sieciach Metro Ethernet. Stosuje się ją w duŝych sieciach, gdzie jest ona lokowana pomiędzy U-PE oraz N-PE. Do podstawowych funkcji PE naleŝy zaliczyć: efektywna agregacje ruchu, multipleksację ruchu oraz zarządzanie w przypadku przeciąŝeń, local switching dla usług Ethernet. Urządzenia PE-AGG są stosowane w konfiguracji redundantnej: tzn. urządzenia U-PE są dołączane do dwóch niezaleŝnych urządzeń PE-AGG (dla podniesienia poziomu niezawodności sieci). Warto równieŝ podkreślić, Ŝe urządzenia PE-AGG mogą pełnić rolę U-PE dla klientów instytucjonalnych Węzeł N-PE (Network Provider Edge) N-PE jest to punkt w sieci, gdzie terminowane są usługi sieciowe realizowane w warstwie 2 modelu OSI, a zaczynają być realizowane usługi warstwy trzeciej typowe usługi rdzenia sieci. N-PE styka się z urządzeniami realizującymi funkcje U- PE oraz urządzeniami P realizującymi rdzeń MPLS. Urządzenia N-PE zapewniają m.in. mapowanie sieci VLAN (zarządzanych przez operatora) do EoMPLS (Ethernet over MPLS) dla usług punkt-punkt oraz VPLS dla usług punkt-wielopunkt. Do podstawowych funkcjonalności N-PE naleŝy zaliczyć: bramę do MPLS i usług opartych o IP, definicję usług VPLS i VPWS, local switching dla usług Ethernet, tworzenie sieci VPN warstwy 3, zaawansowane zarzadząnie ruchem w sieci, równowaŝenie obciąŝenia (load-balancing) pomiędzy ścieŝkami EoMPLS. 6

8 2.1.4 Węzeł Provider Core (P) Urządzenia P to routery rdzeniowe, które operują na znacznikach MPLS (MPLS Switching). Rdzeń sieci operatorskiej obejmuje szereg routerów P oraz urządzeń N- PE połączonych w konfiguracji partial lub full-mesh. Do podstawowych funkcji routerów P naleŝy zaliczyć: zapewnienie stabilnych połączeń rdzeniowych realizacja połączeń pomiędzy N-PE zapewnienie skalowalnej struktury dla realizacji usług L2 VPN oraz MPLS VPN wsparcie dla zaawansowanych mechanizmów zarządzania ruchem Load balancing pomiędzy ścieŝkami MPLS Urządzenia U-PE, PE-AGG, N-PE oraz P mogą pracować w róŝnych topologiach sieciowych. Struktury rozwaŝane jako moŝliwe do zastosowania w sieciach dla samorządów lokalnych to Gigabit Ethernet Hub-and-Spoke oraz Gigabit Ethernet Ring. Inne modele budowy sieci metropolitarnych takie jak np. Ethernet over SONET/SDH znajdują zastosowanie w sieciach operatorów dysponujących juŝ siecią transportową, a usługi Metro Ethernet mają być przez tą sieć przeniesione Topologia Gigabit Ethernet Hub-and-Spoke Rysunek 2 Architektura topologii Hub-and-Spoke fragmentu sieci Metro Ethernet Hub-and-Spoke jest najpopularniejszą topologią budowy sieci. Wynika to m.in. z ogromnego doświadczenia w tworzeniu sieci opartych o ten model pochodzącego ze środowiska sieci kampusowych. W tym modelu urządzenia sieciowe instalowane w lokalizacji klientów są łączone do dwóch urządzeń agregujących celem uzyskania niezbędnej w takich sieciach redundancji. Rysunek 2 obrazuje przykładowe połączenia w tej topologii. 7

9 2.1.6 Topologia Gigabit Ethernet Ring Rysunek 3 Architektura topologii pierścienia fragmentu sieci Metro Ethernet Jest to topologia typowa dla sieci Metro Ethernet. Rzadko, w implementacjach sieci kampusowych stosowana jest technika Ethernet Ringu. Topologia ta została wymuszona przez istniejące struktury okablowania, która w wielu przypadkach tworzyła pierścienie. Jak wskazuje nazwa, w tej topologii przełączniki łączone są w pierścień, a podstawowa przyczyna stosowania tej technologii w porównaniu do Huband-Spoke jest koszt. Topologia pierścienia wymaga mniejszych nakładów na strukturę światłowodowa, wymaga mniej interfejsów w urządzeniach rdzeniowych. Za niŝszym kosztem stoją jednak konkretne konsekwencje: współdzielenie pasma w pierścieniu przez wszystkie przełączniki, opóźnienia i jitter w aplikacjach głosowych są zmienne i zaleŝą od połoŝenie przełącznika w pierścieniu. Dodatkowo naleŝy równieŝ dobrze przygotować projekt oraz bacznie obserwować sieć pod kątem Spanning Tree. Pomimo faktu, Ŝe STP dla topologii H&S jak i dla topologii pierścienia funkcjonuje tak samo, to wymagania czasu konwergencji powodują, Ŝe znacznie więcej czasu i uwagi kosztuje przygotowanie dobrego projektu sieci w oparciu o pierścień. Wymagania czasu konwergencji (czas odbudowy połączeń logicznych po awarii) powodują równieŝ obostrzenia dotyczące ilości przełączników w pierścieniu. Dla implementacji 802.1s/w ten limit wynosi 20sek, chociaŝ sam standard dopuszcza 40sek. W przypadku 802.1d zaleca się by w pierścieniu nie pracowało więcej niŝ 6-8 przełączników. Rysunek 3 przedstawia topologie Gigabit Ethernet Ring Usługi w sieci Metro Ethernet W sieci Metro Ethernet moŝliwa jest realizacja róŝnych usług związanych z moŝliwością tworzenia sieci logicznych. Usługi te dotyczą moŝliwości konfiguracji logicznych połączeń w warstwie 2 oraz 3 typu: punkt-punkt, punkt - wielopunkt oraz wielopunkt - wielopunkt niezaleŝnie od warstwy fizycznej Podziału usług dokonano na podstawie propozycji firmy Cisco, której to urządzenia posiadają certyfikaty MEF. W urządzeniach Cisco moŝliwa jest konfiguracja następujących usług: 8

10 Ethernet Private Line EPL, Ethernet Wire Service EWS, Ethernet Relay Service ERS, Ethernet Multipoint Service EMS, Ethernet Relay Multipoint Service ERMS Usługa EPL Rysunek 4 Schemat realizacji usługi EPL w sieci Metro Ethernet Usługa EPL, której schemat został przedstawiony na Rysunek 4 jest przeznaczona dla realizacji połączeń punkt-punkt pomiędzy dwoma lokalizacjami. W ramach tej usługi zapewniona jest gwarantowana minimalna przepływność. Usługa ta jest wykorzystywana jako transparentne połączenie sieci LAN wraz z integracją danych. Istnieje moŝliwość tworzenia transparentnych sieci VLAN. Jako warstwa fizyczna występuje tu najczęściej SONET/SDH lub łącze światłowodowe WDM. Jako urządzenia klienckie CPE stosowane są najczęściej routery lub mosty sieciowe. 2.2 Usługa ERS Rysunek 5 Schemat realizacji usługi EWS w sieci Metro Ethernet Usługa EWS Rysunek 5 stanowi połączenie punkt-punkt pomiędzy dwoma miastami (czasami nazywana jest EVC). Usługa ta róŝni się od EPL tym, iŝ jest dostarczana za pomocą infrastruktury sieciowej operatora najczęściej obsługiwanej poprzez protokoły IP/MPLS, która jest współdzielone przez wielu klientów. DuŜą zaletą tej usługi jest moŝliwość szerokiego wyboru przez klienta określonej minimalnej przepływności. W celu zapewnienia prywatności klientów usługodawca tej 9

11 sieci separuje ruch generowany przez róŝnych klientów poprzez przypisanie róŝnych VLAN do róŝnych połączeń EVC. Usługa EWS jest usługą opartą na portach. Wszystkie pakiety od danego klienta są transmitowane w sposób transparentny do określonego portu przeznaczenia. Jako urządzenia klienckie CPE stosowane są najczęściej routery lub mosty sieciowe Usługa ERS Rysunek 6 Schemat realizacji usługi ERS w sieci Metro Ethernet Zasadniczą róŝnicą usługi ERS Rysunek 6 od EWS jest wprowadzenie moŝliwości multipleksacji połączeń na jednym interfejsie uŝytkownika UNI (Universal Network Interface). Połączenie pomiędzy urządzeniem klienckim a switchem dostępowym jest skonfigurowane jako VLAN trunk. Istnieje przez to moŝliwość otrzymania konfiguracji połączeń punkt wielopunkt pokazanej na Rysunek 6. KaŜdy VLAN tego klienta jest mapowany do EVC. Usługa ta ma zastosowanie do realizacji połączeń w sieci pomiędzy klientami w róŝnych sieciami Metro Ethernet. W sieci szkieletowej IP/MPLS połączenie realizowane jest w oparciu o VPN warstwy 2 lub Usługa EMS Rysunek 7 Schemat realizacji usługi EMS w sieci Metro Ethernet Usługa EMS Rysunek 7 stanowi wersję połączenia wielopunkt-wielopunkt usługi EWS (pod względem technicznym niczym nie róŝni się od EWS). Urządzenie klienta CPE ma moŝliwość transparentnej komunikacji z klientami w wielu lokalizacjach. W obrębie takiej sieci wirtualnej moŝliwa jest komunikacja kaŝdy z kaŝdym. Usługa ta inaczej nazywana jest VPLS i jest realizowana przez urządzenia brzegowe sieci Metro Ethernet. 10

12 3 Charakterystyka urządzeń w sieci Metro Ethernet na podstawie urządzeń Cisco 3.1 Charakterystyka przełącznika Catalyst Cisco 3400 ME Przełączniki serii ME 3400 mogą słuŝyć w infrastrukturze sieciowej sieci Metro Ethernet jako urządzenia klienckie instalowane w instytucjach o róŝnym charakterze pracy i wielkości Jeden z modeli tej serii - przełącznik Ethernet o nazwie ME FS zawiera 24 porty wspierające miedziane połączenia Fast Ethernet (100 Mb/s) lub połączenia światłowodowe oparte na technologii SFP (Small Form-factor Pluggable) oraz 2 gigabitowe porty Ethernet typu SFP. Urządzenie ma do dyspozycji procesor przełączania pracujący z szybkością 8,8 Gb/s. Oprogramowanie zarządzające przełącznikiem wspiera następujące funkcjonalności: QoS (Quality of Service), rozsyłanie pakietów w trybie multicast, opcje bezpieczeństwa, tunelowanie 802.1Q, Layer 2 Protocol Tunneling, routing IP routing i VPN. 3.2 Charakterystyka przełącznika Catalyst Cisco 3750 ME Catalyst 3750 ze względu na swoje cechy jest typowym urządzeniem słuŝącym do koncentrowania gigabitowych połączeń w warstwie dostępowej. Wynika to ze stosunkowo duŝego upakowania portów 10/100/1000 RJ45. DuŜą liczbę portów dostępowych, efektywnie przełączanych moŝna uzyskać dzięki technologii stackowania wprowadzonej w tym modelu. Mogą one mieć zastosowanie jako przełączniki klienckie, jak równieŝ warstwie dostępowej. Podstawowe parametry techniczne przełączników 3750 ME to: liczba interfejsów w zaleŝności od modelu: o model TS 24 Fast Ethernet, 2 SFP, o model TS 48 Fast Ethernet, 4 SFP, o model 3750G-12S-SD 12 SFP, maksymalna przepustowość: o model TS mpps, o model TS 13 mpps, o model 3750G-12S-SD mpps. 3.3 Charakterystyka przełącznika Catalyst Cisco 4500 ME Przełączniki 4500 ME są najczęściej stosowane jako.węzły sieci PE w odniesieniu do terminologii sieci Metro Ethernet. Mogą stanowić węzeł sieci dla miasta powiatowego lub małego miasta wojewódzkiego. Podstawowe parametry przełączników serii 4500 ME to: liczba interfejsów 4 GE (SFP) oraz 2 interfejsy 10GE, moŝliwość rozbudowania poprzez instalacje kart liniowych (np. ME-X4624-SFP-E 11

13 posiadająca 24 interfejsy 1GE SFP oraz WS-X4606-X2-E posiadająca 6 interfejsów 10GE) maksymalna przepustowość 320 Gbps oraz 250 mpps pamięć RAM 512MB z moŝliwością rozbudowania do 1 GB wsparcia w zakresie standardów 802.1Q, 802.1p, QoS w warstwie 2 (dostępne jest 8 kolejek sprzętowych na port), wsparcie technologii MPLS - moŝliwość tworzenia tuneli EoMPLS oraz tuneli MPLS VPN 3.4 Charakterystyka przełącznika Catalyst Cisco 6500 ME Przełączniki serii ME 6500 to przełączniki Ethernet, które operatorzy mogą stosować zarówno w warstwie agregującej ruch pakietów, jak i warstwie zapewniającej dostęp do usług. Mogą one stanowić węzeł agregacyjny dla miasta wojewódzkiego. Są to urządzenia zoptymalizowane pod kątem świadczenia usług typu triple play (transfer obrazów wideo, głosu oraz danych) i VPN, wykorzystując do tego celu światłowody. Rozwiązanie posiada certyfikat MEF9 Carrier Ethernet wydawany przez Metro Ethernet Forum (MEF)..Podstawowe parametry techniczne tego urządzenia to: Liczba interfejsów w zaleŝności od ilości slotów dla róŝnych modeli wynosi: o model interfejsów 1GE (SFP), 2 interfejsy 10GE, o model 6503-E -98 interfejsów 1GE (SFP), 8 interfejsów 10GE, o model 6506-E -242 interfejsów 1GE (SFP), 20 interfejsów 1GE, o model 6509-E -386 interfejsów 1GE (SFP), 32 interfejsów 10GE, o model 6509-NEB-A -384 interfejsów 1GE (SFP), 32 interfejsów 10GE, o model 6513-E interfejsów 1GE (SFP), 20 interfejsów 10GE, maksymalna przepustowość 720-Gbps, wsparcie standardów 802.1Q, 802.1p, wsparcie technologii MPLS - moŝliwość tworzenia tuneli EoMPLS oraz tuneli MPLS VPN, w zakresie bezpieczeństwa urządzenie wyposaŝone jest w moduły firewall, IDS oraz IPsec VPN. 3.5 Router brzegowy Metro Ethernet Cisco 7600 Do połączenia sieci Metro Ethernet z sieciami innych operatorów konieczne jest zastosowanie routera na brzegu sieci metropolitalnej. Routery Cisco z serii 7600 mogą słuŝyć jako routery brzegowe w Metro Ethernet. Wydajność tych routerów jest zapewniona dzięki dodatkowym modułom wspierającym sprzętowo przełączanie pakietów. Moduły te wyposaŝone zostały w zaprojektowaną pod tym kątem kartę przełączającą, bazującą na technologii układów scalonych ASIC. Komunikacja z kartami liniowymi odbywa się poprzez matrycę przełączającą "Switch Fabric" o przepustowości 720 Gbps lub przez współdzieloną 32 Gbps magistralę danych. RSP 720 dostarcza szeroką gamę wspieranych sprzętowo usług IP, takich jak: IP 12

14 forwarding, L2 i L3 MPLS VPNs, Ethernet over MPLS (EoMPLS) oraz (QoS) wraz z funkcjami bezpieczeństwa. System pracujący pod kontrolą modułu zarządzającego RSP 720, wykorzystującego sprzętowe wsparcie przełączania IPv4, IPv6 Unicast i Multicast, Multiprotocol Label Switching (MPLS) moŝe osiągnąć przepustowość do 400 Mpps, przy współpracy z kartami liniowymi z zainstalowanymi modułami DFC (Distributed Forwarding Card). Routery posiadają budowę modularną i w zaleŝności od serii mogą być wyposaŝone w odpowiednią liczbę slotów umoŝliwiających rozbudowę urządzenia. W przypadku omawianego routera moŝliwe jest rozbudowanie urządzenia o maksymalnie 13 slotów, w których mogą być instalowane karty z interfejsami 1GE oraz 10GE. 4 Zarządzenia i utrzymania w sieci Metro Ethernet 4.1 MoŜliwość zapewniania QoS w sieci Metro Ethernet Zapewnienie jakości usług (QoS Quality of Service), określa zdolność sieci do zagwarantowania pewnych parametrów transmisji dla wskazanego typu ruchu, bez względu na aktualną technologię podkładową (Ethernet 802.1, SDH czy sieć MPLS). QoS pozwala na stworzenie odrębnej usługi sieciowej poprzez: zapewnienie dedykowanego pasma, zmniejszenie ilości gubionych pakietów, unikanie i zarządzanie przeciąŝeniami w sieci, Kształtowanie (shaping) ruchu w sieci, Ustawianie i honorowanie priorytetów w całej sieci. Model QoS dla sieci Metro Ethernet został oparty o QoS Architecture Baseline EDCS RóŜnicowanie usług jest moŝliwe na podstawie informacji przenoszonej przez kaŝdy pakiet IP (IP Precendence, Diff-Serv DSCP) lub ramkę Ethernet (Class of Service CoS). Honorowanie tej informacji w całej sieci umoŝliwia zapewnienie odpowiedniej jakości transmisji dla określonego typu ruchu. Odbywa się ona za pośrednictwem szeregu mechanizmów pozwalających na klasyfikację, oznaczanie, kształtowanie i wymuszanie określonego ruchu (policing), a następnie inteligentne kolejkowanie tego ruchu na portach urządzenia (queuing). W modelu Metro Ethernet stosowane są następujące rodzaje narzędzi QoS: klasyfikacja i oznaczanie (Classification and Marking) pozwalające na rozpoznanie ruchu i przypisanie do odpowiedniej klasy, a następnie oznaczenie, kształtowanie ruchu (Traffic Conditioning) zastosowanie mechanizmów shaping i policing pozwala na uzyskanie znany m.in. z Frame Relay gwarancji pasma CIR i PIR, unikanie przeciąŝeń(congestion Avoidance) wykorzystuje narzędzia Random Early Detection pozwalające na zarządzanie przepływającym ruchem dla uniknięcia przeciąŝenia, zarządzanie przeciąŝeniami (Congestion Management) bardzo często sprowadza się do wprowadzenia mechanizmów inteligentnego kolejkowania. 13

15 4.2 Bezpieczeństwo w sieci Metro Ethernet Sieć Metro Ethernet będąc siecią usługową ma znacząco podniesione wymagania związane z bezpieczeństwem i dostępnością. Wynika to chociaŝby z faktu, Ŝe uŝytkownik sieci Metro Ethernet moŝe posiadać na swojej stacji roboczej dowolną liczbę aplikacji mających na celu uniemoŝliwienie poprawnej pracy sieci, z drugiej strony oczekiwać ciągłości jej pracy. Operator musi uszanować oczekiwania klienta, jednak nie moŝe wymagać uległości. Do typowych ataków, które mają miejsce w sieciach kampusowych i sieciach Metro Ethernet, naleŝy zaliczyć: MAC attack, PDU Storm, VLAN Hopping, Native VLAN Broadcast Storm, ARP Attack, STP Attack, VLAN Leaking. Przeciwko typowym atakom stosuje się szereg mechanizmów pozwalających uniknąć niepoŝądanych zachowań sieci. Do tych urządzeń naleŝy zaliczyć np. STP RootGuard, listy dostępowe oparte o adres MAC, zmiana numeru Native VLAN na nietypowy, per-vlan MAC limiting, Dynamic ARP inspection itp. Niektóre mechanizmy są wykorzystywane zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa jak równieŝ dla zagwarantowania dostępności sieci. STP RootGuard i STP LoopGuard słuŝą takŝe do zapewnienia kontrolowanej rekonfiguracji sieci w przypadku awarii łącz. Jednak typowymi mechanizmami zapewnienia dostępności sieci są 802.1s/w, grupowanie portów 802.3ad (LACP0 Link Aggregation Control Protocol), czy UDLD (Unidirectional Link Detection). 4.3 Zarządzanie sieciami Metro Ethernet Narzędzia zarządzające powinny umoŝliwiać operatorowi efektywne zarządzanie siecią. Składają się na to zarówno narzędzia zarządzające, jak i procesy. Zasadniczo w większości systemów zarządzania naleŝy wyróŝnić 5 komponentów, które są niezbędne do uzyskania poŝądanej funkcjonalności: Centrum Zarządzania Siecią (Network Operations Center NOC), sieć komunikacji z urządzeniami zarządzanymi (Data Communications Network (DCN), aplikacje zarządzania i synchronizacji czasu, zarządzanie zasobami (Resource Management and Operations - RM&O), zarządzanie usługami (Service Management and Operations SM&O). Poza powyŝszymi moŝna jeszcze wyróŝnić takie aplikacje jak CRM (Customer Relationship Management) czy podobna aplikacje dla współpracy z firmami partnerskimi - Partner Relationship Management. Nie są one jednak niezbędne dla prawidłowego planowania, wdraŝania i zarządzania siecią z technicznego punktu widzenia, a jedynie wspierają biznesowe aspekty działania operatora. 14

16 5 MoŜliwości wykorzystania Metro Ethernet dla potrzeb administracji samorządowej 5.1 ZałoŜenia (organizacyjne) Sieć Metro Ethernet z powodzeniem moŝe znaleźć zastosowanie jako sieć informatyczna dla potrzeb jednostek administracji publicznej szczebla samorządowego. W ramach niniejszego projektu opracowano wstępny projekt hipotetycznej sieci teleinformatycznej na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego zbudowaną w oparciu o technologię Metro Ethernet. ZałoŜono, Ŝe wielkość tej sieci odpowiadać będzie zwymiarowana pod kątem zastosowań w typowym powiecie lub w większych miastach. Sieć ta słuŝyć będzie zarówno dla potrzeb samych jednostek (np.: połączenia urzędów gminnych z urzędem powiatowym) jak i połączenia z jednostkami podległymi samorządowi (np.: szkoły). Do budowanej sieci potencjalnie mogą być przyłączone: jednostki samorządu terytorialnego: o urząd powiatowy (wszystkie lokalizacje); o urzędy gminne; o urzędy miejskie; jednostki podległe jednostkom samorządu terytorialnego : o szpitale i przychodnie (ochrona zdrowia); o szkoły, przedszkola, biblioteki (oświata); o straŝ miejska; o inne nadzorowane instytucje np.: wodociągi; instytucje porządku publicznego: o Policja o StraŜ poŝarna Zakłada się, Ŝe lokalizacje ww. instytucji dołączone zostaną do sieci szerokopasmowej w technologii Metro Ethernet. Łącza dostępowe mogą być realizowane w oparciu o budowę lub dzierŝawę: Kabli lub przewodów w kablach miedzianych; Kabli lub włókien w kablach światłowodowych; Kanałów transmisyjnych w sieciach innych operatorów. Zakładamy, Ŝe w ramach sieci świadczone będą róŝne typy usług elektroniczny obieg dokumentów - utworzenie jednej aplikacji dla wszystkich urzędów (elektroniczny obieg dokumentów) aplikacje związane z e-health (np. zdalne konsultacje pomiędzy specjalistami w róŝnych szpitalach) wspólna sieć VoIP dla wszystkich instytucji wspólny bezpieczny dostęp do Internetu 15

17 sieci VPN dla poszczególnych uŝytkowników dostęp do rejestrów państwowych (np.: CEPIK, PESEL) Dla dalszych prac przyjęto następujące załoŝenia szczegółowe: 1. Sieć szkieletową tworzy 5 węzłów. Wszystkie te węzły znajdować się będą w głównych lokalizacjach urzędu (np.: urząd powiatowy i urzędy gminne). Zakładamy, Ŝe w urzędach tych znajdują się pomieszczenia przystosowane do zainstalowania urządzeń sieci (klimatyzowane serwerownie stosownie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych). Wszystkie węzły szkieletowe połączone są siecią światłowodową. 2. W lokalizacji jednego z węzłów szkieletowych (lokalizacja główna) znajdować się będą serwery usługowe sieci Metro Ethernet oraz realizowany będzie styk z innymi sieciami (telefoniczną, Internet, Peselnet ). W lokalizacji tej znajdować się będzie równieŝ centrum zarządzania siecią. 3. W sieci będzie 25 węzłów dostępowych zlokalizowanych w pozostałych instytucjach. Lokalizacje te zostaną dołączone do sieci łączem dowolnej technologii. W tym przypadku kryterium decydującym powinna być analiza moŝliwości technicznych, potrzeb danej instytucji oraz kosztów realizacji łącza dostępowego 5.2 Model sieci Metro Ethernet Koncepcja budowy sieci zakłada wykorzystanie włókien światłowodowych, jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej w centrum miasta, Istnieje dowolność w wyborze technologii dla połączeń pomiędzy urządzeniami CPE oraz PE. Jednocześnie sieć uwzględniać musi wymagania wynikające z konieczności budowy infrastruktury szerokopasmowej oraz moŝliwości wykorzystania projektowanej sieci jako platformy transportowej dla usług realizowanych w mieście. Urządzenia w oparciu o które realizowany jest ten model sieci to przełączniki Cisco Wszyscy uŝytkownicy znajdują się w jednej sieci IP, zaś adresy IP osiągane są za pośrednictwem jednego zlokalizowanego zdalnie serwera DHCP. Podstawowe załoŝenia modelu budowy sieci miejskiej w technologii Metro Ethernet szkielet sieci Metro Ethernet będzie utworzony za pomocą Ringu 10GE złoŝonego z 5 przełączników PE (Catalyst 3750 Metro Series) W warstwie dostępowej przewiduje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury kablowej, a takŝe budowę światłowodów lub połączeń radiowych tylu punktpunkt warstwa agregacji opiera się na 2 urządzeniach (switchach Cisco ME 6500 Series) jak pokazana na dzięki czemu zapewniona jest redundancja Model dotyczy sieci miejskiej zakończonej węzłem N-PE (router Cisco serii 7600) zapewniającym dostęp do Internetu MoŜliwość separacji ruchu za pomocą tworzenia sieci logicznych W modelu uwzględniono podział sieci na logiczne sieci wirtualne - VLAN. Dla kaŝdej usługi sieciowej zostaje wykreowany osobna sieć wirtualna - VLAN jak pokazano na rysunku (Rysunek 8). Dla kaŝdego VLAN tworzony jest osobny EVC, w 16

18 ramach którego określane są klasa usługi parametry ruchu (CIR, EIR, opóźnienie, zmienność opóźnienia, dozwolony poziom strat) Na łączach pomiędzy routerami PE oraz CE transmitowane jest ruch z róŝnych VLAN przez co musi być zapewniona tam multipleksacja VLAN. W modelu przydzielenie kaŝdej usługi do osobnego VLAN. W modelu dokonano przykładowego przypisania usługi do osobnego VLAN, co pozwala to na kontrolę ruchu zdefiniowaną na switchach, a takŝe łatwość traktowania ruchu sieciowego odpowiednio dla kaŝdego VLAN. W modelu uwzględniono występowanie 4 VLANy: VLAN 1 - VoIP VLAN 2 - dostęp do internetu VLAN 3 aplikacja e-health, aplikacja elektroniczny obieg dokumentów, dostęp do rejestrów państwowych VLAN 4 Zarządzanie siecią 17

19 Rysunek 8 Infrastruktura teleinformatyczna modelu sieci Metro Ethernet 18

20 5.2.1 Węzeł CPE (Urządzenia klienckie) W skład urządzeń klienckich CPE będą wchodzić switche wyposaŝone w porty 1GE. Przykładowym urządzeniem, które moŝe zostać uŝyte do tych celów jest switch Catalyst Zostanie wykreowane 4 VLANy osobno dla kaŝdego portu switcha. Urządzenia CPE powinny być w stanie zapewnić odpowiednie traktowania przepływających pakietów, zgodnie z ich przynaleŝnością do zdefiniowanych klas QoS. Klasyfikacja odbywa się na podstawie pola Priority Code Point zdefiniowanego w standardzie IEEE 801.2p. Realizacja polityki QoS opierać się będzie na konfiguracji odpowiednich funkcji dostępnych w urządzeniu umoŝliwiających klasyfikację pakietów, kształtowanie i ograniczanie ruchu oraz kolejkowanie. JakoŜe urządzenie posiada 4 kolejki, moŝliwe jest zastosowanie klasyfikacji opartej o 4 klasy. Klasyfikacja ta moŝe opierać się na VLANach IEEE 802.1q. Oznacza to, Ŝe na podstawie identyfikatora VLAN zawartego w ramce ethernetowej następuje przyporządkowanie do odpowiedniej klasy ruchu. Dla kaŝdej klasy ruchu moŝliwa jest konfiguracja parametrów takich jak (np. maksymalna i minimalna przepływność, opóźnienie poziom utraty pakietów). Oprócz tego switch powinien wspierać oznaczanie pól (tagowanie) zgodne z IEEE 802.1q Urządzenia szkieletowe PE Jako węzły szkieletowe wybrane zostały urządzenia z serii Cisco Catalyst 4500, ich parametry zostały scharakteryzowane w 3.3. Z racji zapewnienia połączenia do wielu instytucji, konieczne jest rozbudowanie urządzenia o dodatkowe interfejsy 1GE lub 10 GE. Realizowane jest to poprzez dodatkową kartę liniową. Urządzenia te połączone są z kilkoma węzłami CPE oraz dwoma sąsiednimi PE lub PE-AGR jak na Rysunek 8. Łącze pomiędzy węzłami PE oraz CPE skonfigurowane jest jako VLAN trunk podobnie jak łącza PE-PE w ringu 10 GE. MoŜliwe jest dzięki temu bezkolizyjna transmisja za pomocą jednego łącza ramek ethernetowych z róŝnych VLANów. Urządzenia PE stanowią szkielet sieci Metro Ethernet. Powinny one podobnie jak urządzenia CPE zapewnić odpowiednie traktowania przepływających pakietów, zgodnie z ich przynaleŝnością do zdefiniowanych klas QoS. Klasyfikacja odbywa się na podstawie pola Priority Code Point zdefiniowanego w standardzie IEEE 801.2p Urządzenia agregujące ruch Jako przełączniki agregujące ruch uwzględniono w modelu urządzenia Catalyst Cisco 6500ME, które zostały opisane w 3.4. Warstwa agregująca wymaga uŝycia urządzeń o większej wydajności przełączania pakietów jak równieŝ odpowiednią liczbę interfejsów 1GE oraz 10GE, co jest zapewnione przez urządzenie 6500ME.. W przedstawionym modelu w warstwie agregującej powinno się uwzględnić przełącznik posiadający duŝą liczbę interfejsów, które mogą stanowić jako interfejsy zapasowe do podłączania operatorów lokalnych (Router) Internet Exchange Point Jako urządzenie realizujące styk z siecią Internet wybrany został w modelu router cisco 7600, który został scharakteryzowany w pkt 3.5. Z uwagi na dostatecznie duŝą wydajność zapewnianą poprzez układy przełączające występujące na kartach liniowych, urządzenie moŝe pełnić rolę routera brzegowego w modelu sieci Metro Ethernet. W modelu uwzględniono moŝliwość połączenia routera za pomocą interfejsów 10GE z przełącznikiem agregującym. W wyborze modelu tego urządzenia 19

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Poland http://www.cisco.pl

Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Poland http://www.cisco.pl Cisco Systems Poland Sieć Miejska. Budowa szerokopasmowej infostrady na potrzeby społeczności lokalnej i instytucji publicznych jako element infrastruktury miejskiej. Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe Mosty przełączniki zasady pracy pętle mostowe STP Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe 1 Uczenie się mostu most uczy się na podstawie adresu SRC gdzie są stacje buduje na tej podstawie tablicę adresów MAC

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA W PRAKTYCE

TECHNOLOGIA W PRAKTYCE TECHNOLOGIA W PRAKTYCE INTERNET ŚWIATŁOWODOWY SEEV RADIOLINIA SEEV IM MNIEJ ABSORBUJĄCE ROZ- WIĄZANIE, TYM BARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA. Wykorzystanie dwóch różnych technologii transmisji danych umożliwia

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

IP VPN. 1.1 Opis usługi

IP VPN. 1.1 Opis usługi IP VPN 1.1 Opis usługi IPVPN MPLS to usługa transmisji danych umożliwiająca zbudowanie dla Twojej Firmy sieci WAN składającej się z oddalonych od siebie korporacyjnych sieci lokalnych (LAN). Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM I Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje, Poznań 6 listopada 2009 Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM Tomasz Chomicki Paweł Jachimowicz Wyzwania Brak infrastruktury umoŝliwiającej

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Olsztyn, 22 maja 2013 Agenda ORSS podstawowe informacje Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE Wysokowydajny przełącznik Power over Ethernet Gigabit Ethernet Oszczędność, elastyczność i wysoka przepustowość

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2 Sławomir Wawrzyniak 236425 PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ Specyfikacja: Wykupiona pula adresów IP: 165.178.144.0/20 Dostawca dostarcza usługę DNS Łącze do ISP: 1Gbit ethernet Wymagania dotyczące podsieci:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

GEPON Światłowód do domu

GEPON Światłowód do domu GEPON Światłowód do domu Rafał Kościelniak rafal.koscielniak@salumanus.com Agenda GEPON Światłowód do domu - Omówienie technologii - Zalety systemów GEPON - Prezentacja urządzeń - Przykładowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne

Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne 1. Projekt i budowa niezbędnych przyłączy telekomunikacyjnych MSRK do Placówek. 1.1. Przed terminem składania ofert Zamawiający przekaŝe Wykonawcy posiadane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems INFORMATOR TECHNICZNY GE IP Informator techniczny nr 33 -- listopad 2009 Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems Przeznaczenie systemu

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX. Sieci na dziś i na jutro.

RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX. Sieci na dziś i na jutro. RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX Sieci na dziś i na jutro. Architektura sieci PON FTTX Wymagania na pasmo w PON Zagospodarowanie pasma optycznego w PON Współistnienie systemów 1G i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja możliwości technologii LTE TDD wraz ze świadczeniem nowoczesnych usług teleinformatycznych. Plany rozwojowe K-PSI.

Prezentacja możliwości technologii LTE TDD wraz ze świadczeniem nowoczesnych usług teleinformatycznych. Plany rozwojowe K-PSI. Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o Prezentacja możliwości technologii LTE TDD wraz ze świadczeniem nowoczesnych usług teleinformatycznych. Plany rozwojowe K-PSI. CIECHOCINEK, CZERWIEC 2015 Kujawsko-Pomorska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD)

Bardziej szczegółowo

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Przemysław Hofman Kierownik projektu Zdiagnozowane potrzeby i cele stawiane przed OST 112 1 Brak jednolitej i niezawodnej sieci teletransmisji na potrzeby 112 dla

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 O czym chcielibyśmy porozmawiać wygodne i tanie dojście do obiektu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych dla stacji bazowych systemu łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych dla stacji bazowych systemu łączności Nr sprawy: SM-WZP-2131-19/16 Załącznik nr 1.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie III Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych dla stacji bazowych systemu łączności SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Strona 1 z 5 Radiolinie z serii Siklu EtherHaul to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących bardzo wydajnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo