ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH"

Transkrypt

1 DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH ZARZĄD OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH WARSZAWA

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ZASADY TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ZAŁĄCZNIKI

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Centralna Baza Danych (CBD) Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) prowadzona jest w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wprowadzonego Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 04 marca 2015 r. poz. 297). 2. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 2.1. Zgłaszanie niebezpiecznych substancji chemicznych do Centralnej Bazy Danych Obowiązkowi zgłaszania niebezpiecznych substancji chemicznych (NSCh) do Centralnej Bazy Danych (CBD) podlegają substancje i preparaty niebezpieczne zakupione w handlu lub otrzymane z jednostek zaopatrzenia, oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 00 z 25 kwietnia 2012 r. poz. 445 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr 171 z 2012 r. poz z późn. zm.) Substancje lub preparaty służące utrzymaniu higieny osobistej Substancje lub preparaty służące utrzymaniu higieny osobistej (kosmetyki) lub czystości (np. środki piorące) będące NSCh w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 z 2011 r. poz. 322 z późn. zm.) ujmuje się w CBD, jeżeli ich jednostkowa ilość w danym miejscu 3

4 przechowywania (magazynie, budynku mieszkalnym) przekracza 25 kilogramów (0,025 Mg) brutto Substancje płynne Dla substancji i preparatów płynnych podawać masę wynikającą z ich ciężaru właściwego Kategorie NSCh substancji i preparatów w CBD W Centralnej Bazie Danych uwzględnia się następujące kategorie NSCh, substancji i preparatów: 1) o właściwościach wybuchowych; 2) o właściwościach utleniających; 3) skrajnie łatwopalnych; 4) wysoce łatwopalnych; 5) łatwopalnych; 6) bardzo toksycznych; 7) toksycznych; 8) szkodliwych; 9) żrących; 10) drażniących; 11) uczulających; 12) rakotwórczych; 13) mutagennych; 14) działających szkodliwie na rozrodczość; 15) niebezpiecznych dla środowiska Substancje nie uwzględniane w Centralnej Bazie Danych W Centralnej Bazie Danych nie uwzględnia się: 1) substancji i mieszanin stanowiących źródła promieniotwórcze, w zakresie określonym w odrębnych przepisach; 2) odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach; 3) substancji i mieszanin w postaci gotowych produktów przeznaczonych dla końcowego użytkownika, będących: produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego; środkami spożywczymi w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 4

5 paszami w rozumieniu przepisu o paszach; kosmetykami w rozumieniu przepisów o kosmetykach; inwazyjnymi wyrobami medycznymi w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych lub wyrobami medycznymi przeznaczonymi do stosowania w bezpośrednim kontakcie z ciałem człowieka, jeżeli te przepisy określają ich klasyfikacje i oznakowanie zapewniające taki sam poziom poinformowania i ochrony człowieka i środowiska; środkami ochrony roślin w rozumieniu przepisów ustawy o środkach ochrony roślin; amunicją w rozumieniu przepisów o broni i amunicji oraz materiałów wybuchowych; 4) substancji ropopochodnych (benzyn, olejów napędowych, itp. będących w rozumieniu przepisów paliwami); 5) substancji przechowywanych w butlach gazowych; 6) substancji i preparatów przeznaczonych do celów badawczych lub laboratoryjnych; 7) substancji i preparatów niebezpiecznych dla środowiska takich jak: środki pozoracji pola walki; środki testujące do sprawdzania szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych; środki dezaktywacyjne i odkażające, itp Oznakowanie substancji niebezpiecznych Przy prowadzeniu ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych stosuje się piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (załącznik 1) i znaki ostrzegawcze oraz napisy określające ich znaczenie i symbole na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 00 z 25 kwietnia 2012 r. poz. 445) (załącznik 2). Zastosowanie mają także zwroty P wskazujące środki ostrożności przy posługiwaniu się niebezpieczną substancją chemiczną obowiązujące na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 5

6 nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (załącznik 3) i S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego obowiązujące na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 00 z 25 kwietnia 2012 r. poz. 445) (załącznik 4). Dla określenia rodzaju zagrożenia stosuje się zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia obowiązujące na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (załącznik 5) i R wskazujące rodzaj zagrożenia obowiązujące na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin ( załącznik 6). 3. ZASADY TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 3.1. Forma opracowania danych Centralnej Bazy Danych Substancji Niebezpiecznych Informacje dla Centralnej Bazy Danych Niebezpiecznych Substancji Chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy opracować w programie Microsoft Office EXCEL (wg tabeli, której układ przedstawia załącznik 7) Forma przesłania NSCh. Przesłanie bazy w formie elektronicznej następuje: siecią MIL- WAN (pocztą elektroniczną lub poprzez SI ARCUS) gdzie Baza NSCh jest załącznikiem w formie elektronicznej; w przypadku braku dostępu do w/w sieci, bazę należy przesłać pocztą na zarejestrowanym nośniku CD z pismem przewodnim, gdzie zawarte są informacje kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przesłane dane; Korekty przesyła się z pismem przewodnim oraz dopiskiem Korekta Bazy 6

7 3.3. Zasady wprowadzania danych do Bazy NSCh Wprowadzanie danych podlega następującym zasadom: 1) jedna kolumna oraz jeden wiersz w tabeli wg. zał. nr 7 jest jedną kolumną i jednym wierszem w arkuszu Microsoft Office EXCEL (kolumna i wiersz nie mogą składać się z kilku komórek); 2) baza danych przesłana z jednego źródła nie może być rozbita na kilka arkuszy (powinna być scalona i podlegać filtrowaniu danych); 3) dane do bazy danych należy wpisać we wszystkich wymaganych polach; 4) nr CAS lub WE (podaje się tylko przy substancjach jednorodnych); 5) baza NSCh nie może zawierać: scalonych i ukrytych komórek (dot. wierszy i kolumn); formuł i funkcji uniemożliwiających kopiowanie danych bez materiałów źródłowych; treści w jednej komórce rozciągniętej spacjami (tekst należy zawijać w komórce: pasek narzędzi/ narzędzia główne/ zawijaj tekst); wyrazów pisanych dużymi literami nie uzasadnionych zasadami słownictwa języka polskiego; wartości podanych w szt., litrach, kg, dm 3 itd. (jednostka obowiązująca to Mg); ilości max w roku niższej niż stan na 31 grudnia (ilość max w roku może być równa lub wyższa od stanu na 31 grudnia nigdy odwrotnie); wersji papierowej bez pliku elektronicznego Zasady wypełniania tabeli danych CBD Przy wypełnianiu tabeli, o której mowa w pkt. 3.1 w części dotyczącej informacji na temat posiadanych NSCh w poszczególnych rubrykach umieszcza się: 1) liczbę porządkową; 2) piktogramy wskazujące poziom zagrożenia (T, F, Xn, itp.) oraz zwroty,,p i,,h (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) lub znaki ostrzegawcze oraz zwroty R i S (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin 7

8 niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 00 z 25 kwietnia 2012 r. poz. 445) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin określające odpowiednio właściwości, rodzaj zagrożenia oraz środki ostrożności (warunki bezpiecznego stosowania) danej NSCh, zgodnie z wykazami znajdującymi się w załącznikach 1-6 do zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych stosuje się przyjmując następującą kolejność klasyfikacji danej NSCh w rubryce: właściwości (piktogramy, zwroty H, P), rodzaj zagrożenia, środki ostrożności (warunki bezpiecznego stosowania); 3) nazwę NSCh; 4) nr substancji CAS lub WE podanej w karcie charakterystyki (w przypadku mieszanin nie podawać poszczególnych CAS lub WE); 5) ilość posiadanej NSCh według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (w Mg), nie stosować w tym polu żadnych równań, funkcji itp. wpisać tylko wartość liczbową ilości posiadanej NSCh; 6) maksymalną ilość danej NSCh magazynowanej w trakcie poprzedniego roku (w Mg) rozumianą jako najwyższa wartość a nie suma wartości z danego roku. Nie stosować w tym polu żadnych równań, funkcji itp. wpisać wartość liczbową posiadanego NSCh; 7) nazwę jednostki organizacyjnej przechowującej daną NSCh; 8) adres jednostki organizacyjnej przechowującej daną NSCh; 9) współrzędne miejsca przechowywania NSCh (geograficzne lub prostokątne według siatki UTM) z uwzględnieniem, że przy ilości powyżej 100 kg współrzędne geograficzne miejsca przechowywania NSCh należy podać z dokładnością do dziesiętnych sekund; 10) rodzaj zbiorników, pojemność i sposób przechowywania NSCh wraz z określeniem czy dana NSCh jest przechowywana na terenie otwartym czy w pomieszczeniach. UWAGA! Informacje o zwrotach,,p i,,h (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie 8

9 (WE) nr 1907/2006) oraz R i S (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 00 z 25 kwietnia 2012 r. poz. 445) należy wprowadzać w oparciu o zapisy znajdujące się w Karcie Charakterystyki danej NSCh, stosując w pierwszej kolejności zwroty pojedyncze, a następnie w miarę konieczności uzupełniać odpowiednimi łączonymi zwrotami. W przypadku, kiedy producenci nie podają jednocześnie na opakowaniu znaków ostrzegawczych oraz zwrotów,,p i,,h oraz R i S, ewidencjonowaniu podlegają wszystkie NSCh oznakowane przynajmniej: znakiem ostrzegawczym; znakiem ostrzegawczym i jednym zwrotem; znakiem ostrzegawczym i dwoma zwrotami; jednym zwrotem. W przypadku stwierdzenia posiadania substancji, które nie są oznakowane a ze wstępnych informacji wynika, że mogą być niebezpieczne należy wykonać czynności prowadzące do ich zidentyfikowania, podając nazwę zapisaną na opakowaniu lub wynikającą z identyfikacji. Identyfikacji nie prowadzimy, jeżeli miałaby ona zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu, meldując o tym fakcie właściwemu przełożonemu Terminy przesyłania CBD NSCh Opracowane informacje należy przesyłać zgodnie ze schematem przekazywania informacji, zawartym w załączniku 8 w następujących terminach: 1) do dnia 31 stycznia danego roku: Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia, dla których podmiotem tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia; Inspektorat Wsparcia SZ oraz jednostki i instytucje bezpośrednio mu podporządkowane (w tym RBLog, WOG i Zarządy Infrastruktury RZI, WZI, SZI), Dyrektorzy, Dowódcy (szefowie, komendanci, kierownicy) jednostek organizacyjnych będący użytkownikami nieruchomości wojskowych do Ośrodka Analizy Skażeń Inspektoratu Wsparcia SZ; Uczelnie wojskowe, jednostki organizacyjne bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej, 9

10 Wojskowe Centrum Metrologii, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i jednostki przez nią nadzorowane, Agencja Mienia Wojskowego i jednostki przez nią nadzorowane, jednostki podporządkowane Szefowi Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, jednostki podporządkowane Szefowi Dozoru Technicznego do Ośrodka Analizy Skażeń Inspektoratu Wsparcia SZ; Jednostki wojskowe podległe dowódcom związków taktycznych (równorzędnym - dywizje, skrzydła, flotylle) do nadrzędnych Ośrodków Analizy Skażeń (w przypadku ich braku do nadrzędnych Inspektorów Ochrony Środowiska); jednostki wojskowe Wojsk Specjalnych do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. 2) do dnia 15 lutego danego roku: Komórki i jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej do Departamentu Administracyjnego MON; Ośrodki Analizy Skażeń związków taktycznych (równorzędnych - dywizje, skrzydła, flotylle) lub (w przypadku braku właściwego OAS) Inspektorzy Ochrony Środowiska do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń; Jednostki wojskowe, zakłady, instytucje podległe pod Dowództwo Garnizonu Warszawa do Dowództwa Garnizonu Warszawa; Jednostki wojskowe, zakłady, instytucje podległe pod Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. 3) do dnia 1 marca danego roku: Departament Administracyjny MON, Ośrodek Analizy Skażeń Inspektoratu Wsparcia SZ, Departament Wojskowej Służby Zdrowia, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, Komenda Główna ŻW do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. 4) do 15 kwietnia danego roku: Centralny Ośrodek Analizy Skażeń zaktualizowaną Centralną Bazę Danych NSCh oraz sprawozdanie z jej aktualizacji do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 10

11 3.5.1 Jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, w której w ciągu ubiegłego roku nie były wykorzystywane ani przechowywane NSCh, zobowiązana jest do przesłania informacji o tym fakcie w formie pisemnej w terminach wymienionych w punkcie 3.1 ppkt. od 1 do 3 zgodnie ze schematem przekazywania informacji (załącznik 8) Udostępnienie informacji Udostępnianie informacji zawartych w CBD NSCh następuje po złożeniu przez zainteresowaną instytucję lub komórkę pisemnego wniosku do Dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, z uwzględnieniem zasad ochrony informacji niejawnych. 11

12 4. ZAŁĄCZNIKI 4.1 Załączniki dotyczące Zasad prowadzenia ewidencji Niebezpiecznych Substancji Chemicznych: - Załącznik Nr 1 - Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia; - Załącznik Nr 2 - Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie i symbole; - Załącznik Nr 3 - Wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności; - Załącznik Nr 4 - Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz ich numery i dodatkowe zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz ich numery; - Załącznik Nr 5 - Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, dodatkowych informacji dotyczących zagrożenia i dodatkowych elementów etykiety; - Załącznik Nr 6 - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz ich numery. 4.2 Załączniki dotyczące Zasad tworzenia Centralnej Bazy Danych Niebezpiecznych Substancji Chemicznych: - Załącznik Nr 7 - Stan posiadania niebezpiecznych substancji chemicznych (wzór prawidłowego wypełnienia tabeli oraz przykładowe błędy); - Załącznik Nr 8 - Schemat przekazywania i monitorowania informacji dotyczących CBD NSCh; - Załącznik Nr 9 - Adresy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie i przesyłanie informacji dotyczących CBD NSCh; - Załącznik Nr 10 - Wykaz aktów prawnych. 12

13 PIKTOGRAMY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA Załącznik 1 Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Piktogramy mają czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem, na tyle szerokim, aby było wyraźnie widoczne. Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia powinny mieć kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Oznaczenie GHS Przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu EU nr 1272 Rodzaj materiału w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (od r. dla substancji od r. dla mieszanin (preparatów)) Uwagi Zagrożenie Kod GHS Oznaczenie Materiały i przedmioty wybuchowe Wybuch masowy Rozrzut Pożar i małe zagrożenie wybuchem i rozrzutem Małe zagrożenie wybuchem w przypadku zapalenia Materiał wybuchowy mało wrażliwy Przedmioty wybuchowe skrajnie niewrażliwe Wybuchowy GHS01 Gazy palne Skrajnie łatwopalny GHS02 Gazy niepalne nietrujące Butla z gazem GHS04 13

14 Gazy trujące Trujące GHS06 Ciecz zapalna Skrajnie łatwopalny GHS02 Materiał stały zapalny Materiał samoreaktywny Materiał wybuchowy stały odczulony Materiał samozapalny Materiały, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne * * * * * * * * * * * * Materiały utleniające Utleniający GHS03 Nadtlenki Organiczne * * * Materiały trujące Trujące GHS06 Materiały żrące Żrące GHS05 Materiały szkodliwe dla środowiska Niebezpieczny dla środowiska GHS09 14

15 Materiały o pozostałych zagrożeniach w transporcie Materiały szkodliwe Ostrzeżenie GHS07 Materiały drażniące Ostrzeżenie GHS07 Materiały działające szkodliwie na zdrowie Działanie na zdrowie GHS08 Objaśnienia : * - oznaczenia zgodnie z pozostałymi właściwościami. W tabeli pominięto materiały zakaźne i promieniotwórcze z uwagi na konieczność spełnienia dodatkowych wymagań podczas ich składowania. 15

16 Załącznik 2 WZORY ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH ORAZ NAPISY OKREŚLAJĄCE ICH ZNACZENIE I SYMBOLE Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 00 z 2012 r. poz. 445). Piktogramy powinny być koloru czarnego na żółto-pomarańczowym tle. W napisach określających znaczenie znaku ostrzegawczego można pominąć wyraz "produkt" i określić znaczenie znaku napisami typu: skrajnie łatwopalny, wybuchowy, bardzo toksyczny. Znak ostrzegawczy Symbol Napis określający znaczenie znaku ostrzegawczego T+ Produkt bardzo toksyczny T Produkt toksyczny Xn Produkt szkodliwy Xi Produkt drażniący C Produkt żrący N Produkt niebezpieczny dla środowiska E Produkt wybuchowy O Produkt utleniający F+ Produkt skrajnie łatwopalny F Produkt wysoce łatwopalny 16

17 WYKAZ ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Załącznik 3 Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. Zwroty wskazujące środki ostrożności zapobieganie P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/ /materiałów zapalnych. P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi P222 Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem. P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru. P230 Przechowywać produkt zwilżony P231 Używać w atmosferze obojętnego gazu. P232 Chronić przed wilgocią. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. P235 Przechowywać w chłodnym miejscu. P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241 Używać elektrycznego / wentylującego/oświetleniowego / / przeciwwybuchowego sprzętu. P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. P244 Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem. P250 Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/ /tarciu. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią. 17

18 P264 Dokładnie umyć po użyciu. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P282 Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu. P283 Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie. P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P23 +P232 Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią. P235+P410 Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Zwroty wskazujące środki ostrożności reagowanie P301 W przypadku połknięcia: P302 W przypadku kontaktu ze skórą: P303 W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): P304 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: P305 W przypadku dostania się do oczu: P306 W przypadku kontaktu z odzieżą: P307 W przypadku narażenia: P308 W przypadku narażenia lub styczności: P309 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. P311 Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie). P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie). P322 Środki szczególne (patrz na etykiecie). P330 Wypłukać usta. P331 Nie wywoływać wymiotów. P332 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: P334 Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem. P335 Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. P336 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. P337 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 18

19 P340 P341 P342 P350 P351 P352 P353 P360 P361 P362 P363 P370 P371 P372 P373 P374 P375 P376 P377 Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Umyć dużą ilością wody z mydłem. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W przypadku pożaru: W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ryzyko wybuchu w razie pożaru. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. Użyć do gaszenia. Ewakuować teren. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P378 P380 P381 P390 P391 Zebrać wyciek. P301+P310 W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P301 +P312 W przypadku połknięcia, w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P301+P330 + P331 P302+P334 P302+P350 P302+P352 P303+P361 + P353 P304+P340 W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem. W przypadku dostania się na skórę: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 19

20 P304+P341 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P306+P360 W przypadku kontaktu z odzieżą: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P307+P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P309+P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć P333+P313 P335+P334 P337+P313 P342+P311 P370+P376 P370+P378 P370+P380 P370+P380 + P375 P371+P380 + P375 porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia. W przypadku pożaru: Ewakuować teren. W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. Zwroty wskazujące środki ostrożności przechowywanie P401 Przechowywać P402 Przechowywać w suchym miejscu. P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / o odpornej powłoce wewnętrznej. P407 Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami. P410 Chronić przed światłem słonecznym. P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej. o C/ o F. P412 Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F. P413- Przechowywać luzem masy przekraczające.. kg/ funtów w temperaturze nieprzekraczającej.. o C/ o F. P420 Przechowywać z dala od innych materiałów. P422 Zawartość przechowywać w 20

21 P402+P404- Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P403+P233- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P410+P403- Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P410+P412- Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C /122 o F. P411+P235- Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej.. o C / o F. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do.. 21

22 Załącznik 4 ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ LUB MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ ORAZ ICH NUMERY Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 00 z 20 kwietnia 2012 r. poz. 445) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S33 S35 S36 S37 S38 S39 Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych. Przechowywać w... (cieczy wskazanej przez producenta). Przechowywać w atmosferze... (obojętnego gazu wskazanego przez producenta). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu. Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie przechowywać razem z... (materiałami określonymi przez producenta). Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać pyłu. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent). Unikać zanieczyszczenia skóry. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością... (cieczy określonej przez producenta). Nie wprowadzać do kanalizacji. Nigdy nie dodawać wody do tego produktu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić okulary lub ochronę twarzy. 22

23 S40 S41 S42 S43 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S56 S57 S59 S60 S61 S62 S63 S64 Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem... (środkiem wskazanym przez producenta). Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent). W przypadku pożaru używać... (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego; jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać: nigdy nie używać wody ). W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej... C (określi producent). Przechowywać produkt zwilżony (właściwy materiał określi producent). Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nie mieszać z... (określi producent). Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń. Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. Łączone zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. S3/7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu. S3/9/14 Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od... (materiału wskazanego przez producenta). S3/9/14/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z... (materiałami wskazanymi przez producenta). S3/9/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. S3/14 Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z... (materiałami wskazanymi przez producenta). S7/8 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu. 23

24 S7/9 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. S7/47 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej... C (określi producent). S20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S27/28 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością...(rodzaj cieczy określi producent). S29/35 Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny. S29/56 Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S36/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S47/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej... C (określi producent). 24

25 WYKAZ ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA, DODATKOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAGROŻENIA I DODATKOWYCH ELEMENTÓW ETYKIETY Załącznik 5 Wyciąg z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych H200 Materiały wybuchowe niestabilne. H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym. H202 Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem. H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem. H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem. H205 Może wybuchać masowo w przypadku pożaru. H220 Skrajnie łatwopalny gaz. H221 Gaz łatwopalny. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H223 Aerozol łatwopalny. H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H228 Substancja stała łatwopalna. H240 Ogrzanie grozi wybuchem. H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch. H242 Ogrzanie może spowodować pożar. H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza. H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić. H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić. H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu. H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy. H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz. H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz. H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. H290 Może powodować korozję metali. H300 Połknięcie grozi śmiercią. H301 Działa toksycznie po połknięciu. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315 Działa drażniąco na skórę. 25

26 H317 H318 H319 H330 H331 H332 H334 H335 H336 H340 H341 H350 H351 H360 H361 H362 H370 H371 H372 H373 H400 H410 H411 H412 H413 Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na oczy. Wdychanie grozi śmiercią. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia. Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia). Może powodować raka (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia). Podejrzewa się, że powoduje raka (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia). Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki (podać szczególny skutek, jeżeli jest znany) (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia). Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki (podać szczególny skutek, jeżeli jest znany) (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia). Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. Powoduje uszkodzenie narządów (podać szczególny skutek, jeśli jest znany) (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia). Może powodować uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia). Powoduje uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia). Może powodować uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 26

27 Informacje uzupełniające o zagrożeniach (właściwości fizyczne) EUH 001 Produkt wybuchowy w stanie suchym. EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza. EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą. EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny parz powietrzem. EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku. EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami. EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe. EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej. Uzupełniające elementy etykiety/informacje o niektórych substancjach lub mieszaninach EUH 201/201A Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. Uwaga! Zawiera ołów. EUH 202 Cyjano - akrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi. EUH 203 Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). EUH 207 Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania. EUH 208 Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 209/209A Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną. EUH 210 EUH 401 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. 27

28 ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ ICH NUMERY Załącznik 6 Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 Produkt wybuchowy w stanie suchym. Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne. Ogrzanie grozi wybuchem. Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza. Może spowodować pożar. Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym. Produkt łatwopalny. Produkt wysoce łatwopalny. Produkt skrajnie łatwopalny. Reaguje gwałtownie z wodą. W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy. Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi. Samorzutnie zapala się w powietrzu. Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa toksycznie przez drogi oddechowe. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie po połknięciu. Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie po połknięciu. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie. Powoduje oparzenia. Powoduje poważne oparzenia. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Działa drażniąco na skórę. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. 28

29 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku. Może powodować raka. Może powodować dziedziczne wady genetyczne. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne. Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa toksycznie na rośliny. Działa toksycznie na zwierzęta. Działa toksycznie na organizmy glebowe. Działa toksycznie na pszczoły. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej. Może upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 29

30 ŁĄCZONE ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA R14/15 Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwo palne gazy. R15/29 W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwo palne, toksyczne gazy. R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. R20/22/22 R20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R23/24 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. R23/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R24/25 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R26/27 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. R26/28 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. R26/27/28 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R27/28 Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R36/37 Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. R39/23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R39/24 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R39/25 Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R39/23/24 R39/23/25 R39/24/25 R39/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R39/26 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R39/27 Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R39/28 Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R39/26/27 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 30

31 R39/26/28 R39/27/28 R39/26/27/28 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. R42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R48/21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R48/22 Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R48/20/21 R48/20/22 R48/21/22 - R48/20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R48/23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R48/24 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R48/25 Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R48/23/24 R48/23/25 R48/24/25 R48/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 31

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 P103 Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem Piktogramy CLP Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami

Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20 INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20 Wykaz substancji: 1. KMnO 4 2. 10% roztwór H 2 O 2 3. acetyloaceton 4. etanol 5. CH 3 COONa 6. Fe(NO 3 ) 3 9H 2 O 7. Co(NO 3 ) 2 6H 2 O 8.

Bardziej szczegółowo

Piktogramy CLP. Gas under pressure Symbol: Gas cylinder

Piktogramy CLP. Gas under pressure Symbol: Gas cylinder Piktogramy CLP Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NOWY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 20 stycznia 2009 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Opracował: mgr Jarosław Kot Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Szkolenie dla nauczycieli chemii. 1. Podstawowe przepisy dotyczące gospodarki substancjami chemicznymi.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH OZNAKOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH REGULAMIN PRZEPISY BHP Oznakowania substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

I. Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz ich numery

I. Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz ich numery Załącznik nr 2 ZWROTY S OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ LUB PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO ORAZ ICH NUMERY I DODATKOWE ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA przy magazynowaniu i stosowaniu materiałów stwarzających zagrożenie do

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH OZNAKOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH REGULAMIN PRZEPISY BHP Klasy i kategorie zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku gdy substancja lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Oznaczenie zagrożenia chemicznego czarny piktogram + = oznaczenie zagrożenia Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP)

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) PLAN PREZENTACJI Podstawowe zasady oznakowania Piktogramy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 28.05.2015r. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Wirek odplamiacz Kolor 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I ICH MIESZANINAMI

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I ICH MIESZANINAMI POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I ICH MIESZANINAMI Lublin wrzesień 2015 Spis treści. INSTRUKCJA Rozdział Tytuł Strona I Podstawa prawna opracowania. 2 II Definicje stosowane w przepisach REACH.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: MULTI SPRAY PRF 5-99 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

GHS / CLP. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia. Zwroty H, P.

GHS / CLP. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia. Zwroty H, P. GHS / CLP Piktogramy określające rodzaj zagrożenia Zwroty H, P http://www.msds-europe.com/kateg-119-1-ghs_clp.html www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 H - 1143 Budapest, Eleonóra u. 8. Hungary office@msds-europe.com

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Karty charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazu informacji w REACH i CLP

Karty charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazu informacji w REACH i CLP Karty charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazu informacji w REACH i CLP Marcela Palczewska-Tulińska Izabela Ostrowska Andrzej Krześlak Centrum i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenie CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Title Rozporządzenie of the presentation CLP Date 23.04.13 # 2 Rozporządzenie CLP System GHS wdrożony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 8 Wykaz substancji: 1. Azotan chromu(iii) 2. Chlorek chromu(iii) 3. Chlorek żelaza(iii) 4. EDTA 5. Etylenodiamina 6. 1,10-fenantrolina 7. Kwas

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE. z dnia 2 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE. z dnia 2 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych

Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych Ryszard Kowal Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław 2004 Ryszard Kowal Wymagania

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM ISOPA. Walk the Talk. Dichlorometan

PROGRAMY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM ISOPA. Walk the Talk. Dichlorometan PROGRAMY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM ISOPA Walk the Talk Dichlorometan 1 Etykieta informacyjna: dichlorometan CLP DSD Hasło ostrzegawcze: Ostrzeżenie Zwroty wskazujące zagrożenie H315 Działa drażniąco na skórę

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Od dnia 1 grudnia 2010 roku firma POCH S.A. wprowadziła: 1. Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1 ekwiwalent 3 ekwiwalenty 2 ekwiwalenty

1 ekwiwalent 3 ekwiwalenty 2 ekwiwalenty PREPARAT NR 11 HNO 3 /H 2 SO 4 H 2 O, 100 o C, 30 min 1,3-DINITROBENZEN Stechiometria reakcji Kwas siarkowy stężony Kwas azotowy stężony 1 ekwiwalent 3 ekwiwalenty 2 ekwiwalenty Dane do obliczeń Związek

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5 Data wydania 02022010 Żel kolorowy 3D Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel kolorowy 3D 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema Trimethylhexyl Dicavrbamate

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r)

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) Zatwierdził: Opracowała: Specjalista ds. BHP Bogumiła Filipiuk Siedlce,

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 14.04.2006 r. 1. Identyfikacja preparatu Nazwa preparatu OXAPOL (produkt biobójczy wpisany do części III Rejestru Produktów Biobójczych - nr decyzji 1081/04) Preparat,

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80 1. Identyfikacja KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80 Nazwa handlowa: CX-80 Producent: CX-80 Polska Sp.J. 62-800 Kalisz, ul. Łęgowa 8 tel./fax (0-62) 762 46 07 NIP 618-18-89-278

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS Strona 1

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS Strona 1 PREPARAT NR 26 NH 2 I2, NaHCO 3 NH 2 4-JODOANILINA Woda, 12-15 o C, 30 min I Stechiometria reakcji Jod Wodorowęglan sodu 1 ekwiwalent 0,85 ekwiwalentu 1,5 ekwiwalentu Dane do obliczeń Związek molowa (g/mol)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

1 ekwiwalent 1 ekwiwalent

1 ekwiwalent 1 ekwiwalent PREPARAT NR 32 4-[BENZYLIDENOAMINO]FENOL HO NH 2 PhCHO Etanol, t. wrz., 1,5 godz. N HO Stechiometria reakcji p-aminofenol Aldehyd benzoesowy 1 ekwiwalent 1 ekwiwalent Dane do obliczeń Związek molowa (g/mol)

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11. Wykaz substancji:

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11. Wykaz substancji: INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11 Wykaz substancji: 1. Amoniak 2. Azotan ceru(iii) 3. Azotan(V) srebra 4. Chlorek lantanu(iii) 5. EDTA 6. Fosforan(V) sodu 7. Jod 8. Kwas siarkowy(vi)

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Data aktualizacji : 30-04-2004 wersja 2 1. IDENTYFIKACJA WYROBU Nazwa produktu: AG 705 - grunt pod tynki akrylowe. Producent: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul.śląska 88, 40-742

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres Prowadzący zakład: Adres siedziby: LOTOS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SYNOZOL DEEP RED HB

KARTA CHARAKTERYSTYKI SYNOZOL DEEP RED HB KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu Opis Firma C.I. Reactive Unknown Textile dyestuffs Kyung-In Synthetic Corporation 112-31, Yeomchang-dong,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Calcium gel odżywka do paznokci Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Calcium gel odżywka do paznokci Strona 1/5 Data wydania 02022009 Calcium gel odżywka do paznokci Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Symbole

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF PENETRATING OIL Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

1 ekwiwalent 2 ekwiwalenty 2 krople

1 ekwiwalent 2 ekwiwalenty 2 krople PREPARAT NR 5 COOH OH H 2 SO 4 COOH O ASPIRYNA 50-60 o C, 30 min. O Stechiometria reakcji Kwas salicylowy bezwodny Bezwodnik kwasu octowego Kwas siarkowy stęż. 1 ekwiwalent 2 ekwiwalenty 2 krople Dane

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Solid Shine

Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Solid Shine Strona 1/7 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed.4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++33/13 670511 Tel. Awaryjny:++33/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D033542/02 - ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D033542/02 - ZAŁĄCZNIK. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2014 r. (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 11 lipca 2014 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 Resin 42 A SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Resin 42 A 1.3.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu Informacje o preparacie Kod formuły: VT29-01 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania Producent / Dystrybutor: JohnsonDiversey

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Shachihata Inc. 4-69, Amazuka-cho, Nishi-ku Nagoya 451-0021, Japonia http://www.shachihata.cp.jp/ Tel.: +81 52 521 3600 Faks: + 81 52 521 3899 1. OKREŚLENIE WYROBU I PRODUCENTA KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia 01.10.2007 KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa: Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 2 poz. 8) 1. Identyfikacja substancji chemicznej /preparatu i

Bardziej szczegółowo

Unilever Polska Sp. z o.o. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa Numer telefonu

Unilever Polska Sp. z o.o. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa Numer telefonu 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Dystrybutor Unilever Polska Sp. z o.o. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa Numer telefonu (22) 570 60 00 (24H) Numer faksu (22) 570 60 60 Numer infolinii 801-610-610 koszt:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239

Nazwa produktu: PRIMION 240 PURIF 1 851239 Strona 1 z 8 1. Identyfikacja produktu: Szczegóły o produkcie: Nazwa handlowa: PRIMION 240 PURIF 1 851239/3 Użycie: Produkty dla galwanotechniki Zastosowanie substancji/przygotowanie: Dodatek Obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

Acetanilid CAS: 103-84-4 N-Fenyloacetamid. Acetofenon CAS: 98-86-2 Keton fenylowo-metylowy

Acetanilid CAS: 103-84-4 N-Fenyloacetamid. Acetofenon CAS: 98-86-2 Keton fenylowo-metylowy A Acetanilid CAS: 103844 NFenyloacetamid charakterystyka: bezbarwne, płytkowate kryształy, t.t. = 113115 C H302 H315 H319 H335 Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco

Bardziej szczegółowo

Zawsze czytaj etykietę!

Zawsze czytaj etykietę! Zawsze czytaj etykietę! Informacje na temat bezpiecznego używania środków czystości Zmianie ulegną znane symbole i brzmienie niektórych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany oznakowania nie oznaczają

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 10.02.2015 Data wydania 30.03.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 25.11.1998 Data aktualizacji: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Kategoria: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki str. 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa substancji / preparatu Przeznaczenie substancji / preparatu Odkamieniacz do maszyn przemysłowych Informacje o producencie/dostawcy

Bardziej szczegółowo