Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023"

Transkrypt

1 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Marek Pszonka Departament Środowiska - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1

2 Prace nad WPGO r. Sejm RP uchwala ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 2 gminach oraz niektórych innych ustaw (ucpg), r. wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy opracowania, r r. ankietyzacja gmin, przedsiębiorców, organizacji i mieszkańców, r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy ucpg, r. rozpoczęcie realizacji prac przez wykonawcę projektu WPGO, r. powołanie Komitetu Monitorującego WPGO , r. przekazanie projektu WPGO do opiniowania przez organy wykonawcze gmin oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, r. zakończenie opiniowania w ramach strategicznej ooś, r. zakończenie etapu opiniowania przez gminy (ponad 540 uwag ), r. przekazanie projektu do zaopiniowania Ministrowi Środowiska, r. pozytywna opinii resortu r. przekazanie projektu uwzględniającego uwagi MŚ do Sejmiku WM r. Sejmik Woj. Maz. uchwala WPGO wraz z uchwałą w sprawie wykonania WPGO (Uchwały Nr 211/12 oraz 212/12), r. Uchwała Nr 212/12 w sprawie wykonania WPGO wchodzi w życie, r. Pierwsza zmiana uchwały wykonawczej WPGO (Uchwała Nr 35/13)

3 Założenia WPGO : Obejmuje okres 6 lat ( ) z perspektywą do lat 12 ( ); Organem odpowiedzialnym za opracowanie i przedłożenie planu sejmikowi województwa jest zarząd województwa; WPGO oraz uchwałę w/s jego wykonania podejmuje sejmik województwa; Niezbędny dokumentem do podjęcia uchwał tworzących warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin; Zgodny z polityką ekologiczna państwa i z krajowym planem gospodarki odpadami; 3

4 Założenia WPGO : Dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest sporządzany oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych; Obejmuje środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów; Rokiem bazowym do określenia stanu gospodarki odpadami jest 2010; Wyznacza regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne (i zastępcze) instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w oparciu o które gminy tworzą system gospodarki odpadami. Obligatoryjnie do RIPOK powinny trafić następujące rodzaje odpadów: zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania. 4

5 Założenia WPGO : Region gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) - obszar liczący co najmniej mieszkańców, w skład którego wchodzą konkretnie wskazane gminy; - samowystarczalny pod względem instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, wytworzonych na terenie regionu (zakaz wywozu/przywozu); - wyjątek: awaria lub inna nadzwyczajna sytuacja uniemożliwiająca przyjmowanie odpadów odpady kierowane są do instalacji zastępczej, wyznaczonej w ramach regionu lub poza nim. 5

6 Założenia WPGO : Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii (BAT) oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, lub b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, lub c) składowanie przetworzonych odpadów o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 6

7 Założenia WPGO : Zastępcza instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (rozwiązanie przejściowe) W okresie przejściowym - wyznaczana do czasu uruchomienia regionalnych instalacji, docelowo - wyznaczana na wypadek awarii lub sytuacji, gdy instalacja nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn; instalacją zastępczą może być inna instalacja regionalna w regionie lub poza nim (także w innym województwie); Docelowo system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ma funkcjonować tylko w oparciu o instalacje o statusie RIPOK!!! 7

8 Założenia WPGO : Klasyfikacja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ustalona w WPGO : Instalacje, które spełniają (lub spełnią po wybudowaniu lub rozbudowie) kryteria RIPOK RIPOK, zastępcza planowany RIPOK (w przypadku rozbudowy funkcjonującej instalacji) lub planowany RIPOK (nowe instalacje), zastępcza po rozbudowie RIPOK, zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia RIPOK (dotyczy wyłącznie instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów). Instalacje, które nie spełniają kryteriów RIPOK i utracą swój status po wybudowaniu (rozbudowie) planowanych RIPOKów zastępcza do czasu wybudowania RIPOK (instalacje, które docelowo mają zostać usunięte z systemu!!!). 8

9 Założenia WPGO : Klasyfikacja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: RIPOK funkcjonująca instalacja, spełniająca wymagania definicji instalacji regionalnej, w tym wymagania ilościowe dotyczące przetworzenia odpadów od co najmniej mieszkańców z regionu, w którym się znajduje, zastępcza planowany RIPOK (w przypadku rozbudowy funkcjonującej instalacji) lub planowany RIPOK (nowe instalacje) zakłady posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy lub budowy nowej instalacji spełniającej wymagania definicji instalacji regionalnej, zastępcza po rozbudowie RIPOK zakłady niespełniające wymagań definicji instalacji regionalnej oraz nieposiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy/modernizacji instalacji. Jest to grupa funkcjonujących instalacji, które posiadają potencjał techniczny pozwalający spełnić wymagania RIPOK po doposażeniu lub które uzyskały decyzję po 1 stycznia 2012 roku. zastępcza do czasu wybudowania RIPOK pozostałe instalacje i urządzenia mobilne niespełniające wymagań definicji instalacji regionalnej i nieposiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy/modernizacji instalacji. zastępcza do czasu uzyskania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin dotyczy wyłącznie instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów. 9

10 WPGO RGOK: Na podstawie analizy stanu aktualnego, a także wychodząc z zapisów poprzedniego Planu, w WPGO wyznaczono 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Na wniosek zainteresowanych gmin oraz po uzgodnieniach z Marszałkiem Województwa Łódzkiego oraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego z WPGO utworzono 2 regiony międzywojewódzkie, w skład których weszło 7 mazowieckich gmin. 10

11 11 Region ciechanowski

12 Region Ciechanowski Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu ciechanowskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP): - Instalacja do biostabilizacji odpadów komunalnych (biosuszenie) w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo USKOM Sp. z o.o. o mocy przerobowej części biologicznej Mg/rok i mechanicznej: Mg/rok (RIPOK). Instalacje do zastępczej obsługi regionu ciechanowskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP): - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Wola Pawłowska o mocy przerobowej Mg/rok, część biologiczna o mocy Mg/rok Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie (zastępcza - planowany RIPOK). Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych: - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Uniszki Cegielnia o mocy przerobowej Mg/rok USKOM Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie w m. Chorzele o mocy przerobowej Mg/rok Skup Sprzedaż Hurtowa Opakowań Wtórnych DBAJ M. Prychodko (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów w Makowie Mazowieckim o mocy przerobowej Mg/rok BŁYSK-BIS Sp. z o.o., (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Linia do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w m. Płocochowo, gm. Pułtusk o mocy przerobowej Mg/rok - Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 12

13 13 Region płocki

14 Region Płocki Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu płockiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): - Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o., gm. Stara Biała o mocach przerobowych części mechanicznej Mg/rok i biologicznej Mg/rok (RIPOK), - Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostowni odpadów posortowniczych i zielonych selektywnie zebranych zlokalizowana w m. Poświętne o mocach przerobowych części mechanicznej Mg/rok i biologicznej Mg/rok (RIPOK). Składowiska odpadów komunalnych: - Składowisko odpadów w m. Rachocin, gm. Sierpc pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK). Instalacje do zastępczej obsługi regionu płockiego Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych: - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Rachocin o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Usług Komunalnych w Sierpcu (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Żuromin o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie w m. Sochaczew o mocy przerobowej Mg/rok Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZEBRA Sp. j. w Sochaczewie (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK). 14

15 15 Region warszawski

16 Region Warszawski Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu warszawskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): - Instalacja MBP BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowana w Zakładzie Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie składająca się z sortowni zarówno odpadów komunalnych zebranych selektywnie jak i zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok oraz kompostowni kontenerowej frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych zbieranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok (RIPOK), - Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m. st. Warszawy zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie o mocach przerobowych części mechanicznej Mg/rok i części biologicznej Mg/rok (RIPOK), - Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego LEKARO składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok i części biologicznej do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych o mocach przerobowych Mg/rok zlokalizowana w gm. Wiązowna (RIPOK). Składowiska odpadów komunalnych : - Składowisko odpadów w m. Klaudyn, gm. Stare Babice pojemność pozostała do wypełnienia ,50 m³ (RIPOK), - Składowisko odpadów w m. Otwock Świerk, gm. Otwock pojemność pozostała do wypełnienia m³ (pojemność obejmuje kubaturę niewybudowanych kwater, brak danych o pojemności eksploatowanej kwatery) (RIPOK). Instalacje do termicznego przekształcania odpadów: - Instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie o mocy przerobowej Mg/rok. Podana przepustowość stanowi sumę dla pracujących w jednym ciągu technologicznym: instalacji termicznej, sortowni i kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m. st. Warszawy (RIPOK). 16

17 Region Warszawski Instalacje (cd.): Instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): Instalacja MBP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim moc przerobowa części mechanicznej Mg/rok oraz części biologicznej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Usługowego HETMAN składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok, oraz kompostera frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych o mocy przerobowej Mg/rok zlokalizowana w gm. Nadarzyn (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), Instalacja MBP Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok i mobilnego kompostera o mocy przerobowej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie RIPOK). Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych Instalacja mobilna do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 249 o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Odzysku Surowców Wtórnych BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Wołominie o mocy przerobowej Mg/rok Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych w gm. Wiązowna o mocy przerobowej Mg/rok - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie, przy ul. Zawodzie 16 o mocy przerobowej Mg/rok Remondis Warszawa Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie, przy ul. Marywilskiej o mocy przerobowej Mg/rok Eko Trans Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej o mocy przerobowej Mg/rok SITA Polska Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 17

18 18 Region ostrołęcko-siedlecki

19 Region Ostrołęcko-siedlecki Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu ostrołęcko siedleckiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): - Instalacja MBP MPK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kołobrzeska 5 w Ostrołęce składająca się z sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych o mocy przerobowej Mg/rok kompostowni o mocy przerobowej Mg/rok zlokalizowana w m. Ławy, gm. Rzekuń (RIPOK). Składowiska odpadów komunalnych: - Składowisko odpadów w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK), Instalacje do zastępczej obsługi regionu ostrołęcko - siedleckiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): - Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o mocy przerobowej Mg/rok i kompostowni o mocy przerobowej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok oraz komposter typ 16 o mocy przerobowej Mg/rok w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowii Mazowieckiej (zastępcza, po rozbudowie RIPOK). 19 Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Laskowiec, gm. Rzekuń o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie w m. Garwolin o mocy przerobowej Mg/rok Eko Lider Jarosław Wyglądała (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Linia do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Łojew, gm. Łochów o mocy przerobowej 600 Mg/rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Łojewie (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Wierzbno o mocy przerobowej Mg/rok EkoTeam Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Jakubów o mocy przerobowej Mg/rok EKO SAM BIS Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK).

20 20 Region radomski

21 Region Radomski Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu radomskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): - Instalacja MBP zlokalizowana w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o mocy przerobowej Mg/rok oraz linii do kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok (RIPOK). Składowiska odpadów komunalnych: - Składowisko odpadów w m. Radom Wincentów pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK), - Składowisko odpadów w m. Warka, gm. Warka pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK) Instalacje zastępcze do obsługi regionu radomskiego Składowiska odpadów komunalnych (spełniające wymagania): - Składowisko odpadów w m. Wężowiec, gm. Mogielnica pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Nowe Łęgonice, gm. Nowe Miasto n/pilicą pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Jedlanka Stara, gm. Iłża pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Urbanów, gm. Jedlińsk pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Szydłowiec, gm. Szydłowiec pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Zwoleń, gm. Zwoleń pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Odrzywół, gm. Odrzywół pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Wola Solecka, gm. Lipsko pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)). Składowiska odpadów komunalnych (wymagające dostosowania): - Składowisko odpadów w m. Kozienice, gm. Kozienice pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 21

22 22 października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Wojewódzki Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat z załącznikami oraz uchwałę Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat => Art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Przewodniczący sejmiku województwa podpisuje akty prawa miejscowego, przyjęte przez sejmik województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. => Uchwała w sprawie wykonania WPGO wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 22

23 5 grudnia uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzki Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat weszła w życie. Uchwała Nr 35/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wprowadzone zmiany: - 3 instalacje uzyskały status RIPOK MBP (Remondis Sp. z o. o., PU Hetman Sp. z o. o. region warszawski oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. Z o. o. w Siedlcach region ostrołęcko-siedlecki); - 2 składowiska odpadów komunalnych uzyskały status instalacji zastępczych (składowisko odpadów w m. Słabomierz-Krzyżówka PGK Żyrardów Sp. z o. o. region warszawski oraz składowisko odpadów komunalnych w Kozienicach Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. region radomski); - wprowadzono dodatkową instalację zastępczą dla regionu warszawskiego Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o. Instalacja BMP w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo. 23

24 24

25 Dziękuję za uwagę Marek Pszonka Wydział Gospodarki Odpadami Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr. tel.: /22/

Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Marek Pszonka Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 64/15 Sejmiku Województwa ego z dnia 6 lipca 2015 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Załącznik do uchwały Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014 r. REGIONALNE INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. RIPOK-i) ORAZ INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/16 Sejmiku Województwa ego z dnia 16 maja 2016 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 UCHWAŁA Nr 212/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku Uczestnicy: przedstawiciele samorządów gmin, firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę

Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę Analiza organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania komunalnych na podstawie dokumentacji prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej. Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

1,1 R-12 opakowaniowe Szkło 42,32 R-12 Tworzywa

1,1 R-12 opakowaniowe Szkło 42,32 R-12 Tworzywa SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2. MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Miejsca przekazywania komunalnych, ilość i sposób ich Miejsca niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych przez podmioty odbierające je od właścicieli nieruchomości w 2014

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ. Maria DUCZMAL radca prawny DGO

KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ. Maria DUCZMAL radca prawny DGO KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ Maria DUCZMAL radca prawny DGO Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów - instalacje wskazane do przyjmowania odpadów z regionu: do czasu uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych Rola Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Kinga Dulemba Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi System gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowych ram prawnych Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych. komunalnych. niesegregowane. odpady komunalne. niesegregowane. odpady komunalne. niesegregowane. odpady komunalne.

Rodzaj odebranych. komunalnych. niesegregowane. odpady komunalne. niesegregowane. odpady komunalne. niesegregowane. odpady komunalne. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r. Nadarzyn, kwiecień 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Magdalena Zabłocka Radca prawny, Senior Associate Warszawa, 12 października 2011 roku, IX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów- Kongres Skarbników

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Prof. Andrzej Kraszewski MINISTER ŚRODOWISKA RP Zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku 1. Cel Analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) MAZOWIECKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Załącznik nr 1 do uchwały RG Chynów nr XII/67/07 z dnia 26 listopada 2007r. zawarte w dniu... w Radomiu pomiędzy: POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu, ul. Kilińskiego 30

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi Andrzej Gwizdała-Czaplicki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania Płońsk 27-28 maj 2014 r. podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF Kinga Załęcka-Kościukiewicz Radca prawny Elbląg, 8 października 2015 roku MIEJSCE NA RYNKU ODPADÓW - WYGRAJĄ NAJLEPSI, ZATEM REZERWUJ MIEJSCE - CZAS NA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA PIASTOWA za okres od 1.I. 2013 do 31.XII.2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA PIASTOWA za okres od 1.I. 2013 do 31.XII.2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA PIASTOWA za okres od 1.I. 2013 do 31.XII.2014 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy 1.2. Zakres opracowania. 1.3. podstawy

Bardziej szczegółowo

Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska

Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska 1.Projekt nowej ustawy o odpadach; 2.Projekt nowej ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2014 Tarnowskie Góry, kwiecień 2015 r. 1. Wprowadzenie. 1.1. Cel i podstawa prawna sporządzenia analizy. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIASTA RADOMIA ZA 2014 R. kwiecień 2015 Polinvest Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków tel. 12 263 70 02 do 04, fax: 12 263 70 01 www. polinvest.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013 Tarnowskie Góry, marzec 2014 r. 1 1. Wprowadzenie. 1.1. Cel przygotowania analizy. Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2012 r. Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ ODPADÓW DLA SPALARNI EC OLSZTYN 02-10-2015

DOSTĘPNOŚĆ ODPADÓW DLA SPALARNI EC OLSZTYN 02-10-2015 DOSTĘPNOŚĆ ODPADÓW DLA SPALARNI EC OLSZTYN 1 AGENDA Regiony gospodarki odpadami ZGOK Olsztyn Pozostałe instalacje MBP w województwie Dostępność odpadów w woj. warmińsko-mazurskim stan obecny Dostępność

Bardziej szczegółowo

Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku

Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie

Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie na II spotkanie w sprawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W TŁUSZCZU ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ ZA 2013 ROK

URZĄD MIEJSKI W TŁUSZCZU ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ ZA 2013 ROK URZĄD MIEJSKI W TŁUSZCZU ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TŁUSZCZ ZA 2013 ROK Spis treści 1. Uwarunkowania formalno prawne.... 3 2. Założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Ex ante - wpgo W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 2020 dystrybucja środków z funduszy europejskich będzie uzależniona

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017 1 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017 marzec 2012 2 Autorzy: mgr Andrzej Krzyśków dr Sławomir Chybiński dr inż. Paweł Szyszkowski mgr Agata Maria Fechter mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Elżbieta Anuszewska

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Elżbieta Anuszewska GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wstęp Celem nadrzędnym polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz krajowej polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/670/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XXXIV/670/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. Uchwała Nr XXXIV/670/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK Lwówek Śląski, kwiecień 2015r. Sporządził: Bożena Galas Referat Gospodarki Odpadami 1 I. Wprowadzenie II.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KOREKTA SPRAWOZDANIA BURMISTRZA ŚWIECIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIĘKINIA ZA 2013 i 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIĘKINIA ZA 2013 i 2014 ROK Zamawiający: Gmina Miękinia ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIĘKINIA ZA 2013 i 2014 ROK Kierownik zespołu autorskiego: dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017 lipiec 2012 1 Autorzy: mgr Andrzej Krzyśków dr Sławomir Chybiński dr inż. Paweł Szyszkowski mgr Agata Maria Fechter mgr Magdalena Janiaczyk

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia

kilka faktów Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim Szanse i zagrożenia 1 kilka faktów 2 1 ODPADY KOMUNALNE (31.12.2010r.) ok. 328,2 tys. Mg zebrano:

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2012 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK ZA 2012 ROK Zlecający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Kombatantów 4 15-110 Białystok ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jarosław Roliński Wrocław, dnia 13 listopada 2013 r. Podstawy nowego systemu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2015 ROK Żagań, dn. 25 kwiecień 2016 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo