Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023"

Transkrypt

1 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Marek Pszonka Departament Środowiska - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1

2 Prace nad WPGO r. Sejm RP uchwala ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 2 gminach oraz niektórych innych ustaw (ucpg), r. wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy opracowania, r r. ankietyzacja gmin, przedsiębiorców, organizacji i mieszkańców, r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy ucpg, r. rozpoczęcie realizacji prac przez wykonawcę projektu WPGO, r. powołanie Komitetu Monitorującego WPGO , r. przekazanie projektu WPGO do opiniowania przez organy wykonawcze gmin oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, r. zakończenie opiniowania w ramach strategicznej ooś, r. zakończenie etapu opiniowania przez gminy (ponad 540 uwag ), r. przekazanie projektu do zaopiniowania Ministrowi Środowiska, r. pozytywna opinii resortu r. przekazanie projektu uwzględniającego uwagi MŚ do Sejmiku WM r. Sejmik Woj. Maz. uchwala WPGO wraz z uchwałą w sprawie wykonania WPGO (Uchwały Nr 211/12 oraz 212/12), r. Uchwała Nr 212/12 w sprawie wykonania WPGO wchodzi w życie, r. Pierwsza zmiana uchwały wykonawczej WPGO (Uchwała Nr 35/13)

3 Założenia WPGO : Obejmuje okres 6 lat ( ) z perspektywą do lat 12 ( ); Organem odpowiedzialnym za opracowanie i przedłożenie planu sejmikowi województwa jest zarząd województwa; WPGO oraz uchwałę w/s jego wykonania podejmuje sejmik województwa; Niezbędny dokumentem do podjęcia uchwał tworzących warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin; Zgodny z polityką ekologiczna państwa i z krajowym planem gospodarki odpadami; 3

4 Założenia WPGO : Dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest sporządzany oraz przywożonych na ten obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych; Obejmuje środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów; Rokiem bazowym do określenia stanu gospodarki odpadami jest 2010; Wyznacza regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne (i zastępcze) instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, w oparciu o które gminy tworzą system gospodarki odpadami. Obligatoryjnie do RIPOK powinny trafić następujące rodzaje odpadów: zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania. 4

5 Założenia WPGO : Region gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) - obszar liczący co najmniej mieszkańców, w skład którego wchodzą konkretnie wskazane gminy; - samowystarczalny pod względem instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, wytworzonych na terenie regionu (zakaz wywozu/przywozu); - wyjątek: awaria lub inna nadzwyczajna sytuacja uniemożliwiająca przyjmowanie odpadów odpady kierowane są do instalacji zastępczej, wyznaczonej w ramach regionu lub poza nim. 5

6 Założenia WPGO : Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii (BAT) oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, lub b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, lub c) składowanie przetworzonych odpadów o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 6

7 Założenia WPGO : Zastępcza instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (rozwiązanie przejściowe) W okresie przejściowym - wyznaczana do czasu uruchomienia regionalnych instalacji, docelowo - wyznaczana na wypadek awarii lub sytuacji, gdy instalacja nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn; instalacją zastępczą może być inna instalacja regionalna w regionie lub poza nim (także w innym województwie); Docelowo system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ma funkcjonować tylko w oparciu o instalacje o statusie RIPOK!!! 7

8 Założenia WPGO : Klasyfikacja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, ustalona w WPGO : Instalacje, które spełniają (lub spełnią po wybudowaniu lub rozbudowie) kryteria RIPOK RIPOK, zastępcza planowany RIPOK (w przypadku rozbudowy funkcjonującej instalacji) lub planowany RIPOK (nowe instalacje), zastępcza po rozbudowie RIPOK, zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia RIPOK (dotyczy wyłącznie instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów). Instalacje, które nie spełniają kryteriów RIPOK i utracą swój status po wybudowaniu (rozbudowie) planowanych RIPOKów zastępcza do czasu wybudowania RIPOK (instalacje, które docelowo mają zostać usunięte z systemu!!!). 8

9 Założenia WPGO : Klasyfikacja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: RIPOK funkcjonująca instalacja, spełniająca wymagania definicji instalacji regionalnej, w tym wymagania ilościowe dotyczące przetworzenia odpadów od co najmniej mieszkańców z regionu, w którym się znajduje, zastępcza planowany RIPOK (w przypadku rozbudowy funkcjonującej instalacji) lub planowany RIPOK (nowe instalacje) zakłady posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy lub budowy nowej instalacji spełniającej wymagania definicji instalacji regionalnej, zastępcza po rozbudowie RIPOK zakłady niespełniające wymagań definicji instalacji regionalnej oraz nieposiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy/modernizacji instalacji. Jest to grupa funkcjonujących instalacji, które posiadają potencjał techniczny pozwalający spełnić wymagania RIPOK po doposażeniu lub które uzyskały decyzję po 1 stycznia 2012 roku. zastępcza do czasu wybudowania RIPOK pozostałe instalacje i urządzenia mobilne niespełniające wymagań definicji instalacji regionalnej i nieposiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy/modernizacji instalacji. zastępcza do czasu uzyskania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin dotyczy wyłącznie instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów. 9

10 WPGO RGOK: Na podstawie analizy stanu aktualnego, a także wychodząc z zapisów poprzedniego Planu, w WPGO wyznaczono 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Na wniosek zainteresowanych gmin oraz po uzgodnieniach z Marszałkiem Województwa Łódzkiego oraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego z WPGO utworzono 2 regiony międzywojewódzkie, w skład których weszło 7 mazowieckich gmin. 10

11 11 Region ciechanowski

12 Region Ciechanowski Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu ciechanowskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP): - Instalacja do biostabilizacji odpadów komunalnych (biosuszenie) w m. Kosiny Bartosowe, gm. Wiśniewo USKOM Sp. z o.o. o mocy przerobowej części biologicznej Mg/rok i mechanicznej: Mg/rok (RIPOK). Instalacje do zastępczej obsługi regionu ciechanowskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP): - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Wola Pawłowska o mocy przerobowej Mg/rok, część biologiczna o mocy Mg/rok Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie (zastępcza - planowany RIPOK). Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych: - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Uniszki Cegielnia o mocy przerobowej Mg/rok USKOM Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie w m. Chorzele o mocy przerobowej Mg/rok Skup Sprzedaż Hurtowa Opakowań Wtórnych DBAJ M. Prychodko (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów w Makowie Mazowieckim o mocy przerobowej Mg/rok BŁYSK-BIS Sp. z o.o., (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Linia do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w m. Płocochowo, gm. Pułtusk o mocy przerobowej Mg/rok - Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 12

13 13 Region płocki

14 Region Płocki Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu płockiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): - Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o., gm. Stara Biała o mocach przerobowych części mechanicznej Mg/rok i biologicznej Mg/rok (RIPOK), - Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostowni odpadów posortowniczych i zielonych selektywnie zebranych zlokalizowana w m. Poświętne o mocach przerobowych części mechanicznej Mg/rok i biologicznej Mg/rok (RIPOK). Składowiska odpadów komunalnych: - Składowisko odpadów w m. Rachocin, gm. Sierpc pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK). Instalacje do zastępczej obsługi regionu płockiego Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych: - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Rachocin o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Usług Komunalnych w Sierpcu (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Żuromin o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie w m. Sochaczew o mocy przerobowej Mg/rok Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZEBRA Sp. j. w Sochaczewie (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK). 14

15 15 Region warszawski

16 Region Warszawski Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu warszawskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): - Instalacja MBP BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowana w Zakładzie Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie składająca się z sortowni zarówno odpadów komunalnych zebranych selektywnie jak i zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok oraz kompostowni kontenerowej frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych zbieranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok (RIPOK), - Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m. st. Warszawy zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie o mocach przerobowych części mechanicznej Mg/rok i części biologicznej Mg/rok (RIPOK), - Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego LEKARO składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok i części biologicznej do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych o mocach przerobowych Mg/rok zlokalizowana w gm. Wiązowna (RIPOK). Składowiska odpadów komunalnych : - Składowisko odpadów w m. Klaudyn, gm. Stare Babice pojemność pozostała do wypełnienia ,50 m³ (RIPOK), - Składowisko odpadów w m. Otwock Świerk, gm. Otwock pojemność pozostała do wypełnienia m³ (pojemność obejmuje kubaturę niewybudowanych kwater, brak danych o pojemności eksploatowanej kwatery) (RIPOK). Instalacje do termicznego przekształcania odpadów: - Instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie o mocy przerobowej Mg/rok. Podana przepustowość stanowi sumę dla pracujących w jednym ciągu technologicznym: instalacji termicznej, sortowni i kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m. st. Warszawy (RIPOK). 16

17 Region Warszawski Instalacje (cd.): Instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): Instalacja MBP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim moc przerobowa części mechanicznej Mg/rok oraz części biologicznej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Usługowego HETMAN składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok, oraz kompostera frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych o mocy przerobowej Mg/rok zlokalizowana w gm. Nadarzyn (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), Instalacja MBP Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok i mobilnego kompostera o mocy przerobowej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie RIPOK). Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych Instalacja mobilna do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 249 o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Odzysku Surowców Wtórnych BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Wołominie o mocy przerobowej Mg/rok Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych w gm. Wiązowna o mocy przerobowej Mg/rok - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie, przy ul. Zawodzie 16 o mocy przerobowej Mg/rok Remondis Warszawa Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie, przy ul. Marywilskiej o mocy przerobowej Mg/rok Eko Trans Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej o mocy przerobowej Mg/rok SITA Polska Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 17

18 18 Region ostrołęcko-siedlecki

19 Region Ostrołęcko-siedlecki Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu ostrołęcko siedleckiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): - Instalacja MBP MPK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kołobrzeska 5 w Ostrołęce składająca się z sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych o mocy przerobowej Mg/rok kompostowni o mocy przerobowej Mg/rok zlokalizowana w m. Ławy, gm. Rzekuń (RIPOK). Składowiska odpadów komunalnych: - Składowisko odpadów w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK), Instalacje do zastępczej obsługi regionu ostrołęcko - siedleckiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): - Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o mocy przerobowej Mg/rok i kompostowni o mocy przerobowej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok oraz komposter typ 16 o mocy przerobowej Mg/rok w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowii Mazowieckiej (zastępcza, po rozbudowie RIPOK). 19 Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych - Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Stare Lubiejewo, gm. Ostrów Mazowiecka o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Laskowiec, gm. Rzekuń o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie w m. Garwolin o mocy przerobowej Mg/rok Eko Lider Jarosław Wyglądała (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Linia do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Łojew, gm. Łochów o mocy przerobowej 600 Mg/rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Łojewie (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Wierzbno o mocy przerobowej Mg/rok EkoTeam Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Jakubów o mocy przerobowej Mg/rok EKO SAM BIS Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK).

20 20 Region radomski

21 Region Radomski Instalacje: Instalacje regionalne do obsługi regionu radomskiego Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): - Instalacja MBP zlokalizowana w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o mocy przerobowej Mg/rok oraz linii do kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok (RIPOK). Składowiska odpadów komunalnych: - Składowisko odpadów w m. Radom Wincentów pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK), - Składowisko odpadów w m. Warka, gm. Warka pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK) Instalacje zastępcze do obsługi regionu radomskiego Składowiska odpadów komunalnych (spełniające wymagania): - Składowisko odpadów w m. Wężowiec, gm. Mogielnica pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Nowe Łęgonice, gm. Nowe Miasto n/pilicą pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Jedlanka Stara, gm. Iłża pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Urbanów, gm. Jedlińsk pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Szydłowiec, gm. Szydłowiec pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Zwoleń, gm. Zwoleń pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Odrzywół, gm. Odrzywół pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), - Składowisko odpadów w m. Wola Solecka, gm. Lipsko pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)). Składowiska odpadów komunalnych (wymagające dostosowania): - Składowisko odpadów w m. Kozienice, gm. Kozienice pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 21

22 22 października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Wojewódzki Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat z załącznikami oraz uchwałę Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat => Art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Przewodniczący sejmiku województwa podpisuje akty prawa miejscowego, przyjęte przez sejmik województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. => Uchwała w sprawie wykonania WPGO wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 22

23 5 grudnia uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzki Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat weszła w życie. Uchwała Nr 35/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wprowadzone zmiany: - 3 instalacje uzyskały status RIPOK MBP (Remondis Sp. z o. o., PU Hetman Sp. z o. o. region warszawski oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. Z o. o. w Siedlcach region ostrołęcko-siedlecki); - 2 składowiska odpadów komunalnych uzyskały status instalacji zastępczych (składowisko odpadów w m. Słabomierz-Krzyżówka PGK Żyrardów Sp. z o. o. region warszawski oraz składowisko odpadów komunalnych w Kozienicach Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. region radomski); - wprowadzono dodatkową instalację zastępczą dla regionu warszawskiego Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o. Instalacja BMP w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo. 23

24 24

25 Dziękuję za uwagę Marek Pszonka Wydział Gospodarki Odpadami Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr. tel.: /22/

Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Założenia oraz proces wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Marek Pszonka Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii

Instalacja do zastępczej obsługi na wypadek awarii 1. Region Ciechanowski Załącznik nr 2 do uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku Instalacje zastępcze na wypadek Lp. Instalacja w regionie 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku. 1. Region Ciechanowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku. 1. Region Ciechanowski Załącznik nr 1 do uchwały nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze

Bardziej szczegółowo

Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych REGION WARSZAWSKI

Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych REGION WARSZAWSKI Załącznik nr 2 Zestawienie regionalnych i zastępczych instalacji do dla poszczególnych regionów gospodarki odpadami komunalnymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 23/16 Sejmiku Województwa ego z dnia 22 lutego 2016 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144/15 Sejmiku Województwa ego z dnia 21 grudnia 2015 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 64/15 Sejmiku Województwa ego z dnia 6 lipca 2015 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 64/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015 r. REGIONALNE INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. RIPOK-i) ORAZ INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU URUCHOMIENIA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Załącznik do uchwały Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014 r. REGIONALNE INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. RIPOK-i) ORAZ INSTALACJE ZASTĘPCZE DO CZASU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 212/12. z dnia 19 maja 2014 r. z dnia 22 października 2012 r. 1. REGION CIECHANOWSKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 212/12. z dnia 19 maja 2014 r. z dnia 22 października 2012 r. 1. REGION CIECHANOWSKI Załącznik Nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 159/14 z dnia 19 maja 2014 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Tabela 1. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Tabela 1. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Lp. Region Adres instalacji Załącznik nr 2 do uchwały nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. mechanicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 120/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 120/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 120/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 159/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 159/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 159/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r.. 3 3. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r.. 3 3. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Rola gmin w realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022)

Rola gmin w realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022) Rola gmin w realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022) 1 Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów za 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów za 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów za 2016r 1 Cel przygotowania analizy Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz U z 2016r poz 250), dalej uucpg nakłada na gminę

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania KATOWICE.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII

INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII INSTALACJE ZASTĘPCZE NA WYPADEK AWARII Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/16 Sejmiku Województwa ego z dnia 16 maja 2016 r. 1. REGION CIECHANOWSKI 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki za rok 2014 Ząbki, listopad 2015 WPROWADZENIE! 3 1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ZĄBKI! 3 1.1 ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 22 października 2015 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2016 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2016 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2016 r. Strona 1 z 15 Spis treści 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy... 3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka 30.03.2016 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 UCHWAŁA Nr 212/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RYBNO ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RYBNO ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RYBNO ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 pkt.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy w dniach 6-7 czerwca 2013 roku Uczestnicy: przedstawiciele samorządów gmin, firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. RAJCZA 17.02.2012 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok (Eurostat)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Miejsca przekazywania komunalnych, ilość i sposób ich Miejsca niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych przez podmioty odbierające je od właścicieli nieruchomości w 2014

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę

Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę Analiza organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania komunalnych na podstawie dokumentacji prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej. Podstawa prawna realizacji ustawy przez Gminę 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

1,1 R-12 opakowaniowe Szkło 42,32 R-12 Tworzywa

1,1 R-12 opakowaniowe Szkło 42,32 R-12 Tworzywa SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2. MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. Kołbiel, dnia 29 kwietnia 2016r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2013 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ. Maria DUCZMAL radca prawny DGO

KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ. Maria DUCZMAL radca prawny DGO KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ Maria DUCZMAL radca prawny DGO Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów - instalacje wskazane do przyjmowania odpadów z regionu: do czasu uruchomienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Druk nr 798 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych Rola Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Kinga Dulemba Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Prezentuje: dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Bardziej szczegółowo

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Sierpc za 2016 rok

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Sierpc za 2016 rok URZĄD GMINY W SIERPCU ul. Biskupa Floriana 4 09-200 Sierpc Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Sierpc za 2016 rok Sierpc, kwiecień 2017 r. 1 Spis treści: 1. Zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2016 r. Nadarzyn, kwiecień 2017 r. 1. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Nadarzyn stanowi

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2014 ROK KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 4 2. Podstawy prawne...4 3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NIEPORĘT ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NIEPORĘT ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NIEPORĘT ZA 2014 ROK NIEPORĘT, KWIECIEŃ 2014 ROK 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO SIERPC ZA LATA 2013/2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO SIERPC ZA LATA 2013/2014 Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11A 09-200 Sierpc ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO SIERPC ZA LATA 2013/2014 Sporządziła: Lidia Rymer Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

GMINA OSIECK. Liczba mieszkańców miasta - - Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców - -

GMINA OSIECK. Liczba mieszkańców miasta - - Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców - - SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK KOREKTA ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Opakowania z tworzyw ,2 R5. sztucznych. Zmieszane odpady ,1 R12 opakowaniowe Opakowania ze szkła Niesegregowane

Opakowania z tworzyw ,2 R5. sztucznych. Zmieszane odpady ,1 R12 opakowaniowe Opakowania ze szkła Niesegregowane SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. Ks. J. Kłopotowskiego 5, 03-718

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Podstawy prawne, założenia i praktyka. Mateusz Richert Polskie prawodawstwo Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Stan obecny: Dolny Śląsk

Stan obecny: Dolny Śląsk Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowe możliwości, nowe formy wsparcia, nowe podmioty na rynku Tomasz Styś kg tys.ton Stan obecny: Dolny Śląsk

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2015 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ ZA 2015 R. kwiecień 2016 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 4 2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Masa odebranych której zostały odpadów

Masa odebranych której zostały odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego 2. Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Żuromin za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Żuromin za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Żuromin za rok 2015 Żuromin 2016 r. 1 Rozdział I 1. Wstęp. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Żuromin stanowi

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt KRAKÓW, 6 grudnia 2011 USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 ROKU O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2014 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA Nr /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia r. Parafy: Marszałek WM: W. Kozak Dyrektor SR: K. Laszczak Radca Prawny: G. Piechocki (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uwagi woj. świętokrzyskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1. W art. 1 przed pkt 1 należy dodać punkt o treści: art. 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Zakazuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata (projekt)

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata (projekt) PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2012-2017 (projekt) Seminarium szkoleniowe Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Białystok, 19 czerwca 2012 r. W dniu 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali

Rodzaj odebranych odpadów. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 pkt.

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi System gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowych ram prawnych Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ INNYCH USTAW

OCENA REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ INNYCH USTAW OCENA REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ INNYCH USTAW CO DALEJ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI? Adam Ludwikowski Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... /../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR... /../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. UHWŁ NR... /../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia. 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 20122017 Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i szanse dla samorządów gminnych i wojewódzkich

Wyzwania i szanse dla samorządów gminnych i wojewódzkich Wyzwania i szanse dla samorządów gminnych i wojewódzkich Uwarunkowania ustawy z 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych ustaw Skróty UoU(1996) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Konsekwencje dla gmin, wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ws. WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2014 r. Nadarzyn, kwiecień 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo