Uchwała nr XXXVII z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie"

Transkrypt

1 Uchwała nr XXXVII z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie - Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje: 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów, stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LI/532/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Załącznik do Uchwały nr XXXVII z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów dotyczące: 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat ; 5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

3 Rozdział 2 WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI Ustanawia się, że selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w celu odzysku surowców obejmują następujące grupy odpadów: a) zmieszane odpady komunalne, b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, c) odpady zielone, d) tworzywa sztuczne, e) opakowania wielomateriałowe, f) metal, g) papier i tektura, h) szkło, i) zużyte opony, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, l) zużyte akumulatory, ł) chemikalia, m) zużyte baterie, n) przeterminowane leki, o) ubrania i tekstylia, p) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych we własnym zakresie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno - budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych. 2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać, gromadzić oraz pozbywać się w sposób oraz z częstotliwością określoną w rozdziale czwartym. 3. Odpady o których mowa w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie się z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie z zastrzeżeniem, że odpady, o których mowa w ust. 1 od lit. "d" do lit. "h" mogą być zbierane i odbierane wspólnie Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

4 a) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji. 2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Rozdział 3 RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz pojemników na drogach publicznych: a) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L); b) pojemniki na odpady o pojemności 120 L; c) pojemniki na odpady o pojemności 240 L; d) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; e) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m 3 ; f) worki z tworzywa sztucznego półprzezroczystego lub przezroczystego do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych o pojemności: 60 L, 120 L, g) kosze uliczne o pojemności do 60 L (na placach publicznych, przed budynkami użyteczności publicznej, na przystankach komunikacji publicznej). 2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych: 2.1. w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemności od 60 L do 240 L, przy czym jeżeli z takiego pojemnika korzysta: a) jedna osoba - o pojemności 60 L, b) dwie - cztery osoby - o pojemności nie mniejszej niż 120 L, c) pięć - osiem osób - o pojemności 2 x 120 L lub pojemnik 240 L, d) powyżej ośmiu osób - o pojemności 1 pojemnik 240 L i 1 pojemnik 120 L w zabudowie wielorodzinnej kontenery o pojemności 1100 L. 3. Ustala się na drogach publicznych pojemniki o pojemności do 60 L, które rozstawione będą w miarę potrzeb oraz utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym i wymieniane w razie konieczności.

5 Rozdział 4 CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH LUB NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a następnie przekazywanie ich odbierającemu odpady. 3. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 3.1. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: a) zmieszane odpady komunalne - dwa razy w miesiącu, b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu, c) odpady zielone - dwa razy w miesiącu, d) tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu, e) opakowania wielomateriałowe - dwa razy w miesiącu, f) metal - dwa razy w miesiącu, g) szkło - dwa razy w miesiącu, h) papier i tektura - dwa razy w miesiącu, i) zużyte opony - raz w miesiącu, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w miesiącu, k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu, l) zużyte akumulatory - raz w miesiącu, ł) chemikalia - raz w miesiącu, m) zużyte baterie - raz w miesiącu, n) przeterminowane leki - raz w miesiącu, o) ubrania i tekstylia - dwa razy w tygodniu, p) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych we własnym zakresie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno - budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych - na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, c) odpady zielone - raz na dwa tygodnie, d) tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, e) opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, f) metal - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, g) papier i tektura - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, h) szkło - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, i) zużyte opony - raz w miesiącu, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w miesiącu,

6 k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu, l) zużyte akumulatory - raz w miesiącu, ł) chemikalia - raz w miesiącu, m) zużyte baterie - raz w miesiącu, n) przeterminowane leki - raz w miesiącu, o) ubrania i tekstylia - dwa razy w tygodniu, p) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych we własnym zakresie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno - budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych - na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej Frakcje wymienione w 6: - pkt 3.1 od lit. "a" do lit. "h" oraz pkt 3.2 od lit. a do lit. h należy gromadzić i przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, - pkt 3.1 od lit. "i" do lit. "ł" oraz pkt 3.2 od lit. "i" do lit. "ł" należy przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru, - pkt 3.1 od lit. "m" do lit. "o" oraz pkt 3.2 od lit. "m" do lit. "o" należy dostarczyć do specjalnych pojemników ustawionych: na terenie Gminy Brwinów (pojemniki na ubrania, tekstylia), w aptekach oraz ośrodkach zdrowia (pojemniki na leki), w Urzędzie Gminy Brwinów przy ulicy Kościuszki 4a (pojemnik na zużyte baterie), 4. Selektywnie zebrane odpady są odbierane przez przedsiębiorcę wyłonionego w procedurze przetargowej sprzed nieruchomości, w terminach ustalonych harmonogramem. 5. Ustala się, że opróżnianie koszy ulicznych oraz z przystanków autobusowych odbywać się będzie 6 razy w tygodniu. 6. Zarządzający cmentarzami zobowiązani są do opróżniania pojemników na odpady niezwłocznie po ich wypełnieniu. 7. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni: 1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez właściciela nieruchomości do podmiotu posiadającego zezwolenie Burmistrza Gminy Brwinów, z którym podpisał umowę, 2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu. Rozdział 5 INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI (WPGO) DLA MAZOWSZA NA LATA Z UWZGLĘDNIENIEM LAT Właściciele nieruchomości są zobowiązani do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. 2. Gmina utworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskaże miejsca,

7 w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 4. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich oraz w zabudowie jednorodzinnej zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów zielonych w kompostownikach lub w kompostownikach przydomowych Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat podmiot odbierający odpady obowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) określonej w WPGO. Instalacje regionalne do obsługi regionu warszawskiego 1. Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): 1.1. Instalacja MBP BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowana w Zakładzie Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie składająca się z sortowni zarówno odpadów komunalnych zebranych selektywnie jak i zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok oraz kompostowni kontenerowej frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych zbieranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok (RIPOK), 1.2. Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m. st. Warszawy zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie o mocach przerobowych części mechanicznej Mg/rok i części biologicznej Mg/rok (RIPOK), 1.3. Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego LEKARO składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok i części biologicznej do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych o mocach przerobowych Mg/rok zlokalizowana w gm. Wiązowna (RIPOK). 2. Składowiska odpadów komunalnych : 2.1. Składowisko odpadów w m. Klaudyn, gm. Stare Babice pojemność pozostała do wypełnienia ,50 m³ (RIPOK), 2.2. Składowisko odpadów w m. Otwock Świerk, gm. Otwock pojemność pozostała do wypełnienia m³ (pojemność obejmuje kubaturę niewybudowanych kwater, brak danych o pojemności eksploatowanej kwatery) (RIPOK). Składowiska regionalne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych ( ). 3. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów: 3.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie o mocy przerobowej Mg/rok. Podana przepustowość stanowi sumę dla pracujących w jednym ciągu technologicznym: instalacji termicznej, sortowni i kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m. st. Warszawy (RIPOK, planowana rozbudowa).

8 Instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego 1. Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): 1.1. Instalacja MBP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim moc przerobowa części mechanicznej Mg/rok oraz części biologicznej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok, oraz kompostera frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych o mocy przerobowej Mg/rok (w trakcie rozruchu technologicznego) zlokalizowana w gm. Nadarzyn (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), 1.2. Instalacja MBP Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok i mobilnego kompostera o mocy przerobowej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie RIPOK). 2. Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych 2.1. Instalacja mobilna do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 249 o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Odzysku Surowców Wtórnych BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.2. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Wołominie o mocy przerobowej Mg/rok Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), 2.3. Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych w gm. Wiązowna o mocy przerobowej Mg/rok - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.4. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie, przy ul. Zawodzie 16 o mocy przerobowej Mg/rok Remondis Warszawa Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), 2.5. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie, przy ul. Marywilskiej o mocy przerobowej Mg/rok Eko Trans Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.6. Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej o mocy przerobowej Mg/rok SITA Polska Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.7. Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej o mocy przerobowej Mg/rok SITA Polska Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.8. Instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych mobilny przesiewacz bębnowy w Warszawie przy ul. Marywilskiej o mocy przerobowej Mg/rok AG-Complex Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.9. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Dębe, gm. Serock o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Kształtowania Terenów Zielonych M. Włodarczyk (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK),

9 2.10. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie, przy ul. Płytowej 1 o mocy przerobowej Mg/rok Ekom Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Leśniakowizna, gm. Wołomin o mocy przerobowej Mg/rok Firma Handlowo Usługowa Clean World M. Woch (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Wólka Kosowska, gm. Lesznowola o mocy przerobowej Mg/rok - Jarper Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Okuniew, gm. Halinów o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Usług Asenizacyjnych M. Bakun (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Przesiewarka bębnowa zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 249 o mocy przerobowej Mg/rok Jurant Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK). 3. Kompostownie odpadów zielonych: 3.1. Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249 o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Odzysku Surowców Wtórnych BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia 2 - RIPOK), 3.2. Kompostownia odpadów zielonych w gm. Wiązowna o mocy przerobowej Mg/rok Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO (zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia 2 - RIPOK), 3.3. Kompostownia odpadów zielonych zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, o mocy przerobowej Mg/rok Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m. st. Warszawy (zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia 2 - RIPOK), 3.4. Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Pruszkowie o mocy przerobowej Mg/rok 3 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia 2 - RIPOK), 3.5. Kompostownia odpadów zielonych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin o mocy przerobowej Mg/rok Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie i uzyskaniu zezwolenia 2 RIPOK). 4. Składowiska odpadów komunalnych (spełniające wymagania): 4.1. Składowisko odpadów w m. Dębe, gm. Serock pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 4.2. Składowisko odpadów w m. Pruszków Gąsin, gm. Pruszków pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, planowany RIPOK), 4.3. Składowisko odpadów w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), 4.4. Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, planowany RIPOK), 4.5. Składowisko odpadów w m. Puznówka, gm. Pilawa pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 4.6. Składowisko odpadów w m. Siennica, gm. Siennica pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK).

10 5. Zastępcze składowiska odpadów komunalnych spoza regionu, wyznaczone do obsługi regionu warszawskiego: 5.1. Składowisko odpadów w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK w regionie ostrołęcko-siedleckim), 5.2. Składowisko odpadów w m. Uniszki Cegielnia pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, po rozbudowie RIPOK w regionie ciechanowskim), 5.3. Składowisko odpadów w m. Goworki, gm. Rzekuń pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, po rozbudowie RIPOK w regionie ostrołęcko-siedleckim) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne planowane w ramach rekultywacji zbiornika akumulacji ścieków cukrowniczych w m. Kalinowiec, gm. Płoniawy Bramura o pojemności m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK). Instalacje zastępcze MBP będą mogły funkcjonować wyłącznie do czasu uruchomienia RIPOK lub do momentu dostosowania się wyznaczonych zakładów do kryteriów instalacji regionalnej w terminie max. 36 miesięcy. Składowiska do zastępczej obsługi regionu do czasu wybudowania RIPOK będą mogły funkcjonować do czasu ich bezpiecznego zapełnienia lub utraty ważności decyzji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. Kierowanie odpadów do instalacji zastępczych wyznaczonych poza własnym regionem, powinno się odbywać zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 8., rozdziału 2.3.3, tj. wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu macierzystego. Jednocześnie instalacje wyznaczone jako zastępcze, mają obowiązek przyjęcia odpadów pochodzących z regionu warszawskiego, wyłącznie pod warunkiem posiadania wolnych mocy przerobowych pozostających po obsłudze własnego regionu. 2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są: a) rejestrować masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zbierających te odpady, b) przekazywać odbierane odpady, zgodnie z umową, do instalacji spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik i zgodnie z zasadą bliskości. Rozdział 6 OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe - psy należy: a) prowadzanie na terenie publicznym każdego psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

11 b) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 3. Zwolnienie psa ze smyczy na terenie publicznym dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 4. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz. 5. Kojce dla psów należy lokalizować w odległości minimum 2 m od granicy działki. Rozdział 7 WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: a) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową lub b) w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz z późn. zm.), b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona, c) zapewnienia przez prowadzącego hodowlę zwierząt gospodarskich gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojowicą, w sposób przewidziany dla ścieków oraz zgodny z wymogami niniejszej uchwały, d) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych, e) składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na tereny sąsiednich nieruchomości, f) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, w miarę potrzeb, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego.

12 Rozdział 8 OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA 12. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi lub magazynami obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku: pierwszej w okresie od 31 marca do 30 kwietnia oraz drugiej w okresie od 30 września do 31 października. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie /-/ Sławomir Rakowiecki

Uchwała nr XXVIII z dnia 3 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXVIII z dnia 3 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXVIII.261.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3589 UCHWAŁA NR XIX/99/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 21 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 6527 UCHWAŁA NR XVI/126/2016 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/105/2012 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/105/2012 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/105/2012 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Mysłowska. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/116/2016 RADY GMINY W LIWIE. z dnia 5 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/116/2016 RADY GMINY W LIWIE. z dnia 5 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2016 r. Poz. 6856 UCHWAŁA NR XVII/116/2016 RADY GMINY W LIWIE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Przesmyki z dnia z dnia...200 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin niniejszy zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości Załącznik do Uchwały Nr XIV/111/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016 roku REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 2999 UCHWAŁA NR XVII/110/16 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 4755 UCHWAŁA NR XXXIV/256/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY PROJEKT Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne "Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832 UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5022 UCHWAŁA NR XX/121/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki

UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3032 UCHWAŁA NR XVII/121/2016 RADY GMINY PARADYŻ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 RADY GMINY GARWOLIN z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 14 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 14 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 168/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl.

UCHWAŁA NR 168/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. UCHWAŁA NR 168/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1390 UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY GRABICA z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/87/2012 RADY GMINY JAROSŁAW. z dnia 21 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR VIII/87/2012 RADY GMINY JAROSŁAW. z dnia 21 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR VIII/87/2012 RADY GMINY JAROSŁAW z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2582 UCHWAŁA NR X/87/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3173 UCHWAŁA NR XXIII/159/2016 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/309/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/309/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/309/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/357/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/357/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ. z dnia 10 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XXXI/357/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce. Rozdział 1.

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 2 maja 2016 r. Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce Rozdział 1. Wymagania w zakresie utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEMYŚL z dnia... 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEMYŚL z dnia... 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. Projekt przygotowany przez Wójta Gminy UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEMYŚL z dnia... 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 24 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 7 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR XVIII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 października 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/247/13 RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE z dnia 7 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/247/13 RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE z dnia 7 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/247/13 RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2016 ROK. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r.. 3 3. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY SPICZYN. z dnia 6 września 2016 r.

Lublin, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY SPICZYN. z dnia 6 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 10 października 2016 r. Poz. 3971 UCHWAŁA NR VII.120.2016 RADY GMINY SPICZYN z dnia 6 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 41/2015 Wójta Gminy Izabelin z dn. 14.07.2015r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.108.16 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica Na podstawie art. 4 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 7 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 2498 UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 września 2016 r. Poz. 4420 UCHWAŁA NR 120/XV/2016 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 3774 UCHWAŁA NR XXII/128/16 RADY GMINY MAKÓW z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXIII/13 RADY GMINY CZERNICE BOROWE. z dnia 22 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 248/XXIII/13 RADY GMINY CZERNICE BOROWE. z dnia 22 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 248/XXIII/13 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/458/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/458/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 28 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 1162 UCHWAŁA NR XXXI/458/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/149/2013 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 4 marca 2013 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR XXVI/149/2013 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 4 marca 2013 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne identyfikator XXVI/149/2013/4 UCHWAŁA NR XXVI/149/2013 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3130 UCHWAŁA NR XX/135/16 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r.

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8226 UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 19 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/140/2017 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 27 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/140/2017 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 27 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/140/2017 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 25 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 3870 UCHWAŁA NR 146/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 3870 UCHWAŁA NR 146/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 3870 UCHWAŁA NR 146/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/2016 RADY GMINY LEŚNIOWICE. z dnia 9 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/82/2016 RADY GMINY LEŚNIOWICE. z dnia 9 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/82/2016 RADY GMINY LEŚNIOWICE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśniowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/108/16 RADY GMINY MIESCISKO. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieścisko.

UCHWAŁA NR XIX/108/16 RADY GMINY MIESCISKO. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieścisko. UCHWAŁA NR XIX/108/16 RADY GMINY MIESCISKO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieścisko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 3472 UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TERESIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TERESIN. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TERESIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/120/2016 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/120/2016 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 13 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/120/2016 RADY GMINY TYMBARK z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 1. Właściciele nieruchomości położonych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3437 UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 2286 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY OPORÓW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/68/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014 r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/123/16 RADY GMINY W SKÓRCU. z dnia 10 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/123/16 RADY GMINY W SKÓRCU. z dnia 10 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 5630 UCHWAŁA NR XVII/123/16 RADY GMINY W SKÓRCU z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3150 UCHWAŁA NR XXII/262/13 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/VI/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 32/VI/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 32/VI/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościene Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lipca 2016 r. Poz. 2913 UCHWAŁA NR XVIII/81/2016 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 9 września 2016 r.

Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz. 8692 UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 9 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XV/94/2016 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY ROGÓŹNO. z dnia 4 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY ROGÓŹNO. z dnia 4 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWK ZA 2015 ROK. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r.. 3 3. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o 1) Wójcie Gminy należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobiele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXXVII/257/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIECHLÓW ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIECHLÓW ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXX/185/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 10 października 2013r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIECHLÓW ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określa się

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń Załącznik do uchwały Nr XXXII/256/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 maja 2013r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 5541 UCHWAŁA NR XXVII/218/16 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/17 RADY GMINY TUPLICE. z dnia 26 września 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/17 RADY GMINY TUPLICE. z dnia 26 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2017 r. Poz. 2025 UCHWAŁA NR XXVIII/180/17 RADY GMINY TUPLICE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/254/13 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/254/13 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/254/13 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIAST A LUBARTÓW W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM REGULAMINEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów

Uchwała Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów Załącznik A do SIWZ Uchwała Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXIX/319/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 22 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXIX/319/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXIX/319/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew Załącznik do uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 31 maja 2016 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARCZEW. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARCZEW. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARCZEW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/100/2012 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/100/2012 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/100/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/50/2016 RADY GMINY GIELNIÓW. z dnia 14 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/50/2016 RADY GMINY GIELNIÓW. z dnia 14 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 10990 UCHWAŁA NR XXIII/50/2016 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo