Uchwała nr XXXVII z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie"

Transkrypt

1 Uchwała nr XXXVII z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie - Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje: 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów, stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LI/532/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Załącznik do Uchwały nr XXXVII z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów dotyczące: 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat ; 5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

3 Rozdział 2 WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI Ustanawia się, że selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w celu odzysku surowców obejmują następujące grupy odpadów: a) zmieszane odpady komunalne, b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, c) odpady zielone, d) tworzywa sztuczne, e) opakowania wielomateriałowe, f) metal, g) papier i tektura, h) szkło, i) zużyte opony, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, l) zużyte akumulatory, ł) chemikalia, m) zużyte baterie, n) przeterminowane leki, o) ubrania i tekstylia, p) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych we własnym zakresie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno - budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych. 2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać, gromadzić oraz pozbywać się w sposób oraz z częstotliwością określoną w rozdziale czwartym. 3. Odpady o których mowa w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie się z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie z zastrzeżeniem, że odpady, o których mowa w ust. 1 od lit. "d" do lit. "h" mogą być zbierane i odbierane wspólnie Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

4 a) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji. 2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Rozdział 3 RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz pojemników na drogach publicznych: a) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L); b) pojemniki na odpady o pojemności 120 L; c) pojemniki na odpady o pojemności 240 L; d) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; e) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m 3 ; f) worki z tworzywa sztucznego półprzezroczystego lub przezroczystego do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych o pojemności: 60 L, 120 L, g) kosze uliczne o pojemności do 60 L (na placach publicznych, przed budynkami użyteczności publicznej, na przystankach komunikacji publicznej). 2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych: 2.1. w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemności od 60 L do 240 L, przy czym jeżeli z takiego pojemnika korzysta: a) jedna osoba - o pojemności 60 L, b) dwie - cztery osoby - o pojemności nie mniejszej niż 120 L, c) pięć - osiem osób - o pojemności 2 x 120 L lub pojemnik 240 L, d) powyżej ośmiu osób - o pojemności 1 pojemnik 240 L i 1 pojemnik 120 L w zabudowie wielorodzinnej kontenery o pojemności 1100 L. 3. Ustala się na drogach publicznych pojemniki o pojemności do 60 L, które rozstawione będą w miarę potrzeb oraz utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym i wymieniane w razie konieczności.

5 Rozdział 4 CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH LUB NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a następnie przekazywanie ich odbierającemu odpady. 3. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 3.1. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: a) zmieszane odpady komunalne - dwa razy w miesiącu, b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu, c) odpady zielone - dwa razy w miesiącu, d) tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu, e) opakowania wielomateriałowe - dwa razy w miesiącu, f) metal - dwa razy w miesiącu, g) szkło - dwa razy w miesiącu, h) papier i tektura - dwa razy w miesiącu, i) zużyte opony - raz w miesiącu, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w miesiącu, k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu, l) zużyte akumulatory - raz w miesiącu, ł) chemikalia - raz w miesiącu, m) zużyte baterie - raz w miesiącu, n) przeterminowane leki - raz w miesiącu, o) ubrania i tekstylia - dwa razy w tygodniu, p) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych we własnym zakresie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno - budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych - na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, c) odpady zielone - raz na dwa tygodnie, d) tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, e) opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, f) metal - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, g) papier i tektura - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, h) szkło - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, i) zużyte opony - raz w miesiącu, j) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w miesiącu,

6 k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu, l) zużyte akumulatory - raz w miesiącu, ł) chemikalia - raz w miesiącu, m) zużyte baterie - raz w miesiącu, n) przeterminowane leki - raz w miesiącu, o) ubrania i tekstylia - dwa razy w tygodniu, p) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych we własnym zakresie), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organu administracji architektoniczno - budowlanej; ww. odpady nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych - na indywidualne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej Frakcje wymienione w 6: - pkt 3.1 od lit. "a" do lit. "h" oraz pkt 3.2 od lit. a do lit. h należy gromadzić i przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, - pkt 3.1 od lit. "i" do lit. "ł" oraz pkt 3.2 od lit. "i" do lit. "ł" należy przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru, - pkt 3.1 od lit. "m" do lit. "o" oraz pkt 3.2 od lit. "m" do lit. "o" należy dostarczyć do specjalnych pojemników ustawionych: na terenie Gminy Brwinów (pojemniki na ubrania, tekstylia), w aptekach oraz ośrodkach zdrowia (pojemniki na leki), w Urzędzie Gminy Brwinów przy ulicy Kościuszki 4a (pojemnik na zużyte baterie), 4. Selektywnie zebrane odpady są odbierane przez przedsiębiorcę wyłonionego w procedurze przetargowej sprzed nieruchomości, w terminach ustalonych harmonogramem. 5. Ustala się, że opróżnianie koszy ulicznych oraz z przystanków autobusowych odbywać się będzie 6 razy w tygodniu. 6. Zarządzający cmentarzami zobowiązani są do opróżniania pojemników na odpady niezwłocznie po ich wypełnieniu. 7. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni: 1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez właściciela nieruchomości do podmiotu posiadającego zezwolenie Burmistrza Gminy Brwinów, z którym podpisał umowę, 2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu. Rozdział 5 INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI (WPGO) DLA MAZOWSZA NA LATA Z UWZGLĘDNIENIEM LAT Właściciele nieruchomości są zobowiązani do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. 2. Gmina utworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskaże miejsca,

7 w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 4. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich oraz w zabudowie jednorodzinnej zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów zielonych w kompostownikach lub w kompostownikach przydomowych Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat podmiot odbierający odpady obowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) określonej w WPGO. Instalacje regionalne do obsługi regionu warszawskiego 1. Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): 1.1. Instalacja MBP BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zlokalizowana w Zakładzie Odzysku Surowców Wtórnych przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie składająca się z sortowni zarówno odpadów komunalnych zebranych selektywnie jak i zmieszanych odpadów komunalnych o mocy przerobowej Mg/rok oraz kompostowni kontenerowej frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych zbieranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok (RIPOK), 1.2. Instalacja MBP Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania m. st. Warszawy zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie o mocach przerobowych części mechanicznej Mg/rok i części biologicznej Mg/rok (RIPOK), 1.3. Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego LEKARO składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok i części biologicznej do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych o mocach przerobowych Mg/rok zlokalizowana w gm. Wiązowna (RIPOK). 2. Składowiska odpadów komunalnych : 2.1. Składowisko odpadów w m. Klaudyn, gm. Stare Babice pojemność pozostała do wypełnienia ,50 m³ (RIPOK), 2.2. Składowisko odpadów w m. Otwock Świerk, gm. Otwock pojemność pozostała do wypełnienia m³ (pojemność obejmuje kubaturę niewybudowanych kwater, brak danych o pojemności eksploatowanej kwatery) (RIPOK). Składowiska regionalne nie mogą przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych ( ). 3. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów: 3.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków w Warszawie o mocy przerobowej Mg/rok. Podana przepustowość stanowi sumę dla pracujących w jednym ciągu technologicznym: instalacji termicznej, sortowni i kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m. st. Warszawy (RIPOK, planowana rozbudowa).

8 Instalacje do zastępczej obsługi regionu warszawskiego 1. Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP): 1.1. Instalacja MBP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim moc przerobowa części mechanicznej Mg/rok oraz części biologicznej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok, oraz kompostera frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych o mocy przerobowej Mg/rok (w trakcie rozruchu technologicznego) zlokalizowana w gm. Nadarzyn (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), 1.2. Instalacja MBP Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie o mocy przerobowej Mg/rok i mobilnego kompostera o mocy przerobowej Mg/rok (zastępcza, po rozbudowie RIPOK). 2. Sortownie zmieszanych odpadów komunalnych 2.1. Instalacja mobilna do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 249 o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Odzysku Surowców Wtórnych BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.2. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Wołominie o mocy przerobowej Mg/rok Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie - RIPOK), 2.3. Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych w gm. Wiązowna o mocy przerobowej Mg/rok - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.4. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie, przy ul. Zawodzie 16 o mocy przerobowej Mg/rok Remondis Warszawa Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), 2.5. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie, przy ul. Marywilskiej o mocy przerobowej Mg/rok Eko Trans Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.6. Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej o mocy przerobowej Mg/rok SITA Polska Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.7. Urządzenie techniczne typu sito mobilne do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej o mocy przerobowej Mg/rok SITA Polska Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.8. Instalacja do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych mobilny przesiewacz bębnowy w Warszawie przy ul. Marywilskiej o mocy przerobowej Mg/rok AG-Complex Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), 2.9. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Dębe, gm. Serock o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Kształtowania Terenów Zielonych M. Włodarczyk (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK),

9 2.10. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie, przy ul. Płytowej 1 o mocy przerobowej Mg/rok Ekom Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Leśniakowizna, gm. Wołomin o mocy przerobowej Mg/rok Firma Handlowo Usługowa Clean World M. Woch (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Wólka Kosowska, gm. Lesznowola o mocy przerobowej Mg/rok - Jarper Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Okuniew, gm. Halinów o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Usług Asenizacyjnych M. Bakun (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK), Przesiewarka bębnowa zmieszanych odpadów komunalnych w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 249 o mocy przerobowej Mg/rok Jurant Sp. z o.o. (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK). 3. Kompostownie odpadów zielonych: 3.1. Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249 o mocy przerobowej Mg/rok Zakład Odzysku Surowców Wtórnych BYŚ Wojciech Byśkiniewicz (zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia 2 - RIPOK), 3.2. Kompostownia odpadów zielonych w gm. Wiązowna o mocy przerobowej Mg/rok Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO (zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia 2 - RIPOK), 3.3. Kompostownia odpadów zielonych zlokalizowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, o mocy przerobowej Mg/rok Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m. st. Warszawy (zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia 2 - RIPOK), 3.4. Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Pruszkowie o mocy przerobowej Mg/rok 3 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia 2 - RIPOK), 3.5. Kompostownia odpadów zielonych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin o mocy przerobowej Mg/rok Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. (zastępcza, po rozbudowie i uzyskaniu zezwolenia 2 RIPOK). 4. Składowiska odpadów komunalnych (spełniające wymagania): 4.1. Składowisko odpadów w m. Dębe, gm. Serock pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 4.2. Składowisko odpadów w m. Pruszków Gąsin, gm. Pruszków pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, planowany RIPOK), 4.3. Składowisko odpadów w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, po rozbudowie RIPOK), 4.4. Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola, gm. Grodzisk Mazowiecki pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, planowany RIPOK), 4.5. Składowisko odpadów w m. Puznówka, gm. Pilawa pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK (do zamknięcia)), 4.6. Składowisko odpadów w m. Siennica, gm. Siennica pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK).

10 5. Zastępcze składowiska odpadów komunalnych spoza regionu, wyznaczone do obsługi regionu warszawskiego: 5.1. Składowisko odpadów w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry pojemność pozostała do wypełnienia m³ (RIPOK w regionie ostrołęcko-siedleckim), 5.2. Składowisko odpadów w m. Uniszki Cegielnia pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, po rozbudowie RIPOK w regionie ciechanowskim), 5.3. Składowisko odpadów w m. Goworki, gm. Rzekuń pojemność pozostała do wypełnienia m³ (zastępcza, po rozbudowie RIPOK w regionie ostrołęcko-siedleckim) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne planowane w ramach rekultywacji zbiornika akumulacji ścieków cukrowniczych w m. Kalinowiec, gm. Płoniawy Bramura o pojemności m³ (zastępcza, do czasu wybudowania RIPOK). Instalacje zastępcze MBP będą mogły funkcjonować wyłącznie do czasu uruchomienia RIPOK lub do momentu dostosowania się wyznaczonych zakładów do kryteriów instalacji regionalnej w terminie max. 36 miesięcy. Składowiska do zastępczej obsługi regionu do czasu wybudowania RIPOK będą mogły funkcjonować do czasu ich bezpiecznego zapełnienia lub utraty ważności decyzji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. Kierowanie odpadów do instalacji zastępczych wyznaczonych poza własnym regionem, powinno się odbywać zgodnie z zasadą opisaną w punkcie 8., rozdziału 2.3.3, tj. wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu macierzystego. Jednocześnie instalacje wyznaczone jako zastępcze, mają obowiązek przyjęcia odpadów pochodzących z regionu warszawskiego, wyłącznie pod warunkiem posiadania wolnych mocy przerobowych pozostających po obsłudze własnego regionu. 2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są: a) rejestrować masę poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zbierających te odpady, b) przekazywać odbierane odpady, zgodnie z umową, do instalacji spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik i zgodnie z zasadą bliskości. Rozdział 6 OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe - psy należy: a) prowadzanie na terenie publicznym każdego psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

11 b) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 3. Zwolnienie psa ze smyczy na terenie publicznym dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 4. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz. 5. Kojce dla psów należy lokalizować w odległości minimum 2 m od granicy działki. Rozdział 7 WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: a) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową lub b) w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz z późn. zm.), b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona, c) zapewnienia przez prowadzącego hodowlę zwierząt gospodarskich gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojowicą, w sposób przewidziany dla ścieków oraz zgodny z wymogami niniejszej uchwały, d) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych, e) składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na tereny sąsiednich nieruchomości, f) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, w miarę potrzeb, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego.

12 Rozdział 8 OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA 12. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi lub magazynami obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku: pierwszej w okresie od 31 marca do 30 kwietnia oraz drugiej w okresie od 30 września do 31 października. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie /-/ Sławomir Rakowiecki

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 UCHWAŁA Nr 212/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo