Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu:"

Transkrypt

1 OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 7 marca 2018 r. OWIF Strona: NOVOFARM Sp. z o.o. ul. Kinga C. Gilette Łódź DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1 i ust. 2, art. 108 ust. 4 pkt. 7b oraz art. 129b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211), art. 104, art , art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie prowadzenia reklamy działalności apteki ogólnodostępnej o nazwie dbam o zdrowie, mieszczącej się Ozimek, ul. księdza Kałuży 1 (dawniej ul. Dłuskiego 1), prowadzonej przez przedsiębiorcę NOVOFARM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu: I. stwierdza, że przedsiębiorca naruszył zakaz wynikający z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne i prowadził w okresie od listopada do grudnia 2016 r. reklamę działalności apteki poprzez: a) umieszczenie w izbie ekspedycyjnej przedmiotów posiadających oznaczenia o charakterze reklamowym, tj.: - regału wystawienniczego z tabliczką OFERTA SPECJALNA - koszy na asortyment z nadrukami PROMOCJA zaopatrzonych w tablice z napisami PROMOCJA, SUPER CENA, RABATY DO 50%, - pomarańczowych plakietek oznaczających asortyment z napisem PROMOCJA z logiem krzyża i napisem DOZ APTEKA, - plakietek oznaczających asortyment z napisem DOSTĘPNE W DOZ APTEKA i WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE;

2 - plakietek z napisem 15 LAT dbamy o Twoje zdrowie i PROMOCJA umiejscowionych przy asortymencie środków kosmetycznych, b) udostępnianie pacjentom w aptece gazetek reklamowych z czasowo ograniczoną ofertą asortymentu posiadających oznaczenia: - RODZINNE ŚWIĘTA, KATALOG MAMY I DZIECKA, OFERTA WAŻNA od do lub do wyczerpania zapasów. Prezentowane produkty dostępne w wybranych placówkach, - KATALOG MAMY I DZIECKA, PIELĘGNACJA Z CZUŁOŚCIĄ, OFERTA WAŻNA od 1.11 do lub do wyczerpania zapasów, - ZIMA TUŻ TUŻ!, OFERTA WAŻNA od do lub do wyczerpania zapasów, Termin ważności oferty r. lub do wyczerpania zapasów w wybranych punktach sprzedaży. O szczegóły zapytaj w punktach sprzedaży, z ofertą dostępnego w aptece asortymentu; II. na podstawie ast Kodeks postępowania administracyjnego umarza postępowanie w przedmiocie nakazania dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne; III. na podstawie art. 129 b ustawy Prawo farmaceutyczne nakłada karę pieniężną w wysokości zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) z tytułu prowadzenia reklamy działalności przedmiotowej placówki w okresie jej prowadzenia. UZASADNIENIE W dniu r. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie administracyjne dotyczące możliwości naruszenia art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego w związku podejrzeniem prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie dbam o zdrowie, mieszczącej się Ozimek, ul. Dłuskiego 1 (aktualny adres ul. księdza Kałuży 1), prowadzonej przez przedsiębiorcę NOVOFARM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W zawiadomieniu pouczono stronę o możliwości złożenia wyjaśnień, co do przedmiotu wszczętego postępowania. Jednocześnie pismem z dnia r. OWIF wezwał Stronę do złożenia pisemnych wyjaśnień w tej sprawie, tj. wskazania: a) dokładnej daty udostępnienia i użytkowania w aptece niżej wymienionych przedmiotów: - regału wystawienniczego z tabliczką OFERTA SPECJALNA - koszy na asortyment z nadrukami PROMOCJA zaopatrzonych w tablice z napisami PROMOCJA, SUPER CENA, RABATY DO 50%, - pomarańczowych plakietek oznaczających asortyment z napisem PROMOCJA z logiem krzyża i napisem DOZ APTEKA, 2

3 - plakietek oznaczających asortyment z napisem DOSTĘPNE W DOZ APTEKA i WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE; - plakietek z napisem 15 LAT dbamy o Twoje zdrowie i PROMOCJA umiejscowionych przy asortymencie środków kosmetycznych; b) czy w/w (regał, kosze wystawiennicze, plakietki) znajdują się nadal w aptece odnośnie pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego: c) czy w aptece udostępniane były wcześniej gazetki z ofertą asortymentu placówki ze wskazaniem dokładnego przedziału czasowego, rodzaju asortymentu oraz przedłożenia ich egzemplarzy lub zdjęć; d) czy aktualnie w aptece udostępniane są gazetki z ofertą asortymentową apteki i przedłożenia ich egzemplarzy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wezwanie do złożenia wyjaśnień zostało doręczone Stronie w dniu r. Powiadomiony o wszczęciu postępowania przedsiębiorca skorzystał z przysługującego mu prawa i pismem z dnia r. (data wpływu do tut. Inspektoratu r.) złożył wyjaśnienia, które jednak nie zostały uwzględnione przez OWIF. W związku z nieudzieleniem przez Stronę wyczerpujących wyjaśnień pismem z dnia r. OWIF ponownie wezwał Stronę do złożenia wyjaśnień, tj. do wskazania dokładnej daty udostępnienia i użytkowania w aptece opisanych powyżej: regału wystawienniczego, koszy i plakietek. W dniu r. do tut, inspektoratu wpłynęła odpowiedź na w/w wezwanie wskazujące, że: Cyt. Strona uprzejmie informuje, że nie jest w stanie podać dokładnej daty udostępnienia i użytkowania wskazanych przedmiotów. Pismem z dnia r. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił Stronę o zamiarze zakończenia postępowania oraz pouczył o prawie do zapoznania się z materiałem dowodowym i ustosunkowania do niego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia. Zawiadomienie zostało doręczone Stronie w dniu r. Do dnia wydania decyzji Strona nie skorzystała ponownie z prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i złożenia wyjaśnień, przysługującego jej na podstawie art Kpa. W dniu r. OWIF wydał decyzję znak OWIF , w której: I. stwierdził, że przedsiębiorca w okresie od listopada do grudnia 2016 r. prowadził reklamę działalności apteki, czym naruszył zakaz wynikający z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, II. umarzył postępowanie w przedmiocie nakazania dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, III. na podstawie art. 129 b ustawy Prawo farmaceutyczne nałożył karę pieniężną w wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z tytułu prowadzenia reklamy działalności przedmiotowej placówki w okresie jej prowadzenia, 3

4 Pismem z dnia r. (data wpływu do tut. Inspektoratu r.) Pełnomocnik Strony złożył odwołanie od decyzji OWIF, które zostało przekazane do rozpatrzenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF). Strona decyzji organu I instancji zarzuciła: I) naruszenie przepisów postępowania, tj.: 1) art. 7, art. 77 1, art. 80 i art ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, poprzez brak należytego, wszechstronnego wyjaśnienia sprawy oraz wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, w szczególności: a) poprzez błędną analizę dowodów znajdujących się w aktach sprawy b) dowolną a nie swobodną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego, co przyczyniło się do błędnego ustalenia stanu faktycznego oraz prawnego i uznania, że Strona prowadziła reklamę apteki i jej działalności i co skutkowało nałożeniem na stronę kary pieniężnej; 2) art k.p.a. z uwagi na faktyczny brak rozstrzygnięcia w sprawie; II. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: art. 94a ust. 1 pr. Farm. Poprzez uznanie, iż działania podjęte przez Stronę stanowiły reklamę aptek i ich działalności oraz art. 129b ust. 1 w zw. z art. 94a ust. 1 pr. Farm., poprzez nałożenie na Stronę kary pieniężnej, wobec uznania, iż działania podjęte przez Stronę stanowiły reklamę aptek i ich działalności. Strona w swoim odwołaniu, zarzucając naruszenie w/w przepisów wniosła o: - uchylenie zaskarżonej decyzji w zaskarżonej części i umorzenie w tej części postępowania pierwszej instancji, bądź - uchylenie zaskarżonej decyzji w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Decyzją znak GIF-P-L-0740/259-1/MO/17 z dnia r. GIF uchylił zaskarżoną decyzję w zaskarżonej części i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W uzasadnieniu Główny Inspektor Farmaceutyczny podniósł, że: - decyzja OWIF została oceniona wyłącznie w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, - w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, ani też w sentencji decyzji z dnia r. znak OWIF , organ I instancji nie określił na czym polegały ww. działania mające charakter reklamy apteki, - rozstrzygnięcie w sentencji decyzji jest różne od motywów zawartych w uzasadnieniu, co powoduje, że omawiana decyzja narusza art. 107 k.p.a., 4

5 - uzasadnienie omawianej decyzji nie zawiera opisu przesłanek jakimi kierował się organ I instancji wymierzając karę pieniężną, a jedynie powtarza brzmienie art. 129b UPF, - w podstawie prawnej wydanej decyzji nie przywołano art. 105 k.p.a., pomimo że organ I instancji umorzył postepowanie w przedmiocie nakazania dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do przepisu art. 94a UPF. Pismem z dnia r. OWIF zawiadomił Stronę o ponownym wszczęciu postępowania i konieczności wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, z uwagi na możliwość naruszenia art. 94a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne. W zawiadomieniu pouczono Stronę o możliwości złożenia wyjaśnień, co do przedmiotu wszczętego postępowania. Przedmiotowe zawiadomienie zostało podjęte przez Stronę w dniu r. Pismem z dnia r. Strona poinformowała o podtrzymaniu swojego dotychczasowego stanowiska w sprawie zawartego we wcześniejszych wyjaśnieniach oraz w odwołaniu od decyzji OWIF z dnia r. W dniu r. OWIF zawiadomił Stronę o zamiarze zakończenia postępowania, informując jednocześnie o prawie do czynnego udziału w postępowaniu, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy oraz do brania udziału w przeprowadzaniu dowodu. Pismo zostało podjęte w dniu r. W wyniku powyższego Strona nie złożyła żadnych wyjaśnień, wniosku ani nie zgłosiła się w celu zapoznania się z aktami sprawy. Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zważył co następuje: Stwierdzenie naruszenia W dniach r., w czasie kontroli planowej apteki mieszczącej się w Ozimku przy ul. księdza Kałuży 1 (na dzień kontroli ul. Dłuskiego 1) prowadzonej przez przedsiębiorcę NOVOFARM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, stwierdzono nieprawidłowość opisaną w protokole kontroli znak OWIF AD w punkcie XXI podpunkt 1, który to protokół stanowi materiał dowodowy we wszczętym postępowaniu. Kontrola wykazała fakt prowadzenia działań mających charakter reklamy: a) W izbie ekspedycyjnej wykazano obecność: - regału z tabliczką OFERTA SPECJALNA (biały napis drukowanymi literami na czerwonym tle), na który wystawione były kosmetyki, suplementy diety i produkty lecznicze; - 4 koszy z nadrukami PROMOCJA (duże drukowane litery koloru białego i jasno pomarańczowego na ciemno pomarańczowym tle, które dodatkowo zaopatrzone były w tablice z napisami PROMOCJA, ze wskazaniem nazwy i ceny produktu, SUPER CENA, RABATY DO 50% - w których znajdowały się produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne i środki kosmetyczne; 5

6 - pomarańczowych plakietek z białym napisem PROMOCJA oraz logo krzyża i napis DOZ APTEKA, w środku których znajdowała się informacja o nazwie produktu i jego cenie plakietki widoczne były przy asortymencie suplementów diety pod marką własną DOZ PRODUCT oraz pozostałym asortymencie produktów leczniczych wystawionym w witrynie przy stanowiskach sprzedaży; - różowych plakietek z białym napisem DOSTĘPNE W DOZ APTEKA w środku których znajdowała się informacja o nazwie produktu i jego cenie oraz dodatkowo różowych plakietek w kształcie krzyża z napisem WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE - plakietki umiejscowione były przy asortymencie suplementów diety pod marką własną DOZ PRODUCT na otwartym regale wystawienniczym; - biało-pomarańczowych plakietek z napisem 15 LAT dbamy o Twoje zdrowie i PROMOCJA umiejscowionych przy asortymencie środków kosmetycznych; - pustych pomarańczowych plakietek z białym napisem PROMOCJA z logiem krzyża i napisem DOZ APTEKA, w środku których znajdowało się miejsce na informację o nazwie produktu i jego cenie plakietki znajdowały się w części izby ekspedycyjnej przeznaczonej dla personelu apteki i czekały nowe etykiety po zmianie cen asortymentu; b) w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym w kartonach zbiorczych na podłodze znajdowały się gazetki z ofertą dostępnych w aptece produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, kosmetyków, wraz ze zdjęciami, ceną oraz opisem m.in. postaci, zastosowania, wskazań, przeciwwskazań, oznaczeniem podmiotu odpowiedzialnego: - RODZINNE ŚWIĘTA, KATALOG MAMY I DZIECKA, OFERTA WAŻNA od do lub do wyczerpania zapasów. Prezentowane produkty dostępne w wybranych placówkach, - KATALOG MAMY I DZIECKA, PIELĘGNACJA Z CZUŁOŚCIĄ, OFERTA WAŻNA od 1.11 do lub do wyczerpania zapasów. Prezentowane produkty dostępne w wybranych placówkach. Poszczególne strony w/w gazetek zawierały przy zdjęciach asortymentu marki własnej DOZ PRODUCT dodatkowo logo w kształcie krzyża oraz napis DOZ.PL dbam o zdrowie Pełna oferta na SZUKAJ. - ZIMA TUŻ TUŻ!, OFERTA WAŻNA od do lub do wyczerpania zapasów, Termin ważności oferty r. lub do wyczerpania zapasów w wybranych punktach sprzedaży. O szczegóły zapytaj w punktach sprzedaży, - plakietki z napisami 15 LAT dbamy o Twoje zdrowie i PROMOCJA. Zgodnie z dyspozycją art. 94a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. 6

7 W razie stwierdzenia naruszenia w/w przepisu wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. Przepis art. 94a ust. 1 w/w ustawy nie definiuje pojęcia reklamy apteki, wskazując jedynie działania, które nimi nie są. W orzecznictwie wskazuje się, że wobec braku ustawowej definicji reklamy działalności aptek, należy w tym względzie odwołać się do opracowań słownikowych. W Wielkim Słowniku Wyrazów Obcych (pod red. M. Bańki, PWN, Warszawa 2003) wskazano, że reklamą jest działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Reklamą działalności apteki będzie więc zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów do dokonania zakupu towarów sprzedawanych w aptece, niezależnie od form i metod jej prowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków - jeśli jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych" (wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 października 2008 r., VII SA/Wa 698/08, niepubl. oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 lutego 2008 r., VII SA/Wa 1960/07, Lex, nr ). Reklamą apteki jest każdego rodzaju informacja zachęcająca do nabycia oferowanych przez aptekę towarów i która w taki sposób jest odbierana przez klientów. Szeroki sposób rozumienia reklamy działalności aptek uzasadnia również fakt, że art. 94a ust. 1 p.f., poza stwierdzeniem, że nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego, nie zawiera katalogu działań, które byłyby ex lege wyłączone z zakresu tego pojęcia, jak ma to miejsce w przypadku reklamy produktu leczniczego. Reklamą działalności apteki może być więc każde działanie zmierzające do zwiększenia sprzedaży. Reklama może przy tym przyjmować różne formy, w szczególności: haseł, sloganów, spotów TV, ulotek, billboardów, folderów, czy też gazetek. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r., II GSK 54/14). Przytoczona definicja reklamy w zestawieniu z definicją apteki, zawartą w ustawie Prawo farmaceutyczne w art. 86, pozwala na przyjęcie, że reklamą działalności apteki jest działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu i korzystania z usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Reklamą jest wszelkiego rodzaju oddziaływanie przedsiębiorców na potencjalnych klientów podejmowane w celu zachwalania towaru bądź usługi aby wywołać zainteresowanie warunkami transakcji. Za reklamę należy uznać świadome działanie przedsiębiorcy zmierzające do promowania towarów lub usług przez wskazanie na ich cechy w taki sposób, aby u klientów wywołać lub wzmocnić potrzeby zakupu. Sąd Najwyższy, w uzasadnieniu do orzeczenia z dnia 26 stycznia 2006r. (sygn. akt V CSK 83/05, Lex nr ) wskazał, iż reklamą jest każda wypowiedź skierowana do potencjalnych konsumentów, odnosząca się do towarów, usług, a także przedsiębiorcy oferującego towary lub usługę, mająca na celu zachęcenie i skłonienie adresatów do nabywania towarów lub korzystania z usług. 7

8 Zachęta może być wyrażona bezpośrednio, np. poprzez użycie określeń odpowiadających konkretnym czynnościom, w wyniku których nastąpi zbyt towarów lub usług, albo pośrednio przez stworzenie sugestywnego obrazu towarów i usług, a także samego przedsiębiorcy, w stopniu narzucającym adresatom nieodpartą chęć nabycia towarów i usług. Na poparcie powyższych tez OWIF wskazuje, iż Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod red. prof. Stanisława Dubisza (wydawnictwo Naukowe PWN, W -wa 2003 r.) pod pojęciem reklamy rozumie działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów i usług, ale także napis, rysunek, plakat, film itp. służący temu celowi. Reklama to także efekt czyjejś działalności dotyczącej własnego wizerunku. Eksponując w izbie ekspedycyjnej apteki informacje o promocjach, rabatach i super cenach, Strona niewątpliwie zachęcała do odwiedzania apteki i zakupu przedstawionego asortymentu, a tym samym promowała aptekę. Odbiorcami przedmiotowej reklamy nie są przeciętni konsumenci, ponieważ mamy do czynienia w tym przypadku z pacjentem apteki. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia r., I CK 358/02 (nie publ.), również w Polsce, co do zasady, należy obecnie przyjąć powszechnie stosowany w Unii Europejskiej model przeciętnego konsumenta jako osoby należycie poinformowanej, uważnej, ostrożnej i rozsądnie krytycznej. Wzorzec ten nie może być jednak definiowany w oderwaniu od konkretnych warunków ustalonych w sprawie oraz od realiów związanych z odbiorcą określonych produktów, do którego kierowana jest reklama (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia r., I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73). Nie można zatem pomijać, że konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące także znaczną grupę konsumentów leków. Są to z reguły osoby bardziej podatne na sugestię i mniej krytyczne. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2007 r. sygn. akt II CSK 289/07). W przedmiotowym postepowaniu mamy do czynienia właśnie z taką konstrukcją, tj. plakietkami z napisami PROMOCJA, WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE, Rabaty do 50 %, SUPER CENA, które wywierają wpływ na myśli i wyobraźnię potencjalnego pacjenta narzucając mu nieodpartą chęć nabycia asortymentu w aptece, informując przy tym o korzystniejszych cenach niż w innych aptekach. Rozpatrując ponownie zebrany materiał dowodowy, Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu wskazuje, że sposób przeprowadzenia działań marketingowych przez Spółkę nie budzi wątpliwości co do ich reklamowej funkcji. Przedmioty znajdujące się w izbie ekspedycyjnej stanowiły: - kolorowe plakietki z napisami PROMOCJA, WYSOKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE - KOSZE WYSTAWIENNICZE z napisami PROMOCJA, 8

9 - tabliczki z napisami Rabaty do 50 %, SUPER CENA przy asortymencie będącym przedmiotem obrotu. Ich wygląd oraz znajdujące się na nich opisy nie pozostawiają wątpliwości co do ich przeznaczenia, mającego na celu zwiększenie sprzedaży promowanego asortymentu. Strona w swoich wyjaśnieniach z dnia r. w kontekście obowiązku informowania o cenach w miejscu sprzedaży powołała się na ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz na rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług oraz wskazała, że cyt. Bezzasadne byłoby uznanie zatem, iż Strona spełniając obowiązek wyartykułowany w przepisach jednej regulacji, naruszałaby w ten sposób zapisy innej ustawy, Cyt. Plakietki i informacje o cenach promocyjnych, zawierały jedynie informacje na temat cen poszczególnych produktów w aptece. OWIF zgodził się z twierdzeniem Strony, że asortyment będący przedmiotem obrotu musi być opatrzony ceną. Nieprawdziwe są jednak twierdzenia Strony, że udostępnione w izbie ekspedycyjnej plakietki zawierały jedynie informację o cenie. W odniesieniu do gazetek z oferowanym asortymentem: - pacjent miał możliwość zabrania ich z apteki, - wskazywały, że oferta ma charakter czasowy lub do wyczerpania zapasów, co wywołuje u odbiorcy konieczność skorzystania z oferty zakupu zanim się skończy w aptece, - pomarańczowo-granatowy znak krzyża oraz napis DOZ.PL dbam o zdrowie umieszczone w gazetkach są tożsame z nazwą apteki dbam o zdrowie i szyldem widniejącym nad wejściem do apteki co utożsamia przedstawioną ofertę z apteką. Podmiot prowadzący aptekę wskazał, że cyt. Nawet gdyby pacjenci otrzymywali gazetki, zdaniem Strony, nie miały one charakteru reklamy apteki i jej działalności. W gazetkach widniały bowiem ceny produktów, nie sugerujące, iż mają one charakter promocyjny, czy niższy w porównaniu z innymi aptekami. Zrezygnowano w przedstawienia dwóch cen wyższej przekreślonej i niższej aktualnej. OWIF zgadza się, że gazetki nie posiadały oznaczeń o treści promocja lub rabat przy cenach wskazanego asortymentu. O reklamowym charakterze gazetek świadczą jednak identyczne znaki graficzne znajdujące się w tych gazetkach i identyfikujące placówkę, oraz informowanie ofercie ograniczonej czasowo. Właśnie to niezaprzeczalnie wywołuje u przeciętnego konsumenta: - skojarzenie z oznaczeniem apteki i możliwością nabycia wskazanego asortymentu wyłącznie w tej aptece, - stanowi zachętę i bodziec dla klienta do skorzystania z tej oferty zanim się skończy. 9

10 Zgodnie w wyjaśnieniami kierownika apteki złożonymi w trakcie kontroli, gazetki umieszczane są w izbie ekspedycyjnej w okresach ich obowiązywania i pacjenci mają możliwość zabrania ich z apteki. Kierownik potwierdził ponadto, że asortyment w nich wskazany jest tożsamy z asortymentem apteki. Złożone wyjaśnienia w tym zakresie zostały szczegółowo opisane w protokole z kontroli. Strona postępowania w swoich wyjaśnieniach wskazała też, że cyt. w aptece nie były udostępniane jakiekolwiek gazetki z ofertą asortymentową. OWIF po raz kolejny nie uznał za prawdziwe wyjaśnień Strony w tym zakresie. Protokół został podpisany przez kierownika apteki, upoważnionego do składania wyjaśnień w trakcie kontroli inspekcji farmaceutycznej. Farmaceuta nie złożył żadnych uwag, zażaleń ani zastrzeżeń co do treści protokołu. To kolejny dowód przeczący twierdzeniom Strony. Mając na względzie powyższe za udowodniony organ uznaje fakt naruszenia zakazu określonego w art. 94a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne zdanie pierwsze tj. prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej Ozimek, ul. księdza Kałuży 1 (dawniej ul. Dłuskiego 1), poprzez: - umieszczenie w izbie ekspedycyjnej przy asortymencie przedmiotów posiadających oznaczenia o charakterze reklamowym, tj.: OFERTA SPECJALNA, PROMOCJA, SUPER CENA, RABATY DO 50%, - udostepnienie pacjentom gazetek z ofertą asortymentu apteki ograniczonej czasowo lub do wyczerpania zapasów, wywołującej zachętę do skorzystania z niej zanim się skończy Strona postępowania nie ustosunkowała się do wezwania z dnia r. w przedmiocie wskazania dokładnej daty udostępnienia i użytkowania w aptece zakwestionowanych materiałów. Uniemożliwiło to dokładne wskazanie okresu prowadzenia działań reklamowych. W związku z czym za okres ten uznano czas obowiązywania oferty znajdujących się w aptece materiałów, tzn. od listopada do grudnia 2016 r. Zgodnie z art Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Strona w swoich wyjaśnieniach z dnia r. powiadomiła, że z apteki zostały usunięte przedmioty z zakwestionowanymi treściami (plakietki oraz kosze z nadrukami OFERTA SPECJALNA, PROMOCJA, SUPER CENA, RABATY DO 50% ). Przedsiębiorca wskazał też, że aktualnie nie są też udostępniane w aptece gazetki z ofertą asortymentową. OWIF uwzględnił przedłożone wyjaśnienia mając na względzie zasadę pogłębiania zaufania do obywateli oraz utrwalone praktyki dotychczasowego rozstrzygania spraw. Postępowanie w przedmiocie nakazania dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne zostało umorzone. 10

11 Kara Pieniężna Na podstawie art. 129b Prawa farmaceutycznego OWIF zobligowany jest do wymierzenia kary, która nakładana jest zawsze po stwierdzeniu naruszenia. Kara pieniężna jest obligatoryjna, zatem w konkretnej sprawie w odniesieniu do przedsiębiorcy o nałożeniu sankcji karnej nie decyduje organ. Kara wynika wprost z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. W przypadku stwierdzenia prowadzenia reklamy apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności organ na podstawie przepisów prawnych jest zobligowany nałożyć karę, ma jedynie możliwość miarkowania wysokości kary. W przedmiotowym postępowaniu zostało udowodnione prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie dbam o zdrowie, zlokalizowanej w Ozimku, ul. księdza Kałuży 1 (dawniej ul. Dłuskiego 1), dlatego OWIF nie może odstąpić od nałożenia kary. Zgodnie z art. 83 Konstytucji RP, każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Strona z uwagi na długi okres obowiązywania przepisów, będących podstawą wydania niniejszej decyzji musiała być świadoma naruszenia art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, którego interpretację rozwija bogate orzecznictwo. Podmioty działające na rynku powinny przewidywać, że podejmowane przez nie działania w ramach działalności regulowanej mogą być uznane za niedozwoloną działalność reklamową. Uzasadnione jest zatem zastosowanie wobec nich kar pieniężnych w sytuacji gdy mieli możliwość przewidzenia, że ich działania będą naruszały prawo lub gdy nie dołożyli należytej staranności, by norm prawa zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne nie naruszyć. Ustalenie wysokości kary w przedmiotowej sprawie uzależnione było od kilku czynników. OWIF uwzględnił okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy: - stwierdzony okres prowadzenia reklamy od listopada do grudnia 2016 r. - reklama dotyczyła 1 apteki, - przedmioty z nadrukami reklamowymi OFERTA SPECJALNA, PROMOCJA, SUPER CENA, RABATY DO 50%, udostępnione były w wielu widocznych miejscach w izbie ekspedycyjnej, - reklamowy charakter gazetek potwierdziły identyczne znaki graficzne w tych gazetkach i oznaczenie identyfikujące aptekę (szyld apteki), - informowanie o ofercie ograniczonej czasowo, wskazywały na możliwość nabycia promowanego asortymentu wyłącznie w tej aptece, co stanowi zachętę do skorzystania z tej oferty zanim się skończy. Mając na względzie wskazane okoliczności OWIF ustalił karę pieniężną w wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wymiar kary ma na celu nadanie jej roli prewencyjnej za naruszenie przepisów o zakazie reklamy apteki, mającej zapobiec ponownemu naruszeniu zakazu w przyszłości. 11

12 Należy również wskazać, iż kara musi być dotkliwa dla przedsiębiorcy z uwagi na fakt pełnienia funkcji represyjnej (penalnej), jednakże dolegliwość ta musi być możliwa do spełnienia. Organ wskazuje, iż kara ta ma również znaczenie edukacyjne dla samego przedsiębiorcy jak również wymiar odstraszający, będący ewentualną przestrogą dla innych przedsiębiorców prowadzących detaliczny obrót produktami leczniczymi przed podobnym naruszaniem. Mając na względzie powyższe Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny postanowił nałożyć karę w wysokości określonej jak w punkcie II sentencji decyzji. POUCZENIE Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Okrągła pieczątka Otrzymują : 1) Adresat 2) a/a 12

D E C Y Z J A UZASADNIENIE

D E C Y Z J A UZASADNIENIE Mazowiecki Wojewódzki Warszawa, dn 3 sierpnia 2015 r. Inspektor Farmaceutyczny 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10 tel. 22 628-28-60 ; 22 628 24 09 WIF.WA.II.8523.1.44.2015.PP D E C Y Z J A I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 17.05.2016 r. DNA.8523.11.2016 D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 108

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 16 czerwca 2016 r. OWIF.8523.1.4.2016 APTEKA ZDROWIT Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 13 41-940 Piekary Śląskie DECYZJA Na podstawie art. 94a ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 18 sierpnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.36.2014 ( ) D E C Y Z

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 5 stycznia 2016 r. OWIF.8523.1.30.2015 APTEKA ZDROWIT Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 13 41-940 Piekary Śląskie DECYZJA Na podstawie art. 94a ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Uzasadnienie

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Uzasadnienie OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 19 marca 2015 r. OWIF.8523.1.3.2015.BGA TAFO Spółka z o.o. 48-100 Branice, ul. Szpitalna 18 DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1, ust. 2, art.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul Raciborska 15 Katowice, 31 marca 2015r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul Raciborska 15 Katowice, 31 marca 2015r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul Raciborska 15 Katowice, 31 marca 2015r. DNAiH.8521.159.2014 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4, art. 108 ust.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.06.2016 r. DNA.8521.29.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 28.12.2016r. DNA.8523.42.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 108

Bardziej szczegółowo

Decyzja. farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), za pomocą portalu

Decyzja. farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), za pomocą portalu Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie LU-A.8523.6.3.2014 Lublin, dn. 22.07.2014 r. Decyzja. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zakazującej

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie UZASADNIENIE

D E C Y Z J A. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie UZASADNIENIE Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WIFOL. 8523 2016 D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 1 i 2, 3, 4 oraz art. 129b ust. 1, 2, 3, art.129ba ustawy

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.11.2016 Kielce, dn. 20 stycznia 2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 20 października 2014 r. OWIF.8523.10.2014 "OZ" Oskar Orski, Maciej Zaklika Sp. J. ul. Krakowska 44 45-076 Opole DECYZJA Na podstawie art. 94a

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n a w i a

D E C Y Z J A. p o s t a n a w i a Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 20 stycznia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.162.2.2013 ( ) D E C Y

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 31.05.2016 r. ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 oraz art. 129b ust. 1 i 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.30.2013 Kielce, dn. 28 października 2013r. DECYZJA Na podstawie z art. 105 1 w związku z 104 i 107 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU umarza postępowanie. UZASADNIENIE

DECYZJA. OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU umarza postępowanie. UZASADNIENIE OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 1 września 2017 r. OWIF.8523.1.11.2016 SUPER-PHARM Poland Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska nr 39 DECYZJA Na podstawie art. 94a ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

D E C Y Z J A. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Olsztyn, dnia 25 marca 2013 r. WARMIŃSKO MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WIFOL.8523. 2012 D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust.1 i 2, 3, 4 oraz art. 129b ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 4 lipca 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.51.2014 ( ) D E C Y Z J A

Bardziej szczegółowo

w Lublinie LU-A Lublin, dnia r. DECYZJA

w Lublinie LU-A Lublin, dnia r. DECYZJA Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie LU-A.8523.5.2014 Lublin, dnia 12.06.2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1-4 w związku z art. 129b, art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 20 marca 2017 r. OWIF.8523.1.2.2017 APTEKA ZDROWIT Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 13 41-940 Piekary Śląskie DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu:

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu: OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 19 października 2017r. OWIF.8523.1.2.2017 Strona: APTEKA ZDROWIT Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 13 41-940 Piekary Śląskie Reprezentowana przez:

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r. DNA.8523.31.2015 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 Katowice, ( ). DNAiH.8523.11.2014 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Uzasadnienie

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Uzasadnienie OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 18 maja 2015 r. OWIF.8521.1.6.2015 Apteka VITA Krystyna Banyś, Piotr Banyś Spółka Jawna z siedzibą w Strzelcach Opolskich 47 100 Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 24 lutego 2016 r. OWIF.8521.1.37.2015.BGA Pani Katarzyna Burchacińska BURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Wieluniu DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r. DNA.8523.53.2015 D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 108 ust. 4

Bardziej szczegółowo

FAKR-I Kraków, dnia r. DECYZJA

FAKR-I Kraków, dnia r. DECYZJA MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE FAKR-I.8521.1.72.2017 Kraków, dnia 25.09.2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2, art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b oraz art. 129b ust. 1

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 28.12.2016r. DNA.8523.41.1.2016 D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 oraz art. 129b ust.

Bardziej szczegółowo

LU-A Lublin, dn r. DECYZJA

LU-A Lublin, dn r. DECYZJA Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie LU-A. 8523.8.2014 Lublin, dn. 30.07.2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1-4 w związku z art. 129b, art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 3 czerwca 2016r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 3 czerwca 2016r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 3 czerwca 2016r. DNA.8531.18.2015 ( ) DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 5 września 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.60.2014 D E C Y Z J A Na

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. wszczętego z urzędu w dniu 17 lutego 2014r. przeciwko przedsiębiorcom: ( ),

D E C Y Z J A. wszczętego z urzędu w dniu 17 lutego 2014r. przeciwko przedsiębiorcom: ( ), Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 25 kwietnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.260.2013 1 D E C Y Z J

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 29 kwietnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.19.2014 D E C Y Z J A

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 19.05.2016 r. DNA.8523.10.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 oraz art. 129b

Bardziej szczegółowo

Pani Justyna Lembke Rarok ul. Kościuszki 15 46 320 Praszka

Pani Justyna Lembke Rarok ul. Kościuszki 15 46 320 Praszka Opolski Wojewódzki Inspektor Opole, 2014 r. Farmaceutyczny w Opolu OWIF.8523.19.2013 Pani Justyna Lembke Rarok ul. Kościuszki 15 46 320 Praszka DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1, ust. 2, art. 108 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny postanowił przedmiotowe postępowanie administracyjne umorzyć. UZASADNIENIE

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny postanowił przedmiotowe postępowanie administracyjne umorzyć. UZASADNIENIE OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 17 lutego 2016 r. OWIF.8523.1.31.2015 Agnieszka Łukasiuk ul. Gałczyńskiego 10 45-523 Opole Paweł Łukasiuk ul. Orzechowa 33 45-429 Opole DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 18.01.2017r. DNA.8523.48.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 52

Bardziej szczegółowo

LU-A Lublin, dnia r. DECYZJA

LU-A Lublin, dnia r. DECYZJA Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie LU-A. 8523.35.2014 Lublin, dnia 02.06.2015 r. DECYZJA sp. j. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie podejrzenia naruszenia

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 11.04.2017 r. DNA.8523.63.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.26.2014 Kielce, dn. 14 października 2014r. DECYZJA Na podstawie art. 94a ust.2,3 i 4 w związku z art.94a ust.1 i art. 129b ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Uzasadnienie

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Uzasadnienie OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 29 maja 2015 r. OWIF.8523.1.9.2015 ZIKO APTEKA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5 DECYZJA Na podstawie art. 94a

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU DECYZJA. Opole, 17 lutego 2016 r. OWIF

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU DECYZJA. Opole, 17 lutego 2016 r. OWIF OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 17 lutego 2016 r. OWIF.8523.1.33.2015 ZIOŁO-LEK M.Zaklika & A.Piotrowiak Sp.J. ul. Małe Przedmieście 28 46-300 Olesno DECYZJA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice,18.07.2016 r. DNA.8523.70.2015 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 105 1, w związku z art. 104 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 15.09.2016 r. DNA.8523.19.2016 D E C Y Z J A ( ) Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

FAKR-I Kraków, dnia r. DECYZJA

FAKR-I Kraków, dnia r. DECYZJA FAKR-I.8521.1.150.2016 Kraków, dnia 16.03.2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2, art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b oraz art. 129b ust. 1 i 2 w zw. z art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.33.2014 Kielce, dn. 15 grudnia 2014r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 1 lipca 2014 r. WIF-WR-I

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 1 lipca 2014 r. WIF-WR-I DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.45.2014 Wrocław, dnia 1 lipca 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. WIF-WR-I.8523.44.2014

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. WIF-WR-I.8523.44.2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.44.2014 Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE FAKR-I Kraków, dnia r. D E C Y Z J A

W KRAKOWIE FAKR-I Kraków, dnia r. D E C Y Z J A MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE FAKR-I.8521.1.51.2017 Kraków, dnia 25.10.2017 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b w zw. z art. 94a ust. 1 i 2 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 15.03.2016 r. DNA.8523.68.1.2015 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.32.2014 Kielce, dn. 15 grudnia 2014r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 25.04.2017r. DNA.8523.17.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 108

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 12.02.2016 r. DNA.8523.63.2015 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 3 października 2016 r. OWIF.8521.1.24.2016 ZIKO APTEKA Spółka z o.o. ul. Legnicka 5 31-216 Kraków, DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1, 2, 3,4

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu:

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu: Opolski Wojewódzki Inspektor Opole, 2015 r. Farmaceutyczny w Opolu OWIF.8521.1.62.2013 Apteka w Rynku SIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. J. z siedzibą w Łodzi 94-406 Łódź, ul. Kinga C. Gillette

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 WIF.KA.8523.43.2012.BW Katowice, dnia ( ). ( ) D E C Y Z J A Na

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 04.04.2017r. DNA.8521.337.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 6 października 2014 r. WIF-WR-I.8523.89.2013

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 6 października 2014 r. WIF-WR-I.8523.89.2013 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.89.2013 Wrocław, dnia 6 października 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 16.11.2017r. DNA.8521.146.2017 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2,3 i 4, art. 108 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Opole, 2014 r. Farmaceutyczny w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Opole, 2014 r. Farmaceutyczny w Opolu Opolski Wojewódzki Inspektor Opole, 2014 r. Farmaceutyczny w Opolu OWIF.8521.1.62.2013 Apteka w Rynku SIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. J. z siedzibą w Łodzi 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.1.2015 Kielce, dn. 29 maja 2015r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.44.2012 Kielce, dn. 30.01.2013r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. I. na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.

D E C Y Z J A. I. na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.62.2013 Wrocław, dnia 2 października 2013 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH WIF-KI-WSN.8523.2.2015 Kielce, dn.16 marca 2015r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2, a także art. 86 ust.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FAKR-II Kraków, dnia r. DECYZJA

FAKR-II Kraków, dnia r. DECYZJA MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE FAKR-II.8523.4.2016 Kraków, dnia 08.02.2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 108 ust. 4 pkt.7 lit. b w zw. z art. 94a ust. 1 oraz art. 129b ust. 1

Bardziej szczegółowo

FAKR-IV Kraków, dnia r. D E C Y Z J A. Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2 oraz art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b w zw.

FAKR-IV Kraków, dnia r. D E C Y Z J A. Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2 oraz art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b w zw. MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE FAKR-IV.8531.1.4.2016 Kraków, dnia 06.09.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2 oraz art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b w zw. z ustawy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.1.2015 Wrocław, dnia 4 lutego 2015 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

FAKR - I Kraków, dnia r. D E C Y Z J A

FAKR - I Kraków, dnia r. D E C Y Z J A FAKR - I.8521.1.151.2016 Kraków, dnia 27.03.2017 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 108 ust. 1 i ust. 4 pkt. 7 lit. b, art. 129b ust. 1 w związku z art. 94a ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 21.08.2017r. DNA.8521.153.2017 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2,3 i 4, art. 108 ust. 4

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 2 lipca 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.15.2014 D E C Y Z J A ( )

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 14.02.2017r. DNA.8523.26.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 52

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. I. na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.

D E C Y Z J A. I. na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.45.2013 Wrocław, dnia 18 listopada 2013 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Opolski Wojewódzki Inspektor Opole, 2014 r. Farmaceutyczny w Opolu OWIF.8523.18.2013 Centrum Tanich Leków Sp. z o.o. ul. Zielona 19a 49 300 Brzeg DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1, 1a, ust. 2, art.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH Kielce,ul. Targowa 18 tel , fax

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH Kielce,ul. Targowa 18 tel , fax ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH 25-520 Kielce,ul. Targowa 18 tel.041 34-518-35, fax 041 34-529-45 WIF-KI-WSN.8523.5.2015 Kielce, dn.21 kwietnia 2015r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 Katowice, ( ). DNAiH.8523.28.2014 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.15.2014. Kielce, dn. 27 listopada 2014r. DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 2-4 w związku z art.94a ust.1 oraz art. 129b ust.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH Kielce, dn. 30.07.2015r. WIF-KI-WSN.8523.11.2015 DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE

DECYZJA MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE FAKR -II.8523.18.2018 Kraków, dnia 27.03.2019 r. DECYZJA Na podstawie art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b w zw. z art. 94a ust. 1 i 2 oraz art. 129b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 02.01.2018r. DNA.8523.30.2017 (.) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 108

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH Kielce,ul. Targowa 18 tel , fax

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH Kielce,ul. Targowa 18 tel , fax ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KIELCACH 25-520 Kielce,ul. Targowa 18 tel.041 34-518-35, fax 041 34-529-45 Kielce, dn. 15.06.2015r. WIF-KI-WSN.8523.9.2015 DECYZJA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.58.2013 Wrocław, dnia 17 lutego 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.4.2017 DECYZJA Kielce, dnia 30 sierpnia 2017 roku Na podstawie przepisu art. 94a oraz art. 129b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Decyzja. w Lublinie. Prawo farmaceutyczne poprzez prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie,

Decyzja. w Lublinie. Prawo farmaceutyczne poprzez prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie, Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie LU-A.8523.56.2013 Lublin, dn. 14.04.2014 r. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zakazującej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FAKR-I Kraków, dnia r. DECYZJA

FAKR-I Kraków, dnia r. DECYZJA FAKR-I.8521.1.153.2016 Kraków, dnia 20.03.2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2, art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b oraz art. 129b ust. 1 i 2 w zw. z art. 94a ust. 1 i art. 96 ust. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 11 sierpnia 2015 r. OWIF.8523.13.2014.BGA BRL CENTER Polska Spółka z o. o. 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 60 a reprezentowana przez adw. Tomasza

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. WIF-WR-I.8523.3.2017 D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.

I. na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.48.2014 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. WIF-WR-I.8523.90.2013

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. WIF-WR-I.8523.90.2013 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.90.2013 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.8.2015 Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A W KRAKOWIE

D E C Y Z J A W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE FAKR-I.8521.1.114.2016 Kraków, dnia 10.03.2017 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2, art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b oraz art. 129b

Bardziej szczegółowo

LU-A Lublin, dnia r. DECYZJA

LU-A Lublin, dnia r. DECYZJA Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie LU-A. 8523.43.2012 Lublin, dnia 20.12.2012 r.... DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1-4 w związku z art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach. Kielce, dnia 30 stycznia 2018 roku. Znak: WIF-KI-WSN

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach. Kielce, dnia 30 stycznia 2018 roku. Znak: WIF-KI-WSN Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach Znak: WIF-KI-WSN.8523.12.2017 DECYZJA Kielce, dnia 30 stycznia 2018 roku Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach na podstawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 2 czerwca 2017 r. WIF-WR-I.8523.16.2017 D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 12 lutego 2018 r. WIF-WR-I.8523.2.2018 D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE

DECYZJA MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE FAKR-I.8521.3.14.2017 Kraków, dnia 22.08.2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b w zw. z art. 94a ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 129b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.70.2014 Wrocław, dnia 30 stycznia 2015 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo