POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation (albo, w zależności od siedziby Licencjobiorcy, jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a Licencjobiorcą. Licencjobiorca powinien dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Dotyczą one także wszelkich udostępnianych przez Microsoft: aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych oraz usług pomocy technicznej. dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. Niniejsza umowa zastępuje postanowienia licencyjne umieszczone w oprogramowaniu. Instalacja oprogramowania, samodzielna lub przez osobę trzecią, dokonanie subskrypcji lub użycie oprogramowania oznacza, iż Licencjobiorca akceptuje niniejsze postanowienia (wraz z ewentualnymi ich modyfikacjami, jakie mogą być okresowo dokonywane). Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może instalować oprogramowania, mieć go zainstalowanego, dokonywać subskrypcji ani używać oprogramowania. Jeżeli jakakolwiek osoba fizyczna zawiera niniejszą umowę w imieniu spółki lub jakiegokolwiek innego podmiotu, oświadcza ona tym samym, że umowa ta, zawarta przez nią w imieniu tego podmiotu, jest dla niego wiążąca. Powiadomienie dotyczące sprawdzania poprawności subskrypcji. Serwery, na których zainstalowano oprogramowanie, mogą okresowo przesyłać informacje w celu weryfikacji, czy oprogramowanie jest odpowiednio licencjonowane i czy nie upłynął okres jego użytkowania. Informacje te obejmują identyfikator subskrypcji użytkownika, nazwę produktu, numer seryjny licencji, numer wersji produktu oraz datę ostatniego użytkowania. Indywidualne dane klienta przechowywane będą przez okres do 270 dni w Stanach Zjednoczonych. Zagregowane dane mogą być wykorzystywane do oceny efektywności naszych rozwiązań weryfikacyjnych; dane te będą również przechowywane w Stanach Zjednoczonych i mogą być przechowywane bezterminowo. Przez korzystanie z oprogramowania Licencjobiorca wyraża zgodę na przekazywanie informacji opisanych w niniejszym akapicie. Przestrzeganie postanowień niniejszej umowy oznacza, że w ramach każdej uzyskanej licencji na oprogramowanie Licencjobiorca nabywa opisane poniżej prawa. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Oprogramowanie. Oprogramowanie może zawierać: oprogramowanie serwera, oprogramowanie klienta, które można zainstalować na urządzeniach lub którego można używać z oprogramowaniem serwera, str. 1

2 dodatkowe elementy ERP, które mogą być objęte oddzielnymi licencjami, oraz aktualizacje lub uzupełnienia dla oprogramowania. b. Licencjonowanie: Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie: liczby kopii rozwiązania ERP zainstalowanych przez Licencjobiorcę w jego siedzibie lub użytkowanych jako rozwiązanie hostowane; liczby użytkowników lub urządzeń po stronie Licencjobiorcy uzyskujących dostęp do rozwiązań ERP oraz dodatkowych elementów ERP, na które Licencjobiorca uzyskuje licencje. c. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie dwóch modeli: Model licencji bezterminowej zgodnie z zasadami tego modelu Licencjobiorca nabywa licencję na oprogramowanie jako licencję bezterminową (wieczystą) w formie kodu zainstalowanego w siedzibie Licencjobiorcy lub hostowanego na rzecz Licencjobiorcy przez osobę trzecią, działającą jako agent Licencjobiorcy ( Model licencji bezterminowej ). 2. DEFINICJE. Model licencji w formie subskrypcji zgodnie z zasadami tego modelu Licencjobiorca nabywa licencję na oprogramowanie jako licencję na użytkownika pozwalającą na używanie oprogramowania przez ograniczony okres, zgodnie z zasadami opisanymi w umowie z partnerem Licencjobiorcy. Oprogramowanie jest zainstalowane w siedzibie Licencjobiorcy lub hostowane na rzecz Licencjobiorcy przez osobę trzecią, działającą bądź we własnym imieniu, bądź jako agent Licencjobiorcy ( Model licencji w formie subskrypcji ). o Prawo Licencjobiorcy do używania oprogramowania ustaje natychmiast, gdy licencja wygasa lub zostaje zakończona. Jeżeli Licencjobiorca nadal używa oprogramowania po tym zdarzeniu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej, co może skutkować koniecznością zapłaty przez Licencjobiorcę znacznego odszkodowania lub podjęciem wobec niego innych kroków prawnych. Podmiot stowarzyszony oznacza każdy podmiot prawny, który jest bezpośrednim lub pośrednim właścicielem jednej ze stron niniejszej umowy, którego bezpośrednim lub pośrednim właścicielem jest jedna ze stron niniejszej umowy lub który jest bezpośrednio lub pośrednio własnością innego podmiotu będącego równocześnie bezpośrednim lub pośrednim właścicielem jednej ze stron niniejszej umowy. Outsourcing procesów biznesowych oznacza zlecanie wykonywania określonych zadań, funkcji lub procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym lub niekrytycznym zewnętrznemu usługodawcy, przy czym usługi świadczone przez takiego usługodawcę obejmują zapewnianie bezpośredniego lub pośredniego dostępu do oprogramowania. Licencja CAL oznacza licencję dostępową. Oprogramowanie klienta oznacza składniki oprogramowania umożliwiające urządzeniu dostęp do oprogramowania serwera lub korzystanie z określonych funkcji oprogramowania serwera. Urządzenie oznacza komputer osobisty, stację roboczą, terminal, komputer podręczny, urządzenie PDA lub inne elektroniczne urządzenie. Dostęp bezpośredni ma miejsce, gdy jakikolwiek użytkownik loguje się do oprogramowania przez klienta Microsoft Dynamics, na przykład klienta Microsoft Windows dla Microsoft Dynamics str. 2

3 (NAV lub GP), klienta sieci Web dla Microsoft Dynamics (NAV lub GP) lub przez Microsoft Dynamics NAV Portal Framework for Microsoft SharePoint. ERP oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Rozwiązanie ERP oznacza składniki oprogramowania, z którego po stronie Licencjobiorcy korzystają użytkownicy oraz jednostki składające sprawozdania finansowe. Użytkownik zewnętrzny oznacza użytkownika nazwanego, który w tabeli zabezpieczeń Microsoft Dynamics NAV został wskazany jako użytkownik zewnętrzny. Użytkownicy zewnętrzni nie są objęci definicją Licencjobiorcy. Są oni klientami Licencjobiorcy. Określenie użytkownicy zewnętrzni odnosi się wyłącznie do Microsoft Dynamics NAV. Użytkownik z pełnymi uprawnieniami oznacza użytkownika nazwanego, mającego nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania serwera, łącznie z konfigurowaniem, administrowaniem i zarządzaniem wszystkimi parametrami lub procesami funkcji w obrębie rozwiązania ERP. Własny użytek biznesowy oznacza zarządzanie własną firmą, ale nie firmą niezależnej osoby trzeciej. Użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami oznacza użytkownika nazwanego, który w sposób bezpośredni lub pośredni uzyskuje dostęp do rozwiązania ERP Licencjobiorcy wyłącznie w celu wykonania zadań opisanych poniżej. Wszelki dostęp wykraczający poza te ograniczenia wymaga uprawnień Użytkownika z pełnymi uprawnieniami. (i) Odczyt dostęp do danych zawartych w rozwiązaniu ERP za pośrednictwem jakiegokolwiek klienta dla Microsoft Dynamics GP lub Microsoft Dynamics NAV; lub (ii) Zapis dostęp przez funkcję opartą na kalkulacji czasu i kosztu (Microsoft Dynamics GP) lub funkcję opartą na zestawieniu prac w formie karty kontrolnej (Microsoft Dynamics NAV); lub (iii) Zapis dostęp (wyłącznie Microsoft Dynamics NAV) przez jakiegokolwiek klienta uzyskującego dostęp do rozwiązania ERP przez Microsoft Dynamics NAV API do nie więcej niż 3 obiektów tabeli, przy czym: użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami nie mają uprawnień do zapisu w żadnej z następujących tabel: tabeli księgi głównej (General Ledger Entry, tabela nr 17), tabeli zestawu uprawnień (Permission Set, tabela nr ), tabeli uprawnienia (Permission, tabela nr ) czy tabeli kontroli dostępu (Access Control, tabela nr ); oraz dowolne tabele określone w Podręczniku licencjonowania oprogramowania jako Tabele uwzględniające użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami ( Limited User Included Tables ) nie są wliczane do wspomnianych powyżej 3 obiektów tabeli. Podręcznik licencjonowania można znaleźć na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (iv) Zapis dostęp (wyłącznie Microsoft Dynamics NAV) przy użyciu okien utworzonych przez podmiot inny niż Microsoft za pośrednictwem dowolnego klienta uzyskującego dostęp do rozwiązania ERP. Własność oznacza własność ponad 50% udziałów. Partner oznacza podmiot, który podpisał z firmą Microsoft umowę partnerską upoważniającą ten podmiot do sprzedaży i rozpowszechniania oprogramowania. Oprogramowanie serwera oznacza składniki oprogramowania umożliwiającego korzystanie z określonych usług lub funkcji na serwerze Licencjobiorcy (komputery Licencjobiorcy, na których str. 3

4 możliwe jest uruchomienie oprogramowania serwera, są serwerami ). Licencjobiorca oznacza podmiot, który zawarł niniejszą umowę, jego podmioty stowarzyszone oraz wszystkich pracowników, podwykonawców, przedstawicieli i dostawców Licencjobiorcy oraz jego podmiotów stowarzyszonych. 3. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA a. Oprogramowanie Serwera. Aby używać oprogramowania serwera, Licencjobiorca musi dokonać zakupu licencji na oprogramowanie serwera. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii oprogramowania serwera, aby uzyskiwać dostęp do swojego rozwiązania ERP. Licencjobiorcy wolno jednak używać tylko takiej liczby kopii, na którą zezwala klucz licencji. b. Oprogramowanie klienta. Licencjobiorca może używać oprogramowania klienta wyłącznie z rozwiązaniem ERP. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii oprogramowania klienta, aby uzyskiwać dostęp do swojego rozwiązania ERP. Oprogramowanie klienta może być używane tylko przez taką liczbę licencjonowanych użytkowników, na jaką zezwala klucz licencji. c. Dodatkowe składniki ERP. Jeżeli dla Licencjobiorcy dostępne są dodatkowe składniki ERP, Licencjobiorca musi uzyskać odrębną licencję na każde rozwiązanie ERP, jeżeli chce uruchomić dodatkowy składnik ERP w kilku rozwiązaniach ERP. Więcej informacji na ten temat oraz na temat ograniczeń licencyjnych dotyczących dodatkowych składników ERP można znaleźć w Podręczniku licencjonowania na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid= d. Dołączone programy Microsoft. Oprogramowanie może obejmować inne programy Microsoft. W przypadku korzystania z tych programów mają zastosowanie towarzyszące im postanowienia licencyjne. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw do korzystania z tych programów. 4. TYPY LICENCJI UŻYTKOWNIKA. Poniżej przedstawiono możliwe rodzaje licencji użytkownika: a. Licencje CAL. Dla każdego urządzenia lub użytkownika uzyskującego w sposób bezpośredni lub pośredni dostęp do rozwiązania ERP Licencjobiorca musi uzyskać i przypisać licencję CAL. Licencja CAL jest wymagana w przypadku każdego użytkownika ze strony osoby trzeciej, uzyskującego bezpośredni lub pośredni dostęp do rozwiązania ERP przez inne aplikacje niż oprogramowanie klienta. Typy licencji CAL na użytkownika. Istnieją dwa typy licencji CAL: pełna licencja CAL oraz ograniczona licencja CAL. Pełna licencja CAL to licencja pozwalająca użytkownikowi wykonywać zadania Użytkownika z pełnymi uprawnieniami. Ograniczona licencja CAL to licencja pozwalająca użytkownikowi wykonywać zadania Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. b. Licencja na użytkowników równoległych oznacza licencję umożliwiającą dowolnej osobie uzyskanie dostępu do rozwiązania ERP. Liczba użytkowników równoległych objętych licencją oznacza maksymalną liczbę osób, które są uprawnione do uzyskania jednoczesnego dostępu do rozwiązania ERP. W ramach licencji na użytkowników równoległych Licencjobiorca może wybrać licencję na Użytkownika z pełnymi uprawnieniami lub Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. Licencje na Użytkowników równoległych mogą być udzielane jedynie w Modelu licencji bezterminowej. c. Licencja na użytkownika nazwanego oznacza licencję, która jest udzielana na określonego użytkownika i nie może być używana wspólnie z innymi użytkownikami. W ramach licencji na użytkownika nazwanego Licencjobiorca może wybrać licencję na Użytkownika z pełnymi uprawnieniami lub Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. Jeżeli Licencjobiorca wybierze licencję na Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, korzystanie przez niego z licencji użytkownika nazwanego podlega ograniczeniom określonym w definicji Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. Licencjobiorca może zmienić na stałe przypisanie licencji z jednego użytkownika str. 4

5 nazwanego na innego. Licencje na Użytkowników nazwanych mogą być udzielane jedynie w Modelu licencji w formie subskrypcji. d. Licencja na użytkownika zewnętrznego oznacza licencję, która jest udzielana na określonego użytkownika Microsoft Dynamics NAV. Dla użytkowników zewnętrznych Licencjobiorca nie musi uzyskiwać licencji CAL na użytkowników. Użytkownikom zewnętrznym nie wolno używać żadnych klientów udostępnianych przez interfejs Microsoft Dynamics NAV Application Programming Interface (API), takich jak klient Microsoft Windows dla Microsoft Dynamics NAV, klient sieci Web dla Microsoft Dynamics NAV czy Microsoft Dynamics NAV Portal Framework for Microsoft SharePoint. Licencji na użytkowników zewnętrznych nie można używać na potrzeby outsourcingu procesów biznesowych. Więcej informacji na temat rodzajów licencji na użytkownika oraz ograniczeń dotyczących licencji na użytkownika można znaleźć w Podręczniku licencjonowania na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid= POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MODELU LICENCJI BEZTERMINOWEJ. Prawa Licencjobiorcy do używania oprogramowania mają charakter bezterminowy, lecz mogą zostać odwołane, jeżeli Licencjobiorca nie będzie przestrzegać postanowień niniejszej umowy. Oprócz licencji na oprogramowanie serwera Licencjobiorca musi uzyskać także licencje dla wszystkich użytkowników mających bezpośredni lub pośredni dostęp do rozwiązania ERP. Licencje na użytkowników dotyczą określonych rozwiązań ERP i nie mogą być wykorzystywane z innymi rozwiązaniami ERP ani z nimi współdzielone. W Modelu licencji bezterminowej mogą być udzielane jedynie Licencje na Użytkowników równoległych. Jeżeli Licencjobiorca ma licencje na Użytkowników równoległych dla Microsoft Dynamics GP, otrzymuje on również klucz licencji dla nieograniczonej liczby Użytkowników nazwanych ( Klienci dodatkowi ) dla komponentów Management Reporter, Microsoft Forecaster oraz Business Portal, które nie są dostępne dla Użytkowników równoległych Licencjobiorca może zezwolić dowolnym użytkownikom na korzystanie z Klientów dodatkowych. Korzystanie z Klientów dodatkowych wraz z innymi programami firmy Microsoft może wymagać zakupu odrębnej licencji CAL. W przypadku korzystania z Klientów dodatkowych mają zastosowanie towarzyszące im postanowienia licencyjne. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw do korzystania z tych programów. 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MODELU LICENCJI W FORMIE SUBSKRYPCJI. Oprócz licencji na oprogramowanie serwera Licencjobiorca musi uzyskać także licencje dla wszystkich użytkowników mających bezpośredni lub pośredni dostęp do rozwiązania ERP. Licencje na użytkowników dotyczą określonych rozwiązań ERP i nie mogą być wykorzystywane z innymi rozwiązaniami ERP ani z nimi współdzielone. Licencje mogą być udzielone na Użytkowników nazwanych lub na urządzenia (jeśli dotyczy). Licencjobiorca może uzyskać licencje na użytkowników, wykorzystując każdy rodzaj licencji CAL na użytkownika lub na urządzenie (w zależności od sytuacji), zależnie od wymaganego poziomu dostępu do rozwiązania ERP. Sprawdzanie poprawności subskrypcji. o Serwery, na których zainstalowane jest oprogramowanie, będą okresowo sprawdzać oryginalność oprogramowania. Proces sprawdzania oryginalności ma na celu ustalenie, czy oprogramowanie jest objęte właściwą licencją. Pozwala także stwierdzić, czy funkcje sprawdzania oryginalności nie zostały w sposób nieautoryzowany zmienione. str. 5

6 o o Proces sprawdzania oryginalności może być inicjowany przez oprogramowanie lub przez firmę Microsoft. Aby umożliwić sprawdzanie oryginalności, oprogramowanie może od czasu do czasu wymagać aktualizacji lub pobrania dodatkowych składników funkcji sprawdzania oryginalności oprogramowania. Ich pobieranie oraz instalowanie może mieć miejsce bez powiadomienia. Podczas lub po zakończeniu procesu sprawdzania oryginalności oprogramowania serwer może przesyłać do firmy Microsoft informacje o oprogramowaniu, komputerze, na którym zostało ono zainstalowane, a także o wynikach wspomnianego procesu. Informacje te obejmują identyfikator subskrypcji użytkownika, nazwę produktu, numer seryjny licencji, numer wersji produktu oraz datę ostatniego użytkowania. Microsoft będzie używać tych informacji wyłącznie w celu zweryfikowania zachowywania zgodności z licencją. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza, że wyraża on zgodę na przekazanie tych informacji. Więcej informacji na temat procesu sprawdzania oryginalności oraz danych przesyłanych do Microsoft podczas tego procesu lub po jego zakończeniu można znaleźć na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Jeśli w wyniku procesu sprawdzania oryginalności okaże się, że oprogramowanie nie jest objęte właściwą licencją, firma Microsoft lub partner Licencjobiorcy może powiadomić Licencjobiorcę o tym fakcie, a w rezultacie Licencjobiorca może otrzymywać przypomnienia o konieczności uzyskania kopii właściwie licencjonowanego oprogramowania lub być zobowiązany do stosowania się do instrukcji przekazanych w powiadomieniu, aby korzystać z oprogramowania. Okres obowiązywania. Okres licencji udzielonej na zasadzie subskrypcji jest określony w umowie pomiędzy Licencjobiorcą a jego partnerem. 7. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA a. Zmiana przypisania licencji CAL. Licencjobiorca może: na stałe zmienić przypisanie Licencji CAL na urządzenie z jednego urządzenia na inne, pod warunkiem, że nowe urządzenie spełnia wymogi ograniczeń mających zastosowanie do określonego typu licencji CAL na urządzenie; zmienić na stałe przypisanie licencji CAL z jednego użytkownika na innego lub zmienić tymczasowo przypisanie licencji CAL na alternatywne urządzenie, gdy to pierwsze nie działa, lub licencji CAL na użytkownika na tymczasowego pracownika, gdy użytkownik jest nieobecny. b. Multipleksowanie. Multipleksowanie (niekiedy nazywane grupowaniem ) to sposób uzyskiwania pośredniego dostępu do sprzętu lub oprogramowania w celu: grupowania połączeń, przekierowywania informacji, redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania bądź korzystających z niego lub redukowania liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio zarządzających oprogramowaniem Multipleksowane połączenie musi być objęte stosowną licencją CAL. c. Outsourcing procesów biznesowych. Licencjobiorca nie może używać oprogramowania do świadczenia usług outsourcingu procesów biznesowych na rzecz swoich klientów. Może natomiast udostępniać swoje licencje CAL podmiotom dokonującym outsourcingu procesów biznesowych, działającym w imieniu Licencjobiorcy i świadczącym usługi na rzecz firmy Licencjobiorcy. str. 6

7 d. Usługi hostingowe świadczone przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zlecić hosting oprogramowania osobom trzecim. Dostęp do takiego oprogramowania i możliwość korzystania z niego może mieć tylko Licencjobiorca. Licencjobiorca nie może zezwolić osobom trzecim świadczącym takie usługi hostingowe na udzielanie dostępu do oprogramowania niestowarzyszonym osobom trzecim. Osoby trzecie świadczące usługi hostingowe na rzecz Licencjobiorcy muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej umowy. e. Udzielenie licencji na szablony. Licencjobiorca może kopiować szablony udostępniane wraz z oprogramowaniem oraz używać ich w tworzonych przez siebie dokumentach i projektach, o ile elementy te zostały określone jako przeznaczone do takiego użycia. Licencjobiorca może rozpowszechniać takie dokumenty i projekty do celów niekomercyjnych. f. Ograniczenia dotyczące używania następujących składników oprogramowania Microsoft. Microsoft SQL Server Report Builder dla Microsoft SQL Server Oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV towarzyszy składnik Microsoft SQL Server Report Builder dla Microsoft SQL Server 2012 (Report Builder), na który Licencjobiorcy jest udzielana licencja zgodnie z postanowieniami odrębnej licencji zlokalizowanej w następującym katalogu instalacyjnym oprogramowania Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Setup\Licenses. Licencjobiorca może używać składnika Report Builder wyłącznie razem z oprogramowaniem Microsoft Dynamics NAV. W celu użycia tego składnika konieczne jest zaakceptowanie postanowień licencji składnika Report Builder. Exchange Web Services Managed API 1.2. Oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV towarzyszy oprogramowanie Exchange Web Services Managed API 1.2 (EWSMA), które jest objęte odrębnymi postanowieniami licencyjnymi znajdującymi się w następującym katalogu instalacyjnym oprogramowania Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Setup\Licenses. Licencjobiorca może używać składnika EWSMA wyłącznie razem z oprogramowaniem Microsoft Dynamics NAV. W celu użycia tego składnika konieczne jest zaakceptowanie postanowień licencji składnika EWSMA. Microsoft Chart Controls dla Microsoft.NET Framework 3.5 dla systemów operacyjnych Microsoft Windows. Oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV towarzyszy Microsoft Chart Controls dla Microsoft.NET Framework 3.5 dla systemów operacyjnych Microsoft Windows (Chart Controls), na który Licencjobiorcy jest udzielana licencja zgodnie z postanowieniami odrębnej licencji zlokalizowanej w następującym katalogu instalacyjnym oprogramowania Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Setup\Licenses. Licencjobiorca może używać składnika Chart Controls wyłącznie razem z oprogramowaniem Microsoft Dynamics NAV. W celu użycia tego składnika konieczne jest zaakceptowanie postanowień licencji składnika Chart Controls. f. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu modyfikacji. Licencjobiorca może modyfikować oprogramowanie wyłącznie w celu przystosowania go do własnego użytku biznesowego, o ile otrzymał je w postaci kodu źródłowego lub nabył albo dowolna osoba trzecia występująca w jego imieniu nabyła licencję na narzędzia firmy Microsoft umożliwiające mu lub rzeczonej osobie trzeciej występującej w imieniu Licencjobiorcy modyfikowanie kodu obiektu oprogramowania. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z modyfikacji dokonanych przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią występującą w imieniu Licencjobiorcy ani za problemy spowodowane przez sprzęt lub oprogramowanie osoby trzeciej. Microsoft nie ma i nie będzie mieć obowiązku świadczenia usług pomocy technicznej ani innego rodzaju pomocy w odniesieniu do modyfikacji oprogramowania dokonanych przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią. Microsoft nie udziela żadnych rekomendacji, poręczeń, gwarancji ani zapewnień co do przydatności oprogramowania w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Licencjobiorcę, kompetencji takiego partnera str. 7

8 lub innej osoby trzeciej w zakresie opracowywania lub implementacji zmian w oprogramowaniu lub wdrażania samego oprogramowania, ani spełnienia wymagań biznesowych lub zapewnienia współdziałania z oprogramowaniem zmiany opracowanej, zaimplementowanej lub obsługiwanej przez Licencjobiorcę, dla Licencjobiorcy lub w imieniu Licencjobiorcy lub osoby trzeciej. Microsoft oraz partnerzy Microsoft są niezależnymi podmiotami, a Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów biznesowych Microsoft ani nie jest tymi działaniami ograniczony. g. Fikcyjne dane. Adresy URL, adresy, nazwiska osób, nazwy firm, miast, krajów oraz inne elementy opisane i wskazane w materiałach Microsoft są fikcyjne. Przedstawiono je jedynie jako przykłady w celach ilustracyjnych. Nie istnieją żadne rzeczywiste powiązania ani nie należy się ich doszukiwać. h. Złożone oprogramowanie. Oprogramowanie jest złożonym oprogramowaniem komputerowym. Jego działanie zależy między innymi od funkcjonowania platformy sprzętowej, interakcji z innym oprogramowaniem, zastosowanej konfiguracji oraz innych czynników. Oprogramowanie nie jest odporne na awarie ani wolne od błędów, zakłóceń i konfliktów. i. Uwagi dotyczące materiałów osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać materiały należące do osób trzecich (np. kod lub dokumentację), na które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od Microsoft. Ewentualne uwagi dotyczące materiałów należących do osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych. j. Funkcje dodatkowe. Microsoft może udostępnić dodatkowe funkcje dla oprogramowania. Mogą mieć do nich zastosowanie inne postanowienia licencyjne i opłaty. 8. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym momencie zmienić albo anulować tę funkcję. Niniejsza sekcja nie dotyczy warunków sprawdzania oryginalności oprogramowania przedstawionych powyżej. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą niektórych funkcji oprogramowania może być nawiązywane połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub zewnętrznego dostawcy usług. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzyma osobnego zawiadomienia o nawiązaniu takiego połączenia. Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w dokumentacji oprogramowania. Korzystanie przez Licencjobiorcę z tych funkcji oznacza, że wyraża on zgodę na przekazanie takich informacji. b. Informacje o komputerze. Określone funkcje oprogramowania korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług internetowych. Niektóre z tych funkcji przedstawiono poniżej. Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. W tym celu funkcje te przesyłają do Microsoft informacje o rodzaju systemu operacyjnego, nazwie i wersji używanego oprogramowania, rodzaju przeglądarki, a także kodzie języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Przykładami tych funkcji są obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. c. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. str. 8

9 d. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone. 9. KLUCZ PRODUKTU/LICENCJI. Uruchomienie oprogramowania oraz dostęp do niego wymaga stosownego klucza. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za właściwe korzystanie z przypisanych do niego kluczy. Kluczy nie wolno reprodukować ani udostępniać osobom trzecim. 10. TESTOWANIE PORÓWNAWCZE. Aby ujawnić osobom trzecim wyniki testów porównawczych oprogramowania, Licencjobiorca musi najpierw uzyskać pisemną zgodę Microsoft. 11. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w której pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego lub odrębnej pisemnej umowy z Microsoft przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko do własnego użytku biznesowego. Licencjobiorca nie może: omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania; odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala; obchodzić funkcji sprawdzania oryginalności oprogramowania; udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. Prawa Licencjobiorcy do używania oprogramowania mogą zostać odwołane, jeżeli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy. Prawa dostępu do oprogramowania nie uprawniają Licencjobiorcy do implementowania w oprogramowaniu lub urządzeniach uzyskujących dostęp do serwera patentów ani innej własności intelektualnej należącej do Microsoft. 12. KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może kopiować oprogramowanie na potrzeby utworzenia kopii zapasowych, wykonania projektów oraz przeprowadzenia testów, o ile kopie te nie będą wykorzystywane komercyjnie, a projekty lub testy będą przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kopie zapasowe mogą być przechowywane w imieniu Licencjobiorcy przez osoby trzecie zgodnie z punktem 7.c. 13. UPRAWNIENIA W PRZYPADKU AWARII. UPRAWNIENIA W PRZYPADKU AWARII. Oprócz korzystania z oprogramowania przez Licencjobiorcę zgodnie z powyższym punktem 3, Licencjobiorca może uruchomić jedno pasywne wystąpienie awaryjne swojego rozwiązania ERP, które zostanie użyte wyłącznie w celu zapewnienia tymczasowego wsparcia w sytuacji, gdy pierwotne wystąpienie rozwiązania ERP nie będzie dostępne. 14. PRZENIESIENIE LICENCJI. Licencjobiorca nie może przekazać oprogramowania osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. Jeśli taka zgoda zostanie udzielona, przekazanie oprogramowania osobom trzecim może podlegać dodatkowym opłatom. 15. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. str. 9

10 16. WERSJA EDUKACYJNA OPROGRAMOWANIA. Aby móc używać oprogramowania oznaczonego jako Wersja edukacyjna ( Academic Edition ) lub WE ( AE ), Licencjobiorca musi mieć status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. Licencjobiorca może sprawdzić, czy ma status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. W tym celu powinien odwiedzić stronę lub skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju. 17. ZMIANA OPROGRAMOWANIA NA JEGO STARSZĄ WERSJĘ. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z wcześniejszych wersji oprogramowania na mocy niniejszej licencji, a Microsoft nie ma obowiązku dostarczenia Licencjobiorcy wcześniejszych wersji. 18. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 19. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie z opisem podanym na stronie 20. LOKALIZACJA I TŁUMACZENIE. Microsoft udostępnia pewne wersje oprogramowania zlokalizowane i przetłumaczone zgodnie z opisem znajdującym się na stronie sheet. 21. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej gwarancją) wraz ze wszelkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 22. PRAWO WŁAŚCIWE a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu miejscowemu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca ma siedzibę. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. c. Koszty obsługi prawnej. Jeśli Licencjobiorca lub Microsoft wytoczy sprawę sądową, wniesie powództwo lub w inny sposób będzie dochodzić swoich roszczeń wobec drugiej strony w bezpośrednim lub pośrednim związku z niniejszą umową lub niniejszym oprogramowaniem strona wygrana będzie uprawniona do uzyskania od drugiej strony zwrotu uzasadnionych kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę wygrywającą w związku z takim postępowaniem (w tym wszelkich kosztów apelacji). 23. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala. str. 10

11 24. OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU NARUSZENIA LUB PRZYWŁASZCZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. Microsoft będzie chronić Licencjobiorcę przed wszystkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez oprogramowanie ich praw do patentu, praw autorskich bądź praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia ich tajemnic handlowych. Microsoft wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądowego (lub z ugody, którą Microsoft zaakceptuje). W przypadku pojawienia się roszczenia Licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie i przekazać Microsoft pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony lub nad zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia. Licencjobiorca wyraża zgodę na udzielenie Microsoft pomocy podczas obrony przed takimi roszczeniami, a Microsoft zwróci Licencjobiorcy poniesione przez niego koszty bieżące związane z udzielaniem takiej pomocy. Terminy przywłaszczenie oraz tajemnica handlowa obowiązują w brzmieniu zgodnym z definicjami zawartymi w obowiązującej w Stanach Zjednoczonych jednolitej ustawie o tajemnicy handlowej (ang. Uniform Trade Secrets Act) z wyłączeniem przypadków roszczeń wnoszonych poza Stanami Zjednoczonymi. W takich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w art porozumienia TRIPs (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej) termin przywłaszczenie oznacza umyślne, niezgodne z prawem użycie, a termin tajemnica handlowa oznacza informację niejawną. Zobowiązania Microsoft nie będą mieć zastosowania w przypadku, gdy roszczenie lub niekorzystne prawomocne orzeczenie sądowe dotyczy: (i) korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania po zawiadomieniu go przez Microsoft o konieczności zaprzestania takich działań w związku z takim roszczeniem; (ii) łączenia przez Licencjobiorcę oprogramowania z produktem (sprzętem, oprogramowaniem lub usługami) niepochodzącym od Microsoft; (iii) szkód, które można przypisać użyciu produktu, danych lub procesu biznesowego niepochodzącego od Microsoft; (iv) zmiany lub modyfikowania przez Licencjobiorcę oprogramowania (w tym modyfikacji dokonanych przez osoby trzecie); (v) rozpowszechniania przez Licencjobiorcę oprogramowania wśród osób trzecich lub używania go z korzyścią dla tych osób; (vi) korzystania przez Licencjobiorcę ze znaków towarowych Microsoft bez wyraźnej pisemnej zgody lub (vii) jakiegokolwiek przywłaszczenia tajemnic handlowych, gdy Licencjobiorca wszedł w posiadanie takich tajemnic (a) z wykorzystaniem niewłaściwych środków; (b) w okolicznościach powodujących powstanie obowiązku dochowania tajemnicy lub ograniczenia jej wykorzystania lub (c) za pośrednictwem osoby trzeciej (innej niż Microsoft lub podmiot stowarzyszony Microsoft), która była zobowiązana wobec strony podnoszącej roszczenie do ochrony takich tajemnic lub do ograniczenia ich wykorzystania. Licencjobiorca zwróci Microsoft wszelkie koszty i naprawi wszelkie szkody powstałe w wyniku takich działań. W przypadku otrzymania informacji o roszczeniu dotyczącym naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich związanym z oprogramowaniem, Microsoft może (nie mając takiego obowiązku) na własny koszt: (i) zapewnić Licencjobiorcy prawo do dalszego uruchamiania oprogramowania lub (ii) zmodyfikować oprogramowanie bądź wymienić je na funkcjonalny odpowiednik w celu uniknięcia naruszenia praw osób trzecich. W takim przypadku Licencjobiorca niezwłocznie zaprzestanie uruchamiania oprogramowania. Jeśli w wyniku roszczenia z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich dalsze używanie przez Licencjobiorcę oprogramowania zostanie zakazane przez właściwy sąd, Microsoft wedle własnego uznania zapewni Licencjobiorcy prawo do dalszego używania oprogramowania, wymieni je na funkcjonalny odpowiednik, zmodyfikuje je tak, aby nie naruszało praw osób trzecich, lub zwróci zapłaconą kwotę i wypowie umowę licencyjną. Jeśli jakiegokolwiek innego rodzaju roszczenie dotyczące własności intelektualnej Microsoft zostanie wniesione przez osobę trzecią przeciwko Licencjobiorcy, Licencjobiorca musi niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie. Microsoft może wedle uznania wybrać sposób rozpatrzenia roszczeń zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym punkcie. W niniejszym punkcie określono jedyne uprawnienie, jakie przysługuje Licencjobiorcy w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń str. 11

12 z tytułu naruszenia ich praw autorskich, patentowych lub znaków handlowych bądź przywłaszczenia tajemnic handlowych. 25. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Z wyjątkiem roszczeń opisanych w punkcie 24 odpowiedzialność Microsoft i dostawców Microsoft jest ograniczona wyłącznie do szkód bezpośrednich i nie może być wyższa niż kwota zapłacona przez Licencjobiorcę za oprogramowanie. Microsoft ani dostawcy Microsoft nie ponoszą odpowiedzialności za inne szkody, w tym szkody wtórne, z tytułu utraconych zysków, szczególne, pośrednie ani uboczne. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: wszystkich przypadków dotyczących (i) oprogramowania, (ii) usług, (iii) zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych w witrynach internetowych osób trzecich lub (iv) materiałów osób trzecich oraz roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, naruszenia rękojmi, gwarancji lub warunków, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa, utraty danych, uszkodzenia dokumentów lub danych, utraty reputacji, straty spowodowanej przerwą w działalności oraz innych czynów niedozwolonych w zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę lub Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 26. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI a. Prawo do weryfikacji zgodności. Obowiązkiem Licencjobiorcy jest przechowywanie dowodów (wraz z potwierdzeniem zakupu) dotyczących oprogramowania używanego przez Licencjobiorcę na mocy niniejszej umowy. Microsoft zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności z niniejszą umową na własny koszt. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej współpracy w przypadku prowadzenia audytu zgodności. b. Procedura weryfikacji i ograniczenia. W celu weryfikacji zgodności z postanowieniami niniejszej umowy Microsoft zaangażuje niezależnego księgowego z firmy księgowej o międzynarodowej renomie, zobowiązując go do zachowania poufności. Weryfikacja odbędzie się po uprzednim powiadomieniu z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, w czasie normalnych godzin pracy oraz zostanie przeprowadzona tak, aby nie przeszkadzać w sposób nieuzasadniony w działalności Licencjobiorcy. Jako alternatywne rozwiązanie Microsoft może zażądać od Licencjobiorcy wypełnienia kwestionariusza dotyczącego wewnętrznego audytu w zakresie oprogramowania używanego na mocy niniejszej umowy, zastrzegając sobie jednak prawo do przeprowadzenia weryfikacji zgodnie z powyższą procedurą. c. Częstotliwość weryfikacji. W razie przeprowadzenia weryfikacji przez Microsoft i niewykrycia przypadków używania oprogramowania bez licencji w istotnym stopniu (brak licencji na poziomie co najmniej 5%) Microsoft nie będzie wykonywać kolejnej weryfikacji tego samego podmiotu przez okres co najmniej jednego roku. d. Wykorzystanie wyników. Microsoft oraz audytorzy Microsoft wykorzystają informacje uzyskane podczas weryfikacji zgodności oprogramowania jedynie w celu egzekwowania praw str. 12

13 Microsoft oraz w celu stwierdzenia, czy Licencjobiorca postępuje zgodnie z niniejszą umową. Powołanie się na powyżej opisane prawa i procedury nie oznacza rezygnacji Microsoft z praw do egzekwowania niniejszej umowy lub zapewnienia ochrony własności intelektualnej Microsoft za pomocą dowolnych innych prawnie dozwolonych środków. e. Postępowanie w razie braku zgodności. W razie wykrycia używania oprogramowania bez wymaganej licencji w trakcie weryfikacji lub audytu własnego Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zamówienia wystarczającej liczby licencji na korzystanie z takiego oprogramowania. W razie wykrycia używania oprogramowania bez wymaganej licencji w istotnym stopniu Licencjobiorca jest zobowiązany do zwrócenia Microsoft kosztów poniesionych przez Microsoft w trakcie weryfikacji oraz nabycia niezbędnych dodatkowych licencji w cenie licencji detalicznej w terminie 30 dni. ************************************************************************* OGRANICZONA GWARANCJA A. OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Odniesienia do ograniczonej gwarancji stanowią odniesienia do wyraźnie określonej gwarancji udzielanej przez Microsoft. Niniejsza gwarancja uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy przepisów prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z ustawowych rękojmi na mocy krajowej ustawy o ochronie konsumentów. B. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, BENEFICJENT GWARANCJI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje oprogramowanie przez okres jednego roku od daty jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji Licencjobiorca otrzyma uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte gwarancją przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać gwarancja na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie uprawnienia z tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień mają zastosowanie tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień. C. WYŁĄCZENIA GWARANCJI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft. D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. Microsoft dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany oprogramowania. Jeśli Microsoft nie będzie w stanie naprawić ani wymienić oprogramowania, zwróci Licencjobiorcy kwotę znajdującą się na potwierdzeniu zakupu oprogramowania. Microsoft także bezpłatnie naprawi lub wymieni uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze. Jeśli Microsoft nie będzie w stanie naprawić albo wymienić tych elementów, zwróci Licencjobiorcy kwotę zapłaconą za powyższe elementy, jeśli płatność taka została dokonana. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Licencjobiorca musi odinstalować oprogramowanie i zwrócić je do Microsoft wraz str. 13

14 z nośnikami oraz innymi materiałami towarzyszącymi oprogramowaniu, okazując przy tym dowód zakupu oprogramowania. Są to jedyne uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu naruszenia ograniczonej gwarancji. E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. F. PROCEDURY GWARANCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania dowodu zakupu oprogramowania. 1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy skontaktować się z Microsoft: pod numerem telefonu (800) MICROSOFT; pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , USA lub odwiedzając stronę 2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona rękojmia jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations Limited. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować się z: Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie 3. Australia. W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego oprogramowania kupionego w Australii należy skontaktować się z Microsoft: ; lub pisząc na adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia. 4. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem, Afryką i Australią. W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem, Afryką i Australią Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie G. BRAK INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia jest jedyną rękojmią udzielaną bezpośrednio przez Microsoft. Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń opisanych w punkcie Uprawnienia z tytułu naruszenia gwarancji powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII. W niniejszym akapicie określenie towary dotyczy oprogramowania, na które Microsoft udziela wyraźnie określonej gwarancji. Towary Microsoft są objęte gwarancjami, które nie podlegają wyłączeniu na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Licencjobiorca ma prawo do wymiany towarów lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat str. 14

15 lub szkód, które są odpowiednio możliwe do przewidzenia. Licencjobiorca ma również prawo do skorzystania z naprawy lub wymiany towarów, jeżeli jakość towarów nie jest akceptowalna, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią. Towary przesłane do naprawy mogą zostać zastąpione zregenerowanymi produktami tego samego typu, a nie wymienione. Zregenerowane części mogą być użyte do naprawy produktów. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za szkody ma zastosowanie w przypadku naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji. W ramach tej rękojmi Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać także inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. ************************************************************************* str. 15

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się dwa oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich odnosi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

b. Urządzenie przenośne. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użycia przez jednego, głównego użytkownika urządzenia

b. Urządzenie przenośne. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użycia przez jednego, głównego użytkownika urządzenia POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM DESKTOP APPLICATION SOFTWARE Poniżej podano trzy oddzielne zestawy Postanowień Licencyjnych. Tylko jeden zestaw odnosi się

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

Mogą Państwo używać programowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Mogą Państwo używać programowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008, ENTERPRISE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo, w zależności od miejsca

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek.

Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celu jego testowania, demonstrowania i oceniania na własny użytek. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS WEB SERVER 2008 R2 Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA "Asystent Kierowcy PZM" UWAGA. Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania zwanego dalej aplikacją Asystent Kierowcy PZM należy zapoznać się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision UWAGA! Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker należy zapoznać się z poniższym tekstem. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się trzy oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych nabywa w ramach każdej uzyskanej licencji opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM N Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Przestrzegając niniejszych postanowień licencyjnych, w ramach każdej uzyskanej licencji nabywają Państwo opisane poniżej prawa.

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 FOUNDA TION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

Licencja programu Adder 8

Licencja programu Adder 8 Licencja programu Adder 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 8 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT. producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DATACENTER Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA WAŻNE - PRZECZYTAJ DOKŁADNIE Treść niniejszej licencji oraz ograniczona gwarancja składają się na umowę prawną (""Umowa Licencyjna"")

Bardziej szczegółowo

Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa w przypadku każdej nabytej licencji.

Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa w przypadku każdej nabytej licencji. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA BUSINESS Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między firmą Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft

Bardziej szczegółowo

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 1. Do czego służy program? Program dodatkowy dla InsERT GT jest osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Kupowanie według kategorii Produktu.... 3 4. Licencja na Produkty.... 4 5. Rozpowszechnianie Aktualizacji

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Ustalanie poziomu cenowego.... 3 4. Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA 1 FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA Nazwa Firmy Nip E-mail do właściciela Numer telefonu do właściciela Ulica (dot.firmy) Nr domu (dot.firmy) Nr mieszkania (dot.firmy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom 1 Zakres Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Stron internetowych TomTom i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania ze

Bardziej szczegółowo

"Liczba nabytych licencji" to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny.

Liczba nabytych licencji to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny. Licencja na oprogramowanie NetWare(r) 5.1 Oprogramowanie NetWare 5,1 i towarzysząca mu dokumentacja (zwane dalej "Oprogramowaniem") są chronione prawami autorskimi oraz stosownymi przepisami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program to narzędzie umożliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów źródłowych różnych typów. Program posiada również możliwość

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA I UŻYWANIE.

2. INSTALACJA I UŻYWANIE. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CRYSTAL REPORTS W ZAKRESIE PODSTAWOWYM, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALMNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DOTYCZĄCA ROZWOJU OPROGRAMOWANIA WAŻNE PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE 1. Strony. Niniejsze ogólne warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett Packard Enterprise wskazana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.tyskie.pl (dalej Strona

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo