POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation (albo, w zależności od siedziby Licencjobiorcy, jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a Licencjobiorcą. Licencjobiorca powinien dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Dotyczą one także wszelkich udostępnianych przez Microsoft: aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych oraz usług pomocy technicznej. dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. Niniejsza umowa zastępuje postanowienia licencyjne umieszczone w oprogramowaniu. Instalacja oprogramowania, samodzielna lub przez osobę trzecią, dokonanie subskrypcji lub użycie oprogramowania oznacza, iż Licencjobiorca akceptuje niniejsze postanowienia (wraz z ewentualnymi ich modyfikacjami, jakie mogą być okresowo dokonywane). Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może instalować oprogramowania, mieć go zainstalowanego, dokonywać subskrypcji ani używać oprogramowania. Jeżeli jakakolwiek osoba fizyczna zawiera niniejszą umowę w imieniu spółki lub jakiegokolwiek innego podmiotu, oświadcza ona tym samym, że umowa ta, zawarta przez nią w imieniu tego podmiotu, jest dla niego wiążąca. Powiadomienie dotyczące sprawdzania poprawności subskrypcji. Serwery, na których zainstalowano oprogramowanie, mogą okresowo przesyłać informacje w celu weryfikacji, czy oprogramowanie jest odpowiednio licencjonowane i czy nie upłynął okres jego użytkowania. Informacje te obejmują identyfikator subskrypcji użytkownika, nazwę produktu, numer seryjny licencji, numer wersji produktu oraz datę ostatniego użytkowania. Indywidualne dane klienta przechowywane będą przez okres do 270 dni w Stanach Zjednoczonych. Zagregowane dane mogą być wykorzystywane do oceny efektywności naszych rozwiązań weryfikacyjnych; dane te będą również przechowywane w Stanach Zjednoczonych i mogą być przechowywane bezterminowo. Przez korzystanie z oprogramowania Licencjobiorca wyraża zgodę na przekazywanie informacji opisanych w niniejszym akapicie. Przestrzeganie postanowień niniejszej umowy oznacza, że w ramach każdej uzyskanej licencji na oprogramowanie Licencjobiorca nabywa opisane poniżej prawa. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Oprogramowanie. Oprogramowanie może zawierać: oprogramowanie serwera, oprogramowanie klienta, które można zainstalować na urządzeniach lub którego można używać z oprogramowaniem serwera, str. 1

2 dodatkowe elementy ERP, które mogą być objęte oddzielnymi licencjami, oraz aktualizacje lub uzupełnienia dla oprogramowania. b. Licencjonowanie: Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie: liczby kopii rozwiązania ERP zainstalowanych przez Licencjobiorcę w jego siedzibie lub użytkowanych jako rozwiązanie hostowane; liczby użytkowników lub urządzeń po stronie Licencjobiorcy uzyskujących dostęp do rozwiązań ERP oraz dodatkowych elementów ERP, na które Licencjobiorca uzyskuje licencje. c. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie dwóch modeli: Model licencji bezterminowej zgodnie z zasadami tego modelu Licencjobiorca nabywa licencję na oprogramowanie jako licencję bezterminową (wieczystą) w formie kodu zainstalowanego w siedzibie Licencjobiorcy lub hostowanego na rzecz Licencjobiorcy przez osobę trzecią, działającą jako agent Licencjobiorcy ( Model licencji bezterminowej ). 2. DEFINICJE. Model licencji w formie subskrypcji zgodnie z zasadami tego modelu Licencjobiorca nabywa licencję na oprogramowanie jako licencję na użytkownika pozwalającą na używanie oprogramowania przez ograniczony okres, zgodnie z zasadami opisanymi w umowie z partnerem Licencjobiorcy. Oprogramowanie jest zainstalowane w siedzibie Licencjobiorcy lub hostowane na rzecz Licencjobiorcy przez osobę trzecią, działającą bądź we własnym imieniu, bądź jako agent Licencjobiorcy ( Model licencji w formie subskrypcji ). o Prawo Licencjobiorcy do używania oprogramowania ustaje natychmiast, gdy licencja wygasa lub zostaje zakończona. Jeżeli Licencjobiorca nadal używa oprogramowania po tym zdarzeniu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej, co może skutkować koniecznością zapłaty przez Licencjobiorcę znacznego odszkodowania lub podjęciem wobec niego innych kroków prawnych. Podmiot stowarzyszony oznacza każdy podmiot prawny, który jest bezpośrednim lub pośrednim właścicielem jednej ze stron niniejszej umowy, którego bezpośrednim lub pośrednim właścicielem jest jedna ze stron niniejszej umowy lub który jest bezpośrednio lub pośrednio własnością innego podmiotu będącego równocześnie bezpośrednim lub pośrednim właścicielem jednej ze stron niniejszej umowy. Outsourcing procesów biznesowych oznacza zlecanie wykonywania określonych zadań, funkcji lub procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym lub niekrytycznym zewnętrznemu usługodawcy, przy czym usługi świadczone przez takiego usługodawcę obejmują zapewnianie bezpośredniego lub pośredniego dostępu do oprogramowania. Licencja CAL oznacza licencję dostępową. Oprogramowanie klienta oznacza składniki oprogramowania umożliwiające urządzeniu dostęp do oprogramowania serwera lub korzystanie z określonych funkcji oprogramowania serwera. Urządzenie oznacza komputer osobisty, stację roboczą, terminal, komputer podręczny, urządzenie PDA lub inne elektroniczne urządzenie. Dostęp bezpośredni ma miejsce, gdy jakikolwiek użytkownik loguje się do oprogramowania przez klienta Microsoft Dynamics, na przykład klienta Microsoft Windows dla Microsoft Dynamics str. 2

3 (NAV lub GP), klienta sieci Web dla Microsoft Dynamics (NAV lub GP) lub przez Microsoft Dynamics NAV Portal Framework for Microsoft SharePoint. ERP oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Rozwiązanie ERP oznacza składniki oprogramowania, z którego po stronie Licencjobiorcy korzystają użytkownicy oraz jednostki składające sprawozdania finansowe. Użytkownik zewnętrzny oznacza użytkownika nazwanego, który w tabeli zabezpieczeń Microsoft Dynamics NAV został wskazany jako użytkownik zewnętrzny. Użytkownicy zewnętrzni nie są objęci definicją Licencjobiorcy. Są oni klientami Licencjobiorcy. Określenie użytkownicy zewnętrzni odnosi się wyłącznie do Microsoft Dynamics NAV. Użytkownik z pełnymi uprawnieniami oznacza użytkownika nazwanego, mającego nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania serwera, łącznie z konfigurowaniem, administrowaniem i zarządzaniem wszystkimi parametrami lub procesami funkcji w obrębie rozwiązania ERP. Własny użytek biznesowy oznacza zarządzanie własną firmą, ale nie firmą niezależnej osoby trzeciej. Użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami oznacza użytkownika nazwanego, który w sposób bezpośredni lub pośredni uzyskuje dostęp do rozwiązania ERP Licencjobiorcy wyłącznie w celu wykonania zadań opisanych poniżej. Wszelki dostęp wykraczający poza te ograniczenia wymaga uprawnień Użytkownika z pełnymi uprawnieniami. (i) Odczyt dostęp do danych zawartych w rozwiązaniu ERP za pośrednictwem jakiegokolwiek klienta dla Microsoft Dynamics GP lub Microsoft Dynamics NAV; lub (ii) Zapis dostęp przez funkcję opartą na kalkulacji czasu i kosztu (Microsoft Dynamics GP) lub funkcję opartą na zestawieniu prac w formie karty kontrolnej (Microsoft Dynamics NAV); lub (iii) Zapis dostęp (wyłącznie Microsoft Dynamics NAV) przez jakiegokolwiek klienta uzyskującego dostęp do rozwiązania ERP przez Microsoft Dynamics NAV API do nie więcej niż 3 obiektów tabeli, przy czym: użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami nie mają uprawnień do zapisu w żadnej z następujących tabel: tabeli księgi głównej (General Ledger Entry, tabela nr 17), tabeli zestawu uprawnień (Permission Set, tabela nr ), tabeli uprawnienia (Permission, tabela nr ) czy tabeli kontroli dostępu (Access Control, tabela nr ); oraz dowolne tabele określone w Podręczniku licencjonowania oprogramowania jako Tabele uwzględniające użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami ( Limited User Included Tables ) nie są wliczane do wspomnianych powyżej 3 obiektów tabeli. Podręcznik licencjonowania można znaleźć na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid= (iv) Zapis dostęp (wyłącznie Microsoft Dynamics NAV) przy użyciu okien utworzonych przez podmiot inny niż Microsoft za pośrednictwem dowolnego klienta uzyskującego dostęp do rozwiązania ERP. Własność oznacza własność ponad 50% udziałów. Partner oznacza podmiot, który podpisał z firmą Microsoft umowę partnerską upoważniającą ten podmiot do sprzedaży i rozpowszechniania oprogramowania. Oprogramowanie serwera oznacza składniki oprogramowania umożliwiającego korzystanie z określonych usług lub funkcji na serwerze Licencjobiorcy (komputery Licencjobiorcy, na których str. 3

4 możliwe jest uruchomienie oprogramowania serwera, są serwerami ). Licencjobiorca oznacza podmiot, który zawarł niniejszą umowę, jego podmioty stowarzyszone oraz wszystkich pracowników, podwykonawców, przedstawicieli i dostawców Licencjobiorcy oraz jego podmiotów stowarzyszonych. 3. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA a. Oprogramowanie Serwera. Aby używać oprogramowania serwera, Licencjobiorca musi dokonać zakupu licencji na oprogramowanie serwera. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii oprogramowania serwera, aby uzyskiwać dostęp do swojego rozwiązania ERP. Licencjobiorcy wolno jednak używać tylko takiej liczby kopii, na którą zezwala klucz licencji. b. Oprogramowanie klienta. Licencjobiorca może używać oprogramowania klienta wyłącznie z rozwiązaniem ERP. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii oprogramowania klienta, aby uzyskiwać dostęp do swojego rozwiązania ERP. Oprogramowanie klienta może być używane tylko przez taką liczbę licencjonowanych użytkowników, na jaką zezwala klucz licencji. c. Dodatkowe składniki ERP. Jeżeli dla Licencjobiorcy dostępne są dodatkowe składniki ERP, Licencjobiorca musi uzyskać odrębną licencję na każde rozwiązanie ERP, jeżeli chce uruchomić dodatkowy składnik ERP w kilku rozwiązaniach ERP. Więcej informacji na ten temat oraz na temat ograniczeń licencyjnych dotyczących dodatkowych składników ERP można znaleźć w Podręczniku licencjonowania na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid= d. Dołączone programy Microsoft. Oprogramowanie może obejmować inne programy Microsoft. W przypadku korzystania z tych programów mają zastosowanie towarzyszące im postanowienia licencyjne. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw do korzystania z tych programów. 4. TYPY LICENCJI UŻYTKOWNIKA. Poniżej przedstawiono możliwe rodzaje licencji użytkownika: a. Licencje CAL. Dla każdego urządzenia lub użytkownika uzyskującego w sposób bezpośredni lub pośredni dostęp do rozwiązania ERP Licencjobiorca musi uzyskać i przypisać licencję CAL. Licencja CAL jest wymagana w przypadku każdego użytkownika ze strony osoby trzeciej, uzyskującego bezpośredni lub pośredni dostęp do rozwiązania ERP przez inne aplikacje niż oprogramowanie klienta. Typy licencji CAL na użytkownika. Istnieją dwa typy licencji CAL: pełna licencja CAL oraz ograniczona licencja CAL. Pełna licencja CAL to licencja pozwalająca użytkownikowi wykonywać zadania Użytkownika z pełnymi uprawnieniami. Ograniczona licencja CAL to licencja pozwalająca użytkownikowi wykonywać zadania Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. b. Licencja na użytkowników równoległych oznacza licencję umożliwiającą dowolnej osobie uzyskanie dostępu do rozwiązania ERP. Liczba użytkowników równoległych objętych licencją oznacza maksymalną liczbę osób, które są uprawnione do uzyskania jednoczesnego dostępu do rozwiązania ERP. W ramach licencji na użytkowników równoległych Licencjobiorca może wybrać licencję na Użytkownika z pełnymi uprawnieniami lub Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. Licencje na Użytkowników równoległych mogą być udzielane jedynie w Modelu licencji bezterminowej. c. Licencja na użytkownika nazwanego oznacza licencję, która jest udzielana na określonego użytkownika i nie może być używana wspólnie z innymi użytkownikami. W ramach licencji na użytkownika nazwanego Licencjobiorca może wybrać licencję na Użytkownika z pełnymi uprawnieniami lub Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. Jeżeli Licencjobiorca wybierze licencję na Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, korzystanie przez niego z licencji użytkownika nazwanego podlega ograniczeniom określonym w definicji Użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. Licencjobiorca może zmienić na stałe przypisanie licencji z jednego użytkownika str. 4

5 nazwanego na innego. Licencje na Użytkowników nazwanych mogą być udzielane jedynie w Modelu licencji w formie subskrypcji. d. Licencja na użytkownika zewnętrznego oznacza licencję, która jest udzielana na określonego użytkownika Microsoft Dynamics NAV. Dla użytkowników zewnętrznych Licencjobiorca nie musi uzyskiwać licencji CAL na użytkowników. Użytkownikom zewnętrznym nie wolno używać żadnych klientów udostępnianych przez interfejs Microsoft Dynamics NAV Application Programming Interface (API), takich jak klient Microsoft Windows dla Microsoft Dynamics NAV, klient sieci Web dla Microsoft Dynamics NAV czy Microsoft Dynamics NAV Portal Framework for Microsoft SharePoint. Licencji na użytkowników zewnętrznych nie można używać na potrzeby outsourcingu procesów biznesowych. Więcej informacji na temat rodzajów licencji na użytkownika oraz ograniczeń dotyczących licencji na użytkownika można znaleźć w Podręczniku licencjonowania na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid= POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MODELU LICENCJI BEZTERMINOWEJ. Prawa Licencjobiorcy do używania oprogramowania mają charakter bezterminowy, lecz mogą zostać odwołane, jeżeli Licencjobiorca nie będzie przestrzegać postanowień niniejszej umowy. Oprócz licencji na oprogramowanie serwera Licencjobiorca musi uzyskać także licencje dla wszystkich użytkowników mających bezpośredni lub pośredni dostęp do rozwiązania ERP. Licencje na użytkowników dotyczą określonych rozwiązań ERP i nie mogą być wykorzystywane z innymi rozwiązaniami ERP ani z nimi współdzielone. W Modelu licencji bezterminowej mogą być udzielane jedynie Licencje na Użytkowników równoległych. Jeżeli Licencjobiorca ma licencje na Użytkowników równoległych dla Microsoft Dynamics GP, otrzymuje on również klucz licencji dla nieograniczonej liczby Użytkowników nazwanych ( Klienci dodatkowi ) dla komponentów Management Reporter, Microsoft Forecaster oraz Business Portal, które nie są dostępne dla Użytkowników równoległych Licencjobiorca może zezwolić dowolnym użytkownikom na korzystanie z Klientów dodatkowych. Korzystanie z Klientów dodatkowych wraz z innymi programami firmy Microsoft może wymagać zakupu odrębnej licencji CAL. W przypadku korzystania z Klientów dodatkowych mają zastosowanie towarzyszące im postanowienia licencyjne. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw do korzystania z tych programów. 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MODELU LICENCJI W FORMIE SUBSKRYPCJI. Oprócz licencji na oprogramowanie serwera Licencjobiorca musi uzyskać także licencje dla wszystkich użytkowników mających bezpośredni lub pośredni dostęp do rozwiązania ERP. Licencje na użytkowników dotyczą określonych rozwiązań ERP i nie mogą być wykorzystywane z innymi rozwiązaniami ERP ani z nimi współdzielone. Licencje mogą być udzielone na Użytkowników nazwanych lub na urządzenia (jeśli dotyczy). Licencjobiorca może uzyskać licencje na użytkowników, wykorzystując każdy rodzaj licencji CAL na użytkownika lub na urządzenie (w zależności od sytuacji), zależnie od wymaganego poziomu dostępu do rozwiązania ERP. Sprawdzanie poprawności subskrypcji. o Serwery, na których zainstalowane jest oprogramowanie, będą okresowo sprawdzać oryginalność oprogramowania. Proces sprawdzania oryginalności ma na celu ustalenie, czy oprogramowanie jest objęte właściwą licencją. Pozwala także stwierdzić, czy funkcje sprawdzania oryginalności nie zostały w sposób nieautoryzowany zmienione. str. 5

6 o o Proces sprawdzania oryginalności może być inicjowany przez oprogramowanie lub przez firmę Microsoft. Aby umożliwić sprawdzanie oryginalności, oprogramowanie może od czasu do czasu wymagać aktualizacji lub pobrania dodatkowych składników funkcji sprawdzania oryginalności oprogramowania. Ich pobieranie oraz instalowanie może mieć miejsce bez powiadomienia. Podczas lub po zakończeniu procesu sprawdzania oryginalności oprogramowania serwer może przesyłać do firmy Microsoft informacje o oprogramowaniu, komputerze, na którym zostało ono zainstalowane, a także o wynikach wspomnianego procesu. Informacje te obejmują identyfikator subskrypcji użytkownika, nazwę produktu, numer seryjny licencji, numer wersji produktu oraz datę ostatniego użytkowania. Microsoft będzie używać tych informacji wyłącznie w celu zweryfikowania zachowywania zgodności z licencją. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza, że wyraża on zgodę na przekazanie tych informacji. Więcej informacji na temat procesu sprawdzania oryginalności oraz danych przesyłanych do Microsoft podczas tego procesu lub po jego zakończeniu można znaleźć na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Jeśli w wyniku procesu sprawdzania oryginalności okaże się, że oprogramowanie nie jest objęte właściwą licencją, firma Microsoft lub partner Licencjobiorcy może powiadomić Licencjobiorcę o tym fakcie, a w rezultacie Licencjobiorca może otrzymywać przypomnienia o konieczności uzyskania kopii właściwie licencjonowanego oprogramowania lub być zobowiązany do stosowania się do instrukcji przekazanych w powiadomieniu, aby korzystać z oprogramowania. Okres obowiązywania. Okres licencji udzielonej na zasadzie subskrypcji jest określony w umowie pomiędzy Licencjobiorcą a jego partnerem. 7. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA a. Zmiana przypisania licencji CAL. Licencjobiorca może: na stałe zmienić przypisanie Licencji CAL na urządzenie z jednego urządzenia na inne, pod warunkiem, że nowe urządzenie spełnia wymogi ograniczeń mających zastosowanie do określonego typu licencji CAL na urządzenie; zmienić na stałe przypisanie licencji CAL z jednego użytkownika na innego lub zmienić tymczasowo przypisanie licencji CAL na alternatywne urządzenie, gdy to pierwsze nie działa, lub licencji CAL na użytkownika na tymczasowego pracownika, gdy użytkownik jest nieobecny. b. Multipleksowanie. Multipleksowanie (niekiedy nazywane grupowaniem ) to sposób uzyskiwania pośredniego dostępu do sprzętu lub oprogramowania w celu: grupowania połączeń, przekierowywania informacji, redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania bądź korzystających z niego lub redukowania liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio zarządzających oprogramowaniem Multipleksowane połączenie musi być objęte stosowną licencją CAL. c. Outsourcing procesów biznesowych. Licencjobiorca nie może używać oprogramowania do świadczenia usług outsourcingu procesów biznesowych na rzecz swoich klientów. Może natomiast udostępniać swoje licencje CAL podmiotom dokonującym outsourcingu procesów biznesowych, działającym w imieniu Licencjobiorcy i świadczącym usługi na rzecz firmy Licencjobiorcy. str. 6

7 d. Usługi hostingowe świadczone przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zlecić hosting oprogramowania osobom trzecim. Dostęp do takiego oprogramowania i możliwość korzystania z niego może mieć tylko Licencjobiorca. Licencjobiorca nie może zezwolić osobom trzecim świadczącym takie usługi hostingowe na udzielanie dostępu do oprogramowania niestowarzyszonym osobom trzecim. Osoby trzecie świadczące usługi hostingowe na rzecz Licencjobiorcy muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej umowy. e. Udzielenie licencji na szablony. Licencjobiorca może kopiować szablony udostępniane wraz z oprogramowaniem oraz używać ich w tworzonych przez siebie dokumentach i projektach, o ile elementy te zostały określone jako przeznaczone do takiego użycia. Licencjobiorca może rozpowszechniać takie dokumenty i projekty do celów niekomercyjnych. f. Ograniczenia dotyczące używania następujących składników oprogramowania Microsoft. Microsoft SQL Server Report Builder dla Microsoft SQL Server Oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV towarzyszy składnik Microsoft SQL Server Report Builder dla Microsoft SQL Server 2012 (Report Builder), na który Licencjobiorcy jest udzielana licencja zgodnie z postanowieniami odrębnej licencji zlokalizowanej w następującym katalogu instalacyjnym oprogramowania Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Setup\Licenses. Licencjobiorca może używać składnika Report Builder wyłącznie razem z oprogramowaniem Microsoft Dynamics NAV. W celu użycia tego składnika konieczne jest zaakceptowanie postanowień licencji składnika Report Builder. Exchange Web Services Managed API 1.2. Oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV towarzyszy oprogramowanie Exchange Web Services Managed API 1.2 (EWSMA), które jest objęte odrębnymi postanowieniami licencyjnymi znajdującymi się w następującym katalogu instalacyjnym oprogramowania Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Setup\Licenses. Licencjobiorca może używać składnika EWSMA wyłącznie razem z oprogramowaniem Microsoft Dynamics NAV. W celu użycia tego składnika konieczne jest zaakceptowanie postanowień licencji składnika EWSMA. Microsoft Chart Controls dla Microsoft.NET Framework 3.5 dla systemów operacyjnych Microsoft Windows. Oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV towarzyszy Microsoft Chart Controls dla Microsoft.NET Framework 3.5 dla systemów operacyjnych Microsoft Windows (Chart Controls), na który Licencjobiorcy jest udzielana licencja zgodnie z postanowieniami odrębnej licencji zlokalizowanej w następującym katalogu instalacyjnym oprogramowania Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Setup\Licenses. Licencjobiorca może używać składnika Chart Controls wyłącznie razem z oprogramowaniem Microsoft Dynamics NAV. W celu użycia tego składnika konieczne jest zaakceptowanie postanowień licencji składnika Chart Controls. f. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu modyfikacji. Licencjobiorca może modyfikować oprogramowanie wyłącznie w celu przystosowania go do własnego użytku biznesowego, o ile otrzymał je w postaci kodu źródłowego lub nabył albo dowolna osoba trzecia występująca w jego imieniu nabyła licencję na narzędzia firmy Microsoft umożliwiające mu lub rzeczonej osobie trzeciej występującej w imieniu Licencjobiorcy modyfikowanie kodu obiektu oprogramowania. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z modyfikacji dokonanych przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią występującą w imieniu Licencjobiorcy ani za problemy spowodowane przez sprzęt lub oprogramowanie osoby trzeciej. Microsoft nie ma i nie będzie mieć obowiązku świadczenia usług pomocy technicznej ani innego rodzaju pomocy w odniesieniu do modyfikacji oprogramowania dokonanych przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią. Microsoft nie udziela żadnych rekomendacji, poręczeń, gwarancji ani zapewnień co do przydatności oprogramowania w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Licencjobiorcę, kompetencji takiego partnera str. 7

8 lub innej osoby trzeciej w zakresie opracowywania lub implementacji zmian w oprogramowaniu lub wdrażania samego oprogramowania, ani spełnienia wymagań biznesowych lub zapewnienia współdziałania z oprogramowaniem zmiany opracowanej, zaimplementowanej lub obsługiwanej przez Licencjobiorcę, dla Licencjobiorcy lub w imieniu Licencjobiorcy lub osoby trzeciej. Microsoft oraz partnerzy Microsoft są niezależnymi podmiotami, a Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów biznesowych Microsoft ani nie jest tymi działaniami ograniczony. g. Fikcyjne dane. Adresy URL, adresy, nazwiska osób, nazwy firm, miast, krajów oraz inne elementy opisane i wskazane w materiałach Microsoft są fikcyjne. Przedstawiono je jedynie jako przykłady w celach ilustracyjnych. Nie istnieją żadne rzeczywiste powiązania ani nie należy się ich doszukiwać. h. Złożone oprogramowanie. Oprogramowanie jest złożonym oprogramowaniem komputerowym. Jego działanie zależy między innymi od funkcjonowania platformy sprzętowej, interakcji z innym oprogramowaniem, zastosowanej konfiguracji oraz innych czynników. Oprogramowanie nie jest odporne na awarie ani wolne od błędów, zakłóceń i konfliktów. i. Uwagi dotyczące materiałów osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać materiały należące do osób trzecich (np. kod lub dokumentację), na które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od Microsoft. Ewentualne uwagi dotyczące materiałów należących do osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych. j. Funkcje dodatkowe. Microsoft może udostępnić dodatkowe funkcje dla oprogramowania. Mogą mieć do nich zastosowanie inne postanowienia licencyjne i opłaty. 8. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym momencie zmienić albo anulować tę funkcję. Niniejsza sekcja nie dotyczy warunków sprawdzania oryginalności oprogramowania przedstawionych powyżej. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą niektórych funkcji oprogramowania może być nawiązywane połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub zewnętrznego dostawcy usług. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzyma osobnego zawiadomienia o nawiązaniu takiego połączenia. Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w dokumentacji oprogramowania. Korzystanie przez Licencjobiorcę z tych funkcji oznacza, że wyraża on zgodę na przekazanie takich informacji. b. Informacje o komputerze. Określone funkcje oprogramowania korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług internetowych. Niektóre z tych funkcji przedstawiono poniżej. Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. W tym celu funkcje te przesyłają do Microsoft informacje o rodzaju systemu operacyjnego, nazwie i wersji używanego oprogramowania, rodzaju przeglądarki, a także kodzie języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Przykładami tych funkcji są obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. c. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. str. 8

9 d. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone. 9. KLUCZ PRODUKTU/LICENCJI. Uruchomienie oprogramowania oraz dostęp do niego wymaga stosownego klucza. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za właściwe korzystanie z przypisanych do niego kluczy. Kluczy nie wolno reprodukować ani udostępniać osobom trzecim. 10. TESTOWANIE PORÓWNAWCZE. Aby ujawnić osobom trzecim wyniki testów porównawczych oprogramowania, Licencjobiorca musi najpierw uzyskać pisemną zgodę Microsoft. 11. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w której pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego lub odrębnej pisemnej umowy z Microsoft przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko do własnego użytku biznesowego. Licencjobiorca nie może: omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania; odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala; obchodzić funkcji sprawdzania oryginalności oprogramowania; udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. Prawa Licencjobiorcy do używania oprogramowania mogą zostać odwołane, jeżeli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy. Prawa dostępu do oprogramowania nie uprawniają Licencjobiorcy do implementowania w oprogramowaniu lub urządzeniach uzyskujących dostęp do serwera patentów ani innej własności intelektualnej należącej do Microsoft. 12. KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może kopiować oprogramowanie na potrzeby utworzenia kopii zapasowych, wykonania projektów oraz przeprowadzenia testów, o ile kopie te nie będą wykorzystywane komercyjnie, a projekty lub testy będą przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kopie zapasowe mogą być przechowywane w imieniu Licencjobiorcy przez osoby trzecie zgodnie z punktem 7.c. 13. UPRAWNIENIA W PRZYPADKU AWARII. UPRAWNIENIA W PRZYPADKU AWARII. Oprócz korzystania z oprogramowania przez Licencjobiorcę zgodnie z powyższym punktem 3, Licencjobiorca może uruchomić jedno pasywne wystąpienie awaryjne swojego rozwiązania ERP, które zostanie użyte wyłącznie w celu zapewnienia tymczasowego wsparcia w sytuacji, gdy pierwotne wystąpienie rozwiązania ERP nie będzie dostępne. 14. PRZENIESIENIE LICENCJI. Licencjobiorca nie może przekazać oprogramowania osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. Jeśli taka zgoda zostanie udzielona, przekazanie oprogramowania osobom trzecim może podlegać dodatkowym opłatom. 15. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. str. 9

10 16. WERSJA EDUKACYJNA OPROGRAMOWANIA. Aby móc używać oprogramowania oznaczonego jako Wersja edukacyjna ( Academic Edition ) lub WE ( AE ), Licencjobiorca musi mieć status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. Licencjobiorca może sprawdzić, czy ma status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. W tym celu powinien odwiedzić stronę lub skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju. 17. ZMIANA OPROGRAMOWANIA NA JEGO STARSZĄ WERSJĘ. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z wcześniejszych wersji oprogramowania na mocy niniejszej licencji, a Microsoft nie ma obowiązku dostarczenia Licencjobiorcy wcześniejszych wersji. 18. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 19. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie z opisem podanym na stronie 20. LOKALIZACJA I TŁUMACZENIE. Microsoft udostępnia pewne wersje oprogramowania zlokalizowane i przetłumaczone zgodnie z opisem znajdującym się na stronie sheet. 21. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej gwarancją) wraz ze wszelkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 22. PRAWO WŁAŚCIWE a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu miejscowemu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca ma siedzibę. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. c. Koszty obsługi prawnej. Jeśli Licencjobiorca lub Microsoft wytoczy sprawę sądową, wniesie powództwo lub w inny sposób będzie dochodzić swoich roszczeń wobec drugiej strony w bezpośrednim lub pośrednim związku z niniejszą umową lub niniejszym oprogramowaniem strona wygrana będzie uprawniona do uzyskania od drugiej strony zwrotu uzasadnionych kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę wygrywającą w związku z takim postępowaniem (w tym wszelkich kosztów apelacji). 23. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala. str. 10

11 24. OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU NARUSZENIA LUB PRZYWŁASZCZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. Microsoft będzie chronić Licencjobiorcę przed wszystkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez oprogramowanie ich praw do patentu, praw autorskich bądź praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia ich tajemnic handlowych. Microsoft wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądowego (lub z ugody, którą Microsoft zaakceptuje). W przypadku pojawienia się roszczenia Licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie i przekazać Microsoft pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony lub nad zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia. Licencjobiorca wyraża zgodę na udzielenie Microsoft pomocy podczas obrony przed takimi roszczeniami, a Microsoft zwróci Licencjobiorcy poniesione przez niego koszty bieżące związane z udzielaniem takiej pomocy. Terminy przywłaszczenie oraz tajemnica handlowa obowiązują w brzmieniu zgodnym z definicjami zawartymi w obowiązującej w Stanach Zjednoczonych jednolitej ustawie o tajemnicy handlowej (ang. Uniform Trade Secrets Act) z wyłączeniem przypadków roszczeń wnoszonych poza Stanami Zjednoczonymi. W takich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w art porozumienia TRIPs (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej) termin przywłaszczenie oznacza umyślne, niezgodne z prawem użycie, a termin tajemnica handlowa oznacza informację niejawną. Zobowiązania Microsoft nie będą mieć zastosowania w przypadku, gdy roszczenie lub niekorzystne prawomocne orzeczenie sądowe dotyczy: (i) korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania po zawiadomieniu go przez Microsoft o konieczności zaprzestania takich działań w związku z takim roszczeniem; (ii) łączenia przez Licencjobiorcę oprogramowania z produktem (sprzętem, oprogramowaniem lub usługami) niepochodzącym od Microsoft; (iii) szkód, które można przypisać użyciu produktu, danych lub procesu biznesowego niepochodzącego od Microsoft; (iv) zmiany lub modyfikowania przez Licencjobiorcę oprogramowania (w tym modyfikacji dokonanych przez osoby trzecie); (v) rozpowszechniania przez Licencjobiorcę oprogramowania wśród osób trzecich lub używania go z korzyścią dla tych osób; (vi) korzystania przez Licencjobiorcę ze znaków towarowych Microsoft bez wyraźnej pisemnej zgody lub (vii) jakiegokolwiek przywłaszczenia tajemnic handlowych, gdy Licencjobiorca wszedł w posiadanie takich tajemnic (a) z wykorzystaniem niewłaściwych środków; (b) w okolicznościach powodujących powstanie obowiązku dochowania tajemnicy lub ograniczenia jej wykorzystania lub (c) za pośrednictwem osoby trzeciej (innej niż Microsoft lub podmiot stowarzyszony Microsoft), która była zobowiązana wobec strony podnoszącej roszczenie do ochrony takich tajemnic lub do ograniczenia ich wykorzystania. Licencjobiorca zwróci Microsoft wszelkie koszty i naprawi wszelkie szkody powstałe w wyniku takich działań. W przypadku otrzymania informacji o roszczeniu dotyczącym naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich związanym z oprogramowaniem, Microsoft może (nie mając takiego obowiązku) na własny koszt: (i) zapewnić Licencjobiorcy prawo do dalszego uruchamiania oprogramowania lub (ii) zmodyfikować oprogramowanie bądź wymienić je na funkcjonalny odpowiednik w celu uniknięcia naruszenia praw osób trzecich. W takim przypadku Licencjobiorca niezwłocznie zaprzestanie uruchamiania oprogramowania. Jeśli w wyniku roszczenia z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich dalsze używanie przez Licencjobiorcę oprogramowania zostanie zakazane przez właściwy sąd, Microsoft wedle własnego uznania zapewni Licencjobiorcy prawo do dalszego używania oprogramowania, wymieni je na funkcjonalny odpowiednik, zmodyfikuje je tak, aby nie naruszało praw osób trzecich, lub zwróci zapłaconą kwotę i wypowie umowę licencyjną. Jeśli jakiegokolwiek innego rodzaju roszczenie dotyczące własności intelektualnej Microsoft zostanie wniesione przez osobę trzecią przeciwko Licencjobiorcy, Licencjobiorca musi niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie. Microsoft może wedle uznania wybrać sposób rozpatrzenia roszczeń zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym punkcie. W niniejszym punkcie określono jedyne uprawnienie, jakie przysługuje Licencjobiorcy w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń str. 11

12 z tytułu naruszenia ich praw autorskich, patentowych lub znaków handlowych bądź przywłaszczenia tajemnic handlowych. 25. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Z wyjątkiem roszczeń opisanych w punkcie 24 odpowiedzialność Microsoft i dostawców Microsoft jest ograniczona wyłącznie do szkód bezpośrednich i nie może być wyższa niż kwota zapłacona przez Licencjobiorcę za oprogramowanie. Microsoft ani dostawcy Microsoft nie ponoszą odpowiedzialności za inne szkody, w tym szkody wtórne, z tytułu utraconych zysków, szczególne, pośrednie ani uboczne. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: wszystkich przypadków dotyczących (i) oprogramowania, (ii) usług, (iii) zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych w witrynach internetowych osób trzecich lub (iv) materiałów osób trzecich oraz roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, naruszenia rękojmi, gwarancji lub warunków, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa, utraty danych, uszkodzenia dokumentów lub danych, utraty reputacji, straty spowodowanej przerwą w działalności oraz innych czynów niedozwolonych w zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę lub Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 26. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI a. Prawo do weryfikacji zgodności. Obowiązkiem Licencjobiorcy jest przechowywanie dowodów (wraz z potwierdzeniem zakupu) dotyczących oprogramowania używanego przez Licencjobiorcę na mocy niniejszej umowy. Microsoft zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności z niniejszą umową na własny koszt. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej współpracy w przypadku prowadzenia audytu zgodności. b. Procedura weryfikacji i ograniczenia. W celu weryfikacji zgodności z postanowieniami niniejszej umowy Microsoft zaangażuje niezależnego księgowego z firmy księgowej o międzynarodowej renomie, zobowiązując go do zachowania poufności. Weryfikacja odbędzie się po uprzednim powiadomieniu z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, w czasie normalnych godzin pracy oraz zostanie przeprowadzona tak, aby nie przeszkadzać w sposób nieuzasadniony w działalności Licencjobiorcy. Jako alternatywne rozwiązanie Microsoft może zażądać od Licencjobiorcy wypełnienia kwestionariusza dotyczącego wewnętrznego audytu w zakresie oprogramowania używanego na mocy niniejszej umowy, zastrzegając sobie jednak prawo do przeprowadzenia weryfikacji zgodnie z powyższą procedurą. c. Częstotliwość weryfikacji. W razie przeprowadzenia weryfikacji przez Microsoft i niewykrycia przypadków używania oprogramowania bez licencji w istotnym stopniu (brak licencji na poziomie co najmniej 5%) Microsoft nie będzie wykonywać kolejnej weryfikacji tego samego podmiotu przez okres co najmniej jednego roku. d. Wykorzystanie wyników. Microsoft oraz audytorzy Microsoft wykorzystają informacje uzyskane podczas weryfikacji zgodności oprogramowania jedynie w celu egzekwowania praw str. 12

13 Microsoft oraz w celu stwierdzenia, czy Licencjobiorca postępuje zgodnie z niniejszą umową. Powołanie się na powyżej opisane prawa i procedury nie oznacza rezygnacji Microsoft z praw do egzekwowania niniejszej umowy lub zapewnienia ochrony własności intelektualnej Microsoft za pomocą dowolnych innych prawnie dozwolonych środków. e. Postępowanie w razie braku zgodności. W razie wykrycia używania oprogramowania bez wymaganej licencji w trakcie weryfikacji lub audytu własnego Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zamówienia wystarczającej liczby licencji na korzystanie z takiego oprogramowania. W razie wykrycia używania oprogramowania bez wymaganej licencji w istotnym stopniu Licencjobiorca jest zobowiązany do zwrócenia Microsoft kosztów poniesionych przez Microsoft w trakcie weryfikacji oraz nabycia niezbędnych dodatkowych licencji w cenie licencji detalicznej w terminie 30 dni. ************************************************************************* OGRANICZONA GWARANCJA A. OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Odniesienia do ograniczonej gwarancji stanowią odniesienia do wyraźnie określonej gwarancji udzielanej przez Microsoft. Niniejsza gwarancja uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy przepisów prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z ustawowych rękojmi na mocy krajowej ustawy o ochronie konsumentów. B. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, BENEFICJENT GWARANCJI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje oprogramowanie przez okres jednego roku od daty jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji Licencjobiorca otrzyma uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte gwarancją przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać gwarancja na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie uprawnienia z tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień mają zastosowanie tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień. C. WYŁĄCZENIA GWARANCJI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft. D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. Microsoft dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany oprogramowania. Jeśli Microsoft nie będzie w stanie naprawić ani wymienić oprogramowania, zwróci Licencjobiorcy kwotę znajdującą się na potwierdzeniu zakupu oprogramowania. Microsoft także bezpłatnie naprawi lub wymieni uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze. Jeśli Microsoft nie będzie w stanie naprawić albo wymienić tych elementów, zwróci Licencjobiorcy kwotę zapłaconą za powyższe elementy, jeśli płatność taka została dokonana. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Licencjobiorca musi odinstalować oprogramowanie i zwrócić je do Microsoft wraz str. 13

14 z nośnikami oraz innymi materiałami towarzyszącymi oprogramowaniu, okazując przy tym dowód zakupu oprogramowania. Są to jedyne uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu naruszenia ograniczonej gwarancji. E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. F. PROCEDURY GWARANCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania dowodu zakupu oprogramowania. 1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy skontaktować się z Microsoft: pod numerem telefonu (800) MICROSOFT; pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , USA lub odwiedzając stronę 2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona rękojmia jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations Limited. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować się z: Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie 3. Australia. W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego oprogramowania kupionego w Australii należy skontaktować się z Microsoft: ; lub pisząc na adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia. 4. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem, Afryką i Australią. W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem, Afryką i Australią Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie G. BRAK INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia jest jedyną rękojmią udzielaną bezpośrednio przez Microsoft. Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń opisanych w punkcie Uprawnienia z tytułu naruszenia gwarancji powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII. W niniejszym akapicie określenie towary dotyczy oprogramowania, na które Microsoft udziela wyraźnie określonej gwarancji. Towary Microsoft są objęte gwarancjami, które nie podlegają wyłączeniu na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Licencjobiorca ma prawo do wymiany towarów lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat str. 14

15 lub szkód, które są odpowiednio możliwe do przewidzenia. Licencjobiorca ma również prawo do skorzystania z naprawy lub wymiany towarów, jeżeli jakość towarów nie jest akceptowalna, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią. Towary przesłane do naprawy mogą zostać zastąpione zregenerowanymi produktami tego samego typu, a nie wymienione. Zregenerowane części mogą być użyte do naprawy produktów. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za szkody ma zastosowanie w przypadku naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji. W ramach tej rękojmi Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać także inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. ************************************************************************* str. 15

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Poniższe pola proszę wypełnid drukowanymi literami: Imię: Nazwisko: Instytut lub Kierunek i rok studiów oraz numer legitymacji: Adres e-mail: Uwaga! Adres

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

1 Kwalifikacje i wymagania dotyczące subskrypcji wersji Dla Wojska oraz Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych

1 Kwalifikacje i wymagania dotyczące subskrypcji wersji Dla Wojska oraz Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych UZUPEŁNIENIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG MICROSOFT SUBSKRYPCJA USŁUGI I OPROGRA MOWA NIA PA KIETU MICROSOFT OFFICE 365 DLA UŻYTKOW NIKÓW INDYWIDUA LNYCH: MICROSOFT OFFICE 365 DLA UŻYTKOW NIKÓW DOMOWYCH MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy,

Bardziej szczegółowo