Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa."

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x, SL 2011 Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation (albo, w zależności od siedziby Licencjobiorcy, jednym z jej podmiotów stowarzyszonych) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft: aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych oraz usług pomocy technicznej dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. Niniejsze postanowienia licencyjne zastępują postanowienia licencyjne umieszczone w oprogramowaniu. Instalowanie, używanie lub posiadanie zainstalowanego oprogramowania oznacza, że Licencjobiorca akceptuje niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może instalować, mieć zainstalowanego lub używać oprogramowania. Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Oprogramowanie. Oprogramowanie może zawierać: oprogramowanie serwera, oprogramowanie klienta, które można zainstalować na urządzeniach i używać z oprogramowaniem serwera, dodatkowe elementy, które mogą być objęte oddzielnymi licencjami, oraz poprawki lub aktualizacje dla oprogramowania. b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie: 2. Definicje. liczby kopii baz danych systemu, które instaluje Licencjobiorca, liczby użytkowników lub urządzeń po stronie Licencjobiorcy uzyskujących dostęp do bazy danych systemu oraz dodatkowych składników, na które Licencjobiorca uzyskuje licencje. Licencjobiorca oznacza podmiot prawny, który wyraził zgodę na niniejsze postanowienia licencyjne, oraz jego podmioty stowarzyszone. Podmiot stowarzyszony oznacza dowolny podmiot prawny, który jest właścicielem lub własnością strony lub który jest własnością razem ze stroną. Własność oznacza udział większościowy (powyżej 50%). Oprogramowanie klienta oznacza oprogramowanie umożliwiające komputerowi osobistemu, stacji roboczej, terminalowi, komputerowi podręcznemu, urządzeniu PDA lub innemu elektronicznemu urządzeniu ( urządzenie lub urządzenia ) dostęp do oprogramowania serwera lub korzystanie z takiego oprogramowania lub korzystanie z określonych funkcji oprogramowania serwera, kiedy urządzenie to nie jest podłączone do serwera; natomiast oprogramowanie serwera" oznacza oprogramowanie umożliwiające korzystanie na serwerze Licencjobiorcy z określonych usług lub funkcji (komputery Licencjobiorcy, na których można uruchomić oprogramowanie serwera, są nazywane serwerami").

2 Baza danych systemu oznacza podstawową bazę danych, z której korzystają użytkownicy oraz jednostki składające sprawozdania finansowe po stronie Licencjobiorcy. Użytkownik o Ograniczonym Dostępie oznacza użytkownika nazwanego, który w sposób pośredni uzyskuje dostęp do bazy danych systemu Licencjobiorcy w celu korzystania z ograniczonego pakietu usług lub funkcji. Użytkownik Samoobsługowy Będący Pracownikiem oznacza użytkownika nazwanego, który w sposób pośredni uzyskuje dostęp do bazy danych systemu Licencjobiorcy wyłącznie w celu wykonania następujących typów zadań: i. Czas pracy i obecność pracownika: zadania związane z rejestrowaniem przepracowanych godzin, godzin przyjścia do oraz wyjścia z pracy (z wyłączeniem rejestrowania godzin związanych z niejawnymi projektami). ii. Potrzeby zgłaszane przez pracownika: zadania związane z potrzebami zgłaszanymi przez Pracownika, w tym związane ze składaniem zamówień zakupu, wniosków urlopowych lub zamówień na usługi. iii. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: zadania związane z bieżącą aktualizacją danych dotyczących pracowników, m.in. danych teleadresowych oraz historii pracownika, w tym informacji na temat nieobecności, urlopów, szkoleń, wykształcenia, wynagrodzenia, premii, świadczeń, procesu rekrutacji i złożonych wniosków. iv. Podróże i wydatki pracownika: zadania dotyczące obsługi wniosków o pokrycie kosztów oraz związanego z tym przepływu pracy. Urządzenie w punkcie sprzedaży oznacza jedno urządzenie używane przez dowolnego użytkownika do uzyskiwania dostępu do bazy danych systemu Licencjobiorcy w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub świadczenia usługi w środowisku bezpośredniej obsługi klienta. Termin urządzenie o ograniczonym zastosowaniu oznacza urządzenie używane przez dowolnego użytkownika wyłącznie na potrzeby uzyskiwania dostępu do bazy danych systemu Licencjobiorcy w celu przechwycenia lub wyświetlenia danych. Outsourcing procesów biznesowych oznacza zlecanie wykonywania określonych zadań, funkcji lub procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym zewnętrznemu usługodawcy, przy czym (i) usługi świadczone przez takiego usługodawcę obejmują zapewnianie bezpośredniego lub pośredniego dostępu do oprogramowania oraz (ii) licencja na oprogramowanie nie jest uzyskiwana bezpośrednio od Microsoft. Partner oznacza partnera, który podpisał z Microsoft umowę upoważniającą takiego partnera do sprzedawania i rozpowszechniania oprogramowania. 3. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA a. Oprogramowanie serwera. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii oprogramowania serwera, aby uzyskiwać dostęp do swojej bazy danych systemu. Licencjobiorcy wolno jednak używać tylko takiej liczby kopii, na którą zezwala klucz licencji. Licencjobiorca nie może powielać kluczy licencji bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. b. Oprogramowanie klienta. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii oprogramowania klienta. Licencjobiorca może jednak używać oprogramowania klienta wyłącznie z oprogramowaniem serwera. c. Dodatkowe składniki. Licencjobiorca może zainstalować nieograniczoną liczbę kopii dodatkowych składników bazy danych systemu, na które posiada licencję. Jeżeli Licencjobiorca chce zainstalować dodatkowy składnik w kilku bazach danych systemu, musi uzyskać odrębną licencję na każdą bazę danych systemu. Licencjobiorca nie może powielać kluczy licencji bez wyraźnej pisemnej zgody Microsoft. Więcej informacji na ten temat oraz na temat ograniczeń licencyjnych dotyczących dodatkowych składników można znaleźć na stronie 4. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA. a. Licencje na użytkowników. Oprócz licencji na oprogramowanie serwera Licencjobiorca musi uzyskać także licencje na użytkowników dla wszystkich użytkowników mających bezpośredni lub pośredni dostęp do bazy danych. Licencje na użytkowników dotyczą określonych baz danych systemu i nie mogą być wykorzystywane z innymi bazami ani z nimi współdzielone. Licencjobiorca może uzyskać licencje na użytkowników równoległych lub użytkowników nazwanych, licencje dostępu klienta na urządzenie lub licencje typu External Connector w zależności od rodzaju dostępu do bazy danych systemu wymaganego przez poszczególnych użytkowników. Dla użytkowników będących pracownikami, wykonawcami lub przedstawicielami Licencjobiorcy lub podmiotów stowarzyszonych Licencjobiorcy Licencjobiorca musi uzyskać licencje na użytkowników równoległych lub użytkowników nazwanych, lub licencje dostępu klienta na urządzenie. W przypadku wszelkich innych sposobów uzyskiwania dostępu do bazy

3 danych systemu, w tym uzyskiwania dostępu, w ramach którego nie uczestniczą określeni użytkownicy, Licencjobiorca musi uzyskać licencje typu External Connector, licencje na użytkowników równoległych lub użytkowników nazwanych lub licencje dostępu klienta na urządzenie. Poniżej przedstawiono możliwe rodzaje licencji na użytkownika. Licencja na użytkownika równoległego oznacza licencję umożliwiającą dowolnej osobie uzyskanie dostępu do bazy danych systemu. Liczba użytkowników równoległych objętych licencją oznacza maksymalna liczbę osób, które są uprawnione do uzyskania jednoczesnego dostępu do bazy danych systemu. Licencja na użytkownika nazwanego oznacza licencję, która jest udzielna na określonego użytkownika i nie może być używana przez innych użytkowników. Licencjobiorca może wybrać licencję na Użytkownika o Ograniczonym Dostępie lub licencję na Użytkownika Samoobsługowego Będącego Pracownikiem w ramach licencji na użytkownika nazwanego. Jeżeli Licencjobiorca wybierze licencję na Użytkownika Samoobsługowego Będącego Pracownikiem, korzystanie przez niego z tej licencji podlega ograniczeniom określonym w definicji Użytkownika Samoobsługowego Będącego Pracownikiem. Licencjobiorca może zmienić na stałe przypisanie licencji z jednego użytkownika nazwanego na innego; Licencja Dostępu Klienta na urządzenie lub Licencja CAL na urządzenie oznacza licencję umożliwiającą uzyskiwanie w sposób pośredni dostępu do bazy danych systemu jednemu urządzeniu w punkcie sprzedaży lub urządzeniu o ograniczonym zastosowaniu używanemu przez dowolnego użytkownika. Licencjobiorca może na stałe zmienić przypisanie Licencji CAL na urządzenie z jednego urządzenia na inne, pod warunkiem że nowe urządzenie podlega ograniczeniom mającym zastosowanie odpowiednio do urządzeń POS lub urządzeń o ograniczonym zastosowaniu; oraz Licencja typu External Connector oznacza licencję umożliwiającą użytkownikowi po stronie dowolnej osoby trzeciej uzyskiwanie dostępu do jednej bazy danych systemu. Użytkownik ze strony osoby trzeciej oznacza dowolnego użytkownika równoległego lub nazwanego, który nie jest pracownikiem, wykonawcą ani przedstawicielem Licencjobiorcy ani podmiotów stowarzyszonych Licencjobiorcy. Więcej informacji na temat rodzajów licencji na użytkownika oraz na temat ograniczeń dotyczących licencji na użytkownika można znaleźć na stronie b. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie używane do: grupowania połączeń, przekierowywania informacji, redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania bądź korzystających z niego lub redukowania liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio obsługiwanych przez oprogramowanie (niekiedy nazywane multipleksującym lub grupującym ) nie zmniejsza liczby wymaganych licencji. c. Licencje External Connector. Każdą uzyskaną licencję typu External Connector należy przypisać do bazy danych systemu. Każda licencja typu External Connector przypisana do bazy danych systemu umożliwia dowolnej liczbie użytkowników ze strony osoby trzeciej uzyskiwanie dostępu do tej bazy danych systemu. W przypadku tych użytkowników Licencjobiorca nie musi nabywać licencji na użytkowników równoległych, licencji na użytkowników nazwanych ani licencji dostępu klienta na urządzenie. Licencjobiorca nie może używać licencji typu External Connector na potrzeby outsourcingu procesów biznesowych. Licencjobiorca może jednak korzystać z oprogramowania w celu świadczenia usług outsourcingu procesów biznesowych na rzecz niestowarzyszonych osób trzecich, pod warunkiem że osoby te nie uzyskają dostępu do oprogramowania lub bazy danych systemu. d. Usługi hostingowe świadczone przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zlecić hosting oprogramowania osobom trzecim. Dostęp do takiego oprogramowania może mieć tylko Licencjobiorca oraz jego podmioty stowarzyszone. Licencjobiorca nie może zezwolić osobom trzecim świadczącym takie usługi hostingowe na udzielanie dostępu do oprogramowania niestowarzyszonym osobom trzecim, o ile nie jest to dozwolone w ramach licencji typu External Connector. Osoby trzecie świadczące usług hostingowe na rzecz Licencjobiorcy muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie niniejszych postanowień. e. Udzielenie licencji na szablony. Licencjobiorca może kopiować szablony udostępniane wraz z oprogramowaniem oraz używać ich w tworzonych przez siebie dokumentach i projektach, o ile elementy te zostały określone jako przeznaczone do takiego użycia. Licencjobiorca może rozpowszechniać takie dokumenty i projekty do celów niekomercyjnych. f. Ograniczenia dotyczące używania oprogramowania Crystal Reports. Jeżeli oprogramowanie Crystal Reports Runtime Server stanowi składnik oprogramowania, Licencjobiorca nie może rozpowszechniać tego składnika

4 ( Składnik Runtime ) z żadnym produktem ogólnego przeznaczenia, w tym przeznaczonym do tworzenia raportów, analizy danych lub przekazywania raportów, lub innym produktem mającym te same lub podobne funkcje co Składnik Runtime. Licencjobiorca nie może używać Składnika Runtime do tworzenia produktów przeznaczonych do rozpowszechniania, które byłyby konkurencyjne wobec produktów oferowanych przez Business Objects. Licencjobiorca nie może używać Składnika Runtime do tworzenia produktów przeznaczonych do rozpowszechniania, które służyłyby do konwertowania formatu plików raportów (.RPT) w alternatywny format obsługiwany przez produkty ogólnego przeznaczenia, w tym przeznaczone do tworzenia raportów, analizy danych lub przekazywania raportów, niebędące własnością firmy Business Objects. g. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu modyfikacji. Licencjobiorca może modyfikować oprogramowanie wyłącznie w celu przystosowania go do własnego użytku biznesowego, o ile otrzymał je w postaci kodu źródłowego lub nabył albo dowolna osoba trzecia występująca w jego imieniu nabyła licencję na narzędzia Microsoft umożliwiające mu lub rzeczonej osobie trzeciej występującej w imieniu Licencjobiorcy modyfikowanie oprogramowania w postaci kodu obiektu. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z modyfikacji dokonanych przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią występującą w imieniu Licencjobiorcy ani za problemy spowodowane przez sprzęt lub oprogramowanie osoby trzeciej. Microsoft nie ma i nie będzie mieć obowiązku świadczenia usług pomocy technicznej ani innego rodzaju pomocy w odniesieniu do modyfikacji dokonanych przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią. Microsoft nie udziela żadnych rekomendacji, poręczeń, gwarancji ani zapewnień co do przydatności oprogramowania w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Licencjobiorcę, kompetencji takiego partnera lub innej osoby trzeciej w zakresie opracowywania lub implementacji zmian w oprogramowaniu lub wdrażania samego oprogramowania, ani spełnienia wymagań biznesowych ani zapewnienia współdziałania z oprogramowaniem opracowanej, zaimplementowanej lub obsługiwanej przez Licencjobiorcę, dla Licencjobiorcy lub w imieniu Licencjobiorcy lub osoby trzeciej zmiany. Microsoft oraz partnerzy Microsoft są niezależnymi podmiotami, a Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za działania partnerów biznesowych Microsoft ani nie jest tymi działaniami ograniczony. h. Funkcje dodatkowe. Microsoft może udostępnić dodatkowe funkcje dla oprogramowania. Mogą mieć do nich zastosowanie inne postanowienia licencyjne i opłaty. i. Złożone oprogramowanie. Oprogramowanie jest złożonym oprogramowaniem komputerowym. Jego działanie zależy między innymi od funkcjonowania platformy sprzętowej, interakcji z innym oprogramowaniem, zastosowanej konfiguracji oraz innych czynników. Oprogramowanie nie jest odporne na awarie ani wolne od błędów, zakłóceń i konfliktów. 5. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym momencie zmienić albo anulować tę funkcję. a. Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą niektórych funkcji oprogramowania może być nawiązywane połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub zewnętrznego dostawcy usług. W niektórych przypadkach Licencjobiorca nie otrzyma osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w dokumentacji oprogramowania. Korzystanie przez Licencjobiorcę ze wspomnianych funkcji oznacza, że wyraża on zgodę na przekazanie tych informacji. Microsoft nie wykorzystuje uzyskanych informacji w celu identyfikacji Licencjobiorcy ani kontaktowania się z Licencjobiorcą. b. Informacje o komputerze. Określone funkcje oprogramowania korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług internetowych. Niektóre z tych funkcji przedstawiono poniżej. Funkcje obsługi zawartości sieci Web. Funkcje oprogramowania umożliwiają uzyskanie odpowiedniej zawartości od Microsoft i dostarczenie jej do Licencjobiorcy. W tym celu funkcje te przesyłają do Microsoft informacje o rodzaju systemu operacyjnego, nazwie i wersji używanego oprogramowania, rodzaju przeglądarki, a także kodzie języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Przykładami wspomnianych funkcji są obiekty clipart, szablony, szkolenia online, pomoc online i Appshelp. Licencjobiorca może nie korzystać z tych funkcji. c. Korzystanie z informacji. W celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług Microsoft może korzystać z informacji o urządzeniu, raportów o błędach oraz raportów o złośliwym oprogramowaniu. Może także udostępniać informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni korzystać z tych informacji w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft. d. Niewłaściwe korzystanie z usług internetowych. Licencjobiorca nie może korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom korzystanie z nich. Korzystanie z tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.

5 6. TESTOWANIE PORÓWNAWCZE. Aby ujawnić osobom trzecim wyniki testów wydajności oprogramowania, Licencjobiorca musi najpierw uzyskać pisemną zgodę Microsoft. 7. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w której pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego lub odrębnej pisemnej umowy z Microsoft przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko do własnego użytku biznesowego. Licencjobiorcy nie wolno: omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania; odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala; sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia; udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. Prawa Licencjobiorcy do używania oprogramowania mają charakter bezterminowy, lecz mogą zostać odwołane, jeżeli Licencjobiorca lub jego podmioty stowarzyszone nie będą przestrzegać postanowień niniejszej umowy. Prawa dostępu do oprogramowania serwera nie uprawniają Licencjobiorcy do implementowania w oprogramowaniu lub urządzeniach uzyskujących dostęp do serwera patentów ani innej własności intelektualnej należącej do Microsoft. 8. KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może kopiować oprogramowanie na potrzeby utworzenia kopii zapasowych, wykonania projektów oraz przeprowadzenia testów, o ile kopie te nie będą wykorzystywane komercyjnie, a projekty będą przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kopie zapasowe mogą być przechowywane przez osoby trzecie. 9. UPRAWNIENIA W PRZYPADKU AWARII. Licencjobiorca może uruchomić pojedyncze pasywne wystąpienie awaryjne bazy danych systemu przeznaczone do tymczasowego użycia. 10. PRZENIESIENIE LICENCJI. Licencjobiorca nie może przekazać oprogramowania osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft. Jeśli taka zgoda zostanie udzielona, przekazanie oprogramowania osobom trzecim może podlegać dodatkowym opłatom. 11. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy. 12. WERSJA EDUKACYJNA OPROGRAMOWANIA. Aby móc używać oprogramowania oznaczonego jako Wersja edukacyjna ( Academic Edition ) lub WE ( AE ), Licencjobiorca musi mieć status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. Licencjobiorca może sprawdzić, czy ma status Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego. W tym celu powinien odwiedzić stronę lub skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju. 13. ZMIANA OPROGRAMOWANIA NA JEGO STARSZĄ WERSJĘ. Zamiast instalować niniejsze oprogramowanie, Licencjobiorca może zainstalować wcześniejszą jego wersję i jej używać. Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku korzystania z wcześniejszej wersji oprogramowania. Jeśli wcześniejsza wersja zawiera inne składniki, postanowienia dotyczące tych składników zawarte w umowie dostarczonej z wcześniejszą wersją oprogramowania mają zastosowanie do używania tych składników. Microsoft nie ma obowiązku dostarczenia Licencjobiorcy wcześniejszych wersji oprogramowania. W każdej chwili Licencjobiorca może zastąpić wcześniejszą wersję niniejszą wersją oprogramowania. 14. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 15. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie z opisem znajdującym się na stronie

6 16. LOKALIZACJA I TŁUMACZENIE. W odniesieniu do tego oprogramowania Microsoft udostępnia wersje zlokalizowane i przetłumaczone zgodnie z opisem znajdującym się na stronie 17. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej rękojmią) wraz ze wszelkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 18. PRAWO WŁAŚCIWE a. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu miejscowemu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca ma siedzibę. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. c. Koszty obsługi prawnej. Jeśli Licencjobiorca lub Microsoft wytoczy sprawę sądową, wniesie powództwo lub w inny sposób będzie dochodzić swoich roszczeń wobec drugiej strony w bezpośrednim lub pośrednim związku z niniejszą umową lub niniejszym oprogramowaniem strona wygrana będzie uprawniona do uzyskania od drugiej strony zwrotu uzasadnionych kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę wygrywającą w związku z takim postępowaniem (w tym wszelkich kosztów apelacji). 19. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala. 20. OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU NARUSZENIA LUB PRZYWŁASZCZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. Microsoft będzie chronić Licencjobiorcę przed wszystkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez oprogramowanie ich praw do patentu, praw autorskich bądź praw do znaku towarowego lub z tytułu przywłaszczenia ich tajemnic handlowych. Microsoft wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądowego (lub z ugody, którą Microsoft zaakceptuje). W przypadku pojawienia się roszczenia Licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie i przekazać Microsoft pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony lub nad zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia. Licencjobiorca wyraża zgodę na udzielenie Microsoft pomocy podczas obrony przed takimi roszczeniami, a Microsoft zwróci Licencjobiorcy poniesione przez niego koszty bieżące związane z udzielaniem takiej pomocy. Terminy przywłaszczenie oraz tajemnica handlowa obowiązują w brzmieniu zgodnym z definicjami zawartymi w obowiązującej w Stanach Zjednoczonych jednolitej ustawie o tajemnicy handlowej (ang. Uniform Trade Secrets Act) z wyłączeniem przypadków roszczeń wnoszonych poza Stanami Zjednoczonymi. W takich przypadkach zgodnie z definicjami zawartymi w art porozumienia TRIPs (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej) termin przywłaszczenie oznacza umyślne, niezgodne z prawem użycie, a termin tajemnica handlowa oznacza informację niejawną. Zobowiązania Microsoft nie będą mieć zastosowania w przypadku, gdy roszczenie lub niekorzystne prawomocne orzeczenie sądowe dotyczy: (i) korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania po zawiadomieniu go przez Microsoft o konieczności zaprzestania takich działań w związku z takim roszczeniem; (ii) łączenia przez Licencjobiorcę oprogramowania z produktem, danymi lub procesem biznesowym firmy innej niż Microsoft (w tym z dodatkami lub programami innych firm); (iii) szkód, które można przypisać użyciu produktu, danych lub procesu biznesowego firmy innej niż Microsoft (iv) zmiany lub modyfikowania przez Licencjobiorcę oprogramowania (w tym modyfikacji dokonanych przez osoby trzecie); (v) rozpowszechniania przez Licencjobiorcę oprogramowania wśród osób trzecich lub używania go z korzyścią dla tych osób; (vi) korzystania przez Licencjobiorcę ze znaków towarowych Microsoft bez wyraźnej pisemnej zgody lub (vii) jakiegokolwiek przywłaszczenia tajemnic handlowych, gdy Licencjobiorca wszedł w posiadanie takich tajemnic (a) z wykorzystaniem niewłaściwych środków; (b) w okolicznościach powodujących powstanie obowiązku dochowania tajemnicy lub ograniczenia jej wykorzystania lub (c) uzyskując je od osoby trzeciej (innej niż spółka Microsoft lub jej podmiot stowarzyszony), która była zobowiązana wobec strony podnoszącej roszczenie do ochrony takich tajemnic lub do ograniczenia ich wykorzystania. Licencjobiorca zwróci Microsoft wszelkie koszty i naprawi wszelkie szkody powstałe w wyniku takich działań. W przypadku otrzymania informacji o roszczeniu dotyczącym naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich związanym z oprogramowaniem, Microsoft może (nie mając takiego obowiązku) na własny koszt: (i) zapewnić Licencjobiorcy prawo do dalszego uruchamiania oprogramowania lub (ii) zmodyfikować oprogramowanie bądź wymienić

7 je na funkcjonalny odpowiednik w celu uniknięcia naruszenia praw osób trzecich. W takim przypadku Licencjobiorca niezwłocznie zaprzestanie uruchamiania oprogramowania. Jeżeli w wyniku roszczenia z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich dalsze używanie przez Licencjobiorcę oprogramowania zostanie zakazane przez właściwy sąd, Microsoft wedle własnego uznania zapewni Licencjobiorcy prawo do dalszego używania oprogramowania, wymieni je na funkcjonalny odpowiednik, zmodyfikuje je tak, aby nie naruszało praw osób trzecich, lub zwróci zapłaconą kwotę i wypowie umowę licencyjną. Jeżeli jakiegokolwiek innego rodzaju roszczenie dotyczące własności intelektualnej Microsoft zostanie wniesione przez osobę trzecią przeciwko Licencjobiorcy, Licencjobiorca musi niezwłocznie powiadomić o tym Microsoft na piśmie. Microsoft może wedle uznania wybrać sposób rozpatrzenia roszczeń zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym punkcie. W niniejszym punkcie 20 określono jedyne środki naprawcze, jakie przysługują Licencjobiorcy w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw lub przywłaszczenia tajemnic handlowych. 21. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Odpowiedzialność Microsoft i dostawców Microsoft za jakiekolwiek szkody bezpośrednie ograniczona jest do kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za oprogramowanie z wyjątkiem roszczeń opisanych w punkcie 20. Microsoft i dostawcy Microsoft nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne inne szkody, w tym w szczególności za szkody wtórne, z tytułu utraconych zysków, szczególne, pośrednie i uboczne. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: wszystkich przypadków dotyczących (i) oprogramowania, (ii) usług, (iii) zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych w witrynach internetowych osób trzecich lub (iv) programów osób trzecich oraz roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, naruszenia rękojmi, gwarancji lub warunków, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa, utraty danych, uszkodzenia dokumentów lub danych, utraty reputacji, straty spowodowanej przerwą w działalności oraz innych czynów niedozwolonych w zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy: naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę lub Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. 22. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI. a. Prawo do weryfikowania zgodności. Licencjobiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji (łącznie z dowodem zakupu) związanej z oprogramowaniem używanym przez Licencjobiorcę i jego podmioty stowarzyszone na mocy niniejszej umowy. Microsoft ma prawo do weryfikowania zgodności z postanowieniami niniejszej umowy na koszt Microsoft. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej współpracy w przypadku prowadzenia audytu zgodności. Microsoft może wymagać od Licencjobiorcy wyrażenia zgody na udzielenie dostępu do informacji przechwyconych przez bazę danych systemu i wykorzystywanie ich jako narzędzia podczas prowadzenia audytu. b. Proces weryfikacji i ograniczenia. Do zweryfikowania zgodności Microsoft zaangażuje niezależnego księgowego z renomowanej na rynku międzynarodowym publicznej firmy audytorskiej, podlegającego zobowiązaniu do zachowania poufności. Weryfikacja zostanie przeprowadzona z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, w trakcie standardowych godzin pracy i w sposób, który nie koliduje bezzasadnie z działalnością Licencjobiorcy. Alternatywnie Microsoft może zażądać od Licencjobiorcy wypełnienia kwestionariusza audytu własnego Microsoft, dotyczącego oprogramowania używanego przez Licencjobiorcę i dowolny podmiot stowarzyszony Licencjobiorcy, jednak zastrzega sobie prawo do skorzystania z wyżej opisanego procesu weryfikacji. W razie przeprowadzenia weryfikacji przez Microsoft i niewykrycia przypadków używania oprogramowania bez licencji w istotnym stopniu (brak licencji na poziomie co najmniej 5%) Microsoft nie będzie wykonywać kolejnej weryfikacji tego samego podmiotu przez okres co najmniej jednego roku. Microsoft i audytorzy Microsoft będą wykorzystywać informacje uzyskane w trakcje weryfikacji zgodności wyłącznie w celu egzekwowania praw Microsoft i ustalenia przestrzegania postanowień niniejszej umowy przez Licencjobiorcę. Powołanie się na powyżej opisane prawa i procedury nie oznacza rezygnacji Microsoft z praw do egzekwowania niniejszej umowy lub zapewnienia ochrony własności intelektualnej Microsoft za pomocą dowolnych innych środków dozwolonych na mocy prawa. c. Postępowanie w razie braku zgodności. W razie wykrycia używania oprogramowania bez wymaganej licencji w trakcie weryfikacji lub audytu własnego Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zamówienia wystarczającej liczby licencji na korzystanie z takiego oprogramowania. W razie wykrycia używania oprogramowania bez wymaganej licencji w istotnym stopniu Licencjobiorca jest zobowiązany do zwrócenia Microsoft kosztów

8 poniesionych przez Microsoft w trakcie weryfikacji oraz nabycia niezbędnych dodatkowych licencji w cenie licencji detalicznej w terminie 30 dni.

9 ************************************************************************************** OGRANICZONA RĘKOJMIA A. OGRANICZONA RĘKOJMIA. Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w oryginalnej dokumentacji użytkownika publikowanej przez Microsoft w związku z oprogramowaniem. B. OKRES OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI, BENEFICJENT RĘKOJMI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia obejmuje oprogramowanie i jest udzielona na okres jednego roku od dnia jego nabycia przez Licencjobiorcę. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej rękojmi Licencjobiorca otrzyma uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte rękojmią przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie uprawnienia z tytułu dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień mają zastosowanie tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej rękojmi. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień. W takim przypadku powyższe ograniczenia mogą Licencjobiorcy nie dotyczyć. C. WYŁĄCZENIA RĘKOJMI. Niniejsza rękojmia nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Licencjobiorcy, działaniami lub zaniechaniami innych osób, w tym w szczególności modyfikacjami lub implementacjami dokonanymi przez Licencjobiorcę, partnera lub inną osobę trzecią występującą w imieniu Licencjobiorcy, ani zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft. D. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI. Microsoft dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany oprogramowania. Jeśli Microsoft nie może naprawić ani wymienić oprogramowania, zwróci Licencjobiorcy co najwyżej kwotę równą kwocie zapłaconej Microsoft przez partnera Licencjobiorcy za takie oprogramowanie. Microsoft także bezpłatnie naprawi lub wymieni uzupełnienia, aktualizacje i oprogramowanie zastępcze. Jeśli Microsoft nie może naprawić ani wymienić tych elementów, zwróci Licencjobiorcy co najwyżej kwotę równą kwocie naliczonej przez Microsoft za powyższe elementy, jeśli płatność taka została dokonana. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Licencjobiorca musi odinstalować oprogramowanie i zwrócić je do Microsoft wraz z nośnikami oraz innymi materiałami towarzyszącymi oprogramowaniu, okazując przy tym dowód zakupu oprogramowania. Są to jedyne uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z ograniczonej rękojmi. E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. F. PROCEDURY GWARANCYJNE. Jeśli uzyskanie licencji uprawniających Licencjobiorcę do skorzystania z niniejszej rękojmi nie znajduje odzwierciedlenia w wewnętrznej dokumentacji Microsoft, w celu uzyskania prawa do usług gwarancyjnych Licencjobiorca musi okazać dowód zakupu. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien się skontaktować z partnerem Licencjobiorcy. Jeśli partner Licencjobiorcy nie może udzielić odpowiedniej pomocy, Licencjobiorca powinien skontaktować się z Microsoft, korzystając z jednego z poniższych adresów. 1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej dotyczącej oprogramowania nabytego w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy się skontaktować z Microsoft pod numerem telefonu: (800) MICROSOFT lub pod adresem Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA , USA. 2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, usługi gwarancyjne na podstawie niniejszej ograniczonej rękojmi świadczy spółka Microsoft Ireland Operations Limited. Należy się skontaktować z Microsoft pod następującym adresem: Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft, właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie W Polsce należy wybrać numer (+48) lub odwiedzić witrynę 3. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką. W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką Licencjobiorca powinien

10 skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie G. BRAK INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. Niniejsza ograniczona rękojmia jest jedyną rękojmią udzielaną bezpośrednio przez Microsoft. Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń opisanych w punkcie Uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za szkody ma zastosowanie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej rękojmi. W ramach niniejszej rękojmi Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne uprawnienia na mocy prawa stanowego lub krajowego.

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi,

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi, Nickelodeon Slime Cup Konkurs na Taniec Zwycięstwa (Slime Cup Victory Dance Competition) Umowa o przesyłaniu zawartości wygenerowanej przez użytkowników Zawierają Państwo niniejszą umowę o przesyłaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo