INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania i przekazania do PARP w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego w wersji elektronicznej i papierowej raportu rzeczowego i wniosku o płatność. Raporty rzeczowe i wnioski o płatność przygotowywane są na wzorach dostępnych na stronach: (raport rzeczowy) i (wniosek o płatność). Raporty rzeczowe przygotowywane są w programie WORD, natomiast wnioski o płatność EXCEL. Wypełnione w wersji elektronicznej dokumenty należy przekazać na adres opiekuna projektu wskazanego w umowie w wymaganym terminie. Wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione wersje papierowe ww. dokumentów należy przesłać na adres PARP podany w umowie (zalecamy przy adresie dopisać imię i nazwisko opiekuna projektu oraz nazwę departamentu Departament Programów Pilotażowych). Decyduje data nadania. 1. Dane identyfikacyjne 1.1 Nazwa Beneficjenta RAPORT RZECZOWY Beneficjent wpisuje dokładną nazwę, zgodnie z umową o udzielenie 1.2 Numer umowy Beneficjent wpisuje właściwy numer umowy o udzielnie 1.3 Tytuł projektu Beneficjent wpisuje tytuł projektu zgodnie z umową o udzielenie 1.4 Termin realizacji projektu Beneficjent wpisuje termin realizacji projektu zgodny z 2 ust. 3 umowy o udzielenie 1.5 Okres sprawozdawczy 1

2 Datą początkową pierwszego okresu sprawozdawczego będzie dzień rozpoczęcia realizacji projektu. Data ta musi być zgodna z datą wynikającą z 2 ust. 3 umowy o udzielenie Data początkowa kolejnych okresów sprawozdawczych to pierwszy dzień kwartału, którego dotyczy raport. Datą końcową okresu sprawozdawczego jest ostatni dzień kwartału, którego dotyczy raport. Datą końcową ostatniego okresu sprawozdawczego jest data zakończenia realizacji projektu. Data ta musi być zgodna z datą wynikającą z 2 ust. 3 umowy o udzielenie 1.6 Data złożenia raportu rzeczowego (wypełnia PARP) Beneficjent nie uzupełnia tej komórki. Pole uzupełniane przez pracownika PARP wpisywana jest tu data wpływu do PARP wersji papierowej raportu rzeczowego. 2. Realizacja działań 2.1 Opis działań planowanych do realizacji w danym okresie sprawozdawczym Beneficjent w polu tym szczegółowo opisuje działania, które zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia planowane były do realizacji w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy raport. 2.2 Opis działań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym Beneficjent w polu tym szczegółowo opisuje działania, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy raport. 2.3 Wyjaśnienia rozbieżności Beneficjent wyjaśnia jakie działania lub elementy działań planowanych na dany okres sprawozdawczy nie zostały wykonane, jakie są tego skutki i w jakim terminie zaległe działania zostaną zrealizowane. W sytuacji, gdy pewne działania zostały rozpoczęte wcześniej niż planowano, Beneficjent wyjaśnia, czym to zostało spowodowane i jaki ma to wpływ na realizację projektu. 3. Wskaźniki realizacji projektu 3.1 Zestawienie wskaźników Beneficjent w tabeli wymienia wszystkie wskaźniki, które zdefiniował we wniosku o udzielenie wsparcia wraz z jednostką miary, wartością bazową i docelową. Wszystkie dane muszą być zgodne z wnioskiem o udzielenie W ostatniej kolumnie Beneficjent wskazuje wartość wskaźnika, jaką osiągnął na koniec okresu sprawozdawczego, którego dotyczy raport. 3.2 Wyjaśnienie rozbieżności Beneficjent wyjaśnia, z czego wynikają rozbieżności miedzy wartością docelową a osiągniętą na koniec okresu sprawozdawczego. Jeżeli dany wskaźnik zostanie osiągnięty w kolejnych okresach sprawozdawczych lub po zakończeniu realizacji projektu bądź też realizacja działań, które mają przyczynić się do osiągnięcia wskaźnika jeszcze się nie rozpoczęła, to taką informację również należy zawrzeć w tym polu. 4. Czy Wnioskodawca zrealizował działania z zakresu komunikacji społecznej? 4.1 TAK 4.2 NIE 2

3 Beneficjent zaznacza odpowiedź twierdzącą jeśli realizował działania z zakresu komunikacji CSR lub przeczącą jeśli nie realizował takich działań. 4.3 Opis/wyjaśnienia W przypadku odpowiedzi twierdzącej w pkt 4.1. Beneficjent przedstawia, jakie działania z zakresu komunikacji CSR realizował. Jeśli Beneficjent zaznaczył odpowiedź przeczącą w pkt. 4.2, winien wyjaśnić, dlaczego nie realizował takich działań. 5. Czy zrealizowane działania wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstwa/na jego otoczenie? 5.1 TAK 5.2 NIE Beneficjent zaznacza odpowiedź twierdzącą jeśli realizowane dotychczas działania wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstwa/na jego otoczenie lub przeczącą jeśli nie miały one wpływu. 5.3 Opis/wyjaśnienia W przypadku odpowiedzi twierdzącej w pkt Beneficjent przedstawia, w jaki sposób realizowane dotychczas działania wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstwa/na jego otoczenie. Jeśli Beneficjent zaznaczył odpowiedź przeczącą w pkt. 5.2, winien wyjaśnić, dlaczego nie miały one wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa/na jego otoczenie. 6. Czy Wnioskodawca podjął działania zapewniające trwałość rezultatów projektu? 6.1 TAK 6.2 NIE Beneficjent zaznacza odpowiedź twierdzącą jeśli podjął działania zapewniające trwałość rezultatów projektu lub przeczącą jeśli nie podjął takich działań. 6.3 Opis/wyjaśnienia W przypadku odpowiedzi twierdzącej w pkt Beneficjent przedstawia, jakie podjął działania w celu zapewnienia trwałości rezultatów projektu. Jeśli Beneficjent zaznaczył odpowiedź przeczącą w pkt. 6.2, winien wyjaśnić, dlaczego nie podjął takich działań. 7. Oświadczenie i podpis Po uzupełnieniu raportu rzeczowego Beneficjent winien zapoznać się z oświadczeniem zamieszczonym na końcu raportu. We właściwych polach należy wpisać imię i nazwisko i stanowisko osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta. We właściwym polu należy wpisać miejscowość i datę oraz podpisać raport rzeczowy. Arkusz 1 Pkt Dane identyfikacyjne 1.1 Numer wniosku o płatność WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Beneficjent wpisuje właściwy numer Wniosku o płatność w sposób porządkowy liczbą naturalną zaczynając od 1. 3

4 1.2 Data złożenia wniosku o płatność (wypełnia PARP) Beneficjent nie uzupełnia tej komórki. Pole uzupełniane przez pracownika PARP wpisywana jest tu data wpływu do PARP wersji papierowej wniosku o płatność. 1.3 Nazwa Beneficjenta Beneficjent wpisuje dokładną nazwę, zgodnie z umową o udzielenie 1.5 NIP Beneficjent zobowiązany jest do podania właściwego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 1.4 Adres Beneficjenta Beneficjent we właściwych polach podaje adres siedziby: nazwę ulicy, nr budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy (w formacie xx-xxx), pocztę, województwo. W przypadku zmiany adresu siedziby Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym PARP. 1.6 Numer Umowy o udzielenie wsparcia Beneficjent wpisuje właściwy numer umowy o udzielenie 1.7 Termin realizacji projektu Beneficjent wpisuje termin realizacji projektu zgodny z 2 ust. 3 umowy o udzielenie 1.8 Okres sprawozdawczy Datą początkową pierwszego okresu sprawozdawczego będzie dzień rozpoczęcia realizacji projektu. Data ta musi być zgodna z datą wynikającą z 2 ust. 3 umowy o udzielenie Data początkowa kolejnych okresów sprawozdawczych to pierwszy dzień kwartału, którego dotyczy Wniosek o płatność. Datą końcową okresu sprawozdawczego jest ostatni dzień kwartału, którego dotyczy Wniosek o Płatność. Datą końcową ostatniego okresu sprawozdawczego jest data zakończenia realizacji projektu. Data ta musi być zgodna z datą wynikającą z 2 ust. 3 umowy o udzielenie Arkusz 2 Pkt Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Kwalifikowalność podatku VAT Beneficjent zgodnie z pkt. 4.1 Wniosku o udzielenie wsparcia zaznacza opcję TAK jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT albo NIE jeśli ma możliwość odzyskania podatku VAT. Zgodnie z zaznaczoną opcją Beneficjent w dalszej części Wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne podaje w kwotach netto albo brutto. 4

5 2.1 Lp. W kolumnie numerowane są wydatki przedstawiane do refundacji. W przypadku dodawania wierszy w celu dodania kolejnych działań lub wydatków, należy prawidłowo je ponumerować. 2.2 Nazwa towaru/usługi (przedmiot rachunku/faktury) Beneficjent winien wpisać nazwę towaru lub usługi, które stanowią przedmiot faktury i są przedstawiane do refundacji. W sytuacji, gdy na fakturze użyto skrótu bądź symbolu towaru/usługi, w tabeli należy podać dokładną (precyzyjną) nazwę przedmiotu faktury umożliwiającą identyfikację towaru/usługi. Jeżeli jeden dokument obejmuje różne wydatki, należy je wyszczególnić w odrębnych wierszach zestawienia przypisując do właściwych działań i grup kosztów. 2.3 Grupa kosztów Beneficjent wpisuje właściwą literę, którą oznaczona jest dana grupa kosztów: A: Zakup usług doradczych; B: Audyt, z wyłączeniem audytu finansowego; C: Badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych; D: Certyfikacja produktu, procesu lub usługi; E: Działania informacyjno-promocyjne; F: Inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne. 2.4 Numer dokumentu księgowego Beneficjent wpisuje dokładny, pełny numer dokumentu księgowego. 2.5 Numer w ewidencji księgowej Beneficjent wpisuje numer z ewidencji księgowej, pod jakim zaksięgowany został dany wydatek. Zgodnie z umową wydatki poniesione w ramach projektu Beneficjent zobowiązany jest ująć w prowadzonej ewidencji księgowej kosztów, wydatków, przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby umożliwiała ona identyfikację projektu oraz poszczególnych operacji finansowych. Wskazane, aby Beneficjent wyodrębnił konto w celu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla potrzeb projektu. 2.6 Data wystawienia dokumentu Beneficjent podaje datę wystawienia dokumentu księgowego zgodnie z datą widniejącą na dokumencie. Data winna być podana w formacie dd.mm.rrrr. 2.7 Data zapłaty Beneficjent podaje datę zapłaty za rachunek/fakturę. Data winna być podana w formacie dd.mm.rrrr. Wszystkie dokumenty księgowe przedstawione do refundacji muszą być zapłacone. 2.8 Kwota brutto Beneficjent podaje całą kwotę brutto widniejącą na dokumencie księgowym, również jeśli zawiera ona wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu. 5

6 2.9 Kwota netto Beneficjent podaje całą kwotę netto widniejącą na dokumencie księgowym, również jeśli zawiera ona wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Kwota wydatków kwalifikowalnych Beneficjent podaje kwotę wydatków kwalifikowanych przedstawianych do refundacji. W ostatnim wierszu tabeli wpisane są formuły sumujące kwoty brutto, netto i wydatków kwalifikowalnych. W przypadku dodawania kolejnych wierszy w celu wpisania większej liczby działań lub wydatków należy sprawdzić, czy formuły sumują wszystkie wpisane wydatki. W przypadku błędnego sumowania należy dokonać stosownej korekty. W zestawieniu wydatków w miejscu oznaczenia działań: Działanie 1:, Działanie 2: itd. należy wpisać nazwy działań zgodnie z wnioskiem o udzielenie Arkusz 3 Pkt Postęp finansowy realizacji projektu 3.1 Działania W tabeli w poszczególnych wierszach prezentowane są wydatki planowane i poniesione w ramach poszczególnych działań. We wzorze wyszczególnione są 4 działania. Istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy, jeżeli Beneficjent zaplanował większą liczbę działań. 3.2 Narastająco do początku okresu sprawozdawczego Wydatki planowane Dane ujęte w niniejszej kolumnie przedstawiają planowane wydatki, które Beneficjent miał ponieść przed okresem sprawozdawczym, którego dotyczy Wniosek o płatność. Oznacza to, że w pierwszym okresie sprawozdawczym w kolumnie tej nie pojawią się żadne wartości, natomiast w drugim okresie sprawozdawczym pojawią się wydatki planowane na pierwszy kwartał projektu, w trzecim suma planowanych na pierwszy i drugi kwartał projektu itd. Wartości przedstawiane w tej kolumnie powinny wynikać z pkt. 4.3 wniosku o udzielenie Wydatki poniesione Dane ujęte w niniejszej kolumnie przedstawiają rzeczywiste wydatki, które Beneficjent poniósł przed okresem sprawozdawczym, którego dotyczy Wniosek o płatność. Oznacza to, że w pierwszym okresie sprawozdawczym w kolumnie tej nie pojawią się żadne wartości, natomiast w drugim okresie sprawozdawczym pojawią się rzeczywiste wydatki poniesione w pierwszym kwartale projektu, w trzecim suma rzeczywistych wydatków poniesionych w pierwszym i drugim kwartale projektu itd. 3.3 W okresie sprawozdawczym Wydatki planowane Dane ujęte w niniejszej kolumnie przedstawiają planowane wydatki, które Beneficjent miał ponieść w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy Wniosek o płatność. Beneficjent winien 6

7 wpisać, jakie wydatki zaplanował w ramach poszczególnych działań w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy Wniosek o płatność. Wartości przedstawiane w tej kolumnie powinny wynikać z pkt. 4.3 wniosku o udzielenie Wydatki poniesione Dane ujęte w niniejszej kolumnie przedstawiają rzeczywiste wydatki, które Beneficjent poniósł w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy Wniosek o płatność. Beneficjent winien zsumować wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach poszczególnych działań w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy Wniosek o płatność. Wartości powinny wynikać z pkt. 2 bieżącego wniosku o płatność. 3.4 Narastająco do końca okresu sprawozdawczego Wydatki planowane Dane ujęte w niniejszej kolumnie przedstawiają planowane wydatki, które Beneficjent miał ponieść do końca okresu sprawozdawczego, którego dotyczy Wniosek o płatność. Oznacza to, że w pierwszym okresie sprawozdawczym w kolumnie tej pojawią się wartości tożsame z zawartymi w kol , natomiast w drugim okresie sprawozdawczym pojawi się suma planowanych wydatków na pierwszy i drugi kwartał projektu, w trzecim suma planowanych na pierwszy, drugi i trzeci kwartał projektu itd. W kolumnie tej wpisana została formuła sumowania. W przypadku edycji tabeli (np. przy dodawaniu wierszy) należy zwrócić uwagę czy w kolumnie pojawiają się właściwe wartości. W przypadku błędnego sumowania należy dokonać stosownej korekty Wydatki poniesione Dane ujęte w niniejszej kolumnie przedstawiają rzeczywiste wydatki, które Beneficjent poniósł do końca okresu sprawozdawczego, którego dotyczy Wniosek o płatność. Oznacza to, że w pierwszym okresie sprawozdawczym w kolumnie tej pojawią się wartości tożsame z zawartymi w kol , natomiast w drugim okresie sprawozdawczym pojawi się suma rzeczywistych wydatków poniesionych w pierwszym i drugim kwartale projektu, w trzecim suma rzeczywistych wydatków poniesionych w pierwszym, drugim i trzecim kwartale projektu itd. W kolumnie tej wpisana została formuła sumowania. W przypadku edycji tabeli (np. przy dodawaniu wierszy) należy zwrócić uwagę czy w kolumnie pojawiają się właściwe wartości. W przypadku błędnego sumowania należy dokonać stosownej korekty Odchylenie (%) Wartości w tej kolumnie wskazują odchylenie między planowanymi a rzeczywistymi wydatkami w poszczególnych działaniach (stosunek wydatków poniesionych do planowanych). W kolumnie tej wpisana została formuła. W przypadku edycji tabeli (np. przy dodawaniu wierszy) należy zwrócić uwagę czy w kolumnie pojawiają się właściwe wartości. W przypadku błędów w obliczeniach należy dokonać stosownej korekty. 4. Wyjaśnienie rozbieżności między wydatkami planowanymi a rzeczywistymi Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności między planowanymi a rzeczywistymi wydatkami. Należy wskazać przyczynę występujących rozbieżności, ich wpływ na projekt oraz sposób rozwiązania potencjalnych negatywnych skutków dla projektu. 7

8 Należy pamiętać, że zgodnie z umową Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia PARP o okolicznościach powodujących konieczność wprowadzenia zmian w umowie, czy także o zmianach w zakresie harmonogramu projektu. Beneficjent zobowiązuje się do podania przyczyny zmian, oczekiwanego efektu wprowadzenia zmian oraz ewentualnych skutków niewprowadzenia zmian. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane w formie pisemnej przed proponowaną datą wprowadzenia zmian i wymagają zgody PARP. Jeżeli zmiany pociągają za sobą zmiany w harmonogramie wydatków wówczas Beneficjent winien przygotować i przedstawić zestawienie wydatków kwalifikowalnych w ujęciu kwartalnym na wzór pkt. 4.3 wniosku o udzielenie 5. Wydatki inwestycyjne 5.1 Wartość wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym Beneficjent winien zsumować wydatki inwestycyjne (przypisane do grupy F) poniesione w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy projekt oraz wpisać ich wartość w tym polu. 5.2 Wartość wydatków inwestycyjnych narastająco do końca okresu sprawozdawczego Beneficjent winien zsumować wydatki inwestycyjne (przypisane do grupy F) poniesione od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego, którego dotyczy wniosek o płatność oraz wpisać ich wartość w tym polu. Oznacza to, że w pierwszym okresie sprawozdawczym wartość wpisana w tym polu będzie tożsama z wartością podaną w pkt 5.1, natomiast w kolejnym wniosku o płatność wartość w tym polu będzie stanowić sumę z pkt 5.1 bieżącego wniosku o płatność i pkt. 5.2 poprzedniego wniosku o płatność. 5.3 Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach kwalifikowalnych narastająco do końca okresu sprawozdawczego W komórce tej wpisana jest formuła i po uzupełnieniu wcześniejszych komórek wniosku pojawi się wartość wskazująca, jaki jest udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach kwalifikowalnych poniesionych do końca okresu sprawozdawczego. W przypadku edycji tabeli (np. przy dodawaniu wierszy) należy zwrócić uwagę czy w kolumnie pojawiają się właściwe wartości. W przypadku błędów w obliczeniach należy dokonać stosownej korekty. Należy pamiętać, że wydatki inwestycyjne mogą stanowić maksymalnie 70% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów z Obszaru 1 Środowisko naturalne albo 50% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektów łączących co najmniej dwa różne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu wskazane w rozdziale 5.1 Wytycznych dla wnioskodawców oraz projektów z Obszaru 2 Relacje z personelem przedsiębiorstwa albo Obszaru 3 Zaangażowanie społeczne zgodnie z wnioskiem o udzielenie We wniosku o płatność końcową udział wydatków inwestycyjnych w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych musi być zgodny z wnioskiem o udzielenie Dopuszczalne jest przekroczenie pułapu na wydatki inwestycyjne we wnioskach składanych w trakcie realizacji projektu, jednakże na koniec realizacji projektu Beneficjent musi wykazać, że limit wydatków inwestycyjnych nie został przekroczony. 6. Podsumowanie 6.1 Wydatki planowane na dany kwartał 8

9 Beneficjent wpisuje wartość wydatków jakie planował ponieść w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek. Dane powinny być zgodne z pkt. 4.3 wniosku o udzielenie 6.2 Wydatki poniesione w danym kwartale Beneficjent wpisuje wartość wydatków jakie poniósł w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek. Wartość powinna być zgodna z sumą z kolumny wniosku o płatność. 6.3 Środki niewydatkowane/nadwyżka wydatków W komórce tej wpisana jest formuła i po uzupełnieniu pkt. 6.1 i 6.2 pojawi się wartość wskazująca, czy Beneficjent w danym kwartale poniósł większe czy mniejsze wydatki w stosunku do planowanych. 6.4 Wielkość udzielonego wsparcia (%) zgodnie z 4 ust. 2 umowy o udzielenie wsparcia Beneficjent wpisuje wielkość udzielonego wsparcia wynikającą z 4 ust. 2 umowy o udzielenie 6.5 Kwota przyznanego wsparcia zgodnie z 4 ust. 1 umowy o udzielenie wsparcia Beneficjent wpisuje kwotę udzielonego wsparcia wynikającą z 4 ust. 1 umowy o udzielenie 6.6 Wartość dotychczas wypłaconych środków (zł) Beneficjent wpisuje wartość wsparcia, która już została mu przekazana. Oznacza to, że Beneficjent wpisuje sumę środków wypłaconych na jego konto w kolejnych transzach. 6.7 Wnioskowana kwota refundacji Wnioskodawca na podstawie poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek i wielkości udzielonego wsparcia oblicza wnioskowaną kwotę refundacji. 6.8 Zaakceptowana kwota wydatków kwalifikowalnych (wypełnia PARP) Beneficjent nie uzupełnia tej komórki. Pole uzupełniane przez pracownika PARP. 6.9 Zaakceptowana kwota płatności (wypełnia PARP) Beneficjent nie uzupełnia tej komórki. Pole uzupełniane przez pracownika PARP. 7. Oświadczenia i podpis Po uzupełnieniu Wniosku o płatność Beneficjent winien zapoznać się z oświadczeniami zamieszczonymi na końcu Wniosku o płatność. Wnioskodawca we właściwych polach wpisuje imię i nazwisko i stanowisko osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta. We właściwym polu należy wpisać miejscowość i datę oraz podpisać wniosek o płatność. 9

10 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 1. Kopie dokumentów księgowych dokumentujących poniesione wydatki potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z informacją o procedurze zastosowanej w celu wyboru wykonawcy Dokumenty księgowe winny być opisane tak, aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: 1) numer Umowy o udzielenie wsparcia; 2) formułę informującą o źródle dofinansowania Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej; 3) nazwę działania, którego dotyczy wydatek i kategorię kosztów; 4) kwotę kwalifikowalną lub w przypadku, gdy dokument księgowy dotyczy kilku działań kilka kwot w odniesieniu do poszczególnych działań. 2. Potwierdzenia zapłaty za wydatki przedstawione do refundacji w bieżącym wniosku o płatność potwierdzenie przelewu z zawartym w opisie numerem dokumentu księgowego lub raport kasowy potwierdzający płatność gotówkową z numerem dokumentu księgowego, którego dotyczy Beneficjent dla potrzeb realizacji projektu winien założyć odrębny rachunek bankowy. Do Wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest załączyć wyciąg z rachunku bankowego w celu potwierdzenia dokonania płatności za dokumenty przedstawione w pkt 2 Wniosku o płatność. W opisie przelewów należy podawać numer dokumentu księgowego, tak aby umożliwić identyfikację płatności. Brak potwierdzenia zapłaty skutkuje uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. 3. Kopie protokołów odbioru towaru/usługi potwierdzone za zgodność z oryginałem zawierające w szczególności: dane wykonawców, datę zawarcia umowy/zamówienia, nazwę towaru/usługi, dane techniczne/parametry towaru/usługi, numer dokumentu księgowego, datę dostarczenia towaru/realizacji usługi, datę sporządzenia protokołu, informację czy towar/usługa zgodny jest z umową/zamówieniem, ewentualne stwierdzone nieprawidłowości, uzgodnienia dotyczące usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. 10

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1183/198/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2017 roku Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres  A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 43 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_43 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO W RAMACH PROGRAMU PL-15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady i instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność

Zasady i instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność Zasady i instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność Część I - Zasady składania harmonogramu wniosków o płatność Przy sporządzaniu harmonogramu składania wniosków o płatność obowiązują

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat W-_1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM). Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność grantobiorcy realizującego projekt w ramach zadania 3. projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Uwagi

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 2 lutego 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 2 lutego 2009 r. 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów Załącznik do zarządzenia nr/010 r. Prezesa ARiMR z dnia..kwietnia 010 r. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złoŝenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI Załącznik nr 4 Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_431 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU dla zadania realizowanego w ramach projektu grantowego pod nazwą:

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU dla zadania realizowanego w ramach projektu grantowego pod nazwą: Załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia Grantu WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU dla zadania realizowanego w ramach projektu grantowego pod nazwą: W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony   WNIOSEK O PŁATNOŚĆ LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony www.mazovia.pl WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres do... Instytucja przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Uzupełnianie wniosku o płatność część sprawozdawcza 2 Uzupełnianie wniosku beneficjenta o płatność: Punkt 13 Postęp rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

SPRAWOZDANIE ZA OKRES SPRAWOZDANIE ZA OKRES od. do W zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie projektów współpracy I. RODZAJ PŁATNOŚCI znak sprawy (wypełnia UM) W-_41 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/. Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM) a.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ. w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ. w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA WNIOSEK* O PŁATNOŚĆ w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 007-01 Znak sprawy W-_1 Potwierdzenie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON -

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania,, Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0 znak sprawy W-_ /pieczęć/ data i godzina przyjęcia oraz podpis I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r. 1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 1-2 grudzień 2009 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4.

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ * W RAMACH DZIAŁANIA 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi, ale przyczyniają

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ Projekt Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL

INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDANIA W SYSTEMIE WITKAC.PL Spis treści I. Dodawanie sprawozdań... 3 II. Wypełnianie sprawozdania... 4 III. Składanie sprawozdania... 9 V. Weryfikacja... 13 I. Dodawanie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Wniosek za okres od do

Wniosek za okres od do Wniosek za okres od 2016-04-23 do 2016-11-07 Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy Projekt Nazwa Beneficjenta BENEFICJENT TESTOWY Program

Bardziej szczegółowo

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu: Instrukcja do wypełnienia Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 2013 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów W-_41_MP Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Wykazu wydatków w stosunku, do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikowalny w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik D.16 Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE Załącznik nr 11 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM FINANSOWANIE PROJEKTU Patron zapewnia wykonanie Projektu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II.3.1. NIP II.3.2. REGON

II.3.1. NIP II.3.2. REGON WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania... Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014-2020...... Znak sprawy /pieczęć/........... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo