AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN X KWARTALNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK"

Transkrypt

1 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN X KWARTALNIK ROK LIV Nr 1 (192) GDYNIA 2013

2 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof. dr hab. inż. Stanisław Dobrociński; prof. dr hab. inż. Antoni Drapella; prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda; kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz; prof. dr hab. inż. Andrzej Felski; prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń; dr hab. inż. Jerzy Garus, prof. AMW; prof. dr hab. inż. Franciszek Grabski; dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW; dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW; dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. AMW; prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski; dr hab. inż. Ryszard Kłos, prof. AMW; prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka; prof. dr Gvidonas Labeckas (Litwa); dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW; prof. dr hab. inż. Witold Malina; prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny; prof. dr hab. inż. Cezary Specht; prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski; dr hab. inż. Bogdan Żak, prof. AMW KOMITET REDAKCYJNY Redaktor naczelny kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Stanisław Dobrociński (mechanika techniczna) prof. dr hab. inż. Antoni Drapella (informatyka) prof. dr hab. inż. Andrzej Felski (nawigacja) dr hab. inż. Jerzy Garus, prof. AMW (automatyka i robotyka, mechatronika) prof. dr hab. Franciszek Grabski (matematyka) dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW (hydroakustyka) dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW (budowa i eksploatacja maszyn) dr hab. inż. Artur Makar, prof. AMW (hydrografia) Redaktor statystyczny dr inż. Agata Załęska-Fornal Redaktor językowy/sekretarz mgr Beata Różańska Członek KR z głosem doradczym dr Lesław Mroziński Wszystkie artykuł y zostały zrecenzowane Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja on-line Zeszyty Naukowe AMW są indeksowane w BazTech: oraz Index Copernicus: Artykuły Zeszytów Naukowych AMW są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: (zakładka: Nauka Zeszyty Naukowe AMW) Redakcja Zeszytów Naukowych Akademii Marynarki Wojennej Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69 tel Druk i oprawa Wydawnictwo Akademickie AMW

3 SPIS TREŚ CI Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański AEGIS demonstrator technologii C-IED... 7 Wojciech Anigacz The technical aspects of protection of inland navigation (Techniczne aspekty zabezpieczenia żeglugi śródlądowej) Edward Chlebus, Tomasz Boratyński, Damian Opozda, Paweł Roczniak, Jan Bokszczanin, Tomasz Kruk, Tomasz Stencel, Maciej Sajkowski Projekt, badania i wykonanie demonstratora zintegrowanego systemu kierowania akcją wytworzonego technologiami Rapid Manufacturing Stanisław Dobrociński, Leszek Flis, Jerzy Małachowski Stabilność rozwiązań sprężysto-plastycznych zagadnień dynamiki Wojciech Homik Metryka wiskotycznego tłumika drgań skrętnych Józef Lisowski Metody komputerowego wspomagania decyzji manewrowej nawigatora w sytuacjach kolizyjnych Tomasz Lus Wstępne badania diagnostyczne szybkoobrotowych silników o zapłonie samoczynnym na okręcie podwodnym z wykorzystaniem metody obwiedni drgań Jerzy Merkisz, Jarosław Markowski, Jacek Pielecha, Tadeusz Mikutel, Robert Kozłowski Badania stężeń związków szkodliwych spalin turbinowego silnika śmigłowego w ustalonych warunkach eksploatacyjnych

4 Spis treści Ryszard Studański, Józef Zawadzki, Radosław Wąs Stanowisko laboratoryjne do szerokopasmowej analizy sygnałów radiokomunikacyjnych Hubert Wysocki Model ruchu operatorów dla różnicy wstecznej przy podstawach a, b

5 CONTENTS Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański AEGIS THE C-IED technology demonstrator... 7 Wojciech Anigacz The technical aspects of protection of inland navigation Edward Chlebus, Tomasz Boratyński, Damian Opozda, Paweł Roczniak, Jan Bokszczanin, Tomasz Kruk, Tomasz Stencel, Maciej Sajkowski Design, testing and implementation an integrated rescue command system manufactured using innovative Rapid Manufacturing technologies Stanisław Dobrociński, Leszek Flis, Jerzy Małachowski Stability of solutions elastic-plastic dynamic issues Wojciech Homik Certificate description viscous damper torsional vibrations Józef Lisowski Computer support methods of navigator manoeuvring decision in collisions situations Tomasz Lus Preliminary diagnostic tests on submarine high-speed marine diesel engine using envelope vibration method Jerzy Merkisz, Jarosław Markowski, Jacek Pielecha, Tadeusz Mikutel, Robert Kozłowski Emission tests of the turboprop engine of steady operating conditions

6 Contents Ryszard Studański, Józef Zawadzki, Radosław Wąs Laboratory stand for analysis radiocommunication signals Hubert Wysocki The backward a, b-difference operational calculus model

7 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Gdańsk Wrzeszcz, ul. Gabriela Narutowicza 11/ AEGIS DEMONSTRATOR TECHNOLOGII C-IED STRESZCZENIE W artykule przedstawiono budowę i działanie opracowanego na Politechnice Gdańskiej demonstratora technologicznego systemu AEGIS, przeznaczonego do przeciwdziałania atakom z wykorzystaniem prowizorycznych urządzeń wybuchowych detonowanych drogą radiową (RCIED Radio Controlled Improvised Explosive Devices). Przedstawiono zaimplementowaną oryginalną metodę generowania sygnału zagłuszającego o dowolnie ukształtowanym widmie częstotliwościowym, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego o numerze P Słowa kluczowe: prowizoryczne ładunki wybuchowe, IED, C-IED, RCIED, demonstrator technologiczny. WSTĘP W XXI wieku konflikty asymetryczne zyskały znaczącą przewagę nad ich klasycznymi odpowiednikami, a siły zbrojne wielu państw konfrontowane są z przeciwnikiem, którego cele, organizacja i środki nie mieszczą się w konwencjonalnym pojęciu wojny. Kluczowymi elementami takiego konfliktu są działania skryte, zmienne i nastawione na zaskoczenie, których celem jest maksymalizacja efektów przy minimalizacji kosztów [3]. W takim stanie rzeczy szczególnego znaczenia nabiera konieczność metodycznego podejścia do kwestii przeciwdziałania prowizorycznym 7

8 Sławomir J. Ambroziak,, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański urządzeniom wybuchowym IED (Improvised Explosive Device), stanowiącym najczęstsze i najgroźniejsze narzędzie walki słabszej strony konfliktu asymetrycznego. Na wstępie niniejszego artykułu przedstawionoo charakterystykę prowizo- jej rycznych urządzeń wybuchowych, zawierającą definicję ę tego rodzajuu broni orazz klasyfikację. Następnie przedstawiono budowę demonstratora technologii wytwa- metodę generowaniaa sygnału zagłuszającegoo pracę systemów, które mogą być wy- korzystywane przez stronę konfliktu stosującą urządzenia RCIED (Radio Controlled IED), detonowane drogą radiową. rzania kurtyny elektromagnetycznej do ochrony przed urządzeniami IED oraz opisano CHARAKTERYSTYKA PROWIZORYCZNYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH W związku z rozbieżnością polskojęzycznej terminologii używanej do zde- finiowania IED w normie obronnej NO-02-A043 i słownikach NATO N (AAP-6 i AAP-19) posłużymy się propozycją uniwersalnej definicji tego rodzaju broni, sformułowanej w [5]: Prowizoryczne urządzenie wybuchowe (IED) jest to urzą- ludzi i (lub) środkóww (przedmiotów) materialnych. Zawiera przedmiot wybuchowy i inne elementy (przedmioty) pochodzenia wojskowego i (lub) niewojskowego. dzenie wybuchowe sporządzone w sposób prowizoryczny, przeznaczone do rażenia Fot. 1. Urządzenia IED wykonane na bazie uzbrojenia wojskowego (pociski artyleryjskie, pociski moździerzowe, miny) Źródło: R. Ambroziak, S. J. Ambroziak, R. J. Katulski, Metody walki z prowizorycznyp nymi urządzeniami wybuchowymi w świetle doktrynyy AJP-3.15, Zeszyty Naukowe WSOWL, 2011, nr 4, s Zeszyty Naukowe AMW

9 AEGIS demonstrator technologiii C-IED Jest to zatem urządzenie stosunkowoo tanie i proste w produkcji, pozwalające jego operatorom na uniknięcie kontaktu zbrojnego z silniejszym przeciwnikiem. Ponadto IED jest bronią efektywną, zbudowaną z elementów zarówno pochodzenia wojskowego (fot. 1.), jak również cywilnego (fot. 2.), ograniczającą możliwości manewrowe wojsk na poziomie taktycznym. t Fot. 2. Urządzenia IED wykonane na bazie materiałów ogólnodostępnych Źródło: R. Ambroziak, S. J. Ambroziak, R. J. Katulski, wyd. cyt. Ładunki te, z uwagi na zwykle spektakularny charakter ataku i związane z nim straty przeciwnika, umożliwiają stosującej je stronie konfliktuu wpływaniee na globalnąą opinię publiczną i pośrednio na decyzje rządów krajów zaangażowanych w konflikt. W tym stanie rzeczy IED w połączeniu z kampanią informacyjną może mieć nieproporcjonalne oddziaływanie na prowadzone operacje na poziomie p opera- może być zamach bombowy w Libanie w 2005 roku na byłego premiera tego kraju Rafica Al-Hariri. Ten pojedynczy akt terroruru doprowadził do wycofania wojsk sy- cyjnym, a nawet strategicznym. Przykładem wpływu IED na strategiczne decyzje ryjskich z terytorium Libanu. Ze względu na sposób detonacji wyróżnia się następujące rodzaje prowizo- rycznych urządzeń wybuchowych: naciskowego działania, inicjowane przez p podniesie- umieszczane w pojeździe z kierowcą samobójcą [6]. Urządzenia te mogą m różnić się nie, kierowane drogąą radiową, kierowane przewodowo, umieszczone e na samobójcy, między sobą, jednakże we wszystkich możnaa wyróżnić charakterysty yczne elementy, a mianowicie: przełącznik powodujący inicjację działania zapalnika, zapalnik, główny ładunek wybuchowy, źródło zasilania i pojemnik. Urządzenia IED zazwyczaj są maskowane w celu utrudnienia ich identyfi- kacji. Przykładowe sposoby ukrywania pułapek wykorzystujących ten rodzaj broni 1 (192)

10 Sławomir J. Ambroziak,, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański przedstawiono na fotografii 3. Mogą do tego celu być wykorzystywane kamienie, płaszcze, folia, butelki, opony, a nawet spotkać można IED zalane betonem. Fot. 3. Przykłady maskowania urządzeń IED Źródło: R. Ambroziak, S. J. Ambroziak, R. J. Katulski, wyd. cyt. Z powodu zwiększenia możliwości osiągnięcia celów operacyjnych i strate- gicznych stosująca IED strona konfliktu stara się rozmieszczać je w dużych skupi- skanalizowanie ruchu (mosty, przepusty, wiadukty), punkty powodujące spowolnie- nie ruchu (wąskie ulice, spowalniacze ruchu) oraz punkty charakterystyczne, np. skach ludzkich, takich jak targi, często uczęszczane trasy, punkty powodujące skrzyżowania ulic, zjazdy z tras głównych i tym podobne. Zagrożenia związane z prowizoryczn nymi ładunkami wybuchowymi i konse- kwencje ataków przeprowadzanych przy ich zastosowaniu określone zostały w dok- jego skutków w razie powodzenia, w dokumencie zawarte zostały priorytety p i pro- cedury zwalczania systemu IED zarówno jako całości, jak i poszczególnych jego części [4]. Jak już to zostało napisane, ze względu na sposób detonacjii można wyróż- nić różne rodzaje prowizorycznych urządzeń wybuchowych. Podczas ataków na trynie AJP W celu minimalizacji ryzyka skutecznego ataku oraz ograniczenia siły sojusznicze najczęściej stosowane są urządzenia IED detonowane drogą ra- tego typu ataki stanowiły od 50 do 60% wszystkich ataków na siły sojusznicze, jakie przeprowadzono z zastosowaniem IED [6]. W związku z powyższym nie- zwykle aktualną jest potrzeba neutralizacji urządzeń RCIED poprzez oddziaływa- nie elektromagnetyczne. diową (RCIED Radio Controlled IED). Dowodem na to jest fakt, iż w Iraku 10 Zeszyty Naukowe AMW

11 AEGIS demonstrator technologii C-IED Taki stan rzeczy był powodem podjęcia na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych prac nad systemem AEGIS, którego zadaniem jest ochrona obiektów mobilnych przed zagrożeniami związanymi z prowizorycznymi urządzeniami wybuchowymi detonowanymi drogą radiową. NADAJNIK ZAGŁUSZAJĄCY SYSTEMU AEGIS Nadajnik systemu AEGIS podzielony jest na dwa niezależne tory zagłuszające (rys. 1.) sterowane za pomocą komputera z panelem dotykowym. Pierwszy tor, obejmujący częstotliwości z zakresu od 20 MHz do 1 GHz, zbudowany jest z generatora AFQ100A sygnałów w paśmie podstawowym oraz z generatora SMU200A, przenoszącego widmo sygnału w pasmo wysokich częstotliwości. Tak przygotowany sygnał jest wzmacniany we wzmacniaczu 50W1000, a następnie podawany na zespół przełączanych filtrów pasmowo-zaporowych. W zależności od częstotliwości, które powinny być chronione (tzw. pasma chronione nie powinny być zagłuszane), np. częstotliwości działania wojskowych urządzeń radiokomunikacyjnych, można podłączać dowolne filtry, których przełączanie jest realizowane za pomocą przekaźników transferowych (P1, P2, P3) wysokiej mocy. Następnie sygnał jest rozdzielany w diplekserze 5I210-20XQ1300 na dwa podpasma: od 20MHz do 500MHz oraz od 500MHz do 1GHz, które podawane są na dwie niezależne anteny nadawcze, odpowiednio AO V/2013 oraz XPO3V /034. Z kolei drugi tor zagłuszający, obejmujący częstotliwości z zakresu od 0,8 GHz do 3 GHz, zbudowany jest z generatora AFQ100B sygnałów w paśmie podstawowym. Funkcje generatora częstotliwości nośnej i modulatora realizowane są przez generator SMBV100A. Zagłuszający sygnał w.cz. po wzmocnieniu we wzmacniaczu 80S1G4 podawany jest na zespół filtrów pasmowo-zaporowych, przełączanych w identyczny sposób jak ma to miejsce w pierwszym torze zagłuszającym. Po procesie filtracji sygnał podawany jest na antenę nadawczą OA V/1505. Należy podkreślić, że wykorzystywane generatory AFQ100A oraz AFQ100B pozwalają na generowanie w danej chwili zagłuszających sygnałów w.cz. w pasmach o szerokościach odpowiednio 240MHz i 528MHz. W zależności od potrzeb zastosowanie tych generatorów w poszczególnych torach zagłuszających może być dowolne. 1 (192)

12 Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański Rys. 1. Schemat blokowy urządzenia zagłuszającego systemu AEGIS Źródło: opracowanie własne. Komputer sterujący IPPC-6192A-R1AE ma za zadanie realizację algorytmu generowania cyfrowej postaci sygnału zagłuszającego na podstawie wprowadzonych przez użytkownika parametrów. Następnie generowany jest sygnał zagłuszający w paśmie podstawowym i dalej w paśmie wysokich częstotliwości. Ponadto komputer sterujący odpowiedzialny jest za sterowanie pracą generatorów AFQ100A, AFQ100B, SMBV100A i SMU200A (za pośrednictwem interfejsów Ethernet) oraz pracą przełączników filtrów (za pośrednictwem interfejsów RS232). Wytypowany komputer ma dotykowy wyświetlacz, co znacząco upraszcza obsługę urządzenia. Dodatkowo całość urządzenia zamontowana jest w dwóch szafach 19 posadowionych na specjalnym wózku, co ułatwia przemieszczanie urządzenia podczas testów. Wygląd demonstratora technologicznego nadajnika AEGIS przedstawiony został na fotografii 4. Parametry techniczne i eksploatacyjne zrealizowanego w powyższy sposób demonstratora zestawione zostały w tabeli Zeszyty Naukowe AMW

13 AEGIS demonstrator technologii C-IED Fot. 4. Wygląd demonstratora technologicznego nadajnika AEGIS Źródło: opracowanie własne. 1 (192)

14 Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański Tabela 1. Parametry nadajnika zagłuszającego systemu AEGIS Zagłuszane pasmo częstotliwości EIRP Szerokość pasma zagłuszanego jednocześnie Metoda zagłuszania dla ( ) MHz dla (0,8 3) GHz dla ( ) MHz dla (0,8 3) GHz Pobór mocy z sieci elektroenergetycznej Sterowanie Rodzaj elementów promieniujących Zastosowanie ( ) MHz 80 W 128 W 240 MHz 528 MHz Bariera szerokopasmowa < 1,6 kw (ok. 2,2 kw przy uruchamianiu) przewodowe LAN panel dotykowy 3 anteny dookólne kable promieniujące ochrona obiektów mobilnych przed RCIED na terenie otwartym zagłuszanie sieci komórkowych w pomieszczeniach zagłuszanie dowolnych sieci radiokomunikacyjnych możliwość dostosowania parametrów do wymagań obiorcy Źródło: opracowanie własne. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Na rysunkach 2. i 3. przedstawiony został interfejs użytkownika, który widoczny jest na panelu dotykowym nadajnika AEGIS. Poprzez interfejs użytkownik może wybierać standardowy system do zagłuszania lub wprowadzać parametry sygnału zagłuszającego, wraz z chronionymi pasmami częstotliwości, za pośrednictwem klawiatury numerycznej. Ponadto możliwy jest wybór metody generowania sygnału zagłuszającego: WGN na bazie białego szumu gaussowskiego lub CHIRP na bazie sygnałów z przemiataniem częstotliwości. Użytkownik może także włączać poszczególne 14 Zeszyty Naukowe AMW

15 AEGIS demonstrator technologii C-IED filtry sprzętowe w tor sygnału zagłuszającego oraz sterować mocą poszczególnych generatorów. Pozostałe operacje wykonywane są przez komputer sterujący automatycznie, na podstawie wprowadzonych parametrów oraz zapisanego w pamięci algorytmu pracy. Rys. 2. Wygląd interfejsu użytkownika wybór systemu, zagłuszanie wyłączone Źródło: opracowanie własne. 1 (192)

16 Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański Rys. 3. Wygląd interfejsu użytkownika ręczna konfiguracja, zagłuszanie włączone Źródło: opracowanie własne. PODSUMOWANIE W artykule przedstawiono nadajnik systemu AEGIS, emitujący barierę elektromagnetyczną w paśmie od 20 MHz do 3 GHz. Pasmo to obejmuje główny zakres środków, jakie można wykorzystać do bezprzewodowej detonacji IED [7]. Dodatkowo przewidziano możliwość określania przez operatora tzw. pasm chronionych, dzięki czemu możliwe jest przeciwdziałanie detonacji urządzeń RCIED, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości własnej komunikacji. Nadajnik systemu AEGIS jest łatwy w obsłudze dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, natomiast wybór zakłócanych pasm jest ułatwiony dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego. Takie rozwiązania pozwalają na dopuszczenie do obsługi urządzenia osoby po krótkim przeszkoleniu. 16 Zeszyty Naukowe AMW

17 AEGIS demonstrator technologii C-IED Zaangażowanie polskiego wojska w ramach międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa w Afganistanie ISAF (International Security Assistance Force) wymagało i nadal wymaga zapewnienia polskim żołnierzom maksimum bezpieczeństwa. W tym celu wyposażono ich na przykład w systemy obezwładniania elektromagnetycznego. Obecnie przez Siły Zbrojne RP stosowane są między innymi system EJAB-MB izraelskiej firmy Elisra czy wypożyczone od Amerykanów urządzenia zagłuszające DUKE AN/VLQ-12(V)2 [4]. Należy zwrócić uwagę na fakt, że żaden z oferowanych na rynku systemów nie jest w pełni polskim produktem. Co najwyżej może być dystrybuowany przez polskich pośredników. Taki stan rzeczy był głównym powodem rozpoczęcia prac nad systemem AEGIS, do którego głównych zalet należą: szerokie pasmo generowanych sygnałów zagłuszających, możliwość wyboru wąskich pasm chronionych, a także nieskomplikowana obsługa. Warto też podkreślić, że rozwiązania zastosowane w nadajniku zagłuszającym AEGIS stanowią przedmiot zgłoszenia patentowego P [2]. Podzię kowania Praca naukowa była finansowana ze środków na naukę w latach w postaci projektu rozwojowego nr O R Autorzy pracy pragną podziękować za przydzielone na ten cel środki finansowe. BIBLIOGRAFIA [1] Ambroziak R., Ambroziak S. J., Katulski R. J., Metody walki z prowizorycznymi urządzeniami wybuchowymi w świetle doktryny AJP-3.15, Zeszyty Naukowe WSOWL, 2011, nr 4, s [2] Ambroziak S. J., Katulski R. J., Sadowski J., Stefański J., Układ do kształtowania widma sygnału radiowego, zgłoszenie patentowe P , [3] Ciszewski T., Zarządzanie sytuacją kryzysową w środowisku zagrożonym IED, Zeszyty Naukowe WSOWL, 2010, nr 3, s [4] Hołdanowicz G., Czeskie narzędzie przeciw R2CID, RAPORT Wojsko, Technika, Obronność, 2010, nr 4, s [5] Kowalkowski S., Improwizowane urządzenia wybuchowe definicje, Przegląd Wojsk Lądowych, 2010, nr 6, s (192)

18 Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański [6] Kowalkowski S., Zagrożenia i przeciwdziałanie IED, Przegląd Wojsk Lądowych, 2009, nr 5, s [7] Witczak A., Fiszer R., Saslekov E., Mobilne systemy obezwładniania elektronicznego możliwości realizacji, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna KNTWE 10 Systemy rozpoznania i walki elektronicznej, Pisz, listopada AEGIS THE C-IED TECHNOLOGY DEMONSTRATOR ABSTRACT The article presents a technology demonstrator of AEGIS system, destined for Countering Improvised Explosives Devices. An implemented original method of generation of the jamming signal with freely shaped frequency spectrum is also presented. This method is a subject of patent application No. P Keywords: improvised explosive devices, IED, C-IED, RCIED, technology demonstrator. 18 Zeszyty Naukowe AMW

19 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Wojciech Anigacz Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Technicznych Wrocław, ul. Fabryczna 14 THE TECHNICAL ASPECTS OF PROTECTION OF INLAND NAVIGATION ABSTRACT In the article the problem of preserving geometric design conditions by devices of sluices is presented. The problem was illustrated by alignment of the shaft flap of the sluice on the Gliwicki Channel. Within changing the flap drive it was necessary also to perform the realignment of the flap. From the geodetic point of view, the problem was to perform coaxial setting of the two mutually invisible shafts flap within an accuracy not exceeding 0.5 mm. Thanks to first class measuring equipment and aiding equipments (author s patents) it was possible to achieve this goal. Keywords: inland navigation, sluice, alignment. INTRODUCTION It is required that technical devices on sluices are permanently in order for their efficiency determines fluency of navigation not only on the concerned sluice, but on the whole water way [2, 3, 4]. Flaps are the most susceptible to damages both from the top and the bottom water. Generally the top water chamber flaps are more complicated than the bottom water flaps. As all devices, sluice flaps require relatively frequent conservation works due to operating in extreme conditions. In the article the problem of preserving geometric design conditions by devices of sluices is presented. The problem was illustrated by alignment of the shaft flap of the sluice on the Gliwicki Channel. 19

20 Wojciech Anigacz PROBLEM From the geodetic point of view, the problem was to perform coaxial setting of the two mutually invisible shafts flap within an accuracy not exceeding 0.5 mm. Initially the investor required accuracy of 0.2 mm, however as a result of negotiations with the investor and the designer it was agreed that the accuracy should amount at 0.5 mm. The accuracy of 0.2 mm in this case was unattainable mainly due to lack of shaft adjustment that would be precise enough. The problem comprises two aspects: achieving the same level (H) for both shaft axes; coaxial setting of both the shafts in horizontal alignment (X, Y). Setting of shaft axes in plane X Y is presented below. METHODOLOGY The difficulty in setting the axes mainly consisted in highly difficult access to the measured shafts due to their: being inbuilt into the sluice walls; location in flap sleeves; lack of precise enough adjustment of shaft setting. Accessible points are: front surfaces from the internal side of the sluice (fig. 1); the upper surface of the shaft along the distance of 1 cm from the external side. It was not possible to see all the measurement points from one measuring position. Therefore it was decided to apply an indirect measurement method with two measuring positions located above the shafts on both sides of the sluice chamber (fig. 2). 20 Zeszyty Naukowe AMW

21 The technical aspects of protection of inland navigation mark of the shaft axis Fig. 1. Front surfaces from the internal side of the sluice Source: own study. Fig. 2. Cross vertical profile through flap axes: A B & C D axis of the shafts, left (L) and right (R); B, C mark of the shaft axis, from the internal side of the sluice; A, D measured (moved) points from the external side Source: own study. Indentation marks (remains from turning process) situated on the internal side of the sluice chamber were accepted to mark the reference line. The choice rethe sulted from explicitness of the points and good visibility from the other side of sluice chamber, as well as from the t certainty that they mark the shaft axis. 1 (192)

22 Wojciech W Anigacz Measurement scheme is presented in figures 3 and 4. Fig. 3. Measurement from station II. Translation station I Source: own study. Fig. 4. Measurement from station I. Translation station II Source: own study. 22 Zeszyty Naukowe AMW

23 The technical aspects of protection of inland navigation The problem was reduced to shifting the external ends of the shafts (A, D) ) to the line marked by points C, D. First, positions of the instruments (total station) were set into the C D line. Then, from these positions points A and B were being set out from positions I and II respectively until satisfactory accordance was obtained. MEASUREMENTT RESULTS Figures 5 and 6 shows shaft axis setting. results from before and after the correction of the Fig. 5. Position of the shaft axes before the repair, cross horizontal profile Source: own study. Fig. 6. Position of the shaft axes after the repair, cross horizontal profile p Source: own study. 1 (192)

24 Wojciech Anigacz CONCLUSIVE REMARKS Thanks to first class measuring equipment and aiding equipments (author s patents) [1] it was possible to achieve this goal. Using laser equipment was also considered, however the idea was abandoned due to the fact that it was not possible to see the whole line indirectly. From geometric point of view the problem seems easy. The shaft axes need to become coaxial. At the time of works no calculations were carried out. The measured point either was within the line or it was not. If it was not, the shaft end needed to be shifted to the correct position. The correction of shaft setting was performed many times until satisfactory result was obtained. The first test of correctness of shaft setting is measurement of forces on hydraulic actuators, one on each side of the flap. The results of this test were successful. Another very important test is trouble-free service. The flap has been working reliably for three years so far. Due to the fact that the sluice has two chambers, the time factor, i.e. the time of excluding a chamber from operation, was of minor importance. The other chamber was used for navigation. The following were used: a total station of direction measurement 0.5 and movable tribrachs with micrometric screws of accuracy mm which was the accuracy of measurement. The obtained accuracy of shaft setting of 0.5 mm resulted from mechanical and constructional limitations (lack of flexible, precise enough adjustment of shaft setting) not from measuring possibilities. REFERENCES [1] Anigacz W., Marszałek Ł., Statyw do przyrządów geodezyjnych (in English: Screw stand for geodetic devices), No W , The Polish Patent Office, [2] ASCE Task Committee, Guidelines for Instrumentation and Measurements for Monitoring Dam Performance, [3] Litrico X., Belaud G., Baume J. P.,Ribot-Bruno J., Hydraulic Modeling of an Automatic Upstream Water-Level Control Gate, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, March/April 2005, pp [4] US Army Corps of Engineers Jacksonville District, South Florida Water Management District: CERP Standard Design Manual, USA, Zeszyty Naukowe AMW

25 The technical aspects of protection of inland navigation TECHNICZNE ASPEKTY ZABEZPIECZENIA Ż EGLUGI Ś RÓDLĄ DOWEJ STRESZCZENIE W artykule przedstawiono problem zachowania projektowych warunków geometrycznych przez urządzenia śluz, co zilustrowano osiowaniem klapy śluzy na Kanale Gliwickim. Przy okazji zmiany sposobu napędu klapy zaszła konieczność jej ponownego osiowania. Z geodezyjnego punktu widzenia problem polegał na współosiowym ustawieniu dwóch wzajemnie niewidocznych wałów klapy z dokładnością nieprzekraczającą 0,5 mm. Dzięki zastosowaniu sprzętu pomiarowego najwyższej klasy oraz urządzeń wspomagających (patentów autora) udało się osiągnąć zamierzony cel. Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, śluza, osiowanie. 1 (192)

26

27 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Edward Chlebus, Tomasz Boratyński, Damian Opozda, Paweł Roczniak Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, CAMT Wrocław, ul. Łukasiewicza 5 Jan Bokszczanin, Tomasz Kruk Korporacja Wschód Sp. z o.o Warszawa, ul. Pożaryskiego 28 Tomasz Stencel, Maciej Sajkowski Politechnika Śląska Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Gliwice, ul. B. Krzywoustego 2 PROJEKT, BADANIA I WYKONANIE DEMONSTRATORA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KIEROWANIA AKCJĄ WYTWORZONEGO TECHNOLOGIAMI RAPID MANUFACTURING STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano wyniki projektu, którego celem były prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i przetestowaniem w warunkach laboratoryjnych i morskich modelu zintegrowanego systemu kierowania akcją (ZSKA). Wytworzony za pomocą technologii Rapid Manufacturing demonstrator ZSKA wraz z opracowanym oprogramowaniem specjalistycznym zintegrowano z girostabilizowanym morskim systemem monitoringu i innymi urządzeniami nawigacyjnymi statku. ZSKA jest w pełni funkcjonującym systemem, stwarzającym ogromne możliwości prowadzenia prac nad zaprojektowaniem, skonstruowaniem i wdrożeniem jednego lub kilku modeli prototypowych systemów wspomagających sprawowanie nadzoru nad różnymi obszarami, zarówno w zakresie bezpośredniej obserwacji, jak i wspomagania procesu decyzyjnego. Słowa kluczowe: systemy bezpieczeństwa, systemy wizyjne, projektowanie, CAD, technologie szybkiego prototypowania. 27

AEGIS DEMONSTRATOR TECHNOLOGII C-IED

AEGIS DEMONSTRATOR TECHNOLOGII C-IED ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Sławomir J. Ambroziak, Ryszard J. Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT, BADANIA I WYKONANIE DEMONSTRATORA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KIEROWANIA AKCJĄ WYTWORZONEGO TECHNOLOGIAMI RAPID MANUFACTURING

PROJEKT, BADANIA I WYKONANIE DEMONSTRATORA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KIEROWANIA AKCJĄ WYTWORZONEGO TECHNOLOGIAMI RAPID MANUFACTURING ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Edward Chlebus, Tomasz Boratyński, Damian Opozda, Paweł Roczniak Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej KONCEPCJA BAZY NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu

Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Edyta KRZYSTAŁA Sławomir KCIUK Arkadiusz MĘŻYK Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Autorzy monografii

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 4 (162) 2011 Radosław AMBROZIAK Sławomir J. AMBROZIAK Ryszard J. KATULSKI METODY WALKI Z PROWIZORYCZNYMI URZĄDZENIAMI WYBUCHOWYMI W ŚWIETLE DOKTRYNY AJP-3.15 W artykule

Bardziej szczegółowo

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania

2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania UT-H Radom Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki Laboratorium Wytrzymałości Materiałów instrukcja do ćwiczenia 2.2 Wyznaczanie modułu Younga na podstawie ścisłej próby rozciągania I ) C E L Ć W I

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Systemy ochrony infrastruktury morskiej kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Konwersatorium "Systemy inteligentne w ochronie gospodarki" Ryszard Rugała AMW, 20 maja 2015 r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling

Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling Aparaty słuchowe Hi-Fi z Multiphysics Modeling POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Technologia Przetwarzania Materiałów Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk

Bardziej szczegółowo

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Mgr inż. Kamil DZIĘGIELEWSKI Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.232 MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Streszczenie: W niniejszym referacie zaprezentowano stanowisko

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport. Luty 2015. Automatyzacja statku 1.

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport. Luty 2015. Automatyzacja statku 1. Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Transport Automatyzacja statku 1 WPROWADZENIE M. H. Ghaemi Luty 2015 Automatyzacja statku 1. Wprowadzenie 1 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 23.11.2012, Gdańsk Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów PL 224727 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224727 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391882 (51) Int.Cl. G01S 5/18 (2006.01) G01S 3/80 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Agnieszka Buczaj Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Halina Pawlak Katedra

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500

ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Piotr Deuszkiewicz Jacek Dziurdź Politechnika Warszawska ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB

METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB Marcin WIŚNIEWSKI Jan ŻUREK Olaf CISZAK Streszczenie W pracy omówiono szczegółowo metodykę pomiaru

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI BEZPRZEWODOWEJ WYKORZYSTYWANEJ DO CELÓW PLANOWANIA AUTOSTRADY

PROJEKT SIECI BEZPRZEWODOWEJ WYKORZYSTYWANEJ DO CELÓW PLANOWANIA AUTOSTRADY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Patrycja Cichosz PROJEKT SIECI BEZPRZEWODOWEJ WYKORZYSTYWANEJ DO CELÓW PLANOWANIA AUTOSTRADY : Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

BADANIA STĘŻE Ń ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN TURBINOWEGO SILNIKA ŚMIGŁOWEGO W USTALONYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH

BADANIA STĘŻE Ń ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN TURBINOWEGO SILNIKA ŚMIGŁOWEGO W USTALONYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Jerzy Merkisz, Jarosław Markowski, Jacek Pielecha Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie

Bardziej szczegółowo

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM

Marzec Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. inż. I stopnia, sem. IV, Oceanotechnika, ZiMwGM Podstawy automatyzacji okrętu 1 WPROWADZENIE M. H. Ghaemi Marzec 2016 Podstawy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych

Bardziej szczegółowo

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ 160/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym

Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym OSTAPSKI Wiesław 1 AROMIŃSKI Andrzej 2 Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym WSTĘP Badania hamowniane silników lotniczych w tym pomiary drgań

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE Przedmiot: PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński, prof. zw. PG Katedra Mechaniki i Mechatroniki 108 WM, kkalinsk@o2.pl Konsultacje: wtorek 14:00 15:00 czwartek

Bardziej szczegółowo

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 291-296 (2009) Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ZBIGNIEW PAWELSKI, RADOSŁAW MICHALAK Politechnika Łódzka W

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne. Zakres akredytacji OiB dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr 27/MON/2014 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 1 (3h) Wprowadzenie do obsługi platformy projektowej Quartus II Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Samolotu

Wyposażenie Samolotu P O L I T E C H N I K A R Z E S Z O W S K A im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Awioniki i Sterowania Wyposażenie Samolotu Instrukcja do laboratorium nr 3 Lotniczy odbiornik

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 04 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki, Instytut Podstaw Elektroniki KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005 Bogdan Szturomski WYTYCZNE DO TENSOMETRYCZNYCH POMIARÓW ROZCIĄGANIA PRÓBKI ALUMINIOWEJ PODDANEJ JEDNOSTRONNEMU ODDZIAŁYWANIU CZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER

BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER ANDRZEJ BANACHOWICZ, RYSZARD BOBER, ADAM WOLSKI **, PIOTR GRODZICKI, ZENON KOZŁOWSKI *** BADANIA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU DGPS NA DOLNEJ ODRZE RESEARCH ON THE AVAILABILITY OF DGPS SYSTEM ON THE LOWER ODRA RIVER

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Krzysztof BALAWENDER, Mirosław JAKUBOWSKI, Artur KRZEMIŃSKI, Paweł WOJEWODA W artykule zostały przedstawione badania wpływu

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

2. Metoda impulsowa pomiaru wilgotności mas formierskich.

2. Metoda impulsowa pomiaru wilgotności mas formierskich. J. BARYCKI 2 T. MIKULCZYŃSKI 2 A. WIATKOWSKI 3 R. WIĘCŁAWEK 4 1,3 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki 2,4 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej Zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET

GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET Łukasz Bajda V rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET. SYSTEM AKWIZYCJI

Bardziej szczegółowo

THE AUTOMATIZATION OF THE CALCULATION CONNECTED WITH PROJECTING LEADING LIGHTS

THE AUTOMATIZATION OF THE CALCULATION CONNECTED WITH PROJECTING LEADING LIGHTS XIII-th International Scientific and Technical Conference THE PART OF NAVIGATION IN SUPPORT OF HUMAN ACTIVITY ON THE SEA Naval University in Poland Institute of Navigation and Hydrography Rafał Ropiak,

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

MARTA ŻYŁKA 1, ZYGMUNT SZCZERBA 2, WOJCIECH ŻYŁKA 3

MARTA ŻYŁKA 1, ZYGMUNT SZCZERBA 2, WOJCIECH ŻYŁKA 3 Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 2/16/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.2.19 MARTA ŻYŁKA 1, ZYGMUNT SZCZERBA 2, WOJCIECH ŻYŁKA 3 Przykład

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM

WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM Maciej Wochal, Opiekun koła: Dr inż. Dawid Cekus Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Koło Naukowe Komputerowego Projektowania

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 Monitorowanie przestrzeni elektromagnetycznej Celem procesu monitorowania przestrzeni elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania Integracja różnorodnych podmiotów Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym Elastyczność i szybkość działania IDEA Platforma współpracy/ networking Wsparcie rozwoju Niezależność badawcza, technologiczna

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

Temat: Sondy pojemnościowe nowoczesnym elementem do regulacji poziomu cieczy w aparatach instalacji chłodniczych.

Temat: Sondy pojemnościowe nowoczesnym elementem do regulacji poziomu cieczy w aparatach instalacji chłodniczych. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej SEMINARIUM Z PRZEDMIOTU AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sondy pojemnościowe nowoczesnym elementem do regulacji poziomu cieczy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Paweł PTAK Politechnika Częstochowska, Polska Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Wstęp Temperatura należy do grupy podstawowych wielkości fizycznych. Potrzeba pomiarów

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo