UCHWAŁA NR XVI/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 marca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XVI/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 marca 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15 oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz z późn. zm.), art. 82 pkt 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska p o s t a n a w i a 1. Wyrazić zgodę na uczestnictwo miasta Bielska-Białej jako partnera w projekcie pn. Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole"- zwanym dalej Projektem"- mającym na celu zwiększenie efektywności energetycznej placówek poprzez zmianę zachowania ich społeczności. Projekt jest koordynowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites i dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). 2. Ustala się, że Projekt będzie realizowany w 32 publicznych placówkach oświatowych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Projekt będzie funkcjonował w latach (przez 30 miesięcy) i polega na edukacji ekologicznej uczniów w praktyce oszczędzania energii we własnej szkole/placówce zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ocenie oszczędzania energii podlegają pełne dwa lata realizacji Projektu osobno po każdym roku. Z budżetu gminy na rzecz szkoły/placówki uczestniczącej w Projekcie wypłaca się środki w wysokości do 50% oszczędności osiągniętych przez szkołę w ocenianych latach Łączna wartość Projektu w części dotyczącej Bielska-Białej wynosi ,96 zł, w tym ,00 zł stanowi łączna pula przeznaczona na premie oszczędnościowe, co odpowiada połowie oszczędności przewidywanych do uzyskania przez szkoły/placówki, a pozostała część to koszty ich wyposażenia w urządzenia pomiarowe wspomagające oszczędzanie, podlegające dofinansowaniu z WFOŚiGW. 2. Projekt finansowany będzie z następujących środków: 1) Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach: - 80% kosztów urządzeń pomiarowych tj , 57 zł w roku ) Budżet Gminy Bielsko-Biała: a) 20% wkładu własnego do kosztów urządzeń pomiarowych tj ,39 zł w roku 2016, b) premie oszczędnościowe w wysokości do ,00 zł w roku 2017, c) premie oszczędnościowe w wysokości do ,00 zł w roku Jeżeli po rozliczeniu premii oszczędnościowych w 2017 roku zostanie niewykorzystana nadwyżka, to przeznacza się ją na powiększenie puli premii oszczędnościowych roku Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: 9C8AB9E5-E286-4F86-AD3E-D8D360B16A64. Podpisany Strona 1 z 7

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 9C8AB9E5-E286-4F86-AD3E-D8D360B16A64. Podpisany Strona 2 z 7

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/293/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2016 r. Lista publicznych placówek oświatowych w Bielsku-Białej, których budynki biorą udział w projekcie Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" lp Nazwa placówki 1 Szkoła Podstawowa nr 1, 2 Szkoła Podstawowa nr 3, 3 Szkoła Podstawowa nr 4, 4 Szkoła Podstawowa nr 6, 5 Szkoła Podstawowa nr 9, 6 Szkoła Podstawowa nr 13, 7 Szkoła Podstawowa nr 20, 8 Szkoła Podstawowa nr 24, 9 Szkoła Podstawowa nr 25, 10 Szkoła Podstawowa nr 26, 11 Szkoła Podstawowa nr 28, 12 Szkoła Podstawowa nr 29, 13 Szkoła Podstawowa nr 31, 14 Gimnazjum nr 1, 15 Gimnazjum nr 3, 16 Gimnazjum nr 6, 17 Gimnazjum nr 11, 18 Gimnazjum nr 14, 19 Gimnazjum nr 15, 20 Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, 21 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, 22 Zespół Szkół Ogrodniczych, 23 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, 24 Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, 25 Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego, 26 Zespół Szkół Ekonomicznych, 27 Zespół Szkół Budowlanych, 28 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, 29 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, 30 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Liceum Ogólnokształcące nr V), 31 Bielska Szkoła Rzemiosł, 32 Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki Id: 9C8AB9E5-E286-4F86-AD3E-D8D360B16A64. Podpisany Strona 3 z 7

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/293/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2016 r. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE Każdy WAT na wagę złota II Uczestnictwo w projekcie Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" szkoły publicznej (placówki edukacyjnej) oraz Miasta Bielsko-Biała, jako organu prowadzącego, będzie odbywać się na podstawie niżej opisanych zasad: 1. Założenia i cel projektu Zarówno szkoła jak i Miasto (jako organ prowadzący) są świadome swojej odpowiedzialności za ekonomiczne wykorzystanie środków z budżetu publicznego, a także konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w celu ochrony środowiska. Zgadzają się w związku z tym na podjęcie działań, które pozwolą na ograniczenie zużycia w szkole: - energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej, - energii elektrycznej. 2. Zobowiązania szkoły 1. Szkoła zobowiązuje się do wdrożenia metodologii projektu wzorowanej na znanym projekcie EURONET 50/50, mającej na celu ograniczenie zużycia energii w szkole, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités jako koordynatora projektu, z zachowaniem dbałości o to, by oszczędzanie energii i wody nie spowodowało zaniedbań odnośnie obowiązujących przepisów i norm związanych z eksploatacją budynku i BHP, a temperatura wewnętrzna pomieszczeń dydaktycznych w okresie ich użytkowania nie spadała poniżej 20 stopni. 2. Szkoła zobowiązuje się poinformować o udziale w projekcie całą społeczność szkolną. 3. Szkoła zobowiązuje się do kształcenia użytkowników budynku w zakresie ochrony klimatu i racjonalnego gospodarowania energią. Działania edukacyjne będą prowadzone przez nauczycieli lub innych instruktorów w trakcie lekcji oraz w grupach projektowych. 4. W szkole zostanie powołany zespół ds. energii, który będzie odpowiedzialny za: - zbadanie, w jaki sposób w budynku szkolnym wykorzystywana jest energia, - zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie ich zużycia, - przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do reszty społeczności szkolnej. W skład zespołu ds. energii wejdą: wybrana grupa uczniów, jeden lub dwóch nauczycieli oraz przedstawiciel personelu technicznego szkoły. 5. Szkoła wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację projektu oraz nauczycieli, którzy wejdą w skład zespołu ds. energii i będą wdrażać jego metodologię w szkole. 6. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji podejmowanych działań i wdrażanych środków oraz do przedłożenia sporządzonych dokumentów organowi prowadzącemu. Dodatkowo szkoła przedstawi listę drobnych inwestycji, które mogą zostać zrealizowane jedynie przy wsparciu organu prowadzącego. 7. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji (w tym dokumentacji zdjęciowej) podejmowanych działań oraz do sporządzania okresowych raportów organowi prowadzącemu oraz Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energie Cités koordynatorowi projektu. 8. Szkoła zobowiązuje się do przekazania organowi prowadzącemu wszelkich informacji potrzebnych do wyliczenia oszczędności energii osiągniętych w wyniku działań projektowych, a także wszelkich informacji odnośnie jakichkolwiek prowadzonych lub planowanych działań termomodernizacyjnych, zmian budowlanych, instalacyjnych oraz istotnego wyposażenia elektrycznego szkoły. 9. Szkoła zobowiązuje się poddaniu kontroli wywiązywania się z niniejszych zapisów przez przedstawicieli organu prowadzącego. Id: 9C8AB9E5-E286-4F86-AD3E-D8D360B16A64. Podpisany Strona 4 z 7

5 3. Zobowiązania organu prowadzącego szkołę 1. Organ prowadzący zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do pomyślnego wdrożenia projektu. 2. Organ prowadzący wyznaczy ze swojej strony osobę odpowiedzialną za koordynację projektu w szkole. Wyznaczony przedstawiciel będzie wspierał szkołę w realizacji projektu oraz monitorował podejmowane przez nią działania i ich rezultaty. 3. Organ prowadzący zobowiązuje się do wyliczenia oszczędności energii oraz oszczędności finansowych osiągniętych przez szkołę w wyniku realizacji projektu, zgodnie z metodologią przedstawioną przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités i opisaną w 4. Wyliczenia będą dokonywane po każdym pełnym roku realizacji projektu. 4. Organ prowadzący zobowiązuje się do wypłacenia szkole należnej jej części uzyskanych oszczędności, wyliczonych zgodnie z zapisami 4-6, za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Oświaty. Wypłata będzie dokonywana po każdym pełnym roku realizacji projektu. 5. Organ prowadzący zobowiązuje się do promowania metodologii projektu oraz osiągnięć szkoły w ramach projektu. 4. Wyliczanie oszczędności energii i oszczędności finansowych osiągniętych przez szkołę 1. Po każdym pełnym roku realizacji projektu w szkole organ prowadzący wyliczy osiągnięte oszczędności energii i oszczędności finansowe korzystając z programu obliczeniowego dostępnego na stronie lub wykonując obliczenia ręcznie zgodnie z poniższą metodyką. 2. Wyniki obliczeń zostaną przekazane szkole i Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energie Cités najpóźniej do 28 lutego kolejnego roku. 3. Oszczędności poszczególnych nośników energii będą wyliczane poprzez porównanie zużycia danego nośnika energii w danym roku realizacji projektu z wartością referencyjną, wyliczoną zgodnie z Do wyliczenia oszczędności finansowych wykorzystane zostaną stawki opłat za media obowiązujące w danej szkole w tym roku realizacji projektu, dla którego wyliczane są oszczędności. 5. Wartości referencyjne. 1. Energia elektryczna W przypadku energii elektrycznej za wartość referencyjną, na podstawie której będą wyliczane oszczędności, przyjmuje się wielkość zużycia energii w roku poprzedzającym pierwszy pełny rok realizacji projektu. Jeżeli odczyt liczników nie nastąpi w dniach rozpoczęcia i zakończenia roku, to do obliczeń należy przyjąć najbliższe tym datom dni odczytu i dokonać korekty zgodnie ze średnim dobowym zużyciem wynikającym z dni przyjętych. 2. Energia cieplna / paliwa W przypadku energii cieplnej (ciepło sieciowe, gaz ziemny) wartość referencyjną wylicza się na postawie uśrednionego dla okresu trzech lat, standaryzowanego zużycia energii wyrażonego w jednostce zużycia [j.z.] przypadającej na stopniodzień [ Cdzień]. Jednostki stopniodni informują jak bardzo (w stopniach) i jak długo (w dniach) temperatura panująca na zewnątrz w danym roku była niższa niż przyjęta temperatura bazowa. Wartość referencyjna będzie wyliczana na postawie następujących wzorów: Krok 1 wyliczenie standaryzowanego zużycia energii cieplnej/paliw dla 3 kolejnych lat poprzedzających pierwszy rok realizacji projektu: Zmierzone dla danego roku zużycie energii [j.z.] Roczna liczba stopniodni grzania [ Cdzień] = Zużycie na [ Cdzień] [j.z./ Cdzień] Krok 2 wyliczenie średniej arytmetycznej z powyższych wartości w celu otrzymania uśrednionego, standaryzowanego zużycia energii cieplnej/paliw : Id: 9C8AB9E5-E286-4F86-AD3E-D8D360B16A64. Podpisany Strona 5 z 7

6 Zużycie na [ Cdzień] w roku 1 + zużycie na[ Cdzień] w roku 2 + zużycie na[ Cdzień] w roku 3 3 Krok 3 wyliczenie wartości referencyjnej (zużycia referencyjnego), do której będzie porównywane rzeczywiste zużycie w roku A (dany rok realizacji projektu): Liczba stopniodni grzania dla roku A [ Cdzień] * uśrednione dla trzech lat, standaryzowane zużycie energii cieplnej/paliw [j.z. / Cdzień] = Zużycie referencyjne [j.z.] Krok 4 wyliczenie oszczędności energii cieplnej / paliw w danym roku realizacji projektu: Zużycie referencyjne zużycie rzeczywiste = ilość zaoszczędzonej energii. 3. Wartości referencyjne pozostają niezmienne przez cały okres realizacji projektu. 6. Podział uzyskanych oszczędności. Po każdym pełnym roku realizacji projektu część środków finansowych zaoszczędzonych dzięki podjętym przez zespół ds. energii działaniom, tzw. premia oszczędnościowa, zostanie wypłacona szkole. Będzie ona wypłacana wg następującej reguły: premia = K * 50% * wartość zaoszczędzonej energii [zł/rok], gdzie K, to współczynnik korekcyjny wyliczany przez podzielenie łącznej puli premii oszczędnościowych za dany rok [zł/rok] przez połowę wartości łącznie zaoszczędzonej energii we wszystkich szkołach projektu osiągniętą w danym roku [zł/rok] Jeżeli K > 1, to przyjmuje się K = 1. Tak wyliczona premia w praktyce będzie bliska lub równa połowie zaoszczędzonych przez szkołę środków. W przypadku, gdy w szkole oszczędności liczone wg 4-5 nie przekroczą 1% albo jej zużycie energii wzrośnie nie otrzyma ona premii, a po stronie wartości zaoszczędzonej energii rejestruje się 0. Jeżeli w pierwszym roku łączna pula premii oszczędnościowych nie zostanie wykorzystana, to ta nadwyżka przechodzi do puli na rok następny, co daje szansę szkołom poprawy wyniku oszczędnościowego w kolejnym roku. 7. Przekazanie premii oszczędnościowej szkole i jej wykorzystanie Środki przynależne szkole będą jej corocznie wypłacane za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Oświaty, nie później niż 3 miesiące po przekazaniu stosownych wyliczeń zgodnie z 4 ust. 2. O wykorzystaniu otrzymanych pieniędzy szkoła zadecyduje samodzielnie. W podejmowaniu decyzji uczestniczyć powinien zespół ds. energii. 8. Szczególne przypadki. Jeżeli w budynku szkoły objętej projektem oprócz szkoły zgłoszonej w załączniku Lista publicznych placówek oświatowych znajduje się inny użytkownik szkolny należący do gminy i podlegający Miejskiemu Zarządowi Oswiaty, który korzysta z tych samych liczników energii i chce się aktywnie włączyć w projekt, to wymaga się od niego zgłoszenia tego faktu do organu prowadzącego i spełnienia takich samych zasad projektu jakie dotyczą głównego użytkownika tego budynku. Użytkownicy budynku ustalają między sobą zasady współpracy w projekcie oraz zasady procentowego podziału uzyskanej premii oszczędnościowej, o czym informują organ prowadzący na piśmie przedstawiając kopię porozumienia w tej sprawie podpisanego przez dyrektorów stron, w terminie do połowy 2016 roku. Premia oszczędnościowa dla budynku będzie podzielona pomiędzy jego użytkowników zgodnie z tym porozumieniem. Jednak reprezentantem budynku wobec organu prowadzącego i koordynatora projektu jest nadal jego główny użytkownik i na jego ręce będą przekazywane wszystkie niezbędne materiały projektowe w ilości takiej jak dla pojedynczej placówki. Podział tych materiałów między użytkownikami budynku ma się odbywać zgodnie z ich wzajemnym porozumieniem. 9. Istotna zmiana użytkowania. W przypadku znaczącej zmiany w zakresie użytkowania pomieszczeń szkolnych, konstrukcji budynku, systemu ogrzewania czy pozostałych elementów technicznego wyposażenia budynku wpływających na zmniejszenie zużycia energii (np. wynikających z działań remontowych), szkoła zostanie wyłączona z projektu. 10. Termin zakończenia realizacji projektu Id: 9C8AB9E5-E286-4F86-AD3E-D8D360B16A64. Podpisany Strona 6 z 7

7 Szkoła realizuje projekt w okresie 30 miesięcy, w tym w okresie dwóch lat podejmuje działania oszczędnościowe opisane w niniejszych zasadach. Projekt kończy się ostatecznym rozliczeniem z wypłatą premii oszczędnościowych dla szkoły najpóźniej do dnia 30 czerwca Z dniem wypłaty środków projekt uznaje się za zrealizowany. Id: 9C8AB9E5-E286-4F86-AD3E-D8D360B16A64. Podpisany Strona 7 z 7

UCHWAŁA NR XXXVI/873/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/873/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/873/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu EURONET 50/50 MAX. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/ 2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 27/ 2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 27/ 2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie: zatwierdzenia trybu i dokumentów w sprawie realizacji programu projektu EURONET 50/50 MAX. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie oszczędności osiągniętych w

Wyliczanie oszczędności osiągniętych w Wyliczanie oszczędności osiągniętych w wyniku realizacji projektu www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Program do liczenia oszczędności energii

Program do liczenia oszczędności energii Program do liczenia oszczędności energii Patrycja Płonka Kierownik Projektu ul. Sławkowska 17/30; 31-016 Kraków, telefon/faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl; patrycja.plonka@pnec.org.pl www.euronet50-50max.eu

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie osiągniętych oszczędności energii i pieniędzy

Wyliczanie osiągniętych oszczędności energii i pieniędzy Wyliczanie osiągniętych oszczędności energii i pieniędzy Patrycja Płonka Kierownik Projektu ul. Sławkowska 17/30; 31-016 Kraków, telefon/faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl; patrycja.plonka@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/528/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/528/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVIII/528/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu EURONET 50/50 MAX i program do wyliczania oszczędności energii

Strona internetowa projektu EURONET 50/50 MAX i program do wyliczania oszczędności energii Strona internetowa projektu EURONET 50/50 MAX i program do wyliczania oszczędności energii Patrycja Płonka Kierownik Projektu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17/30; 31-016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA 50/50 - OSZCZĘDZANIE ENERGII W SZKOLE KROK PO KROKU

METODOLOGIA 50/50 - OSZCZĘDZANIE ENERGII W SZKOLE KROK PO KROKU METODOLOGIA 50/50 - OSZCZĘDZANIE ENERGII W SZKOLE KROK PO KROKU www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI Patrycja Płonka Kierownik Projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w budynkach publicznych. Poradnik dotyczący wdrażania metodologii 50/50 w budynkach i obiektach komunalnych

Oszczędzanie energii w budynkach publicznych. Poradnik dotyczący wdrażania metodologii 50/50 w budynkach i obiektach komunalnych Oszczędzanie energii w budynkach publicznych Poradnik dotyczący wdrażania metodologii 50/50 w budynkach i obiektach komunalnych Styczeń 2014 Niniejszy poradnik został opracowany w ramach projektu pn. Oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3079 UCHWAŁA NR VIII/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej w z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Każdy WAT na wagę złota czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole

Każdy WAT na wagę złota czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole Każdy WAT na wagę złota czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole Celem projektu Każdy WAT na wagę złota " jest poprzez bezpośrednie zaangażowanie uczniów, nauczenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Gdyni w ograniczaniu niskiej emisji

Doświadczenia Gdyni w ograniczaniu niskiej emisji Doświadczenia Gdyni w ograniczaniu niskiej emisji Hanna Górecka Banasik Samodzielny Referat ds. Energetyki Urząd Miasta Gdyni Fot. M. Sałatowski Gdańsk 07.02.2018 1 2 E D U K A C J A Program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 6053 UCHWAŁA NR XXXIV/630/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR 537/XXXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wrocław r.

Wrocław r. Miasto Częstochowa Kształtowanie i realizacja lokalnej polityki energetycznej Wrocław 03.11. 2010 r. BOŻENA HERBUŚ Naczelnik Wydziału Komunalnego INŻYNIER MIEJSKI Tel. +48 (34) 370 76 06, e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3207 UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV / 275 / 2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV / 275 / 2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 23 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV / 275 / 2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/108/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/108/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/108/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 do Metodyki DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU BIOGAZOWNIE ROLNICZE Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania W okresie kredytowania, każdy

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia... 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 306/XXXVI/17 Wniosek o udzielenie dotacji na rok... Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Łomży przedszkola, szkoły, placówki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt EURONET 50/50 MAX i europejska sieć szkół oszczędzających energię. Anna Jaskuła Dyrektor biura

Projekt EURONET 50/50 MAX i europejska sieć szkół oszczędzających energię. Anna Jaskuła Dyrektor biura Projekt EURONET 50/50 MAX i europejska sieć szkół oszczędzających energię Anna Jaskuła Dyrektor biura www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XII/2013 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 26 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XII/2013 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2055 OBWIESZCZENIE NR XII/2013 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 25 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/198/09 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

UCHWAŁA NR XXIX/198/09 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM UCHWAŁA NR XXIX/198/09 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia...... r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/491/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/578/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/578/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/578/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 138 UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/333/2016 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 24 listopada 2016 r.

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/333/2016 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 4380 UCHWAŁA NR XXX/333/2016 RADY MIEJSKIEJ RUMI w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowym placówkom niepublicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MODELOWA ZAWARTOŚĆ AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH

MODELOWA ZAWARTOŚĆ AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH MODELOWA ZAWARTOŚĆ AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH Modelowa zawartość audytów energetycznych Pakiet roboczy nr: 4 Produkt nr: 13 Partner odpowiedzialny za produkt: A.L.E.S.A. Srl Wyłączna odpowiedzialność za treść

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 12 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 października 2015 r. Poz. 4159 UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/80/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/440/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/440/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXVI/440/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 357/XXXI/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 marca 2006r.

U C H W A Ł A Nr 357/XXXI/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 marca 2006r. U C H W A Ł A Nr 357/XXXI/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 marca 2006r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym, dla których organem rejestrującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia PROJEKT DRUK Nr 562 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r.. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/916/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR LXIII/916/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR LXIII/916/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia.

UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia. projekt UCHWAŁA NR.../ / RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/899/10 RADY MIASTA GDYNI z 17 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR XL/899/10 RADY MIASTA GDYNI z 17 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR XL/899/10 RADY MIASTA GDYNI z 17 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXII/724/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r.

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz. 4213 UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/86/2011 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/86/2011 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/86/2011 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kolbudy przez inne niż Gmina Kolbudy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY KARNIEWO. z dnia 14 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY KARNIEWO. z dnia 14 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 3066 UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY KARNIEWO z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXII.123.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa,

MINISTER FINANSÓW Warszawa, MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-10-11 ST4-4820/712/2006 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 1018 UCHWAŁA NR XXVII/225/17 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8212 UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XXXV/508/13 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/491/13 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3741.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/631/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/631/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/631/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy j miasta

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE. z dnia 14 listopada 2016 r.

Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE. z dnia 14 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 4497 UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 21 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez...

Projekt. z dnia 21 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... Projekt z dnia 21 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... (2012/101296) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w 2016 roku wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 14 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Bielsku-Białej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/308/2010 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 29 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/308/2010 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 29 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/308/2010 RADY GMINY ZAWOJA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk przyznanych szkołom, przedszkolom i innym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. Uchwała Nr 179/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 września 2014 r. Poz. 4496 UCHWAŁA NR 1082/LXI/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/191/13 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/191/13 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/191/13 RADY POWIATU BRZESKIEGO w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1193/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 22 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 1193/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 22 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 1193/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

II warsztaty projektu Euronet 50/50 max. Oszczędzanie energii w szkole. Kraków, 7 października 2014 r.

II warsztaty projektu Euronet 50/50 max. Oszczędzanie energii w szkole. Kraków, 7 października 2014 r. II warsztaty projektu Euronet 50/50 max Oszczędzanie energii w szkole Kraków, 7 października 2014 r. Szkoła Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie województwo dolnośląskie Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2017 RADY GMINY TERESIN. z dnia 9 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2017 RADY GMINY TERESIN. z dnia 9 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/206/2017 RADY GMINY TERESIN z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz. 4986 UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/773/2018 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/773/2018 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 15 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXV/773/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez inne

Bardziej szczegółowo

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY Miasto Częstochowa Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY . Doskonała lokalizacja Powierzchnia: Częstochowa 160 km 2 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU PROGRAM PRIORYTETOWY: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI CZĘŚĆ 5) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH WYBRANYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/279/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/279/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI/279/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XLVIII/304/2017 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XLVIII/304/2017 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XLVIII/304/2017 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa AUG Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 2 września 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 2 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 września 2015 r. Poz. 2931 UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN z dnia 2 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 Anna Jaskuła Dyrektor biura www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu pn. Indywidualne potrzeby powszechne możliwości współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo