RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY"

Transkrypt

1 RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Jednostka D.3 Opracowanie zakończone we wrześniu 2005 r.

2 Wyłączenie odpowiedzialności Niniejsza publikacja została zlecona przez Komisję Europejską w ramach Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji realizowanego przez Wspólnotę Europejską ( ). Treść niniejszej publikacji niekoniecznie stanowi odzwierciedlenie opinii lub stanowiska Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. Poglądy wyrażone w tym dokumencie są opiniami wykonawcy, który opracował niniejsze sprawozdanie i niekoniecznie stanowią oficjalne poglądy Komisji, a zwłaszcza Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, która zleciła to zadanie. Opracowanie sprawozdania W skład konsorcjum, które opracowało niniejsze sprawozdanie, wchodzi Focus Consultancy Ltd oraz The Conference Board Europe. Focus Consultancy to czołowa, wieloetniczna i interdyscyplinarna firma konsultingowa w Europie, specjalizująca się w kwestiach związanych z równością, zarządzaniem różnorodnością oraz problematyką zmian organizacyjnych. Przeprowadzane przez nią ekspertyzy obejmują opracowywanie badań i strategii, ich realizację, rozwój zasobów ludzkich oraz ocenę. The Conference Board jest niezależnym międzynarodowym stowarzyszeniem firm, tworzącym dorobek naukowy i rozpowszechniającym wiedzę o najlepszych praktykach zarządzania oraz o rynku, wspomagając przedsiębiorstwa w osiąganiu coraz lepszych wyników, a tym samym służąc lokalnej społeczności. Projekt graficzny oraz drukowanie Szczegóły / wykonawcę poda KE Wspólnoty Europejskie, 2005 r. Przedruk możliwy pod warunkiem potwierdzenia źródła. Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 2

3 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE 4 1. WSTĘP 8 2. METODOLOGIA I KRYTERIA WYBORU 9 3. TEMATYCZNA ANALIZA WNIOSKÓW Z KONSULTACJI I BADAŃ Bieżący stan wdrożenia polityki i praktyk w zakresie różnorodności Siła napędowa polityki różnorodności oraz stosowanych praktyk w tym zakresie Wdrożenie praktyk dotyczących równości i różnorodności Zauważane korzyści płynące z różnorodności Ocena wpływu podejścia na rzecz różnorodności Główne trudności pojawiające się na etapie realizacji WNIOSKI I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W MIEJSCU PRACY W ZAKRESIE RÓŻNORODNOŚCI 31 ZAŁĄCZNIKI Załącznik I: Konsultacje EBTP dotyczące różnorodności w miejscu pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji wyniki zbiorcze 51 Załącznik II: Podsumowanie wyników wstępnego kwestionariusza na temat Różnorodność w firmach dobre praktyki w miejscu pracy 57 Załącznik III: Wykaz uczestniczących firm 61 Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 3

4 STRESZCZENIE Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące różnorodności i równości, nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych korzyści należy udoskonalenie rekrutacji, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników, poprawa wizerunku firmy i jej reputacji, większa innowacyjność oraz lepsze możliwości sprzedaży. Są to niektóre kluczowe wnioski z niniejszego sprawozdania dotyczącego różnorodności w oparciu o odpowiedzi udzielone w dwóch ankietach (łącznie 919 odpowiedzi) przeprowadzonych w ciągu roku 2005 w firmach 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Pierwsze badanie polegało na wykorzystaniu kwestionariuszy oraz szczegółowych rozmów mających na celu zidentyfikowanie przykładów stosowania dobrych praktyk w miejscu pracy w zakresie różnorodności ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność lub wyznanie. Drugie, badanie uzupełniające, bazowało na kwestionariuszu online, którego celem było sprawdzenie, jaki jest stan świadomości w zakresie różnorodności oraz jakie praktyki stosują firmy członkowskie Europejskiego Panelu Testów Biznesowych (EBTP) w ramach wszystkich aspektów różnorodności. Rozszerzanie inicjatyw w zakresie różnorodności Prawie połowa wszystkich firm, które wzięły udział w badaniu EBTP, jest aktywnie zaangażowana w promowanie różnorodności w miejscu pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Wśród takich firm 42% prowadzi stosowną politykę w tym zakresie od ponad pięciu lat, 27% od nieco krótszego czasu, a reszta jest na etapie opracowywania i wdrażania polityki różnorodności. Podobny sposób realizacji inicjatyw cechuje wszystkie państwa i sektory gospodarki, mimo występowania różnic w liczbie odpowiedzi według krajów i sektorów. Z 798 odpowiedzi udzielonych w badaniu EBTP blisko połowa (49%) pochodziła z czterech państw (Niemiec, Holandii, Danii i Polski). Nowe Państwa Członkowskie stanowiły 23% odpowiedzi, a Europa Południowa była reprezentowana tylko w 7%. 121 wyników ankiety dotyczących stosowania dobrych praktyk pochodziło głównie ze starych Państw Członkowskich Europy Północnej. Dostęp do nowych zasobów siły roboczej kluczem do uzyskania największych korzyści dla biznesu Firmy wdrażają politykę w zakresie różnorodności z powodów etycznych, prawnych i ekonomicznych. Jednakże z badania stosowania dobrych praktyk wynika, że w firmach, gdzie główną przyczyną są przesłanki natury etycznej przedsiębiorstwa oczekują również materialnych korzyści dla swojego biznesu. Ponadto, podejmując takie inicjatywy, kierują się nie tylko chęcią działania zgodnie z prawem, lecz czasami dążą do dominacji w prowadzonej działalności biznesowej pod tym względem. Ze wszystkich korzyści biznesowych, oczekiwanych bądź rzeczywiście uzyskiwanych w wyniku prowadzenia polityki różnorodności, jedną z najważniejszych jest rozwiązywanie problemu niedoboru siły roboczej oraz zatrudnianie i zatrzymywanie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wśród respondentów badania EBTP była to najczęściej podawana odpowiedź, której udzieliło ponad 42% firm. Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 4

5 Wynik ten potwierdza, że demografia Europy się zmienia (niskie wskaźniki urodzeń, starzejąca się ludność i malejąca siła robocza), co w nadchodzących latach będzie wymagało od wielu firm posiadania bardziej różnorodnej siły roboczej pod względem kwalifikacji, aby można było sprostać potrzebom rekrutacyjnym, włączając w to zatrudnianie obcokrajowców. Zmiany demograficzne już działają jako katalizator przy opracowywaniu strategii w zakresie różnorodności związanych z zagadnieniem wieku w niektórych firmach. Drugą ważną korzyścią różnorodności, na którą wskazało 38% respondentów badania EBTP, jest możliwość polepszenia reputacji i wizerunku firmy oraz jej pozycji w lokalnych społecznościach. Aby to uzyskać, firmy stosujące dobre praktyki uczestniczą w wielu różnych działaniach zewnętrznych celem promowania swoich zasad i wartości. Obejmują one udział w badaniach i ćwiczeniach z zakresu przyrównywania do wzorca (benchmarking), akcjach dobroczynnych na rzecz przeciwdziałania marginalizacji społecznej, wspieranie dostępu do edukacji i szkoleń oraz obecność w obchodach świąt lokalnych lub ich sponsorowanie. Inną ważną korzyścią biznesową różnorodności w miejscu pracy jest możliwość podniesienia poziomu innowacyjności, co prowadzi do powstania nowych produktów i usług, i potencjalnych nowych rynków. Ponad 26% firm w ramach badania EBTP do korzyści zaliczyło innowacyjność i kreatywność. Przykłady dobrych praktyk wyraźnie pokazują, że wewnętrzna różnorodność prowadzi do rozwoju marketingu i produktów, zaspokajając potrzeby nowych segmentów rynkowych oraz grup tradycyjnie wykluczonych (takich jak osoby starsze, osoby o odmiennej orientacji seksualnej, mniejszości etniczne), jak również istniejących klientów. Firmy te dążą do zwiększania przychodów, zadowolenia klientów oraz polepszania swojego wizerunku. W niektórych przypadkach stosują one również nowe rozwiązania w odniesieniu do problemu marginalizacji społecznej oraz niekorzystnej pozycji, w jakiej znajdują się niektórzy członkowie społeczności. Zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy Aby strategie w zakresie różnorodności przyniosły pożądany efekt, muszą pokonać przeszkodę, która jest wspólna dla większości przedsiębiorstw sprzeciw w miejscu pracy. Wśród firm uczestniczących w badaniu EBTP (zarówno w przypadku prowadzących i nieprowadzących polityki różnorodności) 17% podkreśliło postawy i zachowania dyskryminacyjne jako swoją największą przeszkodę w promowaniu różnorodności. W celu rozwiązania tego problemu firmy stosujące dobre praktyki podchodzą do różnorodności jak do procesu zmiany kultury, wyciągając wnioski z tego, czego nauczyły się wcześniej na temat skutecznego zarządzania zmianami, włączając w to jasne określanie działań, motywowanie kierownictwa do zaangażowania, budowanie infrastruktury potrzebnej do realizacji projektów oraz przekazywanie zasad związanych z różnorodnością i przeciwdziałaniem izolacji personelowi i innym partnerom. W firmach tych różnorodność dotyczy całego biznesu, a nie jest pojedynczym zagadnieniem działu kadr. Odpowiedzialność za realizację celów oraz autorskie pomysły związane z różnorodnością opierają się na ramach strategicznych, które obejmują ustalanie celów, przyznanie funduszy i środków, pomiar wyników oraz ich ocenę. Za realizację tych celów odpowiedzialni są przede wszystkim kierownicy firm, których często nagradza się według osiąganego postępu. Firmy stosujące dobre praktyki wyrażają potrzebę przeprowadzenia złożonych programów celem podniesienia stopnia zrozumienia i świadomości problemu różnorodności, w tym Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 5

6 potrzebę zachowania zgodności z prawem, jak również implikacje wiążące się z procesem rekrutacji, awansowaniem i oceną. Wiele przedsiębiorstw zapewnia menedżerom różne ramy planowania wyników, listy kontrolne dotyczące różnorodności oraz narzędzia wspomagające realizację przyjętej polityki. Wsparcie udzielone przez związki, komisje pracownicze i inne grupy personelu lub sieci stanowi kolejny warunek skutecznej realizacji polityki różnorodności według wielu firm stosujących dobre praktyki. Włączanie przedstawicieli pracowników w planowanie, realizację i monitorowanie polityki jest sprawą zasadniczą, aby móc podkreślić zaangażowanie kierownictwa w kwestię różnorodności w dłuższej perspektywie, jak również cele związane z tym zagadnieniem oraz ich wpływ na pracowników i środowisko pracy. Pomiar wyników może być trudny Jednym z kluczowych wniosków niniejszego sprawozdania jest brak systematycznego monitorowania i oceny postępu oraz korzyści wynikających z różnorodności w firmach stosujących dobre praktyki oraz przedsiębiorstwach, które wzięły udział w ankiecie EBTP. Blisko 70% firm EBTP, które prowadziły bądź prowadzą politykę na rzecz różnorodności, nie udało się regularnie monitorować jej wpływu. Według 20% respondentów badania EBTP trudność pomiaru różnorodności stanowi główne wyzwanie przy zajmowaniu się kwestią różnorodności w miejscu pracy i przeciwdziałaniu dyskryminacji. W grupie firm stosujących dobre praktyki stwierdzono kilka przykładów złożonego monitorowania prowadzonych działań. Firmy te skłaniają się ku skupianiu uwagi na wewnętrzne i zewnętrzne przyrównywanie do wzorców oraz na znaczenie efektywnych systemów monitorowania w celu wzbogacenia swojej wiedzy demograficznej w zakresie rynków oraz lokalnych społeczności. Wiele innych firm stosujących dobre praktyki również podejmuje pewne działania związane z ustalaniem celów i monitoringiem, kładąc nacisk na ich znaczenie, gdyż dzięki nim można uzyskać ważne informacje na temat struktury siły roboczej oraz klientów. Działania te pokazują również zaangażowanie firm w skuteczną realizację polityki różnorodności. Ponieważ istnieje już szereg modeli i ram ustalania wskaźników i dokonywania pomiaru wyników inicjatyw w zakresie różnorodności, zadanie polega na promowaniu szerszego zastosowania takich narzędzi w firmach, które prowadzą politykę na rzecz różnorodności. Niektóre powszechne wskaźniki wyników obejmują: wzrost udziału kobiet, osób niepełnosprawnych, ludzi pochodzących z mniejszości etnicznych, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, w kilku przypadkach w powiązaniu z konkretnymi celami dla każdego wskaźnika; wskaźnik zatrzymania wysoko wykwalifikowanych menedżerów w miejscu pracy, w szczególności kobiet i osób wywodzących się z mniejszości etnicznych; oraz polepszenie postrzegania przez pracowników zagadnień związanych z różnorodnością, mierzonego w odniesieniu do docelowego odsetka zadowolenia w ankietach badających opinie pracowników. Prezentacja kwestii różnorodności w firmach Główny wniosek niniejszego sprawozdania jest taki, że w przypadku firm, które prowadzą politykę promującą zróżnicowanie, inicjatywy w tym zakresie są już w trakcie realizacji. Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu EBTP są przekonane o korzyściach płynących z różnorodności. Na pytanie, czy inicjatywy w zakresie różnorodności korzystnie wpływają na ich działalność biznesową, zdecydowana większość (83%) z 495 firm odpowiedziała twierdząco. Przedsiębiorstwa stosujące dobre praktyki mają podobne zdanie na temat rezultatów prowadzonej przez nie polityki różnorodności. Dla firm tych korzyści płynące z Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 6

7 różnorodności są oczywiste i chętnie opisują swoje zaangażowanie w kwestię różnorodności jako oznakę etycznego podejścia, postępowego światopoglądu lub dobrej praktyki zarządzania. Z uwagi jednak na to, że około połowa firm uczestniczących w badaniu EBTP deklaruje, że dopiero będzie rozwijać odpowiednią politykę i praktyki, omawiana kwestia różnorodności musi być bardziej rozpowszechniona. Największym problem związanym w promowaniem różnorodności w miejscu pracy i przeciwdziałaniem dyskryminacji jest brak informacji i świadomości w zakresie zagadnień i praktyk w zakresie różnorodności. Problem ten jako najważniejszą przeszkodę podało ponad 20% respondentów EBTP. Głównym źródłem informacji na temat różnorodności w miejscu pracy są według wszystkich uczestników badania EBTP organizacje i sieci pracodawców, na co wskazała blisko połowa wszystkich firm. W związku z tym będą one z pewnością również w przyszłości pełnić kluczową rolę w rozpowszechnianiu materiałów dotyczących dobrych praktyk oraz w stosowaniu na szerszą skalę polityki i praktyk dotyczących różnorodności i równości. Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 7

8 1. WSTĘP Niniejszy projekt i sprawozdanie na temat Różnorodność w firmach dobre praktyki w miejscu pracy zostało zlecone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w ramach Programu Działań Wspólnoty na rzecz zwalczania dyskryminacji ( ). Projekt stanowi część podejmowanych na bieżąco wysiłków Komisji, związanych z promowaniem różnorodności w miejscu pracy i przeciwdziałaniem dyskryminacji na terenie rozszerzonej Unii Europejskiej. Projekt miał na celu zbadanie i lepsze zrozumienie kwestii różnorodności, aby móc stwierdzić, jakie potrzebne są jeszcze polityki, działania i zalecenia na szczeblu unijnym, narodowym, lokalnym i biznesowym. W związku z tym celem projektu było zidentyfikowanie i przeanalizowanie wybranych przykładów innowacyjnych i skutecznych dobrych praktyk w zakresie zarządzania różnorodnością, stosowanych przez pracodawców i firmy na terenie Unii Europejskiej, które zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu. Zgodnie z Planem Działań Wspólnoty na rzecz zwalczania dyskryminacji, wspierającym przyjęte w 2000 r. dyrektywy WE w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji, zasady różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w ramach niniejszego projektu koncentrowały się na aspektach pochodzenia etnicznego i rasowego, niepełnosprawności, wyznania, wieku i orientacji seksualnej. Projekt opiera się na wcześniejszych pracach podjętych przez Komisję, a przede wszystkim na badaniu KE na temat Metod i wskaźników pomiaru efektywności kosztów polityki różnorodności w przedsiębiorstwach (2003 r.), w rezultacie którego powstało wiele zaleceń odnoszących się do dalszego rozwoju przekonujących i wiarygodnych działań w zakresie różnorodności. Bazując na tym badaniu, jak również na innych uzupełniających inicjatywach prowadzonych na bieżąco, w tym paneuropejskich kampanii promujących różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, Komisja wspiera szereg dodatkowych działań, m.in.: Niniejsze sprawozdanie na temat różnorodności, które stanowi kompendium dobrych praktyk przy stosowaniu podejścia na rzecz różnorodności i przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy oraz sektorze biznesu. Badanie uzupełniające dotyczące istniejącego stanu świadomości w zakresie różnorodności i praktyk w firmach 25 Państw Członkowskich UE, podjęte latem 2005 r. przy współudziale Europejskiego Panelu Testów Biznesowych (EBTP) Komisji Konferencja europejska na temat różnorodności, która ma się odbyć pod koniec 2005 r., a jej celem będzie promowanie wniosków wyciągniętych z niniejszego sprawozdania, pobudzenie do dyskusji oraz wymiana praktyk i doświadczeń w zakresie różnorodności w miejscu pracy między pracodawcami, firmami i wspólnikami. Niniejsze Kompendium dobrych praktyk stosowanych w miejscu pracy składa się z następujących czterech głównych części: Ogólna charakterystyka stosowanego podejścia, metodologii i kryteriów wyboru (punkt 2) Tematyczna analiza wniosków z konsultacji EBTP i badania dobrych praktyk (punkt 3) Wnioski i plany na przyszłość (punkt 4) Prezentacja dobrych praktyk stosowanych w miejscu pracy w zakresie różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji (punkt 5) Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 8

9 2. METODOLOGIA I KRYTERIA WYBORU Przeprowadzone dla celów Kompendium badanie opierało się na dwóch ogólnych metodologiach ankietowych. Najpierw przeprowadzono badanie ankietowe z udziałem członków Europejskiego Panelu Testów Biznesowych (EBTP), panelu skupiającego około 3000 firm z 25 Państw Członkowskich UE, koordynowanego przez Komisję Europejską (DG Rynek Wewnętrzny). Konsultacje te pozwoliły członkom EBTP na wyrażenie swojej opinii na temat działań na rzecz różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji za pomocą kwestionariusza online. Kwestionariusz został zatem udostępniony około 3000 firmom członkom EBTP w całej rozszerzonej Unii Europejskiej, a w konsultacjach online można było uczestniczyć od połowy czerwca do połowy lipca 2005 r. Zebrano 798 odpowiedzi (26,6% ogółu). Kompletne wyniki statystyczne konsultacji EBTP znajdują się w załączniku I do niniejszego sprawozdania. Aby kwestionariusz nie był za długi, a jego wypełnienie w ramach konsultacji EBTP zbyt pracochłonne, nie poruszono wszystkich aspektów problemu i ograniczono się do kilku kluczowych obszarów badania, mających na celu: Ocenę poglądów i świadomości dotyczącej koncepcji różnorodności w miejscu pracy. Stwierdzenie stopnia powszechności polityki różnorodności oraz praktyk w całym sektorze biznesowym, jak również długości czasu ich stosowania. Poznanie poglądów firm na temat faktycznych i postrzeganych korzyści dla ich działalności, płynących z realizacji podejścia ukierunkowanego na różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji. Rozpoznanie głównych przeszkód i barier, które uniemożliwiają firmom podejmowanie działań na rzecz równości. W związku z tym w ramach badania zapytano firmy o główne trudności, jakich doświadczają w tym zakresie oraz poproszono o zaproponowanie praktycznych sposobów pokonania tych problemów. Drugie i główne badanie ankietowe zostało przeprowadzone z udziałem firm różnej wielkości z różnych sektorów przemysłowych, działających na terenie rozszerzonej UE i miało na celu stwierdzić, skodyfikować i przeanalizować przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu różnorodnością i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Obydwa kwestionariusze oraz szczegółowe rozmowy zostały przeprowadzone celem zidentyfikowania przykładów dobrych praktyk w następujący sposób: Do około 3000 przedsiębiorstw w całej Europie rozesłany został wstępny kwestionariusz kwalifikujący, zapraszający firmy do uczestnictwa w badaniu i przedłożenia swoich inicjatyw w zakresie różnorodności. Otrzymano 121 propozycji firm. 58 firm stosujących obiecujące praktyki zostało zaproszonych do wypełnienia bardziej szczegółowego kwestionariusza i nakreślenia swoich inicjatyw w zakresie różnorodności, jakie proponują do włączenia do Kompendium. Odbyły się wizyty oraz przeprowadzono wywiady w 28 firmach, aby zgromadzić dodatkowe informacje na temat praktyk w zakresie różnorodności w celu uzupełnienia danych ze szczegółowych kwestionariuszy i określenia jakości i wpływu konkretnej inicjatywy różnorodności. W tym celu skonsultowano się zarówno z kierownictwem, jak i przedstawicielami pracowników w sprawie sposobu postrzegania, realizacji oraz wpływu inicjatyw w zakresie różnorodności w ich firmach. Do Kompendium zostały następnie wybrane takie przykłady dobrych praktyk, które stanowiły źródło cennych doświadczeń oraz analiz do podzielenia się z innymi firmami przy realizacji polityki różnorodności i prezentowaniu kwestii różnorodności. Stosowane kryteria wyboru zasadniczo dotyczyły inicjatyw w zakresie różnorodności firm pod względem ich: Kontekstu (siła napędowa, oryginalność/innowacyjność, wymierność i powtarzalność) Realizacji (zaangażowanie/kierowanie, strategia/plan działania, komunikacja, trwałość i dalsze działania, inwestycja w środki) Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 9

10 Wpływu (wyniki i korzyści, wpływ na działalność biznesową, środowisko pracy oraz społeczeństwo) Stosunku do przynajmniej jednej z pięciu podstaw dyskryminacji: rasa i etniczność, wiek, orientacja seksualna, niepełnosprawność, wyznanie. Ostatni punkt obejmuje aspekty różnorodności, którymi zajmują się dyrektywy UE w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji (dyrektywa 2000/43/WE w sprawie równego traktowania bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz dyrektywa 2000/78/WE w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu). W związku z tym badanie i projekt nie koncentrują się na równości płci, gdyż problem ten był już objęty wcześniejszymi badaniami. W przypadku badania stosowania dobrych praktyk oznacza to, że firmy, które prowadzą tylko politykę równych szans ze względu na płeć zostały wykluczone. Ponadto w odniesieniu do firm podejmujących wielowymiarowe inicjatywy obejmujące kilka lub wszystkie aspekty różnorodności, przeanalizowano i zaprezentowano tylko takie polityki lub stosowane praktyki, które nie są związane z równością płci. Celem Kompendium jest rozpowszechnienie dobrych praktyk na terenie Państw Członkowskich UE, zapewniając pewien stopień równowagi ze względu na lokalizację, jak również ze względu na sektory oraz wielkość przedsiębiorstwa. Poziom odpowiedzi w badaniu zajmującym się dobrymi praktykami oraz dokonana później selekcja zapewnia taką równowagę. Jednak odsetek odpowiedzi oraz zgłoszeń na temat stosowanych dobrych praktyk przez firmy mające swoją siedzibę w nowych Państwach Członkowskich UE i Europie Południowej był stosunkowo niski (Tabela 1), a podejmowane inicjatywy w zakresie różnorodności skupiały się głównie na zagadnieniach równości szans dla kobiet i mężczyzn. Szczegółowe schematy uczestnictwa w badaniu pod względem lokalizacji geograficznej, jak również pełne wyniki wstępnego kwestionariusze znajdują się w załączniku II. Tabela 1: Badanie dobrych praktyk terytorialny zasięg respondentów / firmy według poszczególnych państw BELGIA BELGIUM DANIA DENMARK FRANCJA FRANCE NIEMCY GERMANY GRECJA GREECE WĘGRY HUNGARY IRLANDIA IRELAND WŁOCHY ITALY HOLANDIA NETHERLANDS SŁOWACJA SLOVAKIA HISZPANIA SPAIN SZWECJA SWEDEN ZJEDNOCZONE UNITED KRÓLESTWO KINGDOM RUMUNIA ROMANIA SZWAJCARIA SWITZERLAND STANY UNITED ZJEDNOCZONE STATES of AMERICA Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 10

11 3. TEMATYCZNA ANALIZA WNIOSKÓW Z KONSULTCJI I BADAŃ Analiza kwestii różnorodności oraz przykładów dobrych praktyk została przeprowadzona w ramach różnych badań oraz dotychczasowych sprawozdań na temat kosztów i korzyści różnorodności, m.in. badania Metod i wskaźników pomiaru efektywności kosztów różnorodności polityki przedsiębiorstw (2003 r.) oraz Konsultacji EBTP na temat różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy (2005 r.). Analiza porusza następujące kluczowe aspekty: Bieżący stan wdrożenia polityki i praktyk w zakresie różnorodności Siłę napędową polityki różnorodności oraz stosowanych praktyk w tym zakresie Wdrożenie praktyk dotyczących równości i różnorodności Zauważane korzyści płynące z różnorodności Ocenę wpływu podejścia na rzecz różnorodności Główne trudności pojawiające się na etapie realizacji 3.1 Bieżący stan wdrożenia polityki i praktyk w zakresie różnorodności W ramach badania EBTP poproszono firmy o wskazanie, czy i od jak dawna prowadzą politykę i stosują praktyki w zakresie różnorodności. Należało zaznaczyć, czy ich polityka jest już dobrze zakorzeniona, tj. funkcjonuje od ponad pięciu lat, czy też przyjęto ją niedawno (w ciągu ostatnich pięciu lat). W kwestionariuszu pytano również, czy firmy są w chwili obecnej w trakcie realizacji polityki różnorodności, ale z uwzględnieniem potrzeby podjęcia dalszych wysiłków dla rozwijania bardziej efektywnego podejścia do zagadnień równości i różnorodności. Tabela 2: Sytuacja w firmach związana z polityką praktykami w zakresie różnorodności 13% 8% Brak prowadzenia polityki 6% No policies Well Dobrze embedded zakorzeniona policies polityka and i practices praktyki Policies Polityka recently wdrażana implemented od niedawna 21% 52% Implementing Polityka w trakcie policies realizacji, but more ale należy needs to be zrobić donewięcej In Na the etapie process opracowywania of developing metod an equality/diversity związanych z równością approach /różnorodnością Wyniki wskazują, że 48% wszystkich firm w sektorze biznesowym w jakiś sposób angażuje się w promowanie różnorodności w miejscu pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji (Tabela 2). Podczas gdy mniej niż ćwierć przedsiębiorstw posiada dobrze zakorzenioną politykę i procedury, o wiele więcej firm jest w trakcie procesu wdrażania polityki różnorodności w ramach swojej działalności. Jednakże przy 52% firm, które jeszcze nie zajęły się szerokim zakresem aspektów równości i przeciwdziałania dyskryminacji, objętych Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 11

12 przepisami prawa, istnieje pilna potrzeba, aby zainteresowani partnerzy zwiększyli swoje wysiłki w rozszerzaniu świadomości i ekspertyz w tym zakresie. Mimo różnej ilości odpowiedzi udzielanych przez poszczególne państwa i sektory, przestawiony poziom realizacji jest zasadniczo taki sam we wszystkich krajach i sektorach. Istnieją możliwe różnice w poziomie realizacji polityki różnorodności pomiędzy starymi a nowymi Państwami Członkowskimi, jednak wnioski z tego faktu należy wyciągać z ostrożnością. Analiza procentowa dziesięciu krajów, które udzieliły najwięcej odpowiedzi pokazuje, że sytuacja jest bardziej złożona (zob. załącznik I, w którym znajduje się pełniejsze sprawozdanie). Wynika z niej, że zasadniczo firmy z Europy Północnej i Zachodniej częściej prowadzą politykę na rzecz różnorodności i stosują praktyki w tym zakresie niż nowe Państwa Członkowskie Europy Wschodniej, ale istnieją wyjątki. Podobnie całkowity odsetek firm z dobrze zakorzenionymi praktykami jest wyższy w Niemczech, Holandii, UK i Norwegii, a niższy w nowych Państwach Członkowskich, takich jak Węgry czy Republika Czech. Jednak podczas gdy Polska i Węgry posiadają niski odsetek firm prowadzących politykę na rzecz różnorodności, występuje tam większy udział przedsiębiorstw będących w trakcie jej realizacji, a zatem znajdujących się w procesie redukowania tej różnicy między regionami. 3.2 Siła napędowa polityki różnorodności oraz stosowanych praktyk w tym zakresie Badanie dobrych praktyk wskazuje, że pracodawcy oraz firmy wdrażają politykę na rzecz różnorodności oraz stosują praktyki z nią związane głównie z przyczyn etycznych, prawnych i ekonomicznych lub z kilku tych powodów jednocześnie. Badanie EBTP potwierdza ten wniosek. Przyczyny etyczne promowania różnorodności Coraz więcej firm podkreśla, że politykę oraz praktyki związane z różnorodnością i równością stosują przede wszystkim ze względów etycznych. Krótko mówiąc, podejmują określone działania, gdyż uważają, że tak należy. Przedsiębiorstwa te są świadome zmian zachodzących w społeczeństwie oraz w zakresie wartości społecznych, jak i ich wpływu na działalność biznesową. Zdają sobie sprawę, że ludzie mają większe oczekiwania związane ze sposobem prowadzenia działalności przez firmy w odniesieniu do równości szans, sprawiedliwego handlu, etycznego inwestowania, wpływu na środowisko, wpływu na lokalne społeczności, indywidualnych praw człowieka oraz innych zagadnień związanych ze sprawiedliwością społeczną. W odpowiedzi na te zmiany wiele firm próbuje łączyć strategie związane z różnorodnością i z przeciwdziałaniem izolacji z jednej strony ze społeczną odpowiedzialnością firmy z drugiej. Natomiast kilka firm, jak np. British Telecom (BT), poszły o krok dalej, korzystając z zasad Konwencji Praw Człowieka NZ jako postawy sposobu prowadzenia działalności biznesowej wewnątrz przedsiębiorstwa oraz relacji z dostawcami, klientami, lokalnymi społecznościami i innymi partnerami. Również pracownicy mają zmieniające się i coraz większe oczekiwania etycznego zachowania w miejscu pracy, ceniąc takie środowisko pracy, które promuje przeciwdziałanie izolacji, okazywanie szacunku, otwartość, współpracę oraz sprawiedliwość. Firmy stosujące dobre praktyki dążą do osiągnięcia pozytywnego wizerunku pod względem równości, różnorodności oraz przeciwdziałania izolacji, i są świadome tego, że zaangażowanie w powyższe sprawy jest kwestią zasadniczą, jeśli firma ma być postrzegana jako nowoczesna, postępowa i dobrze zarządzana. Sprawozdanie końcowe Różnorodność w firmach 12

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo