Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/ Poznań Poznań, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r."

Transkrypt

1 Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/ Poznań Poznań, r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kampanii medialnej promującej działania upowszechniające i włączające Business Discovery Adrianna Lewandowska w ramach projektu PI. Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych, realizowanego przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Business Discovery Adrianna Lewandowska oraz Hortimex Plus Sp. z o.o. Sp. K. (umowa nr UDA-POKL /12) i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania i Konkursu Rozwiązania jutra w HR, przesyła zapytanie ofertowe z poszukiwaniem wykonawcy usługi. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim potencjalnym Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Business Discovery Adrianna Lewandowska. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 4. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmuje negocjacje w celu odpowiedniego uszczegółowienia i uzgodnienia sposobu wykonania zamówienia. 5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Business Discovery Adrianna Lewandowska do zawarcia umowy. 6. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych, osobno dla a. kampanii w Internecie i dla b. kampanii w prasie drukowanej. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kampania informacyjna skierowana do przedstawicieli mikro, małych i średnich firm rodzinnych z segmentu mikro, małych i średnich zlokalizowanych w miejscowościach, w których odbędą się wydarzenia, a także leżących w odległości do 50 km od 1

2 tych miejscowości. Działania te będą realizowane w ramach projektu PI. Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych w okresie od do Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: [Usługi prowadzenia kampanii reklamowych] [Usługi internetowe] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: A. Cel kampanii Celem kampanii jest pozyskanie osób - przedstawicieli firm rodzinnych na każde 44 bezpłatnych spotkań/ warsztatów nt. planowania sukcesyjnego z wykorzystaniem narzędzi opracowanych w ramach projektu Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. B. Grupa docelowa kampanii Firmy rodzinne w Polsce przygotowujące się do sukcesji lub realizujące ten proces, a w szczególności: nestorzy, sukcesorzy/sukcesorki, kluczowi pracownicy i moderatorzy procesu HR, członkowie rodzin właścicielskich. C. Termin kampanii: Wydarzenia, na które prowadzona jest rekrutacja uczestników odbywać się będą od maja do połowy października 2015 r. Kampania odbywać się będzie w dniach Terminy i miejsca wydarzeń na pierwsze 2 miesiące kalendarzowe kampanii zawierają poniższe tabele: Termin 14-maj 18-maj 20-maj 22-maj 26-maj 28-maj Maj Miejscowość Konin Swarzędz Włocławek Gniezno Mosina Poznań Termin 10-cze 10-cze 11-cze 11-cze 16-cze 16-cze Czerwiec Miejscowość Dąbrowa Górnicza Piekary Śląskie Rzeszów Lublin Piła Chodzież 2

3 17-cze 18-cze 18-cze 19-cze 23-cze 23-cze 25-cze 25-cze 26-cze 29-cze 30-cze Grudziądz Gdańsk Sopot Gdynia Tarnowskie Góry Chorzów Katowice Częstochowa Wrocław Białystok Suwałki W pozostałych miesiącach odbędą się wydarzenia: Lipiec: Toruń, Kościan, Leszno, Piaseczno, Kalisz, Żywiec Sierpień: Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin Wrzesień: Legnica, Świdnica, Wałbrzych, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Zielona Góra, Skalmierzyce, Ostrów Wlkp. Październik: Września, Poznań Terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Szczegółowe terminy wydarzeń będą wysyłane do Wykonawcy drogą mailową do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zorganizowane będzie wydarzenie. D. Narzędzia kampanii W ramach niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych, osobno dla a. kampanii w Internecie i dla b. kampanii w prasie drukowanej. Zamówienie powinno obejmować działania za pomocą: a. Dla kampanii w Internecie: za pomocą narzędzi internetowych (ok. 70% budżetu): i. Google AdWords ii. Remarketing w sieci reklamowej c. Dla kampanii w prasie lokalnej: za pomocą prasy lokalnej (ok. 30% budżetu): i. Reklama w prasie drukowanej Więcej informacji o wymaganych przez Zamawiającego narzędziach zawiera załącznik nr 3. III. Szczegóły zamówienia: 1. Termin realizacji zamówienia: do Sposób oznaczania materiałów tworzonych w ramach zamówienia musi być zgodny z następującymi dokumentami a. Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL b. Księgą wzorów i materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 c. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do aktualnie obowiązujących wersji w/w dokumentów dostępnych na stronie IV. Kryteria dostępu: 1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnomarketingowych realizowanych w ramach min. 3 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych (rok 2013 i 2014). 2. Do oferty Wykonawca musi dołączyć wstępną koncepcję media planu dla kampanii w Internecie / w prasie drukowanej. a. Media plan musi uwzględniać: - specyfikę grupy docelowej - harmonogram spotkań podany przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym - wykorzystanie narzędzi wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w załączniku 3 - konkretne propozycje lokalnych tytułów i dodatków (ze wskazaniem nakładu lub liczby sprzedawanych egzemplarzy i uzasadnieniem wyboru) czytanych przez grupę docelową przedsiębiorców oraz dni emisji ogłoszeń w przypadku kampanii prasowej - konkretne propozycje słów kluczowych oraz częstotliwości i terminów wyświetlania ogłoszeń google oraz ogłoszeń w kampanii remarketingowej; linki reklam w kampanii internetowej powinny kierować do strony na której odbywać się będą zapisy na wydarzenia organizowane w ramach projektu Media plan powinien gwarantować osiągnięcie celu rekrutacji uczestników na bezpłatne spotkania dla firm rodzinnych. 3. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Kryteria wyboru ofert: 4

5 a. Oferty będą oceniane na podstawie kryterium: Cena za zamówienie dla kampanii w Internecie / w prasie drukowanej punktów. b. Zamawiający oceni osobno oferty cząstkowe dot. dwóch elementów: osobno dla kampanii w Internecie osobno dla kampanii w prasie drukowanej Punkty będą rozpatrywane odrębnie dla każdego elementu składającego się na przedmiotowe zamówienie. W ramach każdego z powyższych dwóch elementów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. c. Cena powinna być ceną: netto (tj. bez VAT) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i wystawiających faktury wraz ze wszystkimi pochodnymi wynagrodzeń w przypadku osób rozliczających się w ramach umowy cywilno-prawnej. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji danego elementu zamówienia. d. Punkty przyznane poszczególnym ofertom za kryterium ceny będą przyznawane w następujący sposób: pozyskana oferta o najniższej cenie dla danego elementu składającego się na zamówienie otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Cena ta staje się ceną bazową dla oceny pozostałych ofert dla danego elementu, punkty przyznawane każdej ofercie o cenie wyższej dla danego elementu będą wyliczane według poniższego wzoru: P = CN / C * PM, gdzie: P liczba przyznanych punktów za cenę, zaokrąglona do pełnych jedności C cena oferowana (wyższa od ceny bazowej) CN cena bazowa (najniższa) PM maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów. e. Oferty będą oceniane w pierwszej kolejności według kryteriów dostępu (spełnia/ nie spełnia). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 5. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania: a. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. b. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza przyjęcia przez Zamawiającego oferty Oferenta. c. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. d. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty. 6. Sposób przygotowania oferty: 5

6 a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. b. Wraz z ofertą należy dostarczyć wstępną koncepcję media planu na pierwsze dwa miesiące (maj czerwiec) kampanii w Internecie / w prasie. Oferent składający oferty na oba elementy (kampania w Internecie / kampania w prasie) powinien dostarczyć dwa odrębne media plany dla każdego elementu powyższych usług (osobny dla kampanii w Internecie i osobny dla kampanii w prasie). c. Oferenci mogą otrzymać kserokopię dokumentacji koniecznej do przygotowania oferty w siedzibie Zamawiającego w dniach r. od godz do do godz , ul. Fredry 7, pokój 1 (parter), Poznań. d. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zamku Cesarskim w Poznaniu, ul. Fredry 7, pokój 1 (parter) Poznań z dopiskiem Oferta Kampania medialna Upowszechnianie i Włączanie do do godz e. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Włodarczyk, tel. (61) Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. 6

7 Załącznik 1. Wzór formularza oferty FORMULARZ OFERTY Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z r. dot. projektu PI. Kody wartości efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych i dotyczy kampanii medialnej promującej działania upowszechniające i włączające Dane oferenta: a. Nazwa: b. Adres siedziby: c. NIP: d. REGON: e. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail): imię i nazwisko: telefon: adres 1. Oświadczam, że spełniam kryteria dostępu i wykazuję to wskazanymi w tabeli dokumentami: Kryterium dostępu a. doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnomarketingowych realizowanych w ramach min. 3 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych (rok 2013 i 2014) Spełnienie kryterium (TAK/NIE) Sposób udokumentowania spełniania kryterium (niepotrzebne skreślić i/ lub uzupełnić wpis) Kopie umów Kopie faktur Referencje od firm Inne:. Do oferty załączam wstępną koncepcję media planu na działania w Internecie na pierwsze dwa miesiące kampanii (maj czerwiec). Elementy wstępnej koncepcji zamówienia uwzględniają: a. specyfikę grupy docelowej, w tym wskazanie konkretnych tytułów (dla kampanii prasowej) oraz terminów i częstotliwości wyświetleń ogłoszeń (dla kampanii w Internecie) b. harmonogram spotkań podany przez Zamawiającego w Kampania w Internecie TAK/NIE Kampania w prasie TAK/NIE 7

8 niniejszym zapytaniu ofertowym c. wykorzystanie narzędzi wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w załączniku 3 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie: Działanie 1) Przeprowadzenie kampanii w Internecie zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym Cena powinna być ceną: netto (tj. bez VAT) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i wystawiających faktury wraz ze wszystkimi pochodnymi wynagrodzeń w przypadku osób rozliczających się w ramach umowy cywilno-prawnej. Cena za całą usługę 2) Przeprowadzenie kampanii w prasie zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym Cena powinna być ceną jak wyżej RAZEM 3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona. 5. Niniejszym oświadczam, iż firma.., którą reprezentuję, nie jest powiązana/ nie jestem powiązany/(-a)* kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dn.... Podpis i pieczęć osoby uprawnionej * Niepotrzebne skreślić 8

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013 Zapytanie ofertowe Opole, dnia 10 stycznia 2013 Dotyczy projektu: E marketing- szansą rozwoju nr WND-POKL.08.01.01-02-314/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo