Chemia sanitarna Chemistry for sanitary engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chemia sanitarna Chemistry for sanitary engineering"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 utego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Chemia sanitarna Chemistry for sanitary engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom Profi studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjaność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Zatwierdził: Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogóno akademicki (ogóno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska dr Magdaena Woźniak dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynaeżność do grupy/boku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w panie studiów - semestr Usytuowanie reaizacji przedmiotu w roku akademickim kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język poski semestr 2 semestr zimowy (semestr zimowy / etni) Wymagania wstępne Chemia (kody modułów / nazwy modułów) Egzamin nie (tak / nie) Liczba punktów ECTS 4 Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia aboratorium projekt inne w semestrze 20

2 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ce modułu Ceem przedmiotu chemia sanitarna jest zapoznanie studentów z zanieczyszczeniami obecnymi w wodach i ściekach, procesami ich przemian oraz zagadnieniami związanymi z anaityką wód i ścieków. Wiedza zdobyta na zajęciach chemii sanitarnej jest wykorzystana przy modeowaniu i optymaizacji procesów jednostkowych stosowanych zarówno przy uzdatnianiu wód, jak i oczyszczaniu ścieków. (3-4 inijki) Symbo efektu Efekty Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii Ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów bioogicznych i chemicznych zachodzących w środowisku wodnym. Zna podstawowe powiązania pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie a antropopresją. Potrafi pracować indywiduanie oraz w zespoe. Forma prowadzenia zajęć (w/ć//p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych IŚ_W01 IŚ_W07 IŚ_W16 IŚ_U02 odniesienie do efektów obszarowych T1A_W01 T1A_W02 T1A_W01 T1A_W03 T1A_W08 T1A_W03 T1A_W05 T1A_W07 T1A_W08 T1A_U01 T1A_U05 T1A_U07 Potrafi przeprowadzić eksperyment umożiwiający ocenę jakości wody i ścieków potrafi poprawnie zinterpretować wyniki badań. Potrafi prawidłowo zinterpretować związki pomiędzy działanością człowieka i zmianami zachodzącymi w środowisku. Stosuje zasady BHP w aboratorium chemii sanitarnej Jest odpowiedziany za rzeteność uzyskanych wyników. IŚ_U08 IŚ_U01 IŚ_U06 IŚ_U09 IŚ_U26 IŚ_K02 Ma świadomość postępu technicznego i konieczności wdrażania nowoczesnych systemów IŚ_K09 anaizy wody Formułuje wnioski i prawidłowo opisuje wyniki badań wody i ścieków IŚ_K07 T1A_U08 T1A_U09 T1A_U15 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U05 T1A_U06 T1A_U08 T1A_U09 T1A_U10 T1A_U11 T1A_K02 T1A_K05 T1A_K02 T1A_K07 Treści : 1. Treści w zakresie wykładu Nr Treści Odniesienie

3 wykładu Treści w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. Treści da modułu Odniesienie da modułu 3. Treści w zakresie zadań aboratoryjnych Nr zajęć ab Treści Zajęcia organizacyjne. Informacje o warunkach zaiczenia. Zasady BHP. Obowiązki studentów w trakcie i po wykonaniu ćwiczeń. Zapoznanie się ze sprzętem aboratoryjnym Badania fizyczne wody. Przewodnictwo wł. Mętność. Barwa. Zapach Odniesienie da modułu 2. Badania chemiczne wody. Ciała rozpuszczone, minerane, otne. Zasadowość. Kwasowość. 3. Obiczanie dwutenku węga wonego, agresywnego i przynaeżnego. Ocena korozyjności wody. Twardość wody. 4. Oznaczanie żeaza Fe(II), Fe (III). Metody oznaczania chorków. 5. Związki azotu. Oznaczanie azotu amonowego. Oznaczanie azotu azotynowego i azotanowego. 6. Ten rozpuszczony. BZT5, utenianość wody. ChZT wody. 7. Pozostały chor użyteczny. Oznaczanie pozostałego choru użytecznego metodą jodometryczną. Oznaczanie pozostałego choru wonego i związanego za pomocą metyooranżu i bromku potasowego.

4 8. Badania chemiczne ścieków. Oznaczenie ortofosforanów metodą moibdenianową Pobieranie próbek ścieków i osadów ściekowych. Kontrone badania ścieków. Ogóny węgie organiczny (OWO) 10. Oznaczanie związków azotu w ściekach. 4. Charakterystyka zadań projektowych Wykonanie indywiduanych zadań projektowych Nr Treści Odniesienie da modułu

5 Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów Symbo efektu U_05 Metody sprawdzania efektów (sposób sprawdzenia, w tym da umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, aboratoryjnych, itp.) Kookwium Kookwium Kookwium Kookwium Kookwium Kookwium Kookwium Kookwium Sprawozdanie Kookwium Sprawozdanie D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności 1 Udział w wykładach Bians punktów ECTS obciążenie studenta 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w aboratoriach 20 4 Udział w konsutacjach (2-3 razy w semestrze) 5 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsutacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 Liczba godzin reaizowanych przy bezpośrednim udziae nauczyciea akademickiego 9 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciea akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 10 Samodziene studiowanie tematyki wykładów 11 Samodziene przygotowanie się do ćwiczeń 25 (suma) 12 Samodziene przygotowanie się do kookwiów 13 Samodziene przygotowanie się do aboratoriów Wykonanie sprawozdań Przygotowanie do kookwium końcowego z aboratorium Wykonanie projektu ub dokumentacji 17 Przygotowanie do egzaminu Liczba godzin samodzienej pracy studenta 75 (suma) 20 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzienej 3,0 pracy 1

6 (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 21 Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 23 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3,8 E. LITERATURA Wykaz iteratury 1. Dojido J.: Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekon. i Środk., Białystok Hermanowicz W.: Chemia sanitarna, Arkady, Warszawa, Dojido J.: Chemia wody, Arkady, Warszawa, Gomółka W., Szajnok A.: Chemia wody i powietrza, Wyd. P. Wr., wyd.iv, Praca zb. pod red.. Dojido J.: Fizyczno -chemiczne badania wody i ścieków, Arkady, Sawyer C. N., Perry L. Mc Cart: Chemistry for sanitary engineering, McGraw - Hi Co. III wyd. Singapur, Żygadło M., Gawdzik J.: Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej - aboratorium, Skrypt nr 443, Wyd. Poitechnika Świętokrzyska, Kiece, Świetik R., Dojido J.: Metody anaizy wody i ścieków, wyd. Po. Radomska, Praca zb. pod red. Zieińskiego E.: Chemia wody i ścieków, Wyd. Po. Ś. Giwice, Praca zbiorowa: Wytyczne WHO jakości wody do picia, PWN, O'Nei P.: Chemia środowiska, PWN, W-wa, Zakrzewski S.F.: Podstawy toksykoogii środowiska, PWN, W-wa, Witryna WWW modułu/przedmiotu