JĘZYK POLSKI KLASA V I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK POLSKI KLASA V I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY"

Transkrypt

1 JĘZYK POLSKI KLASA V CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania ocenę dopuszczającą z klasy dostateczną z klasy czwartej oraz na ocenę dobrą z klasy czwartej na ocenę bardzo dobrą czwartej, a ocenę dopuszczającą z klasy piątej, a oraz na ocenę dostateczną z klasy czwartej oraz - odpowiada w miarę z klasy piątej, a na ocenę dobrą z klasy poprawnie na pytania zadane - odróżnia informacje ważne od - rozumienie czyjejś piątej, a do usłyszanych tekstów drugorzędnych wypowiedzi wyraża przez - wyjaśnia funkcję tła - przeważnie właściwie - odpowiada poprawnie na pytania rzeczowe pytania akustycznego w przekazach identyfikuje wypowiedź jako zadane do usłyszanych tekstów - najczęściej rozpoznaje audiowizualnych tekst informacyjny, literacki, - identyfikuje wypowiedź jako tekst kolokwializmy i elementy - rozpoznaje kolokwializmy reklamowy informacyjny, literacki, reklamowy gwarowe w języku mówionym i elementy gwarowe w języku - zazwyczaj rozpoznaje - rozpoznaje formy gatunkowe - czyta głośno utwory mówionym formy gatunkowe (zaproszenie, zawiadomienie, literackie, zwracając uwagę na - czyta głośno utwory (zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, życzenia, gratulacje) dykcję i pauzy oraz starając się literackie, zwracając uwagę ogłoszenie, życzenia, - dostrzega relacje między częściami przekazać intencję tekstu na dykcję i pauzy oraz gratulacje, instrukcja, składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, (informację, przeżycie, przekazując intencję tekstu przepis) rozwinięcie, zakończenie, akapity) perswazję) (informację, przeżycie, - rozumie funkcję tła akustycznego - samodzielnie wyszukuje perswazję) w przekazach audiowizualnych informacje w różnych źródłach - angażuje się w wykonanie - wyszukuje informacje we wskazanych dodatkowych zadań i źródłach samodzielnie szuka potrzebnych informacji ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTOW KULTURY ocenę dopuszczającą z klasy czwartej, a - znajduje w tekście informacje ocenę dostateczną z klasy czwartej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy piątej, a ocenę dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dostateczną z klasy piątej, a Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dobrą z klasy piątej, a 1

2 wyszukane przez innych - wymienia większość najważniejszych bogów greckich - wie, co to jest mit - rozumie pojęcia: obraz poetycki, metafora (przenośnia), uosobienie, wyraz dźwiękonaśladowczy, strofa (zwrotka), wers, rytm - stara się wyszukać w wierszu epitety, uosobienia, porównania i przykłady rymów - podaje kilka cech bohatera literackiego - ogólnie opisuje swoje wrażenia po lekturze - odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości - wskazuje narratora w tekście literackim - odróżnia wiersz rymowany od nierymowanego (białego) - wymienia główne cechy opowiadania, mitu, legendy i powieści - wyodrębnia niektóre elementy dzieła filmowego i telewizyjnego, np. scenariusz, reżyseria, - wyszukuje niektóre informacje w tekście - rozumie i stara się wskazać w tekście problemy uniwersalne - wymienia najważniejszych bogów greckich - na ogół poprawnie wyszukuje w wierszu epitety, metafory, uosobienia, porównania, rymy, obrazy poetyckie, wyrazy dźwiękonaśladowcze - próbuje oceniać bohaterów literackich, rozumie np. doniosłość ich czynów - wskazuje najważniejsze cechy bohatera - próbuje uzasadnić swoje wrażenia po lekturze - rozumie swoistość tworzywa filmu, teatru, telewizji, Internetu - zauważa niektóre cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury - w opisie i interpretacji tekstu kultury na ogół posługuje się poznaną terminologią - określa podstawowe cechy narracji - wymienia cechy opowiadania, mitu, legendy i powieści - wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego, np. scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska - wyszukuje większość informacji w tekście - na ogół poprawnie wskazuje w tekście problemy uniwersalne - umie rozpoznać greckie bóstwa po ich atrybutach - rozumie funkcję danego mitu - gromadzi informacje nt. osoby mówiącej w wierszu - poprawnie wyszukuje w wierszu epitety, metafory, uosobienia, porównania, rymy, wyrazy dźwiękonaśladowcze, obrazy poetyckie, elementy rytmizujące - na ogół właściwie wyjaśnia funkcje różnych środków stylistycznych - uzasadnia, dlaczego wiersz jest rytmiczny - na ogół poprawnie odczytuje sytuację przedstawioną w wierszu - dokonuje oceny postaw bohaterów, wyjaśnia, na czym polega np. doniosłość ich czynów - wskazuje większość cech bohatera - sprawnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje - bezbłędnie wskazuje w tekście problemy uniwersalne - potrafi zinterpretować sytuację przedstawioną w dziełach sztuk plastycznych - wskazuje charakterystyczne cechy bogów olimpijskich - potrafi ciekawie zaprezentować jedno z bóstw mitologicznych - wyjaśnia funkcję mitu - wyjaśnia funkcję osoby mówiącej w wierszu - sprawnie wyszukuje w wierszu epitety, metafory, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, rymy, obrazy poetyckie - wymienia obrazy poetyckie i dokonuje ich interpretacji - potrafi wyjaśnić związek pomiędzy różnymi tekstami kultury - właściwie wyjaśnia funkcje różnych środków 2

3 ujęcie, gra aktorska - wyodrębnia niektóre elementy składające się na widowisko teatralne (np. grę aktorską, reżyserię, dekorację, charakteryzację, kostiumy, rekwizyty) - identyfikuje komiks, baśń, mit, legendę, wiersz, przysłowie - potrafi wskazać witraż - wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (np. grę aktorską, reżyserię, dekorację, charakteryzację, kostiumy, rekwizyty) - rozpoznaje poszczególne części utworu dramatycznego - rozumie specyfikę komiksu - opisuje sytuację przedstawioną w dziełach sztuk plastycznych - rozumie pojęcie witrażu - uzasadnia swoje wrażenia po lekturze - potrafi wyjaśnić swoistość tworzywa filmu, teatru, telewizji, Internetu - stara się wskazywać cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury - w opisie i interpretacji tekstu kultury posługuje się poznaną terminologią - omawia akcję, wskazując główne wątki - jest krytycznym odbiorcą rzeczywistości wirtualnej - próbuje określić funkcję tekstu kultury - odbiera łatwiejsze teksty kultury na poziomie przenośnym stylistycznych - poprawnie odczytuje sytuację przedstawioną w wierszu - dokonuje trafnej i rzeczowej oceny postaw bohaterów literackich, uzasadnia swoje zdanie - wskazuje cechy bohatera i je uzasadnia - szeroko uzasadnia swoje wrażenia po lekturze - wskazuje cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury - w opisie i interpretacji tekstu kultury swobodnie posługuje się poznaną terminologią - trafnie określa funkcję tekstu kultury - odbiera teksty kultury na poziomie przenośnym - objaśnia ukryty morał bajki - próbuje samodzielnie odczytać wartości wpisane w teksty kultury - odróżnia sprawy przemijające od wartości ponadczasowych - odróżnia wytwory kultury wysokiej od wytworów 3

4 kultury masowe TWORZENIE WYPOWIEDZI UWAGA! Uczniów obowiązuje znajomość form wypowiedzi poznanych w klasie IV. ocenę dopuszczającą z klasy czwartej, a - formułuje trafne pytania do tekstu - opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych - mało sprawnie formułuje wypowiedzi pisemne, zachowując jednak zgodność z tematem, w następujących formach: notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie kartka z dziennika ocenę dostateczną z klasy czwartej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy piątej, a - konstruuje dłuższe wypowiedzi zgodne z tematem - wypowiada się, realizując zamierzony cel wypowiedzi (zachęca i zniechęca, poleca i prosi, przyrzeka i obiecuje, zaprasza) - używa stylu i języka adekwatnego do codziennych sytuacji komunikacyjnych - posługuje się różnymi środkami komunikacji werbalnej - w miarę poprawnie formułuje wypowiedzi pisemne, zachowując zgodność z tematem, w następujących formach: notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie kartka z dziennika plan szczegółowy opis przeżyć wewnętrznych opis postaci uwzględniający cechy, sposób zachowania oraz ocenę ocenę dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dostateczną z klasy piątej, a - tworzy rozbudowane, poprawne zdania - wypowiada się w sposób rozbudowany na tematy poruszane na lekcjach, związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury - opowiada, dbając o kompozycję, poprawność językową i płynność wypowiedzi - poprawnie akcentuje wyrazy - odpowiednią intonacją przekazuje intencję tekstu - opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych, dodając szczegóły - wypowiada własne zdanie, dobierając zazwyczaj trafne argumenty - poprawnie formułuje wypowiedzi pisemne, zachowując zgodność z tematem, w następujących formach: Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dobrą z klasy piątej, a - opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych, dodając szczegóły i sygnalizując zaangażowanie emocjonalne - wypowiada własne zdanie, dobierając trafne argumenty - ciekawie i zgodnie z regułami formułuje wypowiedzi pisemne, zachowując zgodność z tematem, w następujących formach: notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie kartka z dziennika plan szczegółowy opis przeżyć wewnętrznych opis postaci uwzględniający 4

5 - stosuje odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie kartka z dziennika plan szczegółowy opis przeżyć wewnętrznych opis postaci uwzględniający cechy, ich uzasadnienie, sposób zachowania oraz ocenę - redaguje wypowiedzi pisemne, odpowiednio rozwijając temat, stosując właściwą kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej, dbając o poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną oraz używając różnych środków językowych cechy, ich uzasadnienie, sposób zachowania oraz ocenę - redaguje wypowiedzi pisemne, interesująco rozwijając temat, stosując odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej, zachowując poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną, interpunkcyjną oraz celowo używając różnych środków językowych 5

6 ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ocenę dopuszczającą z klasy czwartej, a - układa wyrazy w kolejności alfabetycznej - dzieli wyrazy na sylaby, zna zasady dzielenia wyrazów przy przenoszeniu - wie, co to jest głoska i litera - dzieli wyrazy na głoski i litery - zna podział głosek (np. na dźwięczne i bezdźwięczne) - rozumie funkcję spójników w wypowiedzeniach - potrafi połączyć pary zdań za pomocą właściwych spójników - wie, jak rozpoznać poznane części mowy i na ogół je rozpoznaje (łatwe przykłady) - odróżnia formy osobowe czasownika od form nieosobowych (bezokoliczników i form zakończonych na: -no,-to) -wie, przez co odmieniają się poznane części mowy - rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy - wie, w jakich trybach może wystąpić czasownik i stara się je rozpoznawać ocenę dostateczną z klasy czwartej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy piątej, a - na ogół rozpoznaje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe, miękkie i twarde - na ogół rozpoznaje w wypowiedziach części mowy - stara się poprawnie odmieniać czasowniki - zazwyczaj rozpoznaje tryby czasownika - przekształca czasowniki z jednego trybu w inny - zazwyczaj poprawnie oddziela końcówkę od tematu fleksyjnego - na ogół rozpoznaje różne rodzaje liczebników - zna stopniowanie proste regularne i nieregularne oraz opisowe i przeważnie potrafi je rozpoznawać - wie, że niektóre przymiotniki i przysłówki się nie stopniują - rozpoznaje najczęściej używane spójniki łączące różne rodzaje zdań składowych w zdaniach złożonych - wie, co to jest związek frazeologiczny, archaizm, gwara, regionalizm - rozpoznaje w tekście związki frazeologiczne i wyjaśnia ich znaczenie - na ogół stosuje wprowadzone zasady ortograficzne i interpunkcyjne ocenę dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dostateczną z klasy piątej, a - na ogół poprawnie określa cechy głosek - rozpoznaje poznane części mowy - rozpoznaje tryby czasownika i potrafi się nimi posługiwać - na ogół poprawnie odmienia czasowniki - zazwyczaj poprawnie oddziela końcówkę od tematu fleksyjnego i potrafi wskazać tematy oboczne oraz oboczności - rozpoznaje różne rodzaje liczebników - potrafi wskazać przymiotniki i przysłówki niestopniujące się - rozróżnia spójniki i wyrazy łączące zdania składowe w zdaniach współrzędnie i podrzędnie złożonych - stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dobrą z klasy piątej, a - bezbłędnie rozpoznaje rodzaje głosek i nazywa ich cechy - swobodnie odmienia części mowy - oddziela końcówkę od tematu fleksyjnego i potrafi wskazać tematy oboczne oraz oboczności - świadomie i celowo posługuje się związkami frazeologicznymi - potrafi wyjaśnić funkcję regionalizmów, archaizmów i gwary w tekście - pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym 6

7 - w odmianie czasownika popełnia nieliczne błędy - wie, co to są: temat fleksyjny, końcówka fleksyjna, temat oboczny, oboczności w temacie - zazwyczaj potrafi oddzielić końcówkę od tematu fleksyjnego (łatwe przykłady) - zna różne rodzaje liczebników i rozpoznaje je na łatwych przykładach - przeważnie poprawnie używa liczebników głównych i porządkowych, w tym na ogół poprawnie zapisuje liczby w formie liczebników głównych i porządkowych - zazwyczaj umie stopniować przymiotniki i przysłówki (łatwe przykłady) - rozumie pojęcie związku frazeologicznego, potrafi rozpoznać niektóre frazeologizmy - na ogół zna wprowadzone zasady ortograficzne i interpunkcyjne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz w ramach następujących umiejętności, takich jak: 7

8 SŁUCHANIE w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi innych osób dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym CZYTANIE czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznym teksty spoza listy lektur trafnie interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie DOCIERANIE DO INFORMACJI wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach epickich i poetyckich wskazuje elementy baśni, legendy, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje i omawia nawiązania do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, np. opowiadaniach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym III. TWORZENIE WYPOWIEDZI MÓWIENIE przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania, formułuje twórcze uwagi podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie piątej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych 8

9 PISANIE tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki OSIĄGA SUKCESY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. II PÓŁROCZE CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania ocenę dopuszczającą z klasy dostateczną z klasy czwartej oraz na ocenę dobrą z klasy czwartej na ocenę bardzo dobrą czwartej, a ocenę dopuszczającą z klasy piątej, a oraz na ocenę dostateczną z klasy czwartej oraz - odpowiada w miarę z klasy piątej, a na ocenę dobrą z klasy poprawnie na pytania zadane - odróżnia informacje ważne od - rozumienie czyjejś piątej, a do usłyszanych tekstów drugorzędnych wypowiedzi wyraża przez - wyjaśnia funkcję tła - przeważnie właściwie - odpowiada poprawnie na pytania rzeczowe pytania akustycznego w przekazach identyfikuje wypowiedź jako zadane do usłyszanych tekstów - najczęściej rozpoznaje audiowizualnych tekst informacyjny, literacki, - identyfikuje wypowiedź jako tekst kolokwializmy i elementy - rozpoznaje kolokwializmy reklamowy informacyjny, literacki, reklamowy gwarowe w języku mówionym i elementy gwarowe w języku - zazwyczaj rozpoznaje - rozpoznaje formy gatunkowe - czyta głośno utwory mówionym formy gatunkowe (zaproszenie, zawiadomienie, literackie, zwracając uwagę na - czyta głośno utwory (zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, życzenia, gratulacje) dykcję i pauzy oraz starając się literackie, zwracając uwagę ogłoszenie, życzenia, - dostrzega relacje między częściami przekazać intencję tekstu na dykcję i pauzy oraz 9

10 gratulacje, instrukcja, przepis) składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity) - rozumie funkcję tła akustycznego w przekazach audiowizualnych - wyszukuje informacje we wskazanych źródłach (informację, przeżycie, perswazję) - samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach przekazując intencję tekstu (informację, przeżycie, perswazję) - angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań i samodzielnie szuka potrzebnych informacji ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTOW KULTURY ocenę dopuszczającą z klasy czwartej, a - znajduje w tekście informacje wyszukane przez innych - wymienia większość najważniejszych bogów greckich - wie, co to jest mit - rozumie pojęcia: obraz poetycki, metafora (przenośnia), uosobienie, wyraz dźwiękonaśladowczy, strofa (zwrotka), wers, rytm - stara się wyszukać w wierszu epitety, uosobienia, porównania i przykłady rymów - podaje kilka cech bohatera literackiego - ogólnie opisuje swoje wrażenia po lekturze - odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości ocenę dostateczną z klasy czwartej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy piątej, a - wyszukuje niektóre informacje w tekście - rozumie i stara się wskazać w tekście problemy uniwersalne - wymienia najważniejszych bogów greckich - na ogół poprawnie wyszukuje w wierszu epitety, metafory, uosobienia, porównania, rymy, obrazy poetyckie, wyrazy dźwiękonaśladowcze - próbuje oceniać bohaterów literackich, rozumie np. doniosłość ich czynów - wskazuje najważniejsze cechy bohatera - próbuje uzasadnić swoje wrażenia po lekturze - rozumie swoistość tworzywa filmu, teatru, telewizji, Internetu ocenę dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dostateczną z klasy piątej, a - wyszukuje większość informacji w tekście - na ogół poprawnie wskazuje w tekście problemy uniwersalne - umie rozpoznać greckie bóstwa po ich atrybutach - rozumie funkcję danego mitu - gromadzi informacje nt. osoby mówiącej w wierszu - poprawnie wyszukuje w wierszu epitety, metafory, uosobienia, porównania, rymy, wyrazy dźwiękonaśladowcze, obrazy poetyckie, elementy rytmizujące - na ogół właściwie wyjaśnia funkcje różnych środków Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dobrą z klasy piątej, a - sprawnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje - bezbłędnie wskazuje w tekście problemy uniwersalne - potrafi zinterpretować sytuację przedstawioną w dziełach sztuk plastycznych - wskazuje charakterystyczne cechy bogów olimpijskich - potrafi ciekawie zaprezentować jedno z bóstw mitologicznych - wyjaśnia funkcję mitu - wyjaśnia funkcję osoby mówiącej w wierszu - sprawnie wyszukuje 10

11 - wskazuje narratora w tekście literackim - odróżnia wiersz rymowany od nierymowanego (białego) - wymienia główne cechy opowiadania, mitu, legendy i powieści - wyodrębnia niektóre elementy dzieła filmowego i telewizyjnego, np. scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska - wyodrębnia niektóre elementy składające się na widowisko teatralne (np. grę aktorską, reżyserię, dekorację, charakteryzację, kostiumy, rekwizyty) - identyfikuje komiks, baśń, mit, legendę, bajkę, wiersz, przysłowie - potrafi wskazać witraż - zauważa niektóre cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury - w opisie i interpretacji tekstu kultury na ogół posługuje się poznaną terminologią - określa podstawowe cechy narracji - wymienia cechy opowiadania, mitu, legendy i powieści - wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego, np. scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska - wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (np. grę aktorską, reżyserię, dekorację, charakteryzację, kostiumy, rekwizyty) - rozpoznaje poszczególne części utworu dramatycznego - rozumie specyfikę komiksu - opisuje sytuację przedstawioną w dziełach sztuk plastycznych - rozumie pojęcie witrażu stylistycznych - uzasadnia, dlaczego wiersz jest rytmiczny - na ogół poprawnie odczytuje sytuację przedstawioną w wierszu - dokonuje oceny postaw bohaterów, wyjaśnia, na czym polega np. doniosłość ich czynów - wskazuje większość cech bohatera - uzasadnia swoje wrażenia po lekturze - potrafi wyjaśnić swoistość tworzywa filmu, teatru, telewizji, Internetu - stara się wskazywać cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury - w opisie i interpretacji tekstu kultury posługuje się poznaną terminologią - omawia akcję, wskazując główne wątki - jest krytycznym odbiorcą rzeczywistości wirtualnej - próbuje określić funkcję tekstu kultury - odbiera łatwiejsze teksty kultury na poziomie przenośnym w wierszu epitety, metafory, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, rymy, obrazy poetyckie - wymienia obrazy poetyckie i dokonuje ich interpretacji - potrafi wyjaśnić związek pomiędzy różnymi tekstami kultury - właściwie wyjaśnia funkcje różnych środków stylistycznych - poprawnie odczytuje sytuację przedstawioną w wierszu - dokonuje trafnej i rzeczowej oceny postaw bohaterów literackich, uzasadnia swoje zdanie - wskazuje cechy bohatera i je uzasadnia - szeroko uzasadnia swoje wrażenia po lekturze - wskazuje cechy narodowe i regionalne różnych tekstów kultury - w opisie i interpretacji tekstu kultury swobodnie posługuje się poznaną terminologią - trafnie określa funkcję 11

12 tekstu kultury - odbiera teksty kultury na poziomie przenośnym - objaśnia ukryty morał bajki - próbuje samodzielnie odczytać wartości wpisane w teksty kultury - odróżnia sprawy przemijające od wartości ponadczasowych - odróżnia wytwory kultury wysokiej od wytworów kultury masowe TWORZENIE WYPOWIEDZI UWAGA! Uczniów obowiązuje znajomość form wypowiedzi poznanych w klasie IV. ocenę dopuszczającą z klasy czwartej, a - formułuje trafne pytania do tekstu - opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych - mało sprawnie formułuje wypowiedzi pisemne, zachowując jednak zgodność z tematem, w następujących formach: notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie ocenę dostateczną z klasy czwartej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy piątej, a - konstruuje dłuższe wypowiedzi zgodne z tematem - wypowiada się, realizując zamierzony cel wypowiedzi (zachęca i zniechęca, poleca i prosi, przyrzeka i obiecuje, zaprasza) - używa stylu i języka adekwatnego do codziennych sytuacji komunikacyjnych - posługuje się różnymi środkami komunikacji werbalnej - w miarę poprawnie formułuje wypowiedzi pisemne, zachowując zgodność z tematem, w następujących formach: ocenę dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dostateczną z klasy piątej, a - tworzy rozbudowane, poprawne zdania - wypowiada się w sposób rozbudowany na tematy poruszane na lekcjach, związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury - opowiada, dbając o kompozycję, poprawność językową i płynność wypowiedzi - poprawnie akcentuje wyrazy - odpowiednią intonacją Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dobrą z klasy piątej, a - opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych, dodając szczegóły i sygnalizując zaangażowanie emocjonalne - wypowiada własne zdanie, dobierając trafne argumenty - ciekawie i zgodnie z regułami formułuje wypowiedzi pisemne, zachowując zgodność z tematem, w następujących formach: 12

13 kartka z dziennika notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie kartka z dziennika plan szczegółowy opis przeżyć wewnętrznych opis postaci uwzględniający cechy, sposób zachowania oraz ocenę - stosuje odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej przekazuje intencję tekstu - opowiada o wydarzeniach prawdziwych lub zmyślonych, dodając szczegóły - wypowiada własne zdanie, dobierając zazwyczaj trafne argumenty - poprawnie formułuje wypowiedzi pisemne, zachowując zgodność z tematem, w następujących formach: notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie kartka z dziennika plan szczegółowy opis przeżyć wewnętrznych opis postaci uwzględniający cechy, ich uzasadnienie, sposób zachowania oraz ocenę - redaguje wypowiedzi pisemne, odpowiednio rozwijając temat, stosując właściwą kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej, dbając notatka zawiadomienie ogłoszenie reklama sprawozdanie kartka z dziennika plan szczegółowy opis przeżyć wewnętrznych opis postaci uwzględniający cechy, ich uzasadnienie, sposób zachowania oraz ocenę - redaguje wypowiedzi pisemne, interesująco rozwijając temat, stosując odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy pisemnej, zachowując poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną, interpunkcyjną oraz celowo używając różnych środków językowych 13

14 o poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną oraz używając różnych środków językowych ŚWIADOMOŚĆ JĘZYKOWA ocenę dopuszczającą z klasy czwartej, a - układa wyrazy w kolejności alfabetycznej - dzieli wyrazy na sylaby, zna zasady dzielenia wyrazów przy przenoszeniu - wie, co to jest głoska i litera - dzieli wyrazy na głoski i litery - zna podział głosek (np. na dźwięczne i bezdźwięczne) - zna pojęcia: podmiot, orzeczenie, grupa podmiotu, grupa orzeczenia, związek wyrazowy, związek główny, związki poboczne, dopełnienie, okolicznik, przydawka, określenie i potrafi je rozpoznać na łatwych przykładach - zna pojęcia: zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, zdanie złożone - rozwija zdanie pojedyncze nierozwinięte ocenę dostateczną z klasy czwartej oraz na ocenę dopuszczającą z klasy piątej, a - na ogół rozpoznaje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe, miękkie i twarde - na ogół rozpoznaje i tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte - zazwyczaj rozpoznaje poznane części zdania i potrafi się nimi posługiwać - wskazuje grupę podmiotu i orzeczenia - w większości poprawnie potrafi przedstawić związki wyrazów w zdaniu pojedynczym na wykresie - na ogół rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz potrafi je utworzyć (łatwe przykłady) - zna różne rodzaje podmiotu (gramatyczny, domyślny, logiczny, szeregowy, towarzyszący) i często je rozpoznaje - poprawnie rozpoznaje orzeczenie czasownikowe i nierzadko orzeczenie imienne - na ogół rozpoznaje w wypowiedziach części mowy ocenę dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dostateczną z klasy piątej, a - na ogół poprawnie określa cechy głosek - rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik) i potrafi się nimi posługiwać - rozpoznaje i tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte - poprawnie wskazuje związki wyrazowe w zdaniu pojedynczym na wykresie (trudniejsze przykłady) - rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie - zazwyczaj rozpoznaje zdanie nadrzędne i podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie - przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą z klasy czwartej oraz na ocenę dobrą z klasy piątej, a - bezbłędnie rozpoznaje rodzaje głosek i nazywa ich cechy - sporządza wykresy bardziej skomplikowanych zdań pojedynczych - rozpoznaje różne rodzaje podmiotu (gramatyczny, domyślny, logiczny, szeregowy, towarzyszący) - poprawnie rozpoznaje orzeczenie czasownikowe i imienne - przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie (trudne przykłady) - rozpoznaje zdanie nadrzędne i podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie - swobodnie odmienia części mowy - oddziela końcówkę od 14

15 - rozumie funkcję spójników w wypowiedzeniach - potrafi połączyć pary zdań za pomocą właściwych spójników - wie, jak rozpoznać poznane części mowy i na ogół je rozpoznaje (łatwe przykłady) - potrafi przedstawić związki wyrazów w zdaniu pojedynczym na wykresie (łatwe przykłady) - wie, co to jest zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie - układa zdania złożone - wie, jak rozpoznać orzeczenie czasownikowe oraz imienne i na ogół poprawnie rozpoznaje orzeczenie czasownikowe - odróżnia formy osobowe czasownika od form nieosobowych (bezokoliczników i form zakończonych na: -no,-to) -wie, przez co odmieniają się poznane części mowy - rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy - wie, w jakich trybach może wystąpić czasownik i stara się je rozpoznawać - w odmianie czasownika popełnia nieliczne błędy - stara się poprawnie odmieniać czasowniki - zazwyczaj rozpoznaje tryby czasownika - przekształca czasowniki z jednego trybu w inny - zazwyczaj poprawnie oddziela końcówkę od tematu fleksyjnego - na ogół rozpoznaje różne rodzaje liczebników - zna stopniowanie proste regularne i nieregularne oraz opisowe i przeważnie potrafi je rozpoznawać - wie, że niektóre przymiotniki i przysłówki się nie stopniują - rozpoznaje najczęściej używane spójniki łączące różne rodzaje zdań składowych w zdaniach złożonych - wie, co to jest związek frazeologiczny, archaizm, gwara, regionalizm - rozpoznaje w tekście związki frazeologiczne i wyjaśnia ich znaczenie - na ogół stosuje wprowadzone zasady ortograficzne i interpunkcyjne - przeważnie poprawnie rozpoznaje różne rodzaje podmiotu (gramatyczny, domyślny, logiczny, szeregowy, towarzyszący) - przeważnie rozpoznaje orzeczenie czasownikowe i imienne - rozpoznaje poznane części mowy - rozpoznaje tryby czasownika i potrafi się nimi posługiwać - na ogół poprawnie odmienia czasowniki - zazwyczaj poprawnie oddziela końcówkę od tematu fleksyjnego i potrafi wskazać tematy oboczne oraz oboczności - rozpoznaje różne rodzaje liczebników - potrafi wskazać przymiotniki i przysłówki niestopniujące się - rozróżnia spójniki i wyrazy łączące zdania składowe w zdaniach współrzędnie i podrzędnie złożonych - stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne tematu fleksyjnego i potrafi wskazać tematy oboczne oraz oboczności - świadomie i celowo posługuje się związkami frazeologicznymi - potrafi wyjaśnić funkcję regionalizmów, archaizmów i gwary w tekście - pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym 15

16 - wie, co to są: temat fleksyjny, końcówka fleksyjna, temat oboczny, oboczności w temacie - zazwyczaj potrafi oddzielić końcówkę od tematu fleksyjnego (łatwe przykłady) - zna różne rodzaje liczebników i rozpoznaje je na łatwych przykładach - przeważnie poprawnie używa liczebników głównych i porządkowych, w tym na ogół poprawnie zapisuje liczby w formie liczebników głównych i porządkowych - zazwyczaj umie stopniować przymiotniki i przysłówki (łatwe przykłady) - rozumie pojęcie związku frazeologicznego, potrafi rozpoznać niektóre frazeologizmy - na ogół zna wprowadzone zasady ortograficzne i interpunkcyjne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz w ramach następujących umiejętności, takich jak: SŁUCHANIE w rozmowie i innych sytuacjach komunikacyjnych celowo odwołuje się do wypowiedzi innych osób 16

17 dokonuje selekcji informacji w celu wykorzystania ich w sytuacjach nietypowych dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym CZYTANIE czyta ze zrozumieniem na poziomie krytycznym teksty spoza listy lektur trafnie interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie DOCIERANIE DO INFORMACJI wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym II. ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach epickich i poetyckich wskazuje elementy baśni, legendy, mitu w innych tekstach kultury oraz odnajduje i omawia nawiązania do tego typu utworów we współczesnych tekstach kultury, np. opowiadaniach, reklamach, oraz w języku, np. we frazeologii odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość dostrzega zależność między przenośnym znaczeniem a intencją nadawcy wypowiedzi w tekstach poetyckich i reklamowych, wskazuje elementy o charakterze perswazyjnym III. TWORZENIE WYPOWIEDZI MÓWIENIE przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania, formułuje twórcze uwagi podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie piątej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych PISANIE 17

18 tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, pomysłową formą, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki OSIĄGA SUKCESY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 18

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas V Wymagania edukacyjne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas V Program nauczania Podręczniki autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego Joanna Majchrzak-

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania dopuszczającą z klasy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IV oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV oraz: Jak w klasie IV oraz: Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI

KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH IV - VI KARTA MONITOROWANIA REALIZAJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI W KLASACH - I Klasa I Rok szkolny 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa VI

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa VI Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa VI Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IVi V oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV i V oraz: Jak w klasie IV

Bardziej szczegółowo

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Język polski Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Klasa IV OCENĘ CELUJĄCĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej Klasa IV otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości określany programem nauczania dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego.

KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. KLASA IV - JĘZYK POLSKI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. OCENA CELUJĄCA a) opanował wiadomości i umiejętności zapisane

Bardziej szczegółowo

KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Doskonale opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla uczniów klas VI Poziomy wymagań / oceny Konieczny (ocena dopuszczająca) Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 1. Czytanie i słuchanie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI (wersja pełna do wglądu na stronie internetowej szkoły) Na ocenę niedostateczną uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasie IV. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne konieczne ocena: dopuszczająca podstawowe ocena: dostateczna rozszerzone ocena: dobra dopełniające ocena: bardzo dobra ponadprogramowe ocena: celująca I Kształcenie literackie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. I. Kształcenie literackie i kulturowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V. I. Kształcenie literackie i kulturowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA V WYMAGANIA I. Kształcenie literackie i kulturowe 1. Czytanie utworów literackich. identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki, informacyjny, publicystyczny

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NACOBEZU (KLASA V) NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Czytanie i słuchanie. Uczeń: sprawnie czyta teksty głośno

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Rozdziały powtórkowe w repetytorium 1. Tydzień z humorem Kształcenie literackie: Zwrotka (strofa). Osoba

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat dopuszczająca dostateczna I Kształcenie kulturowo - literackie Formy wypowiedzi Kształcenie językowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie IV. wymagania na oceny śródroczne

Kryteria oceniania w klasie IV. wymagania na oceny śródroczne Kryteria oceniania w klasie IV wymagania na oceny śródroczne Wszystkie wymagania na ocenę wyższą zawierają wymagania na ocenę niższą dopuszczająca dostateczna Wymagania dobra bardzo dobra Uwagi celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO CELUJĄCY Uczeń opanował wszystkie wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą, -ponadto powinien samodzielnie rozwijać zainteresowania, -wykazywać się wiedzą dodatkową,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 12. Język

Bardziej szczegółowo

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z języka polskiego- rok szkolny 2018/2019. Program nauczania j. polskiego Czytać, myśleć, uczestniczyć, autorka Marlena Derlukiewicz, realizowany przy pomocy podręcznika Słowa na start

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, kl.7

Wymagania edukacyjne, kl.7 Wymagania edukacyjne, kl.7 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - uzasadnia wybór najważniejszego zdarzenia - stosuje poprawnie i celowo różne formy gramatyczne czasowników -nazywa emocje bohatera,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA FILIPKOWSKA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

AGNIESZKA FILIPKOWSKA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE AGNIESZKA FILIPKOWSKA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA Uczeń wykazuje się wiadomościami oraz umiejętnościami wymaganymi na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: - jego sądy literacko-kulturowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa 5

Wymagania edukacyjne język polski klasa 5 Wymagania edukacyjne język polski klasa 5 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna treść poznawanych

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: TREŚCI NAUCZANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 4 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo