KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy; wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne; nie powiela cudzych pomysłów i poglądów; bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza nią; podejmuje działalność literacką lub kulturalna i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych) ; posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w klasie IV. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określonych programem nauczania dla klasy IV. wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym; doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV formami wypowiedzi (dialog, list do najbliższych, sprawozdanie z wycieczki, opis wyglądu przedmiotu i postaci, opowiadanie); samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi; radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej - akapity; wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu; potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy; ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nimi; samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym; analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu; bierze czynny udział w lekcji; płynnie czyta nowy tekst. rozróżnia biegle poznane w klasie IV części mowy; wskazuje różnicę miedzy osobową, a nieosobową (bezokolicznik) formą czasownika; poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu; biegle odmienia rzeczownik przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach, oddziela temat od końcówki; odmienia przymiotniki i zauważa zależności formy przymiotnika od określonego rzeczownika; wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie; rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone; potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski; określa spółgłoski;

2 zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie je akcentuje. OCENA DOBRA: Uczeń. opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawa programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie IV. czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania; jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo - stylistyczne, logiczne i ortograficzne; w wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach; poprawnie sporządza plan ramowy; potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym; potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, rymy, wersy, strofy. rozróżnia części mowy poznane w klasie IV; poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki, rzeczowniki; potrafi oddzielać temat od końcówki; poprawnie odmienia i stopniuje przymiotniki; umie wskazać w zdaniu podmiot, orzeczenie; układa zdanie pojedyncze i złożone. rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę; określa spółgłoski; poprawnie dzieli wyrazy na sylaby. OCENA DOSTATECZNA: w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii; przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych; umie wymienić elementy świata przedstawionego; wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy; odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. tworzy bezokolicznik od czasowników w formie osobowej i odwrotnie; odróżnia przyimek od innych części mowy; rozpoznaje rzeczownik występujący w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia; odmienia rzeczowniki przez przypadki; odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje; podane zdanie dzieli na pojedyncze i złożone. rozróżnia głoski i litery; przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski; dzieli wyrazy na sylaby.

3 OCENA DOPUSZCZAJACA: Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności: technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu; błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki uczeń włożył w ich napisanie; przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek; odmienia rzeczowniki przez przypadki; wskazuje podmiot i orzeczenie; odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje; wyróżnia głoski, litery, sylaby; zna podstawowe zasady ortograficzne. OCENA NIEDOSTATECZNA: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości fleksji, składni, słownictwa, orografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi: nie opanował techniki głośnego i cichego czytania; wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym; w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

4 KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał programowy; wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne; nie powiela cudzych pomysłów i poglądów; bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza nią; podejmuje działalność literacką lub kulturalna i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych); posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w klasie V. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określonych programem nauczania dla klasy V. wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym; doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie IV i V formami wypowiedzi (dialog, list prywatny, sprawozdanie z wycieczki, opis wyglądu przedmiotu i postać opowiadanie, życzenia, przepis, instrukcja, zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie); samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi (ramowy i szczegółowy); radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej - akapity; wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu; potrafi nazywać stany psychiczne i ich przejawy; ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nimi; samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym; analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy (nazywa ich rodzaje), osobę mówiącą w wierszu, pisarza, poetę, nadawcę, odbiorcę, rytm, całostkę treściową, refren, zwrotkę, ożywienie, uosobienie, wyraz dźwiękonaśladowczy; bierze czynny udział w lekcji; płynnie czyta nowy tekst. ze swobodą posługuje się terminami: wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania, oznajmienie, związki wyrazów w zdaniu: współrzędne i podrzędne, orzeczenie, podmiot, przydawka, dopełnienie, okolicznik, zdanie pojedyncze, zdania złożone (rodzaje zdań złożonych), wyraz określany i określający; rozróżnia biegle części mowy odmienne i nieodmienne; wskazuje różnicę miedzy osobową i nieosobową formą czasownika; poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, trybu, czasu; biegle odmienia rzeczownik przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach, oddziela temat od końcówki;

5 odmienia przymiotniki i zauważa zależności formy przymiotnika od określonego rzeczownika; rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone; rozpoznaje w tekście spójnik i liczebnik (jego rodzaj). posługuje się terminami: alfabet, głoska, litera, samogłoska, spółgłoska, sylaba, akcent wyrazowy; określa spółgłoski: dźwięczne, bezdźwięczne, miękkie; twarde; określa głoski ustne i nosowe; zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje. OCENA DOBRA: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawa programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie V. czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania; jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo - stylistyczne, logiczne i ortograficzne; w wypowiedziach ocenia zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski utworach; poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy; posługuje się słownikiem ortograficznym; potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, rymy, wersy, strofy; rozumie rytm jako powtarzalność elementów w wierszu. rozróżnia części mowy poznane w klasie IV i V; poprawnie odmienia czasowniki, rzeczowniki, liczebniki; potrafi oddzielać temat od końcówki; poprawnie odmienia i stopniuje przymiotniki; umie wskazać w zdaniu podmiot, orzeczenie, grupę podmiotu i grupę orzeczenia; układa zdanie pojedyncze i złożone (rozróżnia ich rodzaje). rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę; określa spółgłoski; poprawnie dzieli wyrazy na sylaby; poprawnie akcentuje. OCENA DOSTATECZNA: w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii; przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych; umie wymienić elementy świata przedstawionego; wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy, wyjaśnia na czym polega rytm; odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od mitycznych, legendarnych. tworzy bezokolicznik od czasowników w formie osobowej i odwrotnie;

6 odróżnia przyimek, spójnik i liczebnik od innych części mowy; rozpoznaje części mowy występujące w funkcji podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia, okolicznika; odmienia rzeczowniki przez przypadki; odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby; podane zdanie dzieli na pojedyncze i złożone. rozróżnia samogłoski i spółgłoski; przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski; dzieli wyrazy na sylaby. OCENA DOPUSZCZAJACA: Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności: technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu; błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki uczeń włożył w ich napisanie; przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście na przyimek, spójnik i liczebnik; odmienia rzeczowniki przez przypadki; wskazuje podmiot, orzeczenie, grupę podmiotu i grupę orzeczenia; odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby; wyróżnia głoski, litery, sylaby; zna podstawowe zasady ortograficzne. OCENA NIEDOSTATECZNA: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości fleksji, składni, słownictwa, orografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi: nie opanował techniki głośnego i cichego czytania; wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym; w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych.

7 KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy; jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia; nie powiela cudzych pomysłów i poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości; bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza nią; podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określonych programem nauczania dla klasy VI. wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym; potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie; biegle posługuje się słownikami i encyklopedią; samodzielnie sporządza notatki z lekcji; bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowania; opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki; ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania; bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu poodejmuje próby recenzji; rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat); dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia środki stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego; pisze prace bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika; wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych; biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie,,nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym; rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcje w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone; stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki); rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę; omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia; wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności, wskazuje zasady ich tworzenia; przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy.

8 Słowotwórstwo: przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników; wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik w innym; podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi; daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów. OCENA DOBRA: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawa programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie VI. czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania; jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe; pisze opowiadania twórcze z dialogiem, elementami opisu; list literacki, charakterystykę, ocenę postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu; dobra znajomość tekstu pozwala na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego; poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy; wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu; potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. wymienia rodzaje zaimków; wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia; poprawnie stopniuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie; podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony; na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu; wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je; tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności; układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie. Słowotwórstwo: od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy; rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu; tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika; wyjaśnia pisownie podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa. OCENA DOSTATECZNA: Uczeń w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy VI. w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii; w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram; jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu; zna przewidziane programem gatunki literackie;

9 odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu; poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat. wyróżnia w tekście czasownik w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników; określa funkcje czasowników w zdaniu; odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy poboczne, nazywa funkcje rzeczowników w zdaniu; stopniuje przymiotniki; rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe; na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażania podmiotów; rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe; nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach); układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych; wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i nadrzędnie. OCENA DOPUSZCZAJACA: Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności: jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu; względna poprawność językowa i rzeczowa w wypowiedziach ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia; w wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie; stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela; przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa na ich funkcje w zdaniu (na prostych przykładach); odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj; łączy wyrazy w zespoły składniowe. Słowotwórstwo: zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych; przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie - wskazuje podstawę słowotwórczą i formant; nazywa typy formantów; tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. OCENA NIEDOSTATECZNA: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości fleksji, składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową: nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu zadawalającym; jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym; w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych; nawet za pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 204-208)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Język polski poziom podstawowy 1.Wymagania ogólne Klasa I: Zaprezentowane poniżej wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Korekta: Anna Poinc Rysunki na stronie 82 Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7850-296-8 Oficyna Wydawnicza Impuls 30-619 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Glinczu odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie. WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Edukacja polonistyczna Klasa 3 Umiejętności w zakresie korzystania z informacji ponad Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście ze tekstów czytanych

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności i ponad Klasa 3 I. Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie pierwszej

Kryteria oceniania w klasie pierwszej Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania w klasie pierwszej Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Słucha uważnie wypowiedzi dzieci i dorosłych, dobrze rozumie

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo