REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )"

Transkrypt

1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 4. Zasięg loterii Loteria odbywa się na terenie całej Polski w sieci kin CINEMA CITY. 5. Czas trwania loterii Loteria zaczyna się w dniu 03 lipca 2015 r. a kończy w dniu 21 października 2015 r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji. 6. Definicje: 6.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią. 6.2 Sprzedaż Promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 03 lipca 2015 r. a zakończy w dniu 31 sierpnia 2015 r. lub po wyczerpaniu puli nagród w loterii, która wynosi szt. (słownie: osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć sztuk), w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Z zastrzeżeniem, iż powyższe daty są datami, w których odbędą się seanse na które bilety, w ramach zakupu promocyjnego, zostały zakupione. W przypadku wyczerpania puli nagród i tym samym zakończenia sprzedaży promocyjnej, odpowiednia informacja zostanie umieszczona na stronie 6.3 Kino CINEMA CITY dowolne kino sieci CINEMA CITY na terenie Polski. Lista kin stanowi załącznik nr 1 do regulaminu loterii. W niniejszym regulaminie kino CINEMA CITY zwane jest dalej kinem lub kinem Cinema City. 6.4 Zakup Promocyjny każdy dowolny zakup minimum jednego biletu na dowolny seans filmowy dokonany: - w kasie dowolnego kina lub, - w biletomacie na terenie dowolnego kina lub, - przez internet za pośrednictwem strony m.cinema-city.pl lub aplikacji mobilnej Cinema City, opłacony gotówką lub kartą płatniczą lub płatnym voucherem, zgodnie ze standardowym cennikiem kin Cinema City, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej. Z promocji wyłączony jest zakup biletów poprzez bezpłatny voucher Cinema City, wyłączone są bilety bezpłatne takie jak konkursowe, dziennikarskie, awaryjne oraz wszystkie pozostałe o wartości zero zł. Uczestnik, który dokonał zwrotu biletu nie ma prawa do nagrody, nawet jeśli w międzyczasie ją wylosował. 1

2 6.5 Kod Promocyjny jest to indywidualny unikatowy numer umieszczony na bilecie. Bilet wraz z kodem promocyjnym jest dowodem udziału w grze i jest wydawany automatycznie w chwili dokonania zakupu promocyjnego. Jeden kod promocyjny uprawnia do wysłania jednego zgłoszenia do loterii. 6.6 Strona internetowa loterii - przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii. 6.7 Aplikacja mobilna loterii - przygotowana do potrzeb loterii aplikacja mobilna Cinema City CINEMIX służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii Laureat osoba, która w sposób prawidłowy i zgody z regulaminem dokonała zgłoszenia udziału w loterii, a jej bilet z kodem promocyjnym uprawnia do odebrania jednej z nagród przewidzianych w loterii, na zasadach określonych w regulaminie. 7. Uczestnicy loterii: 7.1 W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii mogą wziąć również udział osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby, które ukończyły 16 lat i które mocą orzeczenia sądu uważane są za pełnoletnie. 7.2 W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych przy organizacji loterii CINEMIX z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, Warszawa, ani osoby związane z jakąkolwiek firmą, które były w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie loterii CINEMIX oraz osoby bliskie w.w. pracowników i współpracowników w/w firm t.j. rodzice, dzieci własne i przysposobione, pasierbowie, małżonek, rodzeństwo i dziadkowie. 8. Zasady loterii: 8.1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7.1 powyżej, która zechce wziąć udział w loterii powinna: - dokonać zakupu promocyjnego na seans kinowy, który odbędzie się w okresie sprzedaży promocyjnej czyli od dnia 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. w kasie kina lub biletomacie w kinie lub za pośrednictwem strony m.cinema-city.pl lub aplikacji mobilnej Cinema City, - dokonać płatności za zakup promocyjny, - odebrać kupiony bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny, - zachować oryginalny bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny, - zgłosić swój udział w loterii poprzez stronę internetową loterii lub aplikację mobilną Cinema City CINEMIX W celu prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii poprzez stronę internetową loterii lub aplikację mobilną loterii uczestnik powinien: 2

3 - wejść na stronę internetową loterii lub ściągnąć bezpłatną aplikację mobilną loterii, - wprowadzić we wskazanym miejscu widoczny na bilecie unikatowy kod promocyjny, - zarejestrować się, aby odebrać wygraną tzn. podać następujące zgodne z prawdą i dokumentem potwierdzającym tożsamość dane uczestnika: a) adres , b) poprawne imię i nazwisko, c) numer telefonu komórkowego, d) zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Roberta Wojkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź oraz CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii CINEMIX. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treść. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową materiałów promocyjnych dotyczących działalności CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa. (oświadczenie fakultatywne nieobowiązkowe) Uczestnik, który chce przyjąć nagrodę natychmiastową musi w chwili zgłaszania do loterii, po uzyskaniu wyniku gry, podać od razu wszelkie wymagane dane i złożyć oświadczenia o których mowa powyżej. Uczestnik, który tego nie zrobi, traci prawo do nagrody. Nie ma możliwości aby ponownie zarejestrować ten sam kod, ani aby dopisać w terminie późniejszym dane laureata do już zgłoszonego kodu. 8.3 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii zgodnie z zasadą, że wielokrotność zakupu promocyjnego uprawnia do odbioru odpowiedniej liczby kodów promocyjnych i dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń do loterii z tym zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może dokonać maksymalnie dziesięć zgłoszeń do loterii w trakcie jednego dnia. 8.4 W razie utraty lub zniszczenia biletu wraz z kodem promocyjnym, stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora Każde prawidłowe zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród natychmiastowych i w losowaniu nagrody głównej, a także w losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych w loterii, z zastrzeżeniem pkt i 8.15 regulaminu. 8.6 Pula niewydanych nagród natychmiastowych powstanie w sytuacji, gdy uczestnik, który otrzyma informację o wygranej nagrodzie natychmiastowej, nie poda wszystkich danych i oświadczeń wymaganych do dokonania prawidłowego zgłoszenia do loterii lub poda dane niezgodne z prawdą. Do puli, o której mowa w zdaniu powyżej mogą wejść tylko nagrody opisane w pkt. od 9.1. do 9.5 regulaminu. Gra o nagrody natychmiastowe: 8.7 Gra o nagrody natychmiastowe odbywa się na bieżąco w trakcie trwania loterii tj. od dnia 3 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. lub do wyczerpania puli nagród natychmiastowych, która wynosi szt. (słownie: osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć sztuk), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 3

4 8.8 Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry o nagrody natychmiastowe, które są z góry przypisane do danego zgłoszenia w kolejności porządkowej dokonywanych zgłoszeń, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 2 do regulaminu. Zgłoszenia uczestników wpływają do bazy zgłoszeń według kryterium czasu. 8.9 Każde prawidłowe zgłoszenie do loterii, które wpłynie do bazy zgłoszeń do loterii w kolejności od nr 1 do nr zostanie automatycznie nagrodzone z góry przypisaną do danego numeru porządkowego zgłoszenia nagrodą natychmiastową. Gra o nagrodę główną wielki finał: 8.11 W losowaniu nagrody głównej (w tzw. wielkim finale) biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii, dokonane w okresie w okresie od 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. z wyłączeniem zgłoszenia, które w grze o nagrody natychmiastowe dało uczestnikowi prawo do nagrody natychmiastowej głównej opisanej w pkt regulaminu oraz z wyłączeniem pozostałych zgłoszeń, które pochodzą od uczestnika, który wygrał nagrodę natychmiastową główną (jeżeli uczestnik, który wygrał nagrodę natychmiastową główną dokonał więcej niż jednego zgłoszenia do loterii) Losowanie laureata nagrody głównej (tzw. wielki finał) odbędzie się w dniu 02 września 2015 r. w biurze organizatora w godzinach od 14:00 do 17: Czynność losowania laureata nagrody głównej polegać będzie na ręcznym wyciąganiu losu z urny. Każde zgłoszenie opisane w pkt. 8.1, poza zgłoszeniem, które dało prawo do nagrody natychmiastowej opisanej w pkt. od 9.1. oraz z wyłączeniem pozostałych zgłoszeń, które pochodzą od uczestnika, który wygrał nagrodę natychmiastową główną (jeżeli uczestnik, który wygrał nagrodę natychmiastową główną dokonał więcej niż jednego zgłoszenia do loterii), będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy zgodny z kolejnością porządkową w jakiej wpłynęło do bazy zgłoszeń. (nadawany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń) a organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków wewnętrznej komisji nadzoru oraz w obecności przedstawiciela spółki Cinema City Poland CC Sp. z o.o. sp.j Uczestnik, którego los z numerem porządkowym zostanie wylosowany jako pierwszy zostanie laureatem nagrody głównej w loterii, o której mowa w pkt regulaminu. Gra o nagrody z puli niewydanych nagród natychmiastowych: 8.15 W losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii, dokonane w okresie od 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., z wyłączeniem zgłoszeń, które w grze o nagrody natychmiastowe dały uczestnikom prawa do nagród opisanych w pkt. od 9.1 do opisanej w pkt regulaminu oraz z wyłączeniem zgłoszenia, które w wielkim finale zostało wylosowane do nagrody głównej, o której mowa w pkt regulaminu Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych odbędzie się w dniu 02 września 2015 r. w biurze organizatora w godzinach od 14:00 do 17:00, po przeprowadzeniu losowania laureata nagrody głównej w loterii, o którym mowa w pkt regulaminu Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych, o ile taka pula powstanie, odbędzie się w następującej kolejności: - losowanie nagrody natychmiastowej, o której mowa w pkt. 9.1 regulaminu, 4

5 - losowanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.2 regulaminu, - losowanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.3 regulaminu, - losowanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.4 regulaminu, - losowanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.5 regulaminu Czynność losowania laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych polegać będzie na ręcznym wyciąganiu losów z urny. Każde zgłoszenie opisane w pkt. 8.1, poza zgłoszeniami, które dały prawo do nagród o których mowa w pkt. od 9.1 do 9.5 oraz z wyłączeniem zgłoszenia, które w wielkim finale zostało wylosowane do nagrody głównej, o której mowa w pkt regulaminu, będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy zgodny z kolejnością porządkową w jakiej wpłynęło do bazy zgłoszeń. (nadawany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń) a organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków wewnętrznej komisji nadzoru oraz w obecności przedstawiciela spółki Cinema City Poland CC Sp. z o.o. sp.j. 9. Nagrody: Nagrody natychmiastowe: 9.1 Nagroda natychmiastowa główna w loterii to samochód osobowy marki Skoda Fabia III (1.2 TSI, 90 KM, wersja Ambition), szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej głównej, ustalona na dzień 06 maja 2015 r. wynosi ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej natychmiastowej nagrody głównej organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 6.370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł. 00/100). Łączna całkowita wartość natychmiastowej nagrody głównej wynosi ,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. 00/100), przy czym część pieniężna natychmiastowej nagrody głównej, jaką jest gotówka w kwocie 6.370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł. 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna całkowita ilość natychmiastowych nagród głównych w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jeden), natomiast łączna wartość natychmiastowej nagrody głównej w loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. 00/100). 9.2 Nagroda natychmiastowa I-go stopnia w loterii to voucher podróżny o wartości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł. 00/100). Wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej I-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r. wynosi ,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody natychmiastowej I-go stopnia organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście zł. 11/100). Łączna całkowita wartość nagrody natychmiastowej I-go wynosi ,11 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście zł. 11/100), przy czym część nagrody natychmiastowej I- go stopnia, jaką jest gotówka w kwocie 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście zł. 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. 5

6 Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jeden), natomiast łączna wartość nagrody natychmiastowej I-go stopnia wynosi ,11 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście zł. 11/100). 9.3 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia jest wyposażenie kuchni składające się z piekarnika (IN 944B), płyty (IN 6540 ITB), okapu (IN 600 BS) i zmywarki (IN ZIM 689E) marki Amica. Wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej II-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r. wynosi 7.196,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody natychmiastowej II-go stopnia organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 799,56 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody natychmiastowej II-go wynosi 7.995,56 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł. 56/100), przy czym część nagrody natychmiastowej II-go stopnia, jaką jest gotówka w kwocie 799,56 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jeden), natomiast łączna wartość nagrody natychmiastowej II-go stopnia wynosi 7.995,56 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł. 56/100). 9.4 Nagrodami natychmiastowymi III-go stopnia w loterii są 93 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy) blender ów marki Amica (BK3014). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej III-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 93 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł. 00/100). 9.5 Nagrodami natychmiastowymi IV-go stopnia w loterii są 93 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy) czajników marki Amica (KF 5011). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej IV-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 93 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł. 00/100). 9.6 Nagrodami natychmiastowymi V-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: trzysta tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu w kinie oferty: kup jeden bilet normalny a drugi otrzymasz gratis (czyli uczestnik kupując jeden bilet i płacąc gotówką lub karta płatniczą, drugi otrzymuje gratis. Nagroda dotyczy tylko i wyłącznie biletów kupowanych na ten sam seans.). Za pełnopłatny bilet nie można zapłacić przedpłaconym voucherem. Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D do dnia r. z wyłączeniem seansów odbywających się w środy, seansów w kinach IMAX, Skoda 4DX, Cinema Park oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej V-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć zł. 00/100). 6

7 Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: trzysta tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: trzy miliony zł. 00/100). 9.7 Nagrodami natychmiastowymi VI-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci darmowego biletu do kina. Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D do dnia r. z wyłączeniem seansów odbywających w kinach IMAX, Skoda 4DX, Cinema Park oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VI-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł. 00/100). 9.8 Nagrodami natychmiastowymi VII-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci darmowego napoju 0,5 l z saturatora marki Coca- Cola. Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VII-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 2,25 zł (słownie: dwa zł. 25/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł. 00/100). 9.9 Nagrodami natychmiastowymi VIII-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: czterdzieści tysięcy) nagród w postaci darmowego średniego pop-corn u (prażonej kukurydzy). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VIII-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 2,00 zł (słownie: dwa zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: czterdzieści tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) Nagrodami natychmiastowymi IX-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu w kinie oferty: kup jeden pop-corn (opakowanie prażonej kukurydzy) a drugi otrzymasz gratis (czyli uczestnik kupując jeden pop-corn tj. opakowanie prażonej kukurydzy, drugie opakowanie tej samej gramatury otrzymuje gratis.). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej IX-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 2,00 zł (słownie: dwa zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł. 00/100) Nagrodami natychmiastowymi X-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu dużego zestawu z popcornem (zestaw zawiera 1 opakowanie prażonej kukurydzy i 1 napój z saturatora) w cenie średniego zestawu z popcornem. Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej X-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 1,40 zł (słownie: jeden zł. 40/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy zł. 00/100). 7

8 9.12 Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych wynosi szt. (słownie: osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć), natomiast ich łączna wartość wynosi ,67 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści osiem zł. 67/100). Nagroda główna: 9.13 Nagroda główna w loterii to samochód osobowy marki Skoda Fabia III (1.2 TSI, 90 KM, wersja Ambition), szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Wartość rzeczowa nagrody głównej, ustalona na dzień 06 maja 2015 r. wynosi ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody głównej organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 6.370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł. 00/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi ,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. 00/100), przy czym dodatkowa część pieniężna nagrody głównej, jaką jest gotówka w kwocie 6.370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł. 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna całkowita ilość nagród głównych w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jeden), natomiast łączna wartość nagrody głównej w loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. 00/100). Łączna pula nagród w loterii: 9.14 Wartość całej puli nagród wynosi ,67 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem zł. 67/100) Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe Nagrody niewydane w loterii pozostają w dyspozycji organizatora. 10. Miejsce i termin informowania o wygranych: 10.1 Laureaci wszystkich nagród natychmiastowych są informowani o uzyskanej wygranej natychmiast po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlenie komunikatu o uzyskanej wygranej na stronie logowania się do loterii oraz poprzez wiadomość wysłaną przez organizatora do laureata na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres Laureat nagrody głównej oraz ewentualni laureaci nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie do dnia 04 września 2015 r. za pośrednictwem wiadomości i SMS a także dodatkowo telefonicznie na numer telefonu podany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do loterii. Organizator w treści wiadomości i SMS oraz podczas rozmowy telefonicznej poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 11.4, które umożliwią przekazanie nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności: 8

9 - z powodu podania przez niego błędnego adresu lub numeru telefonu, zmiany adresu lub numeru telefonu w czasie trwania loterii, w przypadku kontaktu telefonicznego - niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej pięciu prób kontaktu, podejmowanych przez organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia, - za działanie siły wyższej, - za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta uczestnik, informacji e mail od organizatora, o której mowa w pkt lub 10.2 niniejszego regulaminu, w kategorii wiadomości- śmieci w skrzynce odbiorczej uczestnika loterii. 11. Wydanie nagród: 11.1 Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.6 do 9.11 regulaminu, wygranych w loterii w okresie od dnia 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. jest okazanie przez laureata w dowolnie wybranym kinie, informacji o wygranej, otrzymanej pod wskazany przez niego w zgłoszeniu do loterii adres e mail (treść wiadomości e mail można okazać w formie papierowej (wydruk) lub na urządzeniu mobilnym) wraz z oryginalnym biletem zawierającym kod promocyjny zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż każdą nagrodę można wykorzystać tylko jeden raz. Unikatowy numer porządkowy swojej nagrody należy zachować w tajemnicy, tak aby nie został użyty przez osoby do tego nieupoważnione. Organizator nie odpowiada za sytuacje, w których numery nagrody zostały udostępnione osobom trzecim Nagrody natychmiastowe opisane w pkt. od 9.6 do 9.11 regulaminu będą wydawane na bieżąco w trakcie trwania loterii w okresie od 03 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. w kinach (odpowiednio w kasach lub barach kin) Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.2 do 9.5 regulaminu, wygranych w loterii w okresie od dnia 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., jest skontaktowanie się przez laureata z organizatorem pod numer telefonu lub adres e- mail, podane laureatowi w treści wiadomości informującej o uzyskanej wygranej, w terminie maksymalnie 14 dni od uzyskania informacji o wygranej o której mowa w pkt regulaminu, w celu ustalenia dogodnego dla laureata terminu odbioru nagrody we wskazanym przez laureata kinie Cinema City. Nagrody o których mowa w niniejszym pkt. mogą być odebrane przez laureata najpóźniej do dnia r. W chwili odbioru nagrody laureat jest zobowiązany do: - okazania oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej, - wypełnienia formularza poprzez podanie w nim następujących danych laureata: a) imienia i nazwiska, b) adresu, c) daty urodzenia, d) oraz złożenie własnoręcznie podpisanych oświadczeń o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Roberta Wojkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, oraz CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii CINEMIX. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. 9

10 Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treść. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii CINEMIX z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek w/w przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii CINEMIX oraz nie jestem osobą bliską pracownikom w/w przedsiębiorców t.j. dzieckiem własnym ani przysposobionym, pasierbem, małżonkiem, rodzeństwem ani wstępnym I lub II stopnia. e) wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody, f) złożenia własnoręcznego podpisu laureata. W przypadku osób które, zostały laureatami w loterii, a nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest doręczenie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii. (Jest to warunek konieczny odbioru nagrody.) 11.4 Warunkiem wydania nagród opisanych w pkt. 9.1 i 9.13 regulaminu oraz nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.2 do 9.5 regulaminu jest doręczenie na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15, w terminie wskazanym w pkt regulaminu, następujących danych i dokumentów: - oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny, - wypełnionego formularza zawierającego następujące dane laureata: a) imię i nazwisko, b) adres, c) data urodzenia, d) własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Roberta Wojkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź oraz CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j.z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii CINEMIX. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treść. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii CINEMIX z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź,, CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii CINEMIX oraz nie jestem osobą bliską pracownikom w/w 10

11 przedsiębiorców t.j. dzieckiem własnym ani przysposobionym, pasierbem, małżonkiem, rodzeństwem ani wstępnym I lub II stopnia. e) własnoręczny podpis laureata. W przypadku osób które, zostały laureatami w loterii a nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest przesłanie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii, w przypadku wygranej o której mowa w pkt. 9.1 i regulaminu oświadczenie powinno mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym. (Jest to warunek konieczny odbioru nagrody.) W przypadku laureatów nagród opisanych w pkt. 9.1 i 9.13 oprócz powyżej wymaganych danych, laureaci muszą dodatkowo podać następujące dane: a) seria i numer dokumentu tożsamości, b) nr Pesel, c) własnoręcznie podpisane oświadczenie: Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego Skoda Fabia III (1.2 TSI, 90 KM, wersja Ambition) zgodnie z regulaminem loterii CINEMIX oraz, że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody. W przypadku gdy laureatem zostanie osoba, która nie ukończyła 18 roku życia i nie jest w świetle prawa pełnoletnia, powyższe oświadczenie podpisuje wraz z tą osobą jej przedstawiciel ustawowy. Podanie wszystkich powyższych danych osobowych oraz złożenie w/w oświadczeń jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody. Wzór formularza z wymaganymi danymi laureata, znajduje się na stronie internetowej loterii organizatora loterii skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wyżej wymienione wymagane dane oraz oświadczenia Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów, o których mowa w pkt. 11.4, Laureaci mogą się zgłaszać do organizatora w terminie nie później niż do dnia 14 września 2015 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla pocztowego. Przesyłki złożone w terminie (tj. do dnia 14 września 2015 r.) a doręczone do organizatora po 21 września 2015 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu przez organizatora W przypadku nie złożenia lub nie doręczenia organizatorowi w/w wymaganych danych i oświadczeń, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora Nagrody w postaci samochodów osobowych, opisane w pkt. 9.1 i 9.13 regulaminu zostaną wydane w Warszawie w salonie samochodowym Auto Skoda wskazanym przez organizatora, w terminach umówionych indywidualnie z laureatami, nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r., po wcześniejszym ich zarejestrowaniu oraz opłaceniu przez laureata obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu, 11

12 11.8. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureatów do miejsca odbioru nagród w postaci samochodów. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata W przypadku nie okazania przez laureatów wymaganych regulaminem danych lub dokumentów lub jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania biletem jako dowodem udziału w grze (np. podane dane na stronie internetowej loterii nie są zgodne z danymi osoby zgłaszającej), organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród Laureaci nagród w loterii, mogą zostać poproszeni przez organizatora o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas wydawania mu nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatora lub właściciela kin CINEMA CITY i CINEMA CITY IMAX, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania oświadczeniach polach eksploatacji, w tym poprzez: - utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet, - utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, - wprowadzenie do pamięci komputera, - publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, - nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, - utrwalanie na nośnikach materialnych, - zwielokrotnienie dowolną techniką, - wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, - nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, - korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, - nadanie w kinach Wyrażenie zgody o której mowa w pkt regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania nagrody laureatowi Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami) Wszystkie nagrody w loterii zostaną wydane najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2015 r. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie wskazanym powyżej, laureat traci prawo do nagrody, która pozostaje w dyspozycji organizatora. 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej: Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej komisją. W skład wewnętrznej komisji nadzoru wejdą trzy osoby, w tym minimum jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Organizator wyda regulamin działania komisji. 12

13 12.3 Do zadań komisji należy: - zapewnienie uczestnictwa w grze i losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, - zabezpieczenie zgodności przebiegu gry i losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, - podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowań, - udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureatów, - nadzór nad postępowaniem reklamacyjnym. 13. Zasady postępowania reklamacyjnego: 13.1 Reklamacje mogą być zgłaszane na adres organizatora przez czas trwania loterii najpóźniej do dnia 7 października 2015 r. O prawidłowości złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone w terminie do dnia 7 października 2015 r. a doręczone do organizatora po dniu 14 października 2015 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu przez organizatora Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U.Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia Rozpatrzeniu przez organizatora podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, zgłoszone w terminie o którym mowa w pkt regulaminu Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, liczonych od dnia wpływu reklamacji i kończy się najpóźniej w dniu 21 października 2015 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą, o zachowaniu 7 dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego przez organizatora (data stempla pocztowego). 14. Przedawnienie roszczeń: 14.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności 14.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 15. Postanowienia końcowe: Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w: biurze organizatora loterii SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, w kinach oraz na stronach: oraz Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej używając internetowego adresu kontaktowego 15.3 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 13

14 15.4 Administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, Łódź. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z loterią. ORGANIZATOR 14

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo