REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )"

Transkrypt

1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 4. Zasięg loterii Loteria odbywa się na terenie całej Polski w sieci kin CINEMA CITY. 5. Czas trwania loterii Loteria zaczyna się w dniu 03 lipca 2015 r. a kończy w dniu 21 października 2015 r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji. 6. Definicje: 6.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią. 6.2 Sprzedaż Promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 03 lipca 2015 r. a zakończy w dniu 31 sierpnia 2015 r. lub po wyczerpaniu puli nagród w loterii, która wynosi szt. (słownie: osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć sztuk), w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Z zastrzeżeniem, iż powyższe daty są datami, w których odbędą się seanse na które bilety, w ramach zakupu promocyjnego, zostały zakupione. W przypadku wyczerpania puli nagród i tym samym zakończenia sprzedaży promocyjnej, odpowiednia informacja zostanie umieszczona na stronie 6.3 Kino CINEMA CITY dowolne kino sieci CINEMA CITY na terenie Polski. Lista kin stanowi załącznik nr 1 do regulaminu loterii. W niniejszym regulaminie kino CINEMA CITY zwane jest dalej kinem lub kinem Cinema City. 6.4 Zakup Promocyjny każdy dowolny zakup minimum jednego biletu na dowolny seans filmowy dokonany: - w kasie dowolnego kina lub, - w biletomacie na terenie dowolnego kina lub, - przez internet za pośrednictwem strony m.cinema-city.pl lub aplikacji mobilnej Cinema City, opłacony gotówką lub kartą płatniczą lub płatnym voucherem, zgodnie ze standardowym cennikiem kin Cinema City, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej. Z promocji wyłączony jest zakup biletów poprzez bezpłatny voucher Cinema City, wyłączone są bilety bezpłatne takie jak konkursowe, dziennikarskie, awaryjne oraz wszystkie pozostałe o wartości zero zł. Uczestnik, który dokonał zwrotu biletu nie ma prawa do nagrody, nawet jeśli w międzyczasie ją wylosował. 1

2 6.5 Kod Promocyjny jest to indywidualny unikatowy numer umieszczony na bilecie. Bilet wraz z kodem promocyjnym jest dowodem udziału w grze i jest wydawany automatycznie w chwili dokonania zakupu promocyjnego. Jeden kod promocyjny uprawnia do wysłania jednego zgłoszenia do loterii. 6.6 Strona internetowa loterii - przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii. 6.7 Aplikacja mobilna loterii - przygotowana do potrzeb loterii aplikacja mobilna Cinema City CINEMIX służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii Laureat osoba, która w sposób prawidłowy i zgody z regulaminem dokonała zgłoszenia udziału w loterii, a jej bilet z kodem promocyjnym uprawnia do odebrania jednej z nagród przewidzianych w loterii, na zasadach określonych w regulaminie. 7. Uczestnicy loterii: 7.1 W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii mogą wziąć również udział osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby, które ukończyły 16 lat i które mocą orzeczenia sądu uważane są za pełnoletnie. 7.2 W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych przy organizacji loterii CINEMIX z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, Warszawa, ani osoby związane z jakąkolwiek firmą, które były w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie loterii CINEMIX oraz osoby bliskie w.w. pracowników i współpracowników w/w firm t.j. rodzice, dzieci własne i przysposobione, pasierbowie, małżonek, rodzeństwo i dziadkowie. 8. Zasady loterii: 8.1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7.1 powyżej, która zechce wziąć udział w loterii powinna: - dokonać zakupu promocyjnego na seans kinowy, który odbędzie się w okresie sprzedaży promocyjnej czyli od dnia 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. w kasie kina lub biletomacie w kinie lub za pośrednictwem strony m.cinema-city.pl lub aplikacji mobilnej Cinema City, - dokonać płatności za zakup promocyjny, - odebrać kupiony bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny, - zachować oryginalny bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny, - zgłosić swój udział w loterii poprzez stronę internetową loterii lub aplikację mobilną Cinema City CINEMIX W celu prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii poprzez stronę internetową loterii lub aplikację mobilną loterii uczestnik powinien: 2

3 - wejść na stronę internetową loterii lub ściągnąć bezpłatną aplikację mobilną loterii, - wprowadzić we wskazanym miejscu widoczny na bilecie unikatowy kod promocyjny, - zarejestrować się, aby odebrać wygraną tzn. podać następujące zgodne z prawdą i dokumentem potwierdzającym tożsamość dane uczestnika: a) adres , b) poprawne imię i nazwisko, c) numer telefonu komórkowego, d) zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Roberta Wojkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź oraz CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii CINEMIX. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treść. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową materiałów promocyjnych dotyczących działalności CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa. (oświadczenie fakultatywne nieobowiązkowe) Uczestnik, który chce przyjąć nagrodę natychmiastową musi w chwili zgłaszania do loterii, po uzyskaniu wyniku gry, podać od razu wszelkie wymagane dane i złożyć oświadczenia o których mowa powyżej. Uczestnik, który tego nie zrobi, traci prawo do nagrody. Nie ma możliwości aby ponownie zarejestrować ten sam kod, ani aby dopisać w terminie późniejszym dane laureata do już zgłoszonego kodu. 8.3 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii zgodnie z zasadą, że wielokrotność zakupu promocyjnego uprawnia do odbioru odpowiedniej liczby kodów promocyjnych i dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń do loterii z tym zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może dokonać maksymalnie dziesięć zgłoszeń do loterii w trakcie jednego dnia. 8.4 W razie utraty lub zniszczenia biletu wraz z kodem promocyjnym, stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora Każde prawidłowe zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród natychmiastowych i w losowaniu nagrody głównej, a także w losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych w loterii, z zastrzeżeniem pkt i 8.15 regulaminu. 8.6 Pula niewydanych nagród natychmiastowych powstanie w sytuacji, gdy uczestnik, który otrzyma informację o wygranej nagrodzie natychmiastowej, nie poda wszystkich danych i oświadczeń wymaganych do dokonania prawidłowego zgłoszenia do loterii lub poda dane niezgodne z prawdą. Do puli, o której mowa w zdaniu powyżej mogą wejść tylko nagrody opisane w pkt. od 9.1. do 9.5 regulaminu. Gra o nagrody natychmiastowe: 8.7 Gra o nagrody natychmiastowe odbywa się na bieżąco w trakcie trwania loterii tj. od dnia 3 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. lub do wyczerpania puli nagród natychmiastowych, która wynosi szt. (słownie: osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć sztuk), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 3

4 8.8 Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry o nagrody natychmiastowe, które są z góry przypisane do danego zgłoszenia w kolejności porządkowej dokonywanych zgłoszeń, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 2 do regulaminu. Zgłoszenia uczestników wpływają do bazy zgłoszeń według kryterium czasu. 8.9 Każde prawidłowe zgłoszenie do loterii, które wpłynie do bazy zgłoszeń do loterii w kolejności od nr 1 do nr zostanie automatycznie nagrodzone z góry przypisaną do danego numeru porządkowego zgłoszenia nagrodą natychmiastową. Gra o nagrodę główną wielki finał: 8.11 W losowaniu nagrody głównej (w tzw. wielkim finale) biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii, dokonane w okresie w okresie od 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. z wyłączeniem zgłoszenia, które w grze o nagrody natychmiastowe dało uczestnikowi prawo do nagrody natychmiastowej głównej opisanej w pkt regulaminu oraz z wyłączeniem pozostałych zgłoszeń, które pochodzą od uczestnika, który wygrał nagrodę natychmiastową główną (jeżeli uczestnik, który wygrał nagrodę natychmiastową główną dokonał więcej niż jednego zgłoszenia do loterii) Losowanie laureata nagrody głównej (tzw. wielki finał) odbędzie się w dniu 02 września 2015 r. w biurze organizatora w godzinach od 14:00 do 17: Czynność losowania laureata nagrody głównej polegać będzie na ręcznym wyciąganiu losu z urny. Każde zgłoszenie opisane w pkt. 8.1, poza zgłoszeniem, które dało prawo do nagrody natychmiastowej opisanej w pkt. od 9.1. oraz z wyłączeniem pozostałych zgłoszeń, które pochodzą od uczestnika, który wygrał nagrodę natychmiastową główną (jeżeli uczestnik, który wygrał nagrodę natychmiastową główną dokonał więcej niż jednego zgłoszenia do loterii), będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy zgodny z kolejnością porządkową w jakiej wpłynęło do bazy zgłoszeń. (nadawany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń) a organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków wewnętrznej komisji nadzoru oraz w obecności przedstawiciela spółki Cinema City Poland CC Sp. z o.o. sp.j Uczestnik, którego los z numerem porządkowym zostanie wylosowany jako pierwszy zostanie laureatem nagrody głównej w loterii, o której mowa w pkt regulaminu. Gra o nagrody z puli niewydanych nagród natychmiastowych: 8.15 W losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii, dokonane w okresie od 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., z wyłączeniem zgłoszeń, które w grze o nagrody natychmiastowe dały uczestnikom prawa do nagród opisanych w pkt. od 9.1 do opisanej w pkt regulaminu oraz z wyłączeniem zgłoszenia, które w wielkim finale zostało wylosowane do nagrody głównej, o której mowa w pkt regulaminu Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych odbędzie się w dniu 02 września 2015 r. w biurze organizatora w godzinach od 14:00 do 17:00, po przeprowadzeniu losowania laureata nagrody głównej w loterii, o którym mowa w pkt regulaminu Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych, o ile taka pula powstanie, odbędzie się w następującej kolejności: - losowanie nagrody natychmiastowej, o której mowa w pkt. 9.1 regulaminu, 4

5 - losowanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.2 regulaminu, - losowanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.3 regulaminu, - losowanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.4 regulaminu, - losowanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.5 regulaminu Czynność losowania laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych polegać będzie na ręcznym wyciąganiu losów z urny. Każde zgłoszenie opisane w pkt. 8.1, poza zgłoszeniami, które dały prawo do nagród o których mowa w pkt. od 9.1 do 9.5 oraz z wyłączeniem zgłoszenia, które w wielkim finale zostało wylosowane do nagrody głównej, o której mowa w pkt regulaminu, będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy zgodny z kolejnością porządkową w jakiej wpłynęło do bazy zgłoszeń. (nadawany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń) a organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków wewnętrznej komisji nadzoru oraz w obecności przedstawiciela spółki Cinema City Poland CC Sp. z o.o. sp.j. 9. Nagrody: Nagrody natychmiastowe: 9.1 Nagroda natychmiastowa główna w loterii to samochód osobowy marki Skoda Fabia III (1.2 TSI, 90 KM, wersja Ambition), szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej głównej, ustalona na dzień 06 maja 2015 r. wynosi ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej natychmiastowej nagrody głównej organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 6.370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł. 00/100). Łączna całkowita wartość natychmiastowej nagrody głównej wynosi ,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. 00/100), przy czym część pieniężna natychmiastowej nagrody głównej, jaką jest gotówka w kwocie 6.370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł. 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna całkowita ilość natychmiastowych nagród głównych w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jeden), natomiast łączna wartość natychmiastowej nagrody głównej w loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. 00/100). 9.2 Nagroda natychmiastowa I-go stopnia w loterii to voucher podróżny o wartości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł. 00/100). Wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej I-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r. wynosi ,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody natychmiastowej I-go stopnia organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście zł. 11/100). Łączna całkowita wartość nagrody natychmiastowej I-go wynosi ,11 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście zł. 11/100), przy czym część nagrody natychmiastowej I- go stopnia, jaką jest gotówka w kwocie 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście zł. 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. 5

6 Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jeden), natomiast łączna wartość nagrody natychmiastowej I-go stopnia wynosi ,11 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście zł. 11/100). 9.3 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia jest wyposażenie kuchni składające się z piekarnika (IN 944B), płyty (IN 6540 ITB), okapu (IN 600 BS) i zmywarki (IN ZIM 689E) marki Amica. Wartość rzeczowa nagrody natychmiastowej II-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r. wynosi 7.196,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody natychmiastowej II-go stopnia organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 799,56 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody natychmiastowej II-go wynosi 7.995,56 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł. 56/100), przy czym część nagrody natychmiastowej II-go stopnia, jaką jest gotówka w kwocie 799,56 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jeden), natomiast łączna wartość nagrody natychmiastowej II-go stopnia wynosi 7.995,56 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł. 56/100). 9.4 Nagrodami natychmiastowymi III-go stopnia w loterii są 93 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy) blender ów marki Amica (BK3014). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej III-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 93 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł. 00/100). 9.5 Nagrodami natychmiastowymi IV-go stopnia w loterii są 93 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy) czajników marki Amica (KF 5011). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej IV-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 93 szt. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł. 00/100). 9.6 Nagrodami natychmiastowymi V-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: trzysta tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu w kinie oferty: kup jeden bilet normalny a drugi otrzymasz gratis (czyli uczestnik kupując jeden bilet i płacąc gotówką lub karta płatniczą, drugi otrzymuje gratis. Nagroda dotyczy tylko i wyłącznie biletów kupowanych na ten sam seans.). Za pełnopłatny bilet nie można zapłacić przedpłaconym voucherem. Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D do dnia r. z wyłączeniem seansów odbywających się w środy, seansów w kinach IMAX, Skoda 4DX, Cinema Park oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej V-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć zł. 00/100). 6

7 Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: trzysta tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: trzy miliony zł. 00/100). 9.7 Nagrodami natychmiastowymi VI-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci darmowego biletu do kina. Oferta dotyczy jedynie biletów normalnych na filmy 2D do dnia r. z wyłączeniem seansów odbywających w kinach IMAX, Skoda 4DX, Cinema Park oraz salach VIP i pokazów specjalnych (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędą się seanse). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VI-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł. 00/100). 9.8 Nagrodami natychmiastowymi VII-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy) nagród w postaci darmowego napoju 0,5 l z saturatora marki Coca- Cola. Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VII-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 2,25 zł (słownie: dwa zł. 25/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł. 00/100). 9.9 Nagrodami natychmiastowymi VIII-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: czterdzieści tysięcy) nagród w postaci darmowego średniego pop-corn u (prażonej kukurydzy). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej VIII-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 2,00 zł (słownie: dwa zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: czterdzieści tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100) Nagrodami natychmiastowymi IX-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu w kinie oferty: kup jeden pop-corn (opakowanie prażonej kukurydzy) a drugi otrzymasz gratis (czyli uczestnik kupując jeden pop-corn tj. opakowanie prażonej kukurydzy, drugie opakowanie tej samej gramatury otrzymuje gratis.). Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej IX-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 2,00 zł (słownie: dwa zł. 00/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł. 00/100) Nagrodami natychmiastowymi X-go stopnia w loterii jest szt. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) nagród w postaci prawa do zakupu dużego zestawu z popcornem (zestaw zawiera 1 opakowanie prażonej kukurydzy i 1 napój z saturatora) w cenie średniego zestawu z popcornem. Jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej X-go stopnia, ustalona na dzień 06 maja 2015 r., wynosi 1,40 zł (słownie: jeden zł. 40/100). Łączna całkowita ilość nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi szt. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy), natomiast ich łączna wartość wynosi ,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy zł. 00/100). 7

8 9.12 Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych wynosi szt. (słownie: osiemset tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć), natomiast ich łączna wartość wynosi ,67 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści osiem zł. 67/100). Nagroda główna: 9.13 Nagroda główna w loterii to samochód osobowy marki Skoda Fabia III (1.2 TSI, 90 KM, wersja Ambition), szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Wartość rzeczowa nagrody głównej, ustalona na dzień 06 maja 2015 r. wynosi ,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści zł. 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody głównej organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 6.370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł. 00/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi ,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. 00/100), przy czym dodatkowa część pieniężna nagrody głównej, jaką jest gotówka w kwocie 6.370,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt zł. 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna całkowita ilość nagród głównych w loterii wynosi 1 szt. (słownie: jeden), natomiast łączna wartość nagrody głównej w loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset zł. 00/100). Łączna pula nagród w loterii: 9.14 Wartość całej puli nagród wynosi ,67 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem zł. 67/100) Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe Nagrody niewydane w loterii pozostają w dyspozycji organizatora. 10. Miejsce i termin informowania o wygranych: 10.1 Laureaci wszystkich nagród natychmiastowych są informowani o uzyskanej wygranej natychmiast po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlenie komunikatu o uzyskanej wygranej na stronie logowania się do loterii oraz poprzez wiadomość wysłaną przez organizatora do laureata na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres Laureat nagrody głównej oraz ewentualni laureaci nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie do dnia 04 września 2015 r. za pośrednictwem wiadomości i SMS a także dodatkowo telefonicznie na numer telefonu podany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do loterii. Organizator w treści wiadomości i SMS oraz podczas rozmowy telefonicznej poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 11.4, które umożliwią przekazanie nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności: 8

9 - z powodu podania przez niego błędnego adresu lub numeru telefonu, zmiany adresu lub numeru telefonu w czasie trwania loterii, w przypadku kontaktu telefonicznego - niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej pięciu prób kontaktu, podejmowanych przez organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia, - za działanie siły wyższej, - za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta uczestnik, informacji e mail od organizatora, o której mowa w pkt lub 10.2 niniejszego regulaminu, w kategorii wiadomości- śmieci w skrzynce odbiorczej uczestnika loterii. 11. Wydanie nagród: 11.1 Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.6 do 9.11 regulaminu, wygranych w loterii w okresie od dnia 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. jest okazanie przez laureata w dowolnie wybranym kinie, informacji o wygranej, otrzymanej pod wskazany przez niego w zgłoszeniu do loterii adres e mail (treść wiadomości e mail można okazać w formie papierowej (wydruk) lub na urządzeniu mobilnym) wraz z oryginalnym biletem zawierającym kod promocyjny zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż każdą nagrodę można wykorzystać tylko jeden raz. Unikatowy numer porządkowy swojej nagrody należy zachować w tajemnicy, tak aby nie został użyty przez osoby do tego nieupoważnione. Organizator nie odpowiada za sytuacje, w których numery nagrody zostały udostępnione osobom trzecim Nagrody natychmiastowe opisane w pkt. od 9.6 do 9.11 regulaminu będą wydawane na bieżąco w trakcie trwania loterii w okresie od 03 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. w kinach (odpowiednio w kasach lub barach kin) Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.2 do 9.5 regulaminu, wygranych w loterii w okresie od dnia 03 lipca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., jest skontaktowanie się przez laureata z organizatorem pod numer telefonu lub adres e- mail, podane laureatowi w treści wiadomości informującej o uzyskanej wygranej, w terminie maksymalnie 14 dni od uzyskania informacji o wygranej o której mowa w pkt regulaminu, w celu ustalenia dogodnego dla laureata terminu odbioru nagrody we wskazanym przez laureata kinie Cinema City. Nagrody o których mowa w niniejszym pkt. mogą być odebrane przez laureata najpóźniej do dnia r. W chwili odbioru nagrody laureat jest zobowiązany do: - okazania oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej, - wypełnienia formularza poprzez podanie w nim następujących danych laureata: a) imienia i nazwiska, b) adresu, c) daty urodzenia, d) oraz złożenie własnoręcznie podpisanych oświadczeń o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Roberta Wojkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, oraz CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii CINEMIX. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. 9

10 Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treść. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii CINEMIX z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek w/w przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii CINEMIX oraz nie jestem osobą bliską pracownikom w/w przedsiębiorców t.j. dzieckiem własnym ani przysposobionym, pasierbem, małżonkiem, rodzeństwem ani wstępnym I lub II stopnia. e) wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody, f) złożenia własnoręcznego podpisu laureata. W przypadku osób które, zostały laureatami w loterii, a nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest doręczenie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii. (Jest to warunek konieczny odbioru nagrody.) 11.4 Warunkiem wydania nagród opisanych w pkt. 9.1 i 9.13 regulaminu oraz nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych opisanych w pkt. od 9.2 do 9.5 regulaminu jest doręczenie na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15, w terminie wskazanym w pkt regulaminu, następujących danych i dokumentów: - oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny, - wypełnionego formularza zawierającego następujące dane laureata: a) imię i nazwisko, b) adres, c) data urodzenia, d) własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Roberta Wojkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź oraz CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j.z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii CINEMIX. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treść. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek podstawie przy realizacji loterii CINEMIX z Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź,, CINEMA CITY Poland CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, Cinema City Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - CC Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12, Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana w przygotowanie loterii CINEMIX oraz nie jestem osobą bliską pracownikom w/w 10

11 przedsiębiorców t.j. dzieckiem własnym ani przysposobionym, pasierbem, małżonkiem, rodzeństwem ani wstępnym I lub II stopnia. e) własnoręczny podpis laureata. W przypadku osób które, zostały laureatami w loterii a nie ukończyły 18 roku życia, konieczne jest przesłanie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika w loterii, w przypadku wygranej o której mowa w pkt. 9.1 i regulaminu oświadczenie powinno mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym. (Jest to warunek konieczny odbioru nagrody.) W przypadku laureatów nagród opisanych w pkt. 9.1 i 9.13 oprócz powyżej wymaganych danych, laureaci muszą dodatkowo podać następujące dane: a) seria i numer dokumentu tożsamości, b) nr Pesel, c) własnoręcznie podpisane oświadczenie: Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego Skoda Fabia III (1.2 TSI, 90 KM, wersja Ambition) zgodnie z regulaminem loterii CINEMIX oraz, że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody. W przypadku gdy laureatem zostanie osoba, która nie ukończyła 18 roku życia i nie jest w świetle prawa pełnoletnia, powyższe oświadczenie podpisuje wraz z tą osobą jej przedstawiciel ustawowy. Podanie wszystkich powyższych danych osobowych oraz złożenie w/w oświadczeń jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody. Wzór formularza z wymaganymi danymi laureata, znajduje się na stronie internetowej loterii organizatora loterii skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wyżej wymienione wymagane dane oraz oświadczenia Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów, o których mowa w pkt. 11.4, Laureaci mogą się zgłaszać do organizatora w terminie nie później niż do dnia 14 września 2015 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla pocztowego. Przesyłki złożone w terminie (tj. do dnia 14 września 2015 r.) a doręczone do organizatora po 21 września 2015 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu przez organizatora W przypadku nie złożenia lub nie doręczenia organizatorowi w/w wymaganych danych i oświadczeń, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora Nagrody w postaci samochodów osobowych, opisane w pkt. 9.1 i 9.13 regulaminu zostaną wydane w Warszawie w salonie samochodowym Auto Skoda wskazanym przez organizatora, w terminach umówionych indywidualnie z laureatami, nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r., po wcześniejszym ich zarejestrowaniu oraz opłaceniu przez laureata obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu, 11

12 11.8. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureatów do miejsca odbioru nagród w postaci samochodów. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata W przypadku nie okazania przez laureatów wymaganych regulaminem danych lub dokumentów lub jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania biletem jako dowodem udziału w grze (np. podane dane na stronie internetowej loterii nie są zgodne z danymi osoby zgłaszającej), organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród Laureaci nagród w loterii, mogą zostać poproszeni przez organizatora o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas wydawania mu nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatora lub właściciela kin CINEMA CITY i CINEMA CITY IMAX, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania oświadczeniach polach eksploatacji, w tym poprzez: - utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet, - utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, - wprowadzenie do pamięci komputera, - publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, - nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, - utrwalanie na nośnikach materialnych, - zwielokrotnienie dowolną techniką, - wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, - nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, - korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, - nadanie w kinach Wyrażenie zgody o której mowa w pkt regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania nagrody laureatowi Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami) Wszystkie nagrody w loterii zostaną wydane najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2015 r. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie wskazanym powyżej, laureat traci prawo do nagrody, która pozostaje w dyspozycji organizatora. 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej: Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej komisją. W skład wewnętrznej komisji nadzoru wejdą trzy osoby, w tym minimum jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Organizator wyda regulamin działania komisji. 12

13 12.3 Do zadań komisji należy: - zapewnienie uczestnictwa w grze i losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, - zabezpieczenie zgodności przebiegu gry i losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, - podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowań, - udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureatów, - nadzór nad postępowaniem reklamacyjnym. 13. Zasady postępowania reklamacyjnego: 13.1 Reklamacje mogą być zgłaszane na adres organizatora przez czas trwania loterii najpóźniej do dnia 7 października 2015 r. O prawidłowości złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone w terminie do dnia 7 października 2015 r. a doręczone do organizatora po dniu 14 października 2015 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu przez organizatora Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U.Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia Rozpatrzeniu przez organizatora podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, zgłoszone w terminie o którym mowa w pkt regulaminu Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, liczonych od dnia wpływu reklamacji i kończy się najpóźniej w dniu 21 października 2015 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą, o zachowaniu 7 dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu poleconego przez organizatora (data stempla pocztowego). 14. Przedawnienie roszczeń: 14.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności 14.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 15. Postanowienia końcowe: Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w: biurze organizatora loterii SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, w kinach oraz na stronach: oraz Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej używając internetowego adresu kontaktowego 15.3 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 13

14 15.4 Administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, Łódź. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z loterią. ORGANIZATOR 14

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA CINEMA CITY. 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą LOTERIA CINEMA CITY.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA CINEMA CITY. 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą LOTERIA CINEMA CITY. Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA CINEMA CITY 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą LOTERIA CINEMA CITY. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Rozlicz PIT we Wrocławiu -

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CO KRYJE TWÓJ BILET ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą Co kryje Twój bilet.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CO KRYJE TWÓJ BILET ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą Co kryje Twój bilet. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CO KRYJE TWÓJ BILET ( regulamin ) Postanowienia ogólne: 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą Co kryje Twój bilet. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM LED wygrywa pomarańczowa lampa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM LED wygrywa pomarańczowa lampa POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM LED wygrywa pomarańczowa lampa 1. Nazwa loterii - loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM LED wygrywa pomarańczowa lampa. 2. Nazwa organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - Loteria prowadzona jest pod nazwą Graj z Treflem!. 2. Nazwa organizatora loterii - Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj

Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ ODKRYJ BRZMIENIE RADOŚCI

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ ODKRYJ BRZMIENIE RADOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ ODKRYJ BRZMIENIE RADOŚCI 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą ODKRYJ BRZMIENIE RADOŚCI. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Różowa Gorączka Skoków. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Heineken. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Złap całusa!. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Centrum Handlowe Lwowska. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016 Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Lublin Plaza 2016. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BAROWEJ

REGULAMIN PROMOCJI BAROWEJ REGULAMIN PROMOCJI BAROWEJ 1 OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 1. Organizatorem promocji pod nazwą PROMOCJA BAROWA jest spółka pod firmą Cinema City Poland CC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Nazwa Loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej. 1.2

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA STOKROTKI. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA STOKROTKI.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA STOKROTKI. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA STOKROTKI. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA STOKROTKI 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA STOKROTKI. 2. Nazwa organizatora loterii - Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PROMOCJA OD KUCHNI. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą PROMOCJA OD KUCHNI.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PROMOCJA OD KUCHNI. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą PROMOCJA OD KUCHNI. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PROMOCJA OD KUCHNI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą PROMOCJA OD KUCHNI. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket. 2. Nazwa organizatora loterii -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA OKOCIM. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA OKOCIM.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA OKOCIM. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA OKOCIM. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA OKOCIM 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA OKOCIM. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola 2016. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola 2016.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola 2016. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola 2016. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola 2016 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola 2016. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj lodówkę Whirlpool na Ladies Night

REGULAMIN KONKURSU Wygraj lodówkę Whirlpool na Ladies Night REGULAMIN KONKURSU Wygraj lodówkę Whirlpool na Ladies Night 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Konkursu Wygraj lodówkę Whirlpool na Ladies Night (Konkurs) jest spółka Cinema City Poland CC Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą: 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Loteria ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spider-Man w Twoim mieście

REGULAMIN KONKURSU Spider-Man w Twoim mieście REGULAMIN KONKURSU Spider-Man w Twoim mieście 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Konkursu Spider-Man w Twoim mieście (Konkurs)jest firma firmą Cinema City Poland CC Sp. z o.o. sp.j. NIP 521-30-97-055,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OSCAROWY EKSPERT W CINEMA CITY. Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OSCAROWY EKSPERT W CINEMA CITY. Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OSCAROWY EKSPERT W CINEMA CITY Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem konkursu OSCAROWY EKSPERT ( Konkurs ) jest spółka pod firmą Cinema City Poland CC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj skuter na Woodstocku. (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj skuter na Woodstocku (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wygraj skuter na Woodstocku zwanego dalej Konkursem jest spółka Złoty Melon sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

15 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

15 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą: 15 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą 15 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Loteria ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Tetley i Vitax

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Tetley i Vitax POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Tetley i Vitax 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Tetley i Vitax. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Mega Loteria,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 20 lat z Biedronką

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 20 lat z Biedronką POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 20 lat z Biedronką 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą 20 lat z Biedronką. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Rozlicz PIT we Wrocławiu.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Rozlicz PIT we Wrocławiu. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Rozlicz PIT we Wrocławiu. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo