Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Graj, baw się i wygrywaj 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, Łódź, b. Konkurs - konkurs organizowany pod nazwą Graj, baw się i wygrywaj ; c. Regulamin niniejszy regulamin konkursu; d. Zakup promocyjny każdy jednorazowy zakup produktu kakao rozpuszczalne marki Mix Fix z oferty firmy Kruger Sp. z o.o. dokonany w dowolnym sklepie konkursowym w okresie od dnia r. do dnia r. i udokumentowany jednym dowodem zakupu; e. Uczestnik osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 3 regulaminu; f. Laureat osoba, która wygrała nagrodę w konkursie; g. Strona internetowa strona internetowa pod adresem poprzez którą uczestnik przystępuje do konkursu. Na stronie internetowej znajduje formularz zgłoszeniowy oraz gra konkursowa pod nazwą Gra Kruger. Gra Kruger zwana jest w dalszej części regulaminu grą. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do internetu. Opłata za transmisję danych naliczana jest wg taryfy operatora wybranego przez uczestnika i obciąża uczestnika konkursu; h. Sklep konkursowy dowolny sklep na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego; i. Dowód zakupu oryginalny paragon lub faktura VAT potwierdzające dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu powinien być czytelny i prawdziwy, tzn. jest wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego konkursu nie jest jego: - kserokopia, - kopia notarialnie poświadczona, - wydrukowany skan; j. Dzień roboczy każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia r. do dnia r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia r Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz ze zmianami) Uczestnik przystępując do konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie i potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.5 poniżej, uczestnikiem niniejszego konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art KC 1, która co najmniej w dniu rozpoczęcia konkursu spełnia następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 1

2 b) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c) ma ukończone 18 lat; d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych W konkursie mogą wziąć również udział niepełnoletnie osoby fizyczne, wyłącznie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. Pismo zawierające zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim powinno być doręczone zgodnie z pkt. 8 regulaminu W celu uczestnictwa w konkursie, uczestnik konkursu powinien posiadać: - dostęp do internetu oraz - dostęp i możliwość skorzystania z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Chrome w wersji 19 lub wyższej, lub Firefox w wersji 12 lub wyższej oraz obsługujących wtyczkę Flash w wersji 8 lub wyższej Zgłoszenie udziału w konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Kruger Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 4. ZASADY KONKURSU 4.1. Konkurs został podzielony na dwie części: - pierwsza część konkursu trwa od dnia r. do dnia r. (w pierwszej części konkursu dostępny jest I i II poziom gry, udział w pierwszej części zakupu nie wymaga zakupu promocyjnego), - drugi część konkursu trwa od dnia r. do dnia r. (w drugiej części konkursu dostępny jest III i IV poziom gry, udział w drugiej części zakupu wymaga zakupu promocyjnego). ZASADY PROWADZENIA PIERWSZEJ CZĘŚCI KONKURSU Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 3.1, powyżej która chce wziąć udział w pierwszej części konkursu powinna w okresie od dnia r. do dnia r.: a) wejść na stronę internetową konkursu oraz dokonać na niej rejestracji podając następujące dane: - login i hasło (samodzielnie zaproponowane/stworzone przez uczestnika), - adres , - zaznaczyć zgodę na następujące oświadczenie uczestnika konkursu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, Łódź oraz Kruger Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Podstoczysko 42, Ostrów Mazowiecka dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu Graj, baw się i wygrywaj. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie., b) wypełnić ankietę dotyczącą produktu kakao marki Mix Fix z ofert firmy Kruger Sp. z o.o., c) zagrać w grę zgodnie z zasadami gry opisanymi na stronie internetowej konkursu (gra automatycznie zostanie udostępniona uczestnikowi po prawidłowym zalogowaniu się na stronie internetowej konkursu). 2

3 ZASADY PROWADZENIA DRUGIEJ CZĘŚCI KONKURSU Każda osoba, która chce wziąć udział w drugiej części konkursu powinna w okresie od dnia r. do dnia r.: a) dokonać zakupu promocyjnego, b) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu, c) wysłać skan dowodu zakupu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej konkursu celem uzyskania na adres (wskazany podczas rejestracji) kodu dostępu do gry umożliwiającego grę na poziomie trzecim i czwartym (uczestnik otrzyma kod dostępu po weryfikacji, najpóźniej w terminie 48 godz. od przesłania skany dowodu zakupu), d) wpisać uzyskany kod dostępu do gry, e) zagrać w grę zgodnie z zasadami gry opisanymi na stronie internetowej konkursu Prawidłowe zalogowanie się na stronie internetowej konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu Zadaniem konkursowym uczestnika będzie osiągnięcie jak najlepszego wyniku w grze dostępnej na stronie internetowej konkursu. Ranking wyników będzie prowadzony osobno dla I części konkursu (dla poziomu I i II konkursu) oraz osobno dla II części konkursu (dla poziomu III i IV konkursu). W sytuacji, dwóch lub więcej uczestników uzyska taki sam wynik w grze wyższe miejsce w rankingu uzyska ten który uzyskał dany wynik jako pierwszy (czas uzyskania wyniku) Każdy uczestnik konkursu może grać w grę na stronie internetowej konkursu dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków do tego uprawniających, jednakże jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin gospodarstwo domowe organizator rozumie ten sam adres zameldowania lub zamieszkania uczestników konkursu), może otrzymać tylko jedną nagrodę tygodniową oraz tylko jedną nagrodę główną I-go lub II-go stopnia w konkursie. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie dwie nagrody w konkursie: jedną nagrodę tygodniową oraz jedną nagrodę główną I-go lub II-go stopnia Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia określonych w nim wymagań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 6.1, pkt. 6.2 i pkt W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD 5.1 W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową, o której mowa w pkt. 7 niniejszego regulaminu. 5.2 Konkurs w I części został podzielony na 7 (słownie: siedem) etapów tygodniowych natomiast w II części na 3 (słownie: trzy) etapy miesięczne. CZĘŚĆ I KONKURSU - ETAPY TYGODNIOWE 3

4 5.3 W części I konkurs został podzielony na 7 (słownie: siedem) etapów tygodniowych, które odpowiadają następującym okresom: - I etap tygodniowy trwać będzie od r. do r., - II etap tygodniowy trwać będzie od r. do r., - III etap tygodniowy trwać będzie od r. do r., - IV etap tygodniowy trwać będzie od r. do r., - V etap tygodniowy trwać będzie od r. do r., - VI etap tygodniowy trwać będzie od r. do r., - VII etap tygodniowy trwać będzie od r. do r. 5.4 Wyłonienie laureatów nagród tygodniowych, w I części konkursu, odbywać się będzie w następujące dni: - wybór laureatów nagród za I etap tygodniowy odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r., - wybór laureatów nagród za II etap tygodniowy odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r., - wybór laureatów nagród za III etap tygodniowy odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r., - wybór laureatów nagród za IV etap tygodniowy odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r., - wybór laureatów nagród za V etap tygodniowy odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r., - wybór laureatów nagród za VI etap tygodniowy odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r., - wybór laureatów nagród za VII etap tygodniowy odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r. 5.5 W każdym etapie tygodniowym, w I części konkursu, komisja konkursowa wyłoni trzech uczestników którzy osiągnęli najlepszy wynik i nagrodzi ich nagrodą tygodniową (laureaci od nr 1 do nr 3). CZĘŚĆ II KONKURSU - ETAPY MIESIĘCZNE 5.6 Konkurs w II części został podzielony został podzielony na 3 (słownie: trzy) etapy miesięczne, które odpowiadają następującym okresom: - I etap miesięczny trwać będzie od r. do r., - II etap miesięczny trwać będzie od r. do r., - III etap miesięczny trwać będzie od r. do r. 5.7 Wyłonienie laureatów nagród miesięcznych, w II części konkursu, odbywać się będzie w następujące dni: - wybór laureatów nagród za I etap miesięczny odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r., - wybór laureatów nagród za II etap miesięczny odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r., - wybór laureatów nagród za III etap miesięczny odbędzie się dnia r., spośród nadesłanych zgłoszeń do konkursu od r. do r. 5.8 W każdym etapie miesięcznym, w II części konkursu, komisja konkursowa wyłoni laureatów nagród głównych według następującej procedury: - uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik zostanie nagrodzony nagrodą główną I-go stopnia w konkursie (laureat nr 1), - kolejnych dwóch uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik zostaną nagrodzeni nagrodą główną II-go stopnia w konkursie (laureat nr 2 i nr 3). 6. NAGRODY 6.1 Nagrodą główną I-go stopnia w konkursie jest tablet marki Samsung Tab4 10,1 16 GB o wartości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Do nagrody głównej I-go stopnia przyznana jest część pieniężna nagrody w kwocie 111,11 zł (słownie: sto jedenaście 4

5 złotych 11/100). Łączna wartość nagrody głównej I-go stopnia wynosi 1.111,11 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. Łączna ilość wszystkich nagród głównych I-go stopnia w konkursie wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. Wartość wszystkich nagród głównych I-go stopnia w konkursie wynosi 3.333,33 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) Nagrodą główną II-go stopnia w konkursie jest smartwatch marki Samsung o wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100). Do nagrody głównej II-go stopnia przyznana jest część pieniężna nagrody w kwocie 55,56 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna wartość nagrody głównej II-go stopnia wynosi 555,56 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 55,56 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. Łączna ilość wszystkich nagród głównych II-go stopnia w konkursie wynosi 6 (słownie: sześć) sztuk. Wartość wszystkich nagród głównych II-go stopnia w konkursie wynosi 3.333,36 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 36/100). 6.3 Nagrodą tygodniową w konkursie jest maskotka Żyrafa o wartości 15,00 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100). Do nagrody tygodniowej przyznana jest część pieniężna nagrody w kwocie 1,67 zł (słownie: jeden złoty 67/100). Łączna wartość nagrody tygodniowej wynosi 16,67 zł brutto (słownie: szesnaście złotych 67/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 1,67 zł (słownie: jeden złoty 67/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. Łączna ilość wszystkich nagród tygodniowych w konkursie wynosi 21 (słownie: dwadzieścia jeden) sztuk. Wartość wszystkich nagród tygodniowych w konkursie wynosi 350,07 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 07/100). 6.4 Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 30 (słownie: trzydzieści) sztuk. 6.5 Łączna pula wszystkich nagród w konkursie wynosi 7.016,76 zł brutto (słownie: siedem tysięcy szesnaście złotych 76/100). 6.6 Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 6.7 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.). 7. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 5

6 7.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 6.1, pkt. 6.2 i pkt. 6.3 będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą dwaj przedstawiciele organizatora. 8. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW 8.1 Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju nagrody, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia danego etapu konkursu za pośrednictwem wiadomości , na adres który podano podczas rejestracji, zgodnie z pkt Organizator w treści wiadomości poinformuje o sposobie i terminie przekazania kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 8.3, które umożliwią przekazanie nagrody. Dodatkowo laureat nagrody głównej I-go i II-go stopnia zostanie zobowiązany do przesłania oryginału dowodu zakupu promocyjnego. 8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu lub zmiany adresu e- mail w czasie trwania konkursu. 8.3 Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez laureata pocztą, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 8.1 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu wysłania przez organizatora wiadomości , na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź) następujących danych laureata tj.: - oryginału dowodu zakupu (w przypadku laureatów nagród głównych), - oświadczenie o wyrażeniu zgody opiekunów prawnych lub rodziców osób niepełnoletnich na ich udział w niniejszym konkursie (w przypadku laureatów niepełnoletnich), - imienia i nazwiska, - daty urodzenia, - pełnego adresu zameldowania, - pełnego adresu do korespondencji (pod który ma zostać przekazana nagroda), - oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, Łódź oraz Kruger Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Podstoczysko 42, Ostrów Mazowiecka dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu Graj, baw się i wygrywaj. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie., - data i własnoręczny podpis laureata. Wzór formularza z wymaganymi danymi laureata, znajduje się na stronie internetowej organizatora: skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia. 8.4 W przypadku nie doręczenia organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.3 regulaminu przez laureata nagrody lub niespełnienia warunków przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 8.5 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród, laureaci mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia r. 6

7 9. WYDANIE NAGRÓD 9.1 Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (przy odbiorze nagród laureaci zobowiązani są do wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody, które wręczą kurierowi). Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem. 9.2 Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 6 dni roboczych od daty otrzymania od laureata pocztą oryginału dowodu zakupu wraz z wymaganymi danymi osobowymi i oświadczeniami zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nie później jednak niż do dnia r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia r. 9.3 W przypadku nie odebrania nagrody, w nieprzekraczalnym terminie do r., nagroda pozostanie w dyspozycji organizatora. 10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres organizatora (z dopiskiem Graj, baw się i wygrywaj ). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, pełen adres zameldowania uczestnika, numer telefonu kontaktowego (który podano w zgłoszeniu), dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania konkursu przez uczestników jest Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, Łódź. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 88) Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora: oraz stronie internetowej konkursu: a także w biurze organizatora w okresie trwania konkursu Zasady przeprowadzenia konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 88). ORGANIZATOR 7

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy

Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej Przeorzeźwiający program lojalnościowy 1. Organizator i czas trwania promocji Przeorzeźwiający program lojalnościowy 1.1 Organizatorem promocji Przeorzeźwiający

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Różowa Gorączka Skoków. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów.

Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. Regulamin Promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów 1. Organizator i czas trwania promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów. 1.1 Organizatorem promocji Prosty sposób na sukces dla Instalatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj delikatność to dziecinnie łatwe!

REGULAMIN KONKURSU Wygraj delikatność to dziecinnie łatwe! REGULAMIN KONKURSU Wygraj delikatność to dziecinnie łatwe! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj z Kubusiem

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj z Kubusiem POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj z Kubusiem 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Graj z Kubusiem. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Somersby. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin konkursu SMS Somersby. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin konkursu SMS Somersby 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ OSRAM LEDZPLY. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą OSRAM LEDZPLY

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ OSRAM LEDZPLY. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą OSRAM LEDZPLY POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ OSRAM LEDZPLY 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą OSRAM LEDZPLY 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem loterii jest Robert Wojkowski,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA STOKROTKI. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA STOKROTKI.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA STOKROTKI. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA STOKROTKI. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA STOKROTKI 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą LOTERIA STOKROTKI. 2. Nazwa organizatora loterii - Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wakacje z Żywcem. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wakacje z Żywcem.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wakacje z Żywcem. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wakacje z Żywcem. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wakacje z Żywcem 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wakacje z Żywcem. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Red Bull

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Red Bull POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Red Bull 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wygraj z Red Bull. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Hořčice krémová! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Hořčice krémová! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej Wypróbuj za darmo Hořčice krémová! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wypróbuj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Dni Robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

REGULAMIN. 2. Dni Robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu Wypełnij ankietę i wygraj Samsunga Galaxy S7 (zwanego dalej: Konkursem ) prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Wygrywaj z Henkel. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wygrywaj z Henkel

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Wygrywaj z Henkel. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wygrywaj z Henkel POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Wygrywaj z Henkel 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Wygrywaj z Henkel 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Złap całusa! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Złap całusa!. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket. 2. Nazwa organizatora loterii -

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Heineken 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Heineken. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Tymbark we Freshmarket i Żabka

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Tymbark we Freshmarket i Żabka REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Tymbark we Freshmarket i Żabka POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Tymbark we Freshmarket i Żabka. 2. Nazwa organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MAURITIUS Z REST LORDS. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą MAURITIUS Z REST LORDS.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MAURITIUS Z REST LORDS. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą MAURITIUS Z REST LORDS. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MAURITIUS Z REST LORDS 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą MAURITIUS Z REST LORDS. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ JEDŹ DO BARCELONY! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą JEDŹ DO BARCELONY!.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ JEDŹ DO BARCELONY! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą JEDŹ DO BARCELONY!. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ JEDŹ DO BARCELONY! 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą JEDŹ DO BARCELONY!. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ ODKRYJ BRZMIENIE RADOŚCI

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ ODKRYJ BRZMIENIE RADOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ ODKRYJ BRZMIENIE RADOŚCI 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą ODKRYJ BRZMIENIE RADOŚCI. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE

REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich będzie prowadzony konkurs w sieci sklepów Intermarche pod nazwą Magnesię piję codziennie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Graj i wygraj z LEGO CITY

Regulamin konkursu Graj i wygraj z LEGO CITY Regulamin konkursu Graj i wygraj z LEGO CITY Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe: 11 572 klocków Zwycięzcy: 48791192572 48606739883 48881705824 48609086263 48783757484 48603834717 48510573160 48692400221

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Za hajs Crunchips baluj. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Za hajs Crunchips baluj.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Za hajs Crunchips baluj. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Za hajs Crunchips baluj. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Za hajs Crunchips baluj 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Za hajs Crunchips baluj. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej TestuJEMY! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej TestuJEMY! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej TestuJEMY! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą TestuJEMY!, zwanej dalej "promocją".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Dwa tygodnie w Bułgarii (Konkurs), jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola w Tesco. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola w Tesco.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola w Tesco. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola w Tesco. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Coca-Cola w Tesco 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Coca-Cola w Tesco. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Święta w Carrefour 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Święta w Carrefour. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w dalszej części nazywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ MARZEŃ 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Sięgnij Marzeń:. (dalej: Konkurs). Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Filmowe lato z herbatą Dilmah. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Filmowe lato z herbatą Dilmah.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Filmowe lato z herbatą Dilmah. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Filmowe lato z herbatą Dilmah. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Filmowe lato z herbatą Dilmah 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Filmowe lato z herbatą Dilmah. 2. Nazwa organizatora loterii Underground

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu Wiosenny Konkurs Moodo (dalej : Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Muzyczna loteria

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Muzyczna loteria POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Muzyczna loteria 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Muzyczna loteria. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ WYJAZD Z ŻYWCEM. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą WYJAZD Z ŻYWCEM.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ WYJAZD Z ŻYWCEM. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą WYJAZD Z ŻYWCEM. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ WYJAZD Z ŻYWCEM 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą WYJAZD Z ŻYWCEM. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świętuj z Ż 20-lecie Selgrosa. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Świętuj z Ż 20-lecie Selgrosa.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świętuj z Ż 20-lecie Selgrosa. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Świętuj z Ż 20-lecie Selgrosa. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świętuj z Ż 20-lecie Selgrosa 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Świętuj z Ż 20-lecie Selgrosa. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) Fundatorem nagród jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) Fundatorem nagród jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. Konkurs Miss Kibiców (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ringier Axel Springer Polska

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS Kieruj się tradycją!

Regulamin konkursu SMS Kieruj się tradycją! Regulamin konkursu SMS Kieruj się tradycją! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem Konkursu jest agencja Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Punktowego zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem jest SimpleAV Sp. z o. o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz z późn. zm.). 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1 Postanowienia ogólne. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz z późn. zm.). 2 Warunki uczestnictwa w Akcji REGULAMIN 2.0 akcji sprzedaży premiowej Kulinarne SHOW! W twoim domu dla marki Gaggenau polegającej na udzieleniu premii posprzedażowej (dalej,,regulamin i,,akcja ) 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo